Χρήση 2022 Checklist Κλεισίματος 137 Σημείων


Άρθρα

Χρήση 2022: Οδικός χάρτης για το «κλείσιμο» – Checklist και οδηγίες 137 σημείων

8 Φεβ 2023Taxheaven.gr

Χρήση 2022: Οδικός χάρτης για το «κλείσιμο» – Checklist και Οδηγίες 137 σημείων

Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής ΩΡΙΩΝ
Επιστημονικός Συνεργάτης
 Taxheaven
[ Η παρούσα εργασία θα επικαιροποιηθεί μετά την έκδοση των Εντύπων και των  Οδηγιών που αφορούν τις Φορολογικές Δηλώσεις της Χρήσης 2022 ]

Περιεχόμενα [ Κεφάλαια ]

1.Γενικά
2.Στοιχεία από την πλατφόρμα myDATA
3.Συμφωνίες Λογιστικών Κυκλωμάτων και Λογαριασμών
4.Παροχές σε είδος
5.Οριοθέτηση των Χρήσεων
6.Πάγια & Αποσβέσεις – Ειδικοί Φόροι Ακινήτων
7.Συμμετοχές και Μερίσματα
8.Αποθέματα
9.Επισφαλείς απαιτήσεις
10.Μετοχικό Κεφάλαιο
11.Συναλλαγματικές διαφορές
12.Πρόβλεψης Αποζημίωσης Προσωπικού
13.Έκτακτη εισφορά στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας
14.Υπολογισμός τεκμαρτών εσόδων
15.Από το «Λογιστικό» στο «Φορολογητέο» Αποτέλεσμα
16.Διανεμόμενα Κέρδη για τα οποία δεν έχει καταβληθεί Φόρος και «προσωρινές διαφορές» κατά το χρόνο διανομής τους
17.Επιστρεπτέα προκαταβολή και Αποζημίωση άδειας ειδικού σκοπού
18.Αφορολόγητα έσοδα – Πίνακας 10-Ν «Αφορολόγητα έσοδα από έκτακτα γεγονότα»
19.Επενδυτικοί Νόμοι (Αφορολόγητα έσοδα και Μείωση Φόρου)
20.Αφορολόγητα έσοδα – Ειδικές περιπτώσεις
21.Φορολογικές Αναμορφώσεις στα Έξοδα
22.Δαπάνες που ”πριμοδοτούνται” φορολογικά
23.Κίνητρα Ευρεσιτεχνίας
24.Προσωρινές διαφορές – Πίνακας Ε του Ε3
25.Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις” και ”Ενδοομιλικές Συναλλαγές”
26.Ειδικές Κατηγορίες Επιχειρήσεων– Υπολογισμός φόρου – Φορολογικές Αναμορφώσεις
27.Φορολογική ζημιά που δικαιούται να μεταφέρει η επιχείρηση.
28.Συντελεστές Φόρου Εισοδήματος – Προκαταβολή – Εισφορά Αλληλεγγύης
29.Μεταβολή των λογιστικών πολιτικών & εκτιμήσεων και Διόρθωση των λαθών
30.Διανομή Κερδών
31.‘Έντυπα και Οδηγίες των Φορολογικών Δηλώσεων
32.Φορολογικοί Έλεγχοι – Έμμεσες Τεχνικές
33.Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων – Χρήσιμα Υποδείγματα
34.Εγκρίσεις και Δημοσιότητα των Οικονομικών Καταστάσεων
35.Ευθύνες

 

    Πίνακες

✔Πίνακας 1: Συντελεστές Αποσβέσεων
✔Πίνακας 2 : Από το «Λογιστικό» στο «Φορολογητέο» Αποτέλεσμα  ( «Στάδια» και «Βήματα» )
✔Πίνακας 3 : Έντυπα και Πίνακες των Φορολογικών Δηλώσεων, στους οποίους γίνεται η Φορολογική Αναπροσαρμογή
✔Πίνακες 4 & 5 : «Αφορολόγητα έσοδα»
✔Πίνακας 6: Χρήση 2022 – Νέες Αφορολόγητες επιδοτήσεις/ενισχύσεις
✔Πίνακας 7: Τρόπος εξόφλησης δαπανών
✔Πίνακας 8: Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για συγκεκριμένες δαπάνες που αφορούν τους εργαζόμενους και την προστασία του περιβάλλοντος [Κωδ. 504 -Ν]
✔Πίνακας 9: Προσαυξημένες αποσβέσεις [Κωδ. 512 -Ν]
✔Πίνακας 10: Φορολογικές Αναμορφώσεις στα Έξοδα και στα Έσοδα ορισμένων κατηγοριών Επιχειρήσεων
✔Πίνακας 11: Κανόνες Διανομής
✔Πίνακας 12: Κατάρτιση Φύλλου Μερισμού Δαπανών

Α/Α Ενέργεια / Οδηγία Νομοθεσία – Εγκύκλιοι – Άρθρα Νομοθεσία – Εγκύκλιοι – Άρθρα
1. Γενικά
1 Κλείσιμο Ισολογισμού
( Γενικά )
✏ Άρθρα – Κλείσιμο χρήσης βάσει Ε.Λ.Π. και Κ.Φ.Ε. – Πρακτική εφαρμογή ( Ε. Μπατσινίλας – Α. Νασόπουλος) ✏ Εγχειρίδιο εργασιών τέλους χρήσεως – Ενέργειες και χρονοδιάγραμμα σε 56 διαδοχικά «βήματα» (άρθρο του Φώτη Λώλα)
✏ Δείτε σε μαγνητοσκόπηση την εκπομπή (Τaxheaven – e-forologia): Κλείσιμο χρήσης – Φορολογικές αναμορφώσεις – Διανομές και κεφαλαιοποιήσεις κερδών και αποθεματικών (Λαζαρίδης Γιώργος και Νιφορόπουλος Κώστας)✏ Λογιστική Οδηγία – εφαρμογής του νόμου 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» Λόγω των πολυποίκιλων ενεργειών που απαιτούνται πρέπει να καταρτίζουμε «πίνακα χρονοδιαγράμματος των εργασιών»  που πρέπει να γίνουν , ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης ( τακτοποιήσεις, απογραφή, αποσβέσεις, κοστολόγηση κ.λπ. ) και αφού λάβουμε υπόψη τις υπάρχουσες καταληκτικές από το νομό προθεσμίες.Στον Πίνακα καταγράφονται για κάθε ενέργεια τα εξής στοιχεία :
➤Η ημερομηνία μέχρι την οποία πρέπει να γίνει η ενέργεια
➤Η αντίστοιχη προβλεπόμενη από την νομοθεσία καταληκτική ημερομηνία , εφόσον υπάρχει
➤Ο/οι υπεύθυνος/οι  για την ενέργεια.
2. Στοιχεία από την πλατφόρμα myDATA
2 Στοιχεία από τις αναρτήσεις των προμηθευτών που είναι υπόχρεοι Τα δεδομένα εσόδων τιμολόγησης, εξόδων αυτοτιμολόγησης και τίτλων κτήσης διαβιβάζονται έως και την 28.2.2023. Αξιοποίηση στοιχείων από την «προσυμπλήρωση» Φ.Π.Α, που εμφανίζεται στο taxis, για το έτος 2022.
3. Συμφωνίες Λογιστικών Κυκλωμάτων και Λογαριασμών
3 Συμφωνία Γενικής λογιστικής (Γ.Λ.) και επιμέρους κυκλωμάτων της Λογιστικής Αφορούν κυρίως : 1. Συμφωνία Βιβλίου Αποθήκης με Γ.Λ., 2. Συμφωνία Ισοζυγίων εμπορικής διαχείρισης (Πελατών, Χρεωστών διαφόρων, Προμηθευτών και Πιστωτών διαφόρων) με την Γ.Λ., 3. Συμφωνία Αξιόγραφων εισπρακτέων (χαρτοφυλακίου, σε εγγύηση, για είσπραξη σε τράπεζα) και πληρωτέων μεταξύ εμπορικού και Γ.Λ..[ Για την συμφωνία του «Μητρώου Παγίων», δείτε Κεφ. 6]
4 Έλεγχος της ορθότητας των υπολοίπων Πελατών – Προμηθευτών Συμφωνία της Εμπορικής Διαχείρισης (εφόσον τηρείται ξεχωριστά) με την Γενική Λογιστική (Λογ. 30 και Λογ. 50).Διενέργεια αναγκαίων συμψηφισμών μεταξύ πελατών προμηθευτών/ Έλεγχος έκδοσης Πιστωτικών / Επιβεβαίωση/συμφωνία με τον αντισυμβαλλόμενο / Εντοπισμός ακίνητων υπολοίπων
5 Έλεγχος και συμφωνία των τραπεζικών λογαριασμών (καταθέσεων και δανείων) Συμφωνία με τα αντίστοιχα τραπεζικά αντίγραφα κινήσεων (extrait). Οριοθέτηση Δεδουλευμένων και μη Δεδουλευμένων Τόκων
6 Έλεγχος και συμφωνία των διάφορων δοσοληπτικών λογαριασμών ΔΕΔ 891/2020 Δοσοληπτικός λογαριασμός υπόκειται σε διαφορετικό ποσοστό χαρτοσήμου ανάλογα αν έχει κινηθεί. Επανεξέταση επιχειρηματικών δανείων και απόδοση τελών χαρτοσήμου έως την 31η.12.2022
7 Έλεγχος και συμφωνία φόρων και ασφαλιστικών εισφορών προσωπικού (λογ. 54.03 και 55) Οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα (εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους ή τυχόν παράτασής της), ακόμη και σε επόμενο φορολογικό έτος, εκπίπτουν από τα έσοδα του φορολογικού έτους το οποίο αφορούν. Ασφαλιστικές εισφορές , οι οποίες καταβάλλονται εκπρόθεσμα, εκπίπτουν κατά το έτος καταβολής τους ανεξαρτήτως του έτους που αφορούν.
8 Διόρθωση τυχόν αποκλίσεων με βάση τα υποβληθέντα στοιχεία στην πλατφόρμα myDATA Συμφωνία Εσόδων : Λογιστικά Βιβλία και myDATA ( Προθεσμία διαβίβασης 28/2/2023 ) Συμφωνία Εξόδων/Αγορών : Λογιστικά Βιβλία και myDATA ( Προθεσμία διαβίβασης των αποκλίσεων 30/4/2023 )
9 Συμφωνίες  Φορολογικών Δηλώσεων Συμφωνία Φορολογικών Δηλώσεων και δεδομένων των Λογιστικών Βιβλίων Φ.Π.Α / Παρακρατούμενοι Φόροι
4. Παροχές σε είδος
10 Υπολογισμός της αξίας των παροχών σε είδος του άρθρου 13 του ν. 4172/2013. ✏ Άρθρα Φορολογική μεταχείριση των παροχών σε είδος του άρθρου 13 του ν. 4172/2013 – ΣΟΛ ΑΕ
ΣΟΛ ΑΕ ( Κωνσταντίνα Γιαννοπούλου)Εταιρικά αυτοκίνητα σε Ι.Κ.Ε.: Παροχή σε είδος και τεκμήρια (Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς )

✏ Δαπάνη για ασφάλιστρα ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής κάλυψης υπαλληλικού προσωπικού, διαχειριστών και μελών ΔΣ εταιρειών (Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς )

✏ Δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών και προγράμματα δωρεάν διάθεσης μετοχών (Λογιστική και φορολογική ανάλυση) – Αθανασόπουλος Κ. Λάμπρος

 Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις – Βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα φορολογικού έτους 2022✏ ΔΕΔ 3800/2022 – Δικαίωμα προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock options) από φορολογικό κάτοικο αλλοδαπής – Παροχή σε είδος  

✏ ΔΕΔ 2023/2022 – Ηλεκτρονική κοινοποίηση – Ταμειακές διευκολύνσεις – Δανεισμός και παροχή σε είδος από διαφορά τόκων

✏ ΔΕΔ 1937/2022 – Παροχή σε είδος οι τόκοι από ποσά που κατατέθηκαν σε λογαριασμό μετόχου και Δ/συμβούλου για χρηματικές διευκολύνσεις, από την εταιρεία

✏ ΔΕΔ Α 2713/2022 Υπόλοιπο δοσοληπτικού λογαριασμού εταίρου ΕΠΕ ως εισόδημα από μισθωτή εργασία

11Διατακτικές σίτισης Νόμος 5006/2022 . Άρθρο 43. Διατακτικές σίτισης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 145 Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου Δεν θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ούτε υπόκεινται σε κοινωνικο-ασφαλιστικές ή άλλες κρατήσεις. Η αξία τους δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι (6) ευρώ ανά εργάσιμη μέρα και ανταλλάσσονται μόνο με γεύματα, έτοιμα φαγητά, τρόφιμα έτοιμα προς κατανάλωση, ροφήματα, σε συμβεβλημένο δίκτυο καταστημάτων5. Οριοθέτηση των Χρήσεων12Μεταβατικοί Λογαριασμοί Εσόδων και εξόδων.Αφορά κυρίως : Παρόχους Ενέργειας, Τηλεφωνίας, Τόκους, Ενοίκια και Τιμολόγια εσόδων που εκδόθηκαν έως 15/1/2023, αλλά αφορούν την Χρήση 2022, κ.λπ )✏ Άρθρα – Εφαρμογή της αρχής του δουλευμένου με τη χρήση μεταβατικών λογαριασμών – Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση. Πρακτικές εφαρμογές ( Ε. Μπατσινίλας – Α. Νασόπουλος)
Βλέπε το Μέρος Β’
 από εδώ και το Μέρος Γ’ από εδώ.

 ΣΛΟΤ 338/2020 – Καταχώριση ασφαλιστικών εισφορών σε ατομική επιχείρηση με απλογραφικά βιβλία

 ΣΛΟΤ 3118/2019 Αρχή δεδουλευμένου σε συνεχιζόμενη παροχή (απλογραφικά βιβλία)✏ Λογιστικός και φορολογικός χειρισμός του εισοδήματος από συνεχιζόμενη παροχή υπηρεσίας, η οποία ολοκληρώνεται στην επόμενη χρήση (ΣΟΛ)

✏ Ε.2064/2022 – Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1113/2015 (Α’251) Έκπτωση δαπανών φορολογικού έτους μέχρι την έγκριση Ισολογισμού

✏ ΣΛΟΤ 3063/2023 Πιστωτικά τιμολόγια μεταγενέστερης χρήσης λόγω πρόωρης εξόφλησης 

 Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 338 ΕΞ 27.3.2018 – Προεισπραχθέντα έσοδα με απλογραφικά βιβλία

6. Πάγια & Αποσβέσεις – Ειδικοί Φόροι Ακινήτων13Πάγια και Αποσβέσεις (Γενικά)✏ Πάγια και αποσβέσεις – Λογιστική και φορολογική βάση (Χρήση 2018) [Ανάλυση σε 13 ενότητες και σε 9 Πίνακες] ( Λίνα Μοντεσάντου)✏ Πως διαχωρίζεται η αξία ενός ακινήτου σε αξία οικοπέδου και σε αξία κτιρίου (Ορέστης Σεϊμένης – Αλεξάνδρα Γεράγγελου)✏ ΣΛΟΤ 352/2019 – Προσδιορισμός κόστους απόκτησης και εγκατάστασης ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων14Αποσβέσεις – Συντελεστές- «Οικολογικά Οχήματα»Αποκτήσατε «Οικολογικά Οχήματα»; Εφαρμόστε τους αυξημένους συντελεστές αποσβέσεων
[ Δείτε τον Πίνακα 1 ]
✏ E.2134/2019 – Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1073/2015 εγκυκλίου αναφορικά με την απόσβεση των δαπανών ανάπτυξης15«Λειτουργική» ή «Χρηματοδοτική» μίσθωση (leasing)Καταβάλατε μισθώματα για Μηχανήματα ή Οχήματα (Ε.Ι.Χ., κ.λπ ) ; Εάν ναι, εξετάστε μήπως αφορούν «Χρηματοδοτική μίσθωση» (leasing).✏ Χρηματοδοτικές μισθώσεις – ΦΠΑ, λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση  (Γιώτης Πολύκαρπος, Κωτσαλάς Δημήτρης, Καρυανός Γιάννης).✏ Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης: Φορολογικό και λογιστικό πλαίσιο από την πλευρά του μισθωτή που εφαρμόζει Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (άρθρο του Θεόδωρου Βλάχου)✏ Χρηματοδοτική Μίσθωση – Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση – Πρακτική εφαρμογή  ( Επαμεινώνδας  Μπατσινίλας – Αντώνης Νασόπουλος)
Αποφάσεις ΣΛΟΤ✏ ΣΛΟΤ 368/2019 – Αντιμετώπιση χρηματοδοτικών μισθώσεων (leasing) πολύ μικρών οντοτήτων✏ ΣΛΟΤ 391/2020 – Προσδιορισμός μίσθωσης ως χρηματοδοτικής ή λειτουργικής✏ ΣΛΟΤ 479/2019 – Αντικειμενικά κριτήρια ως προς την κατάταξη μίσθωσης ως χρηματοδοτικής✏ ΣΛΟΤ 1074/2020 – Φορολογική μεταχείριση συμβάσεων μίσθωσης κινητού εξοπλισμού16Επισκευές – Συντηρήσεις ή προσθήκες βελτιώσειςΥπάρχουν σημαντικές δαπάνες Επισκευών – Συντηρήσεων και προσθηκών βελτιώσεων ; Εάν ναι, ελέγξτε την ορθή καταχώρηση ( Πάγιο ή Έξοδο )

✏ ΔΕΔ 3319/2019 – Λογιστικές διαφορές – Δαπάνες προσθηκών και βελτιώσεων έναντι δαπανών συντήρησης και επισκευής✏ ΣΛΟΤ 1556/2021 – Λογιστική αντιμετώπιση μελετών κτηρίων και ελέγχου αυθαιρεσιών

✏ ΔΕΔ 1185/2022 Δαπάνες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων

17Αποσβέσεις στην Εποχή του Covid-19Ε.2110/2021 – Διενέργεια αποσβέσεων πληττόμενων από την πανδημία COVID- 19 επιχειρήσεων)
18Πάγια αξίας μικρότερη των 1.500 ευρώ – Επιλέξτε συντελεστή απόσβεσηςΔΕΔ Α 646/2019 – Το μοναδικό κριτήριο για την εφάπαξ απόσβεση κάθε τέτοιου παγίου είναι η αξία κτήσης του και μόνο. Η απόκτηση πολλών τέτοιων παγίων με ένα στοιχείο, δεν επηρεάζει τη δυνατότητα εφάπαξ απόσβεσης✏ ΔΕΔ 68/2020 – Λογιστικές διαφορές: Καταχώρηση παγίων αξίας κάτω των 1500 ευρώ ως δαπάνες19Ανέγερση σε ακίνητα τρίτων✏ ΔΕΔ Α 1092/2020 – Εισόδημα ακινήτων από ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων σε έδαφος του εκμισθωτή .  ✏ ΔΕΔ Θ 1203/2020 Ανέγερση σε οικόπεδο τρίτου – Το εισόδημα υπολογίζεται με βάση τα χρόνια της αρχικής μίσθωσης και όχι με τυχόν επέκταση.20Αποσβέσεις – απογραφή παγίων και συμφωνία γενικής λογιστικής με το μητρώο παγίων (λογ. 10 – 16 )• Καταρχήν γίνεται συμφωνία του μητρώου παγίων (προ της διενέργειας των ετήσιων αποσβέσεως) με την γενική λογιστική / • διενεργούνται οι αποσβέσεις χρήσης και γίνονται οι σχετικές λογιστικές εγγραφές των αποσβέσεων• γίνεται συμφωνία του μητρώου παγίων (μετά την διενέργεια των ετήσιων αποσβέσεων) με την γενική λογιστική / • συντάσσεται ο πίνακας παγίων που πρέπει να περιληφθεί στο προσάρτημα.21Προσαυξημένες αποσβέσεις

Προσαυξημένες αποσβέσεις για δραστηριότητες με σημαντική συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.Ποσοστό 100%. Σε περίπτωση που ο αρχικός συντελεστής απόσβεσης είναι ανώτερος 10%, ο προσαυξημένος συντελεστής δεν δύναται να υπερβαίνει τις δέκα ποσοστιαίες μονάδες.

[ Δείτε τον Πίνακα 9 ]

✏ Άρθρο 24. Οικονομικά κίνητρα για δραστηριότητες με σημαντική συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής-Τροποποίηση παρ. 10 άρθρου 24 του ν. 4172/2013Νόμος 4936/2022  .  ( Ισχύει από 27/05/2022)

[ Προστέθηκε : «με επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως συμβάλλουσες σημαντικά στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 »]

✏ Ο ΔΕΑΦ 1048348 ΕΞ 01-06-2022 – Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 24, 36, 37 και 45 του ν. 4936/2022

22Έχετε επιχορηγούμενα Πάγια ή Δαπάνες; Εάν ναι, κάντε Απόσβεση των επιχορηγήσεων Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2115 ΕΞ 24.10.2017 Επιδοτούμενα προγράμματα και λογιστικός χειρισμός Η επιδότηση δεν αποτελεί μέρος του κύκλου εργασιών :Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2313 ΕΞ 20.2.2018 ΠΟΛ 1003/2014

 ΣΛΟΤ 3382/2019 – Επιχορήγηση ΕΣΠΑ και λογιστικός χειρισμός ΣΛΟΤ 1000/2020 Λογιστικός χειρισμός εγκεκριμένης επιχορήγησης για την οποία δεν θα υπάρξει μελλοντική συμμόρφωση με τους όρους της

 ΣΛΟΤ 1961/2021 Λογιστικός χειρισμός της Επιδότησης Παγίων Δαπανών

23Ε9 και Δήλωση ΕΝΦΙΑ Διευκρινίσεις για την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) Γ. Χριστόπουλος και η δικηγόρος Νανά Παπαδογεωργάκη για ΕΝΦΙΑ 2023 . ΔΕΔ 1449/2022 – Η δαπάνη του ΕΝΦΙΑ εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα αλλοδαπής εταιρίας ιδιοκτησίας ακινήτου για περιπτώσεις που μια επιχείρηση επαναχρεώνει σε τρίτους βάσει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης24Έχετε υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Ε.Φ.Α. ( Ειδικού Φόρου Ακινήτων ) https://www.aade.gr/epiheiriseis/forologikes-ypiresies/akinita/eidikos-foros-akiniton-efa✏Οι δηλώσεις υποβάλλονται μέχρι την 20η Μαΐου του έτους φορολογίας.7. Συμμετοχές και Μερίσματα25Μερίσματα✏Έλεγχος για καταχώρηση μερισμάτων από συμμετοχές και χρεόγραφαΜήπως έχουν εγκριθεί αλλά δεν σας τα έχουν καταβάλει ακόμα, τα οποία όμως πρέπει να συμπεριλάβετε στα Έσοδα26Αποτίμηση Συμμετοχών και Χρεογράφων✏Ν. 4308/2014,Άρθρο 19. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Λογιστική Οδηγία – εφαρμογής του νόμου 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»27Μερίσματα : «Ενδοομιλικά» και «Μη ενδοομιλικά»Μερίσματα: «Ενδοομιλικά» και «Μη ενδοομιλικά» – Λογιστικός και Φορολογικός Χειρισμός – Συμπλήρωση εντύπου Ν (Κωνσταντίνος Αντ. Κουλογιάννης και Λάμπρος Αθανασόπουλος) Ενδοομιλικά μερίσματα – Εγχειρίδιο απαντήσεων από την ΑΑΔΕ28Κέρδη από πώληση συμμετοχών Αποκτήσατε εισόδημα από την υπεραξία μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής σε νομικό πρόσωπο ; Εάν Ναι δείτε την δυνατότητα φορολογικής απαλλαγήςΕ.2057/2021 – Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48Α του ΚΦΕ, από τον φόρο υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση τίτλων συμμετοχής Ε.2182/2019 – Φορολογική μεταχείριση πώλησης συμμετοχών με ζημία ή εκκαθάρισης αλλοδαπής εταιρείας, στην οποία συμμετέχει ημεδαπή εταιρεία, με ζημία . Ελληνική Holding: Φορολογικό ευεργέτημα στις μεταβιβάσεις μετοχών και εταιρικών μεριδίων [08-01-2023] ( Γιώργος Δαλιάνης, Διονύσης Σαμόλης, Γιώργος Τεριζής)29Ζημιά από εκκαθάριση εταιρείαςΜήπως τέθηκε σε Εκκαθάριση κάποια εταιρεία στην οποία συμμετέχετε ;;; Αριθμ. πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1139451 ΕΞ 2018 – Ζημία που προκύπτει για επιχείρηση από την εκκαθάριση εταιρείας στην οποία συμμετέχει Η λύση και εκκαθάριση πελάτη με νομική μορφή Α.Ε., δεν αποτελεί στοιχείο που να δικαιολογεί από μόνο του την φορολογική έκπτωση της διαγραφείσας απαίτησης, εάν προηγουμένως δεν έχουν αναληφθεί όλες οι κατά νόμο ενέργειες για την είσπραξη της απαίτησης – ΣΟΛ Α.Ε.30Δαπάνες συμμετοχών, που δεν αναγνωρίζονταιΔΕΔ Α 588/2020 – Μη έκπτωση δαπανών τόκων που εντάσσονται στις διατάξεις το άρθρου 48 – Στο πλαίσιο εντάσσονται και οι τόκοι δανείου για χρηματοδότηση θυγατρικής ΔΕΔ 638/2020 – Τόκοι δανείου για κάλυψη μερίσματος δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά[ ΝΕΟ] Άρθρο 10. Αναγνώριση έκπτωσης δαπανών σε περιπτώσεις απόκτησης εταιρικών συμμετοχών 4935/2022 Νόμος 4935/2022 .8. Αποθέματα31Αποθέματα (Γενικά )Φυσική απογραφή αποθεμάτων και διαφορές απογραφής Γνωμάτευση του ΣΛΟΤ 1059 ΕΞ/4.6.2019Αποθέματα σύμφωνα με τα ΕΛΠ (Πολύκαρπος Γιώτης )…………………..

 ΠΟΛ.1075/2016 – Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 4172/2013 ΔΕΔ Θ 612/2021 – Καταλογισμός διαφορών αποθήκης. Μη έκδοση φορολογικού στοιχείου ΔΕΔ Α 203/2022 – Δεν αναγνωρίζεται φορολογικά η ζημία που προκύπτει από πωλήσεις εμπορευμάτων σε τιμές κάτω του κόστους εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων32Ελέγξτε τις τυχόν Απαλλαγές από την διενέργεια Απογραφής ΠΟΛ.1019/16.1.2015, οντότητες (που τηρούν απλογραφικό σύστημα), οι οποίες απαλλάσσονται από την τήρηση αρχείου αποθεμάτων και τη διενέργεια φυσικής απογραφής. «Όλα όσα μας χρειάζονται για την απογραφή των αποθεμάτων» – Ένας πρακτικός οδηγός (ΠΟΦΕΕ – Γ. Χριστόπουλος) – Έκδοση 201833Ελλείμματα ή Πλεονάσματα Αποθήκης ή Φύρα Παραγωγής

 Είχατε Ελλείμματα ή Πλεονάσματα Αποθήκης ή Φύρα Παραγωγής ; Εάν Ναι, έχετε την απαιτούμενη ”Τεκμηρίωση΄΄ ; ΣΛΟΤ 1059/2019 – Λογιστικός χειρισμός διαφορών απογραφής αποθεμάτων

 ΔΕΔ Α 3428/2021 – Λογιστικές διαφορές φύρα, παραγωγής. ΔΕΔ Α 873/2019 Λογιστικές διαφορές-ελλείμματα, πλεονάσματα απογραφής-απομείωση

 ΔΕΔ 3743/2022 – Λογιστικές διαφορές (υπερβάλλουσα ανάλωση α’ υλών & ενδοομιλικές συναλλαγές

 ΔΕΔ 1489/2022 ΦΥΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΚΩΝ

34Καταστροφές Αποθεμάτων Προβήκατε σε Καταστροφές Αποθεμάτων ; Εάν Ναι, έχετε την απαιτούμενη ”Τεκμηρίωση΄΄ ; ΔΕΔ Θ 612/2021 – Καταλογισμός διαφορών αποθήκης. Μη έκδοση φορολογικού στοιχείου Φορολογική αντιμετώπιση καταστροφής αποθεμάτων ( Γιώργου Δαλιάνη- Μαρίας Πουρνιά)35Απαξιωμένα Αποθέματα Έχετε Απαξιωμένα Αποθέματα ; Εάν Ναι, μπορείτε να κάνετε Απομειώσεις ΔΕΔ 3357/2019 – Λογιστικές διαφορές – Μη τεκμηρίωση απομείωσης αποθεμάτων ΔΕΔ 1488/2022 – Απομείωση αποθεμάτων χωρίς τεκμηρίωση και χωρίς δικαιολογητικά – Λογιστικές διαφορές36Κοστολόγηση και αποτίμηση αποθεμάτων Βλέπε Λογιστική Οδηγία εφαρμογής (Άρθρο 20: Επιμέτρηση αποθεμάτων ) Αποθήκη – κοστολόγηση αποθήκης. Επιμέτρηση αποθεμάτων και υπηρεσιών (Γιώργος Νούσης – Δουκέρης Αναστάσιος) Ελάχιστο κόστος λογιστικού-φοροτεχνικού γραφείου ανά επιχείρηση-πελάτη –. (Σταματάκης Στυλιανός και Καραδημήτρης Νικόλαος)9. Επισφαλείς απαιτήσεις37Λογιστικές και Φορολογικές «Προβέψεις» Άλλο “απομείωση” απαιτήσεων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π και άλλο Φορολογικές προβλέψεις Επισφαλών απαιτήσεων Απομείωση εμπορικών απαιτήσεων (Πολύκαρπος Γιώτης ) Άρθρα – Διαγραφή εμπορικών απαιτήσεων ( Πολύκαρπος Γιώτης)38Οι κατάλληλες ενέργειες Έχετε Επισφαλείς απαιτήσεις ; Προβείτε σε κατάλληλες ενέργειες για την διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης, ώστε να αναγνωριστούν φορολογικά

 Λογιστική και φορολογική μεταχείριση των σχηματισμένων προβλέψεων, για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων. (Άρθρο 26 ν. 4172/2013-Κ.Φ.Ε.) [ΣΟΛ ΑΕΟΕ – Κωνσταντίνα Γιαννοπούλου ] ΔΕΑΦ Β 1013611 ΕΞ 2021 – Επισφαλείς απαιτήσεις – Κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση δικαιώματος είσπραξης

 Ε.2087/2019 – Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 234 του ν.4610/2019 (ΦΕΚ Α’ 70) Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων για Πρακτορεία ΟΠΑΠ

 Άρθρα – Η λύση και εκκαθάριση πελάτη με νομική μορφή Α.Ε., δεν αποτελεί στοιχείο που να δικαιολογεί από μόνο του την φορολογική έκπτωση της διαγραφείσας απαίτησης,- ΣΟΛ Α.Ε.ΔΕΔ 5180/2019 – Έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα ποσών διαγραφής απαίτησης – Προϋποθέσεις παρ.4 άρθρου 26 ΚΦΕ39Χρόνος σχηματισμού της πρόβλεψης ΔΕΔ Α 1773/2021 – Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων – Οι διατάξεις του ΚΦΕ δεν απαγορεύουν την διενέργεια πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις που κατέστησαν επισφαλείς σε προηγούμενα έτη ήτοι δεν καθορίζουν τον χρόνο σχηματισμού της πρόβλεψης – Κατάλληλες νομικές ενέργειες – Προϋποθέσεις αναγνώρισης της δαπάνης40Ελέγξτε την δυνατότητα Διαγραφής απαιτήσεων μικρού ύψους Ε.2205/2020 – Παροχή οδηγιών σχετικά με την για τη φορολογική μεταχείριση των επισφαλών απαιτήσεων. Το ύψος, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, δεν υπερβαίνει το ποσό 300 ευρώ ανά αντισυμβαλλόμενο, δύνανται να διαγραφούν, χωρίς να έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες41Μπορείτε να κάνετε Διαγραφή με αμοιβαία συμφωνίαΕ.2205/2020 Απαιτήσεις που διαγράφονται στο πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας ή δικαστικού συμβιβασμού. Δεν εφαρμόζονται τα περί ανάληψης όλων των κατά νόμο ενεργειών . Διακοπή παραγραφής – Οριστική διαγραφή απαιτήσεων – Σύμβαση άφεσης χρέους (ΑΡΤΙΟΝ) Χαρτοσήμανση διαγραφής απαιτήσεων (Τατιάνα Ψαριανού)42Εξέταση τυχόν παραγραφής αξίωσης επιστροφής ΦΠΑ και σχετικών τακτοποιήσεων Για πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ που δημιουργήθηκε μετά την 01/01/2014 η παραγραφή είναι πενταετής σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 42 του ΚΦΔ. ν. 4174/2013. ΠΟΛ.1029/17.2.2006 Το πιστωτικό υπόλοιπο Φ.Π.Α. επιχείρησης για το οποίο συμπληρώθηκε ο χρόνος παραγραφής για επιστροφή του από το Ελληνικό Δημόσιο, δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά της. (1036359/10354/Β0012/10.6.1994).10.  Μετοχικό Κεφάλαιο43Μεταβολές και θέματα Φορολογική μεταχείριση δαπανών που σχετίζονται με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ( Ε.2209/2021 ) Δυνατότητα συμψηφισμού της διαφοράς, που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου, με τις ζημίες μίας ανώνυμης εταιρίας, προκειμένου αυτές να αποσβεσθούν ( άρθρο 80 του ν. 4916/2022)

 ΔΕΔ 891/2020 Αναγνώριση ποσού για αύξηση κεφαλαίου απαιτεί εγγραφή σε συγκεκριμένους λογαριασμούς ΕΛΠ καθώς και δημοσιότητα της απόφασης της αύξησης Για το ποσό των μερισμάτων, που δεν έχει καταβληθεί στους μετόχους προκειμένου να διατεθεί για μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα προσδιοριστεί με νεότερη απόφαση Γενικής Συνέλευσης, δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων – ΣΟΛ Α.Ε.

 ΔΕΔ 1911/2022 – Καταθέσεις για αύξηση κεφαλαίου – Προθεσμία αύξησης – Τέλη χαρτοσήμου   ΣΛΟΤ 554/2021 Ποιά χρονική στιγμή θα απεικονισθεί η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου στα λογιστικά βιβλία ΑΕ 

 ΕΔ Α 2039/2022 – Μείωση κεφαλαίου και κάλυψη τεκμηρίου

 ΔΕΔ 2746/2022 – Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου – Διαφορά υπέρ το άρτιο – Τεχνητή διευθέτηση

11.  Συναλλαγματικές διαφορές44Συναλλαγματικές διαφορές : Υπολογισμός και Φορολογική Αναγνώριση Συναλλαγματικές διαφορές : α) Αποφύγετε ένα συχνό λάθος κατά την αποτίμηση στο τέλος της Χρήσης β) Καταγράψτε την διαφορά Λογιστικής και Φορολογικής Βάσης

 Συναλλαγματικές διαφορές (Σ.Δ) – Λογιστικός και φορολογικός χειρισμός (άρθρο του Λάμπρου Αθανασόπουλου ) Φορολογική αντιμετώπιση των συναλλαγματικών διαφορών, που προκύπτουν από την αποτίμηση καταθέσεων σε Ξένο Νόμισμα – ΣΟΛ Α.Ε.

 Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1027291 ΕΞ 2016/17.2.2016 -.

12.  Πρόβλεψη Αποζημίωσης Προσωπικού45Υπολογισμός Πρόβλεψης Αποζημίωσης Προσωπικού Δεν εκπίπτουν φορολογικά ( άρθρο 23 παρ. 1 περ. δ του ν.4172/2013). Εφόσον γίνουν καταχωρούνται και στον πίνακα Ε στη δήλωση Ε3 ως διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης Άρθρα – Λογιστικός χειρισμός κατανομής του κόστους των προβλέψεων για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, βάσει της απόφασης της IFRIC, ΔΛΠ 19 (Γιαννόπουλος Παναγιώτης)  Πρόβλεψη για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία και αλλαγή λογιστικής πολιτικής σύμφωνα με τα ΕΛΠ (Πολύκαρπος Γιώτης)13.   Έκτακτη εισφορά στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας46Έκτακτη Εισφορά Με το άρθρο 37 του ν. 4936/2022 ορίζεται η επιβολή έκτακτης εισφοράς επί της υπερβάλλουσας κερδοφορίας των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τη συμμετοχή τους στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας για το χρονικό διάστημα από 1η Οκτωβρίου 2021 έως και την 30ή Ιουνίου 2022. Επίσης με την παράγραφο 5 του ιδίου άρθρο ορίζεται ότι οι υπόχρεοι στους οποίους επιβάλλεται άπαξ έκτακτη εισφορά δύνανται, κατά τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών για σκοπούς επιβολής φόρου εισοδήματος, να εκπίπτουν το ποσό της εισφοράς της παρ. 1, ως δαπάνη σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε. 14.  Υπολογισμός τεκμαρτών εσόδων47Υπολογισμός τεκμαρτών εσόδων Ε.2156/2019 – Φορολογική μεταχείριση τεκμαρτού εισοδήματος και τεκμαρτής δαπάνης από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου✏Περιπτώσεις : α) το τεκμαρτό εισόδημα (μίσθωμα) από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου έχει καταχωρηθεί στα βιβλία της επιχείρησης, β) Δεν έχει καταχωρηθεί στα βιβλία

ΔΕΑΦ Α 1045832 ΕΞ 2021 – Φόρος ιδιόχρησης σε κλειστές ή πληττόμενες επιχειρήσειςΔΕΔ Α 1697/2020 – Ενδείξεις μέτρησης του ΔΕΔΔΗΕ για την τεκμηρίωση ιδιοχρησιμοποίησης ή δωρεάν διάθεσης ακινήτου15.  Από το «Λογιστικό» στο «Φορολογητέο» Αποτέλεσμα48«Στάδια» και τα «Βήματα»Τα «Στάδια» και τα «Βήματα».
Δείτε  : Πίνακα 2
 Οδηγός φορολογικής αναμόρφωσης-BDO «Tax Report» (τεύχος 4)(Επιμέλεια : Κωνσταντίνος Νιφορόπουλος )49Έντυπα και ΠίνακεςΈντυπα και Πίνακες
Δείτε  : Πίνακα 3
  16.  Διανεμόμενα Κέρδη για τα οποία δεν έχει καταβληθεί Φόρος και «Προσωρινές Διαφορές» κατά το χρόνο διανομής τους50Διανεμόμενα Κέρδη για τα οποία δεν έχει καταβληθεί Φόρος Η αντιμετώπιση της ανάκτησης της φορολόγησης των διανεμόμενων ποσών από κέρδη για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος πρέπει να είναι απλή και ευέλικτη (Γεώργιος Αρχ. Λαζαρίδης) [ Δείτε σχετικά και στο Κεφ. 30 ]51«Προσωρινές Διαφορές» κατά το χρόνο διανομής τους Η αποφυγή της διπλής φορολόγησης κατά τη διανομή ποσών σχετιζόμενων με προσωρινές διαφορές μετά την εγκύκλιο Ε.2089/2022 (Πρακτικές εφαρμογές)  ( Βλάχος Θεόδωρος) Η φορολογική μεταχείριση των προσωρινών διαφορών μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης κατά το χρόνο διανομής τους (Γιαννόπουλος Παναγιώτης)17.  Επιστρεπτέα προκαταβολή και Αποζημίωση άδειας ειδικού σκοπού52Επιστρεπτέα προκαταβολήα) Έχετε προβεί στον κατάλληλο Λογιστικό Χειρισμό,
β)
 Υπολογίσατε το ποσό που πρέπει να καταχωρηθεί ως έσοδο στη Χρήση 2022 (εάν δεν είχε καταχωρηθεί στην χρήση 2021).
 Επιστρεπτέα Προκαταβολή – Λογιστικός και φορολογικός χειρισμός Προσοχή : Έσοδο που τυχόν έχει προκύψει από την έκπτωση δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί εφάπαξ καταβολής του επιστρεπτέου ποσού Ε.2046/2022 /26.05.2022 Φορολογική μεταχείριση και χρόνος αναγνώρισης του εσόδου του μη επιστρεπτέου ποσού53Αποζημίωσης άδειας ειδικού σκοπού Φορολογική αντιμετώπιση της αποζημίωσης άδειας ειδικού σκοπού – ΣΟΛ ΑΕ 18.  Αφορολόγητα έσοδα – Πίνακας 10-Ν «Αφορολόγητα έσοδα από έκτακτα γεγονότα».54Γενικά Διαχωρισμός των Αφορολογήτων σε υπαγόμενα ή μη υπαγόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 47 του ν. 4172/2013 Άρθρα – Οδηγός μείωσης των φορολογητέων κερδών και του φόρου (χρήση 2021) – 7 κατηγορίες και 53 περιπτώσεις – επιδοτήσεις (έσοδα), που δεν φορολογούνται (Κωνσταντίνος Νιφορόπουλος)55Κωδικός 513 -Ν . Υποπίνακας 10Α»[ Δείτε τον Πίνακα 4 ]Κωδικός 513 -Ν . Υποπίνακας 10Α «Αφορολόγητα έσοδα για τα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 47 του ν. 4172/2013»56Κωδικός 514 -Ν . Υποπίνακας 10Β»[ Δείτε τον Πίνακα 5 ]Κωδικός 514 -Ν . Υποπίνακας 10Β «Αφορολόγητα έσοδα για τα οποία ΔΕΝ έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 47 του ν. 4172/2013»57Νέες επιδοτήσεις έτους 2022Χρήση 2022 – Νέες Αφορολόγητες επιδοτήσεις/ενισχύσεις
[ Δείτε τον Πίνακα 6 ]
 Αφορολόγητα που θεσπίστηκαν με νόμο το έτος 2022 (Κωνσταντίνος Αντ. Κουλογιάννης)19.  Επενδυτικοί Νόμοι (Αφορολόγητα έσοδα και Μείωση Φόρου)58Επενδυτικοί Νόμοι (Αφαίρεση από τα Κέρδη ) Υπάρχει τυχόν υπόλοιπο επενδύσεων παλιότερων αναπτυξιακών Νόμων [Το ποσό αφαιρείται από τα Κέρδη] Στους κωδικούς 046, 044, 045, 041 και 099 καταχωρούνται ποσά κινήτρων, είτε βάσει αναπτυξιακών νόμων, είτε βάσει ειδικών διατάξεων νόμων59Επενδυτικοί Νόμοι (Αφαίρεση από το Φόρο ) Οι κωδικοί 579, 574, 582 (Ν) συμπληρώνονται από τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει χρήση των εν λόγω κινήτρων προκειμένου να αφαιρεθεί το ποσό της απαλλαγής από την καταβολή φόρου κατά το τρέχον φορολογικό έτος λόγω πραγματοποίησης παραγωγικών επενδύσεων, στο πλαίσιο των διατάξεων του ν.3908/2011 (φορολογική απαλλαγή ν.3908/2011), του ν.4399/2016 (φορολογική απαλλαγή ν.4399/2016), του ν.4608/2019 (φορολογική απαλλαγή ν.4608/2019)[Το ποσό αφαιρείται από το Φόρο] Κωδ. 575-Ν Το διπλάσιο ποσό του μισθώματος που καταβάλλεται για τη χρήση ακινήτου στην περιοχή Γεράνι – Μεταξουργείο, με βάση τις διατάξεις της παρ.Β2 των άρθρων 43 και 44 του ν.4030/2011 (φορολογικά κίνητρα αποκατάστασης κτιρίων στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας), αντίστοιχα.

 Πρακτικές εφαρμογές δημιουργίας αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων (Ν.3908/2011, Ν.4399/2016 και Ν.4608/2019) λόγω πραγματοποίησης επενδύσεων, δήλωση σε έντυπο Ν και μεταγενέστερη διανομή αυτών σε περιβάλλον ΕΛΠ και ΔΠΧΑ (με χρήση η όχι του αναβαλλόμενου φόρου)  ( Αθανασόπουλος Κ. Λάμπρος και Στέλιος Ντότσιας)20.  Αφορολόγητα έσοδα – Ειδικές περιπτώσεις60Αντιστάθμισμα νησιωτικού κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ) Λογιστική απεικόνιση του αντισταθμίσματος νησιωτικού κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ) ν.4551/2018 και φορολογικός χειρισμός σε περίπτωση διανομής η κεφαλαιοποίησής του – ΣΟΛ ΑΕΓιώργος Χριστόπουλος: Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους (ΑΝΗΚΟ, Ν. 4551/2018), όλα όσα αφορούν τον φορολογικό χειρισμό και την καταχώριση στα έντυπα Ε1, Ε3 και Ν61Κέρδη των τεχνικών εταιρειών Κέρδη των τεχνικών εταιρειών από εκτέλεση τεχνικού έργου στην αλλοδαπή – κωδικός 497 – ΝΕ. 2121/2021 εγκύκλιος ΑΑΔΕ62Ωφέλεια που προκύπτει από τη διαγραφή υποχρεώσεων Ωφέλεια που προκύπτει υπέρ επιχείρησης από τη διαγραφή υποχρεώσεων στο πλαίσιο προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης.Ε.2164/2020 – Η ωφέλεια που προκύπτει υπέρ επιχείρησης από τη διαγραφή υποχρεώσεων της δεν συνιστά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα63Κέρδη από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 4172/2013. Η εν λόγω απαλλαγή χορηγείται με την προϋπόθεση ότι τα κέρδη εμφανίζονται σε ειδικό λογαριασμό με την ονομασία «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι δέκα (10) Kw». Σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους, φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κώδικα κατά το χρόνο διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους αντίστοιχα.64Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου Υπερτίμηση που προκύπτει από τυχόν αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου η οποία δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος,ΠΟΛ.1059/201565Αφορολόγητες Υπεραξίες και Τόκοι[ Κωδ. Εντύπου Ν-465, 466, 463, 467 ]
Στον κωδικό 465 αναγράφεται η υπεραξία που προκύπτει από μεταβίβαση εταιρικών ομολόγων που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρμογή του ν.3156/2003, καθώς και εταιρικών ομολόγων που έχουν εκδοθεί από εταιρείες με έδρα σε χώρες της Ε.Ε και του ΕΟΧ/ΕΖΕΣ, όπως έχει διευκρινισθεί με την ΠΟΛ.1032/2015 εγκύκλιο. Στον κωδικό 466 αναγράφεται η υπεραξία που προκύπτει από εκποίηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ (ημεδαπών, Ε.Ε., ΕΟΧ/ΕΖΕΣ), όπως έχει διευκρινισθεί με την ΠΟΛ.1032/2015 εγκύκλιο, καθώς και τα διανεμόμενα κέρδη από μερίδια ΟΣΕΚΑ (ημεδαπών, Ε.Ε., ΕΟΧ/ΕΖΕΣ) με βάση τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1042/2015 εγκύκλιο.21.  Φορολογικές Αναμορφώσεις στα Έξοδα66Προϋποθέσεις έκπτωσης των δαπανώνα) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της, συμπεριλαμβανομένων και δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης,
β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση, γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.

 Αρθρο – Δαπάνες επιχειρήσεων – Αποφάσεις της ΔΕΔ που εκδόθηκαν το 2019 και αφορούν σε υποθέσεις με καταλογισμό λογιστικών διαφορών Δείτε όλες τις αποφάσεις της Δ.Ε.Δ. : Φορολογικό αρχείο – Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. (Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών) https://www.taxheaven.gr/laws/cat1/13

 Η φορολογική αντιμετώπιση της οικονομικής ζημιάς που υφίσταται επιχείρηση λόγω κλοπής, ληστείας ή απάτης εις βάρος της από άγνωστους δράστες με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων – ΣΟΛ ΑΕ  (Ηλίας Ζημιανίτης )

 ΔΕΔ Θ 1906/2022 – Δαπάνες καυσίμων – Στα παραστατικά δεν αναγράφεται ο Αρ.Κυκλ. – Δώρα πελατών – Υποτίμιση απογραφής – Επισφαλείς απαιτήσεις   ΔΕΔ Θ 1874/2022 – Έκπτωση και επιστροφή ΦΠΑ δαπανών σε μισθωμένο ακίνητο με διάρκεια μίσθωσης μικρότερη των 9 ετών

 ΔΕΔ 2879/2022 – Λογιστικές διαφορές – Εκτενής χρήση αποδείξεων λιανικής πώλησης καυσίμων από αγρότη που διαθέτει αγροτικά μηχανήματα ΔΕΔ Α 1652/2022 – Λογιστικές διαφορές – Μη εκπτωση δαπανών από παροχή ή λήψη αμοιβών σε χρήμα ή είδος που συνιστούν ποινικό αδίκημα – Συμπληρωματικά στοιχεία  

 ΔΕΔ 960/2022 – Μη εκπιπτόμενες δπάνες κινητής τηλεφωνίας κατά το ποσοστό που χρησιμοποιούνται από άλλα μέλη της οικογενείας και όχι από τον Ελ.Επαγγελματία  

67«Τεχνική Διευθέτηση» – «Αδιόρατη» αλλά «Επικίνδυνη»Άρθρο 38 του ν.4174/2013 -Γενικός Αντικαταχρηστικός Κανόνας (GAAR) Ε.2167/2019 – Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 5 και 56 του ν.4172/2013, και του άρθρου 38 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013)

 Το ζήτημα των αντικαταχρηστικών κανόνων στη φορολογία εισοδήματος ( Αντώνης Νασόπουλος ) ΔΕΔ Α 1050/2020 – Λογιστικές διαφορές – Μη έκπτωση δαπάνης αποζημίωσης απόλυσης της αντιπροέδρου του Δ.Σ. της εταιρείας και συζύγου του προέδρου και διευθύνοντα συμβούλου του – Τεχνητή διευθέτηση Ο φορολογικός σχεδιασμός (Tax Planning) απαιτεί φορολογικές “αποφάσεις ή/και συμφωνίες” (Tax Rulings), αλλιώς δυνητικά θα καταλήξει σε επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό (Aggressive Tax Planning). Μήπως να τα ξεκαθαρίσουμε;
Κωστής Ν. Ντρούκας, MScΖημιά από πώληση συμμετοχών, ενδοομιλικές συναλλαγές, λογιστικές διαφορές, τεχνητή διευθέτηση

 ΔΕΔ 1989/2022 – Τεχνητή διευθέτηση – επιχείρηση στη Βουλγαρία68Δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης Είχατε Δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ; Εάν ναι δείτε και τον κωδ. 2029 – Κ.Φ.Α Ε.2107/2021 – Έκπτωση δαπανών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης69Τρόπος εξόφλησης δαπανών[ Δείτε τον Πίνακα 7 ] Τρόπος εξόφλησης δαπανών : α) Δαπάνες/αγορές άνω των 500 ευρώ , β) Δαπάνες στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης, γ) Δαπάνες ενοικίων70Ασφαλιστικές Εισφορές Μισθωτών -Επαγγελματικά Ταμεία Ασφαλιστικές Εισφορές Μισθωτών – Χρόνος πληρωμής για να εκπέσουν φορολογικά – Επαγγελματικά Ταμεία ΠΟΛ.1113/2015 Ε.2235/2021 – Φορολογική μεταχείριση ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλονται σε ημεδαπά Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.)71Ασφαλιστικές Εισφορές Μη Μισθωτών Εκπίπτουν εφόσον καταβληθούν, δηλαδή κατά τον χρόνο που επιβαρύνουν ταμειακά την επιχείρηση. ΠΟΛ.1219/2018 – Χρόνος έκπτωσης ασφαλιστικών εισφορών (Ε.Φ.Κ.Α) από τα ακαθάριστα έσοδα μη μισθωτών ΣΛΟΤ 338/2020 – Καταχώριση ασφαλιστικών εισφορών σε ατομική επιχείρηση με απλογραφικά βιβλία72Φορολογική αναμόρφωση του ”Τέλους Επιτηδεύματος”
 (Upd 5) Τέλος επιτηδεύματος73Φόροι που εκπίπτουν και πότε Δεν εκπίπτουν: (περιοριστικά): αα) ο φόρος εισοδήματος, ββ) το τέλος επιτηδεύματος, γγ) οι έκτακτες εισφορές. δδ) ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) που αναλογεί σε μη εκπιπτόμενες δαπάνες, εφόσον δεν είναι εκπεστέος ως Φ.Π.Α. Εκπίπτουν (π.χ. ΕΝΦΙΑ, τέλη κυκλοφορίας, τέλη χαρτοσήμου, ανταποδοτικά τέλη υπέρ Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, κ.λπ.). Οι ανωτέρω φόροι – τέλη εκπίπτουν κατά το χρόνο που καταβάλλονται. Εξαίρεση αποτελούν τα τέλη κυκλοφορίας τα οποία προκαταβάλλονται και κατά συνέπεια εκπίπτουν το επόμενο φορολογικό έτος74Φορολογική αναμόρφωση προστίμων και προσαυξήσεων – Μια επισήμανση Διευκρινίζεται ότι στην έννοια των τόκων υπερημερίας που δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα μίας επιχείρησης περιλαμβάνονται μόνο εκείνοι που προκύπτουν λόγω οφειλής φόρων, τελών, δασμών, εισφορών, αμοιβών προς το Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ( ΠΟΛ.1094/2016) Οι τόκοι υπερημερίας που καταβάλλονται στη Δ.Ε.Η. εκπίπτουν φορολογικά, με τους περιορισμούς που τίθενται στην περίπτωση α’ του άρθρου 23 του Ν.4172/201375«Κράτη μη συνεργάσιμα» και από «Κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς» Έχετε τεκμηριώσει τη φορολογική αναγνώριση από «Κράτη μη συνεργάσιμα» και από «Κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς» ; ΠΟΛ.1197/22-12-2016 Φορολογική μεταχείριση των δαπανών που καταβάλλονται σε οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο ή που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς

 Κράτη μη συνεργάσιμα στο φορολογικό τομέα και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς (Νασόπουλος Α. Αντώνιος) Παρακράτηση φόρου 20% σε τιμολόγιο εταιρείας του εξωτερικού

 Στενεύει ο κλοιός για εταιρείες του εξωτερικού με προνομιακή φορολόγηση (π.χ. Κύπρος) ( Γιώργου Δαλιάνη, Διονύση Σαμόλη και της Νίκης Χατζοπούλου)

Α.1186/2021 – Καθορισμός των κρατών που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, με βάση τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013, για το φορολογικό έτος 2020Α.1246/2021 – Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών για το φορολογικό έτος 2020 δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 4 και των κριτηρίων της παρ. 3 σε συνδυασμό με τις παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013

 ΔΕΔ Θ 1033 – Μη έκπτωση δαπανών από επιχείρηση σε κράτος με προνομιακό καθεστώς (Βουλγαρία)✏ ΔΕΔ 1348/2022 – Εισόδημα. Λογιστικές διαφορές. δαπάνη από οντότητα με προνομιακό φορολογικό καθεστώς  

 ΔΕΔ – Μη έκπτωση δαπανών από οντότητα με προνομιακό φορολογικό καθεστώς

76Έχετε “Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες” Ε.2018/2022 – Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες – Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4607/2019 (Α’ 65) Άρθρα – Ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες ( Αθανασόπουλος Κ. Λάμπρος)Κανόνες για τις Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες (άρθρο 66 ν. 4172/2013) (Νασόπουλος Α. Αντώνιος)77Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες-«Αντίστροφη » αναμόρφωση

  Προσοχή : Ποσά που είχαν υπαχθεί σε φορολογία τα προηγούμενα φορολογικά έτη με βάση τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4172/2013 (ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες – CFC)

 Ε.2018/2022 – – Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν. 4172/2013.78Δαπάνες Διαφήμισης Δαπάνες Διαφήμισης (διαφημίσεις που γίνονται με ημερολόγια, δώρα, έντυπα, κάθε είδους, κ.λπ ) Η επικίνδυνή παράλειψη της μη πληρωμής του 2%.
 α) ΠΟΛ.1113/2.6.2015 και β) Η απόδοση του τέλους, γίνεται μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Τέλος διαφήμισης υπέρ δήμων και κοινοτήτων: Πώς θα γίνεται η καταβολή του ηλεκτρονικά στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων79Έκπτωση διαφημιστικών δαπανών Επιπλέον προϋποθέσεις, που πρέπει να υπάρχουν. Οι δαπάνες των διαφημιζομένων που αφορούν σε πράξεις του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 (Α΄ 159) εκπίπτουν μόνο εφόσον οι σχετικές πράξεις διενεργούνται κατά τις προβλέψεις του άρθρου 12 του νόμου αυτού. Ε.2033/2021 – Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22Γ , καθώς επίσης του άρθρου 22Δ και της περ. ιστ’ του άρθρου 23 του ν. 4172/2013, σχετικά με την έκπτωση διαφημιστικών δαπανών80Τέλος καλλυντικών Ε.2037/2021 – Χρόνος έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδα του τέλους καλλυντικών (άρθρο 88 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43))
81Δωρεές προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους ΟΤΑ Ε.2106/2021 – Έκπτωση της δαπάνης των δωρεών σε χρήμα ή σε είδος προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους ΟΤΑ
82Αρνητική απόδοση επενδύσεων Ε.2008/2022 – Φορολογική μεταχείριση της απώλειας κεφαλαίου (ζημίας), λόγω αρνητικής απόδοσης επενδύσεων
83Κανόνας περιορισμού τόκων – «υπερβαίνον κόστος δανεισμού»

(Σας αφορά για ποσό άνω των 3.000.000 ευρώ) Ε.2004/2021 – Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 49 του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4607/2019, αναφορικά με τον κανόνα περιορισμού των τόκων

 Άρθρα – Κανόνας περιορισμού των τόκων – Άρθρο 49 του ΚΦΕ (ν.4172/2013) [Παναγιώτης Βασ. Πάτσης]

 Προσοχή : Δαπάνη τόκων προηγούμενων ετών που μεταφέρεται για έκπτωση στο τρέχον φορολογικό έτος, με βάση τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 49 του ν. 4172/2013 Κανόνας περιορισμού των τόκων. Κατά παρέκκλιση ο φορολογούμενος είναι μέλος ενοποιημένου ομίλου, δύναται: α. να εκπίπτει πλήρως το υπερβαίνον κόστος δανεισμού, εφόσον ….β….
[Η παράγραφος 8 τέθηκε όπως προστέθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4916/2022 (ΦΕΚ Α’ 65/28-03-2022) ]84Χρόνος έκπτωσης των ποσών (rebate) και (clawback) Ε.2199/2021 – Φορολογική μεταχείριση των ποσών επιστροφής (rebate) και των ποσών της αυτόματης επιστροφής (clawback) για το φορολογικό έτος 2020

 Ε.2198/2021 – Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1113/2015 αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση των ποσών επιστροφής (rebate) και των ποσών της αυτόματης επιστροφής (clawback) Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση πιστωτικών τιμολογίων για Clawback (Κωνσταντίνος Κουλογιάννης)

 ΔΕΔ Α 2761/2022 – Έκπτωση clawback  

85Φόρος εισροών Φ.Π.Α Ο φόρος εισροών που διακανονίζεται, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά το φορολογικό έτος του διακανονισμού Ε.2108/2021 – Έκπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4172/2013 του Φ.Π.Α. που διακανονίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Κώδικα Φ.Π.Α.86Ασφάλιση μελών διοικητικών συμβουλίων

 Νόμος 5006/2022 . Αρθρο 32. Μέθοδος υπολογισμού χρόνου ασφάλισης μελών διοικητικών συμβουλίων

Περί των ασφαλιστικών εισφορών των προσώπων που διορίζονται ως μέλη διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας και λαμβάνουν αμοιβή, καθώς και των διαχειριστών όλων των νομικών μορφών των εταιρειών, πλην των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, και περί των μελών των διοικητικών συμβουλίων των αγροτικών συνεταιρισμών, εφόσον λαμβάνουν αμοιβή.22.  Δαπάνες που ”πριμοδοτούνται” φορολογικά87Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας [ Κωδ. 503-Ν ] ( άρθρο 22Α ν.4172/2013 ) Ε.2136/2020 – Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων τεσσαρακοστού έκτου και τεσσαρακοστού ενάτου του ν.4712/2020 (Α΄ 146) 100335/2019 – Κριτήρια χαρακτηρισμού δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων (Όπως τροποποιήθηκε με την 45821/11-05-2020 και την 79230/15.7.2021).

 Αναπτυξιακά κίνητρα για δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων (Πέτρος Μενέξης) Υποχρεωτικός ο έλεγχος από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή/ελεγκτική εταιρεία, για την πιστοποίηση δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας. ν. 4965/2022 (ΦΕΚ Α’ 162/02-09-2022) και ισχύει για τα αιτήματα πιστοποίησης δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, τα οποία αφορούν στο φορολογικό έτος 2022 και εφεξής88Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για συγκεκριμένες δαπάνεςΑφορα τους εργαζόμενους και την προστασία του περιβάλλοντος [ Κωδ. 504 -Ν ]
[ Δείτε τον Πίνακα 8 ]
 Ε.2031/2021 – Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22Β, όπως τέθηκε με τον ν. 4646/2019 (Α’ 201) και τροποποιήθηκε με τον ν.4710/2020 (Α’ 142)89Προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης [ Κωδ. 508 -Ν ] Ε.2033/2021 εγκύκλιος ΑΑΔΕ Προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης κατά τα φορολογικά έτη 2022 και 2023 Άρθρα – Στον υπολογισμό της προσαυξημένης έκπτωσης του άρθρου 22γ του ν. 4172/2013, δεν λαμβάνεται υπόψη η αμοιβή της διαφημιστικής εταιρείας που μεσολαβεί – ΣΟΛ ΑΕ90Δαπάνη για την εφαρμογή ηλεκτρονικής τιµολόγησης [ Κωδ. 509 -Ν ] ( άρθρο 71ΣΤ, ν.4172/2013 )Η δαπάνη για την αρχική προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού που απαιτείται για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, αποσβένεται πλήρως στο έτος πραγματοποίησής της, προσαυξημένη κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).Η δαπάνη για την παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών τιμολογίων για το πρώτο έτος έκδοσης των παραστατικών πώλησης, προσαυξάνεται κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).91Α.5 Κίνητρα Απασχόλησης Προσωπικού [ Κωδ. 511 -Ν και 071 – Ν ] ( άρθρο 71Δ, ν.4172/2013)Προσαύξηση (εξωλογιστικά) κατά 50% εργοδοτικών εισφορών ΠΟΛ.1244/2018 – Καθορισμός των προϋποθέσεων, των όρων, της διαδικασίας, του τρόπου υπολογισμού  (άρθρο 71Δ)Προσαύξηση (εξωλογιστικά) το ποσό των 1.500 ευρώ, για κάθε άτομο που απασχολούν μέσα στο φορολογικό έτος με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Ν. 3522/2006, άρθρο 4 , παρ.1092Προσαυξημένες αποσβέσεις [ Κωδ. 512 -Ν ] Ε. 2206/2020 εγκύκλιος ΑΑΔΕ
[ Δείτε τον Πίνακα 9 ] ΠΟΛ.1221/2018 – Καθορισμός των προϋποθέσεων, των όρων, των διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄)93Φαρμακευτικές Εταιρείες Συμψηφισμός αυτόματης επιστροφής clawback με ποσοστά επί των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και των δαπανών επενδυτικών ΓΠ.οικ. 80277/23-12-2021 – Διαδικασία, όροι και προϋποθέσεις συμψηφισμού αυτόματης επιστροφής clawback με ποσοστά επί των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και των δαπανών επενδυτικών σχεδίων
(Όπως τροποποιήθηκε με την Γ.Π. Οικ. 43696/26.07.2022. )94Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης Ν. 4172/2013. [Νέο] Άρθρο 22Ε. Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για δαπάνες που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίησηΟι διατάξεις του άρθρου 22Ε εφαρμόζονται για δαπάνες που πραγματοποιούνται και πάγια που αποκτώνται στα φορολογικά έτη 2023, 2024 και 2025 139818 ΕΞ 2022 – Προϋποθέσεις, διαδικασία και είδη δαπανών που πραγματοποιούνται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22Ε του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 86 του ν. 4941/2022 (Α’ 113)23.  Κίνητρα Ευρεσιτεχνίας95Κίνητρα Ευρεσιτεχνίας [ Κωδ. 041 -Ν ] ( άρθρο 71Α, ν.4172/2013Άρθρο 71Α :Τα κέρδη της επιχείρησης από την εκμετάλλευση ευρεσιτεχνίας διεθνώς αναγνωρισμένης στο όνομά της, που αναπτύχθηκε από την ίδια, απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος για έως τρεις (3) συνεχόμενες χρήσεις. 79628 ΕΞ 2022 – Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για την εφαρμογή του άρθρου 71Α «Κίνητρα Ευρεσιτεχνίας» του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 89 του ν. 4864/2021 (Α’ 237).24.  Προσωρινές διαφορές – Πίνακας Ε του Ε396Διαχωρισμός «Μόνιμων» και «Προσωρινών» Διαφορών – Έλεγχος για Προσωρινές διαφορές προηγούμενων ετών Ο «πίνακας Ε» του εντύπου Ε3 – Ανάλυση και παραδείγματα ( άρθρο των : α) Γιώργου Α. Κορομηλά και β) Κωνσταντίνου Ιωαν. Νιφορόπουλου ) Οι προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης (Πρακτικές εφαρμογές) (Βλάχος Θεόδωρος)25.  Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις” και ”Ενδοομιλικές Συναλλαγές”97Σχετικά με τις ”Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις” – Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων«συνδεδεμένο πρόσωπο»: Ν. 4172/2013 άρθρο 2 παρ.ζ Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων: Υπόχρεοι σε καταχώριση – Οδηγίες χρήσης για την εφαρμογή98Μήπως διενεργείτε ”Ενδοομιλικές Συναλλαγές;” Transfer Pricing – Ενδοομιλικές συναλλαγές και φορολογικά έντυπα Ε3 και Ν – Συνοπτικός οδηγός ανάλυσης και τεκμηρίωσης transfer pricing 2021  (Κωστής Ν. Ντρούκας)Άρθρα – Διορθωτικές ενέργειες ενδοομιλικής τιμολόγησης κατά το κλείσιμο της χρήσης (Κωστής Ν. Ντρούκας )99Αντίστροφη φορολογική αναμόρφωση Άρθρο 171 Ειδική πρόβλεψη σχετικά με τη διόρθωση των φορολογητέων κερδών – Προσθήκη παρ. 1Α στο άρθρο 50, παρ. 84 στο άρθρο 72 ν. 4172/2013 και παρ. 4 στο άρθρο 19 ν. 4174/2013 Αντίστροφη φορολογική αναμόρφωση σε περιπτώσεις ενδοομιλικών τιμολογήσεων (Transfer Pricing) – Τι ισχύει με τις νέες διατάξεις (Κωστής Ν. Ντρούκας)100Υποβολή Συνοπτικού πίνακα πληροφοριών και Φάκελος Τεκμηρίωσης (αρ 21 ν.4172/2013) Άρθρα – Συμπεράσματα αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) περί τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών Η ορθή επιλογή του ελεγχόμενου μέρους και της διαμέσου ως σημείο αναφοράς για τον προσδιορισμό της φορολογικής διαφοράς στις ενδοομιλικές συναλλαγές ΔΕΔ 3712/2022 – Λογιστικές διαφορές ενδοομιλικών συναλλαγών26.  Ειδικές Κατηγορίες Επιχειρήσεων – Υπολογισμός φόρου – Φορολογικές Αναμορφώσεις[ Μήπως ανήκετε σε Ειδικές Κατηγορίες Επιχειρήσεων ; ]101Νομικά Πρόσωπα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Εγχειρίδιο απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα που αφορούν στα Νομικά Πρόσωπα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Μάιος 2019 Ε.2027/2022 – Διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά με την έκπτωση δαπανών για τον προσδιορισμό του εισοδήματος νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήραΔΕΔ Α 559/2020 – Έσοδα που αποκτούν μη κερδοσκοπικά πρόσωπα από δραστηριότητα η οποία δε συνιστά άσκηση της μη κερδοσκοπικής αποστολής τους, αποτελούν αντικείμενο φορολογίας102Αθλητικά Σωματεία / ΝΕΠΑ Φορολογικές, ασφαλιστικές υποχρεώσεις και οργανωτικά ζητήματα Αθλητικών Σωματείων (Α. Νασόπουλος) ΝΕΠΑ: Το νέο θεσμικό πλαίσιο με το νόμο 4926/2022 – Όλες οι αλλαγές και οι σημαντικές προθεσμίες για την εναρμόνιση με τις νέες διατάξεις103Αγρότες Φορολογία εισοδήματος αγροτών (του Φώτη Τσιατούρα) Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος επί κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα – Συμβολαιακή γεωργία 127754 ΕΞ 2022 – Καθορισμός της διαδικασίας, των δικαιολογητικών.104Μικρές Επιχειρήσεις Καθεστώς απαλλαγής από το ΦΠΑ μικρών επιχειρήσεων – Λογιστική και φορολογική αντιμετώπισή τους (του Φώτη Τσιατούρα)
105Κοινωνική Οικονομία Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για την Κοινωνική Οικονομία μετά το ν. 4430/2016 Κοιν.Σ.Επ.: Φορολογικά, ασφαλιστικά και εργασιακά ζητήματα ( Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς)106Ακίνητα και Τεχνικές Εταιρείες

 Ειδικά θέματα φορολογίας τεχνικών εταιριών [09-07-2022] (Τατιάνα Ψαριανού) ΔΕΔ Θ 1266/2022 – Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από πώληση αδιάθετων ακινήτων ατομικής επιχείρησης ανέγερσης και πώλησης οικοδομών μετά την διακοπή των εργασιών της  

 Εκμετάλλευση ακινήτων και θέματα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής ΣΛΟΤ 1568/2021 Εγγραφές σε διπλογραφικά βιβλία οικοδομικής εταιρείας από την πληρωμή με συμβόλαιο ημιτελούς ακινήτου η παράδοση του οποίου θα γίνει με την ολοκλήρωση της κατασκευής 

 ΣΛΟΤ 2893/2023 Κόστος οικοδομής

107Φορολογικές Αναμορφώσεις Φορολογικές Αναμορφώσεις στα Έξοδα και στα Έσοδα ορισμένων κατηγοριών Επιχειρήσεων[ Δείτε τον Πίνακα 10 ] Δείτε αν ανήκετε σε κάποια από αυτές27.  Φορολογική ζημιά που δικαιούται να μεταφέρει η επιχείρηση.108ΓενικάΣύμφωνα με το Άρθρο 27 του ν.4172/2013 : η ζημία μεταφέρεται για να συμψηφισθεί με τα επιχειρηματικά κέρδη διαδοχικά στα επόμενα πέντε (5) φορολογικά έτη.Δεν απαιτείται η ζημία να έχει αναγραφεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους που προέκυψε, αλλά αυτή μπορεί να δηλωθεί οποτεδήποτε, μέσα στην πενταετία109Φορολογική μεταχείριση ζημιών που προκύπτουν στην αλλοδαπήΕ.2100/2021 – Φορολογική μεταχείριση ζημιών που προκύπτουν στην αλλοδαπή με βάση τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν.4172/2013 (Α΄ 167)Σε περίπτωση που μεταβληθεί η άμεση ή έμμεση συμμετοχή ή τα δικαιώματα ψήφου άνω του ποσοστού 33% και παράλληλα γίνει, μέσα στο ίδιο ή/και το επόμενο φορολογικό έτος, αλλαγή της δραστηριότητας της εταιρείας σε ποσοστό άνω του 50% του κύκλου εργασιών της, οι ζημιές δεν μεταφέρονται28.   Συντελεστές Φόρου Εισοδήματος – Προκαταβολή – Εισφορά Αλληλεγγύης – Φόρος  Μερισμάτων110Μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις✏ Κλίμακες φορολογίας 2022 (Κ.Κουλογιάννης)
111Μήπως έχετε δραστηριότητα στο Εξωτερικό;✏ Άρθρα – Η έκπτωση του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή ( Δημήτρης Λεβεντάκης)Ε.2089/2021 – Έκπτωση φόρου που καταβάλλεται στην αλλοδαπή από τον συνολικό φόρο προσώπου του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, κατ’ εφαρμογή των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας29.  Μεταβολή των λογιστικών πολιτικών & εκτιμήσεων και Διόρθωση των λαθών112Μεταβολή των λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων καθώς και η διόρθωση των λαθών
✏ ΣΛΟΤ 1073/2021 Αλλαγή λογιστικής πολιτικής πολύ μικρής οντότητας, που καταρτίζει συνοπτικό ισολογισμό, για την επιμέτρηση στην εύλογη αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων της 113“Λάθη από προηγούμενες Χρήσεις” που θέλετε να διορθώσετε ή και αλλαγή Λογιστικών ΠολιτικώνΕ.2228/2021 – Χρόνος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων σε περίπτωση διόρθωσης λάθους, κατά τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4308/2014 (Α’ 251) ή του ΔΛΠ 8, κατά περίπτωση✏ Άρθρα – Διόρθωση λάθους βάσει του άρθρου 28 του ν. 4308/2014 και υποβολή τροποποιητικής δήλωσης φόρου εισοδήματος ( Γεωργίου Στ. Αληφαντή.)✏ Αναδρομικές λογιστικές εγγραφές (Καλομοίρα Κωτσαλά )30.  Διανομή Κερδών114Κανόνες Διανομής[ Δείτε τον Πίνακα 11 ]Σύμφωνα με το άρθρο 160 «Καθαρά κέρδη – Διανομή κερδών» του Ν. 4548/2018 το μέρισμα καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που αποφάσισε τη διανομή.115Διανομή αφορολογήτων✏ Διανομή αφορολόγητων ποσών που εμπίπτουν στο άρθρο 47 του ΚΦΕ από νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία (Κουλογιάννης Κων/νος)✏ Μη αναληφθέντα μερίσματα (κέρδη) ομόρρυθμης εταιρείας με διπλογραφικά βιβλία[ Δείτε σχετικά και στο Κεφ. 16 ]31.  ‘Έντυπα και Οδηγίες των Φορολογικών Δηλώσεων116Τα έντυπα και οι Οδηγίες των Φορολογικών Δηλώσεων [ Θα επικαιροποιηθούν με την έκδοση των Οδηγιών για την Χρήση 2022 ]

Έντυπο Ε3✏ Οδηγίες – για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε3 φορολογικού έτους 2021✏ Έντυπο E3 – Οι αλλαγές του εντύπου για το φορολογικό έτος 2021
Έντυπο ΝΕ.2040/2022 – Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ν), φορολογικού έτους 2021✏ Έντυπο Ν – Οι αλλαγές του εντύπου για το φορολογικό έτος 2021
Έντυπο Ε2✏ Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις (Ενημερωμένο) – Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος – Έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3

Έντυπο Ε1✏ Α.1034/2022 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Α’ 167)Δείτε συνολικά για όλες τις Δηλώσεις : https://www.taxheaven.gr/taxguide/202232.  Φορολογικοί Έλεγχοι – Έμμεσες Τεχνικές117Αν ελεγχθείτε, σε ποια σημεία θα ελεγχείτε.Α.1293/2019 – Πρόγραμμα ελέγχου προσώπων που τηρούν απλογραφικά βιβλία, για φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά✏ Εφαρμόζεται το Πρόγραμμα Ελέγχου του παραρτήματος ΙΙΙ της ΠΟΛ.1124/18.6.2015 (ΠΟΛ.1036/2017)118Πρόστιμα για παραβάσεις μη τήρησης λογιστικών αρχείων Ε.2180/2021 – Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 54 ΣΤ του ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α’ 170/26.7.2013)✏ Ο. ΔΕΑΦ 1110885 ΕΞ 2021 – Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 2, 8, 19, 56 60, 72, 73, 89, 90, 91 και 97 του ν. 4864/2021 (Α 237)119Συντελεστής «Μικτού Κέρδους»Υπολογίστηκε σωστά ; Βρίσκεται σε ”συνάφεια” με τα άλλα μεγέθη και με τα προηγούμενα έτη ;✏ Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου : α) Α.1008/2020 και β) Ε.2016/2020✏ Η επαναφορά του εξωλογιστικού προσδιορισμού εισοδήματος με την μέθοδο των έμμεσων τεχνικών ελέγχου (Καλομοίρα Κωτσαλά )

✏ Οι αποκλίσεις στους συντελεστές μικτού και καθαρού κέρδους επιχειρήσεων ως αιτία φορολογικού ελέγχου (του Γιώργου Δαλιάνη)✏ Καταχρηστική εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου(Δαλιάνης Γεώργιος)

✏ ΔΕΔ Θ 1191/2020 – Έμμεσος προσδιορισμός φόρου άρθρου 28 λόγω μεταβολών στο μικτό περιθώριο κέρδους ΔΕΔ 1932/2022 – Έμμεσες τεχνικές ελέγχου Αρχή των αναλογιών – Μη απόδειξη ποσοστού φύρας

✏ ΔΕΔ 2113/2022 – Αποδεκτή φύρα σε σουβλατζίδικο – Έμμεσες τεχνικές ελέγχου – Δεν εκδόθηκαν στοιχεία αυτλπαράδοσης για την διάθεση φαγητού στους εργαζομένους

33.  Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων – Χρήσιμα Υποδείγματα120Σύνταξη Ισολογισμού και Κατάσταση Αποτελεσμάτων Λογιστική Οδηγία εφαρμογής του ν. 4308/2014)Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα( Ε.Λ.Π) – Σημειώσεις ( Κωνσταντίνος Νιφορόπουλος) https://www.taxheaven.gr/pagesdata/shmeiosis_niforopoulos.pdf✏ ΣΛΟΤ 432/2021 Λογιστικός χειρισμός κονδυλίου διαφορών φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων, βάσει των Ε.Λ.Π. 121Ένταξη σε κατηγορία μεγέθους επιχειρήσεων και προσδιορισμός των απαιτούμενων υποχρεώσεων Ν4308/2014, Άρθρο 2. Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων

ν. 4308/2014, Άρθρο 30. Απλοποιήσεις και απαλλαγές✏ ΣΛΟΤ 1386/2021 Ερώτημα για ένταξη αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας σε κατηγορία μεγέθους 

 Αλλαγή κατηγορίας βιβλίων ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας λόγω τζίρου (Κωνσταντίνου Δημ. Γραβιά)

122Διαχωρισμός μακροπρόθεσμων – βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και απαιτήσεων (λογ. 45) Μακροπρόθεσμες είναι οι υποχρεώσεις εκείνες για τις οποίες η προθεσμία εξοφλήσεώς τους λήγει μετά από το τέλος της επόμενης χρήσεως όπως ομολογιακά δάνεια, μακροπρόθεσμα δάνεια τραπεζών κτλ.
123Χρόνος καταχώρησης των διανεμόμενων✏ Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 823 ΕΞ 1.6.2016 Χρόνος καταχώρησης των διανεμόμενων από τα κέρδη αμοιβών διοικητικού συμβουλίου και βάση υπολογισμού του τακτικού αποθεματικού και του πρώτου μερίσματος στις ανώνυμες εταιρείες σε εταιρείες που εφαρμόζουν τα Ε.Λ.Π.Οι αμοιβές που δίνονται στα μέλη του Δ.Σ. από τα κέρδη βάσει του άρθρου 24 του νόμου 2190/1920, καθίστανται δουλευμένες όταν εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων η οποία συνέρχεται την επόμενη χρήση και καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, της χρήσεως στην οποία εγκρίνονται ως έξοδο, δεδομένου ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνουν αυτές τις αμοιβές ως εργαζόμενοι. . 124Λογιστική απεικόνιση του Φόρου✏ Άρθρα – Η λογιστική του φόρου εισοδήματος ( Αθανασόπουλος Κ. Λάμπρος)
125Απεικόνιση προκαταβολής φόρου στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Α.Ε. Το Σ.ΛΟ.Τ. με την αριθμ. πρωτ.: 1153 ΕΞ της 1.6.2016 αναφέρει ότι η εγγραφή της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος, γίνεται με την καταβολή της.
126Από το Ισοζύγιο στον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα ΧρήσηςΝόμος 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ:. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤ/ΝΟΜΙΚΏΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝΟι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις των προσωπικών εταιρειών – πολύ μικρών οντοτήτων (άρθρου 1 §2γ Ν. 4308/2014) (Πολύκαρπου Γιώτη )✏  Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα – Κόστος κτήσης, απομείωση, εύλογη αξία (Πολύκαρπου Γιώτη )127Επιλογή μορφής  της Κατάστασης ΑποτελεσμάτωνΝόμος 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝΒ.2.1 Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία Ή Β.2.2 Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ’ είδος128Κατάρτιση Φύλλου Μερισμού Δαπανών Το «φύλλο μερισμού», είναι πια απαραίτητο και για την σύνταξη του εντύπου Ε3.Προσδιορισμός Μικτού Κέρδους [ Δείτε τον Πίνακα 12 ]129Μεταβολές Ιδίων Κεφαλαίων✏ Άρθρα – Τα Ίδια Κεφάλαια της ανώνυμης εταιρείας και πως να οργανώσετε τις μεταβολές τους-ΣΟΛ Α.Ε.
130Ταμειακές Ροές Κατάσταση ταμειακών ροών (μεθοδολογία με την έμμεση και την άμεση μέθοδο) Βλάχος Θεόδωρος.
131Χρήσιμα Υποδείγματα : Προσάρτημα✏ Υποδείγματα Προσαρτήματος για: (α) «Πολύ Μικρές οντότητες», με απλογραφικά βιβλία, (β) «Πολύ Μικρές οντότητες», με διπλογραφικά βιβλία και (γ) «Μικρές οντότητες» ( Κ. Νιφορόπουλος )

✏ Υπόδειγμα Προσαρτήματος Ν. 4308/2014 – ΣΟΛ Α.Ε.✏ Υπόδειγμα Ενοποιημένου Προσαρτήματος Ν. 4308/2014 – ΣΟΛ Α.Ε.

✏ Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1684 ΕΞ 31.8.2016 – Πολύ μικρή οντότητα και προσάρτημα

132Χρήσιμα Υποδείγματα : Έκθεση Δ.Σ✏ Έκθεση διαχείρισης (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ) και «υπόδειγμα» ( Κ. Νιφορόπουλος)✏  «Λογιστής» και όχι μόνο «φοροτεχνικός» ή «καταχωρητής» – Η ανάλυση της επιχείρησης και των «οικονομικών καταστάσεων» με αναλυτικό παράδειγμα(Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος )34.  Έλεγχος και Δημοσιότητα των Οικονομικών Καταστάσεων133Έλεγχος των Οικονομικών Καταστάσεων από τους Ελεγκτές Υπόκεινται : Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των οντοτήτων, όταν βάσει των κριτηρίων μεγέθους χαρακτηρίζονται ως μεσαίες και μεγάλες οντότητες. Εξακολουθούν να ισχύουν διατάξεις ειδικής νομοθεσίας που υπαγάγουν σε έλεγχο από νόμιμο ελεγκτή ειδικές κατηγορίες οντοτήτων.134Χρονοδιάγραμμα εγκρίσεων και υποβολών στο Γ.Ε.ΜΗ✏ Η υποβολή των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ για τη χρήση 2021 (Κουλογιάννης Κων/νος ) Αρ. πρωτ.: 62784/2017 Εμπορική δημοσιότητα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων -Χρόνος και τρόπος σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και της Συνέλευσης των εταίρων35.  Ευθύνες135Ευθύνες Διοικούντων Ε.2173/2020 – Αλληλέγγυα ευθύνη διοικούντων του άρθρου 50 του ν.4174/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.Α.Ε. : Άρθρο 177. Παραβάσεις μελών διοικητικού συμβουλίου ( ν. 4548/2018)

✏ Άρθρα – Αλληλέγγυα ευθύνη διοικούντων (Νένα Π. Διονυσοπούλου )Ε.2176/2021 – Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 60 του ν.4174/2013 (Α’ 170) ως προς τη συνέργεια136Ευθύνες Λογιστών✏ Αργύρη Αργυριάδη: «Η ευθύνη του λογιστή – φοροτεχνικού έναντι του εντολέα του και έναντι του Δημοσίου για πράξεις και παραλείψεις στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του». Ολόκληρη η μελέτη : https://www.alf.gr/wp-content/uploads/2018/04/DFN_1476a.pdf )✏ ΑΑΔΕ 213/2019 – Tυχόν αστική, πειθαρχική και ποινική ευθύνη του λογιστή δεν απαλλάσσει τον επιτηδευματία από τη δική του ευθύνη – Λήψη εικονικών τιμολογίων«3. Ο λογιστής φοροτεχνικός είναι υπεύθυνος για την ορθή μεταφορά των οικονομικών δεδομένων από τα στοιχεία στα βιβλία, για την ακρίβεια των δηλώσεων ως προς τη συμφωνία αυτών με τα φορολογικά και οικονομικά δεδομένα που προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία. Επίσης, είναι υπεύθυνος για την ορθή φορολογική αναμόρφωση των αποτελεσμάτων με τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται και τις οποίες παραθέτει αναλυτικά σε κατάσταση που συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. …..» ( Νόμος 2873/2000, Αρθρο 38. Ρυθμίσεις θεμάτων λογιστών – φοροτεχνικών )137Ευθύνες Ορκωτών Λογιστών Νόμος 4449/2017 Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις Ν. 4174/2013, Άρθρο 65Α. Φορολογικό πιστοποιητικό

Πίνακες

 

Πίνακας 1: Συντελεστές Αποσβέσεων

Α/Α Κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης Συντελεστής
1 Εδαφικές εκτάσεις ( εκτός της επόμενης περίπτωσης ) 0%
2 Εδαφικές εκτάσεις που χρησιμοποιούνται σε εξόρυξη και λατομεία, εκτός αν χρησιμοποιούνται για τις υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης 5%
3 Κτίρια, κατασκευές, εγκαταστάσεις, βιομηχανικές και ειδικές εγκαταστάσεις, μη κτιριακές εγκαταστάσεις, αποθήκες και σταθμοί, περιλαμβανομένων των παραρτημάτων τους (και ειδικών οχημάτων φορτοεκφόρτωσης)Οι αποσβέσεις διενεργούνται μόνο επί της αξίας που αναλογεί στα κτίσματα και όχι επί της αξίας που αντιστοιχεί στο οικόπεδο ( ΔΕΑΦ Β 1095090 ΕΞ 2016/ 21.6.2016 )- [Εφαρμόζονται ανάλογα και σε περίπτωση οριζόντιας ιδιοκτησίας ] 4%
4 Κατασκευές και εγκαταστάσεις για τη φόρτιση οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. 100%
5 Εδαφικές εκτάσεις που χρησιμοποιούνται σε εξόρυξη και λατομεία, εκτός αν χρησιμοποιούνται για τις υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης 5%
6 Αεροσκάφη, σιδηροδρομικοί συρμοί, πλοία και σκάφη εκτός από μέσα μαζικής μεταφοράς ατόμων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. 5%
7 Μηχανήματα, εξοπλισμός εκτός Η/Υ και λογισμικού 10%
  Συντελεστής απόσβεσης αιολικών πάρκων και φωτοβολταϊκών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εφόσον χαρακτηρίζονται ως ”μηχανήματα” ( ΔΕΑΦ Β 1168150 ΕΞ 2016  ) 10%
8 Μέσα μεταφοράς ατόμων εκτός από τα μέσα μεταφοράς μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. [Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων, κ.λπ ] 16%
9 Μέσα μεταφοράς ατόμων μηδενικών ρύπων 50%
10 Μέσα μεταφοράς ατόμων χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. 25%
11 Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων εκτός από μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. 12%
12 Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων μηδενικών ρύπων 50%
13 Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. 25%
14 Μέσα μαζικής μεταφοράς ατόμων μηδενικών ρύπων 50%
15 Μέσα μαζικής μεταφοράς ατόμων χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. 25%
16 Άυλα στοιχεία και δικαιώματα, έξοδα πολυετούς απόσβεσηςΔαπάνες Ανάπτυξης [με βάση την έννοια  στα ΕΛΠ (ν.4308/2014) ] 10%
17 Εξοπλισμός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός, και λογισμικό 20%
18 Λοιπά πάγια στοιχεία της επιχείρησης ( ότι δεν μπορεί να ενταχθεί σε κάποια συγκεκριμένη από τις ανωτέρω κατηγορία ) 10%
19 Ζωικό κεφάλαιο  και  φυτικό    κεφάλαιο πολυετούς καλλιέργειας  ( Πολ. 1116/2015 ) 10%
20 Έργα τέχνης, αντίκες, κοσμήματα και άλλα πάγια στοιχεία ενεργητικού επιχειρήσεων που δεν υπόκεινται σε φθορά και αχρήστευση λόγω παλαιότητας, δεν υπόκεινται σε φορολογική απόσβεση. 0%
21 Εξοπλισμός και όργανα, που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας (θεωρείται αυτός, που περιγράφεται στο σχετικό άρθρο της κοινής υπουργικής απόφασης του άρθρου 22Α).Επίσης : Οι αποσβέσεις του εξοπλισμού και των οργάνων αυτών, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής τους προσαυξημένες κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) [ άρθρο 22Α, ν. 4172/2013]. 40%

 

Επισημάνσεις

(1) Ν. 4172/2013, Άρθρο 24. Φορολογικές Αποσβέσεις, παρ. 4.

[ Εδάφιο 1 ] Το Κόστος κτήσης ή κατασκευής, περιλαμβανομένου και του κόστους βελτίωσης, ανανέωσης και ανακατασκευής καθώς και αποκατάστασης του περιβάλλοντος αποσβένονται, σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα.

[ Εδάφιο 2 ] Όπου ο συντελεστής του προηγούμενου πίνακα είναι πενήντα τοις εκατό (50%) ή εκατό τοις εκατό (100%), η επιχείρηση δικαιούται να χρησιμοποιήσει χαμηλότερο σταθερό συντελεστή για όλα τα έτη απόσβεσης.

[ Εδάφιο 3 ] Ο συντελεστής φορολογικής απόσβεσης του ανωτέρω πίνακα για τα άυλα στοιχεία και δικαιώματα, καθώς και για τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης ισχύει, εφόσον δεν προκύπτει συμβατικά από την αρχική συμφωνία διαφορετική των δέκα (10) ετών οικονομική διάρκεια ζωής, οπότε και ο συντελεστής διαμορφώνεται ως το πηλίκο «1 διά έτη διάρκειας ζωής δικαιώματος».

[ Εδάφιο 4] Σε περίπτωση δικαιωμάτων που θεμελιώθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, για την αναπόσβεστη αξία (εναπομείνασα αξία) ως διάρκεια δικαιώματος λαμβάνεται η υπολειπόμενη διάρκεια του δικαιώματος. [ Εδάφιο 5 ] Για τη δαπάνη απόσβεσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ρύπων, με μέγιστη Λ.Τ.Π.Φ. έως τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, προσαυξημένη κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και για το υπερβάλλον ποσό, ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατό (25%).

[ Εδάφιο 6 ] Τα αντίστοιχα ποσοστά για αυτοκίνητα χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. είναι τριάντα (30%) και δεκαπέντε (15%) τοις εκατό.

[ Εδάφιο 7 ] Για επιχειρήσεις που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε νησιωτικούς δήμους της ελληνικής επικράτειας, για τη δαπάνη απόσβεσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ρύπων, με μέγιστη Λ.Τ.Π.Φ. έως τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, προσαυξημένη κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) και για το υπερβάλλον ποσό ποσοστό τριανταπέντε τοις εκατό (35%).

[ Εδάφιο 8 ] Τα αντίστοιχα ποσοστά για αυτοκίνητα χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. είναι τριανταπέντε (35%) και είκοσι τοις εκατό (20%).

[ Εδάφιο 9 ] Για την εφαρμογή του έβδομου και όγδοου εδαφίου της παρούσας, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται η νομική βάση των ενισχύσεων δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1407/2013 της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (L 352/1) για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis), η διαδικασία, οι όροι, η διάρκεια, οι προϋποθέσεις χορήγησης, η διαδικασία ελέγχου τους, οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, τυχόν περιορισμός του ύψους των ενισχύσεων, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις ανάκτησης των ενισχύσεων σε περίπτωση εκ των υστέρων διαπίστωσης μη πλήρωσης των σχετικών προϋποθέσεων, καθώς και κάθε ζήτημα σχετικό με την εφαρμογή του κινήτρου αυτού.

Τα εδάφια πρώτο, τρίτο, τέταρτο και πέμπτο καθώς και ο πίνακας αντικαταστάθηκαν και προστέθηκαν νέο δεύτερο, έκτο, έβδομο, όγδοο και ένατο εδάφια με το άρθρο 8 του ν. 4710/2020 (ΦΕΚ Α’ 142/23-07-2020). Σύμφωνα με την παράγραφο 49 του άρθρου 72 του παρόντος, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 11 του ν. 4710/2020, ορίζεται ότι οι διατάξεις για τη δεύτερη, την έβδομη, την όγδοη, τη δέκατη, την ενδέκατη, τη δωδέκατη και τη δέκατη τρίτη κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης με τα αντίστοιχα ποσοστά φορολογικών αποσβέσεων του πίνακα, καθώς και οι διατάξεις του δεύτερου, πέμπτου και έκτου εδαφίου, εφαρμόζονται για δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά. Ειδικά οι διατάξεις του έκτου, έβδομου και όγδοου εδαφίου, εφαρμόζονται για πάγια που αποκτώνται στα φορολογικά έτη 2020 και 2021.

(2) [Προσαύξηση Αποσβέσεων] Ν. 4172/2013, Άρθρο 24. Φορολογικές Αποσβέσεις, παρ. 10.

α. Το κόστος που είναι συναφές με την αναβάθμιση των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), με την ενεργειακή απόδοση, με την εξοικονόμηση νερού ή με επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως συμβάλλουσες σημαντικά στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2020 «σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088» (L 198) και τις σχετικές κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις» αποσβέννυται με τους συντελεστές του πίνακα της παρ. 4, προσαυξημένους κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). Σε περίπτωση που ο αρχικός συντελεστής απόσβεσης είναι ανώτερος του δέκα τοις εκατό (10%), ο προσαυξημένος συντελεστής δεν δύναται να υπερβαίνει τις δέκα (10) ποσοστιαίες μονάδες. β. Η περ. α’ δεν καταλαμβάνει τις κατηγορίες ενεργητικού επιχείρησης σχετικές με: “αεροσκάφη, σιδηροδρομικούς συρμούς, πλοία και σκάφη”, “μέσα μεταφοράς ατόμων” και “μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων”.

(3) Πάγια αξίας μικρότερης από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ

Εάν η αποσβέσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου της επιχείρησης είναι μικρότερη από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, το εν λόγω στοιχείο μπορεί να αποσβεστεί εξ ολοκλήρου μέσα στο φορολογικό έτος που αποκτήθηκε το περιουσιακό στοιχείο.

(4) Εποχιακή λειτουργία

Πάγια περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων που λειτουργούν εποχιακά (π.χ. ξενοδοχειακές, τυποποίησης αγροτικών προϊόντων, κ.λπ.).

Οι φορολογικές αποσβέσεις υπολογίζονται κανονικά, για όλο το έτος. (5) Νέες επιχειρήσεις

Οι νέες επιχειρήσεις δύνανται να αναβάλουν την φορολογική απόσβεση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης κατά τα πρώτα τρία (3) φορολογικά έτη. (6) Υποχρεωτικότητα των Φορολογικών Αποσβέσεων

Ο υπολογισμός των φορολογικών αποσβέσεων είναι υποχρεωτικός, γίνεται σε ετήσια βάση και δεν επιτρέπεται η μεταφορά αποσβενόμενων ποσών μεταξύ οικονομικών χρήσεων.

(7) Έναρξη των Φορολογικών Αποσβέσεων

Η φορολογική απόσβεση ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου αρχίζει από τον επόμενο μήνα εντός του οποίου χρησιμοποιείται ή τίθεται σε υπηρεσία

●●●

Πίνακας 2 : Από το «Λογιστικό» στο «Φορολογητέο» Αποτέλεσμα  ( «Στάδια» και «Βήματα» )

 Στάδιο Πρώτο : Υπολογισμός του «Λογιστικού Αποτελέσματος» και Κανόνες Αποτίμησης/Επιμέτρησης που χρησιμοποιήσαμε.
Βήμα 1 : Ο υπολογισμός του «Λογιστικού Αποτελέσματος», ως αφετηρία υπολογισμού του «Φορολογικού Αποτελέσματος»
Βήμα 2 : Έλεγχος της εφαρμογής των κανόνων Αποτίμησης /Επιμέτρησης των Ε.Λ.Π και εντοπισμός των ” Διαφορών ” με τους ” Φορολογικούς Κανόνες ” 

 Στάδιο Δεύτερο : Υπολογισμός των  δαπανών /εξόδων που δεν αναγνωρίζονται Φορολογικά Γενικές αρχές της Φορολογικής Αναγνώρισης των Δαπανών – Τεκμηρίωση – Αιτιολόγηση Τα βήματα Εντοπισμού των «Λογιστικών Διαφορών » ανά κατηγορία
Βήμα 1 : Μη αναγνώριση τόκων  λόγω υπέρβασης ορίου επιτοκίου
Βήμα 2 : Δαπάνες με μη αποδεκτό τρόπο εξόφλησης
Βήμα 3 : Δαπάνες για τις οποίες η φορολογική τους αναγνώριση συναρτάται από το χρόνο εξόφλησής τους
Βήμα 4 : Φορολογική Αναμόρφωση των « Προβλέψεων »  και των «Απομειώσεων»
Βήμα 5 : Φορολογική αναμόρφωση προστίμων και προσαυξήσεων
Βήμα 6:  Φορολογική αναμόρφωση αμοιβών, που συνιστούν ποινικό αδίκημα
Βήμα 7 : Φορολογική αναμόρφωση των φόρων
Βήμα 8 : Τεκμαρτό μίσθωμα από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου
Βήμα 9 : Μη αναγνώριση δαπανών λόγω υπέρβασης ορίου
Βήμα 10 : Μη αναγνώριση δαπανών επειδή αποτελούν «προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες» ή «δαπάνες ψυχαγωγίας» και όχι «επιχειρηματικές δαπάνες»
Βήμα 11 : Δαπάνες από νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο ή που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς
Βήμα 12 : Λοιπές δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται.
Βήμα 13 : [Κωδικός 2014 ] Δαπάνες ενδοομιλικών μερισμάτων.
Βήμα 14 : Υπέρβαση του κανόνα περιορισμού των τόκων
Βήμα 15 : Μη αναγνώριση δαπανών λόγω υπέρβασης ορίου επί των κερδών  

 Στάδιο Τρίτο : Διαχωρισμός των «Λογιστικών Διαφορών» σε «Μόνιμες» και « Προσωρινές » και Εξέταση « Προσωρινών Διαφορών» προηγούμενων ετών Τι ορίζεται ως «Προσωρινή διαφορά» και αντιδιαστολή προς τις «μόνιμες» διαφορές μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης. Παράδειγμα διαδικασίας διαχωρισμού μεταξύ «Προσωρινών διαφορών» και «Μόνιμων διαφορών» 

 Στάδιο Τέταρτο : Συμπλήρωση του Εντύπου « Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης (Κ.Φ.Α ) »

 Στάδιο Πέμπτο : Συμπλήρωση του Πίνακα Ε «Προσωρινών Διάφορων μεταξύ Φορολογικής – Λογιστικής Βάσης», του Εντύπου Ε3 Συμπλήρωση «Πίνακα Ε» του Εντύπου Ε3 Ποσό που φορολογήθηκε κατά τις προηγούμενες χρήσεις λόγω αναμόρφωσης προβλέψεων [ (17) Ν- 462 ] Στάδιο Έκτο : Φορολογικές Αναμορφώσεις στα  Έξοδα και στα Έσοδα ορισμένων κατηγοριών Επιχειρήσεων.
Βήμα 1 : Είδη των Εταιρειών με ειδική φορολογική μεταχείριση 
Βήμα 2 :
 Συνοπτικά οι Εταιρείες με ειδικές  Φορολογικές Αναμορφώσεις στα Έξοδα και στα Έσοδα Ειδικός Υπολογισμός φορολογητέων κερδών για  τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου

 Στάδιο Έβδομο : Ενδοομιλικές Συναλλαγές – Μη τήρηση της αρχής των «ίσων αποστάσεων»

Βήμα 1 : Έλεγχος για ύπαρξη « Συνδεδεμένων Επιχειρήσεων» Προϋποθέσεις σύνδεσης προσώπων
Βήμα 2 : Έλεγχος για ύπαρξη συναλλαγών μεταξύ των « Συνδεδεμένων Επιχειρήσεων»
Βήμα 3 : Συμπλήρωση Εντύπων, Υποβολές και Τεκμηρίωση των συναλλαγών
Βήμα 4 : [ (5) Ν- 446 ] Διαφορά κερδών με βάση τις διατάξεις του άρθρου 50 ν.4172/2013  

 Στάδιο Όγδοο : «Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες » Βήμα 1 : Έλεγχος για ύπαρξη « Ελεγχόμενων Αλλοδαπών Εταιρειών»
Βήμα 2 : [ (4) Ν- 452 ] Μη διανεμηθέν εισόδημα ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρείας (άρθρο 66 ν.4172/2013)
Βήμα 3 :  [ (21) Ν- 478 ] Διανεμηθέν εισόδημα ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρείας, το οποίο έχει υπαχθεί σε φορολογία τα προηγούμενα φορολογικά έτη (άρθ. 66 ν.4172/2013)

 Στάδιο Ένατο  : Υπολογισμός Αφορολόγητων  Εσόδων  Έντυπο Ν : Πίνακα «I. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ..” – ( Υποπίνακας )  Σε περίπτωση κερδών αφαιρούνται και σε περίπτωση ζημιάς προστίθενται ..

Βήμα 1 : (3) Υπεραξία από αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου
Βήμα 2 : ( 4-8 ) Αφορολόγητες Υπεραξίες και Τόκοι [ Κωδ. Ν-465, 466, 463, 467 ]
Βήμα 3 : ( 6 )  Υπεραξία από τη μεταβίβαση αυτοκινήτου [ Κωδ. Ν-470]
Βήμα 4 : (9)  Κέρδη από διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (παρ. 5 άρθ. 58 ν.4172/2013 [ Κωδ. Ν-459 ]
Βήμα 5 : (15) Ωφέλεια από τη διαγραφή χρέους στο πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού ή σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης (άρθρο 62 ν.4389/2016) [ Κωδ. Ν-475 ]
Βήμα 6 : (19) Aντιστάθμισμα νησιωτικού κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ.) του ν.4551/2018 [ Κωδ. Ν-479 ]

Έντυπο Ν : Πίνακας  « I. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ …” – (
Υποπίνακας )  ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΏΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ , Κ.ΛΠ Βήμα 1 : ( 4 ) Αφορολόγητο αποθεματικό άρθρου 71A ν.4172/2013 [ Κωδ. Ν-041 ]

 Στάδιο Δέκατο  : Μερίσματα Εισπραττόμενα
Βήμα 1 : Κατηγορίες εισπραττόμενων  μερισμάτων
Βήμα 2 : Έλεγχος των Λογαριασμών της Λογιστικής για τυχόν ύπαρξη τέτοιων κονδυλίων
Βήμα 3 : Διαδικασία  τεκμηρίωσης της πλήρωσης των  προϋποθέσεων  του άρθρου 48του ν.4172/2013, προκειμένου να εφαρμοστεί η μέθοδος της απαλλαγής
Βήμα 4 : Συμπλήρωση Πίνακα Μερισμάτων ( πλην αυτών που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθ. 48 ν.4172/2013 )   
Βήμα 5 : Εξέταση για ενδεχόμενη ” Φορολογική Αναμόρφωση” στο έντυπο Κ.Φ..Α

 Στάδιο Ενδέκατο  : Αναπτυξιακά Κίνητρα ( Αφορολόγητα Αποθεματικά ή Μείωση Φόρων )

Αναπτυξιακά Κίνητρα, τα οποία προβλέπουν μείωση των φορολογητέων  Κερδών
Αναπτυξιακά Κίνητρα, τα οποία προβλέπουν μείωση του Φόρου
 Αφορολόγητο αποθεματικό για την μετεγκατάσταση επιχ/σεων σε επιχειρηματικά πάρκα (παρ. 3 άρθ. 62 ν.3982/2011) [ Κωδ. Ν-099 ] Ποσό επένδυσης για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων άρθρου 71Ε ν. 4172/2013) [ Κωδ. Ν-076 ]

 Στάδιο Δωδέκατο : Έλεγχος για Δαπάνες οι οποίες «πριμοδοτούνται» ( Προσδιορίζονται Εξωλογιστικά )

Βήμα 1 : Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας (άρθ. 22Α ν.4172/2013) (Εξωλογιστικά) [ Κωδ. Ν-060 
Βήμα 2 :
 Έκπτωση λόγω απασχόλησης ατόμων με αναπηρία (παρ. 10 άρθ. 4 ν.3522/2006) (Εξωλογιστ.) [ Κωδ. Ν-071 ] Βήμα 3 : Έκπτωση εργοδοτικών εισφορών για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (άρθρο 71Δ ν. 4172/2013) (εξωλογιστικά) [ Κωδ. Ν-054 ]
Βήμα 4 : Προσαυξημένες αποσβέσεις για κόστος ενεργειακής απόδοσης (παρ. 10 άρθρο 24 ν. 4172/2013) (εξωλογιστικά) [ Κωδ. Ν-056 ]
Βήμα 5 : Έλεγχος των Λογαριασμών της Λογιστικής για τυχόν ύπαρξη τέτοιων κονδυλίων 

 Στάδιο Δέκατο τρίτο : Δαπάνες που αναγνωρίζονται Φορολογικά στην Χρήση, ενώ είχαν γίνει σε προηγούμενες Χρήσεις

Βήμα 1 : «Προσωρινές Λογιστικές Διαφορές», προηγούμενων ετών
Βήμα 2 :  Χρεωστική διαφορά που προκύπτει σε βάρος τους από την ανταλλαγή ομολόγων
Βήμα 3 : [Κωδικός 2015] Υπέρβαση του κανόνα περιορισμού των τόκων (Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης) 

 Στάδιο Δέκατο τέταρτο : Υπολογισμός των «Φορολογικών Ζημιών» προηγούμενων ετών

Κατηγορίες Φορολογικών Προσαρμογών Έντυπο και Πίνακας Επίπτωση στα Φορολογητέα Κέρδη
Προσωρινές διαφορές μεταξύ ΕΛΠ – Φορολογικής Βάσης Έντυπο Ε3 – Πιν. Ε’ Αύξηση ή Μείωση
Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης (κωδ.2100) Έντυπο Ε3 – Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης Αύξηση
Αφορολόγητα έσοδα Έντυπο Ε3 – Πιν. ΣΤ’ Μείωση
Έκπτωση Δαπανών πλέον αυτών που έχουν καταχωρηθεί στα Λογιστικά Βιβλία (“Πριμοδότηση”) Έντυπο Ε3 – Πιν. ΣΤ’ Μείωση

●●●

Πίνακας 3 : Έντυπα και Πίνακες των Φορολογικών Δηλώσεων, στους οποίους γίνεται η Φορολογική Αναπροσαρμογή

●●●

 

Πίνακες 4 & 5 : «Αφορολόγητα έσοδα»

Πίνακας 2: Κωδικό 513 – Υποπίνακας 10Α «Αφορολόγητα έσοδα για τα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 47 του ν. 4172/2013»
Πίνακας 3: Κωδικό 514 – Υποπίνακας 10Β «Αφορολόγητα έσοδα για τα οποία ΔΕΝ έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 47 του ν.
 4172/2013» Η Βασική αρχή είναι ότι: «Όλες οι επιδοτήσεις υπόκεινται κατ’ αρχήν σε φορολόγηση, εκτός αν στην σχετική απόφαση χορήγησης της επιδότησης, αναφέρεται ρητά η εξαίρεση από την φορολόγηση».

Με το ΔΕΑΦ 1080132 ΕΞ 2015/2.6.2015 έγγραφο της ΑΑΔΕ διευκρινίστηκε ότι, οι επιδοτήσεις δεν εξαιρούνται από το σύνολο των εσόδων από επιχειρηματικές συναλλαγές αλλά προσμετρώνται στον υπολογισμό του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του Κ.Φ.Ε. (λογιστικός τρόπος προσδιορισμού). Τα οριζόμενα ανωτέρω, αφορούν στον γενικό κανόνα αντιμετώπισης των επιδοτήσεων / επιχορηγήσεων και δεν αναφέρονται σε τυχόν ειδική αντιμετώπιση συγκεκριμένων κατηγοριών επιδοτήσεων / επιχορηγήσεων σύμφωνα με ειδικότερες νομοθετικές ρυθμίσεις. Επισημαίνεται ότι σχεδόν όλες οι επιδοτήσεις που δόθηκαν λόγω του κορωνοϊού COVID 19, είναι αφορολόγητες, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναφέρεται ρητά η σχετική απαλλαγή.

α) Στον κωδικό 513 καταχωρείται το άθροισμα του υποπίνακα 10Α «Αφορολόγητα έσοδα για τα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 47 του ν. 4172/2013» του Πίνακα 10 «Αφορολόγητα έσοδα από έκτακτα γεγονότα».

β) Στον κωδικό 514 καταχωρείται το άθροισμα του υποπίνακα 10Β «Αφορολόγητα έσοδα για τα οποία δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013» του Πίνακα 10 «Αφορολόγητα έσοδα από έκτακτα γεγονότα».

●●●

Πίνακας 6: Χρήση 2022 – Νέες Αφορολόγητες επιδοτήσεις/ενισχύσεις

α) Νόμος 4890/2022 . (ΦΕΚ Α 23/11.2.2022)

 Αρθρο 9. Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χορού» και των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2021 και από τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου και 27ης Σεπτεμβρίου 2021

β)   Νόμος 4916/2022. (ΦΕΚ Α’ 65/28-03-2022)

 Αρθρο 54. Εξαίρεση του Κοινού Κεφαλαίου της παρ. 11 του άρθρου 15 ν. 2469/1997 και απαλλαγή των προσόδων του από τη φορολογία εισοδήματος – Τροποποίηση άρθρων 45 και 47 ν. 4172/2013

 Αρθρο 55. Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος των επιχορηγήσεων των κεφαλαιουχικών εταιρειών των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης με αποκλειστικό σκοπό την ικανοποίηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους

 Αρθρο 83. Μέτρα στήριξης εκμεταλλευτών και οδηγών ταξί

γ) Νόμος 4919/2022 (ΦΕΚ Α’ 71/07-04-2022).

Αρθρο 61. Ενίσχυση για επιχειρήσεις κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων

δ) Νόμος 4921/2022  . (ΦΕΚ Α’ 75/18-04-2022)

 Αρθρο 69. Ρυθμίσεις για επιδοτήσεις Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 28 ν. 4726/2020, παρ. 6 άρθρου 129 ν. 4808/2021 και παρ. 5 άρθρου 196 ν. 4855/2021

ε) Νόμος 4926/2022 (ΦΕΚ A’ 82/20-04-2022)

 Αρθρο 113. Έκτακτη ενίσχυση της κτηνοτροφικής παραγωγής στη νησιωτική Ελλάδα που πλήττεται λόγω των σημαντικών αυξήσεων του κόστους εισροών

στ) Νόμος 4941/2022 . (ΦΕΚ Α’ 113/16-06-2022)

 Αρθρο 93. Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στην εταιρεία «Ellinair A.E.» δυνάμει του άρθρου 107 (2) (β) ΣΛΕΕ

ζ) Νόμος 4949/2022. (ΦΕΚ Α’ 126/30-06-2022)

 Αρθρο 68. Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης «Έκτακτη επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν»

η) Νόμος 4964/2022 . (ΦΕΚ Α’ 150/30-07-2022)

❖Αρθρο 183. Ακατάσχετο και ασυμψήφιστο του ποσού επιστροφής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία

θ) Νόμος 4982/2022 (ΦΕΚ Α’ 195/15-10-2022) .

❖Αρθρο 84. Aφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο ενισχύσεων, στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων από το Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης, δράσεων

❖Αρθρο 88. Επιχορήγηση μεταφορικού κόστους και κόστους δημοσιογραφικού χάρτου των εκδοτικών επιχειρήσεων

❖Αρθρο 89. Κάλυψη δαπανών επιχορήγησης πληττόμενων εκδοτικών επιχειρήσεων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID19

❖Αρθρο 95. Ενίσχυση επιχειρήσεων γεωργικών εκμεταλλεύσεων

ι) Νόμος 5007/2022  (ΦΕΚ Α’ 241/23-12-2022)

 Αρθρο 120. Μέτρα στήριξης χερσαίων επιβατικών μεταφορών (υπεραστικά ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε., καθώς και στους μεμονωμένους μεταφορείς ή επιχειρήσεις, τα λεωφορεία των οποίων εξυπηρετούν άγονες γραμμές νήσων)

●●●

 

Πίνακας 7: Τρόπος εξόφλησης δαπανών

Συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ επαγγελματιών/επιχειρήσεων
Ποσό συναλλαγής Προβλεπόμενος τρόπος εξόφλησης Κυρώσεις επί μη προβλεπόμενου τρόπου εξόφλησης Σχετικές διατάξεις
Έως και 500,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) Με οποιονδήποτε τρόπο —- περ. β’ άρθ. 23 ν.4172/2013 – ΠΟΛ.1216/2014 – ΠΟΛ.1079/2015 – ΠΟΛ.1055/2016 – ΠΟΛ.1158/2016 – ΔΕΑΦ Β 1068191 ΕΞ 2016/26.4.2016 – ΔΕΑΦ Β 1069397 ΕΞ 2016/26.4.2016
Από 500,01€ και πάνω (χωρίς Φ.Π.Α.) Με τραπεζικά μέσα πληρωμής* Δεν εκπίπτει η δαπάνη Ε.2068/2019
Εξόφληση δαπάνης μισθοδοσίας, αποζημίωσης απόλυσης, αλλά και δαπανών στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης των επαγγελματιών/επιχειρήσεων
Είδος δαπάνης Προβλεπόμενος τρόπος εξόφλησης Κυρώσεις επί μη προβλεπόμενου τρόπου εξόφλησης Σχετικές διατάξεις
Δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης (παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013), ανεξαρτήτως ποσού πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. α. Με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής Δεν εκπίπτει η δαπάνη περ. ιδ’ άρθ. 23 ν.4172/2013
β. Μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμής ΠΟΛ.1061/2017
Δαπάνες ενοικίων (προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο)
Ανεξαρτήτως ποσού Με τραπεζικά μέσα πληρωμής Δεν εκπίπτει η δαπάνη Ε.2109/2021 – Προϋπόθεση για την αναγνώριση δαπάνης ενοικίου

(*) [Αυτός ο τρόπος εξόφλησης δεν ισχύει: α) για τις δαπάνες προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος και νερού που εξοφλούνται στα ταμεία (γκισέ) των επιχειρήσεων καθώς και στα συμβεβλημένα καταστήματα που πραγματοποιούν εισπράξεις για λογαριασμό τους, εφόσον αποδεικνύονται από τα κατάλληλα δικαιολογητικά τα οποία φέρουν τα στοιχεία του πελάτη και β) για τις δαπάνες προμήθειας φυσικού αερίου που εξοφλούνται στα ταμεία (γκισέ) των επιχειρήσεων παροχής φυσικού αερίου, καθώς και στα συμβεβλημένα καταστήματα που πραγματοποιούν εισπράξεις για λογαριασμό τους, εφόσον αποδεικνύονται από τα κατάλληλα δικαιολογητικά τα οποία φέρουν τα στοιχεία του πελάτη].

Η «εργαλειοθήκη» του Taxheaven

(1) (Upd) Εξόφληση συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και ιδιωτών. Όλα όσα ισχύουν μέσα από χρηστικούς πίνακες
(2)
 ΔΕΔ Θ 1297/2020 – Εξόφληση παραστατικού άνω των 500 ευρώ από λογαριασμό τρίτου
(3)
 Ε.2066/2020 – Εξόφληση δαπανών για στοιχεία που εκδόθηκαν κατά το χρονικό διάστημα της τραπεζικής αργίας που ορίζεται από την Π.Ν.Π. «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ 65Α΄/28.06.2015) και κάθε παράταση αυτής.
(4)
 Ε.2068/2019 – Έκπτωση δαπανών που αφορούν σε εξόφληση συναλλαγών σε επιχειρήσεις για την προμήθεια φυσικού αερίου
(5)
 ΔΕΔ Α 590/2021 – Δαπάνες άνω των 500 ευρώ – Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό από την προμηθεύτρια εταιρία αφού είχε προηγηθεί εξόφληση με μετρητά
(6)
 Εκπίπτει η δαπάνη μισθοδοσίας και με κατάθεση μετρητών σε προσωπικούς λογαριασμούς εργαζομένων (Σ.Ο.Λ. Α.Ε.)
(7)
 Μισθώματα βραχυχρόνιων μισθώσεων και τρόπος εξόφλησής τους Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
(8) ΔΕΔ 2390/2022
 – Μη αντιστοίχηση εξόφλησης με τραπεζικό μέσω τιμολογίων σε καρτέλα πελάτη – Εξόφληση του μεγαλύτερου ποσοστού των τιμολογίων με τραπεζικό μέσο
(9) ΔΕΔ 2368/2022
 – Μη εξόφληση δαπανών με τραπεζικό μέσο πληρωμής – Εξόφληση μέσω συμψηφισμών (πελάτη – προμηθευτή)  
(10) ΔΕΔ 2243/2022
 – Μη εκπιπτόμενες δαπάνες οι οποίες δεν συνοδεύονται από παραστατικά εξόφλησης φορολογικών στοιχείων

●●●

Πίνακας 8: Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για συγκεκριμένες δαπάνες που αφορούν τους εργαζόμενους και την προστασία του περιβάλλοντος [Κωδ. 504 -Ν]

Ειδικότερα:
(i)
 Στον κωδικό 001 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες αγοράς μηνιαίων ή ετήσιων καρτών διαδρομών ΜΜΜ, το ποσό της προσαυξημένης έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με τριάντα τοις εκατό (30%) των δαπανών αυτών, με βάση τα οριζόμενα στην περ. α’ του άρθρου 22Β του Κ.Φ.Ε. «Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι στο πεδίο εφαρμογής αυτής εμπίπτει η αγορά όλων των ειδών καρτών απεριορίστων διαδρομών μέσων μαζικής μεταφοράς (μηνιαίων, τριμηνιαίων, εξαμηνιαίων και ετήσιων). Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι η δαπάνη προσαυξημένη κατά τριάντα τοις εκατό (30%) αναγνωρίζεται προς έκπτωση, είτε το σχετικό ποσό καταβάλλεται από την επιχείρηση απευθείας στον προμηθευτή για την αγορά των καρτών, είτε δίνεται ως αποζημίωση στους εργαζομένους της για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης από τους ίδιους (βάσει των προσκομιζόμενων αποδεικτικών αγοράς). …. διευκρινίζεται ότι η χορήγηση καρτών στους εργαζομένους που έχουν αγορασθεί από την επιχείρηση δεν συνιστά παροχή σε είδος, μη εφαρμοζομένων των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 13 του ΚΦΕ.» (Ε.2031/2021 )

(ii) Στον κωδικό 002 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες μίσθωσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ρύπων με μέγιστη Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) έως τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, το ποσό της προσαυξημένης έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με πενήντα τοις εκατό (50%) των δαπανών αυτών και ποσοστό ίσο με εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) για το υπερβάλλον ποσό, με βάση τα οριζόμενα στην περ. β του άρθρου 22Β του Κ.Φ.Ε. «Προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα εταιρικά αυτοκίνητα είναι μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ, λαμβάνονται υπόψη τα αναγραφόμενα στην άδεια κυκλοφορίας των οχημάτων, ενώ η Λιανική Τιμή Προ Φόρων (Λ.Τ.Π.Φ.) οχήματος κατά μάρκα, μοντέλο, τύπο, παραλλαγή και έκδοση αυτού είναι η τιμή που προκύπτει από τους υποβαλλόμενους τιμοκαταλόγους στην Αρμόδια Τελωνειακή Αρχή από τους επίσημους αντιπροσώπους/διανομείς αυτοκινήτων ή άλλα υπόχρεα πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται στην Α.1203/2019 (Β’ 1933) Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ, συμπεριλαμβανομένης και της αξίας του πρόσθετου/προαιρετικού (EXTRA) εξοπλισμού, προ Φ.Π.Α. και τέλους ταξινόμησης και αναγράφεται στη «Βεβαίωση Ανώτατης προτεινόμενης Λιανικής Τιμής προ Φόρων» που χορηγείται σχετικά από τους τελευταίους. Σε περίπτωση που τα πρόσωπα αυτά δεν δύναται να χορηγήσουν τη σχετική βεβαίωση, η ΛΤΠΦ λαμβάνεται εναλλακτικά από την αναγραφόμενη στα οικεία παραστατικά πώλησης αξία, προ Φ.Π.Α. και τέλους ταξινόμησης, μη συνυπολογιζόμενων τυχόν εκπτώσεων που έχουν χορηγηθεί. ….

Παράδειγμα Ανώνυμη εταιρεία στο φορολογικό έτος 2020 μισθώνει εταιρικό επιβατικό αυτοκίνητο με εκπομπή ρύπων 20g CO2/Km με Λ.Τ.Π.Φ. 60.000 ευρώ, μηνιαίο μίσθωμα 1.000 ευρώ και διάρκεια μίσθωσης πέντε έτη (λειτουργική μίσθωση). Η εταιρεία εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά της δαπάνη ύψους 12.000 ευρώ (1.000€ * 12 μήνες) και επιπλέον εξωλογιστικά με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος συνολικό ποσό ύψους 3.000 ευρώ το οποίο προκύπτει ως εξής: 30% επί του ποσού της δαπάνης μίσθωσης που αναλογεί στη ΛΤΠΦ έως τις 40.000 ευρώ [(12.000*40.000/60.000)*30%=2.400] και επιπλέον 15% επί της ποσού της δαπάνης μίσθωσης που αναλογεί στις υπόλοιπες 20.000 ευρώ (υπερβάλλον των 40.000 ευρώ ποσό)[(12.000*20.000/60.000)*15%=600] δεδομένου ότι η ΛΤΠΦ υπερβαίνει το όριο των 40.000 κατά 20.000 ευρώ. Επομένως, η επιχείρηση σε κάθε ένα από τα φορολογικά έτη μίσθωσης 2020 έως και 2024 θα εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδά της το ποσό (μίσθωμα) των 12.000 ευρώ και επιπλέον για κάθε ένα από τα πιο πάνω φορολογικά έτη θα εκπέσει εξωλογιστικά με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος το ποσό των 3.000 ευρώ.» (Ε.2031/2021)

(iii) Στον κωδικό 003 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες μίσθωσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου χαμηλών ρύπων, με μέγιστη ΛΤΠΦ έως τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, το ποσό της προσαυξημένης έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με τριάντα τοις εκατό (30%) των δαπανών αυτών και ποσοστό ίσο με δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για το υπερβάλλον ποσό, με βάση τα οριζόμενα στην περ. β του άρθρου 22Β του Κ.Φ.Ε.

(iv) Στον κωδικό 004 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων, το ποσό της προσαυξημένης έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με πενήντα τοις εκατό (50%) των δαπανών αυτών, με βάση τα οριζόμενα στην περ. γ’ του άρθρου 22Β του Κ.Φ.Ε. «Διευκρινίζεται ότι δαπάνες λειτουργίας είναι οι δαπάνες για την ηλεκτροδότηση των σημείων φόρτισης είτε αυτά είναι δημόσια ή ιδιωτικά προσβάσιμα, όπως αποδεικνύονται από τους λογαριασμούς των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας και εκπίπτουν κατά τον χρόνο που αυτές αφορούν. Επισημαίνεται ότι για την εφαρμογή της προσαύξησης, η επιχείρηση θα πρέπει να αποδεικνύει με κάθε πρόσφορο τρόπο τη δαπάνη που αφορά στη λειτουργία των σταθμών φόρτισης. Οι διατάξεις εφαρμόζονται για πάγια που αποκτώνται στα φορολογικά έτη 2020 και 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.45 του άρθρου 72 του ΚΦΕ, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 11 του ν.4710/2020. Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω, παρατίθεται το ακόλουθο παράδειγμα: Παράδειγμα Ανώνυμη εταιρεία στο φορολογικό έτος 2020 προβαίνει στην αγορά και εγκατάσταση δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων μηδενικών ρύπων αξίας 50.000 ευρώ. Η εταιρεία θα εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδά της ποσό ύψους €50.000 για το έτος 2020 και επιπλέον για το ίδιο έτος θα εκπέσει εξωλογιστικά με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος το ποσό των 25.000 ευρώ (50.000*50%). Στο υπόψη παράδειγμα, στην περίπτωση κατά την οποία η αγορά και η εγκατάσταση των σημείων φόρτισης διενεργούνταν αποκλειστικά για χρήση τους από τους εργαζομένους της επιχείρησης και συνεπώς δεν αφορούσε δημόσια προσβάσιμα σημεία φόρτισης, το ποσοστό προσαύξησης θα ανέρχονταν σε 30% αντί του 50%.» (Ε.2031/2021)

(v) Στον κωδικό 005 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων σε νησιωτικούς δήμους, το ποσό της προσαυξημένης έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με εβδομήντα τοις εκατό (70%) των δαπανών αυτών, με βάση τα οριζόμενα στην περ. γ’ του άρθρου 22Β του Κ.Φ.Ε.

(vi) Στον κωδικό 006 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων από ΑΠΕ, το ποσό της προσαυξημένης έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με εβδομήντα τοις εκατό (70%) των δαπανών αυτών, με βάση τα οριζόμενα στην περ. γ’ του άρθρου 22Β του Κ.Φ.Ε.

(vii) Στον κωδικό 007 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων από ΑΠΕ σε νησιωτικούς δήμους, το ποσό της προσαυξημένης έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με ενενήντα τοις εκατό (90%) των δαπανών αυτών, με βάση τα οριζόμενα στην περ. γ’ του άρθρου 22Β του Κ.Φ.Ε.

(viii) Στον κωδικό 008 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας για τη χρήση σημείων φόρτισης από τους εργαζόμενους της επιχείρησης (μη δημόσια προσβάσιμα σημεία φόρτισης), το ποσό της προσαυξημένης έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με τριάντα τοις εκατό (30%) των δαπανών αυτών, με βάση τα οριζόμενα στην περ. γ’ του άρθρου 22Β του Κ.Φ.Ε.

(ix) Στον κωδικό 009 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες αγοράς ελαφρού επαγγελματικού ηλεκτρικού οχήματος (κατηγορία Ν1 μέχρι 3,5 τόνοι μικτό βάρος) μηδενικών ρύπων, το ποσό της προσαυξημένης έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με πενήντα τοις εκατό (50%) των δαπανών αυτών, με βάση τα οριζόμενα στην περ. δ’ του άρθρου 22Β του Κ.Φ.Ε.

(x) Στον κωδικό 010 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες αγοράς ελαφρού επαγγελματικού ηλεκτρικού οχήματος (κατηγορία Ν1 μέχρι 3,5 τόνοι μικτό βάρος) χαμηλών ρύπων, το ποσό της προσαυξημένης έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με τριάντα τοις εκατό (30%) των δαπανών αυτών, με βάση τα οριζόμενα στην περ. δ’ του άρθρου 22Β του Κ.Φ.Ε.

(xi) Στον κωδικό 011 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες αγοράς οχημάτων τύπου L, μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών, οχημάτων παντός εδάφους και άλλων μικρών οχημάτων με τρεις ή τέσσερις τροχούς, μηδενικών ρύπων ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. 002,/χλμ., το ποσό της προσαυξημένης έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με πενήντα τοις εκατό (50%) των δαπανών αυτών, με βάση τα οριζόμενα στην περ. δ’ του άρθρου 22Β του Κ.Φ.Ε.

Επισημάνσεις
• Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις έχουν εφαρμογή για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που πραγματοποιούν τις πιο πάνω δαπάνες, ανεξάρτητα από τον τρόπο τήρησης των βιβλίων τους (απλογραφικά ή διπλογραφικά).
• Εφόσον πρόκειται για δαπάνες του άρθρου 22Β ΚΦΕ οι οποίες αφορούν πάγια της επιχείρησης τα οποία καλύπτονται και από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 24 ΚΦΕ, διευκρινίζεται ότι η επιχείρηση δύναται είτε να εκπέσει τις δαπάνες αυτές κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 22Β είτε να διενεργήσει απόσβεση σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 24. Σε περίπτωση που η επιχείρηση επιλέξει την διενέργεια απόσβεσης, αυτή θα τηρείται μέχρι την πλήρη απόσβεση του παγίου.
• Η διενέργεια προσαυξημένης έκπτωσης με βάση το άρθρο 22Β ΚΦΕ παρέχεται για τις δαπάνες για τις οποίες πληρούνται οι προϋποθέσεις και εκπίπτουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 ΚΦΕ.
• Στην περίπτωση κατά την οποία μετά την αφαίρεση και του πιο πάνω ποσοστού προσαύξησης των δαπανών προκύψουν ζημίες, αυτές μεταφέρονται για συμψηφισμό με μελλοντικά κέρδη με βάση τις διατάξεις του άρθρου 27 του ΚΦΕ.

●●●

Πίνακας 9: Προσαυξημένες αποσβέσεις [Κωδ. 512 -Ν]

Ειδικότερα: (i) Ειδικότερα:

(i) Στον κωδικό 001 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες απόσβεσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ρύπων, με μέγιστη Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) έως τις 40.000 ευρώ, το ποσό της προσαυξημένης απόσβεσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με πενήντα τοις εκατό (50%) των δαπανών αυτών και σε ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) για το υπερβάλλον ποσό, με βάση τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013.

(ii) Στον κωδικό 002 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες απόσβεσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου χαμηλών ρύπων, με μέγιστη Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) έως τις 40.000 ευρώ το ποσό της προσαυξημένης απόσβεσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με τριάντα τοις εκατό (30%) των δαπανών αυτών και σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για το υπερβάλλον ποσό, με βάση τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013.

(iii) Στον κωδικό 003 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες απόσβεσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ρύπων από επιχειρήσεις που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε νησιωτικούς δήμους της ελληνικής επικράτειας, με μέγιστη Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) έως τις 40.000 ευρώ, το ποσό της προσαυξημένης απόσβεσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των δαπανών αυτών και ποσοστό τριανταπέντε τοις εκατό (35%) για το υπερβάλλον ποσό, με βάση τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013.

(iv) Στον κωδικό 004 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες απόσβεσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου χαμηλών ρύπων από επιχειρήσεις που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε νησιωτικούς δήμους της ελληνικής επικράτειας, με μέγιστη Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) έως τις 40.000 ευρώ, το ποσό της προσαυξημένης απόσβεσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των δαπανών αυτών και ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) για το υπερβάλλον ποσό, με βάση τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013.

(v) Στον κωδικό 005 του υποπίνακα καταχωρούνται οι προσαυξημένες αποσβέσεις με βάση τις διατάξεις της περ. α’ της παραγράφου 10 του άρθρου 24 του Κ.Φ.Ε. Τα ποσά των προσαυξημένων αποσβέσεων αφαιρούνται από τα καθαρά φορολογητέα αποτελέσματα των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων (εξωλογιστικά), με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους το οποίο αφορούν. Για τον υπολογισμό των προσαυξημένων αποσβέσεων ισχύουν τα αναφερόμενα στην Ε.2065/2020 εγκύκλιο ΑΑΔΕ με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2019. «23. Στον κωδικό 056 καταχωρούνται οι προσαυξημένες αποσβέσεις, με βάση τις διατάξεις της περ.α’ της παραγράφου 10 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013. Τα ποσά των προσαυξημένων αποσβέσεων αφαιρούνται από τα καθαρά φορολογητέα αποτελέσματα των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων (εξωλογιστικά), με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους το οποίο αφορούν. Ο υπολογισμός τους άρχεται από τον επόμενο μήνα εντός του οποίου το πάγιο στοιχείο του ενεργητικού χρησιμοποιείται ή τίθεται σε υπηρεσία ως στοιχείο επί του οποίου έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες χαρακτηρισμένες από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως συναφείς με ενεργειακή απόδοση ή εξοικονόμηση νερού. Σε περίπτωση που μετά την αφαίρεση των ως άνω αποσβέσεων προκύψουν ζημίες, αυτές μεταφέρονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4172/2013Επισημαίνεται ότι οι συντελεστές απόσβεσης των χαρακτηρισμένων ως συναφών με την ενεργειακή απόδοση ή εξοικονόμηση νερού δαπανών διπλασιάζονται, εφόσον οι δαπάνες αντιστοιχούν σε στοιχεία ενεργητικού του πίνακα της παρ.4 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 με συντελεστή έως 10% και ως εκ τούτου, οι συντελεστές της τελικής ετήσιας απόσβεσης αυτών διαμορφώνονται σε ποσοστό έως 20%, κατά περίπτωση. Αντιθέτως, οι συντελεστές απόσβεσης των υπόψη δαπανών, των οποίων ο αρχικός συντελεστής υπερβαίνει το 10%, δεν διπλασιάζονται, ωστόσο, δύνανται να προσαυξηθούν έως 10 ποσοστιαίες μονάδες.
Στην περίπτωση που οι εν λόγω δαπάνες συνιστούν κόστη βελτίωσης, ανανέωσης και ανακατασκευής ή αποκατάστασης του περιβάλλοντος και πραγματοποιούνται με τη μορφή παρεμβάσεων σε υφιστάμενα πάγια στοιχεία της επιχείρησης, οι προσαυξημένες αποσβέσεις υπολογίζονται μόνο επί των συγκεκριμένων δαπανών και δε λαμβάνεται υπόψη η αναπόσβεστη αξία του παγίου επί του οποίου αυτές πραγματοποιούνται.
» ………….

ΠΟΛ.1221/2018. Καθορισμός των προϋποθέσεων, των όρων, των διαδικασιών και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α’)

Άρθρο 1 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α’ της παραγράφου 10 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013, το συναφές με την ενεργειακή απόδοση ή εξοικονόμηση νερού κόστος αποσβένυται με τους συντελεστές του πίνακα της παραγράφου 4 του ίδιου ως άνω άρθρου προσαυξημένους κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), ενώ σε περίπτωση που ο αρχικός συντελεστής απόσβεσης είναι ανώτερος του 10%, ο προσαυξημένος συντελεστής δεν δύναται να υπερβαίνει τις 10 ποσοστιαίες μονάδες. 2. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 τα ποσά των προσαυξημένων αποσβέσεων αφαιρούνται από τα καθαρά φορολογητέα αποτελέσματα των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων και των φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους εντός του οποίου αφορούν. Ειδικότερα, ο υπολογισμός τους άρχεται από τον επόμενο μήνα εντός του οποίου χαρακτηρίζονται ως υπαγόμενες στις διατάξεις αυτές οι συναφείς με την ενεργειακή απόδοση ή εξοικονόμηση νερού δαπάνες. 3. Σε περίπτωση που μετά την αφαίρεση των ως άνω αποσβέσεων προκύψουν ζημίες, αυτές μεταφέρονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4172/2013.

Άρθρο 2 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013, τα συναφή με τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στοιχεία ενεργητικού είναι: α. από την κατηγορία «Κτίρια κατασκευές εγκαταστάσεις…» του Πίνακα του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 τα εξής: – θερμομόνωση / – αεροστεγάνωση /- κουφώματα /- υαλοπίνακες
β. από την κατηγορία «Μηχανήματα εξοπλισμός εκτός Η/Υ και λογισμικού
» του Πίνακα του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 τα εξής:
– αντικατάσταση συστήματος θέρμανσης/ ψύξης/κλιματισμού/μηχανικού αερισμού
– θερμοστατικές κεφαλές – λέβητας συμπύκνωσης φυσικού αερίου (Φ.Α.)
– Συμπαραγωγή Ηλεκτρικής ενέργειας και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ)
– συστήματα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για κάλυψη των αναγκών ενέργειας της επιχείρησης:
• αντλίες θερμότητας υψηλής απόδοσης • ενεργειακά αποδοτικοί λέβητες βιομάζας
• ηλιοθερμικά συστήματα
• φωτοβολταϊκά και λοιπά συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για ηλεκτροπαραγωγή, υπό σχήμα ενεργειακού συμψηφισμού ή αυτοπαραγωγής.
– φωτισμός (αναβάθμιση φωτισμού με αντικατάσταση λαμπτήρων υψηλής ενεργειακής απόδοσης (πχ. LED))
– Συστήματα και Αυτοματισμοί Διαχείρισης Ενέργειας (BEMS)
γ. λοιπές παρεμβάσεις
 που αφορούν εξοικονόμηση ενέργειας στις διεργασίες παραγωγής.
2. Τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά των συστημάτων που εγκαθίστανται ή αναβαθμίζονται καθώς και η τεκμηρίωση της εξοικονόμησης ενέργειας γίνεται με έκθεση μηχανικού, από την ημερομηνία υπογραφής της οποίας οι σχετικές δαπάνες χαρακτηρίζονται ως υπαγόμενες στις διατάξεις της παρούσας απόφασης
. Η επιχείρηση οφείλει να αποστείλει την έκθεση μηχανικού στη Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας του ΥΠΕΝ και να τηρεί τα παραστατικά των σχετικών δαπανών, την έκθεση μηχανικού και αποδεικτικό αποστολής αυτής.

Άρθρο 3 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 117 του ν. 4549/2018, τα συναφή με την εξοικονόμηση νερού στοιχεία ενεργητικού είναι:
α. από την κατηγορία «Κτίρια κατασκευές εγκαταστάσεις…» του Πίνακα του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 τα εξής:
– εγκαταστάσεις συστημάτων συλλογής και χρήσης όμβριων υδάτων
– εγκαταστάσεις συστημάτων διαχείρισης υγρών αποβλήτων με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση/ανακύκλωσή τους
– εγκαταστάσεις συστημάτων ποιοτικής αναβάθμισης νερού με σκοπό την εξοικονόμηση
– κατασκευή / αντικατάσταση δικτύων μεταφοράς νερού με σκοπό τη μείωση διαρροών (ή την εξοικονόμηση) νερού
– οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση εξυπηρετεί το σκοπό της εξοικονόμησης νερού

β. από την κατηγορία «Μηχανήματα εξοπλισμός εκτός Η/Υ και λογισμικού»
– μηχανολογικός ή άλλος εξοπλισμός ο οποίος συμβάλλει στην εξοικονόμηση νερού ή συνδέεται με τις εγκαταστάσεις της παραγράφου 1α.
– συστήματα ελέγχου και μείωσης των διαρροών.

γ. από την κατηγορία «Εξοπλισμός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός και λογισμικό» του Πίνακα του άρθρου 24 του ν. 4172/2013, εξοπλισμός ο οποίος συμβάλλει στην εξοικονόμηση νερού ή συνδέεται με τις παραγράφους 1α και 1β.

δ. λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης νερού σε αντικατάσταση υφιστάμενων συστημάτων που βεβαιώνονται μέσω της τεχνικής έκθεσης εργασιών της παραγράφου 2.

2. Η υλοποίηση των έργων / παρεμβάσεων εξοικονόμησης του νερού βεβαιώνεται μέσω τεχνικής έκθεσης εργασιών που υπογράφεται από μηχανικό, γεωτεχνικό ή περιβαλλοντολόγο και το νόμιμο εκπρόσωπο της δραστηριότητας, η οποία περιγράφει τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά των συστημάτων που εγκαθίστανται ή αναβαθμίζονται και τεκμηριώνει την εξοικονόμηση νερού. Η τεχνική έκθεση εργασιών τηρείται με τα παραστατικά των σχετικών δαπανών. Από την ημερομηνία υπογραφής της τεχνικής έκθεσης εργασιών, οι σχετικές δαπάνες χαρακτηρίζονται ως υπαγόμενες στις διατάξεις της παρούσα απόφασης. ………………….

Προκύπτουν από τα εξής: Για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013, την έκθεση μηχανικού της παρ. 2 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1121/2018 (Β’ 5597) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθώς και την τεχνική έκθεση εργασιών της παρ. 2 του άρθρου 3 της ίδιας απόφασης. ………………………….

(vi) Στον κωδικό 006 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, το ποσό της προσαυξημένης απόσβεσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με δέκα πέντε τοις εκατό (15%) των δαπανών αυτών και ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) όταν πρόκειται για χρηματοδοτική μίσθωση κατά την έννοια του ν.4308/2014, με βάση τα οριζόμενα στην περ. α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 71Ζ του Κ.Φ.Ε. και τα αναφερόμενα στην Ε.2051/2021 εγκύκλιο ΑΑΔΕ.
(vii)
 Ο κωδικός 007 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που έχουν ενταχθεί στις διατάξεις της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4608/2019.
(viii)
 Ο κωδικός 008 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τις μεταποιητικές επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στις διατάξεις της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρο 12 του ν. 4608/2019. Ωστόσο, λόγω μη υπαγωγής επιχειρήσεων στο κίνητρο της επιτάχυνσης φορολογικών αποσβέσεων παγίων του ν. 4608/2019 εντός του φορολογικού έτους 2021, οι ως άνω κωδικοί 007 και 008 μένουν ανενεργοί για το έτος αυτό.

●●●

Πίνακας 10: Φορολογικές Αναμορφώσεις στα Έξοδα και στα Έσοδα ορισμένων κατηγοριών Επιχειρήσεων

α/α Είδος Επιχείρησης Κωδικός Κ.Φ.Α Κωδικός Έντυπου Ν
1 Εταιρείες που «συγχωνεύτηκαν» με βάση το άρθρο 52 του Ν. 4172/2013 ή το άρθρο 54 του Ν. 4172/2013. (δεν φορολογείται κατά τον χρόνο του μετασχηματισμού) και Μη εκπτιπτόμενες δαπάνες αποσβέσεων από υπεραξία λόγω συγχώνευσης Κ.Φ.Α – 2016 Ν-463
2 Φορείς γενικής κυβέρνησης που είναι κεφαλαιουχικές εταιρείες και στις οποίες συμμετέχει το κράτος ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με ποσοστό 100%, προκειμένου τα υπόψη νομικά πρόσωπα να φορολογηθούν για το εισόδημά τους από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περ. α’ του άρθρου 46 του Κ.Φ.Ε – Δαπάνες φορέων Γενικής Κυβέρνησης που αφορούν έσοδα απαλλασσόμενα της φορολογίας Κ.Φ.Α – 2017 Ν-468
3 Ναυτιλιακές επιχειρήσεις η φορολόγηση των οποίων διέπεται από τις διατάξεις του ν. 27/1975, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των παρ.14 και 15 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, ή των υπαγόμενων νομικών προσώπων/οντοτήτων στις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 57 του ν. 4646/2019, περί προσδιορισμού και καταβολής τέλους ρυμουλκών και αλιευτικών πλοίων. Ταυτόχρονα, όμως, θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθεί και ο κωδικός 2018 της «Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης» με βάση τις αντίστοιχες δαπάνες που αφορούν στα απαλλασσόμενα έσοδα για λόγους εκκαθάρισης της δήλωσης. Κ.Φ.Α – 2018 Ν-559
4 Νομικά πρόσωπα, που απαλλάσσονται της φορολογίας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 46 «Απαλλασσόμενα νομικά πρόσωπα» του ν.4172/2013 (π.χ. Τράπεζα Ελλάδος) ή ειδικών διατάξεων νόμων (π.χ. απαλλασσόμενα έσοδα αεροπορικών εταιρειών κατ’ εφαρμογή Σ.Α.Δ.Φ, απαλλασσόμενα έσοδα ανωνύμων εταιριών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία του ν.2778/1999, απαλλασσόμενα έσοδα Ασιατικής Τράπεζας Υποδομών και Επενδύσεων του ν.4607/2019). Ταυτόχρονα, όμως, θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθεί και ο κωδικός 2019 της «Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης» με βάση τις αντίστοιχες δαπάνες των υπόψη προσώπων και οντοτήτων, προκειμένου να είναι εφικτή η εκκαθάριση των εισοδημάτων τους στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Κ.Φ.Α – 2019 Ν- 469
5 Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες. Στον κωδικό 471 αναγράφονται τα έσοδα των αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών που αποτελούν εισροές κεφαλαιουχικού χαρακτήρα (π.χ. συνδρομές και εγγραφές των μελών, χορηγίες ή δωρεές προς τις εταιρείες, κ.λπ.) και τα οποία όπως έχει γίνει δεκτό με την ΠΟΛ.1059/2015 εγκύκλιο δεν εμπίπτουν στην έννοια των ακαθάριστων εσόδων και συνεπώς δεν φορολογούνται. Ταυτόχρονα, όμως θα πρέπει να συμπληρωθεί ο κωδικός 2021 της «Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης», με βάση τις αντίστοιχες δαπάνες που αφορούν στα πιο πάνω ποσά, προκειμένου να είναι εφικτή η εκκαθάριση των εισοδημάτων των υπόψη νομικών οντοτήτων στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Κ.Φ.Α – 2021 Ν – 471
6 Εταιρείες Ανακύκλωσης που λειτουργούν με το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ( ν. 2939/2001 ) Κ.Φ.Α – 2024 Ν-059
Οι εν λόγω εταιρείες, προκειμένου να εκκαθαριστεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 3220/2004, με βάση τις οποίες τα κέρδη τους απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος εφόσον εμφανισθούν σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού, θα πρέπει, εφόσον: α) εμφανίζουν φορολογικά κέρδη (κωδικός 016) ταυτόχρονα να καταχωρήσουν στον κωδικό 059 ποσό ίσο με αυτό του κωδικού 016, β) εμφανίζουν φορολογικές ζημίες (κωδικός 017) να καταχωρήσουν στον κωδικό 2024 της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης ποσό ίσο με αυτό του κωδικού 017. Με τον ανωτέρω χειρισμό κατά την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος καταρχήν θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3220/2004 και περαιτέρω θα υπαχθεί σε φορολόγηση τυχόν ποσό μη εκπιπτόμενων δαπανών, καθόσον αυτές δεν πρέπει να επηρεάζουν το σχηματισθέν αποθεματικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3220/2004 και θα πρέπει να υπάγονται σε φορολόγηση στο φορολογικό έτος που αφορούν (αρ. Δ12Β 10301148 ΕΞ2011ΠΕ/23.02.2011 έγγραφό μας). Επίσης, στον κωδικό 059 καταχωρούνται τα κέρδη των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που λειτουργούν με τη μορφή του Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού, τα οποία φορολογούνται στο όνομα των μελών τους.
7 Εταιρείες παραγωγής κινηματογραφικών έργων. Κ.Φ.Α – 2026 Ν- 072 & 076
Ο κωδικός 072 συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες τα οποία είναι υπόχρεα να εγγράφουν σε ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό το ποσό που οφείλουν να επενδύσουν για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων, με βάση τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 8 του ν.3905/2010. Επίσης, κατά το φορολογικό έτος πραγματοποίησης των δαπανών για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων, θα πρέπει να συμπληρωθεί ο κωδικός 2026 της «Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης», μέχρι του ποσού του αποθεματικού που έτυχε απαλλαγής, προκειμένου να μη διενεργείται διπλή έκπτωση των σχετικών ποσών που πραγματοποιούνται κατά το έτος διάθεσης του σχετικού αποθεματικού, για την επένδυση της κινηματογραφικής παραγωγής, με βάση τις ίδιες διατάξεις.
Ο κωδικός 076 «Ποσό επένδυσης για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων άρθρου 71Ε ν.4172/2013» συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα ή τις νομικές οντότητες που επενδύουν σε παραγωγές οπτικοακουστικών έργων.
8 Αγροτικοί συνεταιρισμοί και ΕΚΕΣ .—— Ν – 474
Αναγράφονται και τα ποσά των πλεονασμάτων των αγροτικών συνεταιρισμών του ν.4673/2020, διανεμηθέντων και μη, προκειμένου οι εν λόγω συνεταιρισμοί να τύχουν απαλλαγής από τον φόρο εισοδήματος, καθόσον τα ποσά αυτά δεν φορολογούνται στο όνομά τους αλλά στο όνομα των μελών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.4673/2020. Επίσης, στον κωδικό αυτό αναγράφονται τα μερίσματα από Εταιρείες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Ε.Κ.Ε.Σ.) του ν.2367/1995, καθόσον για τα υπόψη ποσά η φορολόγηση έχει εξαντληθεί στο όνομα της Ε.Κ.Ε.Σ. με βάση τα οριζόμενα στις υπόψη διατάξεις (σχετ. η ΠΟΛ.1072/2016 εγκύκλιος).
9 Φορείς «Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» .—— Ν-053
Στον κωδικό 053 καταχωρούνται τα κέρδη των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και Συνεταιρισμοί Εργαζομένων) τα οποία διανέμονται στους εργαζομένους τους, προκειμένου να αφαιρεθούν από τα κέρδη τους και να φορολογηθούν στο όνομα των εργαζομένων τους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 72 του ν.4430/2016. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω ισχύουν για όσους φορείς, μέσα στο έτος 2021, είναι εγγεγραμμένοι στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του ν.4430/2016.
# Οικοδομικές Επιχειρήσεις .—— Ν – 100
Ο κωδικός 100 συμπληρώνεται από τις οικοδομικές επιχειρήσεις, προκειμένου να προσδιορισθούν τα κέρδη τους τεκμαρτά. Για τη συμπλήρωσή του ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την ΠΟΛ.1047/2017 εγκύκλιο.

●●●

Πίνακας 11: Κανόνες Διανομής

Είδος Επιχ/σης 1 2 3 4 5
Ατομική Ο.Ε και Ε.Ε. Ι.Κ.Ε Ε.Π.Ε Α.Ε
Γενικά Όλα τα Κέρδη ανήκουν στον ιδιοκτήτη Όλα τα Κέρδη ανήκουν στους Εταίρους Οι εταίροι αποφασίζουν για τα κέρδη που θα διανεμηθούν. Οι εταίροι αποφασίζουν για τα κέρδη που θα διανεμηθούν. Οι μέτοχοι αποφασίζουν για τα κέρδη που θα διανεμηθούν.
Δυνατότητα διανομής Κερδών όχι με βάση τα ποσοστά συμμετοχής. Όλα τα Κέρδη ανήκουν στον ιδιοκτήτη Ναι, εφόσον υπάρχει σχετική συμφωνία. Ναι. Για ορισμένο όμως χρόνο, που δεν θα υπερβαίνει τη δεκαετία Ναι. Αν προβλέπεται στο καταστατικό. Όχι.
Τακτικό Αποθεματικό Όχι Όχι Ναι. 5% επί των Κερδών. Ναι. 5% επί των Κερδών. Ναι. 5% επί των Κερδών.
Πρόσθετα αποθεματικά Όχι Όχι Πρόβλεψη στο καταστατικό ή απόφαση μετόχων. Πρόβλεψη στο καταστατικό ή απόφαση μετόχων. Πρόβλεψη στο καταστατικό ή απόφαση μετόχων.
Υποχρέωση ελάχιστης διανομής Όλα τα Κέρδη ανήκουν στον ιδιοκτήτη Όλα τα κέρδη θεωρούνται πως διανέμονται στους εταίρους στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης εφόσον τηρείται απλογραφικό λογιστικό σύστημα. Το καταστατικό μπορεί να ορίζει ελάχιστη υποχρεωτική διανομή κερδών. Ελλείψει αντίθετου πρόβλεψης στο καταστατικό, όλα τα Κέρδη είναι διανεμητέα (35%) των καθαρών κερδών . Δυνατότητα μη διανομής με πλειοψηφία 80%.
Με βάση τις προβλέψεις του καταστατικού (Διπλογραφικά)
Δυνατότητα προμερίσματος Ναι. Προσωρινές απολήψεις. Ναι. Προσωρινές απολήψεις. Δεν δίδεται δυνατότητα από τον ν. 4072/2012. Δεν δίδεται δυνατότητα από τον ν. 3190/1955. Ναι. Υπό προϋποθέσεις.

(Από το άρθρο: Επιλογή νομικής μορφής επιχείρησης – 12 «συγκριτικοί πίνακες», με 58 σημεία σύγκρισης – Λίνα Μοντεσάντου)

●●●

Πίνακας 12: Κατάρτιση Φύλλου Μερισμού Δαπανών

 Τα κατ’ είδος έξοδα, τα οποία στη γενική λογιστική παρακολουθούνται στους λογαριασμούς των ομάδων 2 και 6, κατατάσσονται κατά προορισμό. Κριτήριο κατάταξης  είναι ο σκοπός (προορισμός) για τον οποίο πραγματοποιούνται.

–      Κόστος παραγωγής (Production cost): Το κόστος που αποδίδεται σε αγαθά ή υπηρεσίες που παράγει ή προσφέρει η οντότητα. Δηλαδή το σύνολο των εξόδων που πραγματοποιούνται στο στάδιο μετατροπής της πρώτης ύλης σε έτοιμο προϊόν ή μετατροπής ενός υλικού από μία μορφή σε άλλη κατά τη διάρκεια ενός σταδίου ή φάσεως κατεργασίας. Το κόστος παραγωγής περιλαμβάνει :
  Αξία των υλικών,( Α΄ και Β΄ ύλες, κ.λπ

– Κόστος εργασίας παραγωγής.
– Κόστος άμεσων και έμμεσων λοιπών στοιχείων παραγωγής (γενικά βιομηχανικά έξοδα).
 Κόστος λειτουργίας διοικήσεως είναι τα έξοδα που γίνονται για τη λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών της οντότητας.
– Κόστος λειτουργίας διαθέσεως (έξοδα διαθέσεως) είναι τα έξοδα που γίνονται για την προώθηση, προετοιμασία και πραγματοποίηση των πωλήσεων προϊόντων ή υπηρεσιών της οντότητας..
– Κόστος χρηματοοικονομικής λειτουργίας είναι το κόστος του δανειακού κεφαλαίου της οικονομικής μονάδας και τα έξοδα που γίνονται για τη λειτουργία των χρηματοληπτικών και χρηματοδοτικών υπηρεσιών της οντότητας .

 Οι δαπάνες-έξοδα της επιχείρησης (ομάδα 6 –οργανικά έξοδα κατ΄ είδος) μερίζονται στις διάφορες λειτουργίες (παραγωγή – διοίκηση – έρευνα – διάθεση – χρηματοοικονομικά) της επιχείρησης
• Ο μερισμός γίνεται με διάφορα κριτήρια τα οποία πρέπει να είναι λογικά και να ακολουθούνται παγίως.
• Αν η επιχείρηση τηρεί αναλυτική λογιστική (σε περιοδική βάση ),ο μερισμός γίνεται κατά την διάρκεια της χρήσης , αλλιώς καταρτίζεται φύλλο μερισμού μετά το τέλος της χρήσης.
• Η κατάρτιση του φύλλου μερισμού είναι απαραίτητη ώστε να γίνουν οι σχετικές λογιστικές εγγραφές κλεισίματος.
 

Το «φύλλο μερισμού», είναι πια απαραίτητο και για την σύνταξη του εντύπου Ε3.

Υποδείγματα :

……………………….

 

[ Ε3 – Μερισμός

●●●


Taxheaven.gr


/ Uncategorized

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *