Οι αλλαγες των Φορολογικών Διαδικασιών

Προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις
Κατάργηση υποχρέωσης προσκόμισης βιβλίων
Γρηγορότερα η έκδοση φορολογικής ενημερότητας