Εσωτερικά Αρθρα

Αρχική Σελίδα // Archive by category "Εσωτερικά Αρθρα"

Τα στοιχεία των εταιρειών

Τα χαρακτηριστικά των εταιρειών και η διαδικασία ίδρυσης Ανώνυμη Ετιαρεία Πόσοι χρειάζεται να συμπράξουν για να ιδρυθεί μια ανώνυμη εταιρεία; Ποιά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της εταιρείας; Ποιό είναι το ελάχιστο ποσό που χρειάζεται για να συσταθεί μια ανώνυμη εταιρεία; Ποιά είναι η ευθύνη των εταίρων/μετόχων; Πού απευθύνεστε για τη σύσταση της εταιρείας; Ποιά είναι…

Συνέχεια

Παρουσίαση της Ατομικής Επιχείρησης

Η Ατομική επιχείρηση είναι η πιο συνηθισμένη νομική μορφή μικρών επιχειρήσεων, κυρίως λόγω της ευελιξίας και της αμεσότητας στη λήψη και εκτέλεση αποφάσεων, στο περιορισμένο κόστος οργάνωσης και διοίκησης και την σχετικά απλή διαδικασία σύστασης. Στην Ατομική επιχείρηση, είτε απασχολούνται κι άλλα άτομα είτε όχι, ο επιχειρηματίας είναι ταυτόχρονα ιδιοκτήτης και διαχειριστής. Ως μοναδικός εταίρος…

Συνέχεια

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ – ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Α.1. Τόπος και Χρόνος Υπογραφής της Σύμβασης Α.1.1. Στη _______________ σήμερα, την _______________ οι υπογράφοντες την παρούσα συμφώνησαν από κοινού και συναποδέχτηκαν τους όρους της παρούσας σύμβασης. Α.2. Συμβαλλόμενοι Υπογράφοντες (Εκπρόσωποι) Α.2.1. Αφενός ο ___________________________, ο οποίος διατηρεί οργανωμένο Λογιστικό Γραφείο με έδρα στη Θεσσαλονίκη, στην οδό…

Συνέχεια

Κώδικας Δεοντολογίας Λογιστών

 Κώδικας Δεοντολογίας Λογιστών Αριθμ. 57088 /ΔΙΟΕ-1033/18.12.2013 (ΦΕΚ Β’ 3314/24-12-2013) Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω σφάλματος Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’98), β. του Ν. 4072/2012, άρθρο 246,…

Συνέχεια