Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

Αντικείμενο Σύμβασης 
Η Επιχείρηση αναθέτει δια της παρούσας στον Λογιστή την εκτέλεση όλων των Λογιστικών εργασιών που πρέπει να εκτελούνται στην επιχείρηση όπως αναφέρονται και εξειδικεύονται στο Παράρτημα Α, ώστε η επιχείρηση να λειτουργεί σύμφωνα με τα Αποδεκτά Επιστημονικά Πρότυπα Λογιστικής Οργάνωσης και Τυποποίησης και με τα όσα ορίζονται από τους Φορολογικούς Νόμους της Πολιτείας όπως ισχύουν.

Ο Λογιστής με την παρούσα σύμβαση αποδέχεται την ανάθεση για την εκτέλεση των εργασιών αυτών,  σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης.

Ο Λογιστής δηλώνει ότι διαθέτει και θα διατηρήσει σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας την απαραίτητη άδεια, βάση της παρούσας Νομοθεσίας που διέπει την επαγγελματική του δραστηριότητα , που του επιτρέπει να παρέχει τις συμφωνηθείσες συμβουλευτικές, λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες.

Στα πλαίσια της εκτέλεσης των ως ανατεθειμένων εργασιών, ο Λογιστής συμφωνεί δια της παρούσας ότι δύναται να εμφανίζεται και να διεκπεραιώνει κάθε απαραίτητη συναλλαγή για λογαριασμό της Επιχείρησης ενώπιον των Ελληνικών Φορολογικών Αρχών και των Ασφαλιστικών Οργανισμών του Προσωπικού.

Για τον λόγο αυτό, η Επιχείρηση νομίμως εκπροσωπούμενη, με την υπογραφή της παρούσας εξουσιοδοτεί τον λογιστή για την εκτέλεση των παραπάνω, δεσμεύεται δε ότι θα παράσχει σ’ αυτόν κάθε ειδική εξουσιοδότηση, ακόμα και ηλεκτρονική (π.χ. σύστημα με Κλειδάριθμο), για κάθε εργασία αλλά και την ηλεκτρονική υποβολή ή κατάθεση των δηλώσεων των αναφερόμενων στο Παράρτημα Α.

Σχέση Λογιστή  –  Επιχείρησης &  Γνώση  Διατάξεων
Ρητά συμφωνείται ότι οι συμβαλλόμενοι συνδέονται με σχέση Ανεξάρτητων Υπηρεσιών και δεν εγκαθιδρύεται μεταξύ των οποιαδήποτε σχέση παροχής εξαρτημένων υπηρεσιών ή σχέση εξαρτημένης εργασίας. Για το λόγο αυτό ο τρόπος άσκησης των καθηκόντων του Λογιστή σχετικά με τον τόπο και τον χρόνο εργασίας θα εναπόκειται στην κρίση του, με απώτερο στόχο την βέλτιστη, έγκαιρη και έγκυρη παροχή υπηρεσιών του προς την Επιχείρηση. 
Γίνεται κατανοητό και συμφωνείται ότι ο Λογιστής δεν είναι υπάλληλος ή πράκτορας της Επιχείρησης, αλλά είναι ένας ανεξάρτητος ελεύθερος επαγγελματίας που παρέχει τις υπηρεσίες του και σε άλλες επιχειρήσεις εκτός από την συμβαλλόμενη
Συμφωνείται ρητά ότι ο μεν Λογιστής έχει τον πλήρη έλεγχο ως προς τον τρόπο και τη μέθοδο παροχής των διαλαμβανόμενων στην παρούσα υπηρεσιών προς την Επιχείρηση, η δε Επιχείρηση έχει την υποχρέωση συνεργασίας με τον Λογιστή κατά τον ως άνω τρόπο και μέθοδο αυτού, με σκοπό την έγκαιρη και σύννομη  διεκπεραίωση των υπηρεσιών που αναφέρονται στο Παράρτημα  Α΄.
Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ρητά ότι γνωρίζουν τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το ελληνικό νομικό πλαίσιο των Φορολογικών και Ασφαλιστικών Νόμων, όσον αφορά την ιδιότητά τους στην σύμβαση αυτή.
Οι υπηρεσίες της παρούσας θα παρέχονται με τον τρόπο, τις λεπτομέρειες και τους όρους που καθορίζονται στο Παράρτημα Β΄ της παρούσας Σύμβασης
Ρητά συμφωνείται δια της παρούσας και προς διασφάλιση των οικονομικών συναλλαγών της Επιχείρησης, ότι ουδεμία πληρωμή αναλαμβάνει να κάνει ο Λογιστής για λογαριασμό της Επιχείρησης προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Εάν δε μόνο κατ’ εξαίρεση και για σπουδαίο λόγο του ζητηθεί αυτό από την Επιχείρηση, η τελευταία θα πρέπει εάν η πληρωμή γίνεται μέσω e-banking, το ανωτέρω ποσό θα πρέπει κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό της τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία πληρωμής. Όλες οι πληρωμές και οι εισπράξεις ανάμεσα στον Λογιστή και την Επιχείρηση αποδεικνύονται αποκλειστικά από ενυπόγραφες αποδείξεις ή αποδεικτικά κατάθεσης  τραπεζών,  αποκλειόμενου άλλου μέσου απόδειξης της συναλλαγής

Υποχρεώσεις του Λογιστή κατά την εκτέλεση των εργασιών του 

Όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται από τον Λογιστή σε εκτέλεση της παρούσας σύμβασης θα γίνονται σύμφωνα 

  • Με όσα ορίζονται από τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές της λογιστικής επιστήμης.
  • Τους γενικούς και ειδικούς κανόνες και αρχές που προβλέπονται στον Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών -Φοροτεχνικών (Αριθμ 57088 /ΔΙΟΕ-1033/18.12.2013)
  • Τις υποχρεώσεις που απορρέουν από διατάξεις των εκάστοτε νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων και σχετικών εγκυκλίων.

Ο Λογιστής οφείλει να δείχνει την μέγιστη δυνατή επιμέλεια κατά την εκτέλεση των εργασιών του και να προστατεύει τα συμφέροντα της Επιχείρησης.
Ο Λογιστής παρακολουθεί και είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση των βιβλίων της Επιχείρησης από τα πρωτότυπα νόμιμα  παραστατικά, στα οποία απεικονίζονται οι νόμιμες οικονομικές συναλλαγές αυτής.

Ο Λογιστής δημιουργεί, κατευθύνει και παρακολουθεί την εφαρμογή του όλου λογιστικού συστήματος της Επιχείρησης, έχοντας την εποπτεία – επίβλεψη αυτού.

Στα πλαίσια αυτά ο Λογιστής δημιουργεί και εφαρμόζει το σχέδιο λογαριασμών της Επιχείρησης, σύμφωνα με τα εκάστοτε λογιστικά πρότυπα, καθώς και τις ιδιαίτερες ανάγκες πληροφόρησης της επιχείρησης και των διοικούντων αυτήν. 

Ο Λογιστής δημιουργεί οργανωμένο αρχείο βιβλίων και παραστατικών, το οποίο θα υπάρχει στην Επιχείρηση και η ευθύνη διαφύλαξης αυτού είναι αποκλειστικά και μόνο της Επιχείρησης
Ο Λογιστής  για την παροχή των υπηρεσιών αυτών θα χρησιμοποιεί προσωπικό της επιλογής του, είτε δικό του, είτε  εάν συμφωνηθεί, υπάλληλο της Επιχείρησης.
Ο Λογιστής ελέγχει τα ληφθέντα παραστατικά αποκλειστικά και μόνο ως προς την ορθότητα του τρόπου έκδοσής τους. Κατά τα λοιπά, διατηρεί το δικαίωμα άρνησης παραλαβής και καταχώρησης αυτών στα βιβλία της Επιχείρησης, σε περίπτωση που παρατηρήσει οποιαδήποτε παρατυπία ή παρανομία.

Ο Λογιστής είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της ορθής καταχώρησης των παραστατικών εγγράφων στα βιβλία της Επιχείρησης, την ορθή και εμπρόθεσμη καταχώρηση των παραστατικών.

Ρητά αναφέρεται ότι δεν είναι υποχρεωμένος σε καμία επαλήθευση ή έλεγχο ως προς την ακρίβεια των  περιγραφόμενων ποσοτητων και  αξιων που αναφέρονται σε αυτά, καθώς και την ακρίβεια των στοιχείων του αντισυμβαλλόμενου. 

Ο Λογιστής υποχρεούται σε φορολογική αναμόρφωση των λογιστικών αποτελεσμάτων και του φορολογητέου εισοδήματος με τις δαπάνες που ρητά από τον νόμο καθορίζονται και δεν εκπίπτουν από τα έσοδα της Επιχείρησης.

Υποχρεώσεις της Επιχείρησης προς τον Λογιστή
Η Επιχείρηση οφείλει να παρέχει όλες τις πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο, που ζητούνται από τον Λογιστή και θεωρούνται απαραίτητα από αυτόν για την παροχή των υπηρεσιών του. 

Τα παραδιδόμενα έγγραφα και παραστατικά πρέπει να δίνονται στο χρόνο και με τη μορφή και τον τρόπο που θα ορίσει ο Λογιστής, προκειμένου να μπορεί να εκτελέσει τα καθήκοντα του, όπως αυτός καθορίζει,  (Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)
Η μη τήρηση του όρου αποτελεί λόγο λύσης της παρούσας.
Η επιχείρηση υποχρεούται να παρέχει στο Λογιστή οποιοδήποτε στοιχείο και πληροφορία για τυχόν ειδικό νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη δραστηριότητα της και έχει σχέση με τις πάσης φύσεως φορολογικές υποχρεώσεις της.
Η Επιχείρηση οφείλει να απεικονίζει όλες τις συναλλαγές της με τους τρίτους σε νόμιμα έγγραφα παραστατικά, να παραδίδει αυτά στον Λογιστή και να είναι σε θέση  να ενημερώσει πλήρως αυτόν για τις συναλλαγές της προκειμένου ο Λογιστής να προβεί στη σύνταξη των οικονομικών εκθέσεων – δηλώσεων, αναφορών  κτλ.
Η Επιχείρηση οφείλει να εφαρμόζει απαρέγκλιτα τους Νόμους και τις Διαταγές του Κράτους, σε περίπτωση δε που από πλημμελή εφαρμογή ή μη εφαρμογή αυτών της επιβληθούν πρόστιμα ή κυρώσεις, ουδεμία ευθύνη φέρει ο λογιστής. 
Η επιχείρηση θα παρέχει στο λογιστή για την εκτέλεση των εργασιών, το δικαίωμα να χρησιμοποιεί  τις εγκαταστάσεις της καθώς και την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή. (σύνδεση στο Internet,  γραφικά αναλώσιμα κτλ), εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από τον Λογιστή. 

Η Επιχείρηση οφείλει να παραδώσει στον Λογιστή 

  • Τους κωδικούς επικοινωνίας μέσω Internet με τα συστήματα των Υπουργείων (Taxisnet, Ικα κτλ.) 
  • Το σχετικό κλειδάριθμο. 
  • Ηλεκτρονική Διεύθυνση Επικοινωνίας (e-mail)

Επίσης, πρέπει να προβεί σε ηλεκτρονική εξουσιοδότηση του Λογιστή και άμεση κατάργηση της εξουσιοδότησης του προηγούμενου Λογιστή. 

Εμπιστευτικότητα  & Προστασία  Προσωπικών  Δεδομένων
Ο  Λογιστής  σε εφαρμογή του άρθρου 24 παρ. 3 Ν. 2472/1997 και της υπ. αριθμ. 408/30.11.1998 απόφασης και υπ. αριθμ. 1/29.4.1999 Κανονιστικής Πράξης του κ. Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ενημερώνει με την παρούσα την Επιχείρηση, τους συνεργάτες, καθώς και τους λοιπούς συναλλασσόμενους με αυτήν, για τα παρακάτω αναφερόμενα στις παραγράφους  Γ.3.2 έως Γ.3.8.
Τηρεί και επεξεργάζεται Αρχεία Προσωπικών Δεδομένων οικονομικής φύσεως , το είδος και το εύρος των οποίων εξαρτάται από το είδος της συναλλαγής, όπως προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της Φορολογικής,  Εργατικής, Ασφαλιστικής, Εμπορικής Νομοθεσίας, καθώς και της περί των ΑΕ & ΕΠΕ νομοθεσίας.
Σκοπός της τήρησης και επεξεργασίας των αρχείων δεδομένων είναι η παροχή Λογιστικών υπηρεσιών όπως περιγράφονται στην παρούσα σύμβαση, η εξυπηρέτηση της επιχείρησης, η υποστήριξη &ι παρακολούθηση όλων των συναλλαγών της.
Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων διαρκεί υποχρεωτικά σε όλη τη διάρκεια της συναλλακτικής σχέσης και μετά από αυτή περιορίζεται σε ιστορικούς και στατιστικούς σκοπούς και ανάγκες που υπαγορεύονται από την νομοθεσία.
Τα στοιχεία τα οποία παράγονται ως αποτέλεσμα της παροχής Λογιστικών Υπηρεσιών δεν κοινοποιούνται σε τρίτο αποδέκτη παρά μόνο στις αρμόδιες αρχές που ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Κάθε υποκείμενος έχει το δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με δικαίωμα πληροφόρησης μόνο των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν, σύμφωνα με το Ν. 2472/1997.  Τα εκάστοτε δεδομένα προστατεύονται με φυσικά και ηλεκτρονικά μέσα.
Κάθε υποκείμενος των δεδομένων έχει δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που τον αφορούν. Οι αντιρρήσεις απευθύνονται εγγράφως στον υπεύθυνο Λογιστή και πρέπει να περιέχουν αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή.
Ο Λογιστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην αποκαλύπτει σε οποιονδήποτε τρίτο καμία εμπιστευτική πληροφορία που αφορά την Επιχείρηση, τα οικονομικά στοιχεία ή τα συμφέροντα της Επιχείρησης ή των πελατών της ή των εταίρων/μελών/μετόχων της.

Διάρκεια  Σύμβασης – Αμοιβή – Λύση
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 έτη κ αρχίζει με την υπογραφή της παρούσας.  Ρητά συμφωνείται ότι κάθε προηγούμενη συμφωνία μεταξύ των μερών γραπτή ή προφορική παύει να ισχύει αυτοδικαίως από την παραπάνω ημερομηνία.
Η λύση της σύμβασης γίνεται αζημίως και για τα δύο μέρη, αφού εξοφληθούν από την Επιχείρηση τυχόν οφειλόμενες αμοιβές προς τον Λογιστή και μόνο εφόσον προηγηθεί τρίμηνη γραπτή προειδοποίηση από την Επιχείρηση.
Πλέον των συνηθισμένων, λόγος λύσης από την πλευρά του Λογιστή αποτελεί  και η μη τήρηση εν όλω ή εν μέρει από την Επιχείρηση των όσων αναφέρονται στην ενότητα Γ.2 και  Δ.2.  της παρούσας.
Η Επιχείρηση θα καταβάλει στον Ανάδοχο για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του, το καθαρό ποσό μετά από κρατήσεις και φόρους _____ ευρώ _____  € μηνιαία,  επιπλέον του αναλογούντος ΦΠΑ ή άλλων φόρων που τυχόν θα επιβληθούν στο μέλλον.
Επίσης από την αμοιβή θα παρακρατούνται τυχόν φόροι που προβλέπονται από την φορολογική νομοθεσία, και θα αποδίδονται στη φορολογική αρχή.
Σε περίπτωση ουσιώδους και μόνιμης  μεταβολής αυτών των παραμέτρων, τα μέρη θα έλθουν σε διαπραγματεύσεις προκειμένου να συμφωνήσουν με καλή πίστη την αύξηση ή τη μείωση της μηνιαίας αμοιβής.
Για την παροχή υπηρεσιών που εκφεύγουν του πλαισίου που ρυθμίζεται με την παρούσα, αυτές παρέχονται κατόπιν συμφωνίας και αμείβονται μεμονωμένα – κατά περίπτωση.
Η αμοιβή αυτή θεωρείται δίκαιη και λογική για τα συμφωνηθέντα μεταξύ των δύο μερών.
Για την είσπραξη της παραπάνω αμοιβής, ο Λογιστής οφείλει να εκδώσει το σχετικό προβλεπόμενο νόμιμο παραστατικό. 
Η αμοιβή θα καταβάλλεται στον Λογιστή μέχρι την ορισθείσα ημερομηνία πληρωμής που αναφέρεται στο εκδοθέν στοιχειο και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των δέκα ημερών από το τέλος της περιόδου  που αφορά. 
Η εξόφληση της αμοιβής θα γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, χωρίς να αποκλείεται κατόπιν συμφωνίας και εάν ο νόμος το επιτρέπει, η εξόφληση τοις μετρητοίς.
Στην ως άνω αμοιβή περιλαμβάνονται και παρεπόμενες υπηρεσίες σύνταξης και υποβολής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικού Προσώπου μη επιτηδευματία, των εταίρων, διαχειριστών και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης.
Οποιαδήποτε μεταβολή των ισχυουσών κατά την υπογραφή της παρούσας συνθηκών κατά τη διενέργεια των συμφωνηθέντων διά της παρούσας εργασιών, μπορεί να οδηγήσει κατά την κρίση του Λογιστή σε αύξηση ή μείωση της μηνιαίας αμοιβής του. 
Η αναπροσαρμογή της αμοιβής θα πραγματοποιείται , ετησίως και κατόπιν συμφωνίας,  η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο συν 2 μονάδες.  
Για την παροχή υπηρεσιών για τις οποίες δεν γίνεται ρητή και ξεκάθαρη αναφορά στην παρούσα, αυτές θα παρέχονται κατόπιν συμφωνίας και θα αμείβονται μεμονωμένα και κατά περίπτωση.
Πέραν των ανωτέρω αμοιβών, ο Λογιστής δεν δικαιούται άλλης αμοιβής ή επιδόματος εορτών – αδείας κ.τ.λ. ή αποζημιώσεων οποιασδήποτε μορφής.
Η καθυστέρηση της εξόφλησης των εκδοθέντων παραστατικών για την αμοιβή του Λογιστή πέραν των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών επιβαρύνει την Επιχείρηση με τους νόμιμους τόκους, ακόμα και στην περίπτωση που δίδεταιι μεταχρονολογημένο αξιόγραφο, καθισταμένου αυτοδικαίως απαιτητού νομιμοτόκως του ποσού εκ του ως άνω χρέους, αφαιρουμένων τυχόν καταβληθεισών δόσεων, καταλογιζομένων κατά το άρθρο 423 ΑΚ, συνεπάγεται δε την αυτόματη και αυτοδίκαιη λύση της παρούσας σύμβασης, αποκλειομένης αυτοδικαίως οιασδήποτε φύσεως ευθύνης του Λογιστή εκ των αναληφθεισών διά της παρούσας υποχρεώσεων, με την επιφύλαξη δε ο Λογιστής να αναζητήσει στην περίπτωση αυτή οιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία από την Επιχείρηση.
Ρητώς συμφωνείται ότι στην περίπτωση της παραγράφου Δ.2.13 ο Λογιστής θα δύναται να προχωρήσει στη δικαστική επιδίωξη της είσπραξης της απαίτησής του, είτε δυνάμει της παρούσας, είτε δυνάμει των εκδοθέντων παραστατικών, είτε δυνάμει των εις χείρας του αξιογράφων, είτε σε συνδυασμό των ως άνω μέσων πληρωμής και αποδεικτικών της οφειλής.
Η μη άσκηση ή καθυστερημένη άσκηση οποιουδήποτε νόμιμου ή συμβατικού δικαιώματός του από τον Λογιστή δεν αποτελεί και δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως αποποίηση ή παραίτηση από το δικαίωμα αυτό.

Αποζημιώσεις
Ο Λογιστής δεσμεύεται στην καταβολή μόνο αυτοτελών προστίμων και όχι φόρων, που προκύπτουν σε βάρος της επιχείρησης, από την εκπρόθεσμη κατάθεση των αρχικών φορολογικών δηλώσεων όλων των αντικειμένων 

Η δέσμευση της παραγράφου Δ.3.1. δεν υφίσταται τις παρακάτω περιπτώσεις :

  • Σε κάθε περίπτωση φαινομένου ανωτέρας βίας.
  • Στην περίπτωση που η Επιχείρηση οφείλει εν όλο ή εν μέρει αμοιβές έστω και μίας περιόδου στον Λογιστή
  • Σε κάθε περίπτωση υπαίτιας ή αν υπαίτιας, ακόμα και λόγω οικονομικής αδυναμίας, μη πληρωμής από την Επιχείρηση των υπολογισθέντων φόρων.

Οποιαδήποτε προσαύξηση φόρου ή επιβολή προστίμου στην επιχείρηση συνέπεια μη τήρησης των προθεσμιών παράδοσης των εγγράφων και παραστατικών στην ορισθείσα από το Λογιστή προς αυτόν, ή σε πλημμελή παράδοση παραστατικών (εκπρόθεσμα κτλ) θα βαρύνει αποκλειστικά την επιχείρηση. 
Η Επιχείρηση υποχρεούται να αποζημιώσει τον Λογιστή για οποιεσδήποτε ζημίες προκύψουν σε βάρος του και είναι αποτέλεσμα ακόμα και ανυπαιτίως κακής, πλημμελούς ή μη πληροφόρησης αυτού, καθώς και παροχής σε αυτόν ανακριβών στοιχείων (εικονικών, πλαστών, ψευδών, πλαστογραφημένων κτλ παραστατικών) που η Επιχείρηση έθεσε ακόμα και ανυπαίτια υπ’ όψιν του και στα οποία ο Λογιστής  στηρίχθηκε εύλογα προς εκτέλεση των πάσης φύσεως εργασιών του.
Σε κάθε περίπτωση γέννησης αξιώσεων ή ενδεχόμενης στοιχειοθέτησης οποιασδήποτε αστικής, ποινικής ή πειθαρχικής ευθύνης για φερόμενη ευθύνη του Λογιστή κατά τις περιπτώσεις της παραγράφου Δ.3.6, η Επιχείρηση δεσμεύεται ότι θα παρίσταται νομίμως εκπροσωπούμενη κατά περίπτωση ενώπιον κάθε Δημόσιας και Δικαστικής Αρχής προς υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων του Λογιστή.  
Στο πλαίσιο της συμφωνηθείσας παροχής των υπηρεσιών, συμφωνείται ρητά ότι ο Λογιστής δεν εγγυάται και δεν φέρει καμία ευθύνη, με κανένα τρόπο για το αποτέλεσμα ελέγχων από οποιοδήποτε κρατικό φορέα, εκτός αυτών που σχετίζονται άμεσα με τα περιγραφόμενα στην παρούσα σύμβαση αντικείμενα εργασιών επί λογιστικών φορολογικών και ασφαλιστικών θεμάτων.

Λοιπά Θέματα 
Όπου αναφέρεται ενημέρωση – επικοινωνία  στο παρόν νοείται μόνο έγγραφη .
Η τηλεφωνική επικοινωνία δεν είναι δεσμευτική για τους συμβαλλομένους. 
Οι συμβαλλόμενοι αφού έλαβαν υπ’ όψιν τους όλες τις υποχρεωτικές και δεσμευτικές διατάξεις που περιγράφονται ανωτέρω, συμφωνούν ρητά και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι όλοι οι όροι και οι ειδικότερες συμφωνίες της παρούσας σύμβασης διέπονται από τις διατάξεις αυτές και σε καμία περίπτωση τα συμβαλλόμενα μέρη δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοια ή παρανόηση αυτών. 
Ρητά συμφωνείται ότι όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις και ισχύουν ως τέτοιοι. Η Επιχείρηση, όπως για την υπογραφή της παρούσας νόμιμα εκπροσωπείται, δηλώνει ρητά ότι εγγυάται και ευθύνεται για την ακριβή γνώση, αποδοχή και τήρηση των όρων της παρούσας 
Η παρούσα αποτελεί την πλήρη συμφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών και καμία άλλη συμφωνία ή υπόσχεση δεν είναι δεσμευτική πέραν από εκείνες που εκτίθενται στην παρούσα. Η τροποποίηση των όρων του συμφωνητικού αυτού, που όλοι θεωρούνται ουσιώδεις, θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο γραπτά. Κάθε άλλο αποδεικτικό μέσο αποκλείεται. 
Σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις ρήτρες του παρόντος ήθελε θεωρηθεί ως άκυρη, οι υπόλοιπες ρήτρες θα παραμένουν σε ισχύ, της άκυρης θεωρούμενης ως μη γεγραμμένης
Οι τίτλοι – επικεφαλίδες των άρθρων του παρόντος συμφωνητικού τίθενται αποκλειστικά προς διευκόλυνση της αναγνώσεως. Δεν τροποποιούν τις διατάξεις του συμφωνητικού, δεν επηρεάζουν το περιεχόμενό τους, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών.
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. 
Η παρούσα συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια αντίτυπα των ………. (….) σελίδων το καθένα, πλέον των Παραρτημάτων που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής  και αφού διαβάστηκαν και βεβαιώθηκαν από τους συμβαλλομένους, υπογράφηκαν από αυτούς στην οπίσθια πλευρά κάθε φύλλου και στο τέλος του κειμένου του συμφωνητικού και έκαστου Παραρτήματος Α΄ και Β΄ και έλαβε ο καθένας από ένα όμοιο.

ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ Α 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Παρεχόμενες Βασικές Υπηρεσίες (ανάλογα της κατηγορίας Βιβλίων)
Παρακολούθηση Καταχώρηση παραστατικών πωλήσεων & αγορών – εξόδων  
Παρακολούθηση Καταχώρηση παραστατικών Εισπράξεων και Πληρωμών
Παρακολούθηση Καταχώρηση Πληρωμών Εξωτερικού
Παρακολούθηση Λογιστικής Συμφωνίας Υπολοίπων Πελατών 
Παρακολούθηση Λογιστικής  Συμφωνία Υπολοίπων Προμηθευτών
Χρονικός Προγραμματισμός Πληρωμών Προμηθευτών
Λογιστική Παρακολούθηση Επιταγών Εισπρακτέων και Πληρωτέων
Λογιστική Παρακολούθηση Επιταγών Εκχωρητέων σε Τράπεζες
Λογιστική Παρακολούθηση Ταμειακών Διαθεσίμων
Συμφωνία Κινήσεων Τραπεζικών Λογαριασμών και Υπολοίπων
Λογιστική Παρακολούθηση Λογαριασμών Πληρωτέων
Θεώρηση Φ. Τ. Μ. ή Φορολογικών Μηχανισμών
Δημιουργία συστήματος Αρχειοθέτησης Παραστατικών και εγγράφων
Διενέργεια εργασιών κλεισίματος Έτους
Καταχώρηση στα βιβλία της ετήσιας απογραφής εμπορευσίμων αγαθών 
Σύνταξη Ισολογισμού
Προσδιορισμός των ετήσιων λειτουργικών φορολογικών αποτελεσμάτων
Αναμόρφωση των φορολογικών αποτελεσμάτων
Προσδιορισμός των ετησίως καταβαλλόμενων Φόρων Εισοδήματος 
Προσδιορισμός των ετησίως καταβαλλόμενων Φόρων Περιουσίας 
Προσδιορισμός Περιοδικώς Καταβαλλόμενων Φόρων (ΦΠΑ, ΦΜΥ ΦΕΕ)
Εκτύπωση των Λογιστικών Βιβλίων 
Μεταβολές Στοιχείων Μητρώου
Λήψη Φορολογικής Ενημερότητας (εφόσον δεν υπάρχουν οφειλές) 
Ρυθμίσεις  ληξιπρόθεσμων οφειλών Δημοσίου κ Οργανισμών
Σύνταξη  και υποβολή της Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ 
Σύνταξη και υποβολή της Δήλωσης  Επιχειρηματικού  Φόρου
Σύνταξη και υποβολή Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκ.  Συναλλαγών
Σύνταξη και υποβολή της δήλωσης INTRASTAT Άφιξης ή και Αποστολής
Σύνταξη και υποβολή της Δήλωσης Φόρου Εισοδήματος
Ενημέρωση ηλεκτρονικών βιβλίων myData
Σύνταξη και υποβολή της Προσωρινής Δήλωσης ΦΕΕ
Σύνταξη και υποβολή της Προσωρινής Δήλωσης ΦΜΥ
Σύνταξη και υποβολή της Οριστικής Δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών
Παρεχόμενες Βασικές  Υπηρεσίες Ασφαλιστικών  και  Εργατικών
Υπολογισμός της μισθοδοσίας του προσωπικού.

Η επιχείρηση υποχρεούται σε έγγραφη ενημέρωση τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την καταβολή της μισθοδοσίας αναφορικά  με τις ημέρες απασχόλησης των εργαζομένων και τις σχετικές παρατηρήσεις του προηγούμενου μήνα.

Σύνταξη και υποβολή Αρχικών  Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων Ι.Κ.Α.
Σύνταξη και υποβολή προσλήψεων.
Η Επιχείρηση υποχρεούται σε έγγραφη ενημέρωση του Λογιστή τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την πραγματοποίησή  τους.
Σύνταξη και υποβολή, απολύσεων, με υπολογισμό των επιπλέον αποδοχών

Η Επιχείρηση υποχρεούται σε έγγραφη ενημέρωση του Λογιστή τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την πραγματοποίησή  τους, καθώς και για ημέρες μη  ληφθείσας άδειας .

Σύνταξη και υποβολή οικειοθελών αποχωρήσεων

Η Επιχείρηση υποχρεούται σε έγγραφη ενημέρωση του Λογιστή τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την πραγματοποίησή  τους,  καθώς και για ημέρες μη ληφθείσας άδειας .

Σύνταξη και υποβολή ετήσιων καταστάσεων προσωπικού και συμβάσεων εργασίας στην Επιθεώρηση Εργασίας
Σύνταξη και υποβολή  συμβάσεων εργασίας  
Υποβολή καταστάσεων προγραμμάτων εναλλαγής των ωρών εργασίας 

Η σύνταξη της παρούσας θα γίνεται με ευθύνη της Επιχείρησης και από τον αρμόδιο για τη λειτουργία του εκάστοτε καταστήματος αυτής.

Εκτύπωση βεβαιώσεων εργοδότη προς τους εργαζομένους
Εκτύπωση Βεβαίωσης Ετήσιων Αποδοχών για φορολογική χρήση

Εξειδικευμένες Λογιστικές Υπηρεσίες
Έναρξη η μεταβολή  επιχειρήσεων (Εταιρικού Τύπου)

Η διαδικασία έναρξης αφορά τη σύνταξη των σχετικών δηλώσεων και η επίσκεψη στις αρμόδιες υπηρεσίες (ΓΕΜΗ, ΔΟΥ κτλ) έως την λήψη Αριθμού ΓΕΜΗ και Φορολογικού Μητρώου, καθώς και τις σχετικές Δημοσιεύσεις

Ηλεκτρονική Ενημέρωση για Τα εμπορικά Υπόλοιπα (Πελατών Προμηθευτών)

Η υπηρεσία αφορά την εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του γραφείου, ώστε να μπορεί η επιχείρηση να έχει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό αρχείο από το οποίο μπορεί να πληροφορείται τα υπόλοιπα αλλά να έχει εικόνα και της ατομικής καρτέλας (πελάτη ή προμηθευτή) 24/7/365 

Ηλεκτρονική Ενημέρωση στοιχείων  μισθοδοσίας 

Η υπηρεσία αφορά την εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του γραφείου, ώστε να μπορεί η επιχείρηση να έχει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό αρχείο από το οποίο μπορεί να πληροφορείται και να εκτυπώνει τα υπολογισμένα δεδομένα των δεδομένων της μισθοδοσίας  24/7/365 

Στατιστικά στοιχεία Πωλήσεων.

Η συλλογή, η συστηματική καταγραφή και η επεξεργασία,  περιοδικών και ανα κατηγορία ενδιαφέροντος  στατιστικών στοιχείων που αφορούν τις πωλήσεις της επιχείρησης.  

Στατιστικά στοιχεία Δαπανών.

Η συλλογή, η συστηματική καταγραφή και η επεξεργασία περιοδικών και ανα κατηγορία ενδιαφέροντος  στατιστικών στοιχείων που αφορούν τις αγορές της επιχείρησης.  

Οικονομικές περιοδικές αναφορές Οικονομικών Αποτελεσμάτων  

Ο υπολογισμός σε περιοδική βάση (3ΜΗΝΟΥ) των οικονομικών αποτελεσμάτων (κερδη//ζημίες) της επιχείρησης και η παρουσίαση αυτών μέσα από ομαδοποιημένα και επεξεργασμένα κατανοητά για τον επιχειρηματία μοντέλα. 

Προϋπολογισμοί

Σε συνεργασία με τους φορείς ή τα στελέχη για τη λήψη πληροφοριών που αφορούν την σύνταξη προϋπολογισμού πωλήσεων και αγορών, καταρτίζονται και οι εξής προϋπολογισμοί σε οικονομικό (χρηματικό) επίπεδο. 

Ταμειακός Προγραμματισμός

Η απεικόνιση σε ετήσια, μηνιαία, και ημερήσια βάση τόσο των προβλεπομένων στον προϋπολογισμό ταμειακών μεγεθών, όσο και των πραγματοποιηθέντων με ανάλυση κατά βαθμό βεβαίας ημερομηνίας λήξης όσο  και γνώσης  του ποσού των υποχρεώσεων. 

Επιστροφές  Φόρων

Η διαχείριση των αιτήσεων επιστροφής φόρων (σύνταξη φακέλων, παρακολούθηση ελέγχου, κτλ) 

Μετατροπές Συγχωνεύσεις 

Ολες οι εργασίες για τυχόν μετατροπή συγχώνευση η αλλαγή νομικής μορφής και τύπου