Διατάξεις που προβλέπουν την κατάργηση της σφραγίδας.

Αρχική Σελίδα // Γενικου Ενδιαφέροντος // Διατάξεις που προβλέπουν την κατάργηση της σφραγίδας.

 

Απαγόρευση και διοικητικό πρόστιμο από 1.000 ευρώ έως 10.000 ευρώ για την απαίτηση εταιρικής σφραγίδας από πιστωτικά ιδρύματα, οργανισμούς κοινής ωφέλειας ή άλλους ιδιωτικούς φορείς

Με τα άρθρα 38-41 του νομοσχεδίου για την απλούστευση άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων, επικαιροποιούνται τα απαιτούμενα στοιχεία για να θεωρηθεί έγκυρη κάθε πράξη εκπροσώπησης ή διαχείρισης νομικών προσώπων, Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) ή Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.).

Επίσης, απαγορεύεται και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ύψους από χίλια (1.000) ευρώ έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, η απαίτηση εταιρικής σφραγίδας για την απόδειξη της εγκυρότητας των σχετικών πράξεων εκπροσώπησης ή διαχείρισης των προαναφερομένων φορέων από πιστωτικά ιδρύματα, οργανισμούς κοινής ωφέλειας ή άλλους ιδιωτικούς φορείς, κ.λπ.

Ειδικά με το άρθρο 38 του νομοσχεδίου τροποποιείται η παράγραφος 12 του άρθρου 3 του ν. 4156/2013 ως εξής:

Ισχύουσα διάταξη:


«12. Για κάθε πράξη εκπροσώπησης ή διαχείρισης νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, το όνομά του και η περιγραφή της ιδιότητάς του. Διατάξεις που προβλέπουν την υποχρεωτική ύπαρξη/χρήση εταιρικής σφραγίδας για την απόδειξη της εκπροσώπησης ή/και διαχείρισης των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου καταργούνται.»

Νέα προτεινόμενη διάταξη:

«12. Για την εγκυρότητα κάθε πράξης εκπροσώπησης ή διαχείρισης νομικού προσώπου που είναι υπόχρεο εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), αρκούν η υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, το ονοματεπώνυμό του, η περιγραφή της ιδιότητάς του και ο Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) της πράξης εκπροσώπησης ή διαχείρισης που έχει καταχωριστεί στο Γ.Ε.ΜΗ.. Για τα νομικά πρόσωπα που δεν είναι υπόχρεα εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. αρκούν η υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, το ονοματεπώνυμό του, η περιγραφή της ιδιότητάς του και ο αριθμός πρωτοκόλλου της πράξης εκπροσώπησης ή διαχείρισης που έχει καταχωρισθεί στο οικείο μητρώο εγγραφής του νομικού προσώπου.
Η απαίτηση εταιρικής σφραγίδας για την απόδειξη της εγκυρότητας πράξεων εκπροσώπησης ή διαχείρισης νομικού προσώπου που είναι υπόχρεο εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., από πιστωτικά ιδρύματα, οργανισμούς κοινής ωφέλειας ή άλλους ιδιωτικούς φορείς απαγορεύεται και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) έως δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τον αριθμό επαναλήψεων της παράβασης. Το διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται από το αρμόδιο όργανο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Κατά της απόφασης επιβολής του διοικητικού προστίμου δύναται να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Η επιβολή του διοικητικού προστίμου δεν αποκλείει την αναζήτηση αποζημίωσης από το νομικό πρόσωπο από το οποίο απαιτήθηκε η εταιρική σφραγίδα, για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που του προκλήθηκε.
».

Με το άρθρο 39 του νομοσχεδίου αντικαθίσταται το άρθρο 88 του ν. 4548/2018 ενώ με το άρθρο 40 αντικαθίσταται το άρθρο 21 του ν. 3190/1955

Πηγή : Taxheaven