Απαλλαγή ΦΠΑ για μικρές επιχειρήσεις

Τα Ειδικά καθεστώτα Φ.Π.Α.

Υπάρχουν ομάδες επιτηδευματιών οι οποίες μπορούν να επιλέξουν, εάν πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να ενταχθούν σε  κάποιο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ. Δείτε ενδεικτικά τα ακόλουθα ειδικά καθεστώτα:

Α) Ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων (άρθρο 39)

Το καθεστώς αυτό είναι προαιρετικό και σε  αυτό εντάσσονται οι πραγματικά μικρές επιχειρήσεις για τις οποίες η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α. δημιουργεί επιπλέον διοικητικό βάρος.

Με τις  διατάξεις του άρθρου ουτού,  προβλέπεται απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΦΠΑ και καταβολής του φόρου αυτού, ανεξάρτητα από την κατηγορία λογιστικών αρχείων (βιβλίων) που τηρούν, όχι μόνο για τους υποκειμένους οι οποίοι κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος πραγματοποίησαν παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κώδικα ΦΠΑ, μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, χωρίς στο ποσό αυτό να περιλαμβάνεται φόρος προστιθέμενης αξίας, αλλά και για τους νέους υποκειμένους οι οποίοι με την υποβολή της δήλωσης έναρξης των εργασιών τους επιθυμούν την ένταξη στο καθεστώς αυτό.

Μπορείτε να ενταχθείτε εάν:

  • είστε νέα επιχείρηση ή
  • κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος πραγματοποιήσατε παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.

Μάθετε ότι:

Η υπέρβαση του ορίου των 10.000 ευρώ εντός του φορολογικού έτους καθιστά υποχρεωτική την μετάταξη σας στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., η οποία συντελείται από την στιγμή της πραγματοποίησης της πράξης, με την οποία έγινε η υπέρβαση του ορίου.
Στην περίπτωση αυτή:

  • Δεν έχετε υποχρέωση να υποβάλλετε δηλώσεις Φ.Π.Α..
  • Δεν έχετε δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών σας.
  • Στα λογιστικά στοιχεία που εκδίδετε υποχρεούστε να αναγράφετε την ένδειξη «χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας – απαλλαγή μικρών επιχειρήσεων άρθρο 39 ν.2859/2000».

Με την εγκύκλιο Ε 2012/2019 κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 111 παρ.2 του ν.4549/2018, οι οποίες ισχύουν από 1.1.2019, με τις οποίες αντικαθίσταται το άρθρο 39 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), με σκοπό τη βελτίωση και απλοποίηση του ειδικού καθεστώτος των μικρών επιχειρήσεων και την πλήρη εναρμόνισή του με το κοινοτικό δίκαιο.

Β) Ειδικό καθεστώς αγροτών (άρθρο 41)

Μπορείτε να ενταχθείτε στο καθεστώς αυτό εάν κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος:

  • λάβατε επιδότηση κατώτερη των 5.000 ευρώ και
  • πραγματοποιήσατε πωλήσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής σας και παροχές αγροτικών υπηρεσιών αξίας κατώτερης των 15.000 ευρώ.

Τα κριτήρια αυτά λαμβάνονται σωρευτικά, δηλαδή πρέπει να συντρέχουν και τα δύο.

Στην περίπτωση αυτή:

  • Δεν επιβαρύνετε με Φ.Π.Α. τις παραδόσεις των αγαθών και τις παροχές υπηρεσιών και δεν έχετε υποχρέωση να υποβάλλετε δηλώσεις Φ.Π.Α..
  • Δικαιούστε να λάβετε επιστροφή του Φ.Π.Α. που επιβάρυνε τις αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών, τις οποίες πραγματοποιήσατε για την άσκηση της αγροτικής σας εκμετάλλευσης με ειδική διαδικασία.

 

/ ΑΡΘΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Comments

Comments are closed.