Κατάτμηση αδείας : Τι ισχύει Διαδικασία χορήγησης αδείας