Η αργία του Αγίου Πνεύματος

Αρχική Σελίδα // Τρέχουσα Ενημέρωση // Η αργία του Αγίου Πνεύματος

Η εορτή του Αγίου Πνεύματος για τον ιδιωτικό τομέα γενικότερα θεωρείται εργάσιμη ημέρα και όχι εξαιρέσιμη εορτή (αργία),  εκτός αν έχει καθιερωθεί ως αργία με Διάταγμα, Υπ. Απόφαση, Κανονισμό, ΣΣΕ, Διαιτητικών Αποφάσεων η κατ’ έθιμον.

Αρα, η απασχόληση των μισθωτών την ημέρα αυτή είναι νόμιμη και επιπλέον δεν δημιουργεί αξίωση για πρόσθετη αμοιβή τους.
Οι μισθωτοί γενικά οφείλουν να εργαστούν κανονικά.
Όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο, θα λάβουν το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιο τους χωρίς καμία προσαύξηση.
Όσοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό δεν δικαιούνται να λάβουν πρόσθετη αμοιβή, γιατί ο μισθός τους περιλαμβάνει και την αμοιβή για την εργασία της ανωτέρω ημέρας.

Σε περίπτωση όμως που σε συλλογική σύμβαση εργασίας ή διαιτητική απόφαση ορίζεται ως αργία και όρος για την καταβολή της προσαύξηση 75%, ο όρος αυτός υπερισχύει επειδή είναι ευνοϊκότερος.

Παραδείγματα
Η ΔΑ 49/2005 Βιβλιοπωλείων, Βιβλιοχαρτοπωλείων, Εκδοτικών Οίκων στην παράγραφο Β του άρθρου 4 αναφέρει ότι: «Ως ημέρα αργίας καθορίζεται και η εορτή του Αγίου Πνεύματος.
Οι μισθωτοί που θα εργασθούν την ημέρα αυτή δικαιούται προσαύξηση του 1/25 του μηνιαίου μισθού τους ή του ημερομίσθιου τους κατά 75%.», οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι δικαιούνται την ημέρα αυτή να μην προσέλθουν στην εργασία τους, λαμβάνοντας οι μεν αμειβόμενοι με ημερομίσθιο, το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής, χωρίς να εργασθούν, οι δε αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό, τον μηναίο μισθό τους ολόκληρο, παρότι δεν θα έχουν εργασθεί την ημέρα αυτή.
Αντίθετα όσοι από τους εργαζόμενους εργασθούν κατά την ημέρα αυτή, δικαιούνται εκτός του ημερήσιου μισθού τους και προσαύξηση 75%.

Για την περίπτωση εργαζομένου που απασχοληθεί ενώ η ημέρα του Αγίου Πνεύματος έχει συμφωνηθεί ως αργία οφείλεται πρόσθετη αμοιβή σύμφωνα με το άρθρο 659 του Α.Κ.
Άρθρο 659-Εργασία πέρα από τη συμφωνημένη. Αν παρουσιαστή ανάγκη για εργασία πέρα από τη συμφωνημένη ή τη συνηθισμένη, ο εργαζόμενος έχει την υποχρέωση να την παράσχει, αν είναι σε θέση να το κάνει και η άρνηση του θα ήταν αντίθετη με την καλή πίστη. Ο εργαζόμενος έχει το δικαίωμα για την πρόσθετη αυτή εργασία σε συμπληρωματική αμοιβή, που κανονίζεται ανάλογα με το συμφωνημένο μισθό και με τις ειδικές περιστάσεις.

Κάποιες από τις σημαντικότερες ΣΣΕ και ΔΑ που έχουν όρο για την ημέρα του Αγίου Πνεύματος είναι οι ακόλουθες:
Τεχνικών Ραδιοφώνου (Ηλεκτρονικών και Ηχοληπτών) ΣΣΕ 19/02/2016
– Ναυτικών Πρακτορείων και Ναυτιλιακών επίχ/σεων προσωπικό (ΣΣΕ 29/07/2004 & ΣΣΕ 22/04/2005)
– Κλινικές (ΣΣΕ 17/05/2005)
– Θυρωροί (ΔΑ 41/89)
– Διαγνωστικών Κέντρων (ΔΑ 21/2005)
– Ηλεκτροτεχνίτες (ΣΣΕ 31/05/96)
– Ραδιοφωνικών Σταθμών (ΣΣΕ 31/07/2002)
– Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαιδεύσεως (ΔΑ 12/2004 ΚΑΙ ΔΑ 12/2005)
– Εργοδηγοί Σχεδιαστές (ΣΣΕ 10/07/2002)
– Μεταλλουργικών Επιχειρήσεων (ΣΣΕ 23/03/2005)
– Βιβλιοπωλείων, Βιβλιοχαρτοπωλείων, Εκδοτικών Οίκων κ.λ.π. (ΔΑ 49/2005)