Μετατροπή εταιρίας οποιασδήποτε νομικής μορφής σε ΙΚΕ