ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΚΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

Αρχική Σελίδα // Τρέχουσα Ενημέρωση // ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΚΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

Προστασία για τις ελληνικές επιχειρήσεις προσφέρει η απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με το πρόγραμμα επιδότησης τόκων υφιστάμενων δανείων.
Μαζί με τα άλλα μέτρα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να αντέξουν τις δυσμενείς συνθήκες του Covid-19 και να είναι έτοιμες να λειτουργήσουν ξανά την επόμενη ημέρα της κρίσης.

 


Σκοπός επιδότησης και επιλέξιμες δαπάνες

Το πρόγραμμα καλύπτει τους συμβατικούς τόκους 3 μηνών για το χρονικό διάστημα από 01.04.2020 μέχρι 30.06.2020 για:

  1. Επιχειρηματικά Δάνεια τακτής λήξης
  2. Συμβάσεις Πίστωσης

Αφορά υφιστάμενα δάνεια που ήταν ενήμερα στις 31.12.2019, δηλαδή δεν είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές πάνω από 90 ημερών με σημείο αναφοράς τις 31.12.2019, καθώς και την αναλογούσα εισφορά του Ν.128/75.

Οι σχετικές δανειακές συμβάσεις πρέπει να έχουν συναφθεί πριν από την 01/04/2020.

Η επιδότηση αφορά και σε συμβάσεις συγχρηματοδοτούμενων / εγγυοδοτικών προγραμμάτων (π.χ. COSME, ΤΕΠΙΧ ΙΙ κ.λπ.).

Ειδικά για τις Συμβάσεις Πίστωσης (ανοικτοί αλληλόχρεοί λογαριασμοί) καλύπτονται οι τόκοι για το χρεωστικό υπόλοιπο σύμφωνα με το τελευταίο -πριν ή κατά την 31.03.2020- προσωρινό κλείσιμο του αλληλόχρεου λογαριασμού, καθώς και οι τόκοι που προκύπτουν από τη χρήση του υφιστάμενου (κατά την 01.04.2020) πιστωτικού ορίου.

Το πρόγραμμα επιδότησης τόκων δεν καλύπτει:

  • Τόκους υπερημερίας και λοιπά έξοδα.
  • Κοινοπρακτικά δάνεια, δηλαδή δάνεια που έχουν χορηγηθεί από κοινοπραξία δανειστών που ανήκουν σε διαφορετικούς ομίλους.

Δικαιούχοι επιδότησης

Δικαιούχοι της επιδότησης είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα σε κλάδους που έχουν πληγεί

Οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη αιτηθεί την αναστολή καταβολής κεφαλαίου του δανείου τους, μπορούν να λάβουν και επιδότηση τόκων.

Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πρέπει να πληρούν όλα τα παρακάτω κριτήρια:

  1. Να μην έχουν μειώσει τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσαν στις 19.03.2020.
    Διευκρινίζεται ότι η αναστολή συμβάσεων εργασίας δεν αποκλείει τη συμμετοχή των επιχειρήσεων.
  2. Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού.
  3. Να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις (σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, Παράρτημα IV).

Ύψος επιδότησης

Το συνολικό ποσό της δημόσιας επιδότησης που μπορεί να λάβει από το συγκεκριμένο πρόγραμμα η κάθε επιχείρηση σε επίπεδο «δεδομένης επιχείρησης», όπως ορίζεται από την κοινοτική νομοθεσία, δεν μπορεί να ξεπερνάει τις 800.000€.

Στο ποσό αυτό λαμβάνεται υπόψη κάθε άλλη άμεση ενίσχυση που θα έχει λάβει η επιχείρηση δυνάμει της 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης.

Υποχρέωση επιχειρήσεων που λαμβάνουν την επιδότηση

Οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν την ενίσχυση είναι υποχρεωμένες στις 31.12.2020 να έχουν τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων με τον αριθμό που απασχολούσαν στις 19.03.2020, με βάση τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Διευκρινίσεις

Το πρόγραμμα καλύπτει και τις καταβολές που πραγματοποιήθηκαν μετά την 01.04.2020 και αφορούν δόσεις καταβλητέες εντός του Απριλίου 2020 και πριν από την έγκριση της αίτησης. Σε αυτήν την περίπτωση, η καταβολή της επιδότησης θεωρείται ότι καλύπτει το εν λόγω διάστημα. Τα ποσά που είχαν ήδη καταβληθεί συμψηφίζονται με λοιπές οφειλές προς την τράπεζα που έχει η επιχείρηση που λαμβάνει την επιδότηση, με ευθύνη της τράπεζας.

Υποβολή αιτήσεων από 15/4 μέχρι και 30/6

Η υποβολή αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα επιδότησης τόκων γίνεται από τις 15 Απριλίου 2020 στις 12.00 μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2020 στις 17:00, σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του ενδιαφερόμενου, με πρώτο ψηφίο το 1.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για την υποβολή της Αίτησης στο email: chris@lhc.gr ή στο τηλέφωνο : 6978856000