ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ

Αρχική Σελίδα // Εσωτερικά Αρθρα // ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ – ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Α.1. Τόπος και Χρόνος Υπογραφής της Σύμβασης
Α.1.1. Στη _______________ σήμερα, την _______________ οι υπογράφοντες την παρούσα συμφώνησαν από κοινού και συναποδέχτηκαν τους όρους της παρούσας σύμβασης.
Α.2. Συμβαλλόμενοι Υπογράφοντες (Εκπρόσωποι)
Α.2.1. Αφενός ο ___________________________, ο οποίος διατηρεί οργανωμένο Λογιστικό Γραφείο με έδρα στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Ερμού αριθμός 18, με ΑΦΜ ____________________, που εφεξής και χάριν συντομίας θα αποκαλείται  «Λογιστής», ο οποίος έχει όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του Λογιστή – Φοροτεχνικού και όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις από το Ελληνικό Κράτος για την άσκηση του επαγγέλματος του, ήτοι :

1. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Α’ Τάξης  – _____ σύμφωνα με όσα ορίζονται και ισχύουν από το Ν2515/1997 & το ΠΔ 340/1998.

2. Ψηφιακή Υπογραφή για την πρόσβαση στο σύστημα TaxisNet του Υ.Ο. σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Ν 3842/10 αρ. 17 παρ 8.

3. Σχετικός έλεγχος για την πιστοποίηση των ανωτέρω μπορεί να γίνει από το Υπ.Οικ . https://www1.gsis.gr/gsisapps/gsisinfo/accountantsInfo.htm

Α.2.2. Αφετέρου η ________________ του Γεωργίου με αριθμό ταυτότητας ________________-  που εκδόθηκε απο το Α ΤΑ Θεσσαλονίκης  _______ που εν προκειμένω λειτουργεί ως Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ______________.  με έδρα στη  Θεσσαλονίκης οδός ______________  ΤΚ: 54624  του Νομού Θεσσαλονίκης και ΑΦΜ ______________ της Δου ____________ με αντικείμενο εργασιών ______. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται «Επιχείρηση».

(Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ________________________)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β:  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ & ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Β.1. Αντικείμενο Σύμβασης
Β.1.1. Η Επιχείρηση αναθέτει δια της παρούσας στον Λογιστή την εκτέλεση όλων των Λογιστικών εργασιών που πρέπει να εκτελούνται στην επιχείριση όπως αναφέρονται και εξειδικεύονται στο Παράρτημα Α, ώστε η επιχείρηση να λειτουργεί σύμφωνα με τα Αποδεκτά Επιστημονικά Πρότυπα Λογιστικής Οργάνωσης και Τυποποίησης και με τα όσα ορίζονται απο τους Φορολογικούς Νόμους της Πολιτείας (ΚΦΕ, ΕΛΠ ΚΦΠΑ ΚΦΔ & Λοιπές Φορολογίες) όπως ισχύουν.
Β.1.2. Ο Λογιστής με την παρούσα σύμβαση αποδέχεται την ανάθεση για την εκτέλεση των εργασιών αυτών,  σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης.

Ο Λογιστής δηλώνει ότι διαθέτει και θα διατηρήσει σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας την απαραίτητη άδεια, βάση της παρούσας Νομοθεσίας που διέπει την επαγγελματική του δραστηριότητα , που του επιτρέπει να παρέχει τις συμφωνηθείσες συμβουλευτικές, λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες.

Β.1.2. Στα πλαίσια της εκτέλεσης των ως ανατεθειμένων εργασιών, ο Λογιστής συμφωνείται δια της παρούσας ότι δύναται να εμφανίζεται και να διεκπεραιώνει κάθε απαραίτητη συναλλαγή για λογαριασμό της Επιχείρησης ενώπιον των Ελληνικών Φορολογικών Αρχών και των Ασφαλιστικών Οργανισμών του Προσωπικού.

Για τον λόγο αυτό, η Επιχείρηση νομίμως εκπροσωπούμενη, με την υπογραφή της παρούσας εξουσιοδοτεί τον λογιστή για την εκτέλεση των παραπάνω, δεσμεύεται δε ότι θα παράσχει σ’ αυτόν κάθε ειδική εξουσιοδότηση, ακόμα και ηλεκτρονική (π.χ. σύστημα με Κλειδάριθμο), για κάθε εργασία αλλά και την ηλεκτρονική υποβολή ή κατάθεση των δηλώσεων των αναφερόμενων στο Παράρτημα Α.

Β.2. Σχέση Λογιστή  –  Επιχείρησης &  Γνώση  Διατάξεων
Β.2.1. Ρητά συμφωνείται ότι οι συμβαλλόμενοι συνδέονται με σχέση Ανεξάρτητων Υπηρεσιών και δεν εγκαθιδρύεται μεταξύ των οποιαδήποτε σχέση παροχής εξαρτημένων υπηρεσιών ή σχέση εξαρτημένης εργασίας. Για το λόγο αυτό ο τρόπος άσκησης των καθηκόντων του Λογιστή σχετικά με τον τόπο και τον χρόνο εργασίας θα εναπόκειται στην κρίση του, με απώτερο στόχο την βέλτιστη, έγκαιρη και έγκυρη παροχή υπηρεσιών του προς την Επιχείρηση.
Β.2.2 Γίνεται κατανοητό και συμφωνείται ότι ο Λογιστής δεν είναι υπάλληλος ή πράκτορας της Επιχείρησης, αλλά είναι ένας ανεξάρτητος ελεύθερος επαγγελματίας που παρέχει τις υπηρεσίες του και σε άλλες επιχειρήσεις εκτός από την συμβαλλόμενη
Β.2.3. Συμφωνείται ρητά ότι ο μεν Λογιστής έχει τον πλήρη έλεγχο ως προς τον τρόπο και τη μέθοδο παροχής των διαλαμβανόμενων στην παρούσα υπηρεσιών προς την Επιχείρηση, η δε Επιχείρηση έχει την υποχρέωση συνεργασίας με τον Λογιστή κατά τον ως άνω τρόπο και μέθοδο αυτού, με σκοπό την έγκαιρη και σύννομη  διεκπεραίωση των υπηρεσιών που αναφέρονται στο Παράρτημα  Α΄.
Β.2.4. Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ρητά ότι γνωρίζουν τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το ελληνικό νομικό πλαίσιο των Φορολογικών και Ασφαλιστικών Νόμων, όσον αφορά την ιδιότητά τους στην σύμβαση αυτή.
Β.2.5. Οι υπηρεσίες της παρούσας θα παρέχονται με τον τρόπο, τις λεπτομέρειες και τους όρους που καθορίζονται στο Παράρτημα Β΄ της παρούσας Σύμβασης
Β.2.6. Ρητά συμφωνείται δια της παρούσας και προς διασφάλιση των οικονομικών συναλλαγών της Επιχείρησης, ότι ουδεμία πληρωμή αναλαμβάνει να κάνει ο Λογιστής για λογαριασμό της Επιχείρησης προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Εάν δε μόνο κατ’ εξαίρεση και για σπουδαίο λόγο του ζητηθεί αυτό από την Επιχείρηση, η τελευταία θα πρέπει να παραδίδει στον Λογιστή το πληρωτέο ποσό σε επιταγή “εις διαταγήν του οργανισμού”, τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία πληρωμής. Εάν η πληρωμή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω e-banking, το ανωτέρω ποσό θα πρέπει να κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό του Λογιστή που θα του υποδειχθεί για τον σκοπό αυτό, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία πληρωμής. Όλες οι πληρωμές και οι εισπράξεις ανάμεσα στον Λογιστή και την Επιχείρηση αποδεικνύονται αποκλειστικά από ενυπόγραφες αποδείξεις ή αποδεικτικά κατάθεσης  τραπεζών,  αποκλειόμενου άλλου μέσου απόδειξης της συναλλαγής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ:  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΟΜΕΝΩΝ – ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Γ.1.. Υποχρεώσεις του Λογιστή κατά την εκτέλεση των εργασιών του
Γ..1.1. Όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται από τον Λογιστή σε εκτέλεση της παρούσας σύμβασης θα γίνονται σύμφωνα

  • Με όσα ορίζονται από τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές της λογιστικής επιστήμης.
  • Τους γενικούς και ειδικούς κανόνες και αρχές που προβλέπονται στον Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών -Φοροτεχνικών (Αριθμός 57088 /ΔΙΟΕ-1033/18.12.2013)
  • Τις υποχρεώσεις που απορρέουν από διατάξεις των εκάστοτε νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων και σχετικών εγκυκλίων.
Γ.1.2. Ο Λογιστής οφείλει να δείχνει την μέγιστη δυνατή επιμέλεια κατά την εκτέλεση των εργασιών του και να προστατεύει τα συμφέροντα της Επιχείρησης.
Γ.1.3. Ο Λογιστής ενημερώνει τα βιβλία της Επιχείρησης από τα πρωτότυπα νόμιμα  παραστατικά, στα οποία απεικονίζονται οι νόμιμες οικονομικές συναλλαγές αυτής.
Γ.1.4. Ο Λογιστής δημιουργεί, κατευθύνει και παρακολουθεί την εφαρμογή του όλου λογιστικού συστήματος της Επιχείρησης, έχοντας την εποπτεία – επίβλεψη αυτού.

Στα πλαίσια αυτά ο Λογιστής δημιουργεί και εφαρμόζει το σχέδιο λογαριασμών της Επιχείρησης, σύμφωνα με τα εκάστοτε λογιστικά πρότυπα, καθώς και τις ιδιαίτερες ανάγκες πληροφόρησης της επιχείρησης και των διοικούντων αυτήν.

Γ.1.5. Ο Λογιστής δημιουργεί οργανωμένο αρχείο βιβλίων και παραστατικών, το οποίο θα υπάρχει στην Επιχείρηση και η ευθύνη διαφύλαξης αυτού είναι αποκλειστικά και μόνο της Επιχείρησης
Γ.1.6. Ο Λογιστής  για την παροχή των υπηρεσιών αυτών θα χρησιμοποιεί προσωπικό της επιλογής του, είτε δικό του, είτε  εάν συμφωνηθεί, υπάλληλο που θα προσλάβει η Επιχείρηση.
Γ.1.7. Ο Λογιστής ελέγχει τα παραδιδόμενα σε αυτόν παραστατικά αποκλειστικά και μόνο ως προς την ορθότητα του τρόπου έκδοσής τους. Κατά τα λοιπά, διατηρεί το δικαίωμα άρνησης παραλαβής και καταχώρησης αυτών στα βιβλία της Επιχείρησης, σε περίπτωση που παρατηρήσει οποιαδήποτε παρατυπία ή παρανομία.
Γ.1.8. Ο Λογιστής είναι υπεύθυνος για την ορθή καταχώρηση των παραστατικών εγγράφων στα βιβλία της Επιχείρησης, την τήρηση των από τον ΚΦΑΣ προβλεπομένων βιβλίων και στοιχείων, εξασφαλίζοντας την ορθή και εμπρόθεσμη καταχώρηση των παραστατικών που έχει παραλάβει.

Ρητά αναφέρεται ότι δεν είναι υποχρεωμένος σε καμία επαλήθευση ή έλεγχο ως προς την ακρίβεια των  περιγραφόμενων ποσοτήτων και  αξίων που αναφέρονται σε αυτά, καθώς και την ακρίβεια των στοιχείων του αντισυμβαλλόμενου.

Γ.1.9. Ο Λογιστής υποχρεούται σε φορολογική αναμόρφωση των λογιστικών αποτελεσμάτων και του φορολογητέου εισοδήματος με τις δαπάνες που ρητά από τον νόμο καθορίζονται και δεν εκπίπτουν από τα έσοδα της Επιχείρησης.
Γ.2. Υποχρεώσεις της Επιχείρησης προς τον Λογιστή
Γ.2.1. Η Επιχείρηση οφείλει να παρέχει όλες τις πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο, που ζητούνται από τον Λογιστή και θεωρούνται απαραίτητα από αυτόν για την παροχή των υπηρεσιών του.
Γ.2.2. Τα παραδιδόμενα έγγραφα και παραστατικά πρέπει να δίδονται στο χρόνο και με τη μορφή και τον τρόπο που θα ορίσει ο Λογιστής, προκειμένου να μπορεί να εκτελέσει τα καθήκοντα του, όπως αυτός καθορίζει,  (Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)

Η μη τήρηση του όρου αποτελεί λόγο λύσης της παρούσας.

Γ.2.3 Η επιχείρηση υποχρεούται να παρέχει στο Λογιστή οποιοδήποτε στοιχείο και πληροφορία για τυχόν ειδικό νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη δραστηριότητα της και έχει σχέση με τις πάσης φύσεως φορολογικές υποχρεώσεις της.
Γ.2.4. Η Επιχείρηση οφείλει να απεικονίζει όλες τις συναλλαγές της με τους τρίτους σε νόμιμα έγγραφα παραστατικά, να παραδίδει αυτά στον Λογιστή και να είναι σε θέση  να ενημερώσει πλήρως αυτόν για τις συναλλαγές της προκειμένου ο Λογιστής να προβεί στη σύνταξη των οικονομικών εκθέσεων – δηλώσεων, αναφορών  κτλ.
Γ.2.5. Η Επιχείρηση οφείλει να εφαρμόζει απαρέγκλιτα τους Νόμους και τις Διαταγές του Κράτους, σε περίπτωση δε που από πλημμελή εφαρμογή ή μη εφαρμογή αυτών της επιβληθούν πρόστιμα ή κυρώσεις, ουδεμία ευθύνη φέρει ο λογιστής.
Γ.2.6. Η επιχείρηση θα παρέχει στο λογιστή για την εκτέλεση των εργασιών, το δικαίωμα να χρησιμοποιεί  τις εγκαταστάσεις της καθώς και την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή. (σύνδεση στο Internet,  γραφικά αναλώσιμα κτλ), εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από τον Λογιστή.
Γ.2.7. Η Επιχείρηση οφείλει να παραδώσει στον Λογιστή

  • Τους κωδικούς επικοινωνίας μέσω Internet με τα συστήματα των Υπουργείων (Taxis Net, Ικα κτλ.)
  • Το σχετικό κλειδάριθμο.
  • Ηλεκτρονική Διεύθυνση Επικοινωνίας (e-mail)

Επίσης, πρέπει να προβεί σε ηλεκτρονική εξουσιοδότηση του Λογιστή και άμεση κατάργηση της εξουσιοδότησης του προηγούμενου Λογιστή.

Γ.3. Εμπιστευτικότητα  & Προστασία  Προσωπικών  Δεδομένων
Γ.3.1. Ο  Λογιστής  σε εφαρμογή του άρθρου 24 παρ. 3 Ν. 2472/1997 και της υπ. αριθμ. 408/30.11.1998 απόφασης και υπ. αριθμ. 1/29.4.1999 Κανονιστικής Πράξης του κ. Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ενημερώνει με την παρούσα την Επιχείρηση, τους συνεργάτες, καθώς και τους λοιπούς συναλλασσόμενους με αυτήν, για τα παρακάτω αναγραφόμενα στις παραγράφους  Γ.3.2 έως Γ.3.8.
Γ.3.2. Τηρεί και επεξεργάζεται Αρχεία Προσωπικών Δεδομένων οικονομικής φύσεως , το είδος και το εύρος των οποίων εξαρτάται από το είδος της συναλλαγής, όπως προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της Φορολογικής,  Εργατικής, Ασφαλιστικής, Εμπορικής Νομοθεσίας, καθώς και της περί των Ανωνύμων Εταιρειών & ΕΠΕ νομοθεσίας.
Γ.3.3. Σκοπός της τήρησης και επεξεργασίας των αρχείων δεδομένων είναι η παροχή Λογιστικών υπηρεσιών όπως περιγράφονται στην παρούσα σύμβαση, η εξυπηρέτηση της επιχείρησης, η υποστήριξη και παρακολούθηση των πάσης φύσεως συναλλαγών της.
Γ.3.4. Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων διαρκεί υποχρεωτικά σε όλη τη διάρκεια της συναλλακτικής σχέσης και μετά από αυτή περιορίζεται σε ιστορικούς και στατιστικούς σκοπούς και ανάγκες που υπαγορεύονται από την νομοθεσία.
Γ.3.5. Τα στοιχεία τα οποία παράγονται ως αποτέλεσμα της παροχής Λογιστικών Υπηρεσιών δεν κοινοποιούνται σε τρίτο αποδέκτη παρά μόνο στις αρμόδιες αρχές που ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Γ.3.6. Κάθε υποκείμενος έχει το δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με δικαίωμα πληροφόρησης μόνο των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν, σύμφωνα με το Ν. 2472/1997.  Τα εκάστοτε δεδομένα προστατεύονται με φυσικά και ηλεκτρονικά μέσα.
Γ.3.7. Κάθε υποκείμενος των δεδομένων έχει δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που τον αφορούν. Οι αντιρρήσεις απευθύνονται εγγράφως στον υπεύθυνο Λογιστή και πρέπει να περιέχουν αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή.
Γ.3.8. Ο Λογιστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην αποκαλύπτει σε οποιονδήποτε τρίτο καμία εμπιστευτική πληροφορία που αφορά την Επιχείρηση, τα οικονομικά στοιχεία ή τα συμφέροντα της Επιχείρησης ή των πελατών της ή των εταίρων/μελών/μετόχων της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΛΥΣΗ – ΑΜΟΙΒΗ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Δ.1. Διάρκεια  Σύμβασης – Λύση
Δ.1.1. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται αορίστου χρόνου, άρχεται την  (01/01/2014) Πρώτη   Ιανουαρίου  Δύο χιλιάδες δεκα Τέσσερα.  

Ρητά συμφωνείται ότι κάθε προηγούμενη συμφωνία μεταξύ των μερών γραπτή ή προφορική παύει να ισχύει αυτοδικαίως από την παραπάνω ημερομηνία.

Δ.1.2. Η λύση της σύμβασης γίνεται αζημίως και για τα δύο μέρη, αφού εξοφληθούν από την Επιχείρηση τυχόν οφειλόμενες αμοιβές προς τον Λογιστή και μόνο εφόσον προηγηθεί τρίμηνη γραπτή προειδοποίηση από την Επιχείρηση.

Πλέον των συνηθισμένων, λόγος λύσης από την πλευρά του Λογιστή αποτελεί  και η μη τήρηση εν όλω ή εν μέρει από την Επιχείρηση των όσων αναφέρονται στην ενότητα Γ.2 και  Δ.2.  της παρούσας.

Δ.2. Αμοιβή  και  Τιμολόγηση  των  Παρεχομένων  Υπηρεσιών
Δ.2.1. Η Επιχείρηση θα καταβάλει στον Ανάδοχο για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Παραρτήματος Α, το ποσό των 500,00 € μηνιαία ,  επιπλέον του αναλογούντος ΦΠΑ ή άλλων φόρων που τυχόν θα επιβληθούν στο μέλλον.

Επίσης από την αμοιβή θα παρακρατούνται τυχόν φόροι που προβλέπονται από την φορολογική νομοθεσία, και θα αποδίδονται στη φορολογική αρχή.

Η αμοιβή και οι υπηρεσίες είναι βασισμένες σε ορισμένες παραμέτρους,  όπως αυτές παρουσιάζονται στο Παράρτημα Β.

Σε περίπτωση ουσιώδους και μόνιμης  μεταβολής αυτών των παραμέτρων, τα μέρη θα έλθουν σε διαπραγματεύσεις προκειμένου να συμφωνήσουν με καλή πίστη την αύξηση ή τη μείωση της αμοιβής.

Για την παροχή υπηρεσιών που εκφεύγουν του πλαισίου που ρυθμίζεται με την παρούσα, αυτές παρέχονται κατόπιν συμφωνίας και αμείβονται μεμονωμένα – κατά περίπτωση.

Η αμοιβή αυτή θεωρείται δίκαιη και λογική για τα συμφωνηθέντα μεταξύ των δύο μερών.

Ανάλυση Ποσών και Φόρων την ημερομηνία Υπογραφής

Υπολογισμός ΦΠΑ // Υπολογισμός ΦΕΕ  // Ανάλυση Πληρωταίου Ποσόυ         .

 

Δ.2.2. Για την είσπραξη της παραπάνω αμοιβής, ο Λογιστής οφείλει να εκδώσει το σχετικό προβλεπόμενο νόμιμο παραστατικό.
Δ.2.3. Η αμοιβή θα καταβάλλεται στον Λογιστή μέχρι την ορισθείσα ημερομηνία πληρωμής που αναφέρεται στο εκδοθέν στοιχείο και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των δέκα ημερών από το τέλος της περιόδου  που αφορά.
Δ.2.4. Η εξόφληση της αμοιβής θα γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, χωρίς να αποκλείεται κατόπιν συμφωνίας και εάν ο νόμος το επιτρέπει, η εξόφληση τοις μετρητοίς.
Δ.2.8. Στην ως άνω αμοιβή περιλαμβάνονται και παρεπόμενες υπηρεσίες σύνταξης και υποβολής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικού Προσώπου μη επιτηδευματία, των εταίρων, διαχειριστών και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης.

Επίσης  και κάθε φυσικού προσώπου που κρίνει ο Λογιστής ότι συνδέεται άμεσα ή έμμεσα την Επιχείρηση, και αναφέρεται στο Παράρτημα Γ.

Δ.2.9 Οποιαδήποτε μεταβολή των ισχυουσών κατά την υπογραφή της παρούσας συνθηκών κατά τη διενέργεια των συμφωνηθέντων διά της παρούσας εργασιών, μπορεί να οδηγήσει κατά την κρίση του Λογιστή σε αύξηση ή μείωση της μηνιαίας αμοιβής του.
Δ2.10 Η αναπροσαρμογή της αμοιβής θα πραγματοποιείται , ετησίως και κατόπιν συμφωνίας,  η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο συν 2 μονάδες.  
Δ2.11 Για την παροχή υπηρεσιών για τις οποίες δεν γίνεται ρητή και ξεκάθαρη αναφορά στην παρούσα, αυτές θα παρέχονται κατόπιν συμφωνίας και θα αμείβονται μεμονωμένα και κατά περίπτωση.
Δ2.12 Πέραν των ανωτέρω αμοιβών, ο Λογιστής δεν δικαιούται άλλης αμοιβής ή επιδόματος εορτών – αδείας κ.τ.λ. ή αποζημιώσεων οποιασδήποτε μορφής.
Δ2.13 Η καθυστέρηση της εξόφλησης των εκδοθέντων παραστατικών για την αμοιβή του Λογιστή πέραν των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών επιβαρύνει την Επιχείρηση με τους νόμιμους τόκους, ακόμα και στην περίπτωση που δίδονται μεταχρονολογημένα αξιόγραφα, καθισταμένου αυτοδικαίως απαιτητού νομιμοτόκως του ποσού εκ του ως άνω χρέους, αφαιρουμένων τυχόν καταβληθεισών δόσεων, καταλογιζομένων κατά το άρθρο 423 ΑΚ, συνεπάγεται δε την αυτόματη και αυτοδίκαιη λύση της παρούσας σύμβασης, αποκλειομένης αυτοδικαίως οιασδήποτε φύσεως ευθύνης του Λογιστή εκ των αναληφθεισών διά της παρούσας υποχρεώσεων, με την επιφύλαξη δε ο Λογιστής να αναζητήσει στην περίπτωση αυτή οιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία από την Επιχείρηση.
Δ2.14 Ρητώς συμφωνείται ότι στην περίπτωση της παραγράφου Δ.2.13 ο Λογιστής θα δύναται να προχωρήσει στη δικαστική επιδίωξη της είσπραξης της απαίτησής του, είτε δυνάμει της παρούσας, είτε δυνάμει των εκδοθέντων παραστατικών, είτε δυνάμει των εις χείρας του αξιογράφων, είτε σε συνδυασμό των ως άνω μέσων πληρωμής και αποδεικτικών της οφειλής.

Η μη άσκηση ή καθυστερημένη άσκηση οποιουδήποτε νόμιμου ή συμβατικού δικαιώματός του από τον Λογιστή δεν αποτελεί και δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως αποποίηση ή παραίτηση από το δικαίωμα αυτό.

Δ.3. Αποζημιώσεις
Δ.3.1. Ο Λογιστής δεσμεύεται στην καταβολή μόνο αυτοτελών προστίμων και όχι φόρων, που προκύπτουν σε βάρος της επιχείρησης, από την εκπρόθεσμη κατάθεση των αρχικών φορολογικών δηλώσεων όλων των αντικειμένων
Δ.3.2. Η δέσμευση της παραγράφου Δ.3.1. δεν υφίσταται στις παρακάτω περιπτώσεις :

  • Σε κάθε περίπτωση φαινομένου ανωτέρας βίας.
  • Στην περίπτωση που η Επιχείρηση οφείλει εν όλο ή εν μέρει αμοιβές έστω και μίας περιόδου στον Λογιστή
  • Σε κάθε περίπτωση υπαίτιας ή αν υπαίτιας, ακόμα και λόγω οικονομικής αδυναμίας, μη πληρωμής από την Επιχείρηση των υπολογισθέντων φόρων.
Δ.3.3. Οποιαδήποτε προσαύξηση φόρου ή επιβολή προστίμου στην επιχείρηση συνέπεια μη τήρησης των προθεσμιών παράδοσης των εγγράφων και παραστατικών στην ορισθείσα οπο το Λογιστή προς αυτόν, ή σε πλημμελή παράδοση παραστατικών (εκπρόθεσμα κτλ) θα βαρύνει αποκλειστικά την επιχείρηση.
Δ.3.6. Η Επιχείρηση υποχρεούται να αποζημιώσει τον Λογιστή για οποιεσδήποτε ζημίες προκύψουν σε βάρος του και είναι αποτέλεσμα ακόμα και ανυπαιτίως κακής, πλημμελούς ή μη πληροφόρησης αυτού, καθώς και παροχής σε αυτόν ανακριβών στοιχείων (εικονικών, πλαστών, ψευδών, πλαστογραφημένων κτλ παραστατικών) που η Επιχείρηση έθεσε ακόμα και ανυπαίτια υπ’ όψιν του και στα οποία ο Λογιστής  στηρίχθηκε εύλογα προς εκτέλεση των πάσης φύσεως εργασιών του.
Δ.3.7. Σε κάθε περίπτωση γέννησης αξιώσεων ή ενδεχόμενης στοιχειοθέτησης οιασδήποτε αστικής, ποινικής ή πειθαρχικής ευθύνης για φερόμενη ευθύνη του Λογιστή κατά τις περιπτώσεις της παραγράφου Δ.3.6, η Επιχείρηση δεσμεύεται ότι θα παρίσταται νομίμως εκπροσωπούμενη κατά περίπτωση ενώπιον κάθε Δημόσιας και Δικαστικής Αρχής προς υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων του Λογιστή.  
Στο πλαίσιο της συμφωνηθείσας παροχής των υπηρεσιών, συμφωνείται ρητά ότι ο Λογιστής δεν εγγυάται και δεν φέρει καμία ευθύνη, με κανένα τρόπο για το αποτέλεσμα ελέγχων από οποιοδήποτε κρατικό φορέα, εκτός αυτών που σχετίζονται άμεσα με τα περιγραφόμενα στην παρούσα σύμβαση αντικείμενα εργασιών επί λογιστικών φορολογικών και ασφαλιστικών θεμάτων (Δ.Ο.Υ, Ι.Κ.Α, Σ.ΕΠ.Ε).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Ε.1. Λοιπά Θέματα
Ε.1.1. Όπου αναφέρεται ενημέρωση – επικοινωνία  στο παρόν νοείται μόνο έγγραφη .
Ε.1.2. Η τηλεφωνική επικοινωνία δεν είναι δεσμευτική για τους συμβαλλομένους.
Ε.1.3 Οι συμβαλλόμενοι αφού έλαβαν υπ’ όψιν τους όλες τις υποχρεωτικές και δεσμευτικές διατάξεις που περιγράφονται ανωτέρω, συμφωνούν ρητά και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι όλοι οι όροι και οι ειδικότερες συμφωνίες της παρούσας σύμβασης διέπονται από τις διατάξεις αυτές και σε καμία περίπτωση τα συμβαλλόμενα μέρη δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοια ή παρανόηση αυτών.
Ε.1.4 Ρητά συμφωνείται ότι όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις και ισχύουν ως τέτοιοι

Η Επιχείρηση, όπως για την υπογραφή της παρούσας νόμιμα εκπροσωπείται, δηλώνει ρητά ότι εγγυάται και ευθύνεται για την ακριβή γνώση, αποδοχή και τήρηση των όρων της παρούσας

Ε.1.5 Η παρούσα αποτελεί την πλήρη συμφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών και καμία άλλη συμφωνία ή υπόσχεση δεν είναι δεσμευτική πέραν από εκείνες που εκτίθενται στην παρούσα. Η τροποποίηση των όρων του συμφωνητικού αυτού, που όλοι θεωρούνται ουσιώδεις, θα γίνεται αποκλειστικά και μόνον γραπτά. Κάθε άλλο αποδεικτικό μέσο αποκλείεται.
Ε.1.6 Σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις ρήτρες του παρόντος ήθελε θεωρηθεί ως άκυρη, οι υπόλοιπες ρήτρες θα παραμένουν σε ισχύ, της άκυρης θεωρουμένης ως μη γεγραμμένης
Ε.1.7 Οι τίτλοι – επικεφαλίδες των άρθρων του παρόντος συμφωνητικού τίθενται αποκλειστικά προς διευκόλυνση της αναγνώσεως. Δεν τροποποιούν τις διατάξεις του συμφωνητικού, δεν επηρεάζουν το περιεχόμενό τους, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών.
Ε.1.8 Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
Η παρούσα συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια αντίτυπα των ………. (….) σελίδων το καθένα, πλέον των Παραρτημάτων που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής  και αφού διαβάστηκαν και βεβαιώθηκαν από τους συμβαλλομένους, υπογράφηκαν από αυτούς στην οπίσθια πλευρά κάθε φύλλου και στο τέλος του κειμένου του συμφωνητικού και έκαστου Παραρτήματος Α΄ και Β΄ και έλαβε ο καθένας από ένα όμοιο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Παράρτημα Α

Παρεχόμενες Βασικές Υπηρεσίες (ανάλογα της κατηγορίας Βιβλίων)
Καταχώρηση παραστατικών πωλήσεων και αγορών – εξόδων   Ναι
Καταχώρηση παραστατικών Εισπράξεων και Πληρωμών Ναι
Καταχώρηση Πληρωμών Εξωτερικού Ναι
Λογιστική Συμφωνία Υπολοίπων Πελατών

Μόνο για επιχειρήσεις με βιβλία Γ κατηγορίας

Ναι
Λογιστική  Συμφωνία Υπολοίπων Προμηθευτών

Μόνο για επιχειρήσεις με βιβλία Γ κατηγορίας

Ναι
Ειδική Παρακολούθηση Υπολοίπων Πελατών Προμηθευτών

Αφορά Μόνο Επιχειρήσεις με βιβλία Β Κατηγορίας

Χρονικός Προγραμματισμός Πληρωμών Προμηθευτών
Κοστολόγηση Εισαγωγών
Λογιστική Παρακολούθηση Επιταγών Εισπρακτέων και Πληρωτέων Ναι
Λογιστική Παρακολούθηση Επιταγών Εκχωρητέων σε Τράπεζες  
Λογιστική Παρακολούθηση Ταμειακών Διαθεσίμων Ναι
Συμφωνία Κινήσεων Τραπεζικών Λογαριασμών και Υπολοίπων

Μόνο για επιχειρήσεις με βιβλία Γ κατηγορίας

Ναι
Λογιστική Παρακολούθηση Λογαριασμών Πληρωτέων

Μόνο για επιχειρήσεις με βιβλία Γ κατηγορίας

Ναι
Θεώρηση βιβλίων – στοιχείων (Φ. Τ. Μ. ή Φορολογικών Μηχανισμών)

Η θεώρηση των στοιχείων γίνεται κατόπιν έγκαιρης ενημέρωσης του Λογιστή από την Επιχείρηση. H διεκπεραίωση της θεώρησης δύναται να ολοκληρωθεί από την πλευρά του Λογιστή εντός έξι (6) εργάσιμων ημερών από τη στιγμή που η Επιχείρηση προσκομίσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται.

Για τον λόγο αυτό η Επιχείρηση πρέπει να μπορεί να προμηθεύσει κατάλληλα και με δική της ευθύνη τον Λογιστή με κάθε απαραίτητη ενημερότητα.

Ναι
Αρχειοθέτηση Παραστατικών και εγγράφων

Δημιουργία Ειδικών Φακέλλων αρχείου και προετοιμασία αυτών για έλεγχο

Ναι
Διενέργεια εργασιών κλεισίματος Έτους Ναι
Καταχώρηση στα βιβλία της ετήσιας απογραφής εμπορευσίμων αγαθών Την απογραφή διενεργεί η επιχείρηση, καταγράφει τα δεδομένα αυτής “ποσότητες” και “τιμές μονάδος” και παραδίδει αυτήν στο λογιστή σε ημερομηνία που έχει ορίσει ο λογιστής. Ναι
Σύνταξη Ισολογισμού Ναι
Προσδιορισμός των ετήσιων λειτουργικών φορολογικών αποτελεσμάτων Ναι
Αναμόρφωση των φορολογικών αποτελεσμάτων Ναι
.Προσδιορισμός των ετησίως καταβαλλόμενων Φόρων Εισοδήματος Ναι
.Προσδιορισμός των ετησίως καταβαλλόμενων Φόρων Περιουσίας
Προσδιορισμός Περιοδικώς Καταβαλλόμενων Φόρων (ΦΠΑ, ΦΜΥ ΦΕΕ) Ναι
Εκτύπωση των Λογιστικών Βιβλίων του ΚΦΑΣ Ναι
Μεταβολές Στοιχείων Μητρώου
Λήψη Φορολογικής Ενημερότητας (εφόσον δεν υπάρχουν οφειλές) Ναι
Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων Φορολογικών οφειλών Ναι
Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων Ασφαλιστικών οφειλών Ναι
Σύνταξη  και υποβολή της Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ (μηνός ή τριμήνου) Ναι
.Σύνταξη και υποβολή της Εκκαθαριστικής Δήλωσης ΦΠΑ Ναι
Σύνταξη και υποβολή της Δήλωσης  Δημοτικού Φόρου
Σύνταξη και υποβολή Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκ.  Συναλλαγών Ναι
Σύνταξη και υποβολή της δήλωσης INTRASTAT Άφιξης ή και Αποστολής Ναι
Σύνταξη και υποβολή της Δήλωσης Φόρου Εισοδήματος Ναι
Σύνταξη και υποβολή της ετήσιας Συγκεντρωτικής Κατάστασης Τιμολογίων Ναι
Σύνταξη και υποβολή της Προσωρινής Δήλωσης ΦΕΕ Ναι
Σύνταξη και υποβολή της Προσωρινής Δήλωσης ΦΜΥ Ναι
Σύνταξη και υποβολή της Οριστικής Δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών Ναι
Παρεχόμενες Βασικές  Υπηρεσίες Ασφαλιστικών  και  Εργατικών
Υπολογισμός της μισθοδοσίας του προσωπικού.

Η επιχείρηση υποχρεούται σε έγγραφη ενημέρωση τουλάχιστον τρις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την καταβολή της μισθοδοσίας αναφορικά  με τις ημέρες απασχόλησης των εργαζομένων και τις σχετικές παρατηρήσεις του προηγούμενου μήνα.

 Ναι
Σύνταξη και υποβολή Αρχικών  Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων Ι.Κ.Α. Ναι
Σύνταξη και υποβολή προσλήψεων.

Η Επιχείρηση υποχρεούται σε έγγραφη ενημέρωση του Λογιστή τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την πραγματοποίησή  τους.

Ναι
Σύνταξη και υποβολή, απολύσεων, με υπολογισμό των επιπλέον αποδοχών

Η Επιχείρηση υποχρεούται σε έγγραφη ενημέρωση του Λογιστή τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την πραγματοποίησή  τους, καθώς και για ημέρες μη  ληφθείσας άδειας .

Ναι
Σύνταξη και υποβολή οικειοθελών αποχωρήσεων

Η Επιχείρηση υποχρεούται σε έγγραφη ενημέρωση του Λογιστή τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την πραγματοποίησή  τους,  καθώς και για ημέρες μη  ληφθείσας άδειας .

Ναι
Σύνταξη και υποβολή ετησίων καταστάσεων προσωπικού και συμβάσεων εργασίας στην Επιθεώρηση Εργασίας Ναι
Σύνταξη και υποβολή  συμβάσεων εργασίας   Ναι
Υποβολή καταστάσεων προγραμμάτων εναλλαγής των ωρών εργασίας

Η σύνταξη της παρούσας θα γίνεται με ευθύνη της Επιχείρησης και από τον αρμόδιο για τη λειτουργία του εκάστοτε καταστήματος αυτής.

Ναι
Εκτύπωση βεβαιώσεων εργοδότη προς τους εργαζομένους Ναι
Εκτύπωση Βεβαίωσης Ετήσιων Αποδοχών για φορολογική χρήση Ναι
Εξειδικευμένες Λογιστικές Υπηρεσίες
Έναρξη επιχειρήσεων (Ατομικών ή Εταιρικού Τύπου)

Η διαδικασία έναρξης αφορά τη σύνταξη των σχετικών δηλώσεων και η επίσκεψη στις αρμόδιες υπηρεσίες (ΓΕΜΗ, ΔΟΥ κτλ) έως την λήψη Αριθμού ΓΕΜΗ και Φορολογικού Μητρώου, καθώς και τις σχετικές Δημοσιεύσεις

Διακοπή  επιχειρήσεων (Ατομικών ή Εταιρικού Τύπου)

Η διαδικασία Διακοπής αφορά τη σύνταξη των σχετικών δηλώσεων και η επίσκεψη στις αρμόδιες υπηρεσίες (ΓΕΜΗ, ΔΟΥ κτλ), καθώς και τις σχετικές Δημοσιεύσεις.

Ηλεκτρονική Ενημέρωση για Τα εμπορικά Υπόλοιπα (Πελατών Προμηθευτών)

Η υπηρεσία αφορά την εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του γραφείου, ώστε να μπορεί η επιχείρηση να έχει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό αρχείο απο το ποίο μπορεί να πληροφορείτε τα υπόλοιπα αλλά να έχει εικόνα και της ατομικής καρτέλας (πελάτη ή προμηθευτή) 24/7/365

Ναι
Ηλεκτρονική Ενημέρωση στοιχείων  μισθοδοσίας

Η υπηρεσία αφορά την εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του γραφείου, ώστε να μπορεί η επιχείρηση να έχει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό αρχείο από το οποίο μπορεί να πληροφορείται και να εκτυπώνει τα υπολογισμένα δεδομένα των δεδομένων της μισθοδοσίας  24/7/365

Στατιστικά στοιχεία Πωλήσεων.

Η συλλογή, η συστηματική καταγραφή και η επεξεργασία,  περιοδικών και ανα κατηγορία ενδιαφέροντος  στατιστικών στοιχείων που αφορούν τις πωλήσεις της επιχείρησης.  

Στατιστικά στοιχεία Αγορών.

Η συλλογή, η συστηματική καταγραφή και η επεξεργασία περιοδικών και ανα κατηγορία ενδιαφέροντος  στατιστικών στοιχείων που αφορούν τις αγορές της επιχείρησης.  

Οικονομικές περιοδικές αναφορές Οικονομικών Αποτελεσμάτων  

Ο υπολογισμός σε περιοδική βάση (6ΜΗΝΟΥ) των οικονομικών αποτελεσμάτων (κερδη//ζημίες) της επιχείρησης και η παρουσίαση αυτών μέσα απο ομαδοποιημένα και επεξεργασμένα κατανοητά για τον επιχειρηματία μοντέλα.

Προϋπολογισμοί και Φορολογικός Σχεδιασμός

Σε συνεργασία με τους φορείς ή τα στελέχη για τη λήψη πληροφοριών που αφορούν την σύνταξη προϋπολογισμού πωλήσεων και αγορών, καταρτίζονται και οι εξής προϋπολογισμοί σε οικονομικό (χρηματικό) επίπεδο.

Δαπανών – Κερδών – Φορολογικού Αποτελέσματος

Ταμειακός Προγραμματισμός

Η απεικόνιση σε ετήσια, μηνιαία, και ημερήσια βάση τόσο των προβλεπομένων στον προϋπολογισμό ταμειακών μεγεθών, όσο και των πραγματοποιηθέντων με ανάλυση κατά βαθμό βεβαίας ημερομηνίας λήξης όσο  και γνώσης  του ποσού των υποχρεώσεων.

Φυσική Απογραφή Αποθεμάτων

Η ενεργός συμμετοχή του Λογιστή στην διαδικασία της απογραφής πέραν των γενικότερων οδηγιών, και η φυσική παρουσία του κατά τη διαδικασία (γίνεται κατόπιν συνεννόησης για το χρόνο και την ημερομηνία)

Επιστροφές  Φόρων

Η διαχείριση των αιτήσεων επιστροφής φόρων

(σύνταξη φακέλλων, παρακολούθηση ελέγχου, κτλ)

Τροποποιήσεις (μή Συμβολαιογραφικών) Καταστατικών – Μεταβολές

Η συγγραφή του κειμένου του καταστατικού η σχεδίου της εκάστοτε τροποποίησης σύμφωνα με τις επιθυμίες των εταίρων, καθώς και οι διαδικασίες δημοσίευσης αυτών στο ΓΕΜΗ και στις λοιπές αρμόδιες αρχές.

Πρακτικά Συνελεύσεων και ΔΣ

Καταγραφή των αποφάσεων και σύνταξη των πρακτικών (δημοσιεύσιμων και μη) καθώς και δημοσίευση αυτών μαζί με τις αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις για τις ΑΕ κ ΕΠΕ

Πληρωμές Υποχρεώσεων (Δόσεων)  στο Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία

Οι πληρωμές στο δημόσιο και στα Ασφαλιστικά ταμεία γίνονται απ’ ευθείας και μέσω τραπεζικών λογαριασμών της επιχείρησης.  

Σε περίπτωση επιθυμίας διενέργιας πληρωμών στο δημόσιο απο το λογιστή ισχίουν οσα αναφέρονται στην παράγραφο Β.2.6.

Μετατροπές Συγχωνεύσεις

Ολες οι εργασίες για τυχόν μετατροπή συγχώνευση η αλλαγή νομικής μορφής και τύπου

Λοιπές Έκτακτες  Φορολογικές  Εργασίες

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Συμφωνίες Μετόχων εταίρων και διαπραγματεύσεις με τρίτους

Σύνταξη σχεδίων συμφωνητικών μεταξύ εταίρων και μεταξύ εταιρείας και τρίτων

Σε κάθε περίπτωση που η εταιρεία θα ξεκινήσει οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα πέραν των υπαρχόντων (μηδενική δραστηριότητα)  θα υπογραφεί νέο συμφωνητικό για τον προσδιορισμό νέας αμοιβής.

Παράρτημα BΛεπτομέρειες και  όροι που προσδιορίζουν την Αμοιβή

Νομική Μορφή ΕΠΕ
Κατηγορία Βιβλίων Γ
Αριθμος Υποκαταστημάτων 0
Ιδιοκτησία Ακινήτων Οχι
Ειδος  Πωλήσεων Χονδρικες
Κεντρικό  Ταμείο Οχι
Εσωτερικός Β Λογιστής Οχι
Αριθμός Τακτικών Επισκέψεων Λ1-Β2/Μ
Συνεργαζόμενες Τράπεζες 1
Αριθμός Εταίρων 1
Τηλεφωνική υποστήριξη Οχι
Εμπορική Διαχείρηση Οχι
Αριθμός Εργαζομένων 0-5
Ωράριο Εργασίας Κανονικο
Απόσταση απο Κέντρο Πόλης 10
Ειδικό Καθεστός Φορολογιας Οχι
Εξειδικευμένες Λογ.Υπηρεσίες: Οχι

Παράρτημα Γ – Συνδεδεμενα Φυσικά Πρόσωπα

Ονομα Επώνυμο Σχέση

Αφήστε μια απάντηση