Οι αμοιβές που λαμβάνουν οι εταίροι στην προσωπική εταιρεία