Ο δεκάλογος του λογιστή εν έτει 1958…

Αρχική Σελίδα // Λογιστική Αρθρογραφια // Ο δεκάλογος του λογιστή εν έτει 1958…

Συνεχίζοντας την αναμόχλευση του παρελθόντος, παρουσιάζουμε άλλο ένα επίκαιρο θέμα από το παρελθόν. Επίκαιρο λόγω του ότι ο ρόλος του λογιστή ήταν και παραμένει πολύ σημαντικός για μια επιχείρηση. Όπως είχαμε αναφέρει και πριν καιρό κατά την παρουσίαση της νέας στήλης του κόμβου που φέρει τον τίτλο «επίκαιρα από το παρελθόν», θα παρουσιάζουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα διάφορες απόψεις, θέσεις, τοποθετήσεις, αποφάσεις, νόμους, κ.λπ. που είδαν το φως της δημοσιότητας πολλά χρόνια πριν, θέλοντας έτσι να μεταφέρουμε τον παλμό και το κλίμα της εποχής. Σήμερα μέσα από τη χρονομηχανή της στήλης μας θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω στο έτος 1958 και θα αναφερθούμε σε ένα άρθρο του Δημητρίου Στ. Γεωργιλή στο περιοδικό ΛΟΓΙΣΤΗΣ του έτους 1958.

Διαβάζοντας, ας αναλογιστούμε…

ΠΑΡΑΙΝΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΑΣ(1)

Του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤ. ΓΕΩΡΓΙΛΗ

α) Ο ρόλος του λογιστού εν τη επιχειρήσει.

Η κατά τα τελευταία έτη διεύρυνσις του αντικειμένου και των επιδιώξεων της λογιστικής, έφερε τον λογιστήν εις το προσκήνιον της επιχειρηματικής δραστηριότητος και κατέστησε τούτον τον σπουδαιότερον μετά τον επιχειρηματίαν συντελεστήν της επιτυχίας της επιχειρήσεως.

Ορθολογική οργάνωσις των επιχειρήσεων και προγραμματισμός είναι αδύνατος άνευ της λογιστικής.

Δια της ορθολογικής δε οργανώσεως ως γωστόν επιτυγχάνονται: 1) περισσότερα κέρδη δια τας επιχειρήσεις, ήτοι καλύτερα ανταμοιβή του κεφαλαίου, 2) υψηλότεροι μισθοί και ημερομίσθια, ήτοι καλυτέρα αμοιβή της εργασίας και του ανθρωπίνου παράγοντος εν γένει και 3) χαμηλότεραι τιμαί πωλήσεως και καλύτερα ποιότης των προϊόντων, ήτοι καλύτερα εξυπηρέτησις της καταναλώσεως, συνεπώς αύξησις της αγοραστικής ικανότητος και του βιοτικού επιπέδου του λαού.

Το λειτούργημα συνεπώς του λογιστού δια του οποίου αξιοποιούνται θαυμασίως τόσοι παράγοντες εν τη οικονομία, επ’ωφελεία όλων των συντελεστών του οικονομικού κυκλώματος: Κεφαλαίου, εργασίας και καταναλώσεως και συνεπώς του συνόλου της κοινωνίας, είναι εκ των χρησιμωτέρων εν τη κοινωνική οργανώσει.

Η αύξησις όμως της σημασίας της συμβολής του λογιστού, ηύξησε παραλλήλως τα καθήκοντα και τας ευθύνας του.

Πράγματι ο σύγχρονος λογιστής, ίνα ανταποκριθή επιτυχώς εις τα πολλαπλά καθήκοντά του πρέπει να συγκεντρώνη πολλά προσόντα. Ακεραιότητα χαρακτήρος, εργατικότητα, αφοσίωσιν και άρτιαν και πολυσχιδή μόρφωσιν. Ο λογιστής δεν αρκεί πλέον να φοιτήση εις μίαν Σχολήν. Προσφέρων τας υπηρεσίας του εις ένα τομέα (οικονομικόν) συνεχώς εξελισσόμενον και αναπτυσσόμενον, είναι υποχρεωμένος ίνα δυνηθή να ανταποκριθή εις τα συνεχώς διευρυνόμενα καθήκοντά του να συμπληρώνη συνεχώς την μόρφωσίν του δι’ αδιακόπου μελέτης και παρακολουθήσεως των συγχρόνων εξελίξεων της λογιστικής, της διοικήσεως, οργανώσεως και διαχειρίσεως των επιχειρήσεων, της οικονομικής των εκμεταλλεύσεων, του φορολογικού δικαίου, του κώδικος φορολογικών στοιχείων, του εργατικού και εμπορικού δικαίου. Πρέπει συγχρόνως να αποκτήση και πείραν. Διότι η πείρα και ωριμότης θα αξιοποιήσουν και την θεωρητικήν του κατάρτισιν. Η σημασία δε της πείρας δια την άσκησιν του λογιστικού λειτουργήματος έχει βαρύτητα μεγαλυτέραν η εις οιανδήποτε ετέραν ανθρωπίνην εκδήλωσιν.

Δικαίως λοιπόν εις τας οικονομικώς προηγμένας χώρας οι λογισταί κατέχουν εξέχουσαν θέσιν εις την οικονομικήν ιεραρχίαν και την Κοινωνίαν.

Τούτο πρέπει να αντιληφθή ο Έλλην λογιστής και να αποβάλη το συναίσθημα μειονεκτικότητος, το οποίον τον κατέχει. Διότι μόνον χωρίς το συναίσθημα τούτο θα δυνηθή να επιτελέση το έργον το οποίον ευρίσκεται ενώπιόν του, δηλαδή να συμβάλει εις το τεράστιον έργον της αναπτύξεως και αναδιοργανώσεως  της ελληνικής Οικονομίας και της αξιοποιήσεως των πλουτοπαραγωγικών αυτής πηγών.

Το έργον τούτο δεν είναι διόλου εύκολον. Εν τη επιθυμία μου να βοηθήσω τον Έλληνα λογιστήν εις την σύγχρονον αποστολήν του, συνέταξα τον δεκάλογον του λογιστού, όστις είναι ο εξής:

β) Ο δεκάλογος του λογιστού.

1) Πρέπει να είσθε υπερήφανοι δια το λειτούργημά σας, διότι είναι εκ των πλέον απαραιτήτων δια την επιχείρησιν και τας οικονομικάς μονάδας εν γένει και εν των χρησιμωτέρων εν τη Κοινωνία.

2) Αγαπήσατε την επιχείρησιν, εις το έργον της οποίας συμβάλλετε. Θεωρήσατε την επιτυχίαν της ως προσωπικήν σας υπόθεσιν. Η ικανοποίησις την οποίαν θα αισθανθήτε θα σας γεμίση χαράν. Τούτο, εξ’ άλλου θέλει εκτιμηθή υπό του Επιχειρηματίου.

3) Μή λησμονείτε ότι είσθε ο πολυτιμώτερος σύμβουλος του επιχειρηματίου. Βοηθήσατέ τον εις το δύσκολον έργον του με ειλικρίνειαν και αφοσίωσιν.

4) Μή λησμονείτε ότι ο επιχειρηματίας κατέθεσε εις την επιχείρησίν του ως κεφάλαια, ολόκληρον, ενδεχωμένως, την περιουσίαν του, την τιμήν και υπόληψίν του, την υγείαν και ψυχικήν του γαλήνην, την τύχην της οικογενείας του, τας ελπίδας του ( μέγα ανθρώπινον κεφάλαιον). Τα διακινδυνεύει όλα. Μή το λησμονείτε.

5) Η επιχείρησις θα συναντήση κινδύνους και δυσχερείας. Αναλάβατε προθύμως και αυθορμήτως το ηυξημένον μερίδιον των ευθυνών του καθήκοντος, το οποίον απαιτείται δια την επιτυχή αντιμετώπισίν του.

6) Η δυσκολία αντιμετωπίσεως μιας υποχρεώσεως (πληρωμή γραμματίου κ.λ.π.) ή προμήθεια σημαντικού στόκ πρώτων υλών ή εμπορευμάτων την παραμονήν μεγάλης πτώσεως των τιμών, ή πώλησις μεγάλου στόκ εμπορευμάτων την προτεραίαν σημεντικής ανατιμήσεως και τόσα άλλα σοβαρά και μή γεγονότα μπορούν να κλονίσουν το νευρικόν σύστημα και του δυνατωτέρου επιχειρηματίου. Συμμερισθήτε ειλικρινώς τας ανησυχίας του επιχειρηματίου εις τοιαύτας περιστάσεις. Ενθαρρύνατέ τον εις τας δύσκολους αυτάς στιγμάς. Του προσφέρετε μεγίστας υπηρεσίας και αυτό είναι το καθήκον, αλλά και το συμφέρον σας.

7) Μή περιορίζεσθε απλώς εις την εκτέλεσιν του έργου το οποίον σας ανατίθεται. Αναπτύξατε την πρωτοβουλίαν σας, φροντίζοντες να εύρετε αποδοτικώτερον τρόπον εκτελέσεως τούτου.

8) Μάθετε να συνεργάζεσθε μετά των συναδέλφων σας, αξιοποιούντες τον παράγοντα του συντονισμού. Άνευ αυτού ο καθείς θα κάνη εγωϊστικώς ό,τι του αρέσει και όλοι μαζύ τίποτε.

9) Φροντίσατε να αποκτήσητε μίαν βιβλιοθήκην, αποτελουμένην από τα απαραίτητα δια την άσκησιν του λειτουργήματός σας βιβλία, μεριμνούντες διαρκώς δια την ανανέωσίν της.

10) Μή λησμονείτε ότι υπηρετείτε μίαν επιστήμην συνεχώς εξελισσομένην. Καθήκον σας συνεπώς είναι η παρακολούθησίς της και η διαρκής συμπλήρωσις των γνώσεών σας. Μίαν ώραν κατά μέσον όρον του εικοσιτετραώρου εάν διαθέσητε, αλλά με σύστημα, θα επιτύχετε θαύματα. Μή λησμονείτε ποτέ ότι η μόρφωσις και αί γνώσεις σας είναι το πολυτιμώτερον, μετά την υγείαν, κεφάλαιόν σας.

(1) Εκ την εν Πάτραις δοθείσης κατά την 19/1/1958 ομιλίας, υπό του εκ των Διευθυντών του “Λογιστού” κ.Δημητρίου Στ. Γεωργιλή, προς τιμήν του λογιστικού και επιχειρηματικού κόσμου και των οικονομικών αρχών της πόλεως, οργανωθείσης δε υπό της Διοικήσεως του Συλλόγου Λογιστών Νομού Αχαΐας.

Eπιμέλεια σύνταξης
Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
Πτυχιούχος Οικον. Παν/μίου Πειραιά
Λογιστής – φοροτεχνικός

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/38192