Λογιστικός & Φορολογικός Χειρισμός Ενισχύσεων

Λογιστικός και φορολογικός χειρισμός ενισχύσεων με βάση την παρ. 1 του άρθρου 47 του ΚΦΕ24 Μαρτίου 2022

Αθανασόπουλος Κ. Λάμπρος                                          Κωνσταντίνος Αντ. Κουλογιάννης

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής                                                    Λογιστής – Φοροτεχνικός

BDO Ορκωτοί Ελεγκτές  Α.Ε                                                    Μέλος της επιστημονικής ομάδας του TAXHEAVEN

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

➤ Εισαγωγή

➤ Ενισχύσεις

➤ Πίνακας αφορολόγητων ενισχύσεων για τις οποίες οφείλεται φόρος εισοδήματος κατά τη διανομή τους ή την κεφαλαιοποίηση τους βάση του άρθρου 47 παρ.1 του ΚΦΕ.

➤ Πίνακας αφορολόγητων ενισχύσεων για τις οποίες δεν οφείλεται φόρος εισοδήματος κατά τη διανομή τους ή την κεφαλαιοποίηση τους βάση του άρθρου 47 παρ.1 του ΚΦΕ.

➤ Ληφθείσες ενισχύσεις φορολογική ανάλυση – χειρισμός

➤ Ενισχύσεις οι οποίες κατά τον χρόνο διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους υπάγονται σε φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν.4172/2013 (Λογιστικός χειρισμός – Φορολογικός χειρισμός σε έντυπο Ν)

➤ Φορολογικός χειρισμός εμφάνισης των αποθεματικών/κερδών στα βιβλία της επιχείρησης

➤ Συμπέρασμα λογιστικού – φορολογικού χειρισμού

➤ Πρακτικό Παράδειγμα εφαρμογής (δήλωση σε Έντυπο Ν)

➤ Ενισχύσεις οι οποίες κατά τον χρόνο διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους δεν υπάγονται σε φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν.4172/2013 (Λογιστικός χειρισμός – Φορολογικός χειρισμός σε έντυπο Ν)

➤ Πρακτικό Παράδειγμα εφαρμογής δήλωσης σε Έντυπο Ν

➤ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ΚΑΙ ΙΙ (παρατίθενται σε πλήρη ανάλυση με τη μορφή πινάκων η κάθε μία <<κρατική ενίσχυση>> ξεχωριστά , γίνεται αναφορά στη νομοθεσία/τρόπος φορολογικού χειρισμού της κάθε ενίσχυσης με αντίστοιχη συμπλήρωση των κωδικών του εντύπου Ν)

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο παρόν θα προσπαθήσουμε να συγκεντρώσουμε, να ομαδοποιήσουμε και να αναλύσουμε το σύνολο των αφορολόγητων ποσών/ενισχύσεων οι οποίες δόθηκαν στις επιχειρήσεις την τελευταία κυρίως διετία (2020, 2021) από το κράτος λόγω αντιμετώπισης των συνεπειών του covid-19 αλλά και λόγω άλλων εκτάκτων συνθηκών (θεομηνιών), ενώ θα επικεντρωθούμε στο λογιστικό χειρισμό αυτών τους με βάση την ένταξή τους ή μη, στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 47 του Κ.Φ.Ε.

 

Στο τέλος του παρόντος, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και ΙΙ παρατίθενται σε πλήρη ανάλυση με τη μορφή πινάκων η κάθε μία κρατική ενίσχυση ξεχωριστά και γίνεται αναφορά στη νομοθεσία/τρόπος φορολογικού χειρισμού της κάθε ενίσχυσης με αντίστοιχη συμπλήρωση των κωδικών του εντύπου Ν (η συμπλήρωση του εντύπου Ν στα παραρτήματα γίνεται με τις υπάρχουσες μέχρι σήμερα οδηγίες. Για τη χρήση του 2021 αναμένεται να εκδοθούν νέες οδηγίες η λογική όμως συμπλήρωσης του εντύπου παραμένει η ίδια).

 

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και ΙΙ περιγράφεται επίσης ο λογιστικός χειρισμός (όπου κρίνεται σκόπιμο) και η τύχη των κρατικών ενισχύσεων σε μεταγενέστερη διανομή ή κεφαλαιοποίηση. Συνεπώς, ο αναγνώστης του παρόντος μπορεί να ανατρέξει στα παραρτήματα αναφορικά με τον τρόπο φορολογικής αντιμετώπισης της κάθε ενίσχυσης που τον αφορά.

 

Επίσης στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και ΙΙ (στο τέλος του παρόντος) κατά την πλήρη ανάλυση των αφορολόγητων ποσών που δόθηκαν στις επιχειρήσεις παρατίθενται σχετικές χρήσιμες μελέτες οι οποίες έχουν δημοσιευτεί στον κόμβο (κ. Νιφορόπουλος Κωνσταντίνος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής-επιστημονικός συνεργάτης Taxheaven, κ.Γιώτης Πολύκαρπος κτλ), ώστε ο αναγνώστης του παρόντος να ανατρέξει σ’ αυτές.

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Οι εν λόγω αφορολόγητες κρατικές ενισχύσεις οι οποίες δόθηκαν στις επιχειρήσεις από το κράτος έχουν δύο διαφοροποιημένα και άρα μη κοινά χαρακτηριστικά. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι πως, για κάποιες ενισχύσεις σε περίπτωση μεταγενέστερης διανομής ή κεφαλαιοποίησης των ποσών αυτών από την εταιρεία οφείλεται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 47 παρ.1 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ) και το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι για κάποιες άλλες ενισχύσεις σε περίπτωση μεταγενέστερης διανομής ή κεφαλαιοποίησης των ποσών αυτών από την εταιρεία δεν οφείλεται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 47 παρ.1 του ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.).

Πίνακας (παραρτήματος Ι) αφορολόγητων ενισχύσεων οι οποίες δόθηκαν το 2020 και το 2021 για τις οποίες οφείλεται φόρος εισοδήματος κατά τη διανομή τους ή την κεφαλαιοποίηση τους βάση του άρθρου 47 παρ.1 του

Α/  Α   Περιγραφή ενίσχυσης
1 Μη επιστρεπτέο ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω κορωνοϊού COVID-19
2 Αφορολόγητη αποζημίωση ειδικού σκοπού που δόθηκε στις επιχειρήσεις το 2020 (800,00 ή 600 ευρώ)
3 Αφορολόγητη ενίσχυση προς τους πληγέντες (ν. 4722/2020). Το ποσό της ενίσχυσης που έλαβαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου δωδέκατου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020, τα πληγέντα νομικά πρόσωπα ή πληγείσες νομικές οντότητες που περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πλημμυρών που έπληξαν τις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας στις 8 και 9 Αυγούστου 2020
4 Αφορολόγητη ενίσχυση με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών (άρθρο 29 του ν. 4772/2021)
5 Αφορολόγητη ενίσχυση στο πλαίσιο της δράσης «e-λιανικό Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» (άρθρο 222 ν.4782/2021)
6 Ενίσχυση ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων
7 Ενίσχυση επιχειρήσεων θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων, χώρων παραστάσεων και επιχειρήσεων κινηματογράφων και διανομέων κινηματογραφικών ταινιών, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του COVID- 19, για το έτος 2021
8 Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης σε ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία.Κατά το έτος 2021 καταβάλλεται ποσό τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000) ευρώ ως εφάπαξ παροχή οικονομικής ενίσχυσης των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων, που είναι εγγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων της παρ. 1 του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), προκειμένου να μετριαστούν οι επιπτώσεις της προσωρινής αναστολής λειτουργίας τους λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Με βάση τον Α/Α του ανωτέρω πίνακα ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του παρόντος, ώστε να εντοπίσει τη σχετική νομοθεσία της κάθε ενίσχυσης, τι αφορά η κάθε ενίσχυση σε πλήρη ανάλυση, τον κωδικό δήλωσης στο έντυπο Ν, καθώς επίσης και το σχετικό λογιστικό χειρισμό.

 

Πίνακας (παραρτήματος ΙΙ) αφορολόγητων ενισχύσεων οι οποίες δόθηκαν το 2020 και το 2021 για τις οποίες δεν οφείλεται φόρος εισοδήματος κατά τη διανομή τους ή την κεφαλαιοποίηση τους βάση του άρθρου 47 παρ.1 του ΚΦΕ

Α/ Α   Περιγραφή ενίσχυσης
1 Αφορολόγητη ενίσχυση προς του πληγέντες από τον κυκλώνα “ΙΑΝΟΣ”
2 Αφορολόγητη αποζημίωση που προέρχονται από τη μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων έτους 2020 (άρθρο 36 του ν. 4753/2020)
3 Τα ποσά της αποζημίωσης που καταβάλλονται για τη μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων έτους 2021 (άρθρο 121 του ν. 4790/2021),
4 Η ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δράσης «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών» (άρθρο 76 του ν.4796/2021)
5 Το ποσό της ζημίας που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και καταβάλλεται από την ασφαλιστική εταιρεία στις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ασφαλιστικό συμβόλαιο (άρθρο 5 του ν. 4797/2021)
6 Το ποσό της ενίσχυση πρώτης αρωγής η οποία δύναται να χορηγείται στις επιχειρήσεις που πλήττονται από θεομηνίες (άρθρο 6 του ν. 4797/2021) καθώς και τα ποσά της επιχορήγησης για την αντιμετώπιση των ζημιών από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων η οποία δύναται να παρέχεται στις επιχειρήσεις που πλήττονται από θεομηνίες (άρθρο 4 του ν. 4797/2021)
7 Προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων με τη μορφή αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού.Η ενίσχυση, η οποία δύναται να χορηγείται ενίσχυση ως μέτρο στήριξης με τη μορφή αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού, σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 (άρθρο 28 του ν. 4797/2021)
8 Η ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ’ εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων νια τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (άρθρο όγδοο του ν. 4787/2021)
9 Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών.
10 Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου (βλ. άρθρο 31 του ν. 4801/2021) (άρθρο 55 του ν. 4758/2020)
11 Ωφέλεια λόγω εφάπαξ εξόφλησης οφειλών (ν. 4682/2020, ν. 4690/2020) Η έκπτωση 25% στις δόσεις των βεβαιωμένων (μη ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση, καθώς και των δόσεων ρύθμισης προβλέφθηκε στο άρθρο 2 της από 11-3-2020 ΠΝΠ όπως τροποποιήθηκε με την ΠΝΠ της 30ης Μαρτίου 2020.
12 Ωφέλεια από τη διαγραφή υποχρεώσεων στο πλαίσιο προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης (άρθρο 99 επ. του πτωχευτικού Κώδικα)». Η ωφέλεια που προκύπτει υπέρ επιχείρησης από τη διαγραφή υποχρεώσεων στο πλαίσιο προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 και επόμενα του Πτωχευτικού Κώδικα, η οποία δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα κατά τον χρόνο διαγραφής.
13 Αφορολόγητη ενίσχυση στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID 19 στον πρωτογενή τομέα (άρθρο 146 του ν. 4764/2020)
14 Ενίσχυση στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID 19 στις εταιρείες ΚΤΕΛ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, τουριστικά γραφεία-επιχειρήσεις που διαθέτουν τουριστικά λεωφορεία Δ.Χ. (άρθρο 139 του ν. 4764/2020)
15 Επιδότηση 60% ενοικίων που δεν καταβλήθηκαν λόγω covid  (παρ.2 άρθρου 13 του ν. 4690/2020)
16 Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στην εταιρεία «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.» δυνάμει του άρθρου 107(2) (β) ΣΛΕΕ
17 Ενίσχυση πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 83 του ν. 4871/2021 προστέθηκε στο ν. 4797/2021 (Α’66) νέο άρθρο 24Α, στην παράγραφο 1 του οποίου προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που πλήττονται από θεομηνίες και είναι ιδιοκτήτες κατά πλήρη ή ψιλή κυριότητα, κτιρίων που βρίσκονται σε περιοχές που έχουν οριοθετηθεί ως πληγείσες ή έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

18 Επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από 1 Μαΐου ως και τέλος Αυγούστου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Μεσσηνίας, Αρκαδίας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Ευβοίας, Φωκίδας και Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Ανατολικής Αττικής και Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών.
19 Αφορολόγητη η εφάπαξ έκτακτη οικονομική ενίσχυση για κτιριακές εγκαταστάσεις και κατοικίες φυσικών ή νομικών προσώπων έναντι στεγαστικής συνδρομής, η εφάπαξ έκτακτη οικονομική ενίσχυση φυσικών προσώπων για αποζημίωση οικοσκευής και η εφάπαξ έκτακτη οικονομική ενίσχυση επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση που καταβάλλεται στα πληγέντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή τις πληγείσες νομικές οντότητες, επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που περιέρχονται ή περιήλθαν, προσωρινά ή μόνιμα, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας του σεισμού που εκδηλώθηκε την 27η Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές της Κρήτης (βλ. άρθρο εξηκοστό έβδομο του ν. 4839/2021).
20 Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε ιδιοκτήτες, προπονητές και αναβάτες δρομώνων ίππων (βλ. άρθρο 23 του ν. 4859/2021).
21 Προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης βάσει του Προσωρινού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επιχειρήσεις με μεγάλες οικονομικές απώλειες σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές (βλ. άρθρο 21 του ν. 4859/2021).
22 Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών (βλ .άρθρο 73 του ν. 4864/2021). (Σημείωση: Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το πρόγραμμα. Βλέπε Πρόσκληση 1198/03-03-2022 Επιχορήγηση λογιστών-φοροτεχνικών)
23 Επιχορήγηση επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων. Τα ποσά της επιχορήγησης για την αντιμετώπιση των ζημιών από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων η οποία δύναται να παρέχεται στις επιχειρήσεις που πλήττονται από θεομηνίες (άρθρο 4 του ν. 4797/2021).

Με βάση τον Α/Α του ανωτέρω πίνακα ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ του παρόντος, ώστε να δει την σχετική νομοθεσία της κάθε ενίσχυσης, τι αφορά η κάθε ενίσχυση σε πλήρη ανάλυση , τον κωδικό δήλωσης στο έντυπο Ν, καθώς επίσης και το σχετικό λογιστικό χειρισμό.

Ληφθείσες ενισχύσεις φορολογική ανάλυση – Xειρισμός

Η εταιρεία κατά τη λήψη των ενισχύσεων που περιγράφονται στους ανωτέρω πίνακες τις καταχωρεί στα φορολογικά έσοδα της χρήσης της οποίας αφορά σύμφωνα με τις διατάξεις τις διατάξεις του άρθρου 8 του ΚΦΕ.

Σχετική η  ΠΟΛ.1223/2015:

«[…]4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξής του.

Με βάση την αιτιολογική έκθεση του άρθρου 8 του ν. 4172/2013, με τις πιο πάνω διατάξεις τίθεται ως γενικός κανόνας για το χρόνο κτήσης του εισοδήματος το σύστημα της δεδουλευμένης βάσης, ήτοι ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξης του εισοδήματος, όπως άλλωστε ίσχυε και με τις προϊσχύσασες διατάξεις του ν. 2238/1994, εν αντιθέσει με το σύστημα της ταμειακής βάσης το οποίο εφαρμόζεται […]»

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι για την υπαγωγή εισοδήματος σε φόρο απαιτείται να συντρέχουν για το εισόδημα αυτό σωρευτικά δύο προϋποθέσεις:

α) να έχει καταστεί δεδουλευμένο εντός του οικείου φορολογικού έτους και

β) να έχει αποκτηθεί το δικαίωμα είσπραξής του εντός του ίδιου έτους.

Όλες οι ανωτέρω ενισχύσεις οι οποίες είναι αφορολόγητες καταχωρούνται στα βιβλία των επιχειρήσεων σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί (βλέπε παράρτημα Ι και ΙΙ) και στη συνέχεια αφαιρούνται (ως αφορολόγητα έσοδα) μέσω των σχετικών κωδικών του εντύπου Ν (βλ. Ε.2122/2021).

Προσοχή πρέπει δοθεί όταν τα κέρδη που προέρχονται από ορισμένες από αυτές τις ενισχύσεις πρόκειται να διανεμηθούν ή να κεφαλαιοποιηθούν.

Σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις που ισχύουν για ορισμένες από αυτές (οι οποίες περιγράφονται στον ως άνω πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι) κατά το χρόνο διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους υπάγονται σε φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013.

 

Ενισχύσεις οι οποίες κατά τον χρόνο διανομής ή κεφαλαιοποίησης τους υπάγονται σε φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν.4172/2013 (Λογιστικός χειρισμός – Φορολογικός χειρισμός σε έντυπο Ν) Φορολογική Απαλλαγή

Σύμφωνα με το άρθρο 47 παρ.1 ΚΦΕ ισχύουν τα εξής:

«1) Το κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’, του Μέρους Δεύτερου («Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων») του Κ.Φ.Ε., εκτός από τις περιπτώσεις όπου ορίζεται διαφορετικά στο παρόν κεφάλαιο.

Σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης ή διανομής κερδών για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, το ποσό που διανέμεται ή κεφαλαιοποιείται φορολογείται σε κάθε περίπτωση ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη φορολογικών ζημιών.

2)Σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης κερδών παρελθουσών χρήσεων (αποθεματικών) για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος, ισχύουν τα αναφερόμενα πιο πάνω, με την επισήμανση ότι τα ποσά αυτά δεν προστίθενται στις φορολογικά αναγνωρίσιμες ζημίες που μεταφέρονται για συμψηφισμό στα επόμενα έτη, δεδομένου ότι δεν αποτελούν προσδιοριστικό παράγοντα των αποτελεσμάτων του τρέχοντος φορολογικού έτους.»

Σχετικές οι αποφάσεις ΠΟΛ.1059/2015 και ΠΟΛ.1014/2018

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 178/2016

Σχετικά με τον τρόπο φορολόγησης των διανεμομένων κερδών, κατά το άρθρο 47 παρ.1 του ν . 4172/2013

Ερώτημα: Σε περίπτωση ύπαρξης φορολογικών ζημιών παρελθόντων φορολογικών ετών, οι οποίες, μεταφερόμενες, συνεπάγονται ζημιογόνο αποτέλεσμα σε επόμενο φορολογικό έτος, κατά το οποίο λαμβάνει χώρα και διανομή ή κεφαλαιοποίηση λογιστικών κερδών, τα προς διανομή ή κεφαλαιοποίηση ποσά πρέπει, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 47 του ν.4172/2013, να εκκαθαρίζονται ξεχωριστά (αυτοτελώς), μη συναθροιζόμενα με τα λοιπά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες), καθόσον σε κάθε περίπτωση το κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ του Μέρους Δεύτερου («Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων»), στις οποίες περιλαμβάνονται και οι διατάξεις του άρθρου 27 περί μεταφοράς ζημιών;

Επί του ως άνω ερωτήματος το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Τμήμα Β’) γνωμοδότησε ως εξής:

Απάντηση:

Κατ’ ακολουθία των προεκτεθέντων, επί του τεθέντος ερωτήματος το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Τμήμα Β’) γνωμοδοτεί ως εξής:

Σε περίπτωση ύπαρξης φορολογικών ζημιών παρελθόντων φορολογικών ετών, οι οποίες, μεταφερόμενες, συνεπάγονται ζημιογόνο αποτέλεσμα σε επόμενο φορολογικό έτος, κατά το οποίο λαμβάνει χώρα και διανομή ή κεφαλαιοποίηση λογιστικών κερδών, για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος, αυτά φορολογούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1, εδάφιο δεύτερο, του άρθρου 47 του ν. 4172/2013, αυτοτελώς, κατά το άρθρο 58 τα νέου Κ.Φ.Ε., μη συναθροιζόμενα με τα λοιπά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) του έτους, οπότε δεν τίθεται καν ζήτημα διπλής φορολογήσεώς των, αφού φορολογούνται για πρώτη και μόνη φορά κατά τη διανομή ή την κεφαλαιοποίηση.

Φορολογικός χειρισμός εμφάνισης των αποθεματικών/κερδών στα βιβλία της επιχείρησης

Η εταιρεία μέσω τις διάθεσης των κερδών (στους αντίστοιχους λογ/σμούς της καθαρής θέσης) θα πρέπει να παρακολουθεί με διακριτό κωδ. λογιστικής τα ποσά από τις ληφθείσες κρατικές ενισχύσεις (αποθεματικών)  για τα οποία δεν έχει πληρωθεί φόρος εισοδήματος, ώστε σε περίπτωση που στο μέλλον θέλει να τα διανείμει ή να τα κεφαλαιοποιήσει μέσω του Εντύπου Ν να καταβάλλει το σχετικό φόρο.

Ο ανωτέρω λογιστικός χειρισμός λύνει ένα ενδεχόμενο φορολογικό πρόβλημα το οποίο ενδέχεται να αντιμετωπίσουν πολλές επιχειρήσεις στο μέλλον

Παράδειγμα:

Επιχείρηση παρουσιάζει Αποτέλεσμα εις νέον (λογ/σμός καθαρής θέσης) ποσό 300 χιλ ευρώ, το οποίο έχει δημιουργηθεί ως εξής: 150 χιλ αφορά φορολογημένα κέρδη της χρήσης 2021 και ποσό 150 χιλ αφορά μη επιστρεπτέο ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω κορωνοϊού COVID-19 της χρήσης του 2021.

Έστω ότι η εν λόγω εταιρεία του παραδείγματος μας στη χρήση του 2023 αποφασίζει να διανείμει από κέρδη παρελθουσών χρήσεων ποσό 100 χιλ (χάριν παραδείγματος υποτίθεται πως στη χρήση του 2022 και 2023 τα αποτελέσματα των χρήσεων αυτών είναι μηδενικά). Στην περίπτωση αυτή η διανομή των κερδών μπορεί να θεωρηθεί από ενδεχόμενο έλεγχο ότι γίνεται κατ’ αναλογία του συνόλου των κερδών εις νέον της εταιρείας και η εταιρεία θα πρέπει να καταβάλει φόρο για τις 50 χιλ οι οποίες δεν έχουν φορολογηθεί και εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 47 παρ.1 ΚΦΕ.

Ακόμη όμως και στην περίπτωση που δε διενεργηθεί έλεγχος, (ενδεικτικές οι αποφάσεις  ΔΕΔ Α 2778/2021 και ΣτΕ 628/2021) η επιχείρηση θα πρέπει να «θυμάται» ποια από τα «αποθεματικά» αυτά υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013, έτσι ώστε να προβεί στις σχετικές ενέργειες που περιγράφονται παρακάτω.

Εάν η εταιρεία παρακολουθεί σε διακριτό λογαριασμό λογιστικής  (μέσα στην καθαρή θέση σε λογ/σμούς αποθεματικών) τα ποσά για τα οποία δεν έχει καταβάλει φόρο εισοδήματος (και η γενική συνέλευση όριζε ειδικά ότι η συγκεκριμένη διανομή θα γίνει από συγκεκριμένο κωδικό λογιστικής από φορολογημένα κέρδη του αποτελέσματος εις νέον) θα μπορούσε να διανείμει από το φορολογημένο υπόλοιπο κερδών εις νέο (που θα είχε διαμορφωθεί σύμφωνα με το παράδειγμα μας στις 150 χιλ) τις 100 χιλ και τούτο θα είχε ως αποτέλεσμα η εταιρεία να μην καταβάλλει αναλογικά φόρο εισοδήματος.

Παράθεση φορολογικών αποφάσεων:

ΠΟΛ.1059/2015

«Στην έννοια του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα εμπίπτει και η κεφαλαιοποίηση ή διανομή κερδών για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. Συνεπώς, τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα κέρδη, τα οποία δεν έχουν υπαχθεί σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, περιλαμβάνονται στα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα των προσώπων αυτών»

✔ Η με αριθμό ΠΟΛ.1102/2015 εγκύκλιο του ΥΠΟΙΚ, με την οποία διευκρινίσθηκε μεταξύ άλλων, ότι τα ως άνω ποσά διανεμηθέντων ή κεφαλαιοποιηθέντων κερδών, θεωρούνται φορολογικά κέρδη του φορολογικού έτους εντός του οποίου γίνεται η διανομή ή κεφαλαιοποίηση.

ΠΟΛ.1248/1992 (παλαιότερη θέση του υπουργείου)

«Επομένως, με τις ανωτέρω διατάξεις θεωρείται ότι για τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών των Α.Ε.. Ε.Π.Ε. και συνεταιρισμών, τα διανεμόμενα με οποιοδήποτε τρόπο κέρδη, ήτοι μερίσματα, αμοιβές μελών ΔΣ, αναλήψεις κερδών της ΕΠΕ από τους εταίρους κλπ, προέρχονται κατ΄ αναλογία των φορολογουμένων με τις γενικές διατάξεις κερδών»

ΠΟΛ.1007/2014

«Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του ιδίου άρθρου και νόμου ορίζεται ότι για ισολογισμούς που κλείνουν με ημερομηνία 31.12.2014 και μετά δεν επιτρέπεται η τήρηση λογαριασμών αφορολόγητου αποθεματικού»

ΠΟΛ.1039/2015

«Εμφανίζεται σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού, το οποίο όμως δεν φέρει τον όρο «αφορολόγητο» όπως άλλωστε έχει διευκρινιστεί με την ΠΟΛ.1007/2014 εγκύκλιό μας για τα αφορολόγητα έσοδα που προβλέπονται από τις διατάξεις του νέου Κ.Φ.Ε»

Συμπέρασμα λογιστικού – φορολογικού χειρισμού

Σύμφωνα με τη λογιστική νομοθεσία (λογιστικός χειρισμός) τα ποσά των κρατικών επιχορηγήσεων τα οποία έχουν λογιστικοποιηθεί στα αποτελέσματα της χρήσης (έσοδα), (Άρθρο 23 και 25 του ν. 4308/2014 σε περίπτωση που η εταιρεία εφαρμόζει τα ΕΛΠ και ΔΛΠ 20 σε περίπτωση που η εταιρεία συντάσσει τα βιβλία της σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ), μπορούν να εμφανίζονται σε κωδ. λογιστικής 42 «Υπόλοιπο κερδών εις νέο».

 

Τα ΕΛΠ, αλλά και τα ΔΠΧΑ δεν μας απαγορεύουν να σχηματίζουμε αποθεματικά για τα κέρδη αυτά, εφόσον έχουμε τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τη νομική μορφή της  εκάστης εταιρείας πχ κανόνες διανομής κερδών ν. 4548/2018 για τις ανώνυμες εταιρείες κτλ αναλόγως τη νομική μορφή (βλέπε και σκεπτικό αποφάσεων  ΣΛΟΤ 1397/2019, ΣΛΟΤ 2502/2019 κτλ).

Σύμφωνα με τη διάταξης του άρθρου 3 παρ.5 του ν.4548/2018 ισχύουν τα ακόλουθα:

«5. Το λογιστικό σύστημα της οντότητας απαιτείται να παρακολουθεί τη λογιστική βάση των στοιχείων των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και καθαρής θέσης, κατά περίπτωση, με σκοπό την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της οντότητας, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. Το λογιστικό σύστημα της οντότητας απαιτείται να παρακολουθεί και τη φορολογική βάση των στοιχείων των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και καθαρής θέσης, κατά περίπτωση, με σκοπό τη συμμόρφωση με τη φορολογική νομοθεσία και την υποβολή φορολογικών δηλώσεων»

Με βάση όλα τα ανωτέρω, τα ποσά των ενισχύσεων που έχουν δοθεί το 2021 και το 2020, όπως αυτά περιγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι, και τα οποία κατά τον χρόνο διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους υπάγονται σε φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013, θα μπορούσαν λογιστικά να εμφανίζονται σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού.

Λαμβανομένου υπόψιν την ανωτέρω λογιστική και φορολογική ανάλυση του παρόντος , αλλά και με σκοπό την απλοποίηση του λογιστικούς συστήματος της οντότητας (μη τήρηση δύο ξεχωριστών βάσεων φορολογικής – λογιστικής) θα προτείναμε, για τα αφορολόγητα ποσά των κρατικών ενισχύσεων η εταιρεία να σχηματίζει αποθεματικά δύο ειδών:

  1. Αποθεματικά που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 47 παρ.1 και,
  2. Αποθεματικά που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρο 47 παρ.1.

Περαιτέρω στους κατωτεροβάθμιους λογαριασμούς των ως άνω δύο κατηγοριών προτείνουμε να περιγράφεται η σχετική νομοθεσία της κάθε ενίσχυσης.

Πρακτικό παράδειγμα εφαρμογής (δήλωση σε Έντυπο Ν)

Επιχείρηση στη χρήση του 2021 είχε κέρδη ποσού 300 χιλ ευρώ τα οποία αφορούν τα εξής: 150 χιλ αφορούν φορολογημένα κέρδη της χρήσης 2021 και ποσό 150 χιλ αφορούν μη επιστρεπτέο ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω κορωνοϊού COVID-19 της χρήσης του 2021. Η εταιρεία θέλει να διανείμει το έτος 2022 150 χιλιάδες (το σύνολο της μη επιστρεπτέας προκαταβολής)

Η δήλωση του εντύπου Ν θα συμπληρωθεί ως εξής (με την επιφύλαξη των νέων οδηγιών από την ΑΑΔΕ πέραν αυτών που έχουν κοινοποιηθεί με την Ε.2122/2021):

Με το τρόπο αυτό η εταιρεία θα πληρώσει φόρο 150.000* 100/78 = 42.307,69 για το αποθεματικό που διένειμε.

Εάν στο ανωτέρω παράδειγμα η εταιρεία είχε από το παρελθόν φορολογικές ζημιές και είχε αποθεματικό από μη επιστρεπτέο ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής ύψους 150 χιλιάδες και αποφάσιζε να το διανείμει στη χρήση του 2022 τότε θα συμπλήρωνε τη φορολογική της δήλωση με ακριβώς τον ίδιο τρόπο που απεικονίζεται στο ανωτέρω παράδειγμα ενώ επιπροσθέτως δε θα είχε τη δυνατότητα να συμπληρώσει τον κωδικό 078 του Εντύπου Ν, ώστε να μεταφέρει φορολογικές ζημιές στην επόμενη χρήση (ΠΟΛ.1014/2018 και Γνωμοδότηση ΝΣΚ 178/2016 που περιλαμβάνονται στο παρόν πιο πάνω).

 

Ενισχύσεις οι οποίες κατά τον χρόνο διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους δεν υπάγονται σε φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν.4172/2013 (Λογιστικός χειρισμός – Φορολογικός χειρισμός σε έντυπο Ν)

Και για αυτές τις ενισχύσεις (βλέπε πίνακα ενισχύσεων Παραρτήματος ΙΙ) προτείνουμε την καταχώρησή τους σε λογαριασμούς ειδικού φορολογημένου αποθεματικού για την αρτιότερη απεικόνιση στα βιβλία της εταιρίας.

Πρακτικό Παράδειγμα εφαρμογής δήλωσης σε Έντυπο Ν

Επιχείρηση στη χρήση του 2021 είχε κέρδη ποσού 300 χιλ ευρώ το οποία αφορούν τα εξής: 150 χιλ αφορούν φορολογημένα κέρδη της χρήσης 2020 και ποσό 150 χιλ αφορούν ωφέλεια 25% λόγω εφάπαξ εξόφλησης οφειλών (ν. 4682/2020, ν. 4690/2020). Έστω πως η εταιρεία στη χρήση του 2021 θέλει να διανείμει τα 150 χιλ την ωφέλεια 25% λόγω εφάπαξ εξόφλησης οφειλών.

Η δήλωση του εντύπου Ν θα συμπληρωθεί ως εξής:

Παραρτήματα

Παράρτημα Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Ενισχύσεις σε επιχειρήσεις για τις οποίες δεν οφείλεται φόρος εισοδήματος, αλλά κατά το χρόνο διανομής ή κεφαλαιοποίησης τους οι εν λόγω ενισχύσεις υπάγονται σε φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 47 ΚΦΕ
Α/ α Περιγραφή ενίσχυσης Κωδικός Δήλωσης σε έντυπο Ν Λογιστικός χειρισμός
1 Μη επιστρεπτέο ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω κορωνοϊού COVID-19 Κωδ. 481

Ε.2122/2021

Βλέπε:

– Aπόφαση ΣΛΟΤ 957/2020

– Άρθρο – Λογιστική αντιμετώπιση της ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής

– Άρθρο Επιστρεπτέα προκαταβολή – Χρόνος αναγνώρισης του οφέλους ως έσοδο σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

2 Αφορολόγητη αποζημίωση ειδικού σκοπού που δόθηκε στις επιχειρήσεις το 2020 (800,00 ή 600 ευρώ)   Κωδ 484.

Ε.2122/2021

– Άρθρο Φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση αποζημίωσης (800 ευρώ) σε επιχειρήσεις και (600 ευρώ) σε επιστήμονες
3 Αφορολόγητη ενίσχυση προς τους πληγέντες (ν. 4722/2020).

Το ποσό της ενίσχυσης που έλαβαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου δωδέκατου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020, τα πληγέντα νομικά πρόσωπα ή πληγείσες νομικές οντότητες που περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Κωδ 484.

Ε.2122/2021

 
4 Αφορολόγητη ενίσχυση με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών (αρ. 29 ν. 4772/2021). Κωδ.492.

Ε.2122/2021

ΣΛΟΤ 1961/2021 Λογιστική χειρισμός της «Επιδότησης Παγίων Δαπανών 
5 Ενίσχυση στο πλαίσιο της δράσης «e-λιανικό Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» (άρθρο 222 ν.4782/2021. Η επέκταση έως τον Δεκέμβριο του 2021 έγινε με το άρθρο 72 του ν. 4871/2021.   Κωδ.493

Ε.2122/2021

Το ποσό της ενίσχυσης καταχωρείται στα αποτελέσματα της χρήσης (λογιστικός χειρισμός βλέπε ανωτέρω)
6 Ενίσχυση ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων.

Το ποσό της αποζημίωσης χρήσης των ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων, που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά και εν συνόλω από το Δημόσιο για την κάλυψη της έκτακτης και επιτακτικής ανάγκης δημόσιας υγείας και προστασίας του κοινωνικού συνόλου από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19 (άρθρο 42 του ν. 4790/2021). Σχετική απόφαση: Ε.2193/2021  

Κωδ.493.

Ε.2122/2021

Το ποσό της ενίσχυσης καταχωρείται στα αποτελέσματα της χρήσης (λογιστικός χειρισμός βλέπε ανωτέρω)
7 Ενίσχυση επιχειρήσεων θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων, χώρων παραστάσεων και επιχειρήσεων κινηματογράφων και διανομέων κινηματογραφικών ταινιών, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του COVID- 19, για το έτος 2021.

Σχετική απόφαση: 107422/24.12.2021  

Αναμονή απόφασης ή Κωδ.493 Το ποσό της ενίσχυσης καταχωρείται στα αποτελέσματα της χρήσης (λογιστικός χειρισμός βλέπε ανωτέρω)
8 Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης σε ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία.

(Βλ. άρθρο 119 του ν. 4790/2021). Σχετική απόφαση: 192483/27.4.2021  

Αναμονή απόφασης ή Κωδ.493 Το ποσό της ενίσχυσης καταχωρείται στα αποτελέσματα της χρήσης (λογιστικός χειρισμός βλέπε ανωτέρω)

 

Παράρτημα ΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI
Ενισχύσεις σε επιχειρήσεις για τις οποίες δεν οφείλεται φόρος εισοδήματος και για τις οποίες κατά το χρόνο διανομής ή κεφαλαιοποίησης τους ΔΕΝ υπάγονται σε φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47  ΚΦΕ
Α/ α Περιγραφή ενίσχυσης Κωδικός Δήλωσης σε έντυπο Ν
1 Ενίσχυση προς του πληγέντες από τον κυκλώνα “ΙΑΝΟΣ” (άρθρο 2 του ν. 4728/2020). Κωδ. 483

Ε.2122/2021

2 Αποζημίωση που προέρχονται από τη μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων (άρθρο 36 του ν.4753/2020). Κωδ. 485

Ε.2122/2021

3 Τα ποσά της αποζημίωσης που καταβάλλονται για τη μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων έτους 2021 για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας (άρθρο 121 ν. 4790/2021). Κωδ. 483

Ε.2122/2021

4 Η ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δράσης «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών» (άρθρο 76 ν.4796/2021). Κωδ. 485

Ε.2122/2021

5 Το ποσό της ζημίας που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και καταβάλλεται από την ασφαλιστική εταιρεία στις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ασφαλιστικό συμβόλαιο (άρθρο 5 του ν. 4797/2021). Κωδ. 485

Ε.2122/2021

6 Το ποσό της ενίσχυση πρώτης αρωγής η οποία δύναται να χορηγείται στις επιχειρήσεις που πλήττονται από θεομηνίες (άρθρο 6 του ν. 4797/2021) καθώς και τα ποσά της επιχορήγησης για την αντιμετώπιση των ζημιών από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων η οποία δύναται να παρέχεται στις επιχειρήσεις που πλήττονται από θεομηνίες (άρθρο 4 του ν. 4797/2021). Κωδ. 485

Ε.2122/2021

7 Προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων με τη μορφή αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Η ενίσχυση, η οποία δύναται να χορηγείται ενίσχυση ως μέτρο στήριξης με τη μορφή αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού, σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 (άρθρο 28 του ν.4797/2021). Κωδ. 485

Ε.2122/2021

8 Η ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ’ εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων νια τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (άρθρο όγδοο του ν. 4787/2021). Κωδ. 485

Ε.2122/2021

9 Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών (βλ. άρθρο 76 του ν. 4796/2021). Σχετικές αποφάσεις: Ε.2137/2021, 2831/638/Α3/12.05.2021. Κωδ. 485

Ε.2122/2021

10 Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου (βλ. άρθρο 31 ν. 4801/2021) (άρθρο 55 ν. 4758/2020). Κωδ. 486

Ε.2122/2021

11 Ωφέλεια λόγω εφάπαξ εξόφλησης οφειλών (ν. 4682/2020, ν. 4690/2020) Η έκπτωση 25% στις δόσεις των βεβαιωμένων (μη ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση, καθώς και των δόσεων ρύθμισης προβλέφθηκε στο άρθρο 2 της από 11-3-2020 ΠΝΠ όπως τροποποιήθηκε με την ΠΝΠ της 30ης Μαρτίου 2020. Σχετικές αποφάσεις: Α.1053/2020Α.1054/2020, Ε.2207/2020   Κωδ. 487

Ε.2122/2021

12 Ωφέλεια από τη διαγραφή υποχρεώσεων στο πλαίσιο προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης (άρθρο 99 επ. του πτωχευτικού Κώδικα)». Η ωφέλεια που προκύπτει υπέρ επιχείρησης από τη διαγραφή υποχρεώσεων στο πλαίσιο προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 και επόμενα του Πτωχευτικού Κώδικα, η οποία δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα κατά τον χρόνο διαγραφής.  Κωδ. 488

Ε.2122/2021

13 Αφορολόγητη ενίσχυση στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID 19 στον πρωτογενή τομέα (άρθρο 146 ν.4764/2020). Κωδ. 489

Ε.2122/2021

14 Ενίσχυση στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID 19 στις εταιρείες ΚΤΕΛ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, τουριστικά γραφεία-επιχειρήσεις που διαθέτουν τουριστικά λεωφορεία Δ.Χ. (άρθρο 139 ν.4764/2020). Κωδ. 490

Ε.2122/2021

15 Ωφέλεια από τη μη είσπραξη μισθωμάτων στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID 19 – Επιδότηση 60% ενοικίων που δεν καταβλήθηκαν λόγω covid. Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ 2 του ν. 4690/2020 Αναμονή απόφασης ή Κωδ. 491,485

Ε.2122/2021

16 Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στην εταιρεία «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.» δυνάμει του άρθρου 107(2) (β) ΣΛΕΕ (βλ. άρθρο 30 του ν. 4772/2021). Αναμονή απόφασης ή Κωδ.485
17 Ενίσχυση πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής (άρθρο 24Α ν. 4797/2021) –Ο Δ.Ε.Ε. Β 1113828 ΕΞ 2021/20.12.2021. Αναμονή απόφασης
18 Επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από 1 Μαΐου ως και τέλος Αυγούστου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Μεσσηνίας, Αρκαδίας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Ευβοίας, Φωκίδας και Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Ανατολικής Αττικής και Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών. Για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις που επλήγησαν από α) την πυρκαγιά της 20ης Μαΐου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./11203/Α325/09.07.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών, β) τις πυρκαγιές αα) της 26ης και 31ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ββ) της 27ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και γγ) της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Βορείου Τομέα Αθηνών και Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./13665/Α325/19.08.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών, γ) τις πυρκαγιές αα) της 28ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ββ) της 2ας έως και 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13758/Α325 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών, δ) τις πυρκαγιές αα) αρχής γενομένης της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ββ) της 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και  γγ) της 6ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13975/Α325 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών, εφαρμόζονται τα άρθρα 7 και 8 του ν. 4797/2021, σχετικά με την επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των ζημιών από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με την επιφύλαξη των Κανονισμών του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων για την ασφάλιση της φυτικής παραγωγής και του ζωϊκού κεφαλαίου. (άρθρα 7 και 8 του ν. 4797/2021). Αναμονή απόφασης
19 Οικονομική ενίσχυση για κτιριακές εγκαταστάσεις και κατοικίες φυσικών ή νομικών προσώπων έναντι στεγαστικής συνδρομής, η εφάπαξ έκτακτη οικονομική ενίσχυση φυσικών προσώπων για αποζημίωση οικοσκευής και η εφάπαξ έκτακτη οικονομική ενίσχυση επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση που καταβάλλεται στα πληγέντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή τις πληγείσες νομικές οντότητες, επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που περιέρχονται ή περιήλθαν, προσωρινά ή μόνιμα, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας του σεισμού που εκδηλώθηκε την 27η Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές της Κρήτης (βλ. άρθρο εξηκοστό έβδομο του ν. 4839/2021 Αναμονή απόφασης
20 Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε ιδιοκτήτες, προπονητές και αναβάτες δρομώνων ίππων (βλ. άρθρο 23 του ν. 4859/2021Ο. ΔΕΑΦ 1109323 ΕΞ 2021/07.12.2021). Αναμονή απόφασης
21 Κρατική ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επιχειρήσεις με μεγάλες οικονομικές απώλειες σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές (βλ. άρθρο 21 του ν. 4859/2021). Σχετικές αποφάσεις: –168528 ΕΞ 2021/31.12.2021157866 ΕΞ 2021/9.12.2021 – Ο. ΔΕΑΦ 1109323 ΕΞ 2021/07.12.2021. Αναμονή απόφασης
22 Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών (βλ .άρθρο 73 ν. 4864/2021). Θα δοθεί μέσα στο 2022 (Βλέπε Πρόσκληση 1198/03-03-2022 Επιχορήγηση λογιστών-φοροτεχνικών) Αναμονή απόφασης
23 Τα ποσά της επιχορήγησης για την αντιμετώπιση των ζημιών από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων η οποία δύναται να παρέχεται στις επιχειρήσεις που πλήττονται από θεομηνίες (άρθρο 4 του ν. 4797/2021) Αναμονή απόφασης

 

 

 

/ ΑΡΘΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Comments

Comments are closed.