Οι 6 συναλλαγές ασφαλισμένων που θα γίνονται ηλεκτρονικά

Αρχική Σελίδα // Τρέχουσα Ενημέρωση // Οι 6 συναλλαγές ασφαλισμένων που θα γίνονται ηλεκτρονικά

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση για τις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές Ασφαλισμένων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης e-Ε.Φ.Κ.Α.

Η απόφαση προβλέπει:

Χορήγηση βεβαίωσης υποβολής Απογραφικής Δήλωσης μέσω διαδικτύου

Η βεβαίωση υποβολής Απογραφικής Δήλωσης του e-Ε.Φ.Κ.Α. σε μελλοντικούς ασφαλισμένους μη-μισθωτούς που απαιτείται για τη Δήλωση Έναρξης ή Επανέναρξης Επιχειρηματικής δραστηριότητας στην ΑΑΔΕ εκδίδεται μέσω χρήσης ηλεκτρονικής υπηρεσίας στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr)

Χορήγηση βεβαίωσης για μεταβολή δραστηριότητας μέσω διαδικτύου

Η βεβαίωση που απαιτείται για τη Δήλωση μεταβολής Επιχειρηματικής δραστηριότητας στην ΑΑΔΕ, εκδίδεται μέσω χρήσης ηλεκτρονικής υπηρεσίας στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) .

Χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής μέσω διαδικτύου

Η βεβαίωση εγγραφής σε ασφαλισμένους μη μισθωτούς του e-Ε.Φ.Κ.Α. εκδίδεται μέσω χρήσης ηλεκτρονικής υπηρεσίας στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) .

Χορήγηση βεβαίωσης προϋπηρεσίας μέσω διαδικτύου

Η βεβαίωση προϋπηρεσίας σε ασφαλισμένους μισθωτούς του e-Ε.Φ.Κ.Α. εκδίδεται μέσω χρήσης ηλεκτρονικής υπηρεσίας της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Υποβολή Απογραφικού Δελτίου μέσω διαδικτύου

Πρόσωπα που επιθυμούν να υπαχθούν στην ασφάλιση στο καθεστώς π. ΟΓΑ και δεν έχουν υποχρέωση έναρξης δραστηριότητας στην ΑΑΔΕ υποβάλλουν ηλεκτρονικά το απογραφικό δελτίο – υπεύθυνη δήλωση στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Έκδοση αποδεικτικών Ασφαλιστικής Ενημερότητας μέσω διαδικτύου

Το αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας εκδίδεται μέσω χρήσης ηλεκτρονικής υπηρεσίας στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα στα πληροφοριακά συστήματα του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Πιστοποίηση φορέων, Υπηρεσιών και Προσώπων για έκδοση βεβαιώσεων και αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. διαδικτυακά

Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. πιστοποιεί τους Φορείς, τις Υπηρεσίες ή τα Πρόσωπα, που αναφέρονται στην υπουργική απόφαση Φ. 11321/25754/1695/30-12-2011 (Β΄ 3127), καθώς και λοιπούς φορείς και υπηρεσίες του δημοσίου οι οποίοι δικαιούνται να υποβάλλουν αιτήματα μέσω διαδικτυακού τόπου του Φορέα και να λαμβάνουν αποδεικτικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας και τις βεβαιώσεις της παρούσας που αφορούν τους συναλλασσόμενους με αυτούς.