Ενεργειακές Κοινότητες

Αρχική Σελίδα // Portfolio // Ενεργειακές Κοινότητες

Γκάζι για ΑΠΕ και Ενεργειακές Κοινότητες

Γενικό ΠλαίσιοΓΕΜΗ ΕΚοινΓΕΜΗΒιβλία ΕΚοινΕυθυνη Μελών Συν Πε

Τι είναι οι Ενεργειακές Κοινότητες

1.Ορισμός

Η Ενεργειακή Κοινότητα (Ε.Κοιν.) είναι ένας αστικός συνεταιρισμός με στόχο την προώθηση της καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα και την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.). Για τη σύσταση της Ε.Κοιν. τηρείται η διαδικασία ίδρυσης ενός Αστικού Συνεταιρισμού (Ν.1667/ 1986).

2.Στόχος

Στόχος των Ενεργειακών Κοινοτήτων είναι, μέσα συνεργειών, η αύξηση της διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας, η προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας, η παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας, η ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας και ασφάλειας σε νησιωτικούς δήμους, καθώς και η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

3.Τρόποι Εκμετάλλευσης

Στις ενεργειακές κοινότητες υπάρχουν, η δυνατότητα αποκεντρωμένης παραγωγής ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εργαλείων, όπως ο ενεργειακός συμψηφισμός (net metering) και ο εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός virtual net metering).

4.Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν:

α) Φυσικά πρόσωπα
β) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)
γ) Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)
δ) Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού (Δήμοι)
ε) Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού (Περιφέρειες)

Τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) συν ένα των μελών πρέπει να σχετίζονται με τον τόπο στον οποίο βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν.
(Περιφέρειας της έδρας της Ε.Κοιν.).

5.Αντικείμενο Δραστηριότητας

Η Ε.Κοιν. ασκεί υποχρεωτικά τουλάχιστον μία από τις κατωτέρω δραστηριότητες:

α) παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, πώληση ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας
β) διαχείριση πρώτης ύλης (συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση ή διάθεση) για την παραγωγή ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας, από βιομάζα ή βιορευστά ή βιοαέριο
γ) προμήθεια για τα μέλη της Ε.Κοιν. ενεργειακών προϊόντων, συσκευών και εγκαταστάσεων, όπως ηλεκτροκίνητων οχημάτων, υβριδικών ή μη, με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και της χρήσης συμβατικών καυσίμων
δ) διανομή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, προμήθεια φυσικού αερίου
ε) ανάπτυξη δικτύου, διαχείριση και εκμετάλλευση υποδομών εναλλακτικών καυσίμων
στ) εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης νερού με χρήση Α.Π.Ε.
ζ) παροχή ενεργειακών υπηρεσιών (ESCOs)

Η Ε.Κοιν. μπορεί επιπρόσθετα να ασκεί οποιαδήποτε από τις κατωτέρω δραστηριότητες:

α) προσέλκυση κεφαλαίων για την πραγματοποίηση ενεργειακών επενδύσεων (ΑΠΕ)
β) σύνταξη τεχνικοοικονομικών μελετών αξιοποίησης Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α.
γ) διαχείριση ή συμμετοχή σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ε) ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση για θέματα ενεργειακής αειφορίας
στ) δράσεις για την υποστήριξη ευάλωτων καταναλωτών, ανεξάρτητα αν είναι μέλη της Ε.Κοιν., όπως παροχή ή συμψηφισμός ενέργειας (Net Metering / Virtual Net Metering).

Η Δραστηριότητα πρέπει να αναπτυχθεί εντός της Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν. ή και εντός όμμορης Περιφέρειας για Ε. Κοιν. με έδρα εντός Περιφέρειας Αττικής.

Ενδεικτικές Υποδομές Υποστήριξης Δραστηριοτήτων Ε.Κοιν.:

– Φωτοβολταϊκά Πάρκα
– Αιολικά πάρκα
– Υδροηλεκτρικό Έργο
– Μονάδες βιομάζας – βιοαερίου
– Σταθμοί και υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων
– Ηλεκτρικά αυτοκίνητα προς ενοικίαση ή χρήση
– Εταιρίες προμήθειας ρεύματος
– Συστήματα και υποδομές τηλεθέρμανσης
– Μονάδες αφαλάτωσης
– ESCOs – Energy Service Companies
– Συνδυασμός ή Συνδυασμοί των παραπάνω

6.Το ελάχιστο κεφάλαιο για χορήγηση άδειας προμήθειας θα είναι 60.000 ευρώ.

6.1. Οι Ενεργειακές Κοινότητες Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, δεν διανέμουν τα κέρδη στα μέλη τους, αλλά τα αξιοποιούν στην ανάπτυξη νέων έργων που θα εγκρίνει η γενική συνέλευση με τη χρηματοδότηση τους.

Ο ελάχιστος αριθμός μελών της Ε.Κοιν. είναι:

α) Πέντε (5), αν τα μέλη είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εκτός των Ο.Τ.Α. ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα,
β) τρία (3), αν τα μέλη είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα, από τα οποία τα δύο (2) τουλάχιστον είναι Ο.Τ.Α.,
γ) δύο (2), αν τα μέλη είναι μόνο Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού νησιωτικών περιοχών με πληθυσμό κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία απογραφή.

Τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) συν ένα των μελών πρέπει να σχετίζονται με τον τόπο στον οποίο βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν..

6.2. Οι Ενεργειακές Κοινότητες με Κερδοσκοπικό Χαρακτήρα για να έχουν τη δυνατότητα διανομής πλεονασμάτων χρήσης θα πρέπει o ελάχιστος αριθμός των μελών να είναι:
– 15, στην περίπτωση που τα μέλη είναι ΝΠΔΔ -εκτός των Ο.Τ.Α-ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα ή 10 αν είναι σε νησιωτικό Δήμο (<3.100 κατοίκους) – 50% συν ένα εξ΄αυτών είναι φυσικά πρόσωπα. Από τα πλεονάσματα της Ε.Κοιν. (που προκύπτουν από τον ισολογισμό) παρακρατείται τουλάχιστον το 10% κάθε χρόνο για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η παρακράτηση δεν είναι δεν υποχρεωτική όταν το ύψος του αποθεματικού είναι τουλ. Ίσο με το ύψος του συνεταιριστικού κεφαλαίου της Ε.Κοιν. Κάθε μέλος μπορεί να κατέχει πέραν της υποχρεωτικής συνεταιριστικής μερίδας και μία ή περισσότερες προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες, με ανώτατο όριο συμμετοχής το 20%, με εξαίρεση τους Ο.Τ.Α. που μπορούν να συμμετέχουν με ανώτατο όριο: α) το 50% για τους Ο.Τ.Α. α΄βαθμού νησιωτικών περιοχών με πληθυσμό κάτω 3.100 κατοίκους β) το 40% για τους λοιπούς Ο.Τ.Α.. Κάθε μέλος, ανεξαρτήτως του αριθμού των συνεταιριστικών μερίδων που κατέχει, συμμετέχει στη γενική συνέλευση με μία μόνο ψήφο.

7.Διαδικασία Σύστασης Ενεργειακής Κοινότητας

1. Διαδικασία Ίδρυσης Αστικού Συνεταιρισμού (Ν. 1667/1986)
2. Προσκόμιση στο Ειρηνοδικείο των απαραίτητων δικαιολογητικών
3. Καταχώρηση του καταστατικού της Ενεργειακής Κοινότητας στο Μητρώο Ε.Κοιν. του Γ.Ε.ΜΗ. (Ν. 3419/2005)

8.Τρόπος Λειτουργίας & Μέτρα Στήριξης – Ενεργειακές Κοινότητες – Κίνητρα

– Προτεραιότητα στην αδειοδότηση
– Χρήση του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (virtual net metering)
– Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του Ετήσιου τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
– Μειωμένα ποσά εγγυητικών επιστολών για εγγραφή στο μητρώο συμμετεχόντων (50%)
– Προνομιακή συμμετοχή ή εξαίρεση από τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών
– Απαλλαγή από το ειδικό τέλος 1,7% όταν συμμετέχει ΟΤΑ στην Ε.Κοιν.
– Ειδικοί ευνοϊκοί όροι στην περίπτωση τηλεθέρμανσης ή διαχείρισης υποδομών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων από την Ενεργειακή Κοινότητα
– Ειδικές προβλέψεις για Ε.Κοιν. που θα αδειοδοτούν σταθμούς θερμικής ενέργειας για τηλεθέρμανση.
– Μεταβίβαση αδειών, σταθμών παραγωγής αποκλειστικά σε Ε.Κοιν. με όμοιο επιτρεπόμενο τρόπο διάθεσης των πλεονασμάτων χρήσης και εντός της περιφέρειας
– Κίνητρα για συμμετοχή στην αγορά – προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας
– Καθορίζονται ειδικοί όροι, όπως προνομιακές χρεώσεις, μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης, για χρήση των υπηρεσιών του Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.) από σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που κατέχουν Ε.Κοιν.

9.Ενεργειακές Κοινότητες – Χρηματοδότηση Τα μέτρα στήριξης των Ενεργειακών Κοινοτήτων περιλαμβάνουν:
– Συμμετοχή σε προγράμματα του αναπτυξιακού νόμου
– Συμμετοχή σε προγράμματα ΕΣΠΑ
– Όλα τα κίνητρα των ΑΠΕ
– Χρηματοδοτήσεις ΣΗΘΥΑ

ΓΕΜΗ: Πως θα γίνεται η καταχώριση των Αστικών Συνεταιρισμών σύμφωνα με το ν. 4635/19

Σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο 85218/10-08-2020 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή σχετικά με την μεταβατική διάταξη της παρ.3 του άρθρου 116 του ν.4635/2019 για τους Αστικούς Συνεταιρισμούς κάθε είδους (όπως παραγωγικοί, καταναλωτικοί, προμηθευτικοί, πιστωτικοί, μεταφορικοί, τουριστικοί και Ενεργειακές Κοινότητες), γίνονται γνωστά τα ακόλουθα:

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

Α. Σύμφωνα με την ε’ της παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 4635/2019 «ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός και ο οικοδομικός συνεταιρισμός)» ανήκει στους υποχρεωτικά εγγραφόμενους στο Γ.Ε.ΜΗ.

Β. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 116 του ν.4635/2019: «Όπου γίνεται αναφορά στην αρμοδιότητα των Ειρηνοδικών σχετικά με την καταχώριση ή μη των καταστατικών των Αστικών Συνεταιρισμών, καταργείται και στο εξής αρμόδια είναι η Υ.Γ.Ε.ΜΗ. στην οποία ανήκει ο υπόχρεος».

Από τις ανωτέρω διατάξεις, πέραν της υποχρεωτικότητας της εγγραφής των Συνεταιρισμών στο ΓΕΜΗ, προκύπτει ότι με την έναρξη ισχύος του ν. 4635/2019 η αρμοδιότητα των Ειρηνοδικών για την έκδοση πράξης καταχώρισης ή μη των καταστατικών των Αστικών Συνεταιρισμών (όλων των κατηγοριών) μεταφέρθηκε στις αρμόδιες Υπηρεσίες ΓΕΜΗ, οι οποίες πλέον είναι αποκλειστικά αρμόδιες για οποιαδήποτε πράξη αφορά στους Συνεταιρισμούς. Συνεπώς, εκφεύγει της αρμοδιότητας των Ειρηνοδικείων η παραλαβή αιτήσεων καταχώρισης για τους Αστικούς Συνεταιρισμούς και η έκδοση των σχετικών πράξεων.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Η σύσταση του Συνεταιρισμού πραγματοποιείται σύμφωνα με τις παρ. 3 και 6 του άρθρου 1 του ν. 1667/1986.

Δεδομένων των προαναφερθέντων τροποποιήσεων που επήλθαν ως προς την αρμόδια Υπηρεσία, οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. είναι πλέον αποκλειστικά αρμόδιες για τη σύσταση Συνεταιρισμού και οι διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούν είναι οι εξής:
1. έλεγχος νομιμότητας του καταστατικού, ο οποίος καταλαμβάνει:
α) τα απαραίτητα στοιχεία του καταστατικού όπως αυτά προσδιορίζονται στις παρ.4 και 5 του ν.1667/1986 και όταν πρόκειται για Ενεργειακή Κοινότητα του ν.4513/2018 των σχετικών στοιχείων του καταστατικού, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 5  του νόμου αυτού.
β) την ύπαρξη τυχόν αντίθετων διατάξεων αναγκαστικού δικαίου και
γ) την ύπαρξη αντίθετων διατάξεων με τα χρηστά ήθη.
2. έκδοση ανακοίνωσης σύστασης και καταχώρισης αυτής στο ΓΕΜΗ με συνημμένο το σχετικό καταστατικό της εταιρείας. Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται έκδοση σχετικής απόφασης.

Σημειώνεται δε, ότι η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στις περιπτώσεις τροποποίησης του καταστατικού του Συνεταιρισμού.

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

Στο άρθρο 2 του ν. 4601/2019 ορίζεται ότι σε διαδικασία εταιρικού μετασχηματισμού, μπορεί να υποβληθούν ή να μετάσχουν μεταξύ άλλων και οι Αστικοί Συνεταιρισμοί. Σχετικά με το επιτρεπτό και τη διαδικασία του μετασχηματισμού στον οποίο συμμετέχει ένας συνεταιρισμός ισχύουν αποκλειστικά οι διατάξεις του ν. 4601/2019. Στον συγκεκριμένο νόμο, πέραν των γενικών διατάξεων, προβλέπονται και ειδικότερες διατάξεις που αφορούν αποκλειστικά στους Συνεταιρισμούς (άρθρα: 47-52, 97-102 και 135-138), οι οποίες σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, καθώς υπερισχύουν των γενικών διατάξεων.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Η Ενεργειακή Κοινότητα (Εν. Κοιν.) είναι αστικός συνεταιρισμός ειδικού σκοπού και πέραν των διατάξεων του ν. 4513/2018 (Α’ 9), συμπληρωματικά διέπεται από τις διατάξεις του ν.1667/1986. Συνεπώς, οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ, προκειμένου να κάνουν σύσταση, μεταβολή, διαγραφή ή οποιαδήποτε άλλη πράξη που αφορά σε Εν. Κοιν., θα πρέπει να μελετούν προσεκτικά τη σχετική νομοθεσία, ώστε να εξακριβώνουν αν υπάρχουν ειδικές διατάξεις ή έχουν ισχύ οι γενικές διατάξεις του ν. 1667/1986. Συγκεκριμένα στο ν. 4513/2018 αναφέρονται τα εξής:
α. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4513/2018: «Η Ενεργειακή Κοινότητα (Εν.Κοιν.) είναι αστικός συνεταιρισμός αποκλειστικού σκοπού με στόχο την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4430/2016 (Α 205), και της καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα, την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας και την προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας, την παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας, την ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας και ασφάλειας σε νησιωτικούς δήμους, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, μέσω της δραστηριοποίησης στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), της ορθολογικής χρήσης ενέργειας, της ενεργειακής αποδοτικότητας, των βιώσιμων μεταφορών, της διαχείρισης της ζήτησης και της παραγωγής, διανομής και προμήθειας ενέργειας.
2. Για όσα θέματα δεν ορίζονται ειδικότερα στον παρόντα, οι Ε.Κοιν. διέπονται συμπληρωματικά από τις διατάξεις του ν. 1667/1986 (Α 196).»

Β. Σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4513/2018: «Για τη σύσταση της Ε.Κοιν. τηρείται η διαδικασία ίδρυσης ενός αστικού συνεταιρισμού. Το καταστατικό πρέπει να υπογράφεται από τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 2.
2. Για τη σύσταση της Ε.Κοιν. προσκομίζονται στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο τα εξής δικαιολογητικά:
α) το καταστατικό της Ε.Κοιν., το οποίο αποτυπώνει την τήρηση των προϋποθέσεων του άρθρου 2 και έχει το ελάχιστο περιεχόμενο του άρθρου 5,
β) συμβολαιογραφικά έγγραφα ή δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τα φυσικά πρόσωπα – μέλη που να αποδεικνύουν την πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία σε ακίνητο εντός της Περιφέρειας της έδρας της Ε.Κοιν. ή τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης των φυσικών προσώπων – μελών τους που είναι δημότες δήμου της Περιφέρειας, εντός της οποίας βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν.,
γ) τα καταστατικά των νομικών προσώπων- μελών της Ε.Κοιν..
3. Η Ε.Κοιν. αποκτά νομική προσωπικότητα με την καταχώρηση του καταστατικού της στο Μητρώο Ε.Κοιν. του Γ.Ε.ΜΗ. του ν. 3419/2005 (Α 267), το οποίο συνιστάται με το άρθρο 8. Δεν απαιτείται καταχώρηση στο μητρώο συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1667/1986, ούτε οι κοινοποιήσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου.»

Πηγή: TaxHeaven

Αθήνα, 10/08/2020

Αριθ. Πρωτ. : 85218 – 10/08/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ Γ.Ε.ΜΗ.

Ταχ. Δ/νση:Πλ. Κάνιγγος

Ταχ. Κώδικας:10181

Τηλέφωνο:210 3893148

Email:companylaw@gge. gr

ΘΕΜΑ: «Καταχώριση Αστικών Συνεταιρισμών στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με τις νέες πρόνοιες του ν.4635/19»

Σε συνέχεια ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, τόσο από τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ, όσο και από ενδιαφερόμενους σχετικά με την μεταβατική διάταξη της παρ.3 του άρθρου 116 του ν.4635/2019 για τους Αστικούς Συνεταιρισμούς κάθε είδους (όπως παραγωγικοί, καταναλωτικοί, προμηθευτικοί, πιστωτικοί, μεταφορικοί, τουριστικοί και Ενεργειακές Κοινότητες), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

  1. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

Α. Σύμφωνα με την ε’ της παρ. 1 του άρθρου 86 του ν.. 4635/2019 «ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α’ 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός και ο οικοδομικός συνεταιρισμός)» ανήκει στους υποχρεωτικά εγγραφόμενους στο Γ.Ε.ΜΗ.

Β. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 116 του ν.4635/2019: «Όπου γίνεται αναφορά στην αρμοδιότητα των Ειρηνοδικών σχετικά με την καταχώριση ή μη των καταστατικών των Αστικών Συνεταιρισμών, καταργείται και στο εξής αρμόδια είναι η Υ.Γ.Ε.ΜΗ. στην οποία ανήκει ο υπόχρεος». 

Από τις ανωτέρω διατάξεις, πέραν της υποχρεωτικότητας της εγγραφής των Συνεταιρισμών στο ΓΕΜΗ, προκύπτει ότι με την έναρξη ισχύος του ν. 4635/2019 η αρμοδιότητα των Ειρηνοδικών για την έκδοση πράξης καταχώρησης ή μη των καταστατικών των Αστικών Συνεταιρισμών (όλων των κατηγοριών) μεταφέρθηκε στις αρμόδιες Υπηρεσίες ΓΕΜΗ, οι οποίες πλέον είναι αποκλειστικά αρμόδιες για οποιαδήποτε πράξη αφορά στους Συνεταιρισμούς. Συνεπώς, εκφεύγει της αρμοδιότητας των Ειρηνοδικείων η παραλαβή αιτήσεων καταχώρισης για τους Αστικούς Συνεταιρισμούς και η έκδοση των σχετικών πράξεων.

  1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Η σύσταση του Συνεταιρισμού πραγματοποιείται σύμφωνα με τις παρ. 3 και 6 του άρθρου 1 του ν. 1667/1986.

Δεδομένων των προαναφερθέντων τροποποιήσεων που επήλθαν ως προς την αρμόδια Υπηρεσία, οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. είναι πλέον αποκλειστικά αρμόδιες για τη σύσταση Συνεταιρισμού και οι διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούν είναι οι εξής:

  1. έλεγχος νομιμότητας του καταστατικού, ο οποίος καταλαμβάνει:

α) τα απαραίτητα στοιχεία του καταστατικού όπως αυτά προσδιορίζονται στις παρ.4 και 5 του ν.1667/19861 και όταν πρόκειται για Ενεργειακή Κοινότητα του ν.4513/2018 των σχετικών στοιχείων του καταστατικού, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 5  του νόμου αυτού.

β) την ύπαρξη τυχόν αντίθετων διατάξεων αναγκαστικού δικαίου και

γ) την ύπαρξη αντίθετων διατάξεων με τα χρηστά ήθη.

  1. έκδοση ανακοίνωσης σύστασης και καταχώρισης αυτής στο ΓΕΜΗ με συνημμένο το σχετικό καταστατικό της εταιρείας. Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται έκδοση σχετικής απόφασης.

Σημειώνεται δε, ότι η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στις περιπτώσεις τροποποίησης του καταστατικού του Συνεταιρισμού.

  1. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

Στο άρθρο 2 του ν. 4601/2019 ορίζεται ότι σε διαδικασία εταιρικού μετασχηματισμού, μπορεί να υποβληθούν ή να μετάσχουν μεταξύ άλλων και οι Αστικοί Συνεταιρισμοί. Σχετικά με το επιτρεπτό και τη διαδικασία του μετασχηματισμού στον οποίο συμμετέχει ένας συνεταιρισμός ισχύουν αποκλειστικά οι διατάξεις του ν. 4601/2019. Στον συγκεκριμένο νόμο, πέραν των γενικών διατάξεων, προβλέπονται και ειδικότερες διατάξεις που αφορούν αποκλειστικά στους Συνεταιρισμούς (άρθρα: 47-52, 97-102 και 135-138), οι οποίες σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, καθώς υπερισχύουν των γενικών διατάξεων.

  1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Η Ενεργειακή Κοινότητα (Εν. Κοιν.) είναι αστικός συνεταιρισμός ειδικού σκοπού και πέραν των διατάξεων του ν. 4513/2018 (Α’ 9), συμπληρωματικά διέπεται από τις διατάξεις του ν.1667/1986. Συνεπώς, οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ, προκειμένου να κάνουν σύσταση, μεταβολή, διαγραφή ή οποιαδήποτε άλλη πράξη που αφορά σε Εν. Κοιν., θα πρέπει να μελετούν προσεκτικά τη σχετική νομοθεσία, ώστε να εξακριβώνουν αν υπάρχουν ειδικές διατάξεις ή έχουν ισχύ οι γενικές διατάξεις του ν. 1667/1986. Συγκεκριμένα στο ν. 4513/2018 αναφέρονται τα εξής:

α. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4513/2018: «Η Ενεργειακή Κοινότητα (Εν.Κοιν.) είναι αστικός συνεταιρισμός αποκλειστικού σκοπού με στόχο την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4430/2016 (Α 205), και της καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα, την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας και την προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας, την παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας, την ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας και ασφάλειας σε νησιωτικούς δήμους, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, μέσω της δραστηριοποίησης στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), της ορθολογικής χρήσης ενέργειας, της ενεργειακής αποδοτικότητας, των βιώσιμων μεταφορών, της διαχείρισης της ζήτησης και της παραγωγής, διανομής και προμήθειας ενέργειας.

  1. Για όσα θέματα δεν ορίζονται ειδικότερα στον παρόντα, οι Ε.Κοιν. διέπονται συμπληρωματικά από τις διατάξεις του ν. 1667/1986 (Α 196).»

Β. Σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4513/2018: « Για τη σύσταση της Ε.Κοιν. τηρείται η διαδικασία ίδρυσης ενός αστικού συνεταιρισμού. Το καταστατικό πρέπει να υπογράφεται από τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 2.

  1. Για τη σύσταση της Ε.Κοιν. προσκομίζονται στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο τα εξής δικαιολογητικά:

α) το καταστατικό της Ε.Κοιν., το οποίο αποτυπώνει την τήρηση των προϋποθέσεων του άρθρου 2 και έχει το ελάχιστο περιεχόμενο του άρθρου 5,

β) συμβολαιογραφικά έγγραφα ή δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τα φυσικά πρόσωπα – μέλη που να αποδεικνύουν την πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία σε ακίνητο εντός της Περιφέρειας της έδρας της Ε.Κοιν. ή τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης των φυσικών προσώπων – μελών τους που είναι δημότες δήμου της Περιφέρειας, εντός της οποίας βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν.,

γ) τα καταστατικά των νομικών προσώπων- μελών της Ε.Κοιν..

  1. Η Ε.Κοιν. αποκτά νομική προσωπικότητα με την καταχώρηση του καταστατικού της στο Μητρώο Ε.Κοιν. του Γ.Ε.ΜΗ. του ν. 3419/2005 (Α 267), το οποίο συνιστάται με το άρθρο 8. Δεν απαιτείται καταχώρηση στο μητρώο συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1667/1986, ούτε οι κοινοποιήσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου.»

Παρακαλούνται όλες οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του νέου νομικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των Αστικών Συνεταιρισμών κάθε είδους.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης, Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης

Κ.Α.Α. ΜΑΛΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΣ

Το ΣΛΟΤ με την υπ’ αριθμ. 1270/2019 γνωμοδότησή του απαντάει στο ερώτημα ενδιαφερόμενου σχετικά με την κατάταξη ενεργειακής κοινότητας (αστικός συνεταιρισμός) σε κατηγορία οντοτήτων του ν. 4308/2014 και την υποχρέωση τήρησης ή μη του διπλογραφικού συστήματος.

“ΕΡΩΤΗΜΑ

Παρακαλώ θα ήθελα την απάντησή σας στο κάτωθι ερώτημα.
Νεοσυσταθείσα Ενεργειακή Κοινότητα Περιορισμένης Ευθύνης του ν. 4513/2018 έχει υποχρέωση τήρησης απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων κατά το έτος σύστασης αυτής;
Δηλαδή, αντιμετωπίζεται ως οντότητα της παραγράφου 2β ή 2γ του άρθρου 1 του ν. 4308/2014;
Να σημειώσω ότι βάσει του ν. 4513/2018 «η Ενεργειακή Κοινότητα (Ε. Κοιν.) είναι αστικός συνεταιρισμός αποκλειστικού σκοπού….» και «για όσα θέματα δεν ορίζονται ειδικότερα στον παρόντα, οι Ενεργειακές Κοινότητες διέπονται συμπληρωματικά από τις διατάξεις του ν. 1667/1986».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στην παράγραφο 7 του άρθρου 8 του ν. 4513/2018 (Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις), αναφέρεται ότι:
«Ο ισολογισμός και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης μαζί με την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε ένα (1) μήνα από την έγκρισή τους από την ετήσια τακτική γενική συνέλευση».

Από τα παραπάνω προκύπτει με σαφήνεια η αναφορά στην δημοσίευση ισολογισμού και λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης στο ΓΕΜΗ, από τον αστικό συνεταιρισμό «Ενεργειακή Κοινότητα», γεγονός που προϋποθέτει την κατάρτιση των ως άνω καταστάσεων.

Παρόμοια διάταξη υπάρχει και στον νόμο 1667/1986 (άρθρο 9), στον οποίο παραπέμπει ο ν. 4513/2018 για όσα θέματα δεν ορίζονται σε αυτόν.

Ωστόσο, στην παράγραφο 3.10.1, της ΠΟΛ.1003/2014, η οποία ενσωματώθηκε στην Λογιστική Οδηγία για την εφαρμογή του ν. 4308/2014, αναφέρεται:
«Ενδεικτικά, διπλογραφικό λογιστικό σύστημα εφαρμόζουν: (α)….(ζ) Οι συνεταιρισμοί και κάθε οντότητα που υποχρεούνται σε σύνταξη ισολογισμού από άλλη νομοθεσία. Ωστόσο, οι οντότητες αυτές (συνεταιρισμοί, κλπ.) οι οποίες εκ του ιδρυτικού τους νόμου ή του καταστατικού τους υποχρεούνται μόνο σε σύνταξη ισολογισμού και όχι σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων δεν υποχρεούνται από τον παρόντα νόμο σε εφαρμογή διπλογραφικού λογιστικού συστήματος, με την προϋπόθεση ότι εμπίπτουν στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων της παραγράφου 2.γ του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 και εντάσσονται σε τήρηση βιβλίων (απλογραφικά ή διπλογραφικά) με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 (κύκλος εργασιών 1.500.000 ευρώ)».

Κατά την γνώμη μας, η οποία έχει διατυπωθεί και στην γνωμοδότηση ΣΛΟΤ, με ΑΠ 1092/2018, από την τήρηση απλογραφικού λογιστικού συστήματος δεν είναι πρακτικά εφικτό να καταρτιστεί μία αξιόπιστη πλήρης σειρά χρηματοοικονομικών καταστάσεων. (ισολογισμός κ.λπ.).

Επομένως, εφόσον από τον νόμο και το καταστατικό του συνεταιρισμού επιβάλλεται η υποχρέωση καταρτίσεως πλήρους σειράς χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός κ.λπ.), είναι αναγκαίο ο συνεταιρισμός να τηρεί πλήρες διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.”

Πηγή: TaxHeaven

 

Α.) Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγρ. 1. 3 και 7 του Ν. 1667/1986 “περί αστικών συνεταιρισμών και άλλων διατάξεων” ο αστικός συνεταιρισμός είναι εκούσια ένωση προσώπων με οικονομικό σκοπό, η οποία χωρίς να αναπτύσσει δραστηριότητες αγροτικής οικονομίας, αποβλέπει ιδίως με τη συνεργασία των μελών του στην οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική ανάπτυξη των μελών του και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους γενικά μέσα σε μια κοινή επιχείρηση. Από την καταχώριση δε του καταστατικού του στο μητρώο συνεταιρισμών του ειρηνοδικείου στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει, αποκτά νομική προσωπικότητα και εμπορική ιδιότητα. Η περιουσία του αποτελείται από το χρηματικό ποσό το οποίο συγκεντρώνεται από τις εισφορές των συνεταίρων και αυξομειώνεται ανάλογα με τον εκάστοτε αριθμό των μελών του. Επειδή, ως εκ τούτου, δεν έχει μόνιμο και σταθερό κεφάλαιο, αφού αυτό μεταβάλλεται ανάλογα με την αυξομείωση των μελών του, η φερεγγυότητά του και η προστασία των τρίτων – πιστωτών του εξασφαλίζεται με την καθιέρωση ευθείας, προσωπικής και αλληλέγγυας με αυτόν ευθύνης των μελών που τον απαρτίζουν, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 4 του ίδιου ως άνω νόμου (1667/1986), κατά την οποία, οι συνεταίροι ευθύνονται εις ολόκληρον για τα χρέη του συνεταιρισμού, στο μεν συνεταιρισμό απεριόριστης ευθύνης απεριόριστα, στο δε συνεταιρισμό περιορισμένης ευθύνης, μέχρι ένα ορισμένο ποσό που καθορίζεται στο καταστατικό και είναι ίσο ή πολλαπλάσιο της αξίας κάθε συνεταιριστικής μερίδας. 

Β) Σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του νόμου (άρθρο 1 παρ. 7 Ν. 1667/1986, κα­θώς επίσης άρθρο 1 παρ. 2 Ν. 2169/1993), ο συνεταιρισμός είναι νομικό πρόσωπο που έχει την εμπορική ιδιότητα, εταιρία κατά συνέπεια του εμπορικού δικαίου που είναι από τον τύπο της εμπορική. Τη νομική προσωπικότητα αποκτά ο συνεταιρισμός από την καταχώριση στο μητρώο των συνεταιρισμών, που τηρείται στο Ειρηνοδικείο της περιφέρειας, όπου έχει την έδρα του (άρθρο 1 παρ. 7 Ν. 1667/1986). Σαν νο­μικό πρόσωπο ο συνεταιρισμός αποτελεί οντότητα διαφορετική και ανεξάρτητη από τα μέλη του. Είναι φορέας αυτοτελών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, φέ­ρει ιδία επωνυμία και έδρα, ιδία περιουσία, καθώς επίσης έχει τη δυνατότητα να είναι διάδικος και υποκείμενο αναγκαστικής εκτέλεσης (Παμπούκης, Δικ. Εμπ. Ετ., Γενικό μέρος, σελ. 346). Τέλος, διαθέτει όργανα που διαμορφώνουν και στη συνέχεια εκφράζουν προς τα έξω τη δική τους βούληση. Παράλληλα, ο συνεται­ρισμός είναι εταιρία προσωπική. Ο χαρακτήρας αυτός προκύπτει από το γεγονός ότι για την πραγματοποίηση του σκοπού του στηρίζεται, κατά κύριο λόγο, στην προσωπική συμβολή των συνεταίρων (Παμπουκης, ό.π., σελ. 37). Επιπλέον, οι αστικοί συνεταιρισμοί γνωρίζουν τη διάκριση σε συνεταιρισμούς περιορισμένης και απεριόριστης ευθύνης των συνεταίρων για τα χρέη του συνεταιρισμού. Κατά τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 4 Ν. 1667/1986, οι συνεταίροι ευθύνονται εις ολό­κληρον για τα χρέη του συνεταιρισμού και στον μεν συνεταιρισμό απεριόριστης ευθύνης απεριόριστα, ενώ στον συνεταιρισμό περιορισμένης ευθύνης μέχρι ένα ορισμένο ποσό που καθορίζεται στο καταστατικό και είναι ίσο ή πολλαπλάσιο της αξίας κάθε συνεταιριστικής μερίδας. Η ευθύνη των συνεταίρων θεωρείται αναπόφευκτη συνέπεια της έλλειψης ενός μόνιμου και σταθερού κεφαλαίου στον συνεταιρισμό, σαν μέσο προστασίας των τρίτων-πιστωτών του (ΚιντήςΚ.., Δίκαιο συνεταιρισμών, 1995, τεύχ. Β , Μέρος α , σελ. 90). Περαιτέρω, η συνεταιριστική μερίδα έχει περιεχόμενο διττής φύσεως, περιγράφει αφενός μεν το ελάχιστο ποσό συμμετοχής του κάθε συνεταίρου στον σχηματισμό του κεφαλαίου του συνεταιρισμού και αφετέρου την εταιρική συμμετοχή στον συνεταιρισμό, την έννομη δηλα­δή σχέση που συνδέει ένα πρόσωπο με τον συνεταιρισμό. Η εταιρική μερίδα είναι συγχρόνως το μέτρο της συμμετοχής του κάθε εταίρου στην άσκηση των εταιρι­κών δικαιωμάτων, αλλά και το μέτρο ανάλογης επιβάρυνσής του με τις εταιρικές υποχρεώσεις. Η συνεταιριστική μερίδα με την έννοια του ορισμένου χρηματικού ποσού που εισφέρει ο συνεταίρος, παριστά το ελάχιστο ποσό συμμετοχής του στον συνεταιρισμό. Το άρθρο I Ν. 1667/1986 αναφέρει ότι κάθε συνεταίρος εγγράφε­ται για μία συνεταιριστική μερίδα, που καθορίζεται από το καταστατικό, δηλαδή ο συνεταίρος αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει την αξία της σε χρήμα στον συνεταιρισμό (Τζίβα Ε., Η εταιρική συμμετοχή στο συνεταιρισμό και ειδικό­τερα τα δικαιώματα των συνεταίρων, 1997, σελ. 65, 69, 77, 78, 80).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Περαιτέρω, στο άρθρο 37 του καταστατικού του συνεταιρισμού Χ ορίζεται ότι: «1. Κάθε μέλος συμμετέχει υπο­χρεωτικά στο κεφάλαιο του συνεταιρισμού με το ποσό των  440,21 ευρώ, που αντιστοιχεί σε μία συνεταιριστική μερίδα. Η εισφορά της συνεταιριστικής μερίδας γίνεται μέσα σ’ ένα μήνα από την καταχώρηση του συνεταιρισμού ή από την εγγραφή του συνεταίρου. 2. Η συνεταιριστική μερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για όλους τους συνεταίρους», ενώ στο άρθρο 7 του ίδιου καταστατικού ορίζεται ότι: «Οι συνεταίροι έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις: α) Να ευθύνονται έναντι του συνεταιρισμού και των πιστωτών αλληλεγγύως για ποσό ίσο με το τετραπλάσιο του ποσού στο οποίο ανέρχονται όλες οι μερίδες, για τις οποίες εγγράφηκε κάθε συνεταίρος», δηλαδή για ποσό που αντι­στοιχεί στο τετραπλάσιο της συνεταιριστικής μερίδας του καθενός και ανέρχεται σε 1.760,84 (440,21 ευρώ x 4) ευρώ. Οι διατάξεις αυτές εναρμονίζονται αναφο­ρικά με την ευθύνη των μελών των συνεταιρισμών περιορισμένης ευθύνης προς τους όρους της διάταξης του άρθρου 4 παρ. 4 ν. 1667/1986. Σύμφωνα μ’ αυτό, όπως ήδη στη μείζονα σκέψη αναφέρεται, «ο συνεταίρος ευθύνεται εις ολόκληρον για τα χρέη του συνεταιρισμού έναντι των τρίτων … ως ένα ορισμένο χρηματικό ποσό που ορίζεται από το καταστατικό (συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης) και είναι ίσο ή πολλαπλάσιο της αξίας κάθε συνεταιριστικής μερίδας». Από τις διατάξεις αυτές αλλά και τα άνω άρθρα του καταστατικού, στα οποία δεν ορίζεται κάτι διαφορετικό, συνάγεται ότι τα μέλη του συνεταιρισμού περιορισμένης ευθύ­νης ευθύνονται αλληλεγγύως και σε ολόκληρο μετά του συνεταιρισμού, μέχρις ορισμένου ποσού κατά συνεταιριστική μερίδα, έναντι καθενός των δανειστών του συνεταιρισμού, και όχι ότι ευθύνονται με την εκάστοτε αξία της μερίδας ή της συ­νεισφοράς τους, με την καταβολή της οποίας λήγει και η ευθύνη τους. Επομένως, το μέτρο της ευθύνης του μέλους του συνεταιρισμού έναντι οποιοσδήποτε τρίτου δανειστή του ανέρχεται στο ποσό των 1.760,84 [(440,21 ευρώ (συνεταιριστική μερίδα) x 4] ευρώ και όχι, όπως αβάσιμα υποστηρίζουν οι εκκαλούντες, στο ύψος της πραγματικής αξίας της συνεταιριστικής τους μερίδας με βάση την καθαρή πε­ριουσία του συνεταιρισμού, όπως αυτή προκύπτει από τον ισολογισμό της τελευ­ταίας χρήσης, καθώς ο ανωτέρω τρόπος υπολογισμού προκύπτει αδιάσειστα από τις διατάξεις του καταστατικού του ανωτέρω συνεταιρισμού. Πρέπει, τέλος, να σημειωθεί ότι, όπως προαναφέρθηκε, οι εκκαλούντες ως μέλη του συνεταιρισμού ευθύνονται έναντι της εφεσίβλητης, τόσο από τον νόμο όσο και το καταστατικό, σε ολόκληρο με τον συνεταιρισμό μέχρι του ανωτέρω πολλαπλάσιου της αξίας της συνεταιριστικής τους μερίδας ποσού, γεννάται δηλαδή μεταξύ τους παθητική σε ολόκληρο ενοχή και ο δεσμός που συνδέει τόσο τον συνεταιρισμό με τα μέλη του όσο και τα μέλη μεταξύ τους είναι αυτός της απλής ομοδικίας (ΕΡΝΟΜΑΚ Β. Βαθρακοκοίλης, υπ’ άρθρ. 481, 482, σελ. 700). Συνεπώς, όσα περί του αντιθέτου ισχυρίζονται οι εκκαλούντες είναι απορριπτέα ως αβάσιμα. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που με παρό­μοιες αιτιολογίες στην αυτή κρίση κατέληξε και έκανε δεκτή, ως κατ’ ουσίαν βά­σιμη, την αγωγή, υποχρεώνοντας καθένα των εκκαλούντων σε καταβολή, από το ποσό των 38.097,58 ευρώ, ποσού 1.760,84 ευρώ, σε ολόκληρο με τον συνεταιρι­σμό, με τον νόμιμο τόκο από της παρέλευσης της 30νθήμερης προθεσμίας από την έκδοση εκάστου τιμολογίου, ορθώς τον νόμο εφήρμοσε και τις αποδείξεις εκτίμη­σε και δεν έσφαλε

Δομινίκη Γκόγκου

Δικηγόρος 

Log In