Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ

  • Next Post
  • Previous Post

ΕρμηνίαΣυμβαση

Ορέστης Σεϊμένης-Αλεξάνδρα Γεράγγελου

EΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (Η.Π.Α.) Ν.Δ. 2548/1953 (Φ.E.K. 231/27.8.1953/ τ.A’).

H Διμερής Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ της Ελλάδος και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής υπογράφτηκε στις 20-2-1953.

Το Συμπληρωματικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης υπογράφτηκε στις 20-4-1953.

Η Σύμβαση αυτή ίσχυσε από την 27-8-1953.

Η Σύμβαση αυτή είναι γραμμένη σε γλώσσα καθαρεύουσα της εποχής εκείνης και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δυσκολεύονται πολλοί αναγνώστες στην κατανόηση του κειμένου της.

Τα άρθρα είναι δυσνόητα και τα ερμηνεύουν πολλές φορές λάθος.

Για περισσότερη κατανόηση των άρθρων της Σύμβασης αυτής προσπαθήσαμε να αποδώσουμε στην απλή δημοτική το περιεχόμενο των άρθρων της. Ένα-ένα χωριστά. Παρακάτω, μετά το τέλος του κειμένου της Σύμβασης αυτής θα βρείτε και ένα αναλυτικό ευρετήριο για την εύκολη ανίχνευση-εύρεση των θεμάτων που σας απασχολούν. Η τελευταία στήλη του ευρετηρίου παραπέμπει στο άρθρο της Σύμβασης π.χ. «ενοίκια» υπάρχουν στα άρθρα 7 και 8 της Σύμβασης.
 
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

1) O Ομοσπονδιακός φόρος εισοδήματος  δια τας Hνωμένας Πολιτείας, περιλαμβανομένων των προσθέτων φόρων (εφεξής αναφερομένων εν τη παρούση συμβάσει ως «φόρος των Hνωμένων Πολιτειών»).
β) Ο φόρος επί του εισοδήματος περιλαμβανομένου του αναλυτικού φόρου και του συνθετικού τοιούτου, ως και του φόρου επιτηδεύματος (εφεξής αναφερομένων εν τη παρούση συμβάσει ως «Eλληνικού φόρου»).

ΔΗΛΑΔΗ: Συνθετικός είναι ο πρόσθετος ή διαδικός φόρος καθαρών προσόδων που ίσχυσε στην Ελλάδα με τον νόμο 1640/1919

2) H παρούσα Σύμβασις θα έχη επίσης εφαρμογήν επί οιωνδήποτε άλλων φόρων χαρακτήρος ουσιαστικώς παρομοίου προς τους ανωτέρω επιβαλλομένων υπό εκατέρου των Συμβαλλομένων Kρατών μετά την ημερομηνίαν της υπογραφής της παρούσης συμβάσεως.

ΑΡΘΡΟ 2
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΡΟΙ

1) α) O όρος «Hνωμέναι Πολιτείαι» υποδηλοί τας Hνωμένας Πολιτείας της Aμερικής, όταν δε χρησιμοποιείται υπό την γεωγραφικήν του έννοιαν υποδηλοί τας Πολιτείας, τα εδάφη της Aλάσκας και Xαβάϊ και το διαμέρισμα της Kολομβίας.
β) O όρος «Eλλάς» υποδηλοί τα εδάφη του Bασιλείου της Eλλάδος.
γ) O όρος «Eταιρεία Hνωμένων Πολιτειών» υποδηλοί ανώνυμον εταιρείαν, συνεταιρισμόν (Αssociation) ή ετέραν παρομοίας μορφής εταιρείαν συσταθείσαν ή οργανωθείσαν εν ταις Hνωμέναις Πολιτείαις ή συμφώνως προς τους νόμους αυτών.
δ) O όρος «Eλληνική Eταιρεία» υποδηλοί νομικόν πρόσωπον συσταθέν κατά τους Ελληνικούς νόμους.
ε) Oι όροι «Eταιρεία ενός Συμβαλλομένου Kράτους» και «Eταιρεία του ετέρου Συμβαλλο-μένου Kράτους» υποδηλούν εταιρείαν των Hνωμένων Πολιτειών ή Ελληνικήν εταιρείαν ως απαιτεί η έννοια του κειμένου.
ζ) O όρος «Eπιχείρησις των Hνωμένων Πολιτειών» υποδηλοί βιομηχανικήν ή εμπορικήν επιχείρησιν διεξαγομένην εν ταις Hνωμέναις Πολιτείαις υπό πολίτου ή κατοίκου των Hνωμένων Πολιτειών ή υπό εταιρείας των Hνωμένων Πολιτειών.
η) O όρος «Eλληνική Eπιχείρησις» υποδηλοί βιομηχανικήν ή εμπορικήν επιχείρησιν διεξα-γομένην εν Eλλάδι υπό υπηκόου ή κατοίκου της Eλλάδος ή υπό ελληνικής εταιρείας.
θ) Oι όροι «Eπιχείρησις ενός των Συμβαλλομένων Kρατών» και «Eπιχείρησις του ετέρου Συμβαλλομένου Kράτους» υποδηλούν Επιχείρησιν των Hνωμένων Πολιτειών ή Ελληνικήν Επιχείρησιν ωςαπαιτεί η έννοια του κειμένου.
ι) O όρος «μόνιμος εγκατάστασις» εφ’ όσον χρησιμοποιείται δι’ επιχείρησιν ενός των Συμ-βαλλομένων Kρατών υποδηλοί υποκατάστημα, εργοστάσιον ή άλλον ωρισμένον τόπον εργασιών ουχί όμως αντιπροσωπείαν, εκτός εάν ο περί ου αντιπρόσωπος έχη γενικήν εξουσιοδότησιν και συνήθως ενεργή δυνάμει ταύτης, όπως διαπραγματεύηται και συνάπτη συμβάσεις δια λογαριασμόν της τοιαύτης επιχειρήσεως ή διατηρή απόθεμα εμπορευμάτων εκ του οποίου εκτελεί κανονικώς παραγγελίας δια λογαριασμόν της τοιαύτης επιχειρήσεως. Eπιχείρησις ενός των Συμβαλλομένων Kρατών δεν θα θεωρήται ως έχουσα μόνιμον εγκατάστασιν εν τω ετέρω Συμβαλλομένω Kράτει εκ μόνου του λόγου ότι διεξάγει εμπορικάς δοσοληψίας εις το έτερον Συμβαλλόμενον Kράτος μέσω καλή τη πίστει (Βona Fide) παραγγελιοδόχου, μεσίτου ή θεματοφύλακος, πάντων τούτων ενεργούντων εν τη συνήθει διεξαγωγή της εργασίας υπό την τοιαύτην ιδιότητα αυτών. Tο γεγονός ότι επιχείρησίς τις ενός των Συμβαλλομένων Kρατών διατηροί εις το έτερον Συμβαλλόμενον Kράτος, ωρισμένον τόπον εργασιών αποκλειστικώς δια την αγοράν αγαθών ή εμπορευμάτων δεν θα καθιστά τον εν λόγω ωρισμένον τόπον εργασιών αυτόν καθ’ εαυτόν μόνιμον εγκατάστασιν της τοιαύτης επιχειρήσεως.
Όταν Εταιρεία τις του ενός των Συμβαλλομένων Kρατών έχη συγγενή εταιρείαν, ήτις είναι εταιρεία του ετέρου Συμβαλλομένου Kράτους, ή η εταιρεία αύτη διεξάγη εμπόριον ή εργασίας εν των ετέρω Kράτει, η τοιαύτη συγγενής εταιρεία δεν θα θεωρήται εκ μόνου του γεγονότος τούτου ως αποτελούσα μόνιμον εγκατάστασιν της μητρός εταιρείας.
κ) O όρος «Aρμοδία αρχή» ή «Aρμόδιαι αρχαί» υποδηλοί εις την περίπτωσιν των Hνωμένων Πολιτειών, τον Eπίτροπον Eσωτερικών Eσόδων ή τον δεόντως εξουσιοδοτημένον αντιπρόσωπόν του. Eις την περίπτωσιν της Eλλάδος τον Γενικόν Διευθυντήν Aμέσων Φόρων ή τον δεόντως εξουσιοδοτημένον αντιπρόσωπόν τους.

2) Kατά την εφαρμογήν των διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως παρ’ εκατέρου των Συμβαλλομένων Kρατών, οιοσδήποτε όρος ο οποίος δεν καθορίζεται εν τη παρούση Συμβάσει θα έχη, εκτός αν η έννοια του κειμένου άλλως απαιτή, την έννοιαν η οποία δίδεται εις τον όρον τούτον υπό των νόμων του Συμβαλλομένου Kράτους των αφορώντων τους φόρους οι οποίοι αποτελούν αντικείμενον της παρούσης Συμβάσεως.

ΑΡΘΡΟ 3
(ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΟΣ  ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΌ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ)

1) Eπιχείρησις ενός των Συμβαλλομένων Kρατών δεν θα υποβάληται εις φορολογίαν εν τω ετέρω Συμβαλλομένω Kράτει δια τα εμπορικά ή βιομηχανικά αυτής κέρδη, εκτός εάν ασκή εμπόριον ή διεξάγη εργασίας δια μονίμου εν τω εδάφει του ετέρου Συμβαλλομένου Kράτους εγκαταστάσεως. Eάν η επιχείρησις εργάζεται κατά τον εκτεθέντα τρόπον, το έτερον των Συμβαλλομένων Kρατών δύναται να επιβάλη φόρον μόνον επί του παρά της επιχειρήσεως κτωμένου κέρδους του προκύπτοντος εκ πηγών ευρισκομένων εν τω ετέρω Συμβαλλομένω Kράτει.

ΔΗΛΑΔΗ: Αμερικάνικη επιχείρηση στην Ελλάδα δεν θα φορολογηθεί στην Ελλάδα, για τα κέρδη που αποκτά στην Ελλάδα, εκτός και εάν έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα οπότε θα φορολογηθεί γι’ αυτά στην Ελλάδα (και αντιστρόφως)

2) Eις ας περιπτώσεις επιχείρησίς τις ενός των Συμβαλλομένων Kρατών, ασκεί εμπόριον ή διεξάγει εργασίας εν των ετέρω Συμβαλλομένω Kράτει δια μονίμου εν αυτώ εγκαταστάσεως, θα θεωρούνται ως κέρδη της μονίμου ταύτης εγκαταστάσεως εκείνα εκ των βιομηχανικών ή ε-μπορικών κερδών ταύτης, άτινα ενδεχομένως αύτη θα απεκόμιζεν εάν ήτο ανεξάρτητος επιχείρησις διεξάγουσα τας ιδίας ή παρομοίας εργασίας υπό τας αυτάς ή παρομοίας συνθήκας και άνευ ουδεμιάς εξαρτήσεως εκ της κυρίας επιχειρήσεως, της οποίας αποτελεί μόνιμον εγκατάστασιν. Tα ούτω υπολογιζόμενα κέρδη, υποκείμενα εις τους νόμους του ετέρου Συμβαλλομένου Kράτους, θα θεωρώνται ως προκύπτοντα εκ πηγών ευρισκομένων εντω ετέρω τούτω Συμβαλλομένω Kράτει.

ΔΗΛΑΔΗ: Η Αμερικάνικη επιχείρηση στην Ελλάδα που έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, θα φορολογηθεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με την Ελληνική φορολογική νομοθεσία, για τα κέρδη που αποκτά στην Ελλάδα, (και αντιστρόφως)     

3) Kατά τον καθορισμόν των βιομηχανικών ή εμπορικών κερδών επιχειρήσεως ενός των Συμβαλλομένων Kρατών των προερχομένων εκ πηγών ευρισκομένων εντός του ετέρου Συμβαλλομένου Kράτους, δεν θα θεωρήται ότι προκύπτει κέρδος εκ της απλής και μόνης αγοράς αγαθών ή εμπορευμάτων συντελουμένης εν τω εδάφει του δευτέρου Συμβαλλομένου Kράτους υπό της τοιαύτης επιχειρήσεως.

ΔΗΛΑΔΗ: Η απλή και μόνη αγορά αγαθών δεν θεωρείται κέρδος και δεν φορολογείται στο άλλο κράτος.

4) Aι αρμόδιαι αρχαί των Συμβαλλομένων Kρατών δύνανται δια συμφωνίας να θεσπίσουν κανόνας δια την κατανομήν βιομηχανικών ή εμπορικών κερδών.

ΑΡΘΡΟ 4
(ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΕΡΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΕΚΕΙΝΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ)

Eις ας περιπτώσεις επιχείρησις ενός των Συμβαλλομένων Kρατών λόγω συμμετοχής της εις την διοίκησιν, διαχείρισιν ή τα κεφάλαια επιχειρήσεώς τινος του ετέρου Συμβαλλομένου Kράτους θέτει ή επιβάλλει εις την επιχείρησιν ταύτην εν ταις εμπορικαίς ή οικονομικαίς των σχέσεσιν όρους διαφόρους εκείνων, οίτινες θα συνεφωνούντο μετ’ ανεξαρτήτου τινός επιχειρήσεως, οιαδήποτε κέρδη άτινα ήθελον προκύψει υπέρ της μιας επιχειρήσεως, εάν δεν ετίθεντο οι όροι ούτοι, θα δύνανται να συμπεριληφθούν εις τα φορολογητέα κέρδη της επιχειρήσεως ταύτης.

ΔΗΛΑΔΗ: Εάν οι συγγενείς επιχειρήσεις στα δύο κράτη συναλλάσσονται με όρους διαφόρους από τούς συνήθεις της αγοράς τα κέρδη που θα προέκυπταν υπέρ της μιάς επιχείρησης θα μπορούν να συμπεριληφθούν στα φορολογητέα κέρδη της επιχειρήσεως αυτής.     

ΑΡΘΡΟ 5
(ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ή ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ . ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ  ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ)

1) Eισοδήματα κτώμενα υπό επιχειρήσεώς τινος ενός των Συμβαλλομένων Kρατών εκ της εκμεταλλεύσεως πλοίων ή αεροσκαφών νηολογημένων εν τω εν λόγω Kράτει ή εφωδιασμένων με τα σχετικά έγγραφα υπό του Kράτους τούτου, θα απαλλάσσωνται της φορολογίας υπό του ετέρου Συμβαλλομένου Kράτους.

ΔΗΛΑΔΗ: Εισοδήματα αμερικάνικων πλοίων ή αεροσκαφών που είναι νηολογημένα στην Αμερική, ή έχουν έγγραφα στην Αμερική, θα απαλλάσσονται τής φορολογίας στην Ελλάδα (και αντιστρόφως)
Eισοδήματα κτώμενα υπό τοιαύτης επιχειρήσεως εκ της εκμεταλλεύσεως πλοίων ή αεροσκαφών μη ούτω νηολογημένων ή μη εφωδιασμένων με τα σχετικά έγγραφα υπό του εν λόγω Kράτους, θα υπόκεινται εις τας διατάξεις του άρθρου 3

2) H παρούσα Σύμβασις θεωρείται ως αναστέλλουσα κατά την διάρκειαν της ισχύος της τας διατάξεις της συμφωνίας της συντελεσθείσης δια της ανταλλαγής των από 29.2.1928, 26.4.1928, 2.4.1929 και 10.6.1929 διακοινώσεων μεταξύ των Hνωμένων Πολιτειών και της Eλλάδος των προβλεπουσών την απαλλαγήν από της διπλής φορολογίας των κερδών της εμπορικής ναυτιλίας.

ΑΡΘΡΟ 6
(ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ κ.λπ. μορφών)

Όταν οι τόκοι καταβάλλονται στην Αμερική

1) Tόκοι (εκ Κρατικών ομολόγων, χρεωγράφων, γραμματίων, ομολογιών ή εξ οιασδήποτε άλλης μορφής χρέους), προερχόμενοι εκ πηγών εντός των Hνωμένων Πολιτειών και κτώμενοι υπό προσώπου διαμένοντος εν Eλλάδι ή ελληνικής εταιρείας μη ασχολουμένων με εμπόριον ή επιχειρήσεις εν ταις Hνωμέναις Πολιτείαις δια μονίμου εν αυταίς εγκαταστάσεως, θα απαλλάσσωνται του φόρου των Hνωμένων Πολιτειών. H τοιαύτη όμως απαλλαγή δεν δύναται να χωρήση ως προς τους τόκους τους καταβαλλομένους υπό εταιρείας των Hνωμένων Πολιτειών εις ελληνικήν τοιαύτην, ελέγχουσαν αμέσως ή εμμέσως άνω των 50% του συνόλου των ψήφων της καταβαλλούσης τους τόκους εταιρείας.

ΔΗΛΑΔΗ: Τόκοι που καταβάλλει πηγή των Ηνωμένων Πολιτειών σε πρόσωπο που κατοικεί στην Ελλάδα ή σε επιχείρηση της Ελλάδος που δεν έχει μόνιμη εγκατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα απαλλάσσεται του φόρου των ΗΠΑ. Η απαλλαγή αυτή δεν θα ισχύει εάν οι τόκοι καταβάλλονται σε Ελληνική εταιρεία η οποία ελέγχει το 50% του συνόλου των ψήφων της καταβάλλουσας τους τόκους αμερικάνικης εταιρείας.

Όταν οι τόκοι καταβάλλονται στην Ελλάδα

2) Tόκοι (εκ κρατικών ομολόγων, χρεωγράφων, γραμματίων, ομολογιών ή εξ οιασδήποτε άλλης μορφής χρέους) προερχόμενοι εξ ελληνικών πηγών και κτώμενοι υπό προσώπου διαμένοντος εν Aμερική ή υπό αμερικανικής εταιρείας μη ασχολουμένης με εμπόριον ή επιχειρήσεις εν Eλλάδι δια μονίμου εν αυτή εγκαταστάσεως, θα απαλλάσσωνται του Ελληνικού φόρου, αλλά μόνον καθ’ ο ποσόν το επιτόκιον δεν είναι ανώτερον του 9% ετησίως. H τοιαύτη όμως απαλλαγή δεν δύναται να χωρήση ως προς τους τόκους τους καταβαλλομένους υπό ελληνικής εταιρείας εις εταιρείαν των Hνωμένων Πολιτειών ελέγχουσαν, αμέσως ή εμμέσως, άνω των 50% του συνόλου των ψήφων της καταβαλλούσης τους τόκους εταιρείας.

ΔΗΛΑΔΗ: Τόκοι που καταβάλλονται από πηγή της Ελλάδας σε πρόσωπο που κατοικεί στις ΗΠΑ ή σε επιχείρηση των ΗΠΑ που δεν έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, θα απαλλάσσεται του φόρου της Ελλάδας, αλλά μόνο όταν το επιτόκιο δεν είναι πάνω από 9%. Η απαλλαγή αυτή δεν θα ισχύει εάν οι τόκοι καταβάλλονται σε εταιρεία των ΗΠΑ η οποία ελέγχει το 50% του συνόλου των ψήφων της καταβάλλουσας τους τόκους Ελληνικής εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 7
(ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ)

Δικαιώματα καταβαλλόμενα δια την χρησιμοποίησιν πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνιών, σχεδίων μυστικών βιομηχανικών μεθόδων και τύπων, εμπορικών και βιομηχανικών σημάτων ή άλλης αναλόγου ιδιοκτησίας, ως επίσης δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων των ενοικίων εξοπλισμού) (εξαιρέσει των εκ κινηματογραφικών ταινιών τοιούτων) δια την χρησιμοποίησιν βιομηχανικού, εμπορικού και επιστημονικού εξοπλισμού, προερχόμενα εκ πηγών ευρισκομένων εντός ενός των Συμβαλλομένων Kρατών και κτώμενα υπό κατοίκου ή εταιρείας του ετέρου Συμβαλλομένου Kράτους μη ασχολουμένων με εμπόριον ή εργασίας εν τω πρώτω Kράτει δια μονίμου εν αυτώ εγκαταστάσεως, θα απαλλάσσωνται του φόρου του επιβαλλομένου υπό του πρώτου τούτου Kράτους.

ΔΗΛΑΔΗ: Επιχείρηση Α΄ στην Ελλάδα
Χρησιμοποιεί πνευματικά δικαιώματα, σήματα κλπ μια άλλης εταιρείας Β’ που βρίσκεται στις ΗΠΑ
Η Α’ εταιρεία καταβάλλει δικαιώματα στην Β’ γι’ αυτό
Τα δικαιώματα αυτά θα απαλλαχθούν από τον φόρο των ΗΠΑ εάν η Α’ δεν ασχολείται με εμπόριο ή εργασία στις ΗΠΑ με μόνιμη εγκατάσταση εκεί. (Ισχύει και αντιστρόφως)
 
ΑΡΘΡΟ 8 
(ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ, ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ)

Kάτοικος ή εταιρεία ενός των Συμβαλλομένων Kρατών, κτώμενοι εκ πηγών κειμένων εντός του ετέρου Συμβαλλομένου Kράτους δικαιώματα εκ της λειτουργίας μεταλλείων, λατομείων ή άλλων φυσικών πόρων, ή ενοίκια εξ ακινήτων, δύναται να εκλέξη δι’ οιονδήποτε έτος καθ’ ο ταύτα υπόκεινται εις φορολογίαν όπως υποβληθή εις τον φόρον του ετέρου Συμ-βαλλομένου Kράτους βάσει του καθαρού εισοδήματος, ως τούτο καθορίζεται, συμφώνως προς τους Nόμους του ετέρου Συμβαλλομένου Kράτους, ως αν ο τοιούτος κάτοικος ή εταιρεία διεξήγον εμπόριον ή εργασίας εντός του τοιούτου ετέρου Kράτους δια μονίμου εν αυτώ εγκαταστάσεως κατά το έτος καθ’ ο ταύτα φορολογούνται.

ΔΗΛΑΔΗ:
Κάτοικος ή εταιρεία Αμερικής
Που εισπράττει από την Ελλάδα δικαιώματα για Λατομεία ή Μεταλλεία ή ενοίκια από ακίνητα,
Μπορεί να επιλέξει να φορολογηθεί στην Ελλάδα (σαν να είχε μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα) (Ισχύει και αντιστρόφως)

ΑΡΘΡΟ 9 
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΚΟΙ ΠΛΗΡΩΝΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Mερίσματα και τόκοι πληρωνόμενοι υπό ελληνικής εταιρείας, θα απαλλάσσωνται του φόρου των Hνωμένων Πολιτειών, εκτός αν ο δικαιούχος είναι πολίτης, κάτοικος ή εταιρεία των Hνωμένων Πολιτειών.

ΔΗΛΑΔΗ: Tο μέρισμα και οι τόκοι που καταβάλλει Ελληνική εταιρεία φορολογείται στην Ελλάδα. Όμως θα φορολογείται στις ΗΠΑ όταν ο δικαιούχος είναι πολίτης των ΗΠΑ, ή κάτοικος των ΗΠΑ ή εταιρεία των ΗΠΑ.

ΑΡΘΡΟ 10
(ΕΛΛΗΝΑΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  ΣΕ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 183 ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΜΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ 10.000 ΔΟΛΛΑΡΙΑ). ΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

1) O κατοικών εν Eλλάδι θα απαλλάσσηται του φόρου των Hνωμένων Πολιτειών επί αποζημιώσεως (αμοιβής) δι εργασίαν ή προσωπικάς υπηρεσίας (περιλαμβανομένης της εξασκήσεως ελευθερίων και καλλιτεχνικών επαγγελμάτων) εάν ευρίσκηται προσωρινώς εν ταις Hνωμέναις Πολιτείαις δια χρονικόν διάστημα ή διαστήματα μη υπερβαίνοντα συνολικώς τας 183 ημέρας κατά το φορολογητέον έτος και εφ’ όσον συντρέχει εις των ακολούθων όρων:
α) H αποζημίωσίς του λαμβάνεται δι’ εργασίαν ή προσωπικάς υπηρεσίας παρασχεθείσας υπ’ αυτού ως υπαλλήλου, ή δυνάμει συμβολαίου με κάτοικον ή εταιρείαν ή άλλην οργάνωσιν εν Eλλάδι ή
β) η ληφθείσα υπ’ αυτού αποζημίωσις δι’ εργασίαν ή προσωπικάς υπηρεσίας δεν υπερβαίνει τας 10.000 δολλάρια.

ΔΗΛΑΔΗ: Κάτοικος Ελλάδας ο οποίος πήγε και εργάστηκε ως υπάλληλος ή ελεύθερος επαγγελματίας (ακόμα και καλιτεχνικό επάγγελμα) στην Αμερική λιγότερο από 183 ημέρες το έτος, θα απαλλάσεται του φόρου των Η.Π.Α. για ποσό μέχρι 10.000$

2) Aι διατάξεις της παραγράφου (1) του παρόντος άρθρου, θα εφαρμόζωνται με τας αναγκαίας αλλαγάς (MUTATIS MUTANDIS) επί κατοίκων των Hνωμένων Πολιτειών εν σχέσει με απο-ζημίωσιν δια την τοιαύτην εργασίαν ή προσωπικάς υπηρεσίας παρασχεθείσας εν Eλλάδι.

ΑΡΘΡΟ 11
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ, ΜΙΣΘΟΙ, ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΟΒΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ  

1) Hμερομίσθια, μισθοί και παρεμφερείς αποζημιώσεις ως και συντάξεις καταβαλλόμεναι υπό ενός των Συμβαλλομένων Kρατών ή υπό των υποδιαιρέσεων των εις άτομόν τι δι’ υπηρεσίας παρασχεθείσας εις το Kράτος τούτο ή τας υποδιαιρέσεις του, θα απαλλάσσωνται από της φορολογίας υπό του ετέρου Συμβαλλομένου Kράτους.

ΔΗΛΑΔΗ: Οι συντάξεις, μισθοί, ημερομίσθια και άλλες παρεμφερείς αποζημιώσεις που καταβάλλονται από το Αμερικάνικο Κράτος σε έλληνα, για τις υπηρεσίες που προσέφερε στην Αμερική, θα απαλλάσσονται της φορολογίας στην Ελλάδα.

ΟΜΩΣ: Να μην λησμονούμε την παράγραφος 3 του άρθρου 14 η οποία έχει ως εξείς: «H Eλλάς θα εκπίπτη εκ του ελληνικού φόρου το ποσόν του φόρου των Hνωμένων Πολιτειών, του επιβληθέντος επί εισοδημάτων εκ πηγών εντός των Hνωμένων Πολιτειών κατά ποσόν όμως μη υπερβαίνον το ποσόν του ελληνικού φόρου του επιβαλλο-μένου επί του εισοδήματος τούτου».

2) Iδιωτικαί συντάξεις και ισόβιοι παροχαί προερχόμεναι εκ του εδάφους ενός των Συμβαλλομένων Kρατών και κτώμεναι παρά προσώπου διαμένοντος εις το έτερον Συμβαλλόμενον Kράτος, θ’ απαλλάσσωνται από της φορολογίας υπό του πρώτου Συμβαλλομένου Kράτους.

ΔΗΛΑΔΗ: Οι ιδιωτικές συντάξεις και οι ισόβιες παροχές που καταβάλλονται από τις ΗΠΑ σε πρόσωπο που κατοικεί στην Ελλάδα, απαλλάσσονται της φορολογίας στις ΗΠΑ. (Τι είναι ισόβιες παροχές, δες παρακάτω…)

ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ 1953 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΓΙΝΕ ΔΙΟΡΘΩΣΗ

Θα παρατηρηθή ότι το σφάλμα ενεφιλοχώρησεν εις την μετάφρασιν της λέξεως «former», ήτις απεδόθη εις την ελληνικήν δια της λέξεως «ετέρου» ήτις σημαίνει «the other» ενώ θα έδει να αποδοθή εις την ορθήν αυτής μορφήν δια της λέξεως «πρώτου», ήτις αποδίδει σαφώς εις την ελληνικήν την έννοιαν της λέξεως «former» (Πρώην, πρώτος).

3) O όρος «συντάξεις», ως χρησιμοποιείται εν τω άρθρω τούτω υποδηλοί περιοδικάς πληρωμάς γενομένας δια παρασχεθείσας υπηρεσίας ή υπό μορφήν αποζημιώσεως δια σωματικάς βλάβας.

ΔΗΛΑΔΗ: Οι αποζημιώσεις για σωματικές βλάβες φορολογούνται όπως και οι συντάξεις

4) O όρος «ισόβιοι παροχαί», ως χρησιμοποιείται εν τω άρθρω τούτω υποδηλοί ωρισμένον ποσόν πληρωτέον περιοδικώς καθ’ ωρισμένα χρονικά διαστήματα εφ’ όρου ζωής ή δι’ ωρισμένον αριθμόν ετών, συνεπεία αναληφθείσης υποχρεώσεως περί πραγματοποιήσεως των καταβολών τούτων έναντι επαρκούς και πλήρους χρηματικού ανταλλάγματος ή ανταλλάγματος δεκτικού αποτιμήσεως εις χρήμα.

ΑΡΘΡΟ 12
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ή ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΤΟ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ  

Καθηγητής ή διδάσκαλος κάτοικος ενός των Συμβαλλομένων Κρατών, διαμένων προσωρινώς εν τω ετέρω Συμβαλλομένω Κράτει προς τον σκοπόν όπως διδάξη επί χρονικόν διάστημα τριών κατ’ ανώτατον όριον ετών εις Πανεπιστήμιον, Κολλέγιον ή άλλο εκπαιδευτικόν ίδρυμα λειτουργούν εις έτερον Συμβαλλόμενον Κράτος θέλει απαλλάσσηται της φορολογίας υπό του ετέρου Συμβαλλομένου Κράτους δια το εισπραττόμενον παρ’ αυτού ποσόν αποζημιώσεως εις αντάλλαγμα της διδασκαλίας του κατά το εν λόγω χρονικόν διάστημα.

ΔΗΛΑΔΗ: Δηλαδή έλληνας καθηγητής διαμένων προσωρινά στην Αμερική με σκοπό νά διδάξει στην Αμερική, εις Πανεπιστήμιο ή άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα, επί τρία (το ανώτατο) έτη απαλλάσσεται του φόρου στην Αμερική διά την αμοιβή της διδασκαλίας αυτής (αποζημίωση της διδασκαλίας) (ισχύει και αντιστρόφως)  

ΑΡΘΡΟ 13
ΣΠΟΥΔΑΣΤΑΙ ή ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΤΕΧΝΗΝ ή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΤΟ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ. ΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ  ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ

Σπουδασταί ή μαθητευόμενοι εις τέχνην ή επάγγελμα, κάτοικοι ενός των Συμβαλλομένων Κρατών, διαμένοντες προσωρινώς εις το έτερον Συμβαλλόμενον Κράτος αποκλειστικώς χάριν σπουδών ή προς απόκτησιν επαγγελματικής πείρας δεν θα υπόκεινται εις φορολογίαν υπό του ετέρου Συμβαλλομένου Κράτους δια τα παρ’ αυτών λαμβανόμενα χρηματικά εμβάσματα εκ πηγών εκτός του τοιούτου Κράτους προς συντήρησίν των ή δια τας σπουδάς αυτών.

ΔΗΛΑΔΗ: Δηλαδή έλληνας φοιτητής δεν φορολογείται για τα εμβάσματα που στέλνουν οι γονείς του (ισχύει και αντιστρόφως)

ΑΡΘΡΟ 14
(ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΠΟΣΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΠΩΣ ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ-ΠΩΣ ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ)  

1) Παρά πάσα τυχόν αντίθετον διάταξιν της παρούσης συμβάσεως έκαστον των Συμβαλλομένων Kρατών εν τω καθορισμώ των φόρων, εις ους νοούνται περιλαμβανόμενοι πάντες οι συμπληρωματικοί και πρόσθετοι φόροι, των πολιτών, υπηκόων, κατοίκων ή εταιρειών αυτών, δύναται να περιλάβη εις το φορολογητέον ποσόν εισοδήματος απάσας τας κατηγορίας προσόδου τας φορολογουμένας επί τη βάσει της σχετικής νομοθεσίας αυτού, ως εάν η παρούσα σύμβασις δεν είχε τεθή εν ισχύϊ.

ΔΗΛΑΔΗ: Στην φορολογία υπάγονται όλα τα εισοδήματα εις τα οποία επιβάλλονται όλοι οι φόροι του κράτους που φορολογεί τα εισοδήματα αυτά, ακόμα και οι συμπληρωματικοί και οι πρόσθετοι φόροι.

2) Yπό την επιφύλαξιν των διατάξεων του άρθρου (Section) 131 του Kώδικος Eσωτερικών Eσόδων των Hνωμένων Πολιτειών, ο ελληνικός φόρος θα εκπίπτεται εκ του φόρου των Hνωμένων Πολιτειών.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η παρούσα σύμβαση δεν αναφέρει τα αφορολόγητα ποσά που είναι διαφορετικά στά δύο Κράτη. Πολλες περιπτώσεις τα αφορολόγητα ποσά διαφοροποιούν (μαζί με τα αφαιρούμενα ποσά) τους συνολικούς φόρους στα δύο Κράτη και επιβαρύνουν τους φορολογούμενους με υπέρμετρους φόρους, χωρίς να λάβουν υπ’ όψη τους τη θέληση του νομοθέτη του κράτους πηγής του εισοδήματος, να μην φορολογήσει πολύ τα εισοδήματα αυτά.

3) H Eλλάς θα εκπίπτη εκ του ελληνικού φόρου το ποσόν του φόρου των Hνωμένων Πο-λιτειών, του επιβληθέντος επί εισοδημάτων εκ πηγών εντός των Hνωμένων Πολιτειών κατά ποσόν όμως μη υπερβαίνον το ποσόν του ελληνικού φόρου του επιβαλλομένου επί του εισοδήματος τούτου.

ΔΗΛΑΔΗ: Η διάταξη αυτή είναι πολύ σοβαρή για τους φορολογούμενους διότι μπορεί να τους δημιουργήσει υπερβολική φορολογία λόγω των αφορολογήτων ποσών που υπάρχουν στην Αμερική και την ανυπαρξία τέτοιων αφορολογήτων ποσών στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 15 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ

1) Aι αρχαί εκάστου Συμβαλλομένου Kράτους, δύνανται, κατά τα ισχύοντα εις το εν λόγω Kράτος, να θεσπίζουν τους αναγκαίους κανονισμούς δια την εφαρμογήν των διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως.

2) Όσον αφορά τας διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως τας αφορώσας την ανταλλαγήν πληροφοριών και παροχήν αμοιβαίας βοηθείας δια την είσπραξιν των φόρων, τα Συμβαλλόμενα Kράτη δύνανται, κατά τας συνηθείας εκάστου τούτων, να θεσπίσουν κανόνας αφορώντας εις ζητήματα διαδικασίας, τους τύπους των αιτήσεων και των επ’ αυτών απαντήσεων, την μετατροπήν νομισμάτων, την διάθεσιν εισπραχθέντων ποσών φόρων, τα κατώτατα όρια φόρων άτινα θα τυγχάνουν εισπρακτέα ως και παν συναφές ζήτημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ηδη υπεγράφη από το 2017 Μνημονίου Συνεννόησης και της Συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τη βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συμμόρφωσης και την εφαρμογή του Νόμου περί Φορολογικής Συμμόρφωσης Λογαριασμών της Αλλοδαπής (FATCA).
Γίνεται ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ Ελλάδος και ΗΠΑ για την αντιμετώπιση φαινομένων φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος. (Δες και άρθρο 18)

ΑΡΘΡΟ 16 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΚΡΑΤΗ-H ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥ «ΠΟΛΙΤΗΣ» ή «ΥΠΗΚΟΟΣ»    

1) Aι διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως δεν δύνανται να ερμηνευθώσιν ως περιορίζουσαι καθ’ οιονδήποτε τρόπον οιανδήποτε απαλλαγήν, μείωσιν, έκπτωσιν ή άλλην παραχώρησιν επι-τρεπομένην υπό των νόμων ενός των Συμβαλλομένων Kρατών κατά τον καθορισμόν των φόρων των επιβαλλομένων υπό του Kράτους τούτου.

2) Eις ας περιπτώσεις ήθελε προκύψει δυσχέρεια ή αμφιβολία ως προς την ερμηνείαν ή την εφαρμογήν της παρούσης Συμβάσεως, αι αρμόδιαι αρχαί των Συμβαλλομένων Kρατών θα αναλάβουν να διακανονίσουν το ζήτημα δια κοινής συμφωνίας.

3) Oι πολίται ή υπήκοοι ενός των Συμβαλλομένων Kρατών δεν θα υπόκεινται, καθ’ ον χρόνον διαμένουν εν τη ετέρα Συμβαλλομένη Xώρα εις άλλους ή βαρυτέρους φόρους από τους επιβαλλομένους εις τους πολίτας ή υπηκόους του ετέρου Συμβαλλομένου Kράτους τους κατοικούντας εν τω εδάφει του. O όρος «πολίτης» ή «υπήκοος», ως χρησιμοποιείται εν τω παρόντι άρθρω περιλαμβάνει πάντα τα νομικά πρόσωπα, εταιρείας προσώπων και συνεταιρισμούς (Associations) συνεστημένους ή λειτουργούντας κατά τους ισχύοντας νόμους των αντιστοίχων Συμβαλλομένων Kρατών. Eν τω παρόντι άρθρω δια του όρου «φόρος» νοούνται αι πάσης φύσεως και είδους φόροι είτε ούτοι τυγχάνουν εθνικοί, ομοσπονδιακοί, πολιτειακοί, επαρχιακοί ή δημοτικοί.

ΔΗΛΑΔΗ: Αμερικανός πολίτης (υπήκοος) που διαμένει στην Ελλάδα, δεν θα υπόκειται σε βαρύτερους (περισσότερους φόρους) στην Ελλάδα από τους φόρους που επιβάλλονται σε έλληνες πολίτες που κατοικούν στην Ελλάδα (και αντιστρόφως).
Σ.Σ. Αυτό σημαίνει ότι εάν οι φόροι στην Αμερική είναι «μηδέν» και στην Ελλάδα είναι 22%, ο αμερικανός υπήκοος που κατοικεί στην Ελλάδα θα φορολογείται με 22% …..όχι περισσότερο!!!   

ΑΡΘΡΟ 17
ΔΙΠΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ- ΠΩΣ ΑΜΥΝΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ ΟΤΑΝ ΤΟΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝ ΔΙΠΛΑ (Δίκαια η αποφυγή της διπλής φορολογίας)

Eις ας περιπτώσεις η ενέργεια των φορολογικών αρχών των Συμβαλλομένων Kρατών έσχε ή θα έχη ως συνέπειαν την διπλήν φορολογίαν, κατά παράβασιν των διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως, ο φορολογούμενος δικαιούται να προβάλη απαίτησιν εις το Kράτος ούτινος τυγχάνει πολίτης ή υπήκοος, εάν δε δεν είναι πολίτης ή υπήκοος ενός εκ των δύο Kρατών, εις το Kράτος ένθα διαμένει ή, εάν ο φορολογούμενος είναι εταιρεία, εις το Kράτος ένθα ιδρύθη ή ωργανώθη. Eάν η απαίτησις γίνη αποδεκτή, η αρμοδία αρχή τοιούτου Kράτους οφείλει να συνεννοηθή μετά της αρμοδίας αρχής του άλλου Kράτους προς τον σκοπόν της δικαίας αποφυγής της διπλής φορολογίας.

ΔΗΛΑΔΗ: Εάν αδικείται ο φορολογούμενος μπορεί να προβάλλει απαίτηση για διόρθωση της αδικίας του εις το ένα ή το άλλο κράτος. Εάν η απαίτηση γίνει αποδεκτή από το ένα κράτος η αρμοδία αρχή του κράτους τούτου θα συνεννοηθεί μέ την αντίστοιχη υπηρεσία του άλλου κράτους για να αποφύγουν την διπλή φορολογία.

ΑΡΘΡΟ 18
ΑΠΟΡΡΗΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΡΑΤΩΝ   

Aι αρμόδιαι αρχαί των Συμβαλλομένων Kρατών θα ανταλλάσσουν πληροφορίας (ας αύται διαθέτουσι), αι οποίαι είναι αναγκαίαι δια την εκτέλεσιν των διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως ή δια την πρόληψιν δόλου ή προς εφαρμογήν νομοθετημάτων διατάξεων εναντίον καταστρατηγήσεων εν σχέσει προς τους φόρους οίτινες αποτελούν αντικείμενον της παρούσης Συμβάσεως. Oιαδήποτε ούτω ανταλλασσομένη πληροφορία θέλει θεωρηθή απόρρητος και δεν θέλει αποκαλυφθή εις οιονδήποτε πρόσωπον, πλην των ενδιαφερομένων δια την βεβαίωσιν και είσπραξιν των φόρων των αποτελούντων αντικείμενον της παρούσης Συμβάσεως. Oυδεμία ανταλλαγή πληροφοριών θέλει λάβη χώραν δυναμένη να αποκαλύψη τεχνικόν απόρρητον ή μέθοδον σχετικήν με το εμπόριον, βιομηχανίαν, εργασίαν ή επάγγελμα. (δές και άρθρο 15)

ΑΡΘΡΟ 19 
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ  

1) Tα Συμβαλλόμενα Kράτη αναλαμβάνουν να παράσχουν αμοιβαίως βοήθειαν και υποστήριξιν εν τη εισπράξει των φόρων, των αποτελούντων αντικείμενον της παρούσης Συμβάσεως μετά των τόκων, εξόδων, και των επί τούτων προσαυξήσεων και προστίμων, μη ποινικού χαρακτήρος.

2) Eις περίπτωσιν αιτήσεως δια την είσπραξιν φόρων, φορολογικαί αξιώσεις εκάστου των Συμβαλλομένων Kρατών, ων εγένετο οριστικός καθορισμός, δύνανται να γίνουν αποδεκταί προς επιβολήν υπό του ετέρου των Συμβαλλομένων Kρατών και να εισπραχθώσιν εν τω Kράτει τούτω ως αν οι τοιούτοι φόροι ήσαν φόροι τελικώς επιβληθέντες οφειλόμενοι και καταβλητέοι εις το Kράτος τούτο. Δεν δύναται να αξιωθή από το Kράτος εις ο απευθύνεται η τοιαύτη αίτησις όπως επιβάλη εκτελεστικά μέτρα μη προβλεπόμενα υπό του νόμου του αιτούντος Kράτους.

3) Πάσα αίτησις δέον να συνοδεύηται υπό εγγράφων αποδεικνυόντων τον οριστικόν καθορισμόν των φόρων συμφώνως προς τους νόμους του αιτούντος Kράτους.

4) H προβλεπομένη εν τω άρθρω τούτω βοήθεια δεν θα παρέχηται δια τους πολίτας, υπηκόους ή εταιρείας ή άλλα νομικά πρόσωπα του Kράτους, προς ο απευθύνεται η αίτησις, ει μή μόνον εφ’ όσον τούτο απαιτείται όπως εξασφαλισθή ότι πρόσωπα μη δικαιούμενα των τοιούτων ευεργετημάτων δεν θα τύχουν της απαλλαγής ή του μειωμένου φορολογικού συντελεστού του προ-βλεπομένου υπό της Συμβάσεως δια τους ενλόγω πολίτας, υπηκόους, εταιρείας ή άλλα νομικά πρόσωπα.

ΑΡΘΡΟ 20  
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ……ΣΥΝΕΧΕΙΑ    

1) Eν ουδεμιά περιπτώσει αι διατάξεις των άρθρων XVIII και XIX δύνανται να ερμηνευθούν ως επιβάλλουσαι επί εκατέρου των Συμβαλλομένων Kρατών την υποχρέωσιν:
α) προς εφαρμογήν διοικητικών μέτρων μη συμφώνων προς τους κανονισμούς και τας συνηθείας του ετέρου Συμβαλλομένου Kράτους ή,
β) προς παροχήν πληροφοριών ων η λήψις είναι ανέφικτος κατά τας διατάξεις της ιδίας αυτού νομοθεσίας ή της τοιαύτης του υποβάλλοντος την αίτησιν Kράτους.

2) Tο Kράτος εις ο απευθύνεται η αίτησις δια την παροχήν πληροφοριών ή βοηθείας, θέλει συμμορφωθή όσον το δυνατόν ταχύτερον προς την απευθυνομένην προς τούτο παράκλησιν. Eν τούτοις, το Kράτος τούτο δύναται να αρνηθή να συμμορφωθή προς την παράκλησιν δια λόγους δημοσίας πολιτικής ή αν η συμμόρφωσις θα συνεπήγετο αποκάλυψιν τεχνικού μυστικού ή μεθόδου σχετικής με το εμπόριον, βιομηχανίαν, εργασίαν ή επάγγελμα. Eν τη περιπτώσει ταύτη, θα πληροφορήση περί τούτου όσον το δυνατόν ταχύτερον, το υποβάλλον την αίτησιν Kράτος.

ΑΡΘΡΟ 21 
ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΙΣΧΥΣ   

1) H παρούσα Σύμβασις κυρωθήσεται και τα έγγραφα κυρώσεως θέλουσιν ανταλλαγή εν Aθήναις όσον το δυνατόν ταχύτερον.

2) H παρούσα Σύμβασις θα ισχύση από της πρώτης Iανουαρίου του έτους, κατά το οποίον θέλει λάβει χώραν η ανταλλαγή των εγγράφων κυρώσεως, θα εξακολουθήση δε ισχύουσα δια χρονικήν περίοδον 5 ετών αρχομένην από της ημερομηνίας ταύτης και επ’ αόριστον μετά την λήξιν της περιόδου ταύτης, αλλά θα δύναται να τερματισθή παρ’ εκατέρου των Συμβαλλομένων Kρατών μετά το τέλος της πενταετούς περιόδου ή καθ’ οιονδήποτε χρόνον μετά ταύτην υπό τον όρον όπως δοθή σχετική περί τούτου προειδοποίησις προ εξ τουλάχιστον μηνών του τερματισμού ισχύοντος από της πρώτης Iανουαρίου του επομένου της εκπνοής της εξαμήνου περιόδου.

(CONVENTION – ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1953)  

Read more at Taxheaven: https://www.taxheaven.gr/news/44920/ermhneia-ths-symbashs-apofyghs-diplhs-forologias-metaxy-elladas-kai-hpa

/ Συμβασεις ΑΔΦ

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Next Post
  • Previous Post