Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρυθμισης Οφειλών

Οι οφειλέτες μπορούν πλέον να διευθετήσουν συνολικά, πλήρως εξωδικαστικά και σε έως 240 δόσεις, όλες τις οφειλές τους προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Για τις δε οφειλές προς τράπεζες και διαχειριστές δανείων, η διευθέτησή τους μπορεί να γίνει σε έως 420 δόσεις.

Με την ολοκλήρωση της ρύθμισης των οφειλών, επιτυγχάνονται τα ακόλουθα:

1. Αναστολή των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως διαταγές πληρωμής, κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, καθώς και δεσμεύσεις και πλειστηριασμοί στην κινητή και ακίνητη περιουσία του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένης της 1ης κατοικίας, καθώς και της επαγγελματικής στέγης.

2. Αποπληρωμή των οφειλών προς το Δημόσιο (ΑΑΔΕ, ΟΤΑ κ.λπ.) και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ, ΚΕΑΟ κ.λπ.) σε χρονικό διάστημα έως 20 ετών. Αριθμός που μπορεί να φθάσει έως τις 420 δόσεις, για οφειλές προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

3. Διαγραφή μέρους της οφειλής, υπό τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που καθορίζονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.Επιπροσθέτως, η Κυβέρνηση, επιδεικνύοντας αίσθημα κοινωνικής δικαιοσύνης, χορηγεί στα ευάλωτα νοικοκυριά επιδότηση της δόσης των δανείων με υποθήκη/προσημείωση στην 1η κατοικία, ύψους έως 210 ευρώ μηνιαίως (ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού) για 5 έτη. Παράλληλα, στον νέο μηχανισμό, έχουν ενσωματωθεί ειδικές δικλείδες ασφαλείας, ώστε να μην υπάρξει κατάχρηση ευνοϊκών ρυθμίσεων από στρατηγικούς κακοπληρωτές.

Με την έναρξη λειτουργίας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, ολοκληρώνεται με επιτυχία η εφαρμογή του Νόμου 4738/2020 για τη «Ρύθμιση Οφειλών και την Παροχή 2ης Ευκαιρίας» και η χώρα μας εναρμονίζεται με το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο (ήτοι, Ευρωπαϊκή Οδηγία 1023/2019).

Σε ποιους απευθύνεται ο νέος Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών;

Απευθύνεται σε οφειλέτες που:

 • Είναι Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα (Ελεύθεροι επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα) που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία ολιστική και βιώσιμη λύση.

Ποιοι οφειλέτες εξαιρούνται από τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών;

Εξαιρούνται οφειλέτες που:

 • Άνω του 90% των οφειλών τους συγκεντρώνεται σε ένα μόνο πιστωτή
 • Το σύνολο των οφειλών τους είναι χαμηλότερο των €10.000
 • Εταιρείες που τελούν υπό εκκαθάριση
 • Φυσικά πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στο Νόμο Κατσέλη ή εκκρεμεί απόφαση

Η διαδικασία σε γενικές γραμμές συνοψίζεται ως ακολούθως:

Δημιουργείται μια αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Γίνεται άρση του απορρήτου του/της συζύγου, εξαρτώμενων μελών, συν-οφειλετών και εγγυητών (εάν υπάρχουν) και άντληση προσωπικών και οικονομικών στοιχείων.

Ακολούθως, επιβεβαιώνονται τα κριτήρια  επιλεξιμότητας και πραγματοποιείται η διενέργεια ελέγχων και διασταυρώσεων, με σκοπό τον αποκλεισμό στρατηγικών κακοπληρωτών.

Μέσα από την πλατφόρμα παράγεται μια αυτοματοποιημένη πρόταση ρύθμισης οφειλών, βάσει αλγορίθμου με συγκεκριμένους οικονομικούς κανόνες/παραμέτρους (π.χ. αξία ρευστοποίησης, ικανότητα αποπληρωμής). Αυτό σαν διαδικασία διαρκεί κάποιους μήνες.

Διενεργείται ψηφοφορία επί της πρότασης ρύθμισης οφειλών από τους πιστωτές και εάν η πλειοψηφία των πιστωτών συμφωνήσει, τότε η πρόταση αποστέλλεται στον οφειλέτη.

Τέλος, γίνεται αξιολόγηση της προτεινόμενης συμφωνίας από τον οφειλέτη και υλοποιείται η υπογραφή συμφωνίας ανα-διάρθρωσης οφειλών μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών.

Από εσάς αρχικά θα χρειαστούμε κωδικούς Taxis net και το ΑΜΚΑ σας (καθώς και εξαρτώμενων μελών αν υπάρχουν), και ένα αντίγραφο συναίνεσης για την άντληση των προσωπικών σας στοιχείων βάσει της κοινοτικής οδηγίας για τα Προσωπικά Δεδομένα. Αν προκύψει η ανάγκη για περαιτέρω έγγραφα τα οποία δεν δυνάμεθα να αντλήσουμε αυτόματα, θα σας ειδοποιήσουμε.

Επιπρόσθετα, βάσει των νέων αλλαγών που προέκυψαν μετά την τροποποίηση για τη ρύθμιση των οφειλών που στον εξωδικαστικό μηχανισμό, παρατηρούνται οι κάτωθι βελτιώσεις:

 1. Υποχρεωτικότητα στην αιτιολόγηση της απόρριψης πρότασης ρύθμισης.
 2. Δυνατότητα ένταξης μοναδικών οφειλών.
 3. Δυνατότητα διατήρησης των ενήμερων ή ήδη ρυθμισμένων οφειλών στη πρόταση ρύθμισης που του προτείνεται, εφόσον το επιθυμεί ο οφειλέτης, υπό προϋποθέσεις.
 4. Δυνατότητα ένταξης νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, προκειμένου να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.
 5. Δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών υπέρ τρίτων (όπως είναι οι οφειλές σε δήμους), που εισπράττονται από τη φορολογική διοίκηση.
 6. Συναίνεση των μικρο πιστωτών στην πρόταση ρύθμισης, όταν δεν έχουν καμία εξασφάλιση, υπό προϋποθέσεις.
 7. Τροποποίηση διαδικασίας διαμεσολάβησης με τους χρηματοδοτικούς φορείς προς όφελος του οφειλέτη.
 8. Διαγραφή σε ποσοστό 100% των τόκων της ρύθμισης που αντιστοιχούν στις μελλοντικές δόσεις για το Δημόσιο, σε περίπτωση προεξόφλησης αυτών.
 9. Μείωση του επιτοκίου ρύθμισης οφειλών, και μετατροπή του από κυμαινόμενο σε σταθερό, με Κοινή Υπουργική Απόφαση, της οποίας η υπογραφή έχει δρομολογηθεί, κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου.
 10. Δυνατότητα λήψης, μέσω της πλατφόρμας, βεβαίωσης οφειλών προς τους χρηματοδοτικούς φορείς και το Δημόσιο για κάθε νόμιμη χρήση.
 11. Διευκρίνιση, με ξεκάθαρο πλέον τρόπο, τι θεωρείται οριστική υποβολή αιτήματος στον εξωδικαστικό μηχανισμό, που αποτελεί και την απαραίτητη προϋπόθεση για προστασία του οφειλέτη.

Επικοινωνίστε μαζί μας για την υποβολή της αίτησης απο τους ειδικούς συνεργάτες μας  Τηλ: 6978856000 ή με email : LHCHELLAS@GMAIL.COM


Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *