ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

Αρχική Σελίδα // Τρέχουσα Ενημέρωση // ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

Προσοχή :  21 Απρ 2020 λήγει η Προθεσμία για την Υποβολή της αίτησης

Στο δελτίο τύπου του υπουργείου αναφέρονται τα εξής

– Απευθύνεται, κατά κύριο λόγο, σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή επιχειρήσεις με προσωπικό από 1 έως 500 εργαζόμενους, και αφορά σε όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Με νεότερη απόφαση εντάσονται στο μέτρο και τα Νομικά πρόσωπα (ΟΕ ΕΕ ΕΠΕ ΙΚΕ) που δεν απασχολούν προσωπικό.

α/α Κριτήριο Απασχόλησης Προσωπικού Νομική μορφή Επιχείρησης που δικαιούται
1 Κανένα άτομο Ο.Ε – Ε.Ε – Ε.Π.Ε -Ι.Κ.Ε
2 Από 1 έως 500 άτομα Ολες οι επιχειρήσεις (και ατομικες και ΑΕ)

Εξαιρούνται του μέτρου:

Οι Ατομικές επιχειρήσεις και οι Α.Ε & άλλες νομικές μορφές ( εκτός Ο.Ε – Ε.Ε – Ε.Π.Ε -Ι.Κ.Ε ),  οι οποίες δεν απασχολούν προσωπικό και

Οποιαδήποτε Επιχείρηση, απασχολεί προσωπικό άνω 500 ατόμων.

– Ανταποκρίνεται στα ζητήματα προσβασιμότητας σε χρηματοδότηση και πιστωτικού προφίλ που έχουν πολλές μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και τα οποία επιδεινώνονται υπό τις παρούσες συνθήκες.  
– Χορηγείται προς τις επιχειρήσεις απευθείας από το Κράτος, στο πλαίσιο του συστήματος της φορολογικής διοίκησης (TAXIS).
– Χαρακτηρίζεται ως επιστρεπτέα διότι, είτε εις ολόκληρον είτε μερικώς (συναρτάται με τη βιωσιμότητα της επιχείρησης), θα επιστραφεί στο Κράτος μέσα στα επόμενα χρόνια, με εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο  
– Η συνολική διάρκεια του σχήματος είναι πενταετής. Το πρώτο έτος αποτελεί περίοδο χάριτος, χωρίς υποχρέωση καταβολής δόσεων. Η αποπληρωμή πραγματοποιείται τα επόμενα τέσσερα έτη, σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
– Η επιλεξιμότητα των επιχειρήσεων εδράζεται στην αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασής τους σε σύγκριση με την προγενέστερη. Η αποτύπωση θα προκύπτει μέσω ενός – τυποποιημένου – μηχανισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης του Υπουργείου Οικονομικών (ΓΛΚ και ΑΑΔΕ), με βάση φορολογικά δεδομένα και λοιπούς σχετικούς οικονομικούς και επιχειρηματικούς δείκτες. (σχόλιο : δεν γνωρίζουμε πως θα γινει η αξιολόγηση) 
– Το ύψος της ενίσχυσης προς την κάθε επιχείρηση θα προσδιορίζεται – τυποποιημένα – από τη μεταβολή της τρέχουσας κατάστασης της επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη και λοιπά χαρακτηριστικά της.
– Η ενίσχυση μέσω του σχήματος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής δεν θα μπορεί, ως ανώτατο όριο, να ξεπεράσει το ποσό των 500.000 ευρώ ανά επιχείρηση και θα είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και μη συμψηφιστέα.
– Το σχήμα της Επιστρεπτέας Προκαταβολής έχει ως βασική στόχευση τη στήριξη επιχειρήσεων ώστε να μπορέσουν να διατηρήσουν τις θέσεις απασχόλησης. Συνεπώς, οι επιχειρήσεις που αξιοποιούν το σχήμα, δεσμεύονται από τη ρήτρα μη απολύσεων, η οποία, όπως είχαμε ανακοινώσει, ισχύει από την 30ή Μαρτίου 2020.  

 

Ποιούς Αφορά το μέτρο;

Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής και ανεξαρτήτως κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, οι οποίες απασχολούν από 1 έως πεντακόσιους (500) εργαζόμενους, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Με νεότερη απόφαση εντάσονται και τα νομικά πρόσωπα (ΟΕ ΕΕ ΙΚΕ ΕΠΕ) που δεν απασχολούν προσωπικό. 

επίσεις

α) επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι προβληματικές, κατά την έννοια του Κανονισμού αριθ. 651/2014 (ΕΕ L 187/26.6.2014) ή δεν ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019 αλλά αντιμετώπισαν προβλήματα ή κατέστησαν προβληματικές στη συνέχεια συνεπεία της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, και εις βάρος των οποίων δεν εκκρεμεί διαταγή ανάκτησης παράνομης κρατικής ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
β) επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού αριθ. 1407/2013 (ΕΕ L351/1 της 24.12.2013) και δεν έχουν ήδη εξαντλήσει το τιθέμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο, για την τριετία 2018-2020.
γ) επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι σε αδράνεια από τον Απρίλιο του 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο αυτή.

Για την υποβολή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν αποτελεί προϋπόθεση η υπαγωγή της επιχείρησης σε κάποιον από τους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που περιλαμβάνονται στις εκάστοτε εκδιδόμενες υπουργικές αποφάσεις για την αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και τη χορήγηση κάθε είδους ενισχύσεων προς πληττόμενες επιχειρήσεις λόγω του κορωνοϊού COVID.

Τι στοιχεία συμπληρώνουμε ;

Τώρα που θα κάνουμε την αίτηση

  • Για οσους έχουν βιβλία Βιβλία Β κατ , το τζίρο Ιαν εως Μάρ
  • Για όσουε έχουν βιβλία Γ κατ, που αφορά τον μήνα Μάρτιο 2020

Απο την αίτηση και μετά τι κάνουμε;

Απο  Απρίλιο έως και Δεκέμβριο 2020 οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως τύπου τηρούμενων βιβλίων, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ ή τα ακαθάριστα έσοδα κάθε μήνα, κατά περίπτωση, μέχρι τη δέκατη ημέρα του επόμενου μήνα.

Μέχρι πότε πρέπει να υποβάλει μια επιχείρηση την εκδήλωση ενδιαφέροντος ;

Μέχρι την  21 Απριλίου 2020.

Ποιες επιχειρήσεις είναι δικαιούχοι της Επιστρεπτέας Προκαταβολής;
Σύμφωνα με τη σχετική Υπουργική απόφαση, η υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά τα ανωτέρω δεν δημιουργεί οιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση στις αιτούσες επιχειρήσεις.

Με ποιό επιτόκιο και σε πόσο χρόνο θα αποπληρωθεί το ποσό αυτό;

Τιποτα δεν είναι ξεκάθαρο διοτι οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο μέτρο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, η διαδικασία αίτησης και χορήγησης της ενίσχυσης, ο τρόπος υπολογισμού του ύψους της ενίσχυσης οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής της εν όλω ή εν μέρει, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια θα καθοριστούν με κοινή υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων

 

Οι οδηγίες της ΑΑΔΕ
Φεκ με την απόφαση Α1076_/2020
Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου