Φορολογικός Εκπρόσωπος κατοίκου εξωτερικού

Ορέστης Σεϊμένης – Αλεξάνδρα Γεράγγελου

ΓΕΝΙΚΑ

Από την 1/1/2014 ο νόμος όρισε ότι «ο φορολογούμενος που δεν διαθέτει ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα, υποχρεούται να ορίσει εκπρόσωπο με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, για σκοπούς συμμόρφωσης με τις τυπικές υποχρεώσεις, σύμφωνα με τον Κώδικα. Ν.4174/2013 άρθρο 8 παρ. 1
Ο φορολογικός εκπρόσωπος (πρώην αντίκλητος) είναι το πρόσωπο -ταχυδρόμος- που μεσολαβεί για την ενημέρωση του φορολογούμενου κατοίκου εξωτερικού, για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του και για την παραλαβή των φορολογικών του εγγράφων.
Ο φορολογούμενος ορίζει τον φορολογικό εκπρόσωπό του στην Ελλάδα με την συμπλήρωση των στοιχείων αυτού στην ένδειξη του ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ του πίνακα 1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1).
Με τον ορισμό του φορολογικού εκπροσώπου δε μεταθέτεται η υποχρέωση του αλλοδαπού φυσικού προσώπου για υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, στον εκπρόσωπο. (ΠΟΛ.1283/30.12.2013 ΦΕΚ 3367 Β’ 31.12.2013).

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Με την ΠΟΛ.1283/30.12.2013 το Υπουργείο Οικονομικών καθόρισε τις παρακάτω λεπτομέρειες για την σωστή λειτουργία του θεσμού του φορολογικού εκπροσώπου:
1. Όποιος δεν διαθέτει φορολογική διεύθυνση στην Ελλάδα
Φορολογούμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που εμπίπτει στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και δε διαθέτει ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα, υποχρεούται, από 1/1/2014 να ορίσει, φορολογικό εκπρόσωπο με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, στην ταχυδρομική διεύθυνση του οποίου, η Φορολογική Διοίκηση, θα μπορεί να αποστέλλει κάθε είδους αλληλογραφία σχετική με το φορολογούμενο.
2. Oυδεμία ευθύνη φέρει ο φορολογικός εκπρόσωπος
Το πρόσωπο, το οποίο ορίζεται φορολογικός εκπρόσωπος, ουδεμία ευθύνη φέρει για την εκπλήρωση ή μη των φορολογικών υποχρεώσεων του φορολογούμενου.
3. Πως ορίζεται ο φορολογικός εκπρόσωπος
Ο φορολογικός εκπρόσωπος ορίζεται με την υποβολή στη Φορολογική Διοίκηση, της σχετικής για τη χορήγηση ΑΦΜ δήλωσης, συνυποβάλλοντας υποχρεωτικά το έντυπο Μ7 «Δήλωση Σχέσεων Φορολογουμένου» και απλή έγγραφη δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής τους, για τον ορισμό του.
4. Σε περίπτωση αλλαγής του φορολογικού εκπροσώπου
Σε περίπτωση αλλαγής φορολογικού εκπροσώπου, υποβάλλονται από το φορολογούμενο στη Φορολογική Διοίκηση και εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την πραγματοποίηση της μεταβολής, τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο 3
5. Οι δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν από τρίτο πρόσωπο
Όταν οι παραπάνω δηλώσεις, δεν υποβάλλονται από το φορολογούμενο αλλά από τρίτο πρόσωπο, προσκομίζεται και σχετική προς τούτο εξουσιοδότηση, νομίμως θεωρημένη.
6. Δηλώνονται υποχρεωτικά η διεύθυνση κατοικίας στην αλλοδαπή
Επίσης, με τις ανωτέρω δηλώσεις, δηλώνεται υποχρεωτικά η πλήρης διεύθυνση κατοικίας του φορολογούμενου στην αλλοδαπή και η διεύθυνση της ηλεκτρονικής του αλληλογραφίας.
7. Όταν ο φορολογικός εκπρόσωπος δεν επιθυμεί να συνεχίσει…..
Φορολογικός εκπρόσωπος που δεν επιθυμεί τη συνέχιση της συγκεκριμένης εκπροσώπησης, υποβάλλει στην περίπτωση αυτή και μόνο, στη Φορολογική Διοίκηση το έντυπο Μ7 «Δήλωση Σχέσεων Φορολογουμένου» όταν ο φορολογούμενος, δεν προβαίνει στην αντικατάσταση του.
8. Όταν ο φορολογικός εκπρόσωπος δεν επιθυμεί να συνεχίσει…..
Στο φορολογούμενο που δε γνωστοποιεί στη Φορολογική Διοίκηση, το διορισμό φορολογικού εκπροσώπου, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 54 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
9. Οι «αντίκλητοι»
Τα πρόσωπα που μέχρι την έναρξη ισχύος του θεσμού του φορολογικού εκπροσώπου έχουν δηλωθεί αντίκλητοι, θεωρούνται, από την 1/1/2014, ως φορολογικοί εκπρόσωποι.
10. Ισχύς του θεσμού του φορολογικού εκπροσώπου»
Η απόφαση αυτή ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2014.

11. Σε ποια Δ.Ο.Υ. υποβάλλεται η φορολογική δήλωση του κατοίκου αλλοδαπής

11-Α. ΣΤΗ Δ.Ο.Υ. ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Για κατοίκους αλλοδαπής που έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης στην Ελλάδα, περιλαμβανομένων και των φυσικών προσώπων που είναι κάτοικοι αλλοδαπής και συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες της ημεδαπής, η δήλωση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, εάν ο φορολογικός εκπρόσωπος που έχουν ορίσει υπάγεται ως προς τη φορολογία εισοδήματος σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. της περιοχής του νομού Αττικής.

11-Β. ΣΤΗ Δ.Ο.Υ. ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Σε περίπτωση που ο φορολογικός εκπρόσωπος που έχουν ορίσει υπάγεται ως προς τη φορολογία εισοδήματος σε Δ.Ο.Υ. εκτός της περιοχής του νομού Αττικής, η δήλωση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. της πρωτεύουσας του νομού.

11-Γ. ΣΤΗ Α΄Δ.Ο.Υ. ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ Δ.Ο.Υ.
Αν λειτουργούν σε κάποια πρωτεύουσα νομού περισσότερες Δ.Ο.Υ. η δήλωση υποβάλλεται στην Α’ Δ.Ο.Υ. της πρωτεύουσας αυτού του νομού, εκτός του νομού Θεσσαλονίκης, όπου η δήλωση υποβάλλεται στη Δ’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης.

11-Δ. ΣΕ Δ.Ο.Υ. ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Σε περίπτωση που ο φορολογικός εκπρόσωπος υπάγεται ως προς τη φορολογία εισοδήματος σε Δ.Ο.Υ. των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, η δήλωση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται.

11-Ε ΟΤΑΝ OΙ KATOIKOΙ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Για κατοίκους αλλοδαπής, που διαθέτουν ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα όπου διαμένουν προσωρινά και έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα, η δήλωση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, εάν η διεύθυνση του φυσικού προσώπου κατοίκου αλλοδαπής υπάγεται ως προς τη φορολογία εισοδήματος σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. της περιοχής του Νομού Αττικής. Σε περίπτωση που η διεύθυνση προσωρινής διαμονής, του φυσικού προσώπου κατοίκου αλλοδαπής υπάγεται σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. εκτός της περιοχής του Νομού Αττικής, η δήλωση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. της πρωτεύουσας του Νομού.ΟΙ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΩΣΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ :

Τα πρόσωπα που μέχρι την έναρξη ισχύος της πολ.1283/30-12-2013 είχαν δηλωθεί αντίκλητοι, θεωρούνται από την 1/1/2014, φορολογικοί εκπρόσωποι.

ΠΟΛ 1283/2013

 

Comments

Comments are closed.