Eπαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι που αμείβονται με Δ.Π.Υ.

Αρχική Σελίδα // Λογιστικα Φορολογικά // Eπαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι που αμείβονται με Δ.Π.Υ.

Ενημέρωση Ασφαλισμένων για Συμβάσεις (ΔΠΥ) 

Παρ. 9, ‘Αρθρ. 39 Ν.4387/2016 (Δ.Π.Υ.)

1. Ποιά πρόσωπα εντάσσονται
Eλεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι που έχουν ιδιότητα ή ασκούν δραστηριότητα βάσει της οποίας θα υπάγονταν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, στην ασφάλιση των εντασσομένων στον ΕΦΚΑ φορέων , σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις αυτών, όπως ίσχυαν πριν την ένταξή τους, εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 38 ως προς τον προσδιορισμό και το ύψος των εισφορών, εφόσον το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόλησή τους σε ένα ή και σε δύο πρόσωπα (φυσικά ή νομικά).

Εντάσσονται επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι που:

 • αμείβονται αποκλειστικά με Δ.Π.Υ.
 • απασχολούνται σε έναν εργοδότη ως μισθωτοί και προσφέρουν υπηρεσίες σε άλλο/άλλους και μέχρι 2 αντισυμβαλλόμενους (εργοδότες), για τις παρεχόμενες με Δ.Π.Υ. υπηρεσίες.

Δεν εντάσσονται

Πρόσωπα επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι που προσφέρουν υπηρεσίες σε έναν αντισυμβαλλόμενο (εργοδότη), και λαμβάνουν μέρος των αποδοχών τους, ως μισθωτοί και μέρος αυτών μέσω Δ.Π.Υ. δεν εμπίπτουν στην παραπάνω διάταξη και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 38 του ως άνω νόμου.

2. Ανώτατη -κατώτατη βάση υπολογισμού εισφορών
Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών, καθορίζεται και ελέγχεται σε συνάρτηση με τη διάρκεια της σύμβασης μεταξύ των μερών.

 1. Ως κατώτατη μηνιαία βάση καθορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, το οποίο ανέρχεται σήμερα σε 586,08 ευρώ (ετήσιο 586,08 x 12 = 7.032,96 ευρώ)
 2. Ως ανωτάτη μηνιαία βάση καθορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο 10πλάσιο του κατώτατου βασικού μισθού άνω των 25 ετών όπως ισχύει κάθε φορά. Για όσους, έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση, με ετήσια διάρκεια σύμβασης, κατά τα ως άνω, ισχύει το ανώτατο όριο των 70.329,60 ευρώ (5.860,80 x 12 = 70.329,60 ευρώ). Οι ασφαλιστικές εισφορές, στη περίπτωση αυτή, υπολογίζονται στο συνολικό ποσό του Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών (Δ.Π.Υ.), ακόμα και αν αυτό υπερβαίνει ανά μήνα το ποσό των 5.860,80 ευρώ υπό την προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση δεν γίνεται υπέρβαση του ανωτάτου ετησίου ορίου.

3. Ποσοστά εισφορών
Επί του ως άνω τιμήματος αυτού υπολογίζονται εισφορές:

 • Κλάδου Κύριας Σύνταξης ύψους 20%, κατανεμημένο κατά 6,67% στον ασφαλισμένο και κατά 13,33% στον αντισυμβαλλόμενο.
 • Κλάδου υγειονομικής περίθαλψης:
 1. παροχών ασθενείας σε είδος ύψους 6,45% κατανεμημένο κατά 2,15% στον ασφαλισμένο και κατά 4,30% στον αντισυμβαλλόμενο.
 2. παροχών ασθενείας σε χρήμα ύψους 0,65% κατανεμημένο κατά 0.40% στον ασφαλισμένο και κατά 0,25% στον αντισυμβαλλόμενο.
 • Κλάδου επικουρικής ασφάλισης κατανεμημένου 7% κατανεμημένο 3,5% στον αντισυμβαλλόμενο και 3,5% στον ασφαλισμένο).
 • Κλάδου εφάπαξ 4% στον ασφαλισμένο.

4. Ηλεκτρονική Πλατφόρμα δήλωσης στοιχείων ασφάλισης
Ο αντισυμβαλλόμενος πρέπει να εισέλθει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα πού έχει αναρτηθεί στον ισότοπο www.efka.gov.gr , προκειμένου να δηλώσει στοιχεία του ασφαλισμένου. Ο ασφαλισμένος οφείλει να επιβεβαιώσει από την ίδια πλατφόρμα την συναίνεσή του στην εφαρμογή, στην ένδειξη «Αποδοχή» στην αντίστοιχη οθόνη, σύμφωνα με τις οδηγίες 

5. Υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.)
5.1 Υποχρεώσεις αντισυμβαλλόμενου

 • Ο εργοδότης υποχρεούται να υποβάλει για τον ασφαλισμένο που υπάγεται στην ανωτέρω ρύθμιση Α.Π.Δ., προβαίνοντας σε κατανομή της συμφωνηθείσας αμοιβής ανά μήνα, με βάση τη διάρκεια της σύμβασης. Η Α.Π.Δ. υποβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από αυτόν της απασχόλησης, στις σχετικές ημερομηνίες υποβολής Α.Π.Δ.
 • Οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα, κατά τα γνωστά, με χρήση της Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών εισφορών (π.χ. αποδοχές 12.000 ευρώ, διάρκεια σύμβασης 12 μήνες, από 01/ΦΕΒ – 31/ΙΑΝ επομένου έτους, υπολογισμός κατά μήνα 12000/12= 1000 ευρώ. Υποβολή Α.Π.Δ. με τίμημα 1000 ευρώ και καταβολή εισφορών).

5.2 Υποχρεώσεις Ασφαλισμένου
Προκειμένου να διασφαλιστεί τόσο η εμπρόθεσμη καταβολή των εισφορών, όσο και η ενημέρωση των υπόχρεων καταβολής, ο ασφαλισμένος που αιτείται την υπαγωγή του, οφείλει να αναγράφει στο Δ.Π.Υ. που εκδίδει στον αντισυμβαλλόμενό του, ότι υπάγεται στην εν λόγω ρύθμιση.

 

6. Ασφαλιστικές εισφορές αμειβόμενων με ΤΠΥ (μπλοκάκι) από 1-1-2019Α.

Ασφαλισμενου Εργοδοτη Συνολο
Εισφορά Κλάδου Σύνταξης 6,67% 13,33% 20,00%
Εισφορά Κλάδου Ασθένειας 2,55% 4,55% 7,10%
Εισφορά εφ’ άπαξ 4,00% 4,00% 8,00%

 

Βλέπε

Ε Φ Κ Α
ΕΓ ΑΡ: 17 28/03/2017

 

Φ80000/οικ5547 248 7.2.2017

 

Φ80000/17002 739 2017

 

Δ.15 Δ.44797 1191/2019

 

Ερωτήσεις και Απαντήσεις σχετικά με το Θέμα

Ποια πρόσωπα εντάσσονται στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39;
Στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 εντάσσονται πρόσωπα που:

 • Έχουν ιδιότητα ή δραστηριότητα για την οποία θα υπάγονταν στην ασφάλιση του τ. Ο.Α.Ε.Ε. ή τ. Ε.Τ.Α.Α.
 • Απασχολούνται σε ένα ή έως δύο αντισυμβαλλόμενους – εργοδότες, αμείβονται αποκλειστικά με Δ.Π.Υ. και το εισόδημα προέρχεται αποκλειστικά από αυτούς.
 • Απασχολούνται σε έναν εργοδότη ως μισθωτοί και προσφέρουν υπηρεσίες σε άλλο/άλλους και μέχρι 2 αντισυμβαλλόμενους – εργοδότες, για τις παρεχόμενες με Δ.Π.Υ. υπηρεσίες.
 • Απασχολούνται σε ένα εργοδότη και προσφέρουν στον ίδιο εργοδότη διαφορετικές υπηρεσίες μέσω Δ.Π.Υ
Αυτοαπασχολούμενος (πρώην ΕΤΑΑ) που υπάγεται στο άρθρο 39 παρ. 9 (Δ.Π.Υ.) δικαιούται μείωση του άρθρου 98 Ν.4387/2016;
Όχι.
Εργοδότης αναρτά σύμβαση ορισμένου χρόνου για να υπαγάγει ασφαλισμένο στο άρθρο 39 παρ. 9, συμπληρώνει το συνολικό τίμημα για όλη τη χρονική περίοδο και το συνολικό τίμημα διαιρείται αυτόματα σε μηνιαίο. Για κάποιον μήνα όμως, ο ασφαλισμένος εκδίδει Δ.Π.
Στην ΑΠ.Δ. θα χρησιμοποιηθεί το άθροισμα των πραγματικά εκδοθέντων Δ.Π.Υ στο μήνα και θα γίνουν, σε μετέπειτα έλεγχο, διασταυρώσεις από ελεγκτή Μισθωτών ΕΦΚΑ. Το ποσό αποδοχών των ΑΠΔ θα πρέπει να είναι ίδιο με τις πληρωμές.
Καταβάλλει ο υπαγόμενος στο άρθρο 39 παρ. 9 (Δ.Π.Υ.) συνεισπραττόμενες εισφορές;
Όχι.
Αν η σύμβαση μεταξύ ασφαλισμένου και αντισυμβαλλόμενου εργοδότη, που ασφαλίζεται σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 9, είναι αορίστου χρόνου, είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του πεδίου λήξης στην διαχείριση συμβάσεων;
Ναι, υποβάλλοντας ετήσιες συμβάσεις.
Ασφαλισμένος που παρέχει τις υπηρεσίες του σε έναν εργοδότη και για μέρος των υπηρεσιών του λαμβάνει αποδοχές ως μισθωτός ενώ για τις υπόλοιπες αμείβεται μέσω Δ.Π.Υ, πώς θα συμπληρωθεί η Α.Π.Δ. ως προς τις μέρες και τις αποδοχές;
Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή μόνο οι διατάξεις του άρθρου 38 ως μισθωτός. Η ανωτέρω περίπτωση εξαιρείται από τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 (Δ.Π.Υ.) και δεν αναρτάται σύμβαση.
Ένας απασχολούμενος που υπάγεται στη ρύθμιση της παρ.9 άρθρ.39, συνάπτει σύμβαση με 3Ο εργοδότη, δεν εντάσσεται πλέον στην ρύθμιση, τι πρέπει να κάνει;
Ο 3ος εργοδότης επιβάλλεται να εισάγει τη σύμβαση στην πλατφόρμα «Διαχείρισης Συμβάσεων από τις οποίες προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δ.Π.Υ. (παρ.9 άρθρ.39 ν.4387/2016)», αυτομάτως ενημερώνονται οι άλλοι δύο εργοδότες με μήνυμα προκειμένου να μην υποβάλλουν νέα ΑΠΔ. Στη συνέχεια, οι δύο εργοδότες που έχουν αναρτήσει τις συμβάσεις θα πρέπει να διαγράψουν τις υπάρχουσες, και να αναρτήσουν νέες με ημερομηνία λήξης κατά την οποία ο απασχολούμενος παύει να ανήκει στην ανωτέρω ρύθμιση καθώς και τα αντίστοιχα ποσά και στη συνέχεια θα πρέπει να τις αποδεχτεί, μέσω της πλατφόρμας, ο απασχολούμενος.
Spoiler title
Θα πρέπει να διαγραφεί η υπάρχουσα σύμβαση και να αναρτηθεί νέα, έως την νέα ημερομηνία διακοπής με το αντίστοιχο τίμημα που έχει καταβληθεί και να γίνει αποδεκτή η σύμβαση από τον απασχολούμενο.
Spoiler title
Στην περίπτωση που δεν είναι γνωστή η αμοιβή εκ των προτέρων, θα πρέπει να υποβάλλονται μηνιαίες συμβάσεις, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα της απασχόλησης, με το ποσό που έχει καταβληθεί στον ασφαλισμένο.