ΒΑΣΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜμΕ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜμΕ

Η εν λόγω δράση αφορά επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Βασικός Ψηφιακός

Μετασχηματισμός

(de minimis)

Υφιστάμενες  ΜμΕ Επιχειρήσεις που να διαθέτουν τουλάχιστον  (3) ΕΜΕ.

ενισχυόμενος προϋπολογισμός ορίζεται από €18.000 έως και €30.000.

Χρόνος Υλοποίησης: Έως 9 μήνες από την απόφαση ένταξης

Επισημαίνεται ότι ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει τρεις) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

  1. Δεν γίνονται δεκτές επιχειρήσεις με τόπο υλοποίησης την κύρια κατοικία του Δικαιούχου και η Συστέγαση Επιχειρήσεων.
  2. Η επιχείρηση μπορεί να υλοποιήσει δαπάνες στην έδρα της ή/και σε υποκαταστήματα της, εφόσον όλα τα σημεία υλοποίησης ανήκουν στην ίδια κατηγορία Περιφέρειας και εφόσον έχουν ίδια ένταση ενίσχυσης.
  3. Να λειτουργούν αποκλειστικά σαν Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Ναυτιλιακές Εταιρείες Πλοίων Αναψυχής (ΝΕΠΑ) και οι Δικηγορικές εταιρείες του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/201
1 ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου ως πάγια στοιχεία Έως 100% του
Αναβάθμιση υποδομών σύνδεσης στο διαδίκτυο Έως 20% του
2 ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Προμήθεια εφαρμογών γραφείου και ψηφιακής

ασφάλειας & αποθήκευσης ως πάγια στοιχεία

Έως 100% του

Π/Υ

Προμήθεια εφαρμογών για τη βελτιστοποίηση της

παραγωγής, της παροχής υπηρεσιών,των υποστηρικτικών διαδικασιών της επιχείρησης

Έως 15% του Π/Υ
Κατασκευή ιστοσελίδας, e-shop, mobile εφαρμογών

ως πάγια στοιχεία

Έως 30% του

Π/Υ

3 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση

της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

Έως 10% του

Π/Υ

Τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου ή/και την εγκατάσταση ή/και παραμετροποίηση λογισμικού/εφαρμογών – που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότησης Έως 20% του Π/Υ
4 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(Λογισμικού)

Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης λογισμικού υπό καθεστώς «ως υπηρεσία» (πχ SaaS, CaaS) για την λειτουργία του γραφείο την ψηφιακή ασφάλεια και τη βελτιστοποίηση της παραγωγής, τη παροχής υπηρεσιών, των υποστηρικτών διαδικασιών των διαδικασιών της επιχείρησης. Έως 15% του Π/Υ
5 ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Έμμεσες δαπάνες επί των άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου 7% του Π/Υ (Υποχρεωτική Δαπάνη)

Η Επιλεξιμότητα των δαπανών ορίζεται μετά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται έως 50% και στις περιοχές δίκαιης μετάβασης η επιδότηση ανέρχεται έως στο 60%.

Περιοχές Δίκαιης Μετάβασης: Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου & Κρήτης και στην Πελοπόννησο (Δήμοι Μεγαλόπολης, Γορτυνίας, Τρίπολης και Οιχαλίας)

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ

Από Πέμπτη 23/2/2023 ώρα 12:00 και μέχρι εξαντλήσεως των κεφαλαίων

 

ΠΟΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  1. Πρόσφατη (με εμφανή ημερομηνία) εκτύπωση ενεργών ΚΑΔ από την πλατφόρμα myAADE
  2. Υποβληθέν έντυπο Ε3 για τις χρήσεις 2021, 2020 και 2019.
  3. Εκτύπωση των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) για την χρήση του 2022
  4. Σε περίπτωση συνδεδεμένων/συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, τα στοιχεία  1-3 προσκομίζονται και για τις συνδεδεμένες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.
  5. Ύψος επενδυτικού σχεδίου και επιθυμητές δαπάνες.

Για την αξιοόγηση παρακαλούμε επικοινωνηστε μαζι μας στο email : chris@lhc.com


 

/ Νέα Ειδήσεις Επικαιρότητα

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *