ΧΡΗΣΙΜΑ & ΕΠΙΚΑΙΡΑ

Αρχική Σελίδα // ΧΡΗΣΙΜΑ & ΕΠΙΚΑΙΡΑ

H εγκύκλιος της ΑΑΔΕ για την εξυπηρέτηση των λογιστών χωρίς ραντεβού από τις Δ.Ο.Υ

Μετά από ερώτημα του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σχετικά με την εξυπηρέτηση των λογιστών-φοροτεχνικών χωρίς ραντεβού από τις Δ.Ο.Υ., η ΑΑΔΕ με απάντησή της ενημερώνει ότι συνεχίζει να είναι σε ισχύ η εγκύκλιος ΔΔΑΔ Α 1140715 ΕΞ 10-12-2020 η οποία αναφέρει τα εξής:

«Στις περιπτώσεις που προσέρχονται χωρίς ραντεβού, Δικηγόροι, Λογιστές ως εκπρόσωποι των φορολογουμένων πολιτών, καθώς και δικαστικοί επιμελητές, θα εξυπηρετούνται μόνον εφόσον διασφαλίζεται η απαιτούμενη απόσταση και δεν υπάρχει συνωστισμός εντός της Υπηρεσίας.»

Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος 2021 για όλα τα εισοδήματα και όσα ισχύουν για λοιπές φορολογίες Taxheaven.gr

Επιμέλεια
Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN

Στην παρούσα επισήμανση παρατίθενται οι ισχύουσες κλίμακες φορολογίας εισοδήματος για το έτος 2021 που αφορούν σε όλες τις κατηγορίες φορολογουμένων ανά κατηγορία εισοδήματος (μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, αθλητές, κ.λπ.), καθώς και στη φορολόγηση των νομικών προσώπων και των μερισμάτων που λαμβάνουν τα μέλη τους. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στα ισχύοντα αναφορικά με τις μειώσεις φόρου, την προκαταβολή φόρου, την παρακράτηση φόρου μερισμάτων, την ειδική εισφορά αλληλεγγύης και τις απαλλαγές που ισχύουν για το 2021 και το 2022. Επίσης, καταγράφονται οι αλλαγές και τα ισχύοντα στη φορολογία πλοίων, στη φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, στα κέρδη από τυχερά παίγνια, στο φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου, κ.ά.

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Μισθωτοί Συνταξιούχοι

Φορολογική κλίμακα για εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις (άρθρο 12 Κ.Φ.Ε.)

 

Κλιµάκιο εισοδήµατος (ευρώ) Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιµακίου (ευρώ) Σύνολο
Εισοδήµατος Φόρου
(ευρώ) (ευρώ)
10000 9% 900 10000 900
10000 22% 2200 20000 3100
10000 28% 2800 30000 5900
10000 36% 3600 40000 9500
Υπερβάλλον 44%      

Όταν το πραγματικό εισόδημα των φορολογουμένων δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ και εφόσον δεν ασκείται επιχειρηματική δραστηριότητα για την οποία απαιτείται η υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών ή ατομική αγροτική δραστηριότητα, το εισόδημα αυτό, εξαιρουμένου του εισοδήματος από κεφάλαιο και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, και η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, φορολογούνται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο και την παράγραφο 1 του άρθρου 16. Εάν το πραγματικό εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, το υπερβάλλον ποσό φορολογείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 29. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τους φορολογούμενους που διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, για το εισόδημα που απέκτησαν μετά τη διακοπή της.

Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται  για το εισόδημα από μισθωτή εργασία που αποκτούν:
α) οι αξιωματικοί που υπηρετούν σε πλοία του Εμπορικού Ναυτικού και το οποίο φορολογείται με φορολογικό συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%), και
β) το κατώτερο πλήρωμα που υπηρετεί σε πλοία του Εμπορικού Ναυτικού και το οποίο φορολογείται με φορολογικό συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).
γ) οι κυβερνήτες, οι συγκυβερνήτες και οι μηχανικοί αεροσκαφών αεροπορικών εταιρειών με φορολογική κατοικία ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας για τη μηναία αποζημίωση που λαμβάνουν και η οποία φορολογείται με φορολογικό συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%), και
δ) τα μέλη των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών του άρθρου 5 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51) για τη μηνιαία αποζημίωση που λαμβάνουν και η οποία φορολογείται με φορολογικό συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
Τα ως άνω εισοδήματα φορολογούνται αυτοτελώς με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης των δικαιούχων τους μόνο γι' αυτά.

Αθλητές

Η ως άνω κλίμακα εφαρμόζεται για το εισόδημα που αποκτούν οι αμειβόμενοι αθλητές και οι προπονητές από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, τα τμήματα αμειβόμενων αθλητών ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία, και οι εκπαιδευτές των Διαιτητών Ομαδικών Αθλημάτων από τις Ομοσπονδίες, εφόσον τα ποσά τα οποία λαμβάνουν εφάπαξ ή τμηματικά για την υπογραφή του συμβολαίου μετεγγραφής ή την ανανέωση ή τη λύση του συμβολαίου συνεργασίας τους δεν υπερβαίνουν τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ εντός του οικείου φορολογικού έτους. Αν το εισόδημα του προηγούμενου εδαφίου υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, φορολογείται με φορολογικό συντελεστή είκοσι δύο τοις εκατό (22%) και με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης (Σχετική η απόφαση Ε.2026/2020).

 

Μειώσεις φόρου εισοδήματος (άρθρο 16 Κ.Φ.Ε.)

Τα ποσά της μείωσης του φόρου που προκύπτει σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4172/2013, έχουν ως ακολούθως:

-(777) ευρώ για τον φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11 του ΚΦΕ
- (810) ευρώ για τον φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο,
- (900) ευρώ για δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα,
- (1.120) ευρώ για τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα,
- (1.340) ευρώ για τέσσερα (4) εξαρτώμενα τέκνα.
Για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο μετά το τέταρτο, η μείωση του φόρου αυξάνεται κατά διακόσια είκοσι (220) ευρώ για κάθε επόμενο τέκνο.
Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.

Φυσικά πρόσωπα-Αγρότες

Τα κέρδη από ατομική αγροτική επιχείρηση φορολογούνται αυτοτελώς με την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15. Ο φόρος που προκύπτει για το εισόδημα από ατομική αγροτική επιχείρηση μειώνεται κατά το ποσό που προβλέπεται στο άρθρο 16.

[Άρθρο 29 παρ 3 ΚΦΕ]
Τα κέρδη από ατομική αγροτική επιχείρηση φορολογούνται αυτοτελώς με την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15.
Ο φόρος που προκύπτει για το εισόδημα από ατομική αγροτική επιχείρηση μειώνεται κατά το ποσό που προβλέπεται στο άρθρο 16.
Στην περίπτωση που αποκτάται εισόδημα από μισθούς και συντάξεις μαζί με εισόδημα ατομικής αγροτικής επιχείρησης, η μείωση φόρου υπολογίζεται μία φορά για το σύνολο των εισοδημάτων.
Στην περίπτωση που αποκτάται εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή και από ατομική αγροτική επιχείρηση μαζί με εισόδημα από λοιπές κατηγορίες, η μείωση του φόρου θα είναι αυτή που αναλογεί μόνο στο μέρος του εισοδήματος που προέρχεται αποκλειστικά από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή και από ατομική αγροτική επιχείρηση.
Η μείωση του φόρου της παρούσας παραγράφου για τους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα εφαρμόζεται μόνο για τους κατ' επάγγελμα αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, εφόσον τουλάχιστον το 50% του εισοδήματός τους, προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα. Στο εισόδημα του προηγούμενου εδαφίου δεν περιλαμβάνονται η κύρια σύνταξη από ΟΓΑ, οι αμοιβές από παροχή εργασίας με εργόσημο, οι αμοιβές εργαζομένων υπαγομένων στην ασφάλιση ΟΓΑ σε τυποποιητήρια, συσκευαστήρια και σε συναφείς χώρους για έως 150 ημερομίσθια ανά έτος, καθώς και οι αμοιβές μελών αγροτικών ή/και γυναικείων συνεταιρισμών, που απασχολούνται περιστασιακά και υπάγονται στην ασφάλιση ΟΓΑ.

[Άρθρο 29 παρ 2 ΚΦΕ]
Για τα φυσικά πρόσωπα με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1ης Ιανουαρίου 2013 και για τα τρία (3) πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας του άρθρου 15 μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημά τους από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.

[Άρθρο 21 παρ 1 ΚΦΕ]
Ειδικά, για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα περιλαμβάνονται εκ των άμεσων ενισχύσεων του Πυλώνα I της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, όπως αυτές ορίζονται, μόνο η βασική ενίσχυση καθώς και, κατά το ποσό που υπερβαίνουν τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, οι πράσινες και συνδεδεμένες ενισχύσεις. Οι αγροτικές αποζημιώσεις στο σύνολο τους δεν περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα.
Ειδικά, για τους φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν περιλαμβάνεται ποσοστό έως 35% των κερδών προ φόρων, εφόσον αυτό καταβάλλεται στους εργαζομένούς τους.

Η φορολογική κλίμακα έχει ως εξής:

Κλιµάκιο εισοδήµατος (ευρώ) Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιµακίου (ευρώ) Σύνολο
Εισοδήµατος Φόρου
(ευρώ) (ευρώ)
10000 9% 900 10000 900
10000 22% 2200 20000 3100
10000 28% 2800 30000 5900
10000 36% 3600 40000 9500
Υπερβάλλον 44%      

[Άρθρο 29 παρ 6]
Τα κέρδη των φυσικών προσώπων και των ατομικών επιχειρήσεων που εμπίπτουν στην έννοια των πολύ μικρών επιχειρήσεων, όπως ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προς την εταιρεία «Δ.Ε.Η. Α.Ε». ή άλλο προμηθευτή, μετά από την ένταξή τους στο «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι δέκα (10) Kw», κατόπιν απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3468/2006 (Α' 8), απαλλάσσονται του φόρου.

Φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα

[Άρθρο 29 παρ 1 ΚΦΕ]
Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται με την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15, αφού προστεθούν σε τυχόν εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις. Για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν εφαρμόζονται οι μειώσεις του άρθρου 16.
Στην περίπτωση που αποκτάται εισόδημα από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ, μαζί με εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα, υπολογίζεται η μείωση του φόρου που προβλέπεται στο άρθρο 16 αλλά μόνον στο εισόδημα που αποκτάται από την αγροτική δραστηριότητα. Εφόσον, μαζί με τα εισοδήματα του προηγούμενου εδαφίου αποκτάται και εισόδημα από μισθωτή εργασία ή συντάξεις, η μείωση του φόρου θα είναι αυτή που αναλογεί στο μέρος του εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία και συντάξεις, καθώς και αγροτική δραστηριότητα.

[Άρθρο 29 παρ 2 ΚΦΕ]
Για τα φυσικά πρόσωπα με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1ης Ιανουαρίου 2013 και για τα τρία (3) πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας του άρθρου 15 μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημά τους από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.
 

Η φορολογική κλίμακα έχει ως ακολούθως:

Κλιµάκιο εισοδήµατος (ευρώ) Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιµακίου (ευρώ) Σύνολο
Εισοδήµατος Φόρου
(ευρώ) (ευρώ)
10000 9% 900 10000 900
10000 22% 2200 20000 3100
10000 28% 2800 30000 5900
10000 36% 3600 40000 9500
Υπερβάλλον 44%      


Φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από ακίνητα

Η φορολογική κλίμακα για το φορολογικό έτος 2021

Κλιµάκιο εισοδήµατος (ευρώ) Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιµακίου (ευρώ) Σύνολο
Εισοδήµατος Φόρου
(ευρώ) (ευρώ)
12.000,00 15% 1.800,00 12.000,00 1.800,00
23.000,00 35% 8.050,00 35.000,00 9.850,00
Υπερβάλλον 45%      

 

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ


Με τήρηση απλογραφικού λογιστικού συστήματος

Φορολογικό έτος 2021 Φορολογικός συντελεστής %
-Προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.,) 22%
-Συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών 22%
-Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς 22%
-Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών 22%
-Λοιπές κοινοπραξίες (στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες) 22%
-Λοιπές νομικές οντότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω 22%
-Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, σωματεία και ιδρύματα 22%

Με τήρηση διπλογραφικού λογιστικού συστήματος

 

Φορολογικό έτος 2020 Φορολογικός συντελεστής %
-Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. 22%
-Προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.) 22%
-Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς 22%
-Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών 22%
-Λοιπές κοινοπραξίες (στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες) 22%
-Πιστωτικά ιδρύματα όπως ορίζονται  στο σημείο 1 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 , εφόσον έχουν ενταχθεί και για τα φορολογικά έτη που υπάγονται στις ειδικές διατάξεις του άρθρου 27Α 29%
-Αγροτικοί συνεταιρισμοί και νομικές οντότητες που αναγνωρίζονται από το Υπ. Αγρ. ανάπτυξης ως Ομάδες και Οργανώσεις παραγωγών του άρθρου 27 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 10%
-Λοιπές νομικές οντότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω 22%

 


Νομικά πρόσωπα με ημερομηνία έναρξης φορολογικού έτους από 1.7.

Φορολογική περίοδος Από 1/7/2020 Από
1/7/2021
  Φορολογικός συντελεστής % Φορολογικός συντελεστής %
-Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. 24% 22%
-Προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.) 24% 22%
-Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς 24% 22%
-Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών 24% 22%
-Λοιπές κοινοπραξίες (στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες) 24% 22%
-Πιστωτικά ιδρύματα όπως ορίζονται  στο σημείο 1 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 , εφόσον έχουν ενταχθεί και για τα φορολογικά έτη που υπάγονται στις ειδικές διατάξεις του άρθρου 27Α, 29% 29%
-Αγροτικοί συνεταιρισμοί και νομικές οντότητες που αναγνωρίζονται από το Υπ. Αγρ. ανάπτυξης ως Ομάδες και Οργανώσεις παραγωγών του άρθρου 27 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 10% 10%
-Λοιπές νομικές οντότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω 24% 22%


Προκαταβολή φόρου εισοδήματος

Φορολογικό έτος 2021
Συντελεστής
Φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα 55%*
Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες 80%
Τραπεζικές ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα 100%

*Με τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4799/2021 τροποποιήθηκαν τα ποσοστά της προκαταβολής φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων/νομικών οντοτήτων.
Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 119 τροποποιήθηκε το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 69 του Κ.Φ.Ε. και ειδικότερα, μειώνεται από εκατό τοις εκατό (100%) σε ποσοστό πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) η προκαταβολή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων που προκύπτει από επιχειρηματική δραστηριότητα και βεβαιώνεται με βάση τη δήλωση που υποβάλλει ο φορολογούμενος και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

**Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 119 του ν. 4799/2021 τροποποιήθηκε το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 71 του Κ.Φ.Ε. και ειδικότερα, μειώνεται από εκατό τοις εκατό (100%) σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) η προκαταβολή του φόρου εισοδήματος που βεβαιώνεται με βάση τη δήλωση που υποβάλλει το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
***Επίσης, αντικαταστάθηκε η παρ. 2 του άρθρου 71 του Κ.Φ.Ε., σύμφωνα με την οποία βεβαιώνεται σε ποσό ίσο με το εκατό τοις εκατό (100%) η προκαταβολή του φόρου εισοδήματος ειδικά για τις τραπεζικές ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.
Με την περίπτωση β' της παραγράφου 73 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες ότι η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 71 του ν. 4172/2013 ισχύει για την προκαταβολή φόρου που βεβαιώνεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2021 και επόμενων.
 

 

Μείωση της προκαταβολής φόρου

Φυσικά πρόσωπα

Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 69 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι όταν υποβάλλεται δήλωση για πρώτη φορά από φυσικό πρόσωπο που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, το προς βεβαίωση ποσό της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος περιορίζεται στο μισό.
Προσοχή, η προκαταβολή στα φυσικά πρόσωπα  μειώνεται στο μισό όταν αποκτάται για πρώτη φορά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και όχι όταν υποβάλλεται δήλωση για πρώτη φορά.

Σε περίπτωση που τυχόν μειωθεί το εισόδημα άνω του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), ο φορολογούμενος μπορεί να ζητήσει με αίτησή του τη μείωση του φόρου που βεβαιώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 69 του ΚΦΕ. Η αίτηση υποβάλλεται μέχρι το τέλος του μήνα Σεπτεμβρίου. [Άρθρο 70 ΚΦΕ].

Δείτε επίσης :
ΔΕΑΦ 1140965 ΕΞ 2017 Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τη βεβαίωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος σε περίπτωση διακοπής εργασιών ατομικής επιχείρησης

Νομικά πρόσωπα

Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 71 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι τα ποσοστά προκαταβολής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μειώνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) για τα νέα νομικά πρόσωπα κατά τα τρία (3) πρώτα οικονομικά έτη από τη δήλωση έναρξης εργασιών τους. Η μείωση αυτή δεν εφαρμόζεται για τα νομικά πρόσωπα που προέρχονται από μετατροπή ή συγχώνευση άλλων επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου.

Επιπλέον, με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 71 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι σε περίπτωση που τυχόν μειωθεί το εισόδημα άνω του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), ο φορολογούμενος μπορεί να ζητήσει με αίτησή του τη μείωση της προκαταβολής του φόρου που βεβαιώθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν.4172/2013.[ΠΟΛ.1060/2015]
 


Παρακράτηση φόρου μερισμάτων

 

  Χρόνος κτήσης
εισοδήματος
Φορολογικός συντελεστής παρακράτησης
Προμερίσματα ΑΕ 2020 2021 2022 5%
Μερίσματα από κέρδη ΑΕ 2020 2021 2022 5%
Μερίσματα από κέρδη ΕΠΕ-ΙΚΕ 2020 2021 2022 5%
Προσωρινές απολήψεις κερδών ΕΠΕ-ΙΚΕ 2020 2021 2022 5%
Προσωρινές απολήψεις κερδών ΟΕ-ΕΕ Με διπλογραφικό σύστημα 2020 2021 2022 5%
Μερίσματα εταίρων από ΟΕ-ΕΕ Με διπλογραφικό σύστημα 2020 2021 2022 5%
 

Συνοπτικά οι φορολογικοί συντελεστές και τα ποσοστά προκαταβολής φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.

Α/ΑΦυσικά και νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητεςΦορολογικό έτος 2021Συντελεστής φόρουΠοσοστό προκαταβολήςΚλίμακα 9 - 44%-Κλίμακα 9 - 44%55%Κλίμακα 15 - 45%-22%80%22%(29%)100%22%80%22%80%22%80%22%80%22%80%10%80%22%80%

1 Φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, Συνταξιούχοι κλπ
2 Φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα (αγρότες ελ. επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι,  κ.λπ)
3  Φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από Ακίνητα
4 Κεφαλαιουχικές εταιρείες Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.
5 Τράπεζες*
6 Προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.,)
7 Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (σωματεία,ιδρύματα)
8 Συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών
9 κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα
10 Κοινοπραξίες
11 Αγροτικοί συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών
12 Λοιπές νομικές οντότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω

 [*] Τα πιστωτικά ιδρύματα όπως ορίζονται  στο σημείο 1) της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 , εφόσον έχουν ενταχθεί και για τα φορολογικά έτη που υπάγονται στις ειδικές διατάξεις του άρθρου 27Α, φορολογούνται με συντελεστή 29%.
Ειδικά για τις τραπεζικές ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα το ποσοστό προκαταβολής ορίζεται σε 100%

Ειδική εισφορά αλληλεγγύης

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης που επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα της παραγράφου 1 του άρθρου 43Α του Κ.Φ.Ε. υπολογίζεται με την ακόλουθη κλίμακα: 
 

Εισόδημα (ευρώ)  Συντελεστής εισφοράς αλληλεγγύης
0,00 - 12.000,00 0%
12.000,01 -   20.000,00 2,2%
20.000,01 -   30.000,00 5,0%
30.000,01 -   40.000,00 6,5%
40.000,01 -   65.000,00 7,5%
65.000,01 - 220.000,00 9,0%
220.000,01 -  10,0%

Σχετικά με τις απαλλαγές από την εισφορά αλληλεγγύης ισχύουν τα εξής:
 

Φ.Έτος

Απαλλάσσονται

20201 → Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα (ελ επαγγελματίες, αγρότες, κ.λπ)
→ Εισόδημα από κεφάλαιο [μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα, εισόδημα από ακίνητη περιουσία (ενοίκια, κ.λπ.)]
→ Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου
20212 → Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ιδιωτικού τομέα (αμοιβές ΔΣ, εισόδημα από μπλοκάκι, λοιπές αμοιβές άρθρου 12 Κ.Φ.Ε.)
→ Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα (ελ επαγγελματίες, αγρότες, κ.λπ)
→ Εισόδημα από κεφάλαιο [μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα, εισόδημα από ακίνητη περιουσία (ενοίκια, κ.λπ.)]
→ Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου
20223 → Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ιδιωτικού τομέα


Φ.Έτος

Δεν απαλλάσσονται

20201 → Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα  (αμοιβές ΔΣ, εισόδημα από μπλοκάκι, λοιπές αμοιβές άρθρου 12 Κ.Φ.Ε.)
→ Συντάξεις, ασφάλισμα (διότι αποτελεί εισόδημα από σύνταξη και όχι από μισθωτή εργασία)
20212 → Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες Δημοσίου τομέα
→ Συντάξεις, ασφάλισμα (διότι αποτελεί εισόδημα από σύνταξη και όχι από μισθωτή εργασία)
20223 → Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες Δημοσίου τομέα
→ Συντάξεις, ασφάλισμα (διότι αποτελεί εισόδημα από σύνταξη και όχι από μισθωτή εργασία)
→ Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα (ελ επαγγελματίες, αγρότες, κ.λπ)
→ Εισόδημα από κεφάλαιο [μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα, εισόδημα από ακίνητη περιουσία (ενοίκια, κ.λπ.)]
→ Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου

1 Η παρ. 49 του άρθρου 72 του Κ.Φ.Ε. ισχύει όπως προστέθηκε με το άρθρο 298 ν. 4738/2020 (Ε.2204/2020).
2 Η παρ. 50 του άρθρου 72 του Κ.Φ.Ε. ισχύει όπως προστέθηκε με άρθρο 298 ν. 4738/2020 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 121 του ν. 4799/2021. (Ε.2204/2020)
3 Η παρ. 74 του άρθρου 72 του Κ.Φ.Ε. ισχύει όπως προστέθηκε με το άρθρο 121 του ν. 4799/2021 (Ε.2125/2021).

 

 

Φορολογία πλοίων

Σημείο αναφοράς στην φορολόγηση πλοίων είναι η θέσπιση των διατάξεων του ν. 27/1975 όπως αυτές ισχύουν σήμερα. Ο φόρος επιβάλλεται στα με ελληνική σημαία πλοία αλλά και στα με ξένη σημαία πλοία ελληνικών συμφερόντων, τα οποία είναι συμβεβλημένα με το ΝΑΤ για την ασφάλιση των πληρωμάτων τους, καθώς και σε αυτά που διαχειρίζονται από την Ελλάδα από πρόσωπα του άρθρου 25 του ν. 27/75. Ο φόρος υπολογίζεται με βάση την ηλικία των πλοίων και την ολική χωρητικότητά τους σε κόρους και βαρύνει τους πλοιοκτήτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
 

Ειδικός φόρος επί των ακινήτων

Με τις διατάξεις των άρθρων 15-17 του ν. 3091/2002, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, επιβάλλεται ειδικός ετήσιος φόρος με συντελεστή 15% επί της αξίας των ακινήτων που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες του άρθρου 51A του ΚΦΕ και βρίσκονται στην Ελλάδα. Με τις διατάξεις του άρθρου 15 προβλέπονται συγκεκριμένες εξαιρέσεις από το φόρο ανάλογα με τη δραστηριότητα των νομικών προσώπων και τη χώρα στην οποία έχουν την έδρα τους.
 

Φορολογία κληρονομιών

Με τις διατάξεις του Κώδικα Διατάξεων φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (ΦΕΚ A 266), όπως ισχύουν, επιβάλλεται φόρος σε κάθε περιουσία που βρίσκεται στην Ελλάδα και περιέρχεται σε ημεδαπούς ή αλλοδαπούς κατά κληρονομιά ή κληροδοσία. Ο φόρος είναι προοδευτικός και είναι συνάρτηση της αξίας της κληρονομικής μερίδας και της συγγενικής σχέσης του κληρονόμου προς τον κληρονομούμενο.
Για κληρονόμους που υπάγονται στην Α και Β’ κατηγορία ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστές που κυμαίνονται από 1% έως 10% και από 5% έως 20% μετά την αφαίρεση αφορολογήτου ποσού 150.000 ευρώ και 30.000 ευρώ αντίστοιχα.
Για τους κληρονόμους που υπάγονται στην Γ' κατηγορία οι συντελεστές κυμαίνονται από 20% έως 40% και το αφορολόγητο ποσό είναι 6.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται και αυτοτελής φορολόγηση 0,5% για τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 25 του ΚφΚΔ (νπδδ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κ.λπ.).
 

Φορολογία δωρεών - γονικών παροχών

-> Με τις διατάξεις του Κώδικα Διατάξεων φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 ( ΚφΚΔ) (ΦΕΚ A 266), όπως ισχύουν, επιβάλλεται φόρος σε κάθε δωρεά και γονική παροχή.

Το υπόλοιπο της περιουσίας, πλην των χρηματικών ποσών, που αποκτάται αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής, το οποίο απομένει μετά την αφαίρεση των εκπτώσεων και απαλλαγών που προβλέπονται στα άρθρα 41 και 43 του ΚφΚΔ, υποβάλλεται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του  ΚφΚΔ, οι οποίες εφαρμόζονται ανάλογα.
Από τον φόρο που προκύπτει εκπίπτει:
α) ο φόρος που αναλογεί στις προγενέστερες δωρεές και γονικές παροχές, που συνυπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 36, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31, και
β) ο φόρος που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε ή οριστικά και τελεσίδικα βεβαιώθηκε στην αλλοδαπή για τις δωρεές και γονικές παροχές κινητών που έγιναν εκεί, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του ΚφΚΔ.

Ειδικά η γονική παροχή ή η δωρεά προς τα πρόσωπα που υπάγονται στην Α' κατηγορία της παρ. 1 του άρθρου 29, δηλαδή : (α) ο σύζυγος του κληρονομουμένου,
β) το πρόσωπο το οποίο είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με τον κληρονομούμενο κατά τις διατάξεις του ν. 3719/2008 και το οποίο λύθηκε με το θάνατο αυτού, εφόσον η συμβίωση είχε διάρκεια τουλάχιστον δύο ετών,
γ) οι κατιόντες πρώτου βαθμού (τέκνα από νόμιμο γάμο, τέκνα χωρίς γάμο έναντι της μητέρας, αναγνωρισθέντα εκούσια ή δικαστικά έναντι του πατέρα, νομιμοποιηθέντα με επιγενόμενο γάμο ή δικαστικά έναντι και των δύο γονέων),
δ) οι κατιόντες εξ αίματος δεύτερου βαθμού και
ε) οι ανιόντες εξ αίματος πρώτου βαθμού)

οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου, καθώς και η γονική παροχή ή η δωρεά χρηματικών ποσών προς τα ως άνω πρόσωπα, η οποία διενεργείται με μεταφορά χρημάτων μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, υπόκεινται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), μετά την αφαίρεση εφάπαξ αφορολογήτου ποσού οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) ευρώ. Οι δωρεές και γονικές παροχές του προηγούμενου εδαφίου δεν συνυπολογίζονται στην αιτία θανάτου κτήση περιουσίας μεταξύ των αυτών προσώπων.

Σημείωση: Στην παρ. 2 του του άρθρου πεντηκοστού έκτου του ν. 4839/2021 (ΦΕΚ Α' 181/02-10-2021), ορίζονται τα κάτωθι:

«2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται για δωρεές και γονικές παροχές, οι οποίες συστήνονται από την 1 η Οκτωβρίου 2021.
 
Για την εφαρμογή του τρίτου και του τέταρτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 2961/2001 (Α'266), όπως τροποποιείται με την παρ. 1 του παρόντος, δωρεές και γονικές παροχές που έχουν διενεργηθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή, δεν συνυπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 36, περί συνυπολογισμού προγενέστερων δωρεών και γονικών παροχών».

Από τα ανωτέρω συνάγεται πως, η βούληση του νομοθέτη ήταν να μην συνυπολογίζονται βάσει του άρθρου 36 του ν. 2961/2001, δωρεές και γονικές παροχές που έχουν διενεργηθεί μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2021.

Σημείωση: Για τις υποβολή των ηλεκτρονικών δηλώσεων γονικών παροχών, κ.λπ., δείτε την απόφαση Α. 1249/2021, καθώς και τις συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις της Α.Α.Δ.Ε.

-> Σύμφωνα με την περίπτωση α' της ενότητας Β του άρθρου 43 του ν. 2961/2001, για τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 25 του ΚφΚΔ (νπδδ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κ.λπ.) ισχύει αυτοτελής φορολόγηση με συντελεστή 0,5% .
Για τις χρηματικές δωρεές προς τα πρόσωπα αυτά (νπδδ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κ.λπ.) μπορεί να υποβληθεί από αυτά δήλωση για το συνολικό ποσό των δωρεών και χωρίς την αναγραφή των στοιχείων των δωρητών, εφόσον αποδεικνύεται η σύσταση της δωρεάς, αλλά δεν είναι γνωστά στον δωρεοδόχο τα πλήρη στοιχεία του δωρητή, ή αυτός είναι αλλοδαπός και δεν διαθέτει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου στην Ελλάδα και τα ποσά των δωρεών δεν υπερβαίνουν τα χίλια (1.000) ευρώ ανά δωρητή κατ’ έτος.  

Σημείωση: Σύμφωνα με το άρθρο 300 του ν. 4738/2020, όπως αυτό ισχύει, η περίπτωση α' της ενότητας Β' του παρόντος άρθρου 43 αναστέλλεται για δωρεές που πραγματοποιούνται από την ψήφιση του νόμου, ήτοι από 26/10/2020, μέχρι τις 30.06.2022 (σ.σ. αρχικά είχε ανασταλεί η εφαρμογή του ανωτέρω άρθρου από 26.10.2020 με το άρθρο 300 του ν. 4738/2020 και εν συνεχεία παρατάθηκε εκ νέου έως 30.6.2022, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4786/2021).

Φορολογία κερδών από τυχερά παίγνια

Με τις διατάξεις των άρθρων 58 και 60 του Κώδικα Διατάξεων φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (ΦΕΚ A 266), όπως ισχύουν, επιβάλλεται φόρος:

α) στα κέρδη από τα λαχεία, περιλαμβανομένου του αμοιβαίου λαχειοφόρου ιπποδρομικού στοιχήματος (SWEEPSTAKE), που κυκλοφορούν στην Ελλάδα,

β) στα κέρδη από τυχερά παίγνια που εκμεταλλεύεται η ΟΠΑΠ ΑΕ, περιλαμβανομένων αυτών που διεξάγονται μέσω των παιγνιομηχανημάτων του άρθρου 39 του ν. 4002/2011,

γ) στα κέρδη από τα τυχερά παίγνια που διεξάγουν αδειοδοτημένοι πάροχοι δυνάμει του άρθρου 45 του ν. 4002/2011,

δ) στα κέρδη από αμοιβαίο ιπποδρομιακό στοίχημα που διεξάγουν αδειοδοτημένοι πάροχοι,

ε) στα κέρδη από τις λαχειοφόρες ομολογίες και τις λαχειοφόρες αγορές, τα οποία προκύπτουν από κληρώσεις που γίνονται στην Ελλάδα, καθώς και οι κάθε είδους παροχές που προσφέρονται σε όσους συμμετέχουν σε παιχνίδια ή διαγωνισμούς ραδιοφωνικούς, τηλεοπτικούς και λοιπούς παρεμφερείς οποιοσδήποτε μορφής που διενεργούνται στην Ελλάδα και

στ) στα έσοδα από έπαθλα που λαμβάνουν ερασιτέχνες ιδιοκτήτες δρομώνων ίππων (όσοι είναι ιδιοκτήτες ή κατέχουν ποσοστιαία μερίδια έως και πέντε (5) ίππων).

Τα κέρδη που ορίζονται στην περίπτωση α' υποβάλλονται σε φόρο ανά γραμμάτιο λαχείου, μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού 100 ευρώ, με συντελεστή 10% για κέρδη μέχρι 1.000 ευρώ και 15% για κέρδη από 1.000,01 ευρώ και πάνω.

Τα κέρδη που ορίζονται στις περιπτώσεις β', γ' και δ', στα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με στήλες, υποβάλλονται σε φόρο, ανά δελτίο παιχνιδιού σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

 

Κέρδη ανά δελτίο ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
0-100 0,0%
100,01-200 2,5%
200,01-500 5,0%
> 500 7,5%


Ενώ σ' αυτά που διεξάγονται ανά παικτικές συνεδρίες, επί του ποσού που πληρώνεται ή πιστώνεται στον παίκτη ως κέρδος κατά τη λήξη της συνεδρίας, μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού 100 ευρώ, με συντελεστή 15% για κέρδη μέχρι 500 ευρώ και 20% για κέρδη από 500,01 ευρώ και πάνω.

Τέλος, τα κέρδη και οι παροχές που ορίζονται στην περίπτωση ε' υποβάλλονται σε φόρο με συντελεστή 20% μετά την αφαίρεση αφορολογήτου ποσού 1.000 ευρώ ανά αντικείμενο, ενώ τα έσοδα της περίπτωσης στ' φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 15%.

Ως δελτίο νοείται ένα ή περισσότερα στοιχήματα που υποβάλλονται από τον παίκτη στο ίδιο χρονικό σημείο.

Ποσοστό των εσόδων από την ανωτέρω κατηγορία φόρων χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση αθλητικών ομάδων, κατόπιν κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Ως παικτική συνεδρία νοείται το χρονικό διάστημα από τη στιγμή που ο παίκτης εισάγει την ατομική κάρτα παίκτη σε παιγνιομηχάνημα ή από τη στιγμή που συνδέεται με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα (ΚΠΣ) ενός παρόχου τυχερών παιγνίων στο διαδίκτυο (διαδικτυακός πάροχος), εισάγοντας τα στοιχεία της ατομικής κάρτας παίκτη, μέχρι που, κατά περίπτωση ως ανωτέρω, είτε εξάγει την ατομική κάρτα παίκτη από το παιγνιομηχάνημα είτε αποσυνδέεται από το ΚΠΣ του διαδικτυακού παρόχου. Σε κάθε περίπτωση, έκαστη παικτική συνεδρία λήγει με την πάροδο εικοσιτεσσάρων (24) ωρών από τη στιγμή που ο παίκτης εισάγει την ατομική κάρτα παίκτη σε παιγνιομηχάνημα ή από τη στιγμή που συνδέεται με το ΚΠΣ διαδικτυακού παρόχου, εισάγοντας τα στοιχεία της ατομικής κάρτας παίκτη.

 

Φόρος μεταβίβασης ακινήτων

Ο φόρος επιβάλλεται σε κάθε μεταβίβαση με αντάλλαγμα ακινήτου ή εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο. Υπολογίζεται στην αντικειμενική αξία του μεταβιβασθέντος ακινήτου ή στο δηλωθέν τίμημα, εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο της αντικειμενικής. Ο φόρος μεταβίβασης υπολογίζεται με συντελεστή 3% για φορολογικές υποθέσεις από 1-1-2014 και έπειτα.
 

Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων

Ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων είναι σε ισχύ από το έτος 1987 (ν. 1676/1986) και αφορά κάθε νομικό πρόσωπο, δηλαδή εταιρεία ή ένωση προσώπων (κοινοπραξία, συνεταιρισμός κ.α.) με κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Αντικείμενο του φόρου είναι:
• η σύσταση και η αύξηση του κεφαλαίου ή του ενεργητικού νομικών προσώπων,
• δάνεια μεταξύ των νομικών προσώπων και των μελών τους με την προϋπόθεση ότι έχουν το ίδιο αποτέλεσμα με την αύξηση του εταιρικού μεριδίου,
• μετατροπή ή συγχώνευση νομικών προσώπων.
Εξαιρετικά, από 7/4/2014 δεν επιβάλλεται ΦΣΚ κατά τη σύσταση των υποκείμενων στο φόρο αυτό.
Ο φόρος επιβάλλεται με συντελεστή 0,5%* επί της πραγματικής αξίας κάθε εισφερόμενου στοιχείου.

_________
* Το άρθρο 21 τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου πεντηκοστού έβδομου του ν. 4839/2021 (ΦΕΚ Α' 181/02-10-2021) και ισχύει από 01/10/2021 και καταλαμβάνει πράξεις για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννάται από την ημερομηνία αυτή και μετά, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου.

Φόρος ασφαλίστρων

Ο φόρος ασφαλίστρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3492/2006, επιβάλλεται στα απαιτητά ασφάλιστρα και κάθε φύσης δικαιώματα που απορρέουν από τις ασφαλιστικές συμβάσεις. Υποκείμενο του φόρου είναι η ασφαλιστική επιχείρηση και ο φορολογικός συντελεστής διαφοροποιείται από 4% έως 20% κατά περίπτωση κλάδου ασφάλισης (συντελεστής για ασφάλιστρα: κλάδου ζωής 4%, κλάδου πυράς 20%, λοιπών κλάδων 15%).

Κατάλογος φορολογικών εντύπων

 

 
Α100 Αίτηση για χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής  
Α200 Αίτηση απόδοσης τελών χαρτοσήμου  
Δ210 Δήλωση απόδοσης ΑΦΜ και μεταβολής ατομικών στοιχείων  
Δ211 Δήλωση έναρξης, μεταβολής, διακοπής εργασιών επιχείρησης  
     

ΕΝΤΥΠΑ ΜΗΤΡΩΟΥ

 

Μ0

Αίτηση για επανεκτύπωση -έκδοση πιστοποιητικού ΥΠΜ & Ε- παροχή πληροφοριών

 

Μ12

Δήλωση πωλήσεων από απόσταση

 

Μ13

Δήλωση απενεργοποίησης Α.Φ.Μ.

 
 

Δήλωση έναρξης εργασιών κοινοτικών υποκειμένων χωρίς εγκατάσταση στην Ελλάδα/Declaration of commencement of activity for taxable persons without establishment in Greece (Αρχείο Word)

 
 

Δήλωση μεταβολής – διακοπής/παύσης από μη εγκατεστημένους στην Ελλάδα αλλά σε άλλα κράτη-μέλη/Statement for de-registration and declaration of changes for non-established eu taxable persons (Αρχείο Word)

 
 
 

ΕΝΤΥΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Ε1

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος

 

Ε2

Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων

 

Ε3            

Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα

 
Ε3   Υποπίνακες

Ε3 Υποπίνακες

 
Ε3   Κατ.Φορ.Αν.

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης

 

Ν

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων άρθρου 45 ν.4172/2013

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1, A.1100.19               

Δήλωση Απόδοσης Παρακρατούμενων Φόρων από Μερίσματα

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α2, A.1100.19               

Δήλωση Απόδοσης Παρακρατούμενων Φόρων από Τόκους

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α3, A.1100.19     

Δήλωση Απόδοσης Παρακρατούμενων Φόρων από Δικαιώματα

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, A.1099.19     

Δήλωση Παρακρατούμενων Φόρων από Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1, A.1101.19      Δήλωση Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων σε αμοιβές από Επιχειρηματική Δραστηριότητα  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α2, A.1101.19   
 
Δήλωση Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων σε αμοιβές από Επιχειρηματική Δραστηριότητα Δικηγόρων  

E454

Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρου 81 ν. 2238/1994)

 

Ε286

Δήλωση απόδοσης φόρου εισοδήματος τελών χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ στις αποζημιώσεις απολυομένων ή των εξερχόμενων της υπηρεσίας μισθωτών κλπ. παρ.1 αρθρ. 14 ν. 2238/1994

 

Δ457

Δήλωση καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων

 

Ε16

Δήλωση κατοχής μηχανημάτων έργων

 

Φ01.042

Δήλωση Βεβαίωσης Αποδοχών  

Φ01.043

Βεβαίωση Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα  

Φ01.044

Βεβαίωση Εισοδήματος από τόκους (εκτός τραπεζικών καταθέσεων), Μερίσματα Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο και Δικαιώματα  

Κωδικοποίηση

Ηλεκτρονικό αρχείο αποδοχών  
Έντυπο 233 Δήλωση φόρου πλοίου με ελληνική σημαία, που φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.27/1975  
Έντυπο 569 Δήλωση φόρου πλοίου με σημαία Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. πλην ελληνικής, που φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.27/1975  
Έντυπο 567 Δήλωση φόρου πλοίου με ελληνική σημαία, που φορολογούνται σύμφωνα με το αρθ. 13 του Ν.Δ. 2687/1953 και με τις διατάξεις του Ν.27/1975  
Έντυπο 566 Δήλωση φόρου πλοίου με ξένη σημαία, που φορολογούνται σύμφωνα με το αρθ. 13 του Ν.Δ. 2687/1953 και με τις διατάξεις του Ν.27/1975  

ΕΝΤΥΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

 
Ε9

Δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9)

 
ΕΦΑ 2017 & ΕΠ.

Δήλωση Ειδικού Φόρου επί Ακινήτων έτους 2017 & επομένων

 
ΕΦΑ 2016

Δήλωση Ειδικού Φόρου επί Ακινήτων έτους 2016

 
ΕΦΑ 2015

Δήλωση Ειδικού Φόρου επί Ακινήτων έτους 2015

 
ΕΦΑ 2014

Δήλωση Ειδικού Φόρου επί Ακινήτων έτους 2014

 
ΕΦΑ 2013

Δήλωση Ειδικού Φόρου επί Ακινήτων έτους 2013

 
ΕΦΑ 2012

Δήλωση Ειδικού Φόρου επί Ακινήτων έτους 2012

 
ΕΦΑ 2011

Δήλωση Ειδικού Φόρου επί Ακινήτων έτους 2011

 
ΕΦΑ 2010

Δήλωση Ειδικού Φόρου επί Ακινήτων έτους 2010

 
ΦΑΠ 2013 ΝΠ

Δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας Νομικών Προσώπων έτους 2013

 
ΦΑΠ 2012 ΝΠ

Δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας Νομικών Προσώπων έτους 2012

 
ΦΑΠ 2011 ΝΠ

Δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας Νομικών Προσώπων έτους 2011

 
ΕΤΑΚ 2009 ΝΠ

Δήλωση Ενιαίου Τέλους Ακινήτων Νομικών Προσώπων έτους 2009

 
ΕΤΑΚ 2009 ΝΠ ΞΕΝ/ΚΩΝ

Δήλωση Ενιαίου Τέλους Ακινήτων Νομικών Προσώπων έτους 2009. Μόνο για Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

 
ΕΤΑΚ 2008 ΝΠ

Δήλωση Ενιαίου Τέλους Ακινήτων Νομικών Προσώπων έτους 2008

 
ΦΜΑΠ 2007

Δήλωση Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας έτους 2007

 
ΦΜΑΠ 2006

Δήλωση Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας έτους 2006

 
Φ.Μ.Α.

Δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτου

 
ΔΩΡΕΑ – ΓΟΝ. ΠΑΡΟΧΗ Δήλωση Φόρου Δωρεάς – Γονικής Παροχής  
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Δήλωση Φόρου Κληρονομιάς

 
ΠΟΛ 1055/03 ΦΟΡ ΑΞΙΑ ΕΠΙΧ ΣΗΣ ΠΟΛ 1055/2003 Δήλωση προσδιορισμού φορολογητέας αξίας επιχείρησης  
ΠΟΛ 1055/03 ΦΟΡ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΛ 1055/2003 Δήλωση προσδιορισμού φορολογητέας αξίας μετοχών  
ΠΟΛ 1055/03 ΦΟΡ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΠΕ ΠΟΛ 1055/2003 Δήλωση προσδιορισμού φορολογητέας αξίας μεριδίων ΕΠΕ  

Έντυπα – Υποδείγματα Αιτήσεων Φορολογίας Κεφαλαίου

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3, Α.1106/2021 Αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ (υπόδειγμα 3)  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5, Α.1106/2021 Αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ (υπόδειγμα 5)  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6, Α.1106/2021 Αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ (υπόδειγμα 6)  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 9, Α.1106/2021 Αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ (υπόδειγμα 9)  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1, Α. 1272/2019 Αίτηση για χορήγηση απαλλαγών από τον ΕΝΦΙΑ  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1Α, Α. 1272/2019 Αίτηση για χορήγηση απαλλαγών από τον ΕΝΦΙΑ  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2, Α. 1272/2019 Αίτηση για χορήγηση μείωσης 50%/100% από τον ΕΝΦΙΑ  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3, Α. 1272/2019 Αίτηση για τη μη εφαρμογή του συντελεστή κατοικίας επί αγροτεμαχίου στον ΕΝΦΙΑ  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6, Α. 1272/2019 Αίτηση για τη διόρθωση λόγω λανθασμένου υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1, Α 1206/2021 Αίτηση για τη χορήγηση απαλλαγής από τον ΕΦΑ  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2, Α 1206/2021 Αίτηση για τη χορήγηση απαλλαγής από τον ΕΦΑ  
ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 105 Ν 2961/2001 Αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού υποβολής δήλωσης και καταβολής του φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών  

ΕΝΤΥΠΑ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

 
 

Αίτηση προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης

 
 

Αίτηση προκαταρκτικής διαβούλευσης

 

 

ΕΝΤΥΠΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩN


Θ.Ζ.,-50, Ε25


Δήλωση ακινησίας αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας

 

ΕΝΤΥΠΑ Φ.Π.Α.

ΦΠΑ – 012 

Δήλωση Αποθεμάτων Μετάταξης  

Φ1  009-ΦΠΑ

Εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α.

 

Φ2  050-ΦΠΑ

Περιοδική δήλωση Φ.Π.Α.

 

Φ3  051-ΦΠΑ

Περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. (Για υποκείμενους με Α’ κατηγορίας Βιβλία ΚΒΣ)

 

Φ4

Ανακεφαλαιωτικός πίνακας – ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών – αποθεμάτων στη διάθεση συγκεκριμένου πελάτη σε αλλο κ-μ

 

Φ5

Ανακεφαλαιωτικός πίνακας ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών

 

Φ6

Αίτηση και Αναλυτική Κατάσταση Δικαιολογητικών για την επιστροφή του ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του ν. 2859/2000.

 


ΦΠΑ-018A  

Αίτηση Επιστροφής  
Φόρου  Προστιθέμενης  Αξίας

 
     
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΠΟΛ 1167/2015 ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛ 1167/2015  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ΠΟΛ 1167/2015 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 ΠΟΛ 1167/2015

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  9  ΠΟΛ 1167/2015

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι  Α1012/2020

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ  Α1012/2020

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙΙ ΠΟΛ 1104/2015

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ   ΛΟΓΩ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ  Α.1104/2020

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ  ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΟΛ 1105/2006 ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΠΟΛ 1048/2006 ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ  
 

 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΠΟΛ 87/1987 Δήλωση απόδοσης φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίου  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΠΟΛ 1091/2018 Δήλωση απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΟΛ 1015/2018 Δήλωση απόδοσης φόρου διαμονής  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΟΛ 1245/2015 Δήλωση απόδοσης φόρου ασφαλίστρων  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΤΕΦ Β 1087166 /25.6.2010 Δήλωση απόδοσης ειδικού φόρου πολυτελείας  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ ΚΥΑ 1107414/1491/Τ.&Ε.Φ./2003 Δήλωση απογραφής ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών   
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΟΛ 1085/2016 Δήλωση απόδοσης τέλους στη συνδρομητική τηλεόραση  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι ΠΟΛ 1079/2013 Δήλωση απόδοσης τέλους  συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ ΠΟΛ 1079/2013 Δήλωση απόδοσης τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΟΛ 1184/2016 Δήλωση απόδοσης τέλους συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α 1122/2019 Δήλωση απόδοσης ποσοστού συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΟΛ 1151/2012 Δήλωση απόδοσης ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ και εισφορά δακοκτονίας  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΟΛ 1271/2013 Δήλωση απόδοσης ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΟΛ 1135/2007 Υπόδειγμα απόδοσης χαρτοσήμου πινακίων επιταγών  
     
     

ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ

 

Δ2

Αίτηση ρύθμισης διευκόλυνσης

 
     
     

ΕΝΤΥΠΑ Κ.Β.Σ.

Β1

Σημείωμα Κ.Β.Σ. (Θεώρηση, Ακύρωση, Απώλεια βιβλίων και στοιχείων. Τόπος Τήρησης Ενημέρωσης, Αιτήσεις, Γνωστοποιήσεις.)

 

Β2

Δήλωση έναρξης – μεταβολής – παύσης λειτουργίας Φ.Τ.Μ.

 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (Σ.Α.Δ.Φ.)

 

Αίτηση για την Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας

 

ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Γ401

Αίτηση χορήγησης δανείου

 

αίτηση

Αίτηση επιστροφής δόσεων

 

Γ501/2/01

Αίτηση προεξόφλησης συντάξεων

 

Β112  2/01

Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας

 

Β201

Αίτηση κανονισμού μερίσματος

 

Β401

Aλλαγή διευθύνσεως

 

Β409-1-99

Αίτηση (για διάφορα αιτήματα)

 

ΕΝΤΥΠΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

Τ300  

Πιστοποιητικό τακτικής γραμμής θαλασσίων μεταφορών

 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Έκθεση επίδοσης (προσωπικά στον προς ον η επίδοση)

 

Έκθεση επίδοσης (προς αγνώστου διαμονής)

 

Έκθεση επίδοσης (σε σύνοικο του προς ον η επίδοση)

 

Έκθεση επίδοσης (σε συνεταίρο, συνεργάτη ή υπάλληλο του προς ον η επίδοση)

 

Έκθεση επίδοσης (θυροκόλληση σε περίπτωση άρνησης παραλαβής)

 

Έκθεση επίδοσης (θυροκόλληση λόγω απουσίας)

 

Έκθεση επίδοσης (σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, Δήμο ή Περιφέρεια)

 

Έκθεση επίδοσης (σε νοσηλευόμενο- φυλακισμένο)

 
 

Έντυπα Ε1

Έντυπο Ε1 φορολογικού έτους 2019

Έντυπο Ε1 φορολογικού έτους 2018

Έντυπο Ε1 φορολογικού έτους 2017

Έντυπο Ε1 φορολογικού έτους 2016

Έντυπο Ε1 φορολογικού έτους 2015

Έντυπο Ε1 φορολογικού έτους 2014

Έντυπο Ε1 οικονομικού έτους 2014

Έντυπο Ε1 οικονομικού έτους 2013

Εντυπο Ε1 οικονομικού έτους 2012

Εντυπο Ε1 οικονομικού έτους 2011

‘Εντυπο Ε1 οικονομικού έτους 2010

Εντυπο Ε1 οικονομικού έτους 2009

Εντυπο Ε1 οικονομικού έτους 2008

Εντυπο Ε1 οικονομικού έτους 2007

‘Εντυπο Ε1 οικονομικού έτους 2006

‘Εντυπο Ε1 οικονομικού έτους 2005 

Έντυπα Ε2

Έντυπο Ε2 φορολογικού έτους 2019

Έντυπο Ε2 φορολογικού έτους 2018

Έντυπο Ε2 φορολογικού έτους 2017

Έντυπο Ε2 φορολογικού έτους 2016

‘Εντυπο Ε2 φορολογικού έτους 2015

‘Εντυπο Ε2 φορολογικού έτους 2014

‘Εντυπο Ε2 οικονομικού έτους 2014

‘Εντυπο Ε2 οικονομικού έτους 2013

‘Εντυπο Ε2 οικονομικού έτους 2012

‘Εντυπο Ε2 οικονομικού έτους 2011

‘Εντυπο Ε2 οικονομικού έτους 2010

‘Εντυπο Ε2 οικονομικού έτους 2009

‘Εντυπο Ε2 οικονομικού έτους 2008

‘Εντυπο Ε2 οικονομικού έτους 2007

Έντυπα Ε3

‘Εντυπο Ε3 φορολογικού έτους 2019
     – Ε3 Υποπίνακες φορολογικού έτους 2019
     – Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2019

‘Εντυπο Ε3 φορολογικού έτους 2018
     – Ε3 Υποπίνακες φορολογικού έτους 2018
     – Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2018

‘Εντυπο Ε3 φορολογικού έτους 2017
     – Ε3 Υποπίνακες φορολογικού έτους 2017
     – Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2017

‘Εντυπο Ε3 φορολογικού έτους 2016

‘Εντυπο Ε3 φορολογικού έτους 2015

‘Εντυπο Ε3 φορολογικού  έτους 2014

‘Εντυπο Ε3 οικονομικού έτους 2014

‘Εντυπο Ε3 οικονομικού έτους 2013

‘Εντυπο Ε3 οικονομικού έτους 2012

‘Εντυπο Ε3 οικονομικού έτους 2011

‘Εντυπο Ε3 οικονομικού έτους 2010

Έντυπο Ε3 οικονομικού έτους 2009

‘Εντυπο Ε3 οικονομικού έτους 2008

‘Εντυπο Ε3 οικονομικού έτους 2007

 

Έντυπα Ν

 
Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2019  

Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2018
 
 

Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2017

 

Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2016

 

Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2015

 

Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2014

 

Έντυπα Ε5

‘Εντυπο Ε5 οικονομικού έτους 2014

‘Εντυπο Ε5 οικονομικού έτους 2013

‘Εντυπο Ε5 οικονομικού έτους 2012

‘Εντυπο Ε5 οικονομικού έτους 2011

‘Εντυπο Ε5 οικονομικού έτους 2010

‘Εντυπο Ε5 οικονομικού έτους 2009

‘Εντυπο Ε5 οικονομικού έτους 2008

‘Εντυπο Ε5 οικονομικού έτους 2007 

 

Βεβαίωσης Αποδοχών ή Συντάξεων – Αμοιβών – Μερισμάτων ή Τόκων ή Δικαιωμάτων

Φ01.042 φορολογικού έτους 2019
Φ01.043 φορολογικού έτους 2019
Φ01.044 φορολογικού έτους 2019
Φ01.042 φορολογικού έτους 2018
Φ01.043 φορολογικού έτους 2018
Φ01.044 φορολογικού έτους 2018

Φ01.042 φορολογικού έτους 2017

Φ01.043 φορολογικού έτους 2017

Φ01.044 φορολογικού έτους 2017

Φ01.042 φορολογικού έτους 2016

Φ01.043 φορολογικού έτους 2016

Φ01.044 φορολογικού έτους 2016

 

Έντυπα δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Ν.Π.

Φ-01 010

Εντυπο δήλωσης φορολ. εισοδ/τος νομικών προσώπων κερδοσκ. χαρακτήρα

 

Φ-01 012

Εντυπο δήλωσης για νομικά πρόσωπα ΜΗ κερδοσκοπικού χαρακτήρα

 

Φ-01 013

Εντυπο δήλωσης φορολ. εισοδ/τος νομικών προσώπων που εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π.

   

 

 

Έντυπα δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων 

Ν-146,Θ.Ν.131α, Φ01.019

Δήλωση (Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος εργολάβων, ενοικιαστών, δημόσιων κλπ προσόδων, αντιπροσώπων, πρακτόρων, μεσιτών κλπ)

 

Θ.Ν.-131α, Φ01.024

Δήλωση (Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου από εισοδήματα από τόκους)

 

Φ01.018 

Δήλωση προκαταβλητέου φόρου στις αμοιβές Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

 

E178  

Δήλωση Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από αποζημιώσεις, δικαιώματα, αμοιβές κλπ. (άρθρ. 13 παρ.6,7 και 8 του ν. 2238/1994)

 

Ε511

Προσωρινή δήλωση Απόδοσης φόρου και τελών χαρτοσήμου που παρακρατούνται από αμοιβές που θεωρούνται εισόδημα από Εμπορικές επιχ/σεις, από μισθούς και συντάξεις, καθώς και από αμοιβές για υπηρεσίες ελευθερίου επαγγέλματος.

 

 

 
Διατάξεις που προβλέπουν την κατάργηση της σφραγίδας.

 

Απαγόρευση και διοικητικό πρόστιμο από 1.000 ευρώ έως 10.000 ευρώ για την απαίτηση εταιρικής σφραγίδας από πιστωτικά ιδρύματα, οργανισμούς κοινής ωφέλειας ή άλλους ιδιωτικούς φορείς

Με τα άρθρα 38-41 του νομοσχεδίου για την απλούστευση άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων, επικαιροποιούνται τα απαιτούμενα στοιχεία για να θεωρηθεί έγκυρη κάθε πράξη εκπροσώπησης ή διαχείρισης νομικών προσώπων, Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) ή Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.).

Επίσης, απαγορεύεται και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ύψους από χίλια (1.000) ευρώ έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, η απαίτηση εταιρικής σφραγίδας για την απόδειξη της εγκυρότητας των σχετικών πράξεων εκπροσώπησης ή διαχείρισης των προαναφερομένων φορέων από πιστωτικά ιδρύματα, οργανισμούς κοινής ωφέλειας ή άλλους ιδιωτικούς φορείς, κ.λπ.

Ειδικά με το άρθρο 38 του νομοσχεδίου τροποποιείται η παράγραφος 12 του άρθρου 3 του ν. 4156/2013 ως εξής:

Ισχύουσα διάταξη:


«12. Για κάθε πράξη εκπροσώπησης ή διαχείρισης νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, το όνομά του και η περιγραφή της ιδιότητάς του. Διατάξεις που προβλέπουν την υποχρεωτική ύπαρξη/χρήση εταιρικής σφραγίδας για την απόδειξη της εκπροσώπησης ή/και διαχείρισης των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου καταργούνται.»

Νέα προτεινόμενη διάταξη:

«12. Για την εγκυρότητα κάθε πράξης εκπροσώπησης ή διαχείρισης νομικού προσώπου που είναι υπόχρεο εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), αρκούν η υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, το ονοματεπώνυμό του, η περιγραφή της ιδιότητάς του και ο Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) της πράξης εκπροσώπησης ή διαχείρισης που έχει καταχωριστεί στο Γ.Ε.ΜΗ.. Για τα νομικά πρόσωπα που δεν είναι υπόχρεα εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. αρκούν η υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, το ονοματεπώνυμό του, η περιγραφή της ιδιότητάς του και ο αριθμός πρωτοκόλλου της πράξης εκπροσώπησης ή διαχείρισης που έχει καταχωρισθεί στο οικείο μητρώο εγγραφής του νομικού προσώπου.
Η απαίτηση εταιρικής σφραγίδας για την απόδειξη της εγκυρότητας πράξεων εκπροσώπησης ή διαχείρισης νομικού προσώπου που είναι υπόχρεο εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., από πιστωτικά ιδρύματα, οργανισμούς κοινής ωφέλειας ή άλλους ιδιωτικούς φορείς απαγορεύεται και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) έως δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τον αριθμό επαναλήψεων της παράβασης. Το διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται από το αρμόδιο όργανο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Κατά της απόφασης επιβολής του διοικητικού προστίμου δύναται να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Η επιβολή του διοικητικού προστίμου δεν αποκλείει την αναζήτηση αποζημίωσης από το νομικό πρόσωπο από το οποίο απαιτήθηκε η εταιρική σφραγίδα, για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που του προκλήθηκε.
».

Με το άρθρο 39 του νομοσχεδίου αντικαθίσταται το άρθρο 88 του ν. 4548/2018 ενώ με το άρθρο 40 αντικαθίσταται το άρθρο 21 του ν. 3190/1955

Πηγή : Taxheaven 

 

 

Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών (240 δοσεις)

Μπορείτε εσείς ή εξουσιοδοτημένος σύμβουλος σας, να αιτηθείτε εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, εάν οφείλετε συνολικά πάνω από 10.000€, προς:

  • χρηματοδοτικούς φορείς
  • το δημόσιο
  • φορείς κοινωνικής ασφάλισης

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Η αίτηση αξιολογείται από τους χρηματοδοτικούς φορείς που υποβάλλουν, μέσω της Πλατφόρμας, πρόταση αναδιάρθρωσης οφειλών. Εάν συναινέσετε στην πρόταση, συνάπτεται η σύμβαση αναδιάρθρωσης με τους πιστωτές σας.

Η συναίνεση του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης παρέχεται υπό προϋποθέσεις «αυτοματοποιημένα».
Σημειώστε πως την αίτηση υποβάλλετε τόσο εσείς, όσο και αυτοί που έχετε συμπεριλάβει: σύζυγος ή εξαρτώμενο μέλος.

 

Σε λειτουργία την εφαρμογή του gov.gr για κινητά τηλέφωνα για iOS και Android

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠ. ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η εξυπηρέτηση από το κράτος περνά στο κινητό μας τηλέφωνο – Σε λειτουργία η εφαρμογή του gov.gr

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θέτει σε λειτουργία την εφαρμογή του gov.gr για κινητά τηλέφωνα για iOS και Android. Πρόκειται για έναν «ψηφιακό χαρτοφύλακα» με πολλαπλές λειτουργίες, μέσω του οποίου οι πολίτες αποκτούν τη δυνατότητα να διεκπεραιώνουν συναλλαγές με το κράτος αλλά και να αποστέλλουν έγγραφα και πιστοποιητικά από όπου και αν βρίσκονται γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια.

Η εφαρμογή του gov.gr για κινητά τηλέφωνα ακολουθεί την ίδια φιλοσοφία με την πλατφόρμα της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης. Η βασική λειτουργία παραμένει η ηλεκτρονική έκδοση εγγράφων. Παράλληλα, παρέχονται υπηρεσίες όπως η βεβαίωση του γνησίου υπογραφής για εξουσιοδοτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις.

Επιπλέον, αξιοποιώντας τη «θυρίδα του πολίτη», δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης ήδη εκδοθέντος εγγράφου και αποστολής του σε άλλο πρόσωπο. Τέλος, ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να ελέγξει την εγκυρότητα εκτυπωμένου ηλεκτρονικού εγγράφου του Δημοσίου, μέσω του κωδικού QR που φέρουν όσα έγγραφα εκδίδονται μέσω του gov.gr.

Η είσοδος στην εφαρμογή του gov.gr γίνεται με τη χρήση των κωδικών Taxisnet ή web banking. Για λόγους ασφαλείας, δεν παρέχεται η δυνατότητα απομνημόνευσης των κωδικών αυτών, ώστε να αποτραπεί η πρόσβαση στην εφαρμογή σε τρίτα, μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Η εφαρμογή του gov.gr για κινητά τηλέφωνα θα εξελίσσεται διαρκώς, προσθέτοντας στις νέες εκδόσεις της όσες υπηρεσίες του ελληνικού Δημοσίου ψηφιοποιούνται, πάντα με γνώμονα την διευκόλυνση της καθημερινότητας των πολιτών και των συναλλαγών τους με το κράτος.

Εννέα μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας του, το gov.gr παρέχει 820 ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Οι σελίδες του έχουν δεχτεί περισσότερες από 7.200.000 επισκέψεις και τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί ηλεκτρονικά υπερβαίνουν τα 2.900.000.