Απόδοση ΑΦΜ & κλειδαρίθμου

Αρχική Σελίδα // Γενικου Ενδιαφέροντος // Απόδοση ΑΦΜ & κλειδαρίθμου

A. Δήλωση Απόδοσης ΑΦΜ 

1. Για την απόδοση ΑΦΜ στα Φυσικά Πρόσωπα υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ το έντυπο

«Απόδοσης ΑΦΜ / Μεταβολής ατομικών στοιχείων (Μ1

Με το έντυπο αυτό δηλώνονται:

α) Τα προσωπικά στοιχεία του υπόχρεου ήτοι, Επώνυμο, Όνομα, Επώνυμο και Όνομα πατέρα, πατρικό επώνυμο και όνομα μητέρας, Ημερομηνία Γέννησης, Τόπος Γέννησης στην Ελλάδα ή Χώρα Γέννησης στο Εξωτερικό.

β) Τα στοιχεία ταυτότητας του υπόχρεου.

γ) Η υπηκοότητα, το επάγγελμα και η οικογενειακή κατάσταση του.

δ) Η πλήρης διεύθυνση κατοικίας του.

Κατά την υποβολή της παραπάνω δήλωσης, επιδεικνύεται υποχρεωτικά η ταυτότητα ή σε περίπτωση αλλοδαπού, το διαβατήριο του υπόχρεου.

Όταν η δήλωση υποβάλλεται από εξουσιοδοτημένο άτομο κατατίθεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αυτών.

Σε περίπτωση που το ημεδαπό φυσικό πρόσωπο στερείται ταυτότητας συνυποβάλλεται πιστοποιητικό γέννησης.

2. Σε περίπτωση μεταβολής ενός ή περισσοτέρων στοιχείων της παραπάνω δήλωσης, υποβάλλεται η ίδια δήλωση, με αναγραφή μόνο των στοιχείων που έχουν μεταβληθεί με την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών μεταβολής.

Σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου η δήλωση υποβάλλεται από τους κληρονόμους του με τη συμπλήρωση της ημερομηνίας θανάτου, η οποία αποδεικνύεται με την συνυποβαλλόμενη ληξιαρχική πράξη θανάτου.

3. Με τη δήλωση απόδοσης ΑΦΜ υποβάλλεται από το υπόχρεο Φυσικό Πρόσωπο και το έντυπο «Δήλωση Σχέσεων Φορολογουμένου (Μ7)» (διατίθεται από τη ΔΟΥ)

Στο έντυπο αυτό, ο υπόχρεος δηλώνει τις σχέσεις του, με φυσικά πρόσωπα, που αφορούν την οικογενειακή του κατάσταση ή την εκπροσώπησή του.

Η ίδια έντυπη δήλωση υποβάλλεται σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρόνο δημιουργηθεί ή μεταβληθεί μια τέτοια σχέση.

Αρμόδια ΔΟΥ για την απόδοση ΑΦΜ είναι:

1. Για τα Φυσικά Πρόσωπα καθώς και για τα φυσικά πρόσωπα που είναι εταίροι προσωπικών εταιρειών ή ΕΠΕ ή διαχειριστές ΕΠΕ, ή μέλη λοιπών Νομικών Προσώπων ή Ενώσεων Προσώπων, η ΔΟΥ της κατοικίας τους εκτός αν ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα, οπότε αρμόδια είναι η ΔΟΥ της έδρας της επιχείρησης τους.

2. Για τα Νομικά Πρόσωπα και τις Ενώσεις Προσώπων είναι η ΔΟΥ της έδρας τους. Εξαιρούνται οι Ανώνυμες Εταιρείες των περιοχών Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης για τις οποίες αρμόδια είναι η αντίστοιχη ΔΟΥ Ανωνύμων Εταιρειών.

3. Για τις υπό ίδρυση επιχειρήσεις ή τα υπό ίδρυση Νομικά Πρόσωπα είναι η ΔΟΥ της κατοικίας ή έδρας του ιδρυτή τους, κατά περίπτωση.

4. Για τα φυσικά πρόσωπα που είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού έλληνες και αλλοδαποί, και αποκτούν στην Ελλάδα είτε ακίνητα περιουσιακά στοιχεία από οποιαδήποτε αιτία είτε εισοδήματα, που δεν προέρχονται από άσκηση επιτηδεύματος, η ΔΟΥ κατοίκων Εξωτερικού.

5. Για τους κατοίκους αλλοδαπής, Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις Προσώπων, που έχουν υποκατάστημα στην Ελλάδα ή συμμετέχουν σε ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις Προσώπων, εκτός Ανωνύμων Εταιρειών, η ΔΟΥ του υποκαταστήματος ή του εκπροσώπου τους στην Ελλάδα, αντίστοιχα.

6. Για τα λοιπά αλλοδαπά Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα, που δικαιούνται επιστροφής φόρου εισοδήματος, κατ’ εφαρμογή σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας, η Δ.Ο.Υ. που διενεργεί την επιστροφή αυτή.

Χρόνος απόδοσης ΑΦΜ – Βεβαίωση απόδοσης

1. Στα Φυσικά Πρόσωπα ο ΑΦΜ αποδίδεται αμέσως μετά τον έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών και την επικοινωνία με την κεντρική βάση του συστήματος. Στην περίπτωση της ταυτόχρονης υποβολής δήλωσης έναρξης εργασιών επιτηδεύματος, ο ΑΦΜ αποδίδεται με τη χορήγηση της βεβαίωσης έναρξης εργασιών.

2. Στα Φυσικά Πρόσωπα, με την απόδοση ΑΦΜ, χορηγείται από τη ΔΟΥ έντυπη βεβαίωση απόδοσης.

Στις βεβαιώσεις αυτές αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του υπόχρεου, καθώς και ο ΑΦΜ που του αποδόθηκε.

3. Οι παραπάνω βεβαιώσεις, επιδεικνύονται από τον υπόχρεο, όπου επιβάλλεται η αναγραφή του ΑΦΜ είτε από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης είτε από άλλες διατάξεις.

 

B. Η διαδικασία για απόδοση κλειδαρίθμου

Ο κλειδάριθμος είναι ένας μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης με το πρόσωπό σου, ο οποίος σου επιτρέπει να έχεις πρόσβαση ηλεκτρονικά στο taxisnet

Τα βήματα της διαδικασίας για απόδοση κλειδαρίθμου είναι τα εξής:

– Συμπληρώνετε ηλεκτρονικά, μέσω taxisnet, την αίτηση εγγραφής, δηλώνοντας το όνομα (username) και τον κωδικό (password) που επιθυμείτε να έχετε ως χρήστης του συστήματος. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των ελέγχων του συστήματος, η αίτησή σας καταχωρίζεται και λαμβάνετε σημείωμα στο οποίο αναγράφονται ο ΑΦΜ, η ημερομηνία και η ώρα υποβολής της αίτησης, καθώς επίσης και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να μεταβείτε στην αρμόδια ΔΟΥ για να παραλάβετε τον κλειδάριθμο και να ολοκληρώσετε το δεύτερο βήμα.

– Πηγαίνετε στην αρμόδια ΔΟΥ αυτοπροσώπως για να εγκρίνουν την αίτηση σας.

Στην περίπτωση που ένα Φυσικό Πρόσωπο αδυνατεί να προσέλθει στη ΔΟΥ για να παραλάβει τον κλειδάριθμο αυτοπροσώπως και να ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησης, μπορεί να πάει αντιπρόσωπός του προσκομίζοντας Ειδικό Πληρεξούσιο με θεώρηση γνησίου υπογραφής από ΚΕΠ ή άλλη αρμόδια αρχή. Παράλληλα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώσατε, λαμβάνετε ενημερωτικό μήνυμα για την έγκριση της αίτησής σας και σας υπενθυμίζει και το username που δηλώσατε

– Από τις υπηρεσίες πιστοποίησης του taxisnet επιλέγετε Ενεργοποίηση Λογαριασμού. Για την ενεργοποίηση του λογαριασμού απαιτείται να συμπληρώσετε

α) username και κωδικό (password) που επιλέξατε κατά την υποβολή της αίτησης εγγραφής.

β) τον κλειδάριθμο που σας δόθηκε στη Δ.Ο.Υ. με ακρίβεια , συμπεριλαμβάνοντας τις παύλες.

γ) τα γράμματα που διακρίνετε σε εικόνα που εμφανίζεται (για την προστασία του taxisnet από κακόβουλο λογισμικό)

 

Πληροφορίες για τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) των Φυσικών, Νομικών Προσώπων και Ενώσεων Προσώπων περιλαμβάνει εννέα (9) αριθμητικά ψηφία.

Για όσους διενεργούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές ή συναλλαγές με Τρίτες Χώρες, ο ΑΦΜ μπορεί να περιλαμβάνει πριν από τα αριθμητικά ψηφία μέχρι και τρεις ακόμη χαρακτήρες.

Στα Φυσικά Πρόσωπα αποδίδεται ΑΦΜ του οποίου το πρώτο αριθμητικό ψηφίο αρχίζει από 1 ή 2 ή 3 ή 4.

Στα Νομικά Πρόσωπα και Ενώσεις Προσώπων αποδίδεται ΑΦΜ του οποίου το πρώτο αριθμητικό ψηφίο αρχίζει από 7 ή 8 ή 9.

Οι ΑΦΜ που αποδίδονται και το πρώτο από τα εννέα ψηφία τους αρχίζει από μηδέν (0) αφορούν Φυσικά Πρόσωπα, Νομικά Πρόσωπα και Ενώσεις προσώπων.

Υποχρεωτική χορήγηση ΑΦΜ

Χορηγείται υποχρεωτικά ενιαίος και μοναδικός Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) στα παρακάτω πρόσωπα:

1. Στα ημεδαπά και αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων, που είναι υπόχρεα σε υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 2859/2000 όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, ανεξάρτητα του αριθμού των εγκαταστάσεων που διαθέτουν εντός και εκτός της Ελληνικής Επικράτειας.

2. Στους υπόχρεους σε υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων και εντύπων, όπως ισχύουν κάθε φορά.

3. Σε όσους αποκτούν επιβατικό ή φορτηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης, μοτοσικλέτα άνω των 50 κ.ε., μηχάνημα έργων γενικά, σκάφος αναψυχής, αεροπλάνο, ελικόπτερο ή ανεμόπτερο καθώς και σε όσους χορηγείται άδεια ικανότητος οδήγησης και άδεια κυκλοφορίας όλων των ανωτέρω.

4. Στις έγγαμες γυναίκες που υποβάλλουν με τους συζύγους τους κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος και δεν διαθέτουν ΑΦΜ.

5. Σε όσους υποβάλλουν δήλωση φορολογίας κεφαλαίου λόγω απόκτησης κινητών ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων από οποιαδήποτε αιτία, καθώς και εμπράγματων δικαιωμάτων επ’ αυτών.

6. Σε όσους ζητούν από τις ΔΟΥ αποδεικτικό ενημερότητας ή πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, που αφορούν δήλωση περιουσιακών τους στοιχείων ή εισοδημάτων τους ή καταβολή φόρων, τελών και εισφορών.

7. Στους εταίρους των Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών, στους εταίρους και διαχειριστές των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, στον Πρόεδρο και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Ανωνύμων Εταιρειών καθώς και στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων ή τους διαχειριστές και τους νομίμους εκπροσώπους των νομικών προσώπων και ενώσεων προσώπων .

8. Σε όσους διενεργούν πράξεις ενώπιον της φορολογικής Αρχής εκπροσωπώντας νόμιμα φορολογούμενους, είτε με εντολή αρμοδίου οργάνου, είτε των ιδίων των υποχρέων, όπως ο εκκαθαριστής, ο κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς, ο φορολογικός αντιπρόσωπος, ο αντίκλητος.

9. Στα Υπουργεία, στις αυτοτελείς Γενικές Γραμματείες, στις αποκεντρωμένες Δημόσιες Υπηρεσίες, στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, στους Δήμους και στις Κοινότητες, ανεξάρτητα του αριθμού των οργανικών μονάδων ή γραφείων που διαθέτουν, πέραν της έδρας τους.

10. Στα αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προσώπων που κατοικούν ή έχουν την έδρα τους σε χώρα με την οποία η Ελλάδα έχει υπογράψει σύμβαση για την αποφυγή διπλής φορολογίας και ζητούν την επιστροφή φόρου από οποιαδήποτε αιτία.

11. Στα αλλοδαπά Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα, που συμμετέχουν σε ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις Προσώπων, με εξαίρεση αυτά που συμμετέχουν σε Ανώνυμες Εταιρίες.

12. Στην υπό ίδρυση επιχείρηση ή στο υπό ίδρυση νομικό πρόσωπο καθώς και στο πρόσωπο που ορίζεται ιδρυτής τους.

13. Σε όσους έχουν υποχρέωση να εκδίδουν  φορολογικά στοιχεία

 

Υποχρεωτική αναγραφή του ΑΦΜ

Ο ΑΦΜ αναγράφεται υποχρεωτικά:

1. Σε όλες τις υποβαλλόμενες φορολογικές δηλώσεις, καθώς και στις δηλώσεις απόδοσης φόρων, τελών και εισφορών.

2. Σε όλα τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, που χορηγούνται από τις Δ.Ο.Υ. και αφορούν την περιουσιακή κατάσταση ή τη δήλωση εισοδημάτων των υπόχρεων, καθώς και στα αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο.

3. Σε όλα τα συμβόλαια που καταρτίζονται και αφορούν μεταβίβαση ακινήτου ή εμπραγμάτου επί ακινήτου δικαιώματος, από οποιαδήποτε αιτία καθώς και στην έκθεση πλειστηριασμού σε περίπτωση εκούσιου ή αναγκαστικού πλειστηριασμού και για όλους τους συμβαλλόμενους. Στις περιπτώσεις, που η μεταγραφή των ανωτέρω γίνεται χωρίς σύνταξη συμβολαίου, η αναγραφή του ΑΦΜ γίνεται στον τίτλο μεταγραφής.

4. Στις άδειες ικανότητος οδήγησης και στις άδειες κυκλοφορίας παντός τύπου οχημάτων και σκαφών, που χορηγούνται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές.

5. Στις καταστάσεις που υποβάλλονται στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, για τους υπόχρεους απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και στα βιβλιάρια ασφάλισης όλων των ασφαλισμένων.

6. Στις τελωνειακές διασαφήσεις για την εισαγωγή ή εξαγωγή αγαθών, από ιδιώτες ή επιχειρήσεις, που έχουν κατοικία, έδρα, υποκατάστημα ή γραφείο στην Ελλάδα. Εξαιρούνται οι αλλοδαποί και ομογενείς που εγκαθίστανται μόνιμα στην Ελλάδα, για την εισαγωγή της οικοσκευής τους.

7. Σε όλους τους υπόχρεους, που αναγράφονται στους τίτλους είσπραξης (χρηματικούς καταλόγους), για βεβαίωση οφειλών τους στις Δ.Ο.Υ., υπέρ του Δημοσίου ή υπέρ Νομικών Προσώπων και Τρίτων.

8. Στα Ατομικά Φύλλα Έκπτωσης, για όλους τους δικαιούχους έκπτωσης ή επιστροφής βεβαιωθέντων χρεών, που εκκαθαρίζονται από τις Δ.Ο.Υ.

9. Σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις που από ειδικές διατάξεις προβλέπεται η αναγραφή του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου.

  πηγή: odigostoupoliti.eu