Σε λειτουργία η πλατφόρμα για τις ασφαλιστικές εισφορές

Αρχική // interest // Σε λειτουργία η πλατφόρμα για τις ασφαλιστικές εισφορές

Η Εγκύκλιος 3 2020

Νέες εισφορές Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοτελώς Απασχολούμενων και Αγροτών

Αρ.Πρωτ: 50324/ Σ.6


Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Ταχ.Δ/νση: Σατωβριάνδου18 10432 Αθήνα
Πληροφορίες: Ελένη Δουλκερίδου. Μαντώ Καλιαβού
Τηλέφωνο: 210-5285599, 598, 616, 617
e-mail: tm.eisf.mmisth@efka.gov.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 3

Θέμα: Νέες εισφορές Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοτελώς Απασχολούμενων και Αγροτών.

Σχετικά: Τα άρθρα 323536 και 37 του Ν.4670/2020 (ΦΕΚ 43/ΤΑ/28.02.2020).

Με τις διατάξεις του Ν.4670/2020 περί «Ασφαλιστικής μεταρρύθμισης και Ψηφιακού μετασχηματισμού του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης», μεταξύ άλλων, θεσπίζεται νέο πλαίσιο εισφορών Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοτελώς Απασχολούμενων και Αγροτών.

Με τις πιο πάνω σχετικές διατάξεις αντικαθίστανται οι διατάξεις των άρθρων 363940 και 41 του Ν.4387/2016, όπως ίσχυαν, με τις οποίες ως βάση υπολογισμού εισφορών είχε καθοριστεί το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση ασφαλιστέας δραστηριότητας και εισάγεται σύστημα ασφαλιστικών κατηγοριών με δυνατότητα ελεύθερης επιλογής από τους ασφαλισμένους.

Για τις γενικές αρχές που διέπουν το νέο εισφοροδοτικό σύστημα, το πεδίο εφαρμογής και το ύψος των εισφορών παρέχονται οι πιο κάτω διευκρινήσεις – οδηγίες:

1. Γενικές Αρχές

Με το νέο εισφοροδοτικό σύστημα: – Θεσπίζονται έξι (6) ασφαλιστικές κατηγορίες για Ελεύθερους Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενους και μία (1) η οποία θεωρείται Ειδική ασφαλιστική κατηγορία που απευθύνεται σε νέους ασφαλισμένους κατά τα πρώτα πέντε (5) έτη ασφάλισης και έξι (6) ασφαλιστικές κατηγορίες για ασφαλισμένους του π.ΟΓΑ.

Κατώτατη, εκ των έξι (6) ασφαλιστικών κατηγοριών λογίζεται η πρώτη και ανώτατη η έκτη.

– Το ποσό εισφοράς κλάδου υγείας, μετά την 2η ασφαλιστική κατηγορία, παραμένει σταθερό.

– Η κατάταξη σε μια εκ των ασφαλιστικών κατηγοριών είναι υποχρεωτική.

– Η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας είναι ελεύθερη και δηλώνεται με την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης. Η κατάταξη στον Κλάδο Υγείας ακολουθεί υποχρεωτικά την κατηγορία του Κλάδου Σύνταξης.

– Κατά την πρώτη εφαρμογή, σε περίπτωση μη επιλογής κατηγορίας, ο ασφαλισμένος κατατάσσεται υποχρεωτικά στην πρώτη (1η) ασφαλιστική κατηγορία.

– Παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής ασφαλιστικής κατηγορίας (ανώτερης ή κατώτερης) ανά έτος. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται κατά τη διάρκεια του έτους και ενεργοποιείται από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης αλλαγής κατηγορίας, παραμένει ενεργή η κατηγορία κατάταξης του προηγούμενου έτους.

– Στις περιπτώσεις Μη Μισθωτής δραστηριότητας με παράλληλη Μισθωτή απασχόληση, προσδιορίζεται κατώτατη, κατά περίπτωση, κατηγορία καταβολής εισφορών για το σύνολο των δραστηριοτήτων. Εφόσον το ποσό των εισφορών από την μισθωτή απασχόληση υπολείπεται του ποσού εισφοράς της κατώτατης κατηγορίας, καταβάλλεται η αντίστοιχη διαφορά.

Παρέχεται δυνατότητα επιλογής ανώτερης κατηγορίας καταβάλλοντας την αντίστοιχη διαφορά κλάδου σύνταξης.

– Στις περιπτώσεις πολλαπλής μη μισθωτής δραστηριότητας (Ελ. Επαγγελματίας/Αυτοαπασχολούμενος/Αγρότης) θεσπίζεται η καταβολή μιας εισφοράς με κατάταξη σε μία εκ των έξι (6) ασφαλιστικών κατηγοριών των Ελεύθερων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων με ελεύθερη επιλογή.

– Οι ασφαλιστικές εισφορές από 01.01.2020 καταβάλλονται σε μηνιαία βάση, με ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα.

2. Έναρξη Ισχύος

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής εισφορών, σύμφωνα με το νέο εισφοροδοτικό πλαίσιο, ορίζεται η 01.01.2020.

3. Πεδίο Εφαρμογής

Στο πεδίο εφαρμογής των νέων διατάξεων εμπίπτουν Ελεύθεροι Επαγγελματίες

Αυτοαπασχολούμενοι και Αγρότες, για τους οποίους προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ σύμφωνα με τις ισχύουσες καταστατικές διατάξεις, και οι οποίοι:

– κατά την 31.12.2019 είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Εισφορών Μη Μισθωτών

– έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν στην ασφάλιση μετά την 1.1.2020.

4. Νέες ασφαλιστικές εισφορές

Παρατίθενται πίνακες ασφαλιστικών εισφορών ανά κλάδο και κατηγορία.

Α. Ελεύθεροι Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενοι

Πίνακας εισφορών

Ασφαλιστική κατηγορία Κλ. Σύνταξης Κλ. Υγείας σε χρήμα Κλ. Υγείας σε είδος Σύνολο
155 5 50 210
186 6 60 252
236 6 60 302
297 6 60 363
369 6 60 435
500 6 60 566

Με τις ασφαλιστικές εισφορές συνεισπράττονται εισφορές υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας (ΟΑΕΔ) ύψους 10€ και, για τους Υγειονομικούς, υπέρ της Στέγης Υγειονομικών ύψους 2€.

Β. Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενοι (έως πέντε έτη ασφάλισης)

Θεσπίζεται Ειδική ασφαλιστική κατηγορία που απευθύνεται σε νέους Ελεύθερους Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενους κατά τα πρώτα πέντε έτη ασφάλισής τους.

Το πεδίο εφαρμογής των προσώπων που δύνανται να καταταγούν στην Ειδική ασφαλιστική κατηγορία διευρύνεται και πλέον το δικαίωμα παρέχεται σε όλους τους Ελεύθερους Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενους (και όχι μόνο στους αποφοίτους σχολών ανώτατης εκπαίδευσης που είναι εγγεγραμμένοι σε επιστημονικούς συλλόγους ή επιμελητήρια που έχουν τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ).

Πίνακας Ειδικής Κατηγορίας

Κλ. Σύνταξης Κλ. Υγείας σε χρήμα Κλ. Υγείας σε είδος Σύνολο
Ειδική κατηγορία 93 3 30 126

Με τις ασφαλιστικές εισφορές συνεισπράττονται εισφορές υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας (ΟΑΕΔ) ύψους 10€ και, για τους Υγειονομικούς, υπέρ της Στέγης Υγειονομικών ύψους 2€.

Επισημαίνονται τα εξής:

– Το δικαίωμα επιλογής της ειδικής κατηγορίας ασκείται κατά την έναρξη της ασφάλισης ή κατά τη διάρκεια, για όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση πέντε ετών.

– Το δικαίωμα ασκείται μόνο μία φορά και σε περίπτωση διακοπής της ασφάλισης δεν μπορεί να ασκηθεί εκ νέου.

– Κατά την πρώτη πενταετία, παρέχεται δυνατότητα επιλογής μίας εκ των έξι ασφαλιστικών κατηγοριών, ανά έτος, και επανόδου στην ειδική κατηγορία.

– Μετά τη συμπλήρωση της πενταετίας, και έως το τέλος του έτους, προβλέπεται μετάταξη στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία. Αν έχει επιλεγεί ανώτερη κατηγορία η κατάταξη θα παραμείνει στην επιλεγείσα κατηγορία.

– Συνταξιούχοι που έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν στην ασφάλιση δεν εμπίπτουν στην εφαρμογή της εν λόγω διάταξης.

Προσοχή!

Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.4 του άρθρου 35 του Ν.4670/2020, η ασφαλιστική οφειλή που δημιουργήθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 39 και 39Α του Ν.4387/2016, περί μειωμένης καταβολής εισφορών, κατά την περίοδο 01/01/2017 έως 31/12/2019, για τους ασφαλισμένους κάτω της πενταετίας, δεν αναζητείται.

Η καταβολή εισφορών στην Ειδική κατηγορία μετά την 01.01.2020 δεν δημιουργεί ασφαλιστική οφειλή.

Γ. Ασφαλισμένοι σύμφωνα με τις διατάξεις του π. ΟΓΑ

Πίνακας εισφορών

Ποσά μηνιαίων εισφορών για το έτος 2020
Ασφαλιστική κατηγορία Κλ. Σύνταξης Κλ. Υγείας σε χρήμα Κλ. Υγείας σε είδος Εισφορά Αγροτικής Εστίας Σύνολο
87 3 29 2 121
104 3 35 2 144
132 3 35 3 173
166 3 35 3 207
207 3 35 4 249
280 3 35 6 324

Δ. Παράλληλη ασφάλιση

Με τη διάταξη του άρθρου 32 του Ν.4670/2020, ρυθμίζονται θέματα καταβολής ασφαλιστικών εισφορών όταν, σύμφωνα με τις υφιστάμενες καταστατικές διατάξεις, συντρέχει παράλληλη ασφάλιση.

Στις περιπτώσεις αυτές διακρίνεται η πιο κάτω κατηγοριοποίηση:

1. Μοναδική Μη μισθωτή δραστηριότητα – Μισθωτή απασχόληση

Στις περιπτώσεις Μη Μισθωτής δραστηριότητας με παράλληλη Μισθωτή απασχόληση, λαμβάνονται υπόψη τα ποσά εισφορών ανά κλάδο από τη μισθωτή απασχόληση και καταβάλλεται, εφόσον προκύπτει, η διαφορά από την κατώτατη, κατά περίπτωση, προβλεπόμενη εισφορά.

Ειδικότερα:

α) Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενοι και Αγρότες με Μισθωτή απασχόληση.

Το ποσό εισφοράς από τη μισθωτή απασχόληση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού της δεύτερης (2ης), κατά περίπτωση, ασφαλιστικής κατηγορίας. Αν έχει επιλεγεί ανώτερη κατηγορία καταβάλλεται η αντίστοιχη διαφορά μόνο για τον Κλάδο Σύνταξης.

β) Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενοι (Ειδική ασφαλιστική κατηγορία) με Μισθωτή απασχόληση.

Το ποσό εισφοράς από τη μισθωτή απασχόληση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού της πρώτης (1ης) ασφαλιστικής κατηγορίας. Αν έχει επιλεγεί ανώτερη της ειδικής κατηγορίας εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην περίπτωση α).

2. Πολλαπλή Μη Μισθωτή δραστηριότητα – Μισθωτή απασχόληση

Στις περιπτώσεις πολλαπλής Μη Μισθωτής δραστηριότητας με παράλληλη Μισθωτή απασχόληση, λαμβάνονται υπόψη τα ποσά εισφορών ανά κλάδο από τη μισθωτή απασχόληση και καταβάλλεται, εφόσον προκύπτει, η διαφορά από τη δεύτερη (2η) ασφαλιστική κατηγορία Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων.

Αν έχει επιλεγεί ανώτερη της δεύτερης (2ης) κατηγορία, καταβάλλεται η αντίστοιχη διαφορά μόνο για τον Κλάδο Σύνταξης.

3. Πολλαπλή Μη Μισθωτή δραστηριότητα

Στις περιπτώσεις πολλαπλής μη μισθωτής δραστηριότητας, καταβάλλεται μια ασφαλιστική εισφορά εκ των έξι (6) ασφαλιστικών κατηγοριών των Ελεύθερων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων, χωρίς δυνατότητα επιλογής της Ειδικής ασφαλιστικής κατηγορίας.

Εξαιρούνται αγρότες που ασκούν πολλαπλές μη μισθωτές δραστηριότητες για τις οποίες προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον π. ΟΓΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις περί υπαγωγής στην ασφάλιση σε περιοχές με πληθυσμιακά και εισοδηματικά κριτήρια, και οι οποίοι επιλέγουν από τις ασφαλιστικές κατηγορίες αγροτών.

4. Συνεισπραττόμενες εισφορές

– Στις περιπτώσεις Ελεύθερων Επαγγελματιών – Αυτοαπασχολούμενων με παράλληλη μισθωτή απασχόληση καταβάλλεται, όπου απαιτείται, μία εισφορά υπέρ του κλάδου ανεργίας και υπέρ της Στέγης Υγειονομικών, από τη μισθωτή απασχόληση. Εάν δεν προβλέπεται η καταβολή τους από την μισθωτή απασχόληση, συνεισπράττονται με τις εισφορές της μη μισθωτής ασφάλισης.

– Στις περιπτώσεις ασφαλισμένων του π. ΟΓΑ με παράλληλη μισθωτή απασχόληση, καταβάλλεται, όπου απαιτείται, εισφορά υπέρ του κλάδου ανεργίας, από τη μισθωτή απασχόληση. Εάν δεν προβλέπεται η καταβολή από την μισθωτή απασχόληση συνεισπράττεται εισφορά υπέρ του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) από την μη μισθωτή ασφάλιση.

Ε. Γραμμάτια προείσπραξης Δικηγόρων

Η διάταξη της παρ. 11α του άρθρου 39 του Ν.4387/2016, περί συμψηφισμού ασφαλιστικών εισφορών με ποσά που καταβάλλονται μέσω γραμματίων προείσπραξης ανά δικηγορική πράξη ή παράσταση, παραμένει σε ισχύ.

ΣΤ. Μείωση εισφορών λόγω μητρότητας

Σε ασφαλισμένες – μητέρες που καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με τα ανωτέρω, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 141 του Ν.3655/2008, περί μείωσης κατά 50% των ασφαλιστικών εισφορών του Κλάδου Σύνταξης, για τους πρώτους 12 μήνες μετά τον τοκετό.

Ζ. Εισφορές αμειβομένων με Δελτία Παροχής Υπηρεσιών (Δ.Π.Υ)

Η διάταξη της παρ.9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016, περί εισφοροδότησης αμειβομένων με Δ.Π.Υ για τους οποίους προκύπτει ότι το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόλησή τους σε έως δύο φυσικά ή νομικά πρόσωπα, παραμένει σε ισχύ.

Η. Μείωση εισφορών λόγω πολυετούς ασφάλισης

Από 01.01.2020 καταργείται η διάταξη της παρ. 13 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016 σχετικά με την δυνατότητα καταβολής μειωμένων εισφορών κλάδου σύνταξης κατά 50%, ασφαλισμένων που είχαν συμπληρώσει σαράντα (40) έτη ασφάλισης.

5. Κοινοποίηση ασφαλιστικών εισφορών

Το ειδοποιητήριο πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών θα αναρτηθεί στον Ατομικό λογαριασμό του ασφαλισμένου, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr), κατά τα γνωστά. Το ειδοποιητήριο θα περιλαμβάνει στοιχεία του ασφαλισμένου, την επιλεγείσα κατηγορία, στοιχεία πληρωμών – υποχρεώσεων, το πληρωτέο ποσό και τον κωδικό πληρωμής μηνιαίας εισφοράς.

6. Επιβαρύνσεις

Εισφορές που καταβάλλονται μετά τη λήξη της ημερομηνίας εμπρόθεσμης καταβολής τους, επιβαρύνονται με ετήσιο επιτόκιο που ισούται με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, συν ένα περιθώριο 800 μονάδων βάσης, υπολογισμένο σε ετήσια βάση (άρθρο 2, παρ.4 του ν.4158/2013).

7. Αναπροσαρμογή ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών

Προβλέπεται μεταβατική αναπροσαρμογή στα ποσά εισφορών κλάδου σύνταξης και υγείας. 1. Για τα έτη 2021, 2022 η αναπροσαρμογή αφορά μόνο τις εισφορές των ασφαλισμένων π. ΟΓΑ, οι οποίες διαμορφώνονται κατά έτος ως εξής:

Ποσά μηνιαίων εισφορών για το έτος2021
Ασφαλιστική κατηγορία Κλ. Σύνταξης Κλ. Υγείας σε χρήμα Κλ. Υγείας σε είδος Εισφορά Αγροτικής Εστίας Σύνολο
89 3 29 2 123
107 3 35 2 147
136 3 35 3 177
171 3 35 3 212
212 3 35 4 254
288 3 35 6 332
Ποσά μηνιαίων εισφορών για το έτος 2022
Ασφαλιστική κατηγορία Κλ. Σύνταξης Κλ. Υγείας σε χρήμα Κλ. Υγεία σε είδος Εισφορά Αγροτικής Εστίας Σύνολο
91 3 29 2 125
110 3 35 2 150
139 3 35 3 180
175 3 35 3 216
218 3 35 4 260
295 3 35 6 339

2. Από 01.01.2023 έως 31.12.2024, οι εισφορές των μη μισθωτών ασφαλισμένων προσαυξάνονται κατά έτος, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους, με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Σε περίπτωση αρνητικής τιμής παραμένουν στα επίπεδα του προηγούμενου έτους.

Από 01.01.2025 και εφεξής προσαυξάνονται κατά έτος, κατά τον δείκτη μεταβολής μισθών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.4387/2016 όπως ισχύει.

Με ευθύνη των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων να λάβει γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό αρμοδιότητος σας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΦΚΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Α.ΚΑΠΡΑΛΟΥ

Ερωτήσεις - απαντήσεις

Ερωτήσεις – απαντήσεις από τον ΕΦΚΑ απο το  Taxheaven.gr

Σε λειτουργία τέθηκε μόλις τώρα η εφαρμογή μέσω της οποίας οι ασφαλισμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες θα μπορούν να επιλέξουν, έως και τις 13 Μαρτίου 2020, την ασφαλιστική κατηγορία που επιθυμούν, στην ιστοσελίδα  www.efka.gov.gr/epilego/.

Υπενθυμίζουμε ότι με το από 26-02-2020 δελτίο τύπου του Υπ. Εργασίας έγινε γνωστό ότι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής κατηγορίας, ο e-ΕΦΚΑ θα αναρτήσει στις 16 Μαρτίου τα νέα ειδοποιητήρια για τις εισφορές Ιανουαρίου 2020, οι οποίες θα πρέπει να πληρωθούν μέχρι την Παρασκευή 20 Μαρτίου.

  • Μπαίνοντας στην εφαρμογή οι ενδιαφερόμενοι βλέπουν την κάτωθι εικόνα

Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Τι αλλάζει από 1/1/2020 ως προς την ασφάλιση μου;
Αποσυνδέεται ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών από το δηλωθέν εισόδημα και δημιουργούνται ασφαλιστικές κατηγορίες, ανά κλάδο, με συγκεκριμένα ποσά, ως εξής:
– επτά (7) ασφαλιστικές κατηγορίες για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, εκ των οποίων μία θεωρείται ειδική ασφαλιστική κατηγορία και απευθύνεται σε νέους επαγγελματίες (πρώτα πέντε έτη ασφάλισης)
– έξι (6) κατηγορίες για αγρότες.

Μπορώ να επιλέξω οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ασφαλιστικές κατηγορίες;
Φυσικά. Υπάρχουν επτά (7) διαθέσιμες κατηγορίες για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, εκ των οποίων μία θεωρείται ειδική ασφαλιστική κατηγορία και απευθύνεται σε νέους επαγγελματίες, έως 5 έτη ασφάλισης και έξι (6) κατηγορίες για αγρότες.

Είναι υποχρεωτική η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας;
Ναι είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που δεν επιλέξετε ασφαλιστική κατηγορία θα καταταχθείτε υποχρεωτικά στην πρώτη (1η) ασφαλιστική κατηγορία. Φυσικά με το νέο σύστημα έχετε την δυνατότητα να επιλέγετε κατηγορία για κάθε χρόνο ασφάλισής σας.

Τι πρέπει να κάνω και έως πότε για να επιλέξω ασφαλιστική κατηγορία;
Διαβάστε προσεκτικά το κείμενο που αφορά στην ιδιότητά σας (Αγρότης, Ελεύθερος επαγγελματίας-Αυτοαπασχολούμενος, νέος ασφαλισμένος, παράλληλα απασχολούμενος) και ενημερωθείτε για τις επιλογές που έχετε, ανάλογα με τις τωρινές δυνατότητές σας, αλλά και με την σύνταξη που επιθυμείτε να λάβετε.
Αφού αποφασίσετε σε ποια ασφαλιστική κατηγορία θα ενταχθείτε πατήστε εδώ για την Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας. Η προθεσμία υποβολής λήγει το βράδυ της Παρασκευής 13/3/2020.

Τι ισχύει για τους νέους επαγγελματίες;
Οι νέοι επαγγελματίες (ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι) μπορείτε να επιλέξετε την ειδική ασφαλιστική κατηγορία για νέους ασφαλισμένους και να παραμείνετε σε αυτήν για τα πέντε πρώτα έτη ασφάλισής σας. Έχετε επίσης την δυνατότητα επιλογής κατηγορίας ανώτερης από την ειδική.

Τι προβλέπεται για Μη Μισθωτούς με παράλληλη ασφάλιση;
Με το νέο ασφαλιστικό ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες πληρώνουν μία μόνο εισφορά ακόμα και στην περίπτωση της παράλληλης ασφάλισης. Ο υπολογισμός της εισφοράς διαφοροποιείται ανάλογα με τέσσερεις (4) ειδικές περιπτώσεις, λεπτομέρειες για τις οποίες μπορείτε να δείτε εδώ

Κάθε πότε και με ποιο τρόπο πληρώνονται οι εισφορές;
Οι εισφορές είναι μηνιαίες και καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα. Οι πληρωμές εξακολουθούν να πραγματοποιούνται σε όλες τις Τράπεζες και στα ΕΛΤΑ, μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος (ΔΙΑΣ), με εντολές πληρωμής ή με άμεση χρέωση λογαριασμού (πάγια εντολή).

Επιλογή ασφ. κατ.

Ποιοι πρέπει να δηλώσουν ότι έχουν παράλληλα μισθωτή απασχόληση

Του Δημήτρη Μπούρλου*

Α. Κατ΄ αρχήν όσοι είναι μισθωτοί και παρέχουν εξαρτημένη εργασία έναντι αμοιβής.

Β. Κατηγορίες που δεν θεωρούνται κλασσικοί μισθωτοί, όμως κατά νόμο ασφαλίζονται με το σύστημα των μισθωτών, δηλαδή:
α. Όσοι ασφαλίζονται με το άρθρο 39 παρ. 9 ν. 4387/2016, όπως ισχύει (μπλοκάκια).
β.  Μισθωτοί υγειονομικοί (με παροχή εξαρτημένης εργασίας).
γ. Μισθωτοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες κ.λ.π. (με παροχή εξαρτημένης εργασίας).
δ. Δικηγόροι συνδεόμενοι με σχέση έμμισθης εντολής.
ε. Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Ανωνύμου Εταιρείας που λαμβάνουν αμοιβή.
στ. Διαχειριστές όλων των εταιρικών μορφών που λαμβάνουν αμοιβή, πλην των διαχειριστών Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών, ανεξαρτήτως αν έχουν ιδιότητα εταίρου στην εταιρεία.
ζ. Ασφαλισμένοι του Ταμείου Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων τ. ΤΑΝΠΥ που ασφαλίζονται ως έμμισθοι ασφαλισμένοι.
η. Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Αγροτικών Συνεταιρισμών εφ’ όσον λαμβάνουν αμοιβή.
θ. Ασφαλισμένοι Μισθωτοί που υπάγονταν στην ασφάλιση του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ).

Επισημάνσεις

1. Σε κάποιες εταιρείες η αμοιβή μελών Δ.Σ. ή διαχειριστών καταβάλλεται στο τέλος του έτους και γι΄ αυτή την αμοιβή ασφαλίζονται ως μισθωτοί. Πως θα τους αντιμετωπίζει επί μηνιαίας βάσεως το σύστημα, δεδομένου ότι μέχρι τέλους του έτους δεν θα εμφανίζονται στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις[1];

2. Πρέπει να διευκρινισθεί αν πρέπει να δηλώνεται στην πλατφόρμα η διακοπή της μισθωτής απασχόλησης.

*Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω. Εκδότης του περιοδικού «ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΙΚΑ». Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Επιτροπής για την Διαδοχική Ασφάλιση, μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για το Ασφαλιστικό, Πρόεδρος της Επιτροπής Κωδικοποίησης Κανονισμών Ι.Κ.Α. και μέλος πολλών επιτροπών που έχουν συσταθεί για το Ασφαλιστικό.

_______________
[1] Για τις αμοιβές κατ’ αποκοπή που καταβάλλονται άπαξ κατ’ έτος είχαν δοθεί οδηγίες στο παρελθόν από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την εγκ. 4/2017.

Αγρότες

Βήμα 1ο

Κανόνες επιλογής – «Επιλέγω Ελευθέρα»

α) Υπάρχουν έξι (6) κατηγορίες σταθερών ασφαλίστρων [Τα συνολικά μηνιαία ασφάλιστρα της πρώτης ανέρχονται σε 121 ευρώ και της έκτης σε 324 ευρώ].

Κάθε κατηγορία αντιστοιχεί σε ένα διαφορετικό ύψος συντάξιμων αποδοχών, με βάση τις οποίες καθορίζεται και το ύψος της μελλοντικής «ανταποδοτικής σύνταξης».

β) Οι Ασφαλισμένοι, επιλέγουν ελεύθερα όποια κατηγορία θέλουν [Δηλαδή ο υπολογισμός αποσυνδέεται από το εισόδημα και τα χρόνια ασφάλισης].

Σε περίπτωση που δεν επιλέξουν ασφαλιστική κατηγορία κατατάσσονται υποχρεωτικά στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία.
Οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται υποχρεωτικά για τον κλάδο υγείας στην ίδια ασφαλιστική κλάση με την κύρια σύνταξη.

γ)
Η επιλογή γίνεται κάθε έτος και κάθε φορά, αν θέλουμε, μπορούμε να αλλάζουμε κατηγορία. Η μεταβολή της ασφαλιστικής κατηγορίας δύναται να υποβληθεί οποτεδήποτε, σε κάθε περίπτωση όμως η μετάταξη θα γίνεται από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την υποβολή της αίτησης.

Προσοχή: Η απόφαση όμως είναι δεσμευτική, για όλο το έτος.

δ) Οι ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών, ακολουθούν τριετή μεταβατική περίοδο (2020-2021-2022).

Επισήμανση:

Αγρότες (για τους σκοπούς της ασφάλισης) θεωρούνται: «Τα πρόσωπα που ασκούν αγροτική απασχόληση και βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, με εξαίρεση τους εκμεταλλευτές φωτοβολταϊκών συστημάτων, τους εργάτες γης που αμείβονται με εργόσημο, τους επαγγελματοβιοτέχνες που υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ με εισοδηματικά – πληθυσμιακά κριτήρια και τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων ». (υπό ψήφιση νομοσχέδιο, άρθρο 22 Αντικατάσταση του άρθρου 2 του ν. 4387/2016)

Βήμα 2ο

Ασφαλιστικές Κλάσεις προς επιλογή και ετήσιο κόστος αυτών

Ποσά μηνιαίων εισφορών για το έτος 2020 (Ποσά σε ευρώ )

Κατηγορίες

Κλάδος Σύνταξης

Υγειονομική περίθαλψη

Αγροτική εστία

Μηνιαίο Σύνολο

Ετήσιο Σύνολο

Ετήσια Διαφορά από την 1η κατηγορία

Ετήσια Διαφορά με την προηγούμενη Κατηγορία

1η

87

32

2

121

1.452

2η

104

38

2

144

1.728

276

276

3η

132

38

3

173

2.076

624

348

4η

166

38

3

207

2.484

1.032

408

5η

207

38

4

249

2.988

1.536

504

6η

280

38

6

324

3.888

2.436

900

Οι ασφαλιστικές κλάσεις των αγροτών θα αυξάνονται τα επόμενα έτη, ως εξής:

α) Το έτος 2021, οι μηνιαίες εισφορές ανά κατηγορία, θα διαμορφωθούν ως εξής: (1) 123, (2) 147, (3) 177, (4) 212, (5) 254 και (6) 332 ευρώ

Μηνιαία αύξηση από 2 έως 8 ευρώ, ανάλογα την κατηγορία.

β) Το έτος 2022, οι μηνιαίες εισφορές ανά κατηγορία, θα διαμορφωθούν ως εξής: (1)125, (2) 150, (3) 180, (4) 216, (5) 260 και (6) 339 ευρώ.

Μηνιαία αύξηση από 2 έως 7 ευρώ, ανάλογα την κατηγορία.

γ) Τα έτη 2023 και 2024, η προσαύξηση θα γίνεται κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή, του προηγούμενου έτους.

δ) Από το 2025 και μετά, η προσαύξηση κατ’ έτος θα γίνεται κατά τον δείκτη μεταβολής μισθών.

ε)Προσοχή: Υπάρχει σταθεροποίηση της εισφοράς υγείας σε ενιαίο ποσό από την δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία και άνω.

Βήμα 3ο

Υπολογισμός της φορολογικής ωφέλειας σε περίπτωση επιλογής κατηγορίας ανώτερης της πρώτης

Ως γνωστόν οι Ασφαλιστικές Εισφορές, εκπίπτουν, εφόσον καταβληθούν, από τα ακαθάριστα έσοδα του αγρότη.

Η φορολογική ωφέλεια εξαρτάται από το ύψος του φορολογητέου εισοδήματος, με βάση την κατωτέρω κλίμακα, που ισχύει από 1/1/2020:

Εισόδημα σε ευρώ

Φορολογικός συντελεστής

0-10.000

9%

10.001-20.000

22%

20.001-30.000

28%

30.001-40.000

36%

40.001 –

44%

Επίσης, πρέπει να υπολογιστεί και η «Εισφορά Αλληλεγγύης», η οποία υπολογίζεται με βάση την κατωτέρω κλίμακα:

Εισόδημα

Εισφορά Αλληλεγγύης

0 – 12.000

0%

12.001 – 20.000

2,20%

20.001 – 30.000

5,00%

30.001 – 40.000

6,50%

40.001 – 65.000

7,50%

65.001 – 220.000

9,00%

>220.000

10,00%

Παράδειγμα:
Αν κάποιος ασφαλισμένος, το έτος 2020 έχει εισόδημα (κέρδος), προ ασφαλιστικών εισφορών 35.000 ευρώ, και επιλέξει την ανώτερη κατηγορία (6η) τότε:
α) Θα πληρώσει ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές 3.888
β) Θα έχει παράλληλα φορολογική ωφέλεια, σε σχέση αν εντασσόταν στην πρώτη κατηγορία = (3.888-1.452) = 2.436 Χ (36% + 6,50% = 42,50%) = 1.035 ευρώ.
Δηλαδή κατ΄ ουσία θα υπάρξει «επιδότηση», στην συγκεκριμένη περίπτωση κατά 42,50%.

Βήμα 4ο
Παράγοντες που διαμορφώνουν το ύψος της σύνταξης


Η Σύνταξη αποτελείται από δύο μέρη:

α)
Από την «Εθνική σύνταξη»: Το ποσό της σύνταξης που χρηματοδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, η οποία λειτουργεί αναδιανεμητικά, εξασφαλίζοντας υψηλότερες συντάξιμες αποδοχές από όσες θα δικαιολογούσε η αυστηρή ανταποδοτικότητα. Η Εθνική Σύνταξη καταβάλλεται, υπό την προϋπόθεση θεμελίωσης δικαιώματος σύνταξης.

Η εθνική σύνταξη ορίζεται σε τριακόσια ογδόντα τέσσερα (384) ευρώ μηνιαίως και καταβάλλεται ακέραια εφόσον έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης. (Άρθρο 7, του 4387/2016)

β) Από την « Ανταποδοτική Σύνταξη». Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο οι ασφαλισμένοι κύριας ασφάλισης, οι οποίοι θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης δικαιούνται ανταποδοτικό μέρος σύνταξης που προκύπτει από
· τις συντάξιμες αποδοχές του άρθρου 28 του ν. 4387/2016,
· τον χρόνο ασφάλισης όπως ορίζεται στο άρθρο 34 του ν. 4387/2016 και
· τα κατ’ έτος ποσοστά αναπλήρωσης υπολογιζόμενα επί των συντάξιμων αποδοχών του πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4387/2016.
Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και τα υπαγόμενα πρόσωπα στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους σύνταξης της κύριας ασφάλισής τους λαμβανόταν υπ’ όψιν το εισόδημα καθ’ όλη την διάρκεια του ασφαλιστικού τους βίου το οποίο υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές.

Με την προτεινόμενη διάταξη του υπό ψήφιση νόμου, αποσαφηνίζεται ο τρόπος υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης των αυτοαπασχολούμενων, των ελεύθερων επαγγελματιών και των ασφαλισμένων στον πρώην ΟΓΑ. Πιο συγκεκριμένα:

Για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ και για το χρονικό διάστημα έως 31.12.2019 εφαρμόζεται ο συντελεστής 0,18, για το χρονικό διάστημα από 1.1.2020 έως 31.12.2020 ο συντελεστής 0,19, και για το χρονικό διάστημα από 1.1.2021 έως 31.12.2021 εφαρμόζεται ο συντελεστής 0,195.

Περαιτέρω προσδιορίζονται οι συντάξιμες αποδοχές για τους ασφαλισμένους στον πρώην ΟΓΑ με χρόνο ασφάλισης πριν τη δημιουργία του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών όπου, σύμφωνα με την τότε ισχύουσα νομοθεσία, δεν προβλέπονταν καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.

Για αυτόν τον χρόνο ασφάλισής τους ως μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές ορίζεται το 70% του κατώτατου μισθού.
(υπό ψήφιση νομοσχέδιο, άρθρο 28 Αντικατάσταση του άρθρου 28 του ν. 4387/2016)

Επισημάνσεις

(1) Η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας επηρεάζει μόνο την «ανταποδοτική σύνταξη»

(2) Η σύνταξη, θα υπολογιστεί κατά ένα μέρος με βάση τις εισφορές, που έχουν ήδη καταβληθεί και κατά ένα μέρος με βάση με τις βάση τις εισφορές, που θα καταβληθούν.

(3)Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, ο τρόπος υπολογισμού είναι σύνθετος και άρα : για να υπολογίσει κάποιος το ποσό της επιπλέον σύνταξης που θα λάβει, επιλέγοντας κατηγορία ασφαλιστικών εισφορών ανώτερη της πρώτης, θα πρέπει να αναζητήσει εξειδικευμένες συμβουλές.


Βήμα 5ο
Επιλογή Ασφαλιστικής Κλάσης και σχετική Δήλωση


α) Κριτήρια Επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας

(1) Προϋπάρχουσα «ασφαλιστική κατάσταση» και σύνταξη που θα πάρει κάποιος, με βάση την επιλογή της ασφαλιστικής κατηγορίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τον υπολογισμό αυτό είναι να γνωρίζουμε:

(i) τα έτη ασφάλισης που έχει ο ασφαλισμένος και

(ii) Oι ασφαλιστικές εισφορές, που έχει ήδη καταβάλει ο ασφαλισμένος.

Όπως αναφέρουμε και ανωτέρω για να γίνει ο υπολογισμός αυτός, χρειάζεται εξειδικευμένος υπολογισμός, για τον κάθε ασφαλισμένο. Ο υπολογισμός αυτός γίνεται με βάση το άρθρο 28 Αντικατάσταση του άρθρου 28 του ν. 4387/2016, του υπό ψήφιση νομοσχεδίου)

(2) Ύψος ετήσιου πραγματικού Εισοδήματος

Πριν ο αγρότης επιλέξει κατηγορία ασφαλιστικών εισφορών ανώτερη της πρώτης, θα πρέπει να λάβει υπόψη του το πραγματικό εισόδημά του (φορολογητέο εισόδημα συν αφορολόγητα ποσά (επιδοτήσεις)) , ώστε να δει αν μπορεί να ανταπεξέλθει στην δαπάνη αυτή.

(3) Ύπαρξη Ρευστότητας – Δυνατότητα εμπρόθεσμης πληρωμής των εισφορών, που αντιστοιχούν στην ασφαλιστική κατηγορία, που επιλέχθηκε.

Πριν ο αγρότης επιλέξει κατηγορία ασφαλιστικών εισφορών ανώτερη της πρώτης, θα πρέπει να λάβει υπόψη του το συνολικό διαθέσιμο εισόδημά του ( πραγματικό Εισόδημα, συν : αποταμιεύσεις, μείον: δάνεια (προσωπικά και επιχειρηματικά), επενδύσεις που σκοπεύει να κάνει, κ.λπ.), για τον επόμενο χρόνο.

Επισήμανση:
Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών, αφενός επιβάλλονται πρόστιμα και προσαυξήσεις και αφετέρου τα έξοδα αυτά δεν εκπίπτουν φορολογικά στο έτος που αφορούν αλλά στο έτος που πληρώθηκαν.

(4) Συμπληρωματική (Ιδιωτική) Ασφάλιση
Τυχόν ύπαρξη και Ιδιωτικής ασφάλισης, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη.

(5)Υποχρέωση ασφάλισης και άλλων μελών της οικογένειας του αγρότη
Ύπαρξη τυχόν μελών της οικογένειας, που δεν έχουν δική τους αγροτική εκμετάλλευση, αλλά πρέπει να πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές, θα επιβαρύνει την αγροτική εκμετάλλευση και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη.

(6) Λόγοι Ασφάλειας, στο μέλλον
Σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι: Μια μεγαλύτερη σύνταξη διασφαλίζει, μια καλύτερη ζωή, όταν κάποιος σταματήσει να εργάζεται, ιδιαίτερα αγρότες που δεν έχουν και άλλες πηγές εισοδημάτων (π.χ. ενοίκια κ.λπ.).
Σημειώνουμε ότι: Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ, εφόσον συνεχίζουν απασχόληση υπακτέα στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ ανεξαρτήτως του ύφους του εισοδήματος τους, εξαιρούνται από την περικοπή της σύνταξης τους (υπό ψήφιση νομοσχέδιο, άρθρο 27)

β) Χρονοδιάγραμμα – Δήλωση επιλογής Ασφαλιστικής Κατηγορίας και Προθεσμία Καταβολής των Ασφαλιστικών Εισφορών του Ιανουαρίου 2020

· 28 Φεβρουαρίου 2020: Ψήφιση του νομοσχεδίου και άνοιγμα της «πλατφόρμας». Η επιλογή γίνεται από την διαδικτυακή πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr/epilego/), μέσω της οποίας οι ασφαλισμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες, ακολουθώντας τα αναλυτικά βήματα που θα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα. Όσοι δεν επιλέξουν ασφαλιστική κατηγορία, θα ενταχθούν αυτομάτως στην ελάχιστη υποχρεωτική κατηγορία για όλο το τρέχον έτος.
· 13 Μαρτίου 2020 : Λήξη της προθεσμίας επιλογής.
· 16 Μαρτίου 2020 : Έκδοση ειδοποιητηρίων για τις εισφορές του μηνός Ιανουαρίου 2020
· 20 Μαρτίου 2020 : Λήξη της προθεσμίας πληρωμής των εισφορών του μηνός Ιανουαρίου 2020.
(Με βάση το Δελτίο Τύπου της 26-02-2020, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

γ) Επισημάνσεις

(1) Η Ευθύνη της Επιλογής ανήκει στον ίδιο τον Ασφαλισμένο. Κάποιος αγρότης που θέλει να μελετήσει επισταμένως το ζήτημα πρέπει να αναζητήσει εξειδικευμένες συμβουλές.
Γενικά ένας αγρότης με χαμηλό εισόδημα, θα πρέπει να ασφαλίζεται στην πρώτη κατηγορία, ενώ ένας αγρότης με υψηλό εισόδημα θα πρέπει ίσως, να ασφαλίζεται στις ανώτερες κατηγορίες.
(2) Η ίδια φυσικά μεθοδολογία (υπάρχουν επιμέρους μικρές διαφοροποιήσεις), ισχύει και για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες και γενικά τους αυτοαπασχολούμενους.
(3) Εκτιμώ ότι εμείς ως λογιστές, εφόσον εμπλεκόμαστε στην διαδικασία επιλογής της Ασφαλιστικής κατηγορίας, πρέπει να αναζητήσουμε έγγραφη εντολή από τον ασφαλισμένο, για την κατηγορία που επιλέγει.

Εύα Λιλιοπούλου
Λογίστρια Φοροτεχνικός

Μέλος του Δ.Σ της Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Ημαθίας.

Read more at Taxheaven: https://www.taxheaven.gr/news/47569/agrotes-h-katallhlh-epilogh-asfalistikhs-kathgorias-se-5-bhmata

Language Selection
Log In