Συνυπευθυνότητα για φορολογικά χρέη εταιρειών: ποιος, πότε απαλλάσσεται