Διαβίβασης λιανικών πωλήσεων στο esend

26 Οκτώβριος 2022
Taxheaven.gr

Η ΑΑΔΕ ξεκίνησε την αποστολή μηνυμάτων προς τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν δηλωμένο ΦΗΜ και δεν έχουν στείλει τις λιανικές συναλλαγές τους στο σύστημα esend. Το email που αποστέλλεται έχει την ακόλουθη μορφή:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΑΑΔΕ)

Αποδέκτης/τρια: χχχχχχχχχχχχχχχχ, Username: χχχχχχχχχ

Αγαπητή Κυρία, Αγαπητέ Κύριε,
Από έλεγχο των υπηρεσιών μας διαπιστώθηκε ότι τα δεδομένα στοιχείων λιανικής πώλησης που εκδίδονται μέσω του Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ) σας, δεν διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ.

Σας ενημερώνουμε, ότι από την 31η.10.2022 κι εφεξής, η μη διαβίβαση στην ΑΑΔΕ των δεδομένων στοιχείων λιανικής πώλησης που εκδίδονται μέσω ΦΗΜ επισύρει τις κυρώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν χρηματικά πρόστιμα και αναστολή λειτουργίας από 48 ώρες έως 10 ημέρες.

Ενόψει των ανωτέρω, σας καλούμε να προβείτε άμεσα στην εκπλήρωση της παραπάνω υποχρέωσης.
Εάν έχετε ήδη εκπληρώσει τη σχετική υποχρέωσή σας, παρακαλούμε μη λάβετε υπόψη το παρόν μήνυμα.
Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο και τη συνεργασία σας.

 

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο email έχει σταλεί μεταξύ άλλων και σε επιχειρήσεις που δεν έχουν εκδώσει καμία λιανική απόδειξη μέσω ΦΗΜ, ωστόσο έχουν ενεργό μηχανισμό δηλωμένο στην Α.Α.Δ.Ε.

✔ Κυρώσεις για για τη μη διαβίβαση δεδομένων λιανικής στο πληροφοριακό σύστημα esend της ΑΑΔΕ

Υπενθυμίζουμε ότι από την 31η.10.2022 και εφεξής ισχύουν κυρώσεις για τη μη διαβίβαση δεδομένων λιανικής στο πληροφοριακό σύστημα esend,  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 173 και 174 του ν. 4972/2022:

Πρόστιμα Κ.Φ.Δ.

Παράβαση Πρόστιμο σε επιχείρηση με απλογραφικό λογιστικό σύστημα Πρόστιμο σε επιχείρηση με διπλογραφικό λογιστικό σύστημα
Σε περίπτωση διαπίστωσης μη διαβίβασης των δεδομένων εκδοθέντων παραστατικών εσόδων λιανικής για πράξεις που επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 50% επί του Φ.Π.Α. που αναγράφεται επί του κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου και όχι μικρότερο από 250 ευρώ 50% επί του Φ.Π.Α. που αναγράφεται επί του κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου και όχι μικρότερο από 500 ευρώ
Σε περίπτωση πράξεων που δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο 1.000 ευρώ, ανά φορολογικό έλεγχο
Υποτροπή Σε περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης που διαπιστώνεται, στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του ύψους του προβλεπόμενου προστίμου των ανωτέρω κυρώσεων

Αναστολή επαγγελματικών εγκαταστάσεων

Η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος, αναστέλλεται:

α. άμεσα για σαράντα οκτώ (48) ώρες, εφόσον διαπιστώνεται η μη διαβίβαση πλέον των δέκα (10) παραστατικών λιανικών συναλλαγών, ή, ανεξαρτήτως του πλήθους, η καθαρή αξία των αγαθών ή υπηρεσιών για τα οποία δεν διαβιβάστηκαν τα παραστατικά υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) ευρώ,

β. 
αμελλητί για ενενήντα έξι (96) ώρες, εφόσον, εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τις διαπιστώσεις της ως άνω περίπτωσης α, διαπιστώνεται εκ νέου στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου η μη διαβίβαση τουλάχιστον τριών (3) παραστατικών λιανικής πώλησης, από τον ίδιο έλεγχο, ανεξαρτήτως αξίας αυτών,

γ. 
αμελλητί για δέκα (10) ημέρες, κάθε φορά που εντός δύο (2) φορολογικών ετών από τις διαπιστώσεις της ως άνω περίπτωσης β, διαπιστώνεται η μη διαβίβαση τουλάχιστον τριών (3) παραστατικών πώλησης, από τον ίδιο έλεγχο, ανεξαρτήτως αξίας αυτών.

Επισήμανση:
Οι κυρώσεις του ν. 4972/2022 για τη μη διαβίβαση των λιανικών συναλλαγών μέσω ΦΗΜ, αφορούν στη διαβίβαση στο πληροφοριακό σύστημα esend της ΑΑΔΕ και δεν αφορούν στην υποχρέωση διαβίβασης των λιανικών συναλλαγών μέσω ΦΗΜ με τον τρόπο που προβλέπει η Α.1138/2020 για τις συναλλαγές του 2022. Αυτονόητο είναι ότι όταν δεν υπάρχουν λιανικές συναλλαγές μέσω ΦΗΜ δεν τίθεται επιβολής των ως άνω προστίμων.

Επίσης, διευκρινίζουμε ότι σύμφωνα με την ΠΟΛ.1068/2015 (άρθρο 8) και σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις των κατόχων/χρηστών ΦΗΜ, εκδίδεται Ζ μετά την πάροδο 24 ωρών από την πρώτη συναλλαγή μετά το τελευταίο Ζ.

Τέλος, δείτε και το εγχειρίδιο της ΑΑΔΕ με τις υποχρεώσεις των κατόχων/χρηστών Φ.Η.Μ.

✔ Διαβίβαση λιανικών συναλλαγών μέσω ΦΗΜ στην πλατφόρμα myDATA για το 2022

Οι λιανικές συναλλαγές μέσω ΦΗΜ οι οποίες διαβιβάζονται στο σύστημα esend της ΑΑΔΕ δεν θα διαβιβαστούν από την Α.Α.Δ.Ε. στην πλατφόρμα myDATA σε ό,τι αφορά στο έτος 2022. Συνεπώς, ανεξαρτήτως της υποχρέωσης διασύνδεσης και αποστολής των λιανικών συναλλαγών μέσω ΦΗΜ στο σύστημα esend, οι λιανικές συναλλαγές του 2022 θα πρέπει να διαβιβαστούν από τις επιχειρήσεις και στην πλατφόρμα myDATA με τους τρόπους και στο χρόνο που καθορίζεται από την Α.1138/2022. Δείτε το σχετικό πίνακα:

Χρόνοι και τρόποι διαβίβασης λιανικών συναλλαγών για το έτος 2022

Συναλλαγές Χρόνος διαβίβασης Διάταξη Α.1138/2020 Τρόπος διαβίβασης
Λιανικές Πραγματικός χρόνος για:
Παρόχους Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης
(άρθρο 5 παρ. 2, εδάφιο πρώτο) Αναλυτικά ανά στοιχείο (άρθρο 4 παρ 2γ)
Διαβίβαση από ΦΗΜ σε esend
Σε ένα (1) λεπτό έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες μέσω απευθείας διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. με την Α.Α.Δ.Ε (esend)
(άρθρο 5 παρ. 2, εδάφιο δεύτερο) (άρθρο 4 παρ 2α εδάφιο τέταρτο) Αναλυτικά ανά στοιχείο (άρθρο 4 Παρ2α εδάφιο πρώτο)
Διαβίβαση σε πλατφόρμα myDATA
Μέχρι την (20ή) ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία που αφορά το έσοδο με :
– εμπορικό /λογιστικό, ERP
– ειδική φόρμα καταχώρησης ( για όσους έχουν το δικαίωμα χρήσης)
(Συνδυασμός άρθρο 4 παρ. 2α εδάφιο 3 και άρθρο 5 παρ 1γ εδάφιο 3) -Αναλυτικά ή συγκεντρωτικά ανά μήνα (άρθρο 4 παρ. 2α εδάφιο 3)
-(Συγκεντρωτικά**)
Αποκλίσεις λιανικών Δεν υφίσταται για το 2022
Μέχρι την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης των παραστατικών (μέσω προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό ERP) (άρθρο 5 παρ. 2, τρίτο εδάφιο) Αναλυτικά ανά στοιχείο λιανικής πώλησης
(άρθρο 4 παρ. 2β)
-(Συγκεντρωτικά**)
Πραγματικός χρόνος μέσω της Εφαρμογής της Α.Α.Δ.Ε (timologio) άρθρο 5 παρ. 2, πρώτο εδάφιο) Αναλυτικά ανά στοιχείο λιανικής πώλησης
Μέχρι την (20ή) ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία που αφορά το έσοδο για όσους έχουν το δικαίωμα χρήσης της ειδικής φόρμας καταχώρησης άρθρο 5 παρ. 2, πρώτο εδάφιο) Αναλυτικά ανά στοιχείο λιανικής πώλησης

**Για τις οντότητες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου (Δ.Ε.Η. και λοιποί πάροχοι), η Ε.Υ.Δ.Α.Π., οι λοιπές οντότητες πώλησης ύδατος μη ιαματικού, οι οντότητες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και συνδρομητικής τηλεόρασης, οι οντότητες εκμεταλλευτές διοδίων, τα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και η Τράπεζα της Ελλάδος  (άρθρο 5 παρ. 2, τέταρτο εδάφιο εδάφιο)

✔ Παράρτημα

Οι σχετικές διατάξεις για τις κυρώσεις της μη διαβίβαση των λιανικών συναλλαγών από τις ΦΗΜ στο σύστημα esend της ΑΑΔΕ

 • Άρθρο 173 Αιτιολογική έκθεση: Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η θεσμοθέτηση κυρώσεων που αναφέρονται στη μη διαβίβαση δεδομένων στοιχείων λιανικής πώλησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Φ.Η.Μ. της Α.Α.Δ.Ε. που εκδίδονται μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (Φ.Η.Μ.), για την ηλεκτρονική διαβίβαση αυτών στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του 4308/2014 και του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013

  Άρθρο 173. Κυρώσεις για τη μη διαβίβαση δεδομένων στοιχείων λιανικής πώλησης, που εκδίδονται μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (Φ.Η.Μ.) – Προσθήκη του άρθρου 54Η στον ν. 4174/2013

  1. Στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α’ 170) προστίθεται άρθρο 54Η ως εξής:
  «Άρθρο 54Η
  Κυρώσεις για τη μη διαβίβαση δεδομένων στοιχείων λιανικής πώλησης, που εκδίδονται μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (Φ.Η.Μ.)
  1. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη διαβίβασης των δεδομένων, κατά το άρθρο 15Α, δηλαδή, των συνόψεων εκδοθέντων παραστατικών εσόδων λιανικής, που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα «myDATA» μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), επιβάλλεται στην υπόχρεη οντότητα:
  α) Σε περίπτωση πράξεων που επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., πρόστιμο ύψους ίσου με το πενήντα τοις εκατό (50%) επί του Φ.Π.Α. που αναγράφεται επί του κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, αν η οντότητα είναι υπόχρεη τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των πεντακοσίων (500) ευρώ, αν η οντότητα είναι υπόχρεη τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.
  β) Σε περίπτωση πράξεων που δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, εφόσον ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και χιλίων (1.000) ευρώ, ανά φορολογικό έλεγχο, αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.
  2. Σε περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης που διαπιστώνεται, στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του ύψους του προβλεπόμενου προστίμου της παρ. 1.
  3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. δύναται να καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα και λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»

  2. Το άρθρο 54Η του ν. 4174/2013 ισχύει από την 31η.10.2022 και καταλαμβάνει παραβάσεις που διαπράττονται από την ημερομηνία αυτή και εφεξής.

Άρθρο 174 Αιτιολογική έκθεση: Με την προτεινόμενη ρύθμιση με την οποία τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 θεσμοθετείται η επιβολή του μέτρου της αναστολής λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης επιχείρησης και στην περίπτωση που διαπιστώνεται η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα της Α.Α.Δ.Ε. πλέον των δέκα (10) στοιχείων λιανικής πώλησης εκδοθέντων μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (Φ.Η.Μ.), ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, εφόσον η μη διαβιβασθείσα αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) ευρώ


  • Άρθρο 174. Υπαγωγή της μη διαβίβασης στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (Φ.Η.Μ.) στις κυρώσεις της παρ. 1 άρθρου 13Α ν. 2523/1997 – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 13Α ν. 2523/1997
 1. Η παρ. 1 του άρθρου 13 Α του ν.2523/1997(Α’ 179) α) τροποποιείται αα) στο πρώτο εδάφιο με την προσθήκη της παράβασης που συνιστά η μη διαβίβαση στοιχείων λιανικής πώλησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αβ) στο δεύτερο εδάφιο με την προσθήκη της υποτροπής, β) επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
  «1. Εφόσον, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο φορολογικό έλεγχο διαπιστώνεται είτε (α) η μη έκδοση ή η κατά την έννοια του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ανακριβής έκδοση πλέον των δέκα (10) προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης, ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, ότι η αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκε παραστατικό πώλησης ή αυτό εκδόθηκε ανακριβώς υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) ευρώ είτε (β) η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), πλέον των δέκα (10) στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ), ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, ότι η μη διαβιβασθείσα αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) ευρώ, αναστέλλεται άμεσα για σαράντα οκτώ (48) ώρες, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος. Εάν, εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τη διαπίστωση των ως άνω παραβάσεων, διαπιστωθεί εκ νέου, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο, η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών (3) παραστατικών πώλησης ή η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ τουλάχιστον τριών (3) στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω ΦΗΜ, ανεξαρτήτως αξίας αυτών, στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος αναστέλλεται αμελλητί για ενενήντα έξι (96) ώρες. Σε κάθε επόμενη διαπίστωση από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο των παραβάσεων του προηγούμενου εδαφίου εντός δύο (2) φορολογικών ετών από τη διαπίστωσή τους σε οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος αναστέλλεται αμελλητί για δέκα (10) ημέρες.»

  2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται σε παραβάσεις που διαπράττονται από την έναρξη ισχύος του άρθρου 54Η του ν. 4174/2013 (Α’ 170) και εφεξής.

 •  

Το σχετικό άρθρο της απόφασης που προβλέπει τον τρόπο διαβίβασης των λιανικών συναλλαγών μέσω ΦΗΜ στην πλατφόρμα myDATA

 • Α.1138/2020 όπως έχει κωδικοποιηθεί και ισχύει:

  Άρθρο 4
  ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ

  1. Τα δεδομένα του άρθρου 3 της παρούσας διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, υπό μορφή σύνοψης, με ή χωρίς αναλυτική διάκριση ειδών, κατά περίπτωση, όπως αυτά προβλέπονται στο Παράρτημα της παρούσας απόφασης.

  2. Ειδικά, τα δεδομένα των στοιχείων λιανικής, του άρθρου 3 διαβιβάζονται ως εξής:

  α) για τα στοιχεία λιανικής που εκδίδονται με τη χρήση Φ.Η.Μ. (Φ.Τ.Μ., Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., Α.ΔΗ.Μ.Ε.), αυτά διαβιβάζονται αναλυτικά, ανά στοιχείο λιανικής πώλησης, μέσω απευθείας διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. με την Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1171/2021 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. Στην περίπτωση που διαπιστώνονται αποκλίσεις από τις υπόχρεες οντότητες, μεταξύ των δεδομένων των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών που διαβίβασαν στην ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA, από το Πληροφοριακό Σύστημα των Φ.Η.Μ. και των λογιστικών εγγραφών εσόδων λιανικής τους, αυτές διαβιβάζονται είτε αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά ανά μήνα με τους τρόπους που προβλέπονται στις περ. β’ και γ’ της παρ. 6 του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα, για τις χρονικές περιόδους από 1.1.2021 έως και 31.12.2021, καθώς και από 1.1.2022 έως και 31.12.2022, τα δεδομένα του προηγούμενου εδαφίου διαβιβάζονται είτε αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά ανά μήνα με τους τρόπους που προβλέπονται στις περ. β’ και γ’ της παρ. 6 του παρόντος άρθρου*, σε όλες τις περιπτώσεις, ήτοι και σε εκείνες που δεν διαπιστώνονται αποκλίσεις. Σε κάθε περίπτωση η διαβίβαση δεδομένων των παραπάνω περιπτώσεων, δεν αναιρεί την υποχρέωση διασύνδεσης και διαβίβασης των εκδιδόμενων αποδείξεων εσόδων λιανικής στο Πληροφοριακό Σύστημα των Φ.Η.Μ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1171/2021 απόφαση Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

  β) για τα στοιχεία λιανικής που εκδίδονται μηχανογραφικά ή χειρόγραφα χωρίς την υποχρέωση χρήσης Φ.Η.Μ., τα δεδομένα διαβιβάζονται αναλυτικά ανά στοιχείο λιανικής πώλησης στην ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA. Κατ’ εξαίρεση, τα στοιχεία λιανικής πώλησης που εκδίδονται, χωρίς χρήση Φ.Η.Μ., μέχρι την 31.12.2021 δύνανται να διαβιβάζονται συγκεντρωτικά ανά μήνα, εφόσον διαβιβάζονται με τους τρόπους που προβλέπονται στις περ. β’ και γ’ της παρ. 6 του παρόντος άρθρου.

  γ) αναλυτικά, ανά στοιχείο λιανικής, μέσω Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων στην Πλατφόρμα myDATA.

  *β) των προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό /λογιστικό, ERP), που χρησιμοποιούν οι οντότητες και διασυνδέονται με την Α.Α.Δ.Ε. μέσω σχετικής διεπαφής.
  γ) ειδικής φόρμας καταχώρησης της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων που είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε., αποκλειστικά για τις οντότητες που…

/ ΑΡΘΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Comments

Comments are closed.