Χρόνος έκδοσης τιμολογίων και το πρόβλημα του χρόνου διαβίβασης