Επισφαλείς απαιτήσεις – Προϋποθέσεις φορολογικής αναγνώρισης