Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών

Ερωτήσεις Απαντήσεις για τις 240 ΔοσειςΕξωδικαστικός

Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς την Εφορία σε έως 240 δόσεις αλλά και «κούρεμα» του χρέους υπό προϋποθέσεις έχουν οι οφειλέτες που θα ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Η ΑΑΔΕ με νέα εγκύκλιό της παρέχει διευκρινίσεις και οδηγίες για την είσπραξη οφειλών που έχουν ενταχθεί στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών καθώς και για τους κανόνες που ισχύουν.

Οι οφειλέτες που θα ενταχθούν στην εξωδικαστική ρύθμιση θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1. Οι μηνιαίες δόσεις επιβαρύνονται με επιτόκιο (δημόσιο 5% και τράπεζες 3,75% ετησίως).

2. Η ελάχιστη δόση ανέρχεται στα 50 ευρώ.

3. Παρέχεται μερική διαγραφή χρέους, υπό προϋποθέσεις (π.χ. η αξία της περιουσίας να είναι μικρότερη από το ύψος των οφειλών, και δεν υπάρχει διαθέσιμο εισόδημα μετά την κάλυψη των εύλογων δαπανών διαβίωσης).

4. Το «κούρεμα» χρέους προς το Δημόσιο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 95% για τα πρόστιμα, 85% για προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής και 75% για το κεφάλαιο.

5. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην καταβολή 3 δόσεων που ορίζονται στη σύμβαση αναδιάρθρωσης ή του 3% του συνολικά οφειλόμενου στο Δημόσιο ποσού, η ρύθμιση χάνεται. Η απώλεια της διμερούς ρύθμισης συνεπάγεται την αναβίωση των απαιτήσεων του Δημοσίου, με συνέπεια να καθίσταται αμέσως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό το σύνολο του υπολοίπου της οφειλής που παραμένει ανεξόφλητο, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης, μαζί με τους αναλογούντες τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

6. Η  πλατφόρμα προσφέρει ρυθμίσεις και για οφειλέτες που έχουν οφειλές προς το Δημόσιο χωρίς να έχουν οφειλές σε χρηματοδοτικούς φορείς, εφόσον ισχύουν, μεταξύ άλλων, τα εξής κριτήρια:

 • Το σύνολο των οφειλών υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ, μαζί με τα πρόστιμα, προσαυξήσεις κ.λπ., αλλά ακόμα και αν δεν είναι καν ληξιπρόθεσμα αλλά εμφανίζονται απλώς βεβαιωμένα προς είσπραξη (π.χ. τρέχοντες φόροι).
 • Εντάσσονται όλες οι τρέχουσες οφειλές προς φορείς του Δημοσίου που έχουν βεβαιωθεί, ακόμα και αν είναι ενήμερες και όχι ληξιπρόθεσμες, όπως δόσεις φόρου εισοδήματος ή ΕΝΦΙΑ που θα εκδοθεί, αρκεί ο οφειλέτης να επικαλεστεί δυσκολίες και επιδείνωση οικονομικής κατάστασης (μείωση εισοδήματος ή αύξηση δαπανών) μεγαλύτερη από 20%.
 • Ο αιτών δεν πρέπει να έχει υποβάλει αίτηση για επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης ή για κήρυξη σε πτώχευση.

 7. Ο  οφειλέτης συναινεί για άρση του τραπεζικού απορρήτου και η πλατφόρμα υπολογίζει με βάση τα στοιχεία που έχουν αντληθεί:

 • Το τελικό ποσό αποπληρωμής ανά πιστωτή (και ανά οφειλή).
 • Τον αριθμό δόσεων αποπληρωμής ανά πιστωτή (και ανά οφειλή).

Τα ποσά αυτά καθορίζονται από:

 • Την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη (περιουσία + εισοδήματα).
 • Την εμπορική αξία ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.
 • Την κατάταξη των πιστωτών σε περίπτωση που γινόταν ρευστοποίηση.

 8. Τα παραπάνω στοιχεία χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της οφειλής (ή το «κούρεμα» κατά περίπτωση) και τον αριθμό των δόσεων για κάθε οφειλή (50 ευρώ κατ’ ελάχιστον τον μήνα).

 9. Η αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης ισχύει από την υποβολή της αίτησης για εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών. Η διαδικασία περατώνεται ως άκαρπη αν παρέλθουν δύο μήνες από την υποβολή της αίτησης χωρίς να λάβει χώρα υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του οφειλέτη και των συναινούντων πιστωτών, στην περίπτωση πολυμερούς ρυθμίσεως.

10. Η οριστική υποβολή της αίτησης δεν συνεπάγεται την αναστολή κατάσχεσης εις χείρας τρίτων που έχει επιβληθεί από το Δημόσιο για οφειλές των οποίων ζητείται η ρύθμιση σε χρονικό σημείο που προηγείται της έναρξης της αναστολής, ακόμα και ως προς τυχόν μελλοντικές χρηματικές απαιτήσεις που αποτελούν αντικείμενο της κατάσχεσης (δηλαδή απαιτήσεις που γεννιούνται μετά την έναρξη της αναστολής) εξαιτίας της αναγκαστικής εκχώρησης των απαιτήσεων αυτών και του αποχωρισμού τους από την περιουσία του οφειλέτη.

 11. Σε περίπτωση που, λόγω τυχόν καθυστερημένης ενημέρωσης της φορολογικής διοίκησης σχετικά με την οριστική υποβολή αίτησης εξωδικαστικής ρύθμισης, επιβληθεί κατάσχεση εις χείρας τρίτου μετά την έναρξη της αναστολής, για οφειλές των οποίων ζητείται η ρύθμιση, η αρμόδια Υπηρεσία οφείλει να άρει οίκοθεν την επιβληθείσα κατάσχεση (ολικώς ή μερικώς, αν έχει επιβληθεί και για οφειλές που εξαιρούνται της αίτησης ρύθμισης) και να επιστρέφει στον καθ’ ου το ποσό που απέδωσε ο τρίτος συνεπεία της θετικής δήλωσής του, ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.

 12. Στην περίπτωση διμερούς ρύθμισης, η αναστολή διαρκεί μέχρι την με οποιονδήποτε τρόπο περάτωση της διαδικασίας, με τη σύναψη σύμβασης αναδιάρθρωσης μεταξύ του οφειλέτη και του Δημοσίου ή με την άκαρπη περάτωση της διαδικασίας. Η αναστολή δεν καταλαμβάνει τη διενέργεια πλειστηριασμού ο οποίος έχει προγραμματισθεί εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης από τον οφειλέτη, καθώς και οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια προπαρασκευαστική της διενέργειας πλειστηριασμού, περιλαμβανομένης και της κατάσχεσης.

 13. Δε ρυθμίζεται η τύχη των κατασχεθεισών απαιτήσεων των οποίων η προθεσμία απόδοσης στο Δημόσιο εκπνέει μετά την έναρξη της αναστολής και καταβάλλονται (αποδίδονται) πριν από την έναρξη ισχύος της διμερούς σύμβασης ή την περάτωση της διαδικασίας με άλλον τρόπο.

 14. Τα ποσά που αποδίδονται στο Δημόσιο από τις ως άνω κατασχέσεις μετά την έναρξη ισχύος της διμερούς σύμβασης και κατά τη διάρκεια αυτής λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της σύμβασης, εφόσον δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις.

 15. Για την καταβολή των δόσεων της σύμβασης προβλέπεται η δημιουργία «Ταυτότητας Οφειλών Διακανονισμού» (Τ.Ο.Δ.). Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί έως την αυτοματοποίηση της εξωδικαστικής ρύθμισης ως ξεχωριστού τύπου ρύθμισης («διακανονισμού») στο σύστημα taxis, η πληρωμή των δόσεων αυτής γίνεται με ταυτότητα οφειλής (Τ.Ο.) που χορηγείται στον οφειλέτη από την Ε.Μ.ΕΙΣ.

16. Σε περίπτωση πολυμερούς ρύθμισης αναδιάρθρωσης οφειλών στην οποία τεκμαίρεται η συναίνεση του Δημοσίου:

 α) αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων κατά του οφειλέτη. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για τις ληξιπρόθεσμες δόσεις της σύμβασης,

 β) αναστέλλεται η ποινική δίωξη για το αδίκημα του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α’ 43) και αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο αυτό ή, εφόσον άρχισε, η εκτέλεσή της διακόπτεται. Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής της ποινικής δίωξης αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος, χωρίς να ισχύει ο χρονικός περιορισμός της παρ. 2 του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα.

17. Σε περίπτωση κατάρτισης διμερούς σύμβασης αναδιάρθρωσης:

α) Αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων κατά του οφειλέτη. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για τις ληξιπρόθεσμες δόσεις της σύμβασης.

β) Αναστέλλεται η ποινική δίωξη για το αδίκημα του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α’ 43) και αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο αυτό ή, εφόσον άρχισε, η εκτέλεσή της διακόπτεται. Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής της ποινικής δίωξης αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος, χωρίς να ισχύει ο χρονικός περιορισμός της παρ. 2 του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα.

 18. Σε περίπτωση που ζητείται αποδεικτικό ενημερότητας από τον οφειλέτη, αυτό χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 12 του Κ.Φ.Δ. και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών αποφάσεων, όπως εκάστοτε ισχύουν. Για την εξέταση της συνδρομής των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης του αποδεικτικού ενημερότητας:

α) οι βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση οφειλές που έχουν ρυθμιστεί στο πλαίσιο της σύμβασης αναδιάρθρωσης θεωρούνται ως νόμιμα τακτοποιημένες με ρύθμιση τμηματικής καταβολής και

β) δεν λαμβάνονται υπόψη τυχόν προς διαγραφή οφειλές, όπως αυτές προσδιορίζονται στη σύμβαση αναδιάρθρωσης.

19. Εξαιρετικά κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών, προβλέπεται η αδρανοποίηση των κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων υπό την έννοια της αποδέσμευσης αποκλειστικά μελλοντικών απαιτήσεων, μετά από απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης, η οποία εκδίδεται υποχρεωτικά κατόπιν αίτησης του οφειλέτη και εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

–  έχει εξοφληθεί τουλάχιστον η πρώτη δόση της ρύθμισης δυνάμει της σύμβασης αναδιάρθρωσης και δεν υφίστανται ληξιπρόθεσμες δόσεις αυτής,

– έχουν εξοφληθεί ή τακτοποιηθεί με νόμιμο τρόπο, με αναστολή είσπραξης ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής οι μη υπαγόμενες στη σύμβαση οφειλές και

–  έχουν υποβληθεί οι προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας, καθώς και η προβλεπόμενη Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) εντός τριών (3) μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους.

20.  Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών, προβλέπεται η άρση των κατασχέσεων απαιτήσεων που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων, μετά από απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης, η οποία εκδίδεται υποχρεωτικά κατόπιν αίτησης του οφειλέτη και εφόσον έχει εξοφληθεί ποσοστό 75% του συνολικού προς καταβολή στο Δημόσιο ποσού της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών.

 

Ο νέος Πτωχευτικός νόμος (Ν 4738/2020) εκτός από την δυνατότητα πτώχευσης προσφέρει ως επιλογή την εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών (άρθρα 5 έως 30). Για τον λόγο αυτό δημιουργήθηκε η Πλατφόρμα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών της Ειδική Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ).

Τι είναι ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών; Αφορά και οφειλές προς ιδιώτες; 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα που στοχεύει στην ρύθμιση των οφειλών εξωδικαστικά προσφέροντας τη δυνατότητα σε οφειλέτες και πιστωτές να διαμορφώνουν ελεύθερα προτάσεις ρύθμισης.Η πλατφόρμα αφορά οφειλές προς χρηματοδοτικούς φορείς, το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και όχι οφειλές προς ιδιώτες.

Ποιος μπορεί να υποβάλλει αίτηση;

Σύμφωνα με τον Πτωχευτικό νόμο κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα μπορεί να υποβάλλει αίτηση στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών. Ωστόσο, προβλέπονται και ορισμένες εξαιρέσεις. Ειδικότερα εξαιρούνται:

 • α) οι πάροχοι επενδυτικών υπηρεσιών και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών παρόχων επενδυτικών υπηρεσιών που λειτουργούν στην Ελλάδα,
 • β) οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και οι Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ), καθώς και οι διαχειριστές τους,
 • γ) τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, καθώς και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα,
 • δ) οι ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Υπάρχουν προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης; 

Ο οφειλέτης δύναται να υποβάλλει αίτηση στην πλατφόρμα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών εφόσον οι οφειλές του υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ και το 90% του συνόλου των οφειλών του δεν οφείλεται σε έναν μόνο πιστωτή. Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα για αυτά είναι επιπλέον απαραίτητο να μην έχουν τεθεί σε λύση ή εκκαθάριση.

Επιπλέον, προκειμένου να υποβάλλει αίτηση στην πλατφόρμα δεν θα πρέπει να έχει αιτηθεί πτώχευση βάσει του ισχύοντος Πτωχευτικού Νόμου ή να έχει αιτηθεί την υπαγωγή του σε προϊσχύουσες πτωχευτικές διαδικασίες μεταξύ των οποίων και ο Νόμος Κατσέλη. Η απαγόρευση αυτή παύει να ισχύει αν υπάρχει έγκυρη παραίτηση του οφειλέτη από τις διαδικασίες αυτές πριν την υποβολή αίτησης στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό. Αν, όμως, έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση που υπάγει τον οφειλέτη σε κάποια πτωχευτική διαδικασία, τότε για να υποβάλλει αίτηση στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό θα πρέπει να έχουν παρέλθει 15 μήνες από την έκδοση σχετικής δικαστικής απόφασης.

Το φυσικό πρόσωπο, καθώς και κάθε πρόσωπο εντεταλμένο στη διαχείριση νομικού προσώπου, και ιδίως αυτό που φέρει την ιδιότητα του προέδρου ή του διευθύνοντος συμβούλου ή του διαχειριστή ή του εταίρου,δεν θα πρέπει να έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για ένα από τα ακόλουθα αδικήματα: φοροδιαφυγή, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δωροληψία, λαθρεμπορία, καταδολίευση δανειστών, χρεοκοπία, ή απάτη, σε βαθμό κακουργήματος. Επί νομικών προσώπων, η ποινική καταδίκη των προσώπων που έχουν αναλάβει την διαχείρισή του θα πρέπει να αφορά αξιόποινη πράξη που τελέστηκε στο πλαίσιο της δραστηριότητας του νομικού προσώπου που αιτείται την ένταξή του στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών.

Μπορεί και ο πιστωτής να υποβάλλει αίτηση; 

Βάσει του Πτωχευτικού Νόμου το Δημόσιο, οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή οι χρηματοδοτικοί φορείς μπορούν ως πιστωτές να κινήσουν τη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών κοινοποιώντας στον οφειλέτη με ηλεκτρονική επιστολή ή με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με ισοδύναμου τύπου ταχυδρομική επιστολή ή αυτοπρόσωπη παράδοση, εφόσον διασφαλίζονται με ισοδύναμο τρόπο η επιβεβαίωση αποστολής, παραλαβής και εμπιστευτικότητας, πρόσκληση για την εξωδικαστική αναδιάρθρωση των οφειλών του θέτοντας προθεσμία για την υποβολή της αίτησης στην πλατφόρμα έως 45 ημερολογιακές ημέρες. Η πρόσκληση γίνεται με επιμέλεια του πιστωτή και στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. Η μη υποβολή αίτησης από τον οφειλέτη εντός της ανωτέρω προθεσμίας συνεπάγεται την αυτοδίκαιη περάτωση της διαδικασίας και αξιολογείται σε περίπτωση μεταγενέστερης υποβολής αίτησης του παρόντος άρθρου από τον οφειλέτη.

Τι ακολουθεί μετά την υποβολή της αίτησης; 

Αφού ο οφειλέτης υποβάλει αίτηση περιμένει να του προτείνουν κάποια ρύθμιση οι πιστωτές και ειδικότερα οι χρηματοδοτικοί φορείς. Οι χρηματοδοτικοί φορείς διατηρούν διακριτική ευχέρεια ως προς την υποβολή και το περιεχόμενο πρότασης. Στην πράξη βλέπουμε έως τώρα να υπάρχει χαμηλό ποσοστό προθυμίας των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων για παροχή πρότασης.

Δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν πρόταση ρύθμισης για κάθε αίτηση οφειλέτη που απευθύνεται σε αυτούς. Αν συναινούν στην υποβαλλόμενη πρόταση ο οφειλέτης, η πλειοψηφία (ως προς την αξία των σχετικών απαιτήσεων) των πιστωτών που είναι χρηματοδοτικοί φορείς και τουλάχιστον του ποσοστού των πιστωτών με ειδικό προνόμιο τότε υπογράφεται η σύμβαση αναδιάρθρωσης μεταξύ του οφειλέτη και των συναινούντων πιστωτών.

Αν δεν υπογραφεί η σύμβαση αναδιάρθρωσης εντός 2 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τότε η διαδικασία θεωρείται περατωθείσα ως άκαρπη.

Τι συμβαίνει όταν είναι πιστωτές το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης; 

Το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης μπορούν να προβούν, σε πολυμερή βάση, σε αναδιάρθρωση, καθώς και σε διαγραφή των χρεών προς αυτούς. Στην πράξη βλέπουμε ότι οι διαγραφές είναι ελαχίστων ποσών και όχι συχνές.  Επιπλέον, η σύμβαση μπορεί να τελεί υπό την αίρεση της συναίνεσης τους. Στο βαθμό που η σύμβαση αφορά το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, αυτή τους κοινοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Η σύμβαση γίνεται αποδεκτή μόνο εφόσον ικανοποιούνται σωρευτικώς οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος στην παράγραφο 2 του άρθρου 21 του Πτωχευτικού Νόμου.

Υπάρχουν περιορισμοί κατά τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων; 

Ο νόμος θέτει ορισμένους περιορισμούς στο άρθρο 22 του Πτωχευτικού Νόμου όταν πρόκειται για ρύθμιση για την αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο ή τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Συγκεκριμένα, στις περιπτώσεις αυτές απαγορεύεται να γίνει ρύθμιση με περισσότερες από 240 δόσεις ή ανά χρονικά διαστήματα που υπερβαίνουν τον μήνα. Επιπλέον, απαγορεύεται και η παροχή περιόδου χάριτος για τις οφειλές αυτές και η αποπληρωμή με αντάλλαγμα διάφορου του χρηματικού ποσού, ενώ η μηνιαία καταβαλλόμενη δόση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 50 ευρώ.

Μπορεί να διενεργηθεί πλειστηριασμός ακίνητης περιουσίας όταν έχει υποβληθεί αίτηση στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών;

Το άρθρο 18 ορίζει ότι από το χρονικό σημείο της υποβολής αίτησης έως και την ολοκλήρωση της διαδικασίας με οποιονδήποτε τρόπο αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη. Δεν ισχύει η αναστολή για τη διενέργεια πλειστηριασμού που έχει προγραμματιστεί εντός 3 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, καθώς και για οποιαδήποτε προπαρασκευαστική πράξη για τη διενέργεια πλειστηριασμού από ενέγγυο πιστωτή.

Αν η αίτηση απορριφθεί ή οι πιστωτές κοινοποιήσουν στον οφειλέτη απόφαση περί μη υποβολής πρότασης για σύμβαση αναδιάρθρωσης τότε παύει να ισχύει η αναστολή. Θεωρητικά η επιλογή της αίτησης στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών είναι ιδανική για όσους αδυνατούν ή δεν επιθυμούννα κάνουν αίτηση πτώχευσης και ψάχνουν εναλλακτικούς τρόπους ρύθμισης των οφειλών τους. Ωστόσο, στην πράξη πρόκειται για μια δυσλειτουργική πλατφόρμα και μια χρονοβόρα διαδικασία.

Ειδικότερα, με την σκέψη ότι η αίτηση μπορεί να οδηγήσει σε διαγραφή μέρους των οφειλών και σε ρυθμίσεις έως 240 δόσεων,υποβλήθηκαν χιλιάδες αιτήσεις στην πλατφόρμα. Ελάχιστες αιτήσεις έχουν περατωθεί έως τώρα για αυτό και τα αποτελέσματα που προέκυψαν είναι πολύ λίγα και η εξέλιξη δεν είναι πάντοτε αυτή που ανέμενε ο ενδιαφερόμενος.

Ενδεικτικά, σε μία υπόθεση ο ενδιαφερόμενος είχε οφειλές από δύο συμβάσεις δανείων που ανέρχονταν σε 73.127,04 ευρώ και σε 21.105,84 ευρώ. Επιπλέον, είχε στο Δημόσιο οφειλές ύψους 12.921,47 ευρώ και σε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης οφειλές ύψους 7.017,16 ευρώ (τα ποσά των οφειλών είναι προσαυξανόμενα με τόκους). Υπέβαλε αίτηση στην πλατφόρμα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού και κάθε μία από της οφειλές του ρυθμίστηκε σε 240 μηνιαίες δόσεις χωρίς να γίνει διαγραφή ποσού σε καμία από αυτές. Συνολικά, δηλαδή θα πρέπει να καταβάλλει περίπου 700 ευρώ τον μήνα για 20 έτη προκειμένου να αποπληρωθούν οι οφειλές του.

Σε άλλη περίπτωση, ο αιτών είχε οφειλές σε χρηματοδοτικό φορέα ύψους 1.034,02 ευρώ, στο Δημόσιο 25.208,43 ευρώ και σε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 70.495,42 ευρώ, προσαυξανόμενες με τόκους.  Η οφειλή προς το χρηματοδοτικό ίδρυμα ρυθμίστηκε σε 21 μηνιαίες δόσεις. Οι οφειλές στο Δημόσιο και στον Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθμίστηκαν σε 240 μηνιαίες δόσεις καθεμία από αυτές. Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, δεν έγινε διαγραφή ποσού σε καμία από τις οφειλές. Οι οφειλές του θα αποπληρωθούν σε μία 20ετία εντός της οποίας θα καταβάλλει μηνιαίες δόσεις από 250 έως 450 ευρώ.

Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι συμβάσεις αναδιάρθρωσης που έχουν συναφθεί είναι ελάχιστες και σε λίγες από αυτές γίνεται διαγραφή των χρεών όπως και επιθυμεί ο αιτών. Γενικότερα, τα αποτελέσματα για τους οφειλέτες δεν είναι τα επιθυμητά, αφού οι προτάσεις που γίνονται από τους πιστωτές προβλέπουν κατά κύριο λόγο την αποπληρωμή του συνόλου των οφειλών προσαυξανόμενο με τόκους υπερημερίας. Αυτό κατά συνέπεια καθιστά αδύνατη την τήρηση της σύμβασης από τους οφειλέτες αφού εντέλει θα πρέπει να καταβάλλουν μία συνολική μηνιαία δόση αρκετά υψηλή σε σχέση με τα εισοδήματά τους.

Με την πάροδο του χρόνου φαίνεται να διορθώνονται κάποιες δυσλειτουργίες της πλατφόρμας και να καθίσταται δυνατή η περάτωση αρκετών αιτήσεων. Ωστόσο, εξακολουθεί να είναι μια νέα διαδικασία η οποία απαιτεί χρόνο και αυτό θα πρέπει να το λάβουν υπόψη τους οι ενδιαφερόμενοι.

Comments

Comments are closed.