Φορολόγηση Αγροτών

Αρχική Σελίδα // Portfolio // Φορολόγηση Αγροτών

ΦορολογιαΒιβλίαΝομοθεσία

Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-06-2018 ]

(Φoρολογία εισοδήματος αγροτών)

Του Φώτη Τσιατούρα  Φοροτεχνικού, συγγραφέα  τ. επόπτη Π.Ε.Κ. Αθηνών

Περιεχόμενα

I. Γενικά
II. Προσδιορισμός εισοδήματος αγροτών ειδικού καθεστώτος
III. Προσδιορισμός εισοδήματος αγροτών κανονικού καθεστώτος
IV. Πώς φορολογούνται τα εισοδήματα των αγροτών
V. Μειώσεις φόρου
VI. Ποιος είναι ο κατ’ επάγγελμα αγρότης
VIΙ. Ποιος είναι ο κατ’ επάγγελμα αγρότης στην αλιεία
VIII. Πως φορολογούνται τα κέρδη από πώληση προϊόντων τρίτων και από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους
IX. Πως φορολογείται το εισόδημα από τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW
X. Περιπτώσεις συνεκμετάλλευσης – συνιδιοκτησίας
XI. Ζημία αγροτών – Μεταφορά ζημίας
XII. Υπολογισμός ελάχιστης φορολογίας αγροτών βάσει τεκμηρίων
XIII. Τεκμήρια Αγροτών
XIV. Συμπλήρωση εντύπων E3 και Ε1 αγροτών
XV. Ποιοι αγρότες και πότε υπάγονται σε τέλος επιτηδεύματος

I.   Γενικά

Από 1.1.2014 καταργήθηκε ο προσδιορισμός του καθαρού γεωργικού εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 2238/1994 «τεκμαρτός προσδιορισμός του γεωργικού εισοδήματος», και το κέρδος, που αποκτάται από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, προσδιορίζεται πλέον όπως και το κέρδος από οποιαδήποτε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 έως και 29 του ν. 4172/2013.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013, «ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηματικές συναλλαγές μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις». Κατά συνέπεια και για το κέρδος  που αποκτάται τόσο από τους αγρότες του κανονικού καθεστώτος, όσο και από τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, γίνεται λογιστικός προσδιορισμός.

II. Προσδιορισμός εισοδήματος αγροτών ειδικού καθεστώτος

Ειδικά για τον προσδιορισμό του εισοδήματος από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21του ν. 4172/2013, στα έσοδα από επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται τα έσοδα από την παραγωγή γεωργικών, πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών, δασοκομικών, υλοτομικών και αλιευτικών προϊόντων.

Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος του ΦΠΑ δεν έχουν υποχρέωση εφαρμογής του ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.) και συνεπώς δεν υποχρεούνται σε έκδοση των παραστατικών πωλήσεων και στην τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπει ο νόμος αυτός (άρθρο 39 παρ.1α των Ε.Λ.Π., ΕΓΓΔΕ ΠΟΛ.1003/31.12.2014). Ωστόσο, επειδή και οι αγρότες αυτοί, αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος για τα εισοδήματά τους από αυτή τη δραστηριότητα, θα πρέπει τα πρόσωπα αυτά να τεκμηριώνουν τα εισοδήματά τους με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως έκδοση και τήρηση αποδείξεων είσπραξης για τις πωλήσεις που διενεργούν σε ιδιώτες καταναλωτές, τήρηση κάθε άλλου αρχείου (καταγραφή) με τα δεδομένα (αξία) των πωλήσεών τους, τήρηση αρχείου της παραγωγής τους σε ποσότητα και τιμή πώλησης, κ.λπ. (άρθρο 39.1.3 Λογιστικής Οδηγίας).

Σημειώνεται επίσης ότι τα εισοδήματα των αγροτών αυτών από πωλήσεις που διενεργούν σε οντότητες υποκείμενες στα Ε.Λ.Π. (π.χ. συνεταιρισμοί, επιχειρήσεις εμπορίας ή κατεργασίας αγροτικών προϊόντων, κλπ.), προκύπτουν από τα σχετικά παραστατικά που εκδίδουν οι αγοράστριες ή διαμεσολαβούσες οντότητες.

Επίσης οι εν λόγω αγρότες  έχουν υποχρέωση από 1.1.2017 έκδοσης ειδικού στοιχείου για τις παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και για παροχές αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποιούν σε άλλους αγρότες του ειδικού καθεστώτος και σε πρόσωπα μη υποκείμενα στο φόρο, προκειμένου η αξία των εν λόγω πωλήσεων και παροχών να συμπεριλαμβάνεται στο όριο των 15.000 ευρώ (παρ. 3  του άρθρου 41 του κώδικα ΦΠΑ). Το ποσό αυτό, πέραν του ότι αποτελεί κριτήριο για την παραμονή στο ειδικό καθεστώς ή την υποχρεωτική ένταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, αποτελεί ταυτόχρονα και έσοδο για τον προσδιορισμό του εισοδήματός  από την αγροτική δραστηριότητα.

Επισημαίνεται ότι στο ειδικό αυτό στοιχείο δεν επιβάλλεται ΦΠΑ επί της αναγραφόμενης αξίας αυτού και ο αγρότης δεν δικαιούται επιστροφής με την εφαρμογή του κατ’ αποκοπή συντελεστή 6% επί της αξίας αυτής.

Εξάλλου με το προτελευταίο εδάφιο  της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013, όπως αυτό ισχύει από 1.1.2016 ύστερα από την αντικατάστασή του με την παρ. 3 του άρθρου 112 του ν.4387/2016, ορίζεται ο τρόπος φορολόγησης των αγροτικών επιδοτήσεων/ενισχύσεων. Συγκεκριμένα, για όσους ασκούν ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, κατά τον προσδιορισμό του κέρδους τους από επιχειρηματική δραστηριότητα, περιλαμβάνονται εκ των άμεσων ενισχύσεων του Πυλώνα I της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, όπως αυτές ορίζονται, μόνο η βασική ενίσχυση καθώς και οι πράσινες και συνδεδεμένες ενισχύσεις, κατά το ποσό που αυτές υπερβαίνουν τις 12.000 ευρώ, για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2016 και εφεξής.

Όσον αφορά τις αγροτικές αποζημιώσεις, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της ίδιας παρ. 1 του άρθρου 21, εξακολουθούν στο σύνολό τους να μην περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Επομένως και σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, ο αγρότης του ειδικού καθεστώτος προκειμένου να προσδιορίσει το καθαρό εισόδημα από την αγροτική δραστηριότητα, από το άθροισμα   όλων τα εσόδων του, όπως αυτά προκύπτουν είτε από την έκδοση δικών του στοιχείων (ειδικό στοιχείο, απλές αποδείξεις) είτε από τα σχετικά παραστατικά που εκδίδουν οι αγοράστριες ή διαμεσολαβούσες οντότητες (τιμολόγια αγοράς από επιχειρήσεις εμπορίας ή κατεργασίας αγροτικών προϊόντων, εκκαθαρίσεις αγροτικών συνεταιρισμών, κ.λπ.), πλέον τυχόν ενισχύσεων – επιδοτήσεων (εκτός αγροτικών αποζημιώσεων, ως σχετικά παραστατικά δημόσιων φορέων), θα πρέπει  να αφαιρέσει το σύνολο των εξόδων του, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία των προμηθευτών του (αγορές σπόρων, φυτοφαρμάκων, κ.λπ.) καθώς επίσης και το κόστος τυχόν εργατικού προσωπικού (ημερομίσθια, ασφαλιστικές εισφορές, κ.λπ.)

Ειδικότερα, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα εκτός των άλλων και τις παρακάτω κατηγορίες δαπανών, εφόσον αποδεικνύονται με τα κατάλληλα παραστατικά:
α) αγορές σπόρων ή νεογνών, λιπασμάτων και φαρμάκων,
β) καλλιεργητικές δαπάνες,
γ) δαπάνες άρδευσης,
δ) δαπάνες για ημερομίσθια εργατών,
ε) το κόστος καυσίμων και συντήρησης των αγροτικών μηχανημάτων,
στ) τους τόκους και τα έξοδα των δανείων που σχετίζονται με την αγροτική εκμετάλλευση,
ζ) τις αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού,
η) ασφαλιστικές εισφορές κλπ.

Επιπρόσθετα ότι για να αναγνωριστεί το κόστος των εργατικών ως εκπιπτόμενη δαπάνη θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι γενικές διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. Συνεπώς το εργόσημο κρίνεται απαραίτητο για την φορολογική αναγνώριση της δαπάνης των εργατικών.

Επίσης, για την απόσβεση του ζωικού κεφαλαίου καθώς και του φυτικού κεφαλαίου πολυετούς καλλιέργειας θα εφαρμόζεται ο συντελεστής απόσβεσης 10% (ΕΓΓΔΕ ΠΟΛ.1116/10.6.2015).

Περαιτέρω επισημαίνεται ότι για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, κατά την διαδικασία προσδιορισμού του κέρδους τους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, δεν λαμβάνεται υπόψη ως εκπεσταίο από τις δαπάνες τους το ποσό του ΦΠΑ που αναγράφεται στα τιμολόγια εισροών (αγορών και δαπανών) δεδομένου ότι οι εν λόγω αγρότες δικαιούνται επιστροφής του ΦΠΑ (επί των παραδιδόμενων αγροτικών προϊόντων και των παρεχόμενων αγροτικών υπηρεσιών), που επιβάρυνε τις αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ, ο οποίος και δεν τους βαρύνει.

Ομοίως, δεν αφαιρούνταν έως 31.12.2016 ως έξοδο και ο ΦΠΑ εισροών (αγορών και δαπανών) που αφορά σε δραστηριότητα πώλησης παραγόμενων προϊόντων από κατάστημα ή από λαϊκές, για την οποία τηρούνταν βιβλία και εκδίδονται στοιχεία , δεδομένου ότι είχαν δικαίωμα το κατ΄αποκοπή ποσό επιστροφής του ΦΠΑ.

Αντίθετα, στη περίπτωση που η δραστηριότητα αυτή εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 του κώδικα ΦΠΑ (μικρές επιχειρήσεις), ο ΦΠΑ που βαρύνει τις εισροές, αφαιρείται ως έξοδο, καθότι βαρύνει την επιχείρηση καθώς και στην περίπτωση που ο ασκών την αγροτική εκμετάλλευση δεν ανήκει σε κανένα καθεστώς ΦΠΑ (σχετ. έγγ. ΔΕΑΦ Α 1051446 ΕΞ 2016/30.3.2016).

Στην περίπτωση που μια αγροτική εκμετάλλευση δραστηριοποιείται και σε μη αγροτικές δραστηριότητες (π.χ. μεταποίηση), και υπάρχουν κοινές δαπάνες και για τις δυο δραστηριότητες, θα πρέπει να γίνει επιμερισμός των κοινών δαπανών (σχετ. ΕΓΓΔΕ ΠΟΛ.1041/4.2.2015 και ΠΟΛ.1113/2.6.2015).

Παράδειγμα:

Αγρότης του ειδικού καθεστώτος από τη Λαμία παρήγαγε το 2017 βιομηχανική τομάτα αξίας 7.000 €, και έλαβε συνδεδεμένη ενίσχυση γι’ αυτή την παραγωγή 1.500 €. Επίσης είχε και έσοδα από πώληση ελαιολάδου 5.000 και έλαβε βασική ενίσχυση για την καλλιέργεια αυτή 1.000 €. Για τις παραπάνω καλλιέργειες το ίδιο έτος 2017 είχε δαπάνες για αγορά φυτοφαρμάκων 600 €, σπόρων 400 €, συνολικά εργατικά ημερομίσθια με εργόσημο 1.500 €.

Το καθαρό εισόδημα του εν λόγω αγρότη για το φορολογικό έτος 2017 προσδιορίζεται σε 10.500 € (7.000 + 5.000 + 1.000 – 600 – 400 – 1.500). Δεν προστέθηκε στα έσοδα το ποσό 1.500 €, δεδομένου ότι αφορά συνδεδεμένη ενίσχυση και σύμφωνα με τα παραπάνω οι επιδοτήσεις αυτές μέχρι 12.000 € δεν περιλαμβάνονται στο καθαρό κέρδος.

Ωστόσο το αφορολόγητο αυτό έσοδο θα περιληφθεί στον κωδικό 659/660 του εντύπου Ε1, προκειμένου ο αγρότης  αυτός να καλύψει σχετικά  τεκμήρια της υπόψη χρήσης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν.4172/2013 προβλέπεται ότι ειδικά για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπολογίζεται τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση προς ανιόντες, κατιόντες και συζύγους, αγροτικών εκτάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται λιβάδια, καλλιεργήσιμες γαίες, βοσκήσιμες γαίες, και κάθε είδους κατασκευές ή εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την άσκηση της αγροτικής δραστηριότητας.

Κατά συνέπεια τόσο για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, όσο και για τους αγρότες του κανονικού καθεστώτος, που γίνεται λόγος στο επόμενο θέμα, δεν υπολογίζεται τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση αγροτικών εκτάσεων, κατασκευών ή εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για την άσκηση της αγροτικής τους δραστηριότητας.

III. Προσδιορισμός εισοδήματος αγροτών κανονικού καθεστώτος

Οι αγρότες − φυσικά πρόσωπα του κανονικού καθεστώτος  (υπέρβαση των ορίων της παρ. 1 του άρθρου 41 του κώδικα ΦΠΑ) καταρχήν είναι υπόχρεοι τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων) και στοιχείων (άρθρο 39 § 1α του ν. 4308/2014). Ωστόσο τους παρασχέθηκε η δυνατότητα, από 1.1.2015 και εφεξής, μη ενημέρωσης λογιστικών βιβλίων (άρθρο 1 § 1 της Α.Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1007/9.1.2015), εφόσον:
α) τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών δεν υπερβαίνουν το 1.500.000 ευρώ,
β) τα λογιστικά στοιχεία τηρούνται με τάξη και πληρότητα ώστε να εκπληρούνται με ορθότητα οι φορολογικές ή άλλες υποχρεώσεις του υπόχρεου και να διευκολύνεται η διενέργεια οποιουδήποτε ελέγχου, και
γ) δεν ασκείται άλλη δραστηριότητα, για την οποία υπάρχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων.

Σημειώνεται ότι η δυνατότητα μη ενημέρωσης των βιβλίων ισχύει μόνο για τα φυσικά πρόσωπα και όχι για τα νομικά πρόσωπα που ασκούν αγροτική δραστηριότητα.

Συνεπώς αγρότες − φυσικά πρόσωπα του κανονικού καθεστώτος  υποχρεούνται:

– Να εκδίδουν δικαιολογητικό έγγραφο για την αποστολή, παράδοση ή διακίνηση των προϊόντων τους, με σκοπό την πώληση, εφόσον δεν εκδίδονται άμεσα με την αποστολή, την παράδοση ή τη διακίνηση των προϊόντων φορολογικά στοιχεία αξίας. Επιτρέπεται το δελτίο αποστολής να εκδοθεί και από τον αγοραστή (άρθρο 5 §§ 8 & 9 Ε.Λ.Π., ΕΓΓΔΕ ΠΟΛ.1003/31.12.2014).
– Να εκδίδουν τιμολόγιο για τις πωλήσεις των προϊόντων τους σε άλλους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών ή προς το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κ.λπ.
– Να εκδίδουν αποδείξεις λιανικών συναλλαγών με τη χρήση φορολογικού μηχανισμού (φορολογικής ταμειακής μηχανής) για τις πωλήσεις των προϊόντων τους σε ιδιώτες από επαγγελματική τους εγκατάσταση. Για τις πωλήσεις σε ιδιώτες που πραγματοποιούνται εκτός της επαγγελματικής τους εγκατάστασης δεν απαιτείται η χρησιμοποίηση φορολογικού μηχανισμού (φορολογικής ταμειακής μηχανής) για την έκδοση των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών και μπορεί να εκδίδονται χειρόγραφες αθεώρητες αποδείξεις λιανικών συναλλαγών (ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ.1288/31.12.2013 και ΠΟΛ.1001/2.1.2014).

Σημειώνεται ότι, οι υπόψη αγρότες που πωλούν τα προϊόντα παραγωγής τους από λαϊκές αγορές εφαρμόζουν τα οριζόμενα στην ΑΥΟ ΠΟΛ.1065/18.5.2010, εκδίδουν δηλαδή τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών για τις πωλήσεις των προϊόντων τους με τη χρήση φορολογικού μηχανισμού (φορολογικής ταμειακής μηχανής).

– Επισημαίνεται ότι από 1.1.2015, με την εφαρμογή των Ε.Λ.Π., οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος μπορούν να μην εκδίδουν τιμολόγιο για την είσπραξη επιδοτήσεων, ενισχύσεων κ.λπ. και ως δικαιολογητικό στοιχείο θα χρησιμοποιείται το Δημόσιο έγγραφο που θα εκδίδεται.

– Στις περιπτώσεις διαπίστωσης διαφορών οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος  μπορούν να εκδίδουν πιστωτικά τιμολόγια στους αντισυμβαλλομένους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.). καθώς και τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1052/2017, περί έκδοσης πιστωτικού τιμολογίου για διαφορές που σχετίζονται με ΦΠΑ.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τα έσοδα των αγροτών του κανονικού καθεστώτος προκύπτουν από τα ίδια τους τα στοιχεία, εκτός των περιπτώσεων των παραγγελιοδοχικών πωλήσεων (τιμολόγια ή εκκαθαρίσεις παραγγελιοδόχων) καθώς και των περιπτώσεων είσπραξης επιδοτήσεων, ενισχύσεων κ.λπ. (Δημόσια έγγραφα). Επιπροσθέτως η υποχρέωση υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ και η διευκόλυνση ελέγχου απαιτεί να εκδίδονται, να λαμβάνονται και να διαφυλάσσονται τα αντίστοιχα λογιστικά στοιχεία με τάξη και πληρότητα.

Όσον αφορά τον προσδιορισμό του ετήσιου καθαρού εισοδήματος των αγροτών του κανονικού καθεστώτος ισχύουν όσα προαναφέρθηκαν για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος (Έσοδα – Έξοδα = Κέρδος). Ωστόσο ο προσδιορισμός του καθίσταται πιο ευκολότερος, λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων από πλευράς έκδοσης, λήψης και τήρησης των σχετικών στοιχείων και λόγω υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ που συνεπάγεται συγκέντρωση των σχετικών στοιχείων εσόδων – εξόδων τουλάχιστον ανά τρίμηνο.

Επισημαίνεται ότι προκειμένου να δηλωθεί το εισόδημα από τους αγρότες  (ειδικού και κανονικού καθεστώτος) για την αγροτική τους δραστηριότητα είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του Ε3.

IV. Πως φορολογούνται τα εισοδήματα των αγροτών

Από 1.1.2016 καταργήθηκε ο συντελεστής 13% για τα κέρδη από ατομική αγροτική επιχείρηση, που ίσχυε για τα φορολογικά έτη 2014 και 2015. Με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 29, του ν. 4172/2013, όπως αυτή τέθηκε  με την παρ. 6, του άρθρου 112, του ν.4387/2016, τα κέρδη από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται πλέον αυτοτελώς με την κλίμακα της παρ. 1 του άρθρου 15, χωρίς δηλαδή τα εισοδήματα αυτά να αθροίζονται με τυχόν εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα και από μισθούς και συντάξεις, με εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα. Αυτό σημαίνει ότι εάν κάποιος έχει εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και από μισθωτή εργασία και συντάξεις (που φορολογούνται αθροιστικά) και παράλληλα έχει και εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, η κλίμακα του άρθρου 15 εφαρμόζεται αυτοτελώς για το εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και ξεχωριστά για το άθροισμα του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα και του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

Η κλίμακα του άρθρου 15, που ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα, έχει ως ακολούθως:

Εισόδημα (Μισθοί, Συντάξεις, Επιχειρηματική Δραστηριότητα) σε ευρώ Φορ. Συντελεστής
          0 – 20.000 22%
20.001 – 30.000 29%
30.001 – 40.000 37%
40.001 – 45%

Κατά συνέπεια τα έσοδα των παραγωγών γεωργικών, πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών, δασοκομικών, υλοτομικών και αλιευτικών προϊόντων, που προέρχονται είτε από την πώληση των προϊόντων που παράγουν είτε από την εξαγωγή τους, φορολογούνται από 1.1.2016 αυτοτελώς με την ανωτέρω κλίμακα της παρ. 1 του άρθρου 15 και τους παρέχεται  η μείωση φόρου του άρθρου 16 ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση, εφόσον οι εν λόγω πωλήσεις διενεργούνται από τους κατ’ επάγγελμα αγρότες. Κατά συνέπεια ο χαρακτηρισμός «επαγγελματίας αγρότης», έχει σημαντική σημασία στην φορολόγηση των εισοδημάτων που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα, γιατί η μείωση του φόρου (από 1.900 έως 2.100 ευρώ), εφαρμόζεται μόνο για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία (γίνεται λόγος στο μεθεπόμενο θέμα).

Περαιτέρω, οι ως άνω παραγωγοί φορολογούνται με τον παραπάνω τρόπο, ανεξάρτητα από τον τρόπο πώλησης (χονδρικώς ή λιανικώς), μόνο στην περίπτωση πώλησης των δικών τους προϊόντων, δηλαδή των προϊόντων που έχουν παράγει οι ίδιοι (και μόνο για αυτά) είτε από το χωράφι τους είτε από δικό τους κατάστημα είτε σε λαϊκές αγορές. Επομένως, προϋπόθεση για την εφαρμογή του ανωτέρω τρόπου φορολόγησης, είναι τα πωλούμενα προϊόντα να παράγονται αποκλειστικά από τον πωλητή τους – παραγωγό και να μην έχουν υποστεί μεταποίηση.

Στην έννοια της μεταποίησης δε συμπεριλαμβάνεται η απλή συσκευασία. Για την ερμηνεία του ανωτέρω όρου της απλής συσκευασίας και προκειμένου να υπάρξει συμβατότητα με την μέχρι σήμερα διαδικασία που διαχωρίζει την αγροτική από την εμπορική δραστηριότητα, με την Ε.Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1116/10.6.2015 έγινε δεκτός ο όρος της πρώτης μεταποίησης που έχει υιοθετήσει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Γεωργίας. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 της απόφασης Β3 32/ 26.3.2003 των Υπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας, «ως πρώτη μεταποίηση πρωτογενών προϊόντων» θεωρείται η φάση που περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες διεργασίες που πραγματοποιούνται μετά την πρωτογενή παραγωγή και δεν συνιστούν ενέργειες επεξεργασίας που καθιστούν τα πρωτογενή προϊόντα μεταποιημένα.

Διεργασίες πρώτης μεταποίησης θεωρούνται:

Α) Για μεν τα ζωικά, οι διαδικασίες σφαγής μέχρι τον τεμαχισμό, ο τεμαχισμός και η τυποποίηση του κρέατος, η αποστέωση, η ψύξη και κατάψυξη, η αφαίρεση του κελύφους δίθυρων μαλακίων και σαλιγκαριών, ο αποκεφαλισμός και εκσπλαχνισμός των αλιευμάτων, η ωοσκόπηση των αυγών, η πρόψυξη του γάλακτος και η παραλαβή του μελιού.

Β) Για δε τα φυτικά, ο καθαρισμός, ο καλλωπισμός, η διαλογή, η αποξήρανση, η ψύξη, η τυποποίηση και η συσκευασία.

Βασική προϋπόθεση για τους φορολογικούς σκοπούς είναι η πρώτη μεταποίηση να γίνεται σε ίδια παραγωγή, να μην συνιστά βιομηχανική επεξεργασία και να μην προσδίδει προστιθέμενη αξία στο πρωτογενές προϊόν αλλά μόνο να διευκολύνει την έξοδο του προϊόντος από την αγροτική εκμετάλλευση. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η αποξήρανση της σταφίδας, η εκκόκκιση του καλαμποκιού, η αποφλοίωση ρυζιού, η αποξήρανση των σύκων, ο αλωνισμός των δημητριακών, ο τεμαχισμός κατεψυγμένων και νωπών ζώων, η φυσική ζύμωση κρασιού, η παραγωγή και εμφιάλωσή του, η κονσερβοποίηση από τον παραγωγό ελαίων της δικής του παραγωγής και η πώληση τους στον τόπο της παραγωγής, δεν συνιστούν βιομηχανική επεξεργασία.

Στην περίπτωση που ο παραγωγός των παραπάνω προϊόντων πωλεί (λιανικώς ή χονδρικώς), παράλληλα με τα δικά του, και προϊόντα που έχει προμηθευτεί από άλλους παραγωγούς, τότε θεωρείται ότι ασκείται παράλληλα επιχειρηματική εμπορική δραστηριότητα και για τα έσοδα αυτά (δηλαδή για τα έσοδα που προέρχονται από την πώληση προϊόντων τρίτων, και μόνο για αυτά) εφαρμόζεται η κλίμακα της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.4172/2013, αφού προστεθούν τυχόν εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις, χωρίς να τους παρέχεται  η μείωση φόρου του άρθρου 16 του ίδιου νόμου.

V. Μειώσεις φόρου

Σε περίπτωση που το εισόδημα προκύπτει μόνο από ατομική αγροτική επιχείρηση τότε ο φόρος μειώνεται κατά το ποσό και με τις προϋποθέσεις που προβλέπεται στο άρθρο 16 του ν.4172/2013 (μειώσεις ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση από 1.900 € έως 2.100 €).

Στην περίπτωση, που αποκτάται εισόδημα από μισθούς και συντάξεις μαζί με εισόδημα ατομικής αγροτικής επιχείρησης, οι μειώσεις του φόρου που προβλέπονται στο άρθρο 16 υπολογίζονται μία φορά για το σύνολο των εισοδημάτων.

Στην περίπτωση, όμως, που αποκτάται εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή και από ατομική αγροτική επιχείρηση μαζί με εισόδημα από λοιπές κατηγορίες, η μείωση του φόρου που προβλέπεται στο άρθρο 16 θα εφαρμόζεται αναλογικά μόνο στο μέρος του εισοδήματος που προέρχεται αποκλειστικά από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή και από ατομική αγροτική επιχείρηση.

Επιπρόσθετα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν.4172/2013, έτσι όπως ισχύει από 1.1.2016 μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 34 του ν.4474/2017, η μείωση του φόρου  για τους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα εφαρμόζεται μόνο για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται με το άρθρο 2 § 1 του ν.3874/2010, εφόσον τουλάχιστον το 50% του εισοδήματός τους προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα. Στο εισόδημα αυτό δεν περιλαμβάνονται η κύρια σύνταξη από τον ΟΓΑ, οι αμοιβές από παροχή εργασίας με εργόσημο, οι αμοιβές εργαζομένων υπαγόμενων σε ασφάλιση ΟΓΑ σε τυποποιητήρια, συσκευαστήρια και σε συναφείς χώρους, για έως 150 ημερομίσθια ανά έτος, καθώς και οι αμοιβές μελών αγροτικών ή/και γυναικείων συνεταιρισμών, που απασχολούνται περιστασιακά και υπάγονται στη ασφάλιση του ΟΓΑ. (σχετ. οι Ε.Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1107/18.7.2016 και Ε.Δ. Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ.1143/2017).

VI. Ποιος είναι ο κατ’ επάγγελμα αγρότης

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.3874/2010 προβλέπεται ότι  επαγγελματίας αγρότης είναι το ενήλικο φυσικό πρόσωπο που έχει δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, εφόσον πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης.
β) Ασχολείται επαγγελματικά με αγροτική δραστηριότητα στην εκμετάλλευσή του τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του.
γ) Λαμβάνει από την απασχόλησή του σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του και
δ) Είναι ασφαλισμένος ο ίδιος και η αγροτική του εκμετάλλευση, όπου απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ε) Τηρεί λογιστικά βιβλία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Σημειώνεται ότι αγροτική εκμετάλλευση είναι η μονάδα παραγωγής προς πώληση αγροτικών προϊόντων και κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης είναι το ενήλικο φυσικό πρόσωπο ή το νομικό πρόσωπο που είναι κύριος, συγκύριος ή νομέας αγροτικής εκμετάλλευσης, μισθωτής ή αγρολήπτης της αγροτικής εκμετάλλευσης, εφόσον η μίσθωση ή η επίμορτη αγροληψία έχει συναφθεί εγγράφως και έχει θεωρηθεί από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ή μισθωτής υδάτινης έκτασης προκειμένου για υδατοκαλλιέργεια.

Επίσης σημειώνεται ότι με την με αριθμό 169653/3.6.2011 απόφασης του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της από 3.8.2016 (ΦΕΚ Β΄ 2386/2016) προβλέπεται ότι για τη μέτρηση της εργασίας χρησιμοποιείται η Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (ΜΑΕ), η οποία ορίζεται ως η εργασία που προσφέρεται υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, από φυσικό πρόσωπο κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους, σε όλους του τομείς της οικονομίας και αντιστοιχεί σε εργασία 1.750 ωρών.

Περαιτέρω σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 134430/4.3.2011 των Υπ. Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως αυτή ισχύει για τα εισοδήματα από 1.1.2017 ύστερα από την τροποποίησή της με την Κ.Υ.Α. 329/78917/2018, για τον προσδιορισμό του ποσοστού αγροτικού εισοδήματος παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3874/2010, συγκρίνεται το αγροτικό με το συνολικό εισόδημα σε ατομικό επίπεδο.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 της ίδιας απόφασης το αγροτικό εισόδημα για τις ανάγκες εφαρμογής του ν.3874/2010 αποτελείται από:

α) Εισοδήματα που αποκτώνται από τις δραστηριότητες της αγροτικής εκμετάλλευσης, στις οποίες περιλαμβάνεται η παραγωγή, αποθήκευση, τυποποίηση, συσκευασία, η εν γένει τοποθέτηση μέχρι και το στάδιο της χονδρικής και λιανικής πώλησης αποκλειστικά των προϊόντων που παράγει η ίδια η αγροτική εκμετάλλευση καθώς και η πρώτη χωρική ή οικοτεχνική μεταποίηση τους.
β) Εισοδήματα που αποκτώνται από την θαλάσσια αλιεία και την αλιεία εσωτερικών υδάτων (εξαιρείται ή υπερπόντια αλιεία), την σπογγαλιεία, την οστρακαλιεία, τη δασοπονία, την υδατοκαλλιέργεια και τη θηραματοπονία.
γ) Εισοδήματα που προέρχονται από τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ισχύος μέχρι 100 KW.

δ) Εισοδήματα που προέρχονται από τη λειτουργία αγροτουριστικών μονάδων δυναμικότητας έως 10 δωματίων.

ε) Εισοδήματα που προέρχονται από την παροχή αγροτικής εργασίας σε δασαρχεία και από την αγροτική εργασία σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις τρίτων.
στ) Οι αγροτικές ενισχύσεις και οι αποζημιώσεις επί της παραγωγής.

Σημειώνεται ότι τα εισοδήματα που δεν προσμετρούνται στο αγροτικό εισόδημα για τη εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου, είναι αυτά που προέρχονται από: την απασχόληση σε εμπορικές επιχειρήσεις, βιοτεχνικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις, ελευθέρια επαγγέλματα, μισθωτές υπηρεσίες και κάθε μορφής εξαρτημένη εργασία, συντάξεις (κύριες, επικουρικές, αναπηρικές κ.α.). (παρ.2 του άρθρου 2)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ίδιας απόφασης στο συνολικό εισόδημα, το οποίο συγκρίνεται με το αγροτικό εισόδημα του άρθρου 2 της απόφασης αυτής, δεν προσμετρώνται τα ακόλουθα:

α) Εισόδημα από κεφάλαιο (ήτοι εισόδημα από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα και ακίνητη περιουσία).
β) Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (ήτοι εισόδημα από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας και τίτλων).
γ) Αμοιβές που καταβάλλονται σε απασχολούμενους εποχιακά εργαζόμενους, για χρονικό διάστημα μέχρι 150 ημέρες ετησίως, σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις μεταποίησης, τυποποίησης προϊόντων, οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση ΕΦΚΑ, πρώην ΟΓΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4387/2016.
δ) Αμοιβές που καταβάλλονται για περιστασιακή απασχόληση στα μέλη Αγροτικών ή Γυναικείων Συνεταιρισμών, τα οποία υπάγονται στην ασφάλιση ΕΦΚΑ, πρώην ΟΓΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4387/2016.
ε) Συντάξεις ΕΦΚΑ, πρώην ΟΓΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 55 του ν. 4387/2016.
στ) Έξοδα παράστασης και αποζημιώσεις αιρετών οργάνων, των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, συνδικαλιστικών και αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων, καθώς και αμοιβές και ποσοστά (εκτός μισθού) των μελών του διοικητικού συμβουλίου νομικών προσώπων.
ζ) Επιδόματα ανεργίας, τέκνων, το εξωιδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες.

Περαιτέρω με το άρθρο 55 παρ. 2 του ν. 4387/2016 ορίζεται ότι «οι ασφαλισμένοι των εντασσόμενων φορέων, κλάδων, τομέων και λογαριασμών, καθώς και του Δημοσίου, εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας αυτών, όπως ισχύουν, εκτός όσων ειδικά ορίζει με τις διατάξεις του ο παρόν νόμος».

Επομένως ο αγρότης θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) με τις προϋποθέσεις ασφάλισης του πρώην ΟΓΑ ως αγρότης, κτηνοτρόφος-πτηνοτρόφος, μελισσοκόμος, αγρεργάτης ή αλιέας. Στην περίπτωση αυτή προσκομίζει σχετική βεβαίωση ΕΦΚΑ, στην οποία αναγράφεται και ο κωδικός επαγγέλματος 1,2,3,5 ή 7 (ασφαλιστικής ενημερότητας ή ασφάλισης) από τις υπηρεσίες ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ) – τοπικοί ανταποκριτές πρώην ΟΓΑ.

Ο δασεργάτης, εγγεγραμμένος στον ΕΦΚΑ για την εν λόγω δραστηριότητα του, πληρεί το κριτήριο της ασφάλισης και προσκομίζει βεβαίωση από δασικό συνεταιρισμό ότι είναι μέλος του και ασκεί δασεργατική δραστηριότητα, συνοδευόμενη από εκτύπωση ενιαίου ατομικού λογαριασμού ασφάλισης.

Η αγροτική εκμετάλλευση, όπου απαιτείται σύμφωνα με το ν. 3877/2010 όπως ισχύει, πρέπει να είναι ασφαλισμένη στον ΕΛΓΑ.

Επισημαίνεται ότι:

i) Για τους νεοεισερχόμενους στον αγροτικό τομέα, οι οποίοι έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο, προκειμένου να χαρακτηριστούν ως επαγγελματίες αγρότες, δεν ισχύει το κριτήριο του εισοδήματος, και δεν απαιτείται να είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, για 2 συνεχή έτη από την έναρξη της αγροτικής δραστηριότητας τους. Αρκεί οι ανωτέρω να προσκομίσουν στην αρμόδια υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 , στην οποία να δηλώνουν ότι θα εγγραφούν στα μητρώα του ΟΓΑ και ότι, για το σκοπό αυτόν, εντός 6 μηνών, θα υποβάλλουν προς τον ΟΓΑ σχετική αίτηση εγγραφής τους στα μητρώα του και επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας, σύμφωνα με τις σχετικές προς τούτο διατάξεις του ΟΓΑ (παρ. 5 α του άρθρου 2 του ν.3874/2010).

ii) Φυσικά πρόσωπα απασχολούμενα στη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW ή στη λειτουργία αγροτοτουριστικών μονάδων έως 10 δωματίων που δεν είναι ασφαλισμένα στον Ο.Γ.Α., έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο, ως επαγγελματίες αγρότες, εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις της παρ. 1 εδάφιο α΄ του  άρθρου 2 του ν.3874/2010. Αν ο επαγγελματίας αγρότης που είναι ασφαλισμένος στον Ο.Γ.Α. αλλάξει κύριο κλάδο κύριας ασφάλισης, λόγω λειτουργίας αγροτουριστικών μονάδων ή μονάδων διαχείρισης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διατηρεί την εγγραφή του στο Μητρώο. (παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.3874/2010).

VIΙ. Ποιος είναι ο κατ’ επάγγελμα αγρότης στην αλιεία

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.3874/2010 προβλέπεται επίσης ότι επαγγελματίας αγρότης θεωρείται και το απασχολούμενο στην αλιεία (θαλάσσια, εσωτερικών υδάτων, σπογγαλιεία, οστρακαλιεία, υδατοκαλλιέργεια) ενήλικο φυσικό πρόσωπο, εφόσον σωρευτικά:

α) Είναι κάτοχος ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας και ιδιοκτήτης, συνιδιοκτήτης, μισθωτής ή συμμετέχει, με οποιονδήποτε τρόπο, στην εκμετάλλευση επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους εκτός από σκάφη υπερπόντιας αλιείας ή απασχολείται στην υδατοκαλλιέργεια ως κάτοχος ή μισθωτής υδατοκαλλιεργητικής εκμετάλλευσης. Το ως άνω φυσικό πρόσωπο ασχολείται με μία ή περισσότερες εκ των ανωτέρω δραστηριοτήτων τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του και λαμβάνει από την απασχόλησή του αυτή το 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του.

β) Προμηθεύεται ως ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης ή μισθωτής επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους καύσιμα θαλάσσης για την κίνηση του σκάφους του τουλάχιστον μία φορά κάθε τρία έτη και

γ) Είναι ασφαλισμένος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι προϋποθέσεις της απόληψης του 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματος και της προμήθειας καυσίμων θαλάσσης απαιτείται να συντρέχουν για τους ιδιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών ολικού μήκους μέχρι 6 μέτρα.

Επιπλέον  στην παρ. 3 του άρθρου 65 του ν.4389/2016 ορίζεται ότι «Όπου στις διατάξεις των νόμων 3874/2010 και 2520/1997 αναφέρεται η ασφάλιση αγροτών σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα, νοείται η ασφάλισή τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.»

Κατά συνέπεια ο αγρότης πληρεί το κριτήριο της ασφάλισης εφόσον είναι εγγεγραμμένος στον ΕΦΚΑ με τις προϋποθέσεις ασφάλισης του πρώην ΟΓΑ. Εάν πρόκειται για αλιέα θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στον ΕΦΚΑ με τις προϋποθέσεις ασφάλισης του πρώην ΟΓΑ ως αλιέας, είτε στο πρώην ΝΑΤ ως αλιέας, είτε στο πρώην ΙΚΑ ως αλιέας. Σχετικό και το με αρ. πρωτ.: 1289/70109/28.6.2017 έγγραφο του Υπ. Γεωργίας.

Επισημαίνεται ότι για τους νεοεισερχόμενους στον αγροτικό τομέα, απασχολούμενους στην αλιεία, οι οποίοι έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο, προκειμένου να χαρακτηριστούν ως επαγγελματίες αγρότες, δεν ισχύει το κριτήριο του εισοδήματος, και δεν απαιτείται να είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, για 2 συνεχή έτη από την έναρξη της αγροτικής δραστηριότητας τους. Αρκεί οι ανωτέρω να προσκομίσουν στην αρμόδια υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνουν ότι θα εγγραφούν στα μητρώα του ΟΓΑ και ότι, για το σκοπό αυτόν, εντός προθεσμίας 6 μηνών, θα υποβάλλουν προς τον ΟΓΑ σχετική αίτηση εγγραφής τους στα μητρώα του και επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας, σύμφωνα με τις σχετικές προς τούτο διατάξεις του ΟΓΑ (παρ. 5 β του άρθρου 2 του ν.3874/2010).

VIII. Πως φορολογούνται τα κέρδη από πώληση προϊόντων τρίτων και από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους

Στην περίπτωση που ο παραγωγός των αγροτικών προϊόντων πωλεί (λιανικώς ή χονδρικώς), παράλληλα με τα δικά του, και προϊόντα που έχει προμηθευτεί από άλλους παραγωγούς, τότε θεωρείται ότι ασκείται παράλληλα επιχειρηματική εμπορική δραστηριότητα και για τα έσοδα αυτά (δηλαδή για τα έσοδα που προέρχονται από την πώληση προϊόντων τρίτων, και μόνο για αυτά) εφαρμόζεται η κλίμακα της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.4172/2013, χωρίς να παρέχεται η μείωση φόρου του άρθρου 16 του ίδιου νόμου. Ειδικότερα και σύμφωνα με τις οδηγίες της Φορολογικής Διοίκησης (σχετ. έγγ.Δ12 Α 1109216 ΕΞ 24.7.2014ΔΕΑΦΑ 1075426 ΕΞ 2015/2.6.2015 και Ε.Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1116/10.6.2015) τα παραπάνω εφαρμόζονται για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

– Για δραστηριότητες εκμετάλλευσης του εξοπλισμού των παραπάνω παραγωγών (π.χ. μίσθωση αγροτικών μηχανημάτων κλπ) καθώς η δραστηριότητα αυτή συνιστά παροχή υπηρεσιών σε τρίτους και όχι αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα.

–  Η αμοιβή που τυχόν λαμβάνει παραγωγός αγροτικών προϊόντων για υπηρεσίες που παρέχει ο ίδιος σε άλλους αγρότες δεν αποτελεί αγροτικό εισόδημα, με εξαίρεση την εκτροφή πτηνών (φασόν πτηνοτροφικών).

– Για τις υπηρεσίες που προσφέρουν ως εθελοντική εργασία τα μέλη των Αγροτικών Συνεταιρισμών προς τους συνεταιρισμούς. Τα έσοδα αυτά των μελών προκύπτουν από τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους προς τον συνεταιρισμό και όχι ως έσοδα από την παραγωγή γεωργικών, πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών, δασοκομικών, υλοτομικών και αλιευτικών προϊόντων που στοιχειοθετούν την αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα του αρ. 21 ν.4172/2013.

Επισημαίνεται όταν μια αγροτική εκμετάλλευση δραστηριοποιείται τόσο με την παραγωγή αγροτικών προϊόντων όσο και τη μεταποίηση (ή παροχή υπηρεσιών), θα πρέπει να γίνει επιμεριστικά διαχωρισμός στην καταχώρηση των εσόδων και των εξόδων. Επίσης στην περίπτωση ύπαρξης κοινών δαπανών για τις παραπάνω δραστηριότητες, θα πρέπει να γίνει επιμερισμό τους, δεδομένου ότι και  όπως προαναφέρθηκε φορολογούνται διαφορετικά.

IX. Πως φορολογείται το εισόδημα από τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW

Σύμφωνα με την περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 [Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων], όπως αυτή ισχύει μετά την προσθήκη του δευτέρου εδαφίου με το άρθρο 116 του ν.4316/2014, με ισχύ, βάσει του άρθρου 128 του ίδιου νόμου, από τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ, δηλαδή την 24η Δεκεμβρίου του 2014, ορίζονται τα εξής:
«στ) Αγροτική δραστηριότητα είναι κάθε επαγγελματική δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον από τους κλάδους της αγροτικής οικονομίας, δηλαδή της φυτικής, της ζωικής ή της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της οστρακαλιείας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων και της υδατοκαλλιέργειας, που αποσκοπεί στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων, στη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW, στη λειτουργία αγροτοτουριστικών μονάδων έως 10 δωματίων και στη δασική παραγωγή.
Ειδικά για το εισόδημα που προκύπτει από τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW, ο ως άνω ορισμός της αγροτικής δραστηριότητας ισχύει και για λόγους φορολόγησης του ως άνω εισοδήματος.
»

Επομένως το κέρδος από τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW θεωρείται κέρδος από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και κατά συνέπεια το κέρδος αυτό από 1.1.2016 και στο εξής φορολογείται αυτοτελώς με την κλίμακα της παρ. 1 του άρθρου 15 και παρέχεται και η μείωση του άρθρου 16 (ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση), δεδομένου ότι και ο επαγγελματίας αυτός θεωρείται κατ’ επάγγελμα αγρότης.

X. Περιπτώσεις συνεκμετάλλευσης – συνιδιοκτησίας

Στις περιπτώσεις από κοινού συνεκμετάλλευσης – συνιδιοκτησίας αγροτεμαχίων, ζώων, πτηνών, κλπ., πρόκειται για αγροτική εκμετάλλευση που πραγματοποιείται από κοινωνία αστικού δικαίου. Στις περιπτώσεις αυτές υποβάλλεται από τους συνιδιοκτήτες (κοινωνία αστικού δικαίου), δήλωση έναρξης εργασιών έντυπο Μ3. Με τη δήλωση αυτή συνυποβάλλεται και δήλωση μελών μη φυσικού προσώπου έντυπο Μ8, καθώς και δήλωση σχέσεων φορολογουμένων έντυπο Μ7.

Ως αποδεικτικό συνιδιοκτησίας στις περιπτώσεις έναρξης Κοινωνίας, υποβάλλεται ο τίτλος συνιδιοκτησίας ή σε περίπτωση μίσθωσης το συμφωνητικό μίσθωσης νομίμως υποβαλλόμενο ηλεκτρονικά ή νομίμως θεωρημένο από τη Φορολογική Διοίκηση για τις παλιές μισθώσεις.

Το κέρδος από την παραπάνω επιχειρηματική δραστηριότητα της κοινωνίας φορολογείται με συντελεστή 29% (άρθρο 58 § 1 του ν.4172/2013).

Αντίθετα, στις παραπάνω περιπτώσεις συνεκμετάλλευσης – συνιδιοκτησίας αγροτεμαχίων, ζώων, πτηνών, κλπ., εφόσον η εκμετάλλευση γίνεται διακεκριμένα από τους ιδιοκτήτες κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας τους, πρόκειται για ξεχωριστές ατομικές αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Επομένως τα καθαρό κέρδος κάθε συνιδιοκτήτη από την πώληση (λιανικά ή χοντρικά) των παραγομένων από τους ίδιους προϊόντων φορολογείται από 1.1.2016 αυτοτελώς με την κλίμακα της παρ. 1 του άρθρου 15  του ν.4172/2013 και τους παρέχεται  η μείωση φόρου του άρθρου 16, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση, εφόσον οι εν λόγω ιδιοκτήτες είναι κατ’ επάγγελμα αγρότες.

XI. Ζημία αγροτών – Μεταφορά ζημίας 

Με την εφαρμογή του λογιστικού προσδιορισμού του καθαρού εισοδήματος των αγροτών από 1.1.2014, όταν τα έξοδα των αγροτών είναι μεγαλύτερα από τα έσοδά τους, το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι ζημιογόνο (ζημιά).

Η ζημία αυτή από την άσκηση αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας μπορεί να μεταφερθεί για συμψηφισμό στα επόμενα πέντε έτη (άρθρο 27του ν. 4172/2013).

Ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων (εμπορική – αγροτική) προκειμένου να εφαρμοστεί ο διαφορετικός τρόπος φορολόγησης ανάλογα με την δραστηριότητα έχει εφαρμογή και για τις διαδικασίες μεταφοράς της ζημιάς.

Η ζημία από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα δύναται να συμψηφιστεί μόνο με κέρδη από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (ΕΓΓΔΕ ΠΟΛ.1041/4.2.2015).

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 34 του ν.4172/2013, όταν ο προσδιορισμός των κερδών γίνεται με βάση τα τεκμήρια, η ζημιά του ίδιου ή των προηγούμενων φορολογικών ετών δεν εκπίπτει και δεν μεταφέρεται για συμψηφισμό στα επόμενα φορολογικά έτη. Κατά συνέπεια όταν ο αγρότης από την αγροτική του δραστηριότητα προκύπτει ζημία, φορολογείται όμως για θετικό εισόδημα βάσει τεκμηρίων το ίδιο έτος, δεν έχει δικαίωμα να μεταφέρει αυτή τη ζημία για συμψηφισμό τα επόμενα έτη.

XIΙ. Υπολογισμός ελάχιστης φορολογίας αγροτών βάσει τεκμηρίων

Σύμφωνα με την παρ. 1 του αρ. 34 του ν. 4172/2013 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ.2β του ν. 4305/2014), η διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού (βάσει τεκμηρίων) και του συνολικού εισοδήματος κατά την παρ. 1 του άρθρου 30 του ίδιου νόμου, η οποία προστίθεται στο φορολογητέο εισόδημα, φορολογείται αυτοτελώς με την κλίμακα της παρ. 1 του άρθρου 15, εφόσον ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από ατομική αγροτική επιχείρηση ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του προκύπτει από ατομική αγροτική επιχείρηση.

XIIΙ. Τεκμήρια Αγροτών

Στο πλαίσιο της ατομικής αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, ορισμένοι αγρότες είναι σύνηθες, να συνάπτουν καλλιεργητικά δάνεια με πιστωτικά ιδρύματα προκειμένου να υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια.

Από την Φορολογική Διοίκηση καταρχήν έγινε δεκτό με την Ε.Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1076/26.3.2015 ότι οι διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4172/2013εφαρμόζονται μόνο όταν τις οικείες δαπάνες πραγματοποιούν φυσικά πρόσωπα, ως ιδιώτες και όχι στα πλαίσια άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας όπου οι σχετικές αγορές έχουν καταχωρηθεί στα λογιστικά τους αρχεία.

Την ίδια θέση επανέλαβε με σαφήνεια η Φορολογική Διοίκηση με την Α.Δ. Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ.1034/2017 καθώς και στην ΠΟΛ.1068/2018, σύμφωνα με την οποία, οι καταβληθείσες δόσεις επιχειρηματικών δανείων που έχουν καταχωρηθεί στα λογιστικά αρχεία των ατομικών επιχειρήσεων και αφορούν σε δανειακές συμβάσεις που συνήψαν τα εν λόγω πρόσωπα για επιχειρηματικούς σκοπούς, δεν αποτελούν δαπάνη απόκτησης κατά τις διατάξεις του άρθρου 32 (περίπτωση στ’ της παρ. 1 του άρθρου αυτού), οπότε δεν θα αναγράφονται στους κωδικούς 727-728 του εντύπου Ε1.

Στην ανωτέρω απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση η εφαρμογή των ανωτέρω είναι θέμα πραγματικό και ανήκει στην εξελεγκτική αρμοδιότητα του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ο οποίος, εξετάζοντας τα πραγματικά στοιχεία και παραστατικά θα κρίνει αν τα ποσά των εν λόγω δανειακών συμβάσεων αφορούν σε επιχειρηματικά δάνεια και αν έχουν τηρηθεί οι υπόλοιπες προϋποθέσεις (σκοπός χορήγησης του δανείου, τεκμηρίωση βάσει των λογιστικών αρχείων, καταχώριση των τόκων στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης, κ.λπ.).

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις δόσεις που καταβάλλονται από τα παραπάνω πρόσωπα στα πλαίσια συμβάσεων που χαρακτηρίζονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ως «δάνεια κεφαλαίου κίνησης» ή ως «σύμβαση πίστωσης δι’ ανοιχτού λογαριασμού».

Το εν λόγω θέμα έχει αναλυθεί σε σχετικό άρθρο από τον έγκριτο συνάδελφο και μέλος της επιστημονικής ομάδας του κόμβου TAXHEAVEN κο Κωνσταντίνο Γραβιά, με την επισήμανση ότι άσχετα με την αντιμετώπιση του παραπάνω ζητήματος και της λύσης που δόθηκε από το Υπ. Οικονομικών, σε κάθε περίπτωση  – παρόλο που δεν θα αναγράφονται τα σχετικά ποσά των δόσεων στο έντυπο Ε1- προκειμένου να αποφεύγονται προβλήματα σε μελλοντικούς ελέγχους που ενδεχομένως θα γίνουν στο πλαίσιο των έμμεσων τεχνικών ελέγχου κ.λπ., καλό είναι να φροντίζουν οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να αποδείξουν την πραγματική προέλευση των χρημάτων που καταβάλλονται κάθε χρόνο για την απόσβεση τέτοιων δανείων.

XVI. Συμπλήρωση εντύπων E3 και Ε1 αγροτών

Όπως προαναφέρθηκε, προκειμένου να δηλωθεί το εισόδημα από τους αγρότες (ειδικού και κανονικού καθεστώτος) για την αγροτική τους δραστηριότητα είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του εντύπου Ε3.

Στο έντυπο Ε3 θα συμπληρωθούν στους αντίστοιχους κωδικούς  τα έσοδα και τα έξοδα που είχαν οι αγρότες για την αγροτική τους δραστηριότητα και το αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) θα μεταφερθεί αυτόματα στον πίνακα 4.Γ.1. του εντύπου Ε1, εφόσον υποβληθεί οριστικά το έντυπο Ε3.

Ειδικότερα, στο πάνω μέρος της πρώτης σελίδας του εντύπου Ε3, συμπληρώνεται από τους αγρότες ο κωδικός 009 αν υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ ή στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ ή τους αφανείς αγρότες χωρίς Κ.Α.Δ.

Περαιτέρω στον πίνακα Γ2 του εντύπου Ε3, αρχικά για πληροφοριακούς σκοπούς, συμπληρώνονται όλες οι αποζημιώσεις, επιδοτήσεις και ενισχύσεις που εισπράχθηκαν το υπόψη φορολογικό έτος (κωδικοί 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079 και 080).

Τα ποσά της βασικής ενίσχυσης (κωδ.071) από το πρώτο ευρώ καθώς και το άθροισμα των πράσινων (κωδ.072) και συνδεδεμένων ενισχύσεων (κωδ.073) για το μέρος άνω των 12.000 ευρώ, μεταφέρεται στον κωδ.362 του πίνακα Ζ1 και στον κωδ.322 του πίνακα Δ8, για να προσμετρηθούν στη διαμόρφωση του κέρδους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (ΕΔ ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1072/2018).

Όλες οι υπόλοιπες περιπτώσεις των επενδυτικών επιδοτήσεων (κωδικοί 074, 076 και 079), οι λοιπές περιπτώσεις των εισοδηματικών ενισχύσεων (κωδικοί 075, 077 και 080) και η κατηγορία της πρόωρης συνταξιοδότησης (κωδικός 078), δεν λαμβάνονται υπόψη στον προσδιορισμό του κέρδους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (σχετ. έγγ. 175019/01.12.2016 του ΟΠΕΚΕΠΕ).

Περαιτέρω, οι λοιπές περιπτώσεις εισοδηματικών επιδοτήσεων/ενισχύσεων, (κωδικοί 075, 077 και 080), η πρόωρη συνταξιοδότηση (κωδικός 078), καθώς και το μέρος των πρασίνων και συνδεδεμένων που δεν λήφθηκε υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (αθροιζόμενες δηλαδή μέχρι τις 12.000 ευρώ), δύνανται να καλύπτουν τεκμήρια, κατ’ εφαρμογή της ΕΓΓΔΕ ΠΟΛ.1116/10.6.2015. Για αυτό τον λόγο, τα ποσά αυτά, αναγράφονται στους κωδ. 659/660 του Εντύπου Ε1 της δήλωσης φόρου εισοδήματος.

Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τις αγροτικές αποζημιώσεις (κωδικός 070), καθώς επίσης και για τα ποσά των επενδυτικών ενισχύσεων/επιδοτήσεων (κωδικοί 074, 076 και 079), τα οποία συμπληρώνονται για πληροφοριακούς λόγους και δεν δύνανται να καλύπτουν τεκμήρια (ΕΔ ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1072/2018).

Επισημαίνεται ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις των αγροτικών επιδοτήσεων, όπου αυτές υπάρχουν, εξακολουθούν να είναι ίδιες όσον αφορά στον χρόνο που αυτές βαρύνουν. Συγκεκριμένα, οι αγροτικές επιδοτήσεις αντιμετωπίζονται φορολογικά στο έτος που αφορούν. Συνεπώς, οι επιδοτήσεις που αφορούν στα έτη 2016 και προηγούμενα θα ακολουθούν τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν φορολογικά με το εκάστοτε φορολογικό πλαίσιο και θα δηλώνονται με συμπληρωματικές δηλώσεις το αντίστοιχο έτος (ΕΓΓΔΕ ΠΟΛ.1116/10.6.2015).

Η καταχώρηση ποσών στον πίνακα Ζ’ πραγματοποιείται από όλους τους υπόχρεους, ανεξάρτητα αν τηρούνται βιβλία ή αν υπάρχει απαλλαγή από την τήρησή τους, καθόσον τα ποσά που καταχωρούνται στον πίνακα Ζ’ μεταφέρονται για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων στον πίνακα Δ’. Επισημαίνεται ότι πριν από την καταχώρηση ποσών στον πίνακα Δ’, απαιτείται να έχουν πρώτα συμπληρωθεί οι κωδικοί του πίνακα Ζ’. Ο κλάδος της «αγροτικής – βιολογικής δραστηριότητας» παρέμεινε σε ξεχωριστή στήλη, καθόσον οι επιχειρήσεις αυτές έχουν τη δική τους φορολογική μεταχείριση σε συνάρτηση με τα λοιπά εισοδήματα επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Οι πωλήσεις των αγροτικών προϊόντων συμπληρώνονται στον κωδικό 361 του πίνακα Ζ.

Οι επιδοτήσεις – ενισχύσεις που φορολογούνται, όπως προαναφέρθηκε, μεταφέρονται στον κωδικό 362 του πίνακα Ζ. Αφού συμπληρωθούν και τα υπόλοιπα ποσά εσόδων και εξόδων  στον πίνακα Ζ μεταφέρονται στον πίνακα Δ. Ο πίνακας Δ, αφού συμπληρωθούν και τα υπόλοιπα ποσά αν υπάρχουν (κόστος αναλώσεων ζώων και φυτών, έξοδα παραγωγής) είναι αυτός που  προσδιορίζονται τα αποτελέσματα (κέρδη – ζημίες) των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα αν τηρούνται βιβλία ή αν υπάρχει απαλλαγή από την τήρησή τους. Επίσης, στον ίδιο πίνακα προσδιορίζεται  και το φορολογικό αποτέλεσμα (κέρδος – ζημία) των  «Αφανών αγροτών χωρίς Κ.Α.Δ.», του κωδικού 009.

Το αποτέλεσμα προ φόρων από τον κωδικό 329 του πίνακα Δ (Δ15) μεταφέρεται στον κωδικό 340 του πίνακα ΣΤ. Στον πίνακα ΣΤ συμπληρώνονται και οι υπόλοιπες ενδείξεις αν υπάρχουν σχετικά στοιχεία και τελικά στον κωδικό 352 προσδιορίζονται τα καθαρά αποτελέσματα από την αγροτική – βιολογική δραστηριότητα.

Το ποσό του κωδικού 352 του πίνακα ΣΤ «Φορολογητέα καθαρά αποτελέσματα από αγροτική – βιολογική δραστηριότητα» μεταφέρεται αυτόματα  στους κωδικούς 461 – 462 και 465¬466 (κέρδη – ζημίες) από την άσκηση ατομικής αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας του υποπίνακα 4Γ1 του Ε1, εφόσον υποβληθεί οριστικά το Ε3.

XV. Ποιοι αγρότες και πότε υπάγονται σε τέλος επιτηδεύματος

Αναφορικά με την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος στους αγρότες ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Αγρότες ειδικού καθεστώτος

Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος δεν θεωρούνται επιτηδευματίες, για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 και κατά συνέπεια δεν υπάγονται σε τέλος επιτηδεύματος (άρθρο 3 § 1 Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1167/2.8.2011).

β) Αγρότες κανονικού καθεστώτος

Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ που θα τηρήσουν βιβλία και θα ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ για πρώτη φορά, η ημερομηνία μεταβολής θα θεωρείται ως πρώτη έναρξη και από την ημερομηνία αυτή και για τα επόμενα 5 έτη θα εξαιρούνται από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος. Ομοίως θα εξαιρούνται όσοι αγρότες τηρήσουν βιβλία και ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και έχουν κλείσει το 62ο έτος της ηλικίας τους. (άρθρο 31 § 3 του ν. 3986/2011, ΕΓΓΔΕ ΠΟΛ.1053/17.2.2014).

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος επιβαρύνονται με τέλος επιτηδεύματος.

Πηγές: 
– Άρθρο 2 του ν.3874/2010άρθρο 31 του ν. 3986/2011, άρθρα 15, 16, 21, 29, 32, 34, 39 & 58 του ν.4172/2013, άρθρα 1-15 & 39 του ν.4308/2014και άρθρο 55 του ν. 4387/2016.
– Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. ΠΟΛ.1167/2.8.2011.
– Α.Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1007/9.1.2015.
– Α.Δ. Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ.1034/7.3.2017, ΠΟΛ.1068/12.4.2018 και ΠΟΛ.1072/16.4.2018
– Κ.Υ.Α. 134430/4.3.2011 των Υπ. Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Β3 32/ 26.3.2003 των Υπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας.
– Ε.Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1003/2015, ΠΟΛ.1041/4.2.2015ΠΟΛ.1076/26.3.2015,
ΠΟΛ.1113/2.6.2015ΠΟΛ.1116/10.6.2015ΠΟΛ.1107/18.7.2016.
– Ε.Δ. Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ.1143/14.9.2017.
–  Έγγ. Δ12 Α 1109216 ΕΞ 24.7.2014, ΔΕΑΦΑ 1075426 ΕΞ/2.6.2015.
–  Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών Προσώπων, Δ΄ Έκδοση, Κωδικοποίηση – Ανάλυση – Ερμηνεία, έργο του ίδιου συγγραφέα.

Αγρότες του «κανονικού» και του ειδικού καθεστώτος 
συνδυασμός όλων των φορολογικών αντικειμένων

Του: Νιφορόπουλος Ιωάν.Κωνσταντίνος
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής ‐ « ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ.»

I. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

1. Φ.Π.Α : Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ – ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ – ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ”

Η έννοια του αγρότη, όσον αφορά την φορολογία, περιγράφεται στο Άρθρο 42 του Ν.2859/2000 «Αγρότες, αγροτικά προϊόντα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και υπηρεσίες του κώδικα Φ.Π.Α» .

«Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 41 θεωρούνται:

Ως αγρότες, αυτοί που ασκούν προσωπικά ή με τα μέλη της οικογένειας τους ή με μισθωτούς ή εργάτες τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και υπηρεσίες που προβλέπουν οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4.

2. Ως αγροτικά προϊόντα, τα αγαθά που παράγονται από τους αγρότες στα πλαίσια των αγροτικών τους εκμεταλλεύσεων.

3.Ως αγροτικές εκμεταλλεύσεις:
α) η γεωργία γενικά και ιδίως η καλλιέργεια δημητριακών, κηπευτικών, καπνού, βαμβακιού, οπωροφόρων και καρποφόρων δέντρων, αρωματικών και διακοσμητικών φυτών, η αμπελουργία, η ανθοκομία, η παραγωγή μανιταριών, μπαχαρικών, σπόρων και φυτών,
β) η εκτροφή ζώων γενικά, στην οποία περιλαμβάνονται ιδίως η κτηνοτροφία, η πτηνοτροφία, η κονικλοτροφία, η μελισσοκομία, η σηροτροφία και η σαλιγκαροτροφία,
γ) η δασοκομία γενικά,
δ) η αλιεία σε γλυκά νερά, η ιχθυοτροφία, η βατραχοτροφία, η καλλιέργεια μυδιών, στρειδιών και η εκτροφή μαλακίων και μαλακοστράκων,
ε) οι μεταποιητικές δραστηριότητες του αγρότη, που πραγματοποιούνται με συνήθη μέσα, στα πλαίσια των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, σε προϊόντα τα οποία προέρχονται κατά κύριο λόγο από την αγροτική του παραγωγή.

4. Ως αγροτικές υπηρεσίες, οι παρεχόμενες από τους αγρότες με χειρωνακτική εργασία ή με το συνήθη εξοπλισμό της εκμετάλλευσης τους, οι οποίες συμβάλλουν στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων. Στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται κυρίως:
α) οι εργασίες σποράς και φύτευσης, καλλιέργειας, θερισμού, αλωνίσματος, δεματοποίησης, περισυλλογής και συγκομιδής,
β) οι εργασίες προπαρασκευής για την πώληση προϊόντων, όπως η διαλογή, η ξήρανση, ο καθαρισμός, η άλεση, η έκθλιψη, η απολύμανση, η συσκευασία και η αποθήκευση,
γ) η φύλαξη, η πάχυνση και η εκτροφή ζώων,
δ) η μίσθωση μηχανικών μέσων και εξοπλισμού γενικά, που χρησιμοποιούνται στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις,
ε) η τεχνική βοήθεια,
στ) η καταπολέμηση επιβλαβών φυτών και ζώων, καθώς και ο ψεκασμός φυτών και εδάφους,
ζ) η χρησιμοποίηση αρδευτικών, αποξηραντικών μέσων και εξοπλισμού,
η) η υλοτομία, η κοπή ξύλων, καθώς και άλλες δασοκομικές υπηρεσίες.»

« Αρθρο 41. Ειδικό καθεστώς αγροτών»
1. Οι αγρότες, οι οποίοι κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα από την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών κατώτερα των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ και δικαιούνταν να λάβουν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης κατώτερα των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου, με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος. Οι εν λόγω αγρότες δεν υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων και δικαιούνται επιστροφής του φόρου του παρόντος νόμου που επιβάρυνε τις αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών, τις οποίες πραγματοποίησαν για την άσκηση της εκμετάλλευσής τους. 2. Η επιστροφή του φόρου ενεργείται από το Δημόσιο με καταβολή στον αγρότη ποσού, το οποίο προκύπτει με την εφαρμογή κατ’ αποκοπή συντελεστή έξι τοις εκατό (6%), στην αξία των παραδιδόμενων αγροτικών προϊόντων και των παρεχόμενων αγροτικών υπηρεσιών του Παραρτήματος IV του παρόντος προς άλλους υποκείμενους στο φόρο, εκτός των αγροτών που υπάγονται στο καθεστώς του παρόντος άρθρου. …… Ειδικά για πωλήσεις αγροτικών προϊόντων δικής τους παραγωγής που πραγματοποιούνται από αγρότες του παρόντος άρθρου από δικό τους κατάστημα ή από λαϊκές αγορές ή εξάγονται ή παραδίδονται σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., η επιστροφή πραγματοποιείται με την εφαρμογή κατ’ αποκοπή συντελεστή τρία τοις εκατό (3%) στην αξία των εν λόγω πωλήσεων, όπως αυτή προκύπτει από το τηρούμενο βιβλίο, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία. …… 4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στους αγρότες που: α) ασκούν τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και παρέχουν τις αγροτικές υπηρεσίες που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 42, με τη μορφή εταιρείας οποιουδήποτε τύπου ή αγροτικών συνεταιρισμών, β) πωλούν αγροτικά προϊόντα παραγωγής τους, ύστερα από επεξεργασία που μπορεί να προσδώσει σε αυτά χαρακτήρα βιομηχανικών ή βιοτεχνικών προϊόντων, γ) ασκούν παράλληλα και άλλη οικονομική δραστηριότητα, για την οποία έχουν υποχρέωση να τηρούν βιβλία σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για τους αγρότες που πωλούν προϊόντα δικής τους παραγωγής από δικό τους κατάστημα ή από λαϊκές αγορές ή πραγματοποιούν εξαγωγές ή παραδόσεις προς άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., καθώς και για τους αγρότες οι οποίοι εντάσσονται στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με το ν. 3874/2010 (Α’ 151) και ασχολούνται με τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW ή τη λειτουργία αγροτουριστικών μονάδων έως 10 δωματίων.

2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ : Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – Ο ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
Σύμφωνα λοιπόν, με το Ν. 4172/2013, ισχύει ότι :
« Άρθρο 29. Φορολογικός συντελεστής…. 3. Τα κέρδη από ατομική αγροτική επιχείρηση φορολογούνται με συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%). …» και επίσης με στο Άρθρο 21. «Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα» του ίδιου Νόμου ορίζεται ότι : « 1. Ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηματικές συναλλαγές μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. …………… Ειδικά, για τον προσδιορισμό του εισοδήματος από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα στα έσοδα από επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται τα έσοδα από την παραγωγή γεωργικών, πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών, δασοκομικών, υλοτομικών και αλιευτικών προϊόντων ». Επίσης από την « Αιτιολογική Έκθεση » του Ν. 4172/2013, προκύπτει ότι : « Ειδικά για την αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, δεδομένου του διαφορετικού συντελεστή φορολόγησης της ατομικής αγροτικής επιχείρησης, γίνεται ιδιαίτερη μνεία στα έσοδα που περιλαμβάνονται στην έννοια του εισοδήματος αυτού και αυτά είναι αποκλειστικά τα έσοδα από την παραγωγή γεωργικών, κτηνοτροφικών, δασοκομικών, υλοτομικών και αλιευτικών προϊόντων.»

Με βάση τα ανωτέρω, η Φορολογική Διοίκηση με την εγκύκλιο
« Αρ. πρωτ.: Δ12 Α 1109216 ΕΞ 24.7.2014. Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθ. 29 παρ. 3 του ν.4172/2013)» , ερμήνευσε ότι : «… 3. Από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει ότι ο φορολογικός συντελεστής 13% εφαρμόζεται επί των κερδών από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα ανεξάρτητα από τον τόπο και τον τρόπο (λιανικώς ή χονδρικώς) πώλησης των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων. …. Επομένως, προϋπόθεση για την εφαρμογή του συντελεστή 13% σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι τα πωλούμενα προϊόντα να παράγονται αποκλειστικά από τον πωλητή τους‐παραγωγό και να μην έχουν υποστεί μεταποίηση. Στην έννοια της μεταποίησης δε συμπεριλαμβάνεται η απλή συσκευασία. …………. Επίσης, ο φορολογικός συντελεστής 13% δεν εφαρμόζεται για δραστηριότητες εκμετάλλευσης του εξοπλισμού των παραπάνω παραγωγών (π.χ. μίσθωση αγροτικών μηχανημάτων κλπ) καθώς η δραστηριότητα αυτή συνιστά παροχή υπηρεσιών σε τρίτους και όχι αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα. Παρομοίως, η αμοιβή που τυχόν λαμβάνει παραγωγός των παραπάνω προϊόντων για υπηρεσίες που παρέχει ο ίδιος σε άλλους αγρότες δεν αποτελεί αγροτικό εισόδημα.»

3. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Φ.Π.Α
Με την ΠΟΛ.1024/17.1.2014, καθορίστηκε ότι : « Έννοια Ακαθαρίστων Εσόδων. Ακαθάριστα έσοδα για την εφαρμογή της απόφασης αυτής, θεωρούνται τα έσοδα από τις πωλήσεις των αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους που πραγματοποιούν οι αγρότες κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο καθώς και από την παροχή αγροτικών υπηρεσιών,….»

4. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ Κ.Α.Δ
Στην ΠΟΛ.1133/6.10.2008 « Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008) », περιλαμβάνονται και οι υποστηρικτικές προς τους Αγρότες υπηρεσίες στον κλάδο της «ΓΕΩΡΓΙΑΣ», ενδεικτικά αναφέρουμε ένα σχετικό απόσπασμα των Κωδικών αυτών :
ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE    ΤΑΞΕΙΣ NACE    ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
A              ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01              Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες
01.1              Καλλιέργεια μη πολυετών φυτών (κ.λ.π … )
01.6              Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή
01.61         Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τη φυτική παραγωγή
01.61.10.01    Υπηρεσίες αγροτικών μηχανημάτων εποχιακής χρήσης (θεριζοαλωνιστικών, βαμβακοσυλλεκτικών κλπ)
01.61.10.04    Υπηρεσίες θερισμού δημητριακών
01.61.10.05    Υπηρεσίες καθαρισμού χωραφιών από άχρηστα υλικά
01.61.10.12    Υπηρεσίες σποράς και φύτευσης αγροτικών προϊόντων ( κ.λ.π … )

5. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ »
Σύμφωνα με το Ν. 3874/2010 «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.» ( όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του Ν. 4235/14) , ισχύουν τα κάτωθι :

« 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, οι παρακάτω ορισμοί έχουν αντίστοιχα την εξής έννοια:
α). Επαγγελματίας Αγρότης είναι το ενήλικο φυσικό πρόσωπο που έχει δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, εφόσον πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα) Είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης.
αβ) Ασχολείται επαγγελματικά με αγροτική δραστηριότητα στην εκμετάλλευση τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του.
αγ) Λαμβάνει από την απασχόλησή του σε αγροτική δραστηριότητα το 35% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του και
αδ) Είναι ασφαλισμένος στον Οργανισμό Γεωργικής Ασφάλισης (ΟΓΑ), εκτός αν εμπίπτει στις εξαιρέσεις από την ασφάλιση στον ΟΓΑ, που προβλέπονται στις παραγράφους 4 και 5 ή είναι δασεργάτης χωρίς ασφάλιση στον ΟΓΑ.
β) Επαγγελματίας αγρότης θεωρείται και το απασχολούμενο στην αλιεία (θαλάσσια,εσωτερικών υδάτων, σπογγαλιεία, οστρακαλιεία, υδατοκαλλιέργεια) ενήλικο φυσικό πρόσωπο, εφόσον σωρευτικά:
βα) Είναι κάτοχος ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας και ιδιοκτήτης, συνιδιοκτήτης, μισθωτής ή συμμετέχει, με οποιονδήποτε τρόπο, στην εκμετάλλευση επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους εκτός από σκάφη υπερπόντιας αλιείας ή απασχολείται στην υδατοκαλλιέργεια ως κάτοχος ή μισθωτής υδατοκαλλιεργητικής εκμετάλλευσης. Το ως άνω φυσικό πρόσωπο ασχολείται με μία ή περισσότερες εκ των ανωτέρω δραστηριοτήτων τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του και λαμβάνει από την απασχόλησή του αυτή το 35% τουλάχιστον του ετήσιου εισοδήματος.
ββ) Προμηθεύεται ως ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης ή μισθωτής επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους καύσιμα θαλάσσης για την κίνηση του σκάφους του τουλάχιστον μία φορά κάθε τρία έτη και βγ) Είναι ασφαλισμένος στον ΟΓΑ, εκτός αν εμπίπτει στην εξαίρεση από την ασφάλιση στον ΟΓΑ, που προβλέπεται στην περίπτωση β’ της παραγράφου 5 ή είναι ασφαλισμένος στο ΝΑΤ, υπό την προϋπόθεση της απασχόλησής του σε αλιευτικά επαγγελματικά σκάφη τουλάχιστον επί μία πενταετία ή είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ, υπό την προϋπόθεση της απασχόλησής του σε αλιευτικά επαγγελματικά σκάφη τουλάχιστον από το 2003.
γ) Κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης είναι το ενήλικο φυσικό πρόσωπο ή το νομικό πρόσωπο που είναι:
γα) Κύριος, συγκύριος ή νομέας αγροτικής εκμετάλλευσης.
γβ) Μισθωτής ή αγρολήπτης της αγροτικής εκμετάλλευσης, εφόσον η μίσθωση ή η επίμορτη αγροληψία έχει συναφθεί εγγράφως και έχει θεωρηθεί από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ή
γγ) Μισθωτής υδάτινης έκτασης προκειμένου για υδατοκαλλιέργεια.
δ) Αγροτική εκμετάλλευση είναι η μονάδα παραγωγής προς πώληση αγροτικών προϊόντων, όπως αυτά ορίζονται στην περίπτωση ζ’ της παραγράφου αυτής. Στις δραστηριότητες της αγροτικής εκμετάλλευσης περιλαμβάνεται εκτός από την παραγωγή των προϊόντων και η αποθήκευση, τυποποίηση, συσκευασία και η εν γένει τοποθέτηση μέχρι και του σταδίου της χονδρικής και λιανικής πώλησης αποκλειστικά των προϊόντων που παράγει η ίδια η αγροτική εκμετάλλευση, καθώς και η πρώτη χωρική ή οικοτεχνική μεταποίησή τους, η θαλάσσια αλιεία, η αλιεία εσωτερικών υδάτων, η σπογγαλιεία, η οστρακαλιεία, η υδατοκαλλιέργεια, ως και η διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW και η λειτουργία αγροτοτουριστικών μονάδων.
ε) Μικτές αγροτικές εκμεταλλεύσεις είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία, εκτός από τον κλάδο της αγροτικής οικονομίας, δραστηριοποιούνται και σε άλλους τομείς της οικονομίας.
στ) Αγροτική δραστηριότητα είναι κάθε επαγγελματική δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον από τους κλάδους της αγροτικής οικονομίας, δηλαδή της φυτικής, της ζωικής ή της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της οστρακαλιείας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων και της υδατοκαλλιέργειας, που αποσκοπεί στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων, στη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW, στη λειτουργία αγροτοτουριστικών μονάδων έως 10 δωματίων και στη δασική παραγωγή.
ζ) Αγροτικά προϊόντα είναι τα προϊόντα του εδάφους, της κτηνοτροφίας, της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της οστρακαλιείας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων, της υδατοκαλλιέργειας, της δασοπονίας, της θηραματοπονίας και των κάθε είδους εκτροφών και τα προϊόντα που προέρχονται από το πρώτο στάδιο επεξεργασίας ή μεταποίησης αυτών, καθώς και κάθε άλλο προϊόν που προέρχεται από την αγροτική εν γένει δραστηριότητα.
η) Αρχηγός αγροτικής εκμετάλλευσης είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τον ορισμό της περίπτωσης γ’ και οικονομικά υπεύθυνο για την κανονική λειτουργία της (αστική και φορολογική ευθύνη). Στην περίπτωση εκμεταλλεύσεων νομικών προσώπων αρχηγός νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος

Στο Μητρώο εγγράφονται οι επαγγελματίες αγρότες, καθώς και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία περιλαμβάνονται και οι μικτές αγροτικές εκμεταλλεύσεις, που είναι αποδεδειγμένα κάτοχοι, με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο, αγροτικής εκμετάλλευσης στην Επικράτεια.
Αν η αγροτική εκμετάλλευση ανήκει λόγω συγκυριότητας ή συνεκμετάλλευσης σε περισσότερα πρόσωπα, έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο όλοι οι συγκύριοι ή συμμετέχοντες στην εκμετάλλευση, εφόσον είναι επαγγελματίες αγρότες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 περιπτώσεις α’ και β’ του άρθρου αυτού. Αν δεν έχουν τις προϋποθέσεις αυτές ή αν είναι νομικά πρόσωπα, έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο ως κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης.

Φυσικά πρόσωπα απασχολούμενα στη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW ή στη λειτουργία αγροτοτουριστικών μονάδων έως 10 δωματίων που δεν είναι ασφαλισμένα στον Ο.Γ.Α., έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο, ως επαγγελματίες αγρότες, εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις της παραγράφου 1 εδάφιο α’ του παρόντος άρθρου. Αν ο επαγγελματίας αγρότης που είναι ασφαλισμένος στον Ο.Γ.Α. αλλάξει κύριο κλάδο κύριας ασφάλισης, λόγω λειτουργίας αγροτουριστικών μονάδων ή μονάδων διαχείρισης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διατηρεί την εγγραφή του στο Μητρώο.

α) Για τους νεοεισερχόμενους στον αγροτικό τομέα, οι οποίοι έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο, προκειμένου να χαρακτηριστούν ως επαγγελματίες αγρότες, δεν ισχύει το κριτήριο του εισοδήματος, που προβλέπεται στην υποπερίπτωση αγ’ της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 και δεν απαιτείται να είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, για δύο (2) συνεχή έτη από την έναρξη της αγροτικής δραστηριότητάς τους. Αρκεί οι ανωτέρω να προσκομίσουν στην αρμόδια υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), στην οποία να δηλώνουν ότι θα εγγραφούν στα μητρώα του ΟΓΑ και ότι, για το σκοπό αυτόν, εντός έξι (6) μηνών, θα υποβάλλουν προς τον ΟΓΑ σχετική αίτηση εγγραφής τους στα μητρώα του και επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας, σύμφωνα με τις σχετικές προς τούτο διατάξεις του ΟΓΑ. Με τη συμπλήρωση των δύο (2) ετών, ο νεοεισερχόμενος υποχρεούται να προσκομίσει τη σχετική βεβαίωση εγγραφής στον κλάδο κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ. Σε κάθε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής, με υπαιτιότητά του, αναζητούνται και εισπράττονται εντόκως από το Δημόσιο όλα τα ωφελήματα που ο νεοεισερχόμενος τυχόν αποκόμισε από την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.
β) Για τους νεοεισερχόμενους στον αγροτικό τομέα, απασχολούμενους στην αλιεία, οι οποίοι έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο, προκειμένου να χαρακτηριστούν ως επαγγελματίες αγρότες, δεν ισχύει το κριτήριο του εισοδήματος, που προβλέπεται στην υποπερίπτωση βα’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 και δεν απαιτείται να είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, για δύο (2) συνεχή έτη από την έναρξη της αγροτικής δραστηριότητάς τους. Αρκεί οι ανωτέρω να προσκομίσουν στην αρμόδια υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνουν ότι θα εγγραφούν στα μητρώα του ΟΓΑ και ότι, για το σκοπό αυτόν, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών, θα υποβάλλουν προς τον ΟΓΑ σχετική αίτηση εγγραφής τους στα μητρώα του και επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας, σύμφωνα με τις σχετικές προς τούτο διατάξεις του ΟΓΑ. Με τη συμπλήρωση των δύο (2) ετών, ο νεοεισερχόμενος υποχρεούται να προσκομίσει τη σχετική βεβαίωση εγγραφής στον κλάδο κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ. Σε κάθε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής, με υπαιτιότητα του, αναζητούνται και εισπράττονται εντόκως από το Δημόσιο όλα τα ωφελήματα που ο νεοεισερχόμενος τυχόν αποκόμισε από την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.»

Σύμφωνα με την απόφαση Αρ. πρωτ.: 147/33400/11.3.2014 «Εγκύκλιος εφαρμογής των νέων διατάξεων του Ν. 4235/14 σχετικά με το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων», ισχύουν τα εξής :

«Ειδικότερα για να κριθεί κάποιος νεοεισερχόμενος ως επαγγελματίας αγρότης θα πρέπει: α) να μην ασκεί μόνιμη εξωαγροτική απασχόληση εξαρτημένη ή όχι (μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες κ.λ.π.) ή εποχική εξωαγροτική απασχόληση (χωρίς ασφάλιση ΟΓΑ). Ο ενδιαφερόμενος παραγωγός θα πρέπει, επομένως, να έχει διακόψει κάθε προηγούμενη μόνιμη ή εποχική εξωαγροτική απασχόληση, αποδεικνύοντας το με τα παρακάτω, κατά περίπτωση, ενδεικτικά δικαιολογητικά:

‐ Αντίγραφο βεβαίωσης διακοπής εργασιών της ΔΟΥ, επικυρωμένο από οποιαδήποτε διοικητική αρχή.

‐ Απόλυση (επικυρωμένη από ΟΑΕΔ).

‐ Οικειοθελής αποχώρηση (επικυρωμένη από ΟΑΕΔ).

‐ Βεβαίωση διακοπής κύριας απασχόλησης του οικείου ασφαλιστικού φορέα.

‐ Λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου.

‐ Κάρτα ανεργίας.

Σε περίπτωση μη προηγούμενης απασχόλησης υποβάλλει Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει προηγούμενη απασχόληση και ότι δεν έχει εγγραφεί σε άλλο ασφαλιστικό φορέα.

β) να είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης. Η κατοχή της αγροτικής εκμετάλλευσης αποδεικνύεται , κατά περίπτωση με τα παρακάτω ενδεικτικά δικαιολογητικά:

‐ Αντίγραφο Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (με τα αντίστοιχα παραστατικά ιδιοκτησίας).

‐ Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Ε1 και το αντίστοιχο Εκκαθαριστικό Φόρου Εισοδήματος.

‐ Αντίγραφο Δήλωσης Ε9 πρόσφατης ημερομηνίας.

‐ Υπεύθυνη δήλωση ότι το περιεχόμενο των αντιγράφων της φορολογικής δήλωσης είναι αληθές και το ίδιο με το υποβληθέν στη ΔΟΥ, εφόσον τα αντίγραφα που υποβάλλοντα δεν είναι επικυρωμένα από τη ΔΟΥ.

‐ Έναρξη αγροτικής δραστηριότητας στην Εφορία, εγγραφή στο Μητρώο ΦΠΑ Αγροτών TAXIS κ.λ.π.

‐ Συμβόλαια αγοράς αγροτικών εκτάσεων, νομίμως μετεγγραμμένα που προέρχονται από αγορά, γονική παροχή, αποδοχή κληρονομιάς, κ.λ.π, .που περιέχουν μόνιμες φυτείες (εφόσον δεν εκμισθώνονται σε τρίτους).

‐ Αποδεικτικά μίσθωσης αγροτικών εκτάσεων που περιέχουν μόνιμες φυτείες.

‐ εκτός των ανωτέρω αντίγραφα ελαιοκομικού, αμπελουργικού μητρώου κ.λ.π.

‐ Συμβόλαια αγοράς αγροτικών εκτάσεων, νομίμως μετεγγραμμένα που προέρχονται από αγορά, γονική παροχή, αποδοχή κληρονομιάς, κ.λ.π., ή αποδεικτικά μίσθωσης αγροτικών εκτάσεων και παραστατικά αγοράς σπόρων ή φυτωρίων ή εφοδίων ή πώλησης προϊόντων της εκμετάλλευσης, προκειμένου για μονοετής καλλιέργειες.

‐ Αποδεικτικά κατοχής ζωικού κεφαλαίου ή μελισσοσμηνών.

‐ Ιδιωτικό συμφωνητικό για την αγορά ζωικού κεφαλαίου/μελισσοσμηνών από άλλο κτηνοτρόφο/μελισσοκόμο, θεωρημένο από Δημόσια αρχή.

‐ Αποδεικτικό δωρεάς εν ζωή κεφαλαίου/μελισσοσμηνών, εφόσον η παραχώρηση έγινε από τους γονείς.

‐ Το ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο είναι ιδιόκτητο και καταγεγραμμένο στα μητρώα και βιβλιάρια του ΥΠΑΑΤ (μητρώο αιγοπροβάτων, βοοειδών, μελισσοκομικό βιβλιάριο, αποδείξεις αγοράς, κ.λ.π.)

γ) να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75), στην οποία να δηλώνει ότι θα εγγραφεί στα μητρώα του ΟΓΑ, ότι για το σκοπό αυτόν εντός έξι (6) μηνών θα υποβάλλει προς τον ΟΓΑ σχετική αίτηση εγγραφής στα μητρώα του και επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας και ότι υποχρεούται με τη συμπλήρωση των δύο (2) ετών να προσκομίσει τη σχετική βεβαίωση εγγραφής στον κλάδο κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ, γιατί σε διαφορετική περίπτωση εάν δεν προσκομίσει τη σχετική βεβαίωση, με υπαιτιότητα του, αναζητούνται και εισπράττονται εντόκως από το Δημόσιο όλα τα ωφελήματα που τυχόν αποκόμισε.»

Επίσης σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Αριθ. 134430/4.3.2011 «Προσδιορισμός του αγροτικού εισοδήματος», ισχύουν τα εξής :

«Άρθρο 1 Για τον προσδιορισμό του προβλεπόμενου στα εδάφια (αγ) της περίπτωσης α΄ και (βα) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 3874/2010 (ΦΕΚ Α΄ 151) ποσοστού εισοδήματος, συγκρίνεται το αγροτικό με το συνολικό εισόδημα. Η σύγκριση αγροτικού και συνολικού εισοδήματος γίνεται σε ατομικό επίπεδο και περιλαμβάνει τα ακόλουθα επιμέρους εισοδήματα, όπως αυτά δηλώνονται στη αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Άρθρο 2 1. Το αγροτικό εισόδημα για τις ανάγκες εφαρμογής του ν.3874/2010 αποτελείται από:

α) Εισοδήματα που αποκτώνται από τις δραστηριότητες της αγροτικής εκμετάλλευσης, στις οποίες περιλαμβάνεται η παραγωγή, αποθήκευση, τυποποίηση, συσκευασία, η εν γένει τοποθέτηση μέχρι και το στάδιο της χονδρικής και λιανικής πώλησης αποκλειστικά των προϊόντων που παράγει η ίδια η αγροτική εκμετάλλευση καθώς και η πρώτη χωρική ή οικοτεχνική μεταποίησή τους.

β) Εισοδήματα που αποκτώνται από την θαλάσσια αλιεία και την αλιεία εσωτερικών υδάτων (εξαιρείται ή υπερπόντια αλιεία), την σπογγαλιεία, την οστρακαλιεία, τη δασοπονία, την υδατοκαλλιέργεια και τη θηραματοπονία.

γ) Εισοδήματα που προέρχονται από τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ισχύος μέχρι 100 KW.

δ) Εισοδήματα που προέρχονται από τη λειτουργία αγροτουριστικών μονάδων

δυναμικότητας έως 10 δωματίων.

ε) Εισοδήματα που προέρχονται από την παροχή αγροτικής εργασίας σε δασαρχεία και από την αγροτική εργασία σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις τρίτων.

στ) Οι αγροτικές ενισχύσεις και οι αποζημιώσεις επί της παραγωγής.

Τα εισοδήματα που δεν προσμετρούνται στο αγροτικό εισόδημα για τη εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου, είναι αυτά που προέρχονται από: την απασχόληση σε εμπορικές επιχειρήσεις, βιοτεχνικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις, ελευθέρια επαγγέλματα, μισθωτές υπηρεσίες και κάθε μορφής εξαρτημένη εργασία, συντάξεις (κύριες, επικουρικές, αναπηρικές κ.α.).

Άρθρο 3

Στο συνολικό εισόδημα, το οποίο συγκρίνεται με το αγροτικό εισόδημα του άρθρου 2 της απόφασης αυτής, δεν προσμετρώνται τα ακόλουθα:

(α) Εισόδημα από ακίνητα.

(β) Εισόδημα από κινητές αξίες π.χ. μερίσματα, προμερίσματα, ομολογίες, ομολογιακά δάνεια, χρεόγραφα κ.α.

(γ) Τόκοι καταθέσεων.

(δ) Έξοδα παράστασης και αποζημιώσεις αιρετών οργάνων, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδικαλιστικών και αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων καθώς και αμοιβές και ποσοστά (εκτός μισθού) των μελών του διοικητικού συμβουλίου νομικών προσώπων.

(ε) Επιδόματα ανεργίας, πολυτέκνων και πάσης φύσεως προνοιακά επιδόματα.»

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ο.Γ.Α )” Πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ

Στην ασφάλιση του Κλάδου υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια:

1) Οι αγρότες, οι απασχολούμενοι δηλ. προσωπικά ή με αυτεπιστασία, συστηματικά και κατά κύριο βιοποριστικό επάγγελμα στην αγροτική οικονομία (ιδιοκτήτες και εκμεταλλευτές αγροκτημάτων, κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι κ.λ.π.).
2) Οι αγρεργάτες, δηλαδή οι απασχολούμενοι κατά κύριο βιοποριστικό επάγγελμα με ημερομίσθιο ή μισθό, σε είδος ή σε χρήμα, σε οποιαδήποτε παραγωγική αγροτική εργασία (εργάτες γης).
3) Οι αλιείς που δεν υπάγονται στην ασφάλιση άλλου φορέα
4) Οι επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι που ασκούν το επάγγελμά τους σε χωριά ή οικισμούς με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων ή κάτω των 1.000 κατοίκων ειδικά για τους νομούς Αττικής, Βοιωτίας, Κορινθίας, Εύβοιας, Αχαΐας και Θεσσαλονίκης, από 1‐1‐2003 υπό προϋποθέσεις και εφόσον δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ
5) Τα πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα και απασχολούνται σε οποιαδήποτε βιοποριστική εργασία σε Δήμους ή Κοινότητες που είχαν πληθυσμό μέχρι και 5.000 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του έτους 1971, υπό τη ρητή προϋπόθεση ότι δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση άλλου φορέα.
6) Από 1‐1‐2004 ασφαλίζονται στον ΟΓΑ, εξαιρούμενοι της ασφάλισης του ΙΚΑ ‐ ΕΤΑΜ, οι απασχολούμενοι με αμοιβή, σε αγροτικές εργασίες της πρωτογενούς αγροτικής δραστηριότητας, σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις ή σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή και το μέγεθος αυτών, ακόμη και αν απασχολούνται περιστασιακά (ανειδίκευτοι εργάτες, αλιεργάτες κ.λπ.). Σχετικές οι διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.3232/2004, όπως ισχύει σήμερα.

Στην ασφάλιση του Κλάδου υπάγονται επίσης προαιρετικά:

1) Οι Έλληνες μοναχοί και μοναχές που απασχολούνται με οποιοδήποτε τρόπο, σε αγροτικές εργασίες. 2) Οι συνταξιούχοι οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα από έμμεσο δικαίωμα, εφόσον απασχολούνται συστηματικά σε εργασίες, για τις οποίες τα πρόσωπα που τις ασκούν υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ.

Ασφάλιση συζύγων

Μέχρι 31‐12‐2003 στις περιπτώσεις που και οι δύο σύζυγοι υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΓΑ, μπορούσε να εξαιρεθεί της ασφάλισης ο ένας εκ των δύο.

Από 1‐1‐2004, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.3232/2004, ασφαλίζονται στον ΟΓΑ υποχρεωτικά και οι δύο σύζυγοι, εφόσον απασχολούνται σε εργασίες, για τις οποίες τα πρόσωπα που τις ασκούν υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ.

Πολλαπλή Απασχόληση

Όσα από τα πρόσωπα του άρθρου 7 (παρ. 1) του Ν.3232/2004, απασχολούνται παράλληλα και αυτοτελώς, κατά κύριο βιοποριστικό επάγγελμα, εντός της ίδιας χρονικής περιόδου και σε άλλες εργασίες ασφαλιστέες στον ΟΓΑ, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΓΑ και για τις εργασίες αυτές, για τις οποίες και καταβάλλουν τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, κατά τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Ν.2458/1997 και Π.Δ.78/1998.

Ασφάλιση σε άλλο φορέα

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ασφάλιση ή η συνταξιοδότηση από άλλο φορέα Κύριας ασφάλισης, από άμεσο δικαίωμα, αποτελεί κώλυμα για την ασφάλιση στον ΟΓΑ (άρθρο 34 του Ν.1140/1981). Συνεπώς, οι ασφαλισμένοι ή οι συνταξιούχοι άλλου φορέα Κύριας ασφάλισης, από άμεσο δικαίωμα, δεν μπορούν να ασφαλιστούν στον ΟΓΑ, ακόμη και αν απασχολούνται συστηματικά σε εργασίες που καλύπτονται από την ασφάλιση του ΟΓΑ. Κατ’ εξαίρεση μπορούν να ασφαλιστούν στον ΟΓΑ οι απασχολούμενοι περιστασιακά σε εργασίες που καλύπτονται από την ασφάλιση άλλου φορέα (π.χ. ΙΚΑ, ΝΑΤ) υπό τη ρητή όμως προϋπόθεση ότι το κύριο επάγγελμά τους από το οποίο και αντλούν το βιοπορισμό τους είναι το αγροτικό (ή άλλο επάγγελμα καλυπτόμενο από την ασφάλιση του ΟΓΑ). Εγγραφή στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου

Η ιδιότητα του ασφαλισμένου του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών αποδεικνύεται με την εγγραφή στα Μητρώα Ασφαλισμένων που καταρτίζονται και τηρούνται στον ΟΓΑ.

Η υπαγωγή στην ασφάλιση του ΟΓΑ αρχίζει προαιρετικά την 1η Ιανουαρίου του επομένου έτους από τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας και υποχρεωτικά την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας και λήγει στο τέλος του έτους συμπλήρωσης του 66ου έτους της ηλικίας ή την τελευταία ημέρα του μήνα πριν από το θάνατο ή την έναρξη συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας. Η ασφάλιση μπορεί να παραταθεί, ύστερα από αίτηση του ασφαλισμένου και πέραν του 66ου έτους της ηλικίας και μόνο για όσο χρόνο απαιτείται για τη θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης λόγω γήρατος.

Η εγγραφή στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου γίνεται με τη συμπλήρωση από τον αρμόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ του ειδικού «Δελτίου Απογραφής Ασφαλισμένων και Επιλογής Ασφαλιστικής Κατηγορίας».

Για τους αυτοτελώς απασχολούμενους στην αγροτική οικονομία, αρμόδιος Ανταποκριτής

ΟΓΑ για την εγγραφή στα Μητρώα είναι ο Ανταποκριτής ΟΓΑ του τόπου κατοικίας. Οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται οι ίδιοι στον Ανταποκριτή ΟΓΑ του τόπου κατοικίας τους για τη σύνταξη του Δελτίου Απογραφής. Αν ο απασχολούμενος δεν προσέλθει να εγγραφεί στα Μητρώα, τότε η εγγραφή του γίνεται αυτεπάγγελτα από τον αρμόδιο Ανταποκριτή.

Η εγγραφή στα Μητρώα του Κλάδου των απασχολούμενων με αμοιβή σε αγροτικές εργασίες της πρωτογενούς δραστηριότητας, σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις ή σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, καθώς και των μετακλητών αλλοδαπών με είσοδο στη χώρα μετά την 1‐1‐2004 γίνεται με ευθύνη του εργοδότη, στον Ανταποκριτή ΟΓΑ του τόπου απασχόλησης.

Εργόσημο ΟΓΑ

Το ΕΡΓΟΣΗΜΟ είναι ο νέος τρόπος αμοιβής των εργατών γης και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών τους.

Ο εργοδότης ‐ κτηματίας, αντί για χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην αμοιβή για την παρεχόμενη αγροτική εργασία, αποδίδει στον εργάτη γης που απασχολεί, εργόσημο ονομαστικής αξίας ίσης με την αμοιβή που έχει συμφωνηθεί μεταξύ τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αμοιβή του εργάτη γης με εργόσημο ΟΓΑ ‐ αντί χρηματικού ποσού ‐ είναι υποχρεωτική.

Ο χρόνος ασφάλισης όλων των εργατών γης, στο εξής, θα υπολογίζεται αποκλειστικά και

υποχρεωτικά, με βάση τις αμοιβές που έχουν λάβει με ΕΡΓΟΣΗΜΟ. Για το λόγο αυτό οι εργάτες γης θα πρέπει, οπωσδήποτε, για να κατοχυρώσουν το δικαίωμά τους για Ασφάλιση, Περίθαλψη και Σύνταξη από τον ΟΓΑ, να ζητούν την πληρωμή τους μόνο με ΕΡΓΟΣΗΜΟ.

Ασφαλιστικές κατηγορίες

Οι αυτοτελώς απασχολούμενοι στην αγροτική οικονομία μπορούν να επιλέξουν με δήλωσή τους μια από τις επτά (7) ασφαλιστικές κατηγορίες του Κλάδου, επί των ποσών των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές για σύνταξη και ασθένεια.

Ο ασφαλισμένος μπορεί να αλλάξει ασφαλιστική κατηγορία με αίτησή του. Η μεταβολή ισχύει από την πρώτη Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Αναδρομική αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας δεν επιτρέπεται.

Από 1‐1‐2012, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011, οι πέντε πρώτες ασφαλιστικές κατηγορίες είναι υποχρεωτικές και οι υπόλοιπες προαιρετικές. Οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται στην 1η ασφαλιστική κατηγορία και μετατάσσονται στις επόμενες και μέχρι την 5η υποχρεωτική κατηγορία ανά τριετία, με εξαίρεση τη μετάταξη από την 1η στη 2η υποχρεωτική κατηγορία, η οποία πραγματοποιείται μετά από πέντε έτη ασφάλισης. Οι ασφαλισμένοι με αίτηση τους, η οποία υποβάλλεται οποτεδήποτε στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, μπορούν να επιλέξουν ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία από αυτή που υπάγονται υποχρεωτικά κατά τα ανωτέρω ή, εφόσον βρίσκονται σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, να επιλέξουν κατώτερη. Στην τελευταία περίπτωση κατατάσσονται στην ασφαλιστική κατηγορία στην οποία θα υπάγονται υποχρεωτικά, εάν δεν είχαν επιλέξει ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία. Για τα μέλη Ομόρρυθμων και Ετερόρρυθμων Εταιρειών (Ο.Ε. ‐ Ε.Ε.) ‐ εφόσον υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ ‐ έχει οριστεί, από 1‐1‐2005, ως κατώτατη ασφαλιστική κατηγορία η 5η. Στην 5η τουλάχιστον ασφαλιστική κατηγορία κατατάσσονται και οι απασχολούμενοι στην αγροτική οικονομία ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που έχουν ενταχθεί σε επενδυτικά προγράμματα για την αγροτική ανάπτυξη (όπως αγροτουρισμός, αγροβιοτεχνία). Επίσης, κατατάσσονται υποχρεωτικά στην 7η ασφαλιστική κατηγορία οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ που έχουν εγκαταστήσει φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος μέχρι 100 kw.

Για τους νεοϋπαγόμενους από 1‐1‐2004 στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α. ανειδίκευτους εργάτες του πρωτογενούς τομέα, αλιεργάτες και μετακλητούς αλλοδαπούς με είσοδο στη χώρα από 1‐1‐2004 και μετά, έχει οριστεί ως κατώτατη υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία η 5η. Τα ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Διαδικασία καταβολής Εισφορών‐Υπόχρεοι α) Αυτοτελώς απασχολούμενοι

Οι αυτοτελώς απασχολούμενοι στην αγροτική οικονομία υποχρεούνται να καταβάλλουν οι ίδιοι τις ασφαλιστικές εισφορές τους για όσο χρόνο είναι ασφαλισμένοι.

Οι μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές είναι απαιτητές στο τέλος κάθε εξαμήνου και εισπράττονται μέσα στο επόμενο εξάμηνο. Για την καταβολή της εισφοράς κάθε εξαμήνου, ο ΟΓΑ αποστέλλει σε κάθε ασφαλισμένο μέσα στο επόμενο εξάμηνο, ειδική ειδοποίηση καταβολής της εισφοράς (Ταχυπληρωμή). Το περιεχόμενο των ειδοποιήσεων και ο χρόνος αποστολής τους ορίζονται, σύμφωνα με τις Καταστατικές διατάξεις του ΟΓΑ, με απόφαση του Διοικητή ΟΓΑ. Η ειδοποίηση εξοφλείται σε οποιοδήποτε Ταχυδρομικό Γραφείο ή αγροτικό διανομέα, απαραιτήτως μέσα στην προθεσμία που αναγράφεται σ’ αυτή. Μετά τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής η ειδοποίηση που δεν έχει εξοφληθεί εμπρόθεσμα, καθίσταται άκυρη.

Οι εισφορές που δεν εξοφλούνται εμπρόθεσμα καταβάλλονται αναπροσαρμοσμένες (με βάση τα νέα ποσά εισφορών) μαζί με την εισφορά του επόμενου εξαμήνου (συμπεριλαμβάνονται στην επόμενη ειδοποίηση). Δεν επιτρέπεται η μερική εξόφληση του ποσού που αναγράφεται σε κάθε ειδοποίηση ‐ απόδειξη. Ο ασφαλισμένος πρέπει να πληρώνει τις εισφορές του πάντοτε εμπρόθεσμα και με τις ειδοποιήσεις που του στέλνονται. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (απώλεια ειδοποίησης, εμπρόθεσμη καταβολή, κ.α.) υπάρχει η δυνατότητα να εξοφληθούν οι εισφορές μέσω της Τράπεζας Πειραιώς, με την προσκόμιση ειδικού εντύπου συμπληρωμένου από τον αρμόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ.

β) Μισθωτοί ‐ ανειδίκευτοι εργάτες του πρωτογενούς τομέα

Για τους μισθωτούς ανειδίκευτους εργάτες του πρωτογενούς τομέα, τους αλιεργάτες και τους μετακλητούς αλλοδαπούς με είσοδο στη χώρα μετά την 1‐1‐2004, υπόχρεος για την καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης‐εκμετάλλευσης ή ο προσκαλών εργοδότης στην περίπτωση των μετακλητών αλλοδαπών. Για τους μετακλητούς αλλοδαπούς προκαταβάλλονται, μέσω της ΑΤΕ, εισφορές ενός τριμήνου με την προσκόμιση ειδικού εντύπου συμπληρωμένου από τον αρμόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ. Η πληρωμή των εισφορών για τους μισθωτούς γίνεται μόνο μέσω της Τράπεζας Πειραιώς με την προσκόμιση του ειδικού ειδοποιητηρίου που στέλνει ο ΟΓΑ δύο φορές το χρόνο στους υπόχρεους εργοδότες. Σχετικά με την είσπραξη των εισφορών των μισθωτών, ισχύουν όσα προαναφέρονται στην παράγραφο 2α «Αυτοτελώς απασχολούμενοι». Ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλει μέχρι τη ληκτική ημερομηνία πληρωμής το σύνολο των οφειλόμενων εισφορών. Σε περίπτωση που αδυνατεί να τις καταβάλει εφάπαξ, μπορεί να τις καταβάλει και τμηματικά με το ίδιο ειδοποιητήριο, μέσα στην ταχθείσα προθεσμία. Σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής του συνόλου της οφειλής μέσα στην ορισθείσα προθεσμία, ο υπόχρεος δύναται, εφόσον το επιθυμεί, να καταβάλει τις εισφορές του ‐ ή και μέρος αυτών ‐ και μετά τη ληκτική ημερομηνία, με το ειδοποιητήριο που του έχει αποσταλεί. Στην περίπτωση όμως αυτή δεν θα είναι ασφαλιστικά ενήμερος, δεδομένου ότι το οφειλόμενο ποσό θα έχει αναπροσαρμοστεί. Αν ο υπόχρεος επιθυμεί να λάβει ασφαλιστική ενημερότητα, θα πρέπει απαραιτήτως πριν την εκπρόθεσμη πληρωμή να απευθυνθεί στον ΟΓΑ, Κεντρική Υπηρεσία ή αρμόδιο Περιφερειακό Υποκατάστημα, προκειμένου να ενημερωθεί για το αναπροσαρμοσμένο ποσό των εισφορών που θα πρέπει να καταβάλει, ώστε να θεωρηθεί ασφαλιστικά ενήμερος

Ποσά εισφορών έτους 2014 αυτοτελώς απασχολούμενων αγροτών Κλάδου Κύριας

Ασφάλισης :
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΛΑΣΗ    ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ
1η    752,49
2η    850,53
3η    953,49
4η    1.096,17
5η    1.250,85
6η    1.443,21
7η    1.634,13

Μηνιαία εισφορά έτους 2014 μισθωτών ‐ ανειδίκευτων εργατών και μετακλητών πολιτών τρίτων χωρών :
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    Σύνολο μηνιαίας εισφοράς* (μέχρι 30‐09‐2014)    Σύνολο μηνιαίας εισφοράς* (από 01‐10‐2014)
5η    178,81    178,92
6η    206,65    206,76
7η    234,28    234,39

Έκδοση βεβαιώσεων

Οι βεβαιώσεις για την ασφάλιση στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης (έναρξη ασφάλισης, διάρκεια ασφάλισης κ.λ.π.) χορηγούνται από την Κεντρική Υπηρεσία και από τα Υποκαταστήματα του ΟΓΑ. Οι βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας των ασφαλισμένων του Κλάδου και των εργοδοτών χορηγούνται και από τους Ανταποκριτές του ΟΓΑ.

Οι βεβαιώσεις που χορηγούνται στους υπηκόους τρίτων χωρών, προκειμένου να
χρησιμοποιηθούν ως δικαιολογητικό για τη χορήγηση ‐ ανανέωση της άδειας διαμονής
τους, από τις Περιφέρειες της Χώρας, χορηγούνται από τους αρμόδιους Ανταποκριτές ΟΓΑ.
( Ιστοσελίδα : www. oga.gr)

II. ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ.

1. ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΣΕ «O.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.» ΚΑΙ « ΕΛ.Γ.Α »
Το κεφάλαιο αυτό θέλει να επισημάνει την σπουδαιότητα, που έχει για την ορθή λογιστική παρακολούθηση των αγροτών, η γνώση της υποβολής στοιχείων που γίνεται από τους αγρότες σε δύο κυρίως οργανισμούς τον «Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.» και τον « ΕΛ.Γ.Α » . Η επισήμανση αυτή γίνεται με σκοπό αφενός, για τον συνδυασμό της καταγραφής στοιχείων, που απαιτούνται από τις διάφορες Νομοθετικές ρυθμίσεις (απαιτήσεις επιδοτήσεων/αποζημιώσεων και από 1/1/2014 φορολογικές απαιτήσεις ) και αφετέρου με σκοπό να ελέγχεται η συνάφεια των στοιχείων που δηλώνονται στις διάφορες δημόσιες αρχές.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων) είναι ο Ελληνικός Οργανισμός πληρωμών των κοινοτικών ενισχύσεων και εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στόχος του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πληρωμών είναι να καταβάλλει, τις αγροτικές ενισχύσεις που χορηγούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στον γεωργικό τομέα. ( Ιστοσελίδα : www.opekepe.gr) Ορισμένες από τις ενισχύσεις αυτές εξακολουθούν να συνδέονται άμεσα με την παραγωγή, ωστόσο, οι περισσότερες άμεσες ενισχύσεις έχουν αποσυνδεθεί και παρέχονται βάσει του καθεστώτος εισοδηματικής στήριξης που ονομάζεται “καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης” (ΚΕΕ). Στο πλαίσιο του ΚΕΕ, οι ενισχύσεις που παρέχονται στους γεωργούς δεν συνδέονται με την παραγωγή τους. Αυτό έγινε για να δοθεί στους γεωργούς η δυνατότητα να επιλέγουν ελεύθερα τι θα καλλιεργήσουν στη γη τους, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που ανήκουν σε καθεστώς στήριξης. Οι άμεσες ενισχύσεις υπάγονται στην αρχή της “πολλαπλής συμμόρφωσης”, βάσει της οποίας οι γεωργοί οφείλουν να ικανοποιούν ορισμένες απαιτήσεις για να μπορούν να λάβουν αυτές τις ενισχύσεις. Οι απαιτήσεις αφορούν τρεις τομείς: 1. τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων και των φυτών,2. το περιβάλλον, 3. την καλή μεταχείριση των ζώων. Εάν ο γεωργός δεν ικανοποιεί αυτές τις απαιτήσεις, υφίσταται μείωση των άμεσων ενισχύσεων ή αποκλείεται από αυτές. Οι άμεσες ενισχύσεις διακρίνονται σε καθεστώτα στήριξης:

Καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης

Καθεστώς ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι

Καθεστώς ενίσχυσης για παραγωγούς ζαχαρότευτλων

Καθεστώς συνδεδεμένης ενίσχυσης για τομάτα μεταποίησης

Μέτρα ειδικής στήριξης στο πλαίσιο του άρθρου 68 του Καν. (ΕΚ) 73/2009

Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης & μετατροπής αμπελουργικών εκτάσεων

Πρόγραμμα εκρίζωσης αμπελουργικών εκτάσεων

Κοινοτικό πρόγραμμα στήριξης για τα Μικρά Νησιά Αιγαίου (ΜΝΑ)

Επιχειρησιακά προγράμματα οργανώσεων παραγωγών & ενίσχυση σε ομάδες παραγωγών για προαναγνώριση

Οργανώσεις ελαιουργικών φορέων

Σύστημα Δημοσιοποίησης Πληρωμών ΟΠΕΚΕΠΕ

Κριτήρια Αναζήτησης

*Α.Φ.Μ. (9 ψηφία)

Ταυτότητα (4 τελευταία ψηφία)

ΑΜΚΑ

Έτος Ενίσχυσης

Παρακαλώ πολύ εισάγετε τα κριτήρια αναζήτησης, προσδιορίζοντας υποχρεωτικά το 9ψήφιο Α.Φ.Μ. του δικαιούχου, ένα τουλάχιστον εκ των ταυτότητα (4 τελευταία ψηφία) ή ΑΜΚΑ και προαιρετικά το έτος ενίσχυσης.

Τελευταία ενημέρωση: 14/11/2014 2:34:37 μμ Εκτιμώμενη νέα ενημέρωση: ‐

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται αφορούν τις πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί από την 21/10/2010 έως σήμερα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πληρωμές γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστοχώρο

http://e‐services.minagric.gr/
Εντολές Πληρωμής

Πληρωμή
Ημερομηνία Πληρωμής
Έτος Ενίσχυσης
Αριθμός Εντολής
Ποσό
Επώνυμο/Επωνυμία
http://www.opekepe.gr/sdip.asp

Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύεται από τον Υπουργό Γεωργίας. Αποτελεί τον κεντρικό φορέα ασφαλιστικής κάλυψης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα και σήμερα ο ΕΛΓΑ λειτουργεί με βάση το Νόμο 3877/2010 (ΦΕΚ 160) «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας» ( Ιστοσελίδα : www.elga.gr)

ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΜΑΑΕ)

Όποιος ξεκινά κάποια αγροτική απασχόληση θα πρέπει να γραφτεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) που εφαρμόζει ο ΟΠΕΚΕΠΕ και στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα που ασκούν στην Επικράτεια αγροτική δραστηριότητα ή κατέχουν αγροτική εκμετάλλευση. Διαδικτυακή Εκτύπωση Βεβαίωσης Εγγραφής ΜΑΑΕ και Βεβαίωσης Επαγγελματία Αγρότη, μπορεί να γίνει από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.opekepe.gr/kkea.asp.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΣΔΕ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ)

Με τον Κανονισμό 3508/1992 (Ε.Ε), θεσπίστηκε η υποχρέωση εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχειρίσεως και ελέγχου (ΟΣΔΕ) στους τομείς της φυτικής και ζωικής παραγωγής με σκοπό τον έλεγχο της κανονικότητας και της νομιμότητας των χρηματοδοτήσεων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ). Η δήλωση ΟΣΔΕ αποτελείται από αίτηση ενιαίας ενίσχυσης για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων, από τη δήλωση καλλιέργειας/εκτροφής για τον ΕΛΓΑ και την αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

ΕΝΙΑΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ

Καρδιά ασφαλιστικού συστήματος του ΕΛΓΑ, είναι η Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας για τους γεωργούς ή, όταν πρόκειται για κτηνοτρόφους, η Ενιαία Δήλωση Εκτροφής.

Με το νέο Νόμο 3877/2010 (ΦΕΚ 160 Α΄/ 20.9.2010) καθιερώνεται η Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/ Εκτροφής, η οποία υποβάλλεται από τους παραγωγούς σε ετήσια βάση. Η υποβολή της Δήλωσης Καλλιέργειας / Εκτροφής είναι υποχρεωτική για όλους όσους διατηρούν αγροτική εκμετάλλευση είτε είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες είτε όχι.

Στη Δήλωση αναφέρεται το σύνολο των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και υποβάλλεται μαζί με την Αίτηση Ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι παραγωγοί που οι καλλιέργειές τους δεν έχουν ενταχθεί στο ΟΣΔΕ (για δικαιώματα, κλπ) θα πρέπει επίσης να υποβάλλουν την Αίτηση Ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί μαζί μ΄ αυτήν υποβάλλεται αυτόματα και η Δήλωση Καλλιέργειας/ Εκτροφής του ΕΛ.Γ.Α. Στην πράξη η δήλωση καλλιέργειας/ εκτροφής είναι αποτέλεσμα της Αίτησης που υποβάλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) την οποία, αξίζει να σημειωθεί ότι είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν όλοι όσοι έχουν αγροτική εκμετάλλευση, ανεξάρτητα από το αν λαμβάνουν ή όχι ενισχύσεις και ανεξάρτητα από το αν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή όχι.

Η ειδική ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται απευθείας μέσα από την εφαρμογή που χρησιμοποιείται για την παραλαβή και επεξεργασία της Αίτησης για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης και τα λοιπά καθεστώτα στήριξης στα πλαίσια των Κανονισμών (ΕΚ) 73/2009 και 1405/2006 του Συμβουλίου (δήλωση ΟΣΔΕ).

Οι αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης υποβάλλονται μέχρι και τη 15η Μαΐου εκάστου έτους. Στην περίπτωση που η 15η Μαΐου συμπίπτει να είναι Σάββατο ή Κυριακή η καταληκτική ημερομηνία υποβολής μεταφέρεται για τη Δευτέρα που ακολουθεί.

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ – ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΡΟΩΝ ‐ ΕΚΡΟΩΝ

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ. 262385/21.4.10 για την εφαρμογή της Πολλαπλής Συμμόρφωσης, οι γεωργοί που λαμβάνουν κοινοτικές ενισχύσεις, υποχρεούνται μεταξύ άλλων να τηρούν μητρώο εισροών και εκροών στην εκμετάλλευσή τους, το οποίο περιλαμβάνει και παραστατικά αγοράς (κυρίως για σπόρους, λιπάσματα, ζωοτροφές) και πώλησης (κυρίως προϊόντα της εκμετάλλευσης, ζωοτροφές, καθώς και ημερολόγιο εργασιών. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. έχει συντάξει ένα υπόδειγμα Μητρώου Εισροών – Εκροών, το οποίο στην αρχική του σελίδα περιλαμβάνει τα στοιχεία του γεωργού και τις οδηγίες συμπλήρωσης, και στις επόμενες διαθέτει πίνακες για την καταγραφή των εισροών φυτικής παραγωγής, των ζωοτροφών, των εκροών, καθώς και ημερολόγιο εργασιών. Επισημαίνεται ότι η συμπλήρωση του συνημμένου μητρώου, είναι ανεξάρτητη και δεν απαλλάσσει επ’ ουδενί το γεωργό από την υποχρέωση τήρησης του «Μητρώου Φαρμακευτικής Αγωγής», των «Μητρώων Κτηνοτροφικής Εκμετάλλευσης για τη Σήμανση και Καταγραφή Ζωικού Κεφαλαίου» , καθώς και οποιουδήποτε άλλου Μητρώου, Βιβλίου ή Στοιχείου απαιτείται από την Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία, γεωργικής, υγειονομικής, φορολογικής ή οποιασδήποτε άλλης φύσης.Κάθε γεωργός που έχει στην κατοχή του αιγοπρόβατα πρέπει να τους εφαρμόζει σήμανση και να τα καταγράφει σε μητρώο, ενημερώνοντας τις κτηνιατρικές αρχές για την ετήσια απογραφή τους και ενδεχόμενες μετακινήσεις. Η σήμανση και καταγραφή ελέγχεται τόσο από τις Δ/νσεις Κτηνιατρικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, όσο και από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και οι διαπιστούμενες παραβάσεις οδηγούν σε μείωση όλων των ενισχύσεων που δικαιούται ο γεωργός μέσω της Πολλαπλής Συμμόρφωσης, ανεξάρτητα από τον αν οι ενισχύσεις αυτές σχετίζονται με τη διατήρηση ζωικού κεφαλαίου. Επιπλέον, σε κάποιες περιπτώσεις παραβάσεων επιβάλλονται διοικητικές ποινές και πρόστιμα από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.

ΕΝΙΑΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ (ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ)

Η Ενιαία Ενίσχυση χορηγείται κατ’ έτος ασχέτως είδους και ύψους της παραγωγής (γι’ αυτό και ονοµάστηκε αποσυνδεδεµένη ή αποδεσµευµένη). Η «Ενιαία Ενίσχυση» υποδιαιρείται σε ατοµικά δικαιώµατα. Το ατοµικό δικαίωµα ενίσχυσης αποτελεί την ενίσχυση που λαµβάνει ο παραγωγός ανά εκτάριο γης. Η αξία του υπολογίζεται κατά βάση από το µέσο συνολικό ποσό ενίσχυσης που έλαβε ο παραγωγός σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο αναφοράς δια του µέσου όρου της έκτασης που χρησιµοποιήθηκε κατά τη ίδια περίοδο. Τα ατοµικά δικαιώµατα (συνολικά ή µέρος αυτών) µπορούν να µεταβιβάζονται µε κληρονοµιά ή δωρεά, να πωλούνται µε ή χωρίς την αρχική έκταση γης, ανάλογα µε την περίπτωση, ή ακόµα και να ενοικιάζονται, πάντα όµως µαζί µε την έκταση. Τα δικαιώµατα ενεργοποιούνται σε ετήσια βάση και την διαχείριση των µεταβολών των δικαιωµάτων αναλαµβάνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Σημειώνεται στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες για τα ανωτέρω θέματα, όπως το « ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ‐ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ‐ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΓΑ ‐ ΜΗΤΡΩΟ »

Διαδικτυακή Εκτύπωση Βεβαίωσης Εγγραφής ΜΑΑΕ και Βεβαίωσης Επαγγελματία Αγρότη

Η βεβαίωση εκδίδεται για κάθε νόμιμη χρήση και ισχύει από 01/01/2014 έως 31/01/2015.

Για να συνδεθείτε θα πρέπει να καταχωρήσετε το ΑΦΜ και είτε τα τέσσερα (4) τελευταία ψηφία της Αστυνομικής Ταυτότητας που έχετε δηλώσει στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης 2013,είτε το ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης).
Η εφαρμογή εμφανίζει πληροφορίες εισοδήματος βάσει αρχείων του ΚΕΠΥΟ (οικ. έτος 2013), πληροφορίες ταυτοποίησης με αρχείο δικαιούχων ΟΓΑ (έτος 2013),ποσοστό αγροτικού εισοδήματος και χρόνο απασχόλησης.
Η Βεβαίωση επαγγελματία αγρότη και εγγραφής στο ΜΑΕΕ χορηγείται για τους 296.174 αγρότες που έχουν υποβάλει αίτηση εγγραφής στο ΜΑΕΕ στα πλαίσια υποβολής δήλωσης ΟΣΔΕ έτους 2013 και για τους οποίους ισχύουν οι προϋποθέσεις εισοδήματος και χρόνου απασχόλησης που προβλέπονται στο Νόμο 3874/ΦΕΚ 151/2010.
Η Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΑΕΕ χορηγείται για τους 455.335 αγρότες που έχουν υποβάλει αίτηση εγγραφής στο ΜΑΕΕ στα πλαίσια υποβολής δήλωσης ΟΣΔΕ έτους 2013 και δεν ισχύουν οι προϋποθέσεις του επαγγελματία αγρότη
Οι παραγωγοί‐αγρότες είναι υπεύθυνοι για την διαρκή ενημέρωση του ΜΑΕΕ σε ετήσια βάση.

…………………………………………..

Εκτύπωση βεβαίωσης

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου

Ψηφία ταυτότητας (4 τελευταία)

ΑΜΚΑ

2. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ( ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ )” open=”no”]A) Αρ. πρωτ.: Α2‐718/28.7.2014. Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης καιΕμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)

Άρθρο 38 Διακίνηση και εμπορία νωπών οπωρολαχανικών

Η εμπορία και διακίνηση νωπών οπωρολαχανικών διέπεται από τις προδιαγραφές εμπορίας που προβλέπονται στο μέρος Α του παραρτήματος I του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 (EE L 157 της 15.6.2011, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις από τις προδιαγραφές εμπορίας επιτρέπονται στις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 του παραπάνω Κανονισμού.

Κατά την εμπορία και διακίνηση νωπών οπωρολαχανικών, τοποθετούνται επί των εμπορικών συσκευασιών (σάκοι, κιβώτια, τελάρα, κλούβες κλπ.), καθώς και επί όλων των εκδιδόμενων παραστατικών, οι ενδείξεις επισήμανσης που προβλέπονται από τον Κανονισμό 543/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ειδικά για τα εγχώρια οπωρολαχανικά, αναγράφεται υποχρεωτικά και ο τόπος παραγωγής και για το είδος «πατάτες», αναγράφεται υποχρεωτικά και η ποικιλία.

Για τα νωπά οπωρολαχανικά που διακινούνται με μεταφορικό μέσο σε μεγάλους περιέκτες, οι ενδείξεις της προηγούμενης παραγράφου 2 αναγράφονται στο έγγραφο που συνοδεύει το εμπόρευμα ή σε δελτίο το οποίο τοποθετείται ευκρινώς στο εσωτερικό του μεταφορικού μέσου.
Στα εκδιδόμενα παραστατικά διακίνησης και εμπορίας νωπών οπωρολαχανικών μέχρι το στάδιο της λιανικής πώλησης, συμπληρώνεται, πέραν των άλλων πεδίων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών και ο Αριθμός Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωρολαχανικών (ΜΕΝΟ) του εκδότη του παραστατικού, εφόσον υποχρεούται να διαθέτει αριθμό ΜΕΝΟ.
Ως τελικός συσκευαστής ‐ τυποποιητής νωπών οπωρολαχανικών ορίζεται ο συσκευαστής του οποίου η συσκευασία φτάνει ως έχει στο στάδιο της λιανικής πώλησης.
Ειδικά για τα προϊόντα του κατωτέρω πίνακα (Α):

ΠΙΝΑΚΑΣ (Α)

(α). Μήλα (β). Εσπεριδοειδή (γ). Ακτινίδια (δ). Μαρούλια, κατσαρά αντίδια και πλατύφυλλα αντίδια (ε). Ροδάκινα και Νεκταρίνια (στ). Αχλάδια (ζ). Φράουλες (η). Γλυκές πιπεριές (θ). Επιτραπέζια σταφύλια (ι). Τομάτες (ια). Πατάτες (ιβ). Κρεμμύδια

α) όταν τελικός συσκευαστής εγχώριων νωπών οπωρολαχανικών είναι ο ίδιος ο παραγωγός, υποχρεούται να αναγράφει επί των εμπορικών συσκευασιών ή σε ετικέτες, πέραν των άλλων ενδείξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 2, και τον Αριθμό Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωρολαχανικών (ΜΕΝΟ) και τον αριθμό παρτίδας παραγωγής, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 7.

β) όταν τελικός συσκευαστής εγχώριων νωπών οπωρολαχανικών είναι το συσκευαστήριο ‐ έμπορος, υποχρεούται να αναγράφει επί των εμπορικών συσκευασιών ή σε ετικέτες, πέραν των άλλων ενδείξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 2, και τον Αριθμό Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωρολαχανικών (ΜΕΝΟ) του συσκευαστηρίου και τον αριθμό παρτίδας παραγωγής όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 7. Σε περίπτωση που η συσκευασία αφορά προϊόντα ενός και μόνο παραγωγού, αναγράφεται και το ονοματεπώνυμο και ο Αριθμός Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωρολαχανικών (ΜΕΝΟ) του παραγωγού, εφόσον υποχρεούται να διαθέτει, άλλως αναγράφεται ο Αριθμός του Φορολογικού του Μητρώου (Α.Φ.Μ.).

γ) όταν ο έμπορος προμηθεύεται από χώρες της Ε.Ε. ή εισάγει από Τρίτες Χώρες νωπά οπωροκηπευτικά, υποχρεούται να αναγράφει επί των εμπορικών συσκευασιών ή σε ετικέτες, πέραν των άλλων ενδείξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 2, και τον δικό του Αριθμό Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωρολαχανικών (ΜΕΝΟ) και τον αριθμό παρτίδας εισαγωγής όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 8.

δ) Ο αριθμός παρτίδας παραγωγής ‐ εισαγωγής αναγράφεται υποχρεωτικά σε όλα τα εκδιδόμενα παραστατικά διακίνησης και εμπορίας νωπών οπωρολαχανικών.

Προκειμένου για εγχώρια νωπά οπωρολαχανικά του Πίνακα (Α) ο αριθμός παρτίδας παραγωγής αποτελείται:

α) για τον παραγωγό ‐ τελικό συσκευαστή από τον αύξοντα αριθμό εγγραφής στο Βιβλίο Ιχνηλασιμότητας της παραγράφου 11 και την ημερομηνία συσκευασίας (ηη/μμ/εε).

β) για τον τελικό συσκευαστή ‐ έμπορο, από τον αριθμό του παραστατικού διακίνησης του συσκευαστηρίου προς τρίτους και την ημερομηνία συσκευασίας (ηη/μμ/εε), όταν η συσκευασία αφορά παραλαβές από περισσότερους του ενός παραγωγούς.

γ) για τον τελικό συσκευαστή ‐ έμπορο, από τον αριθμό του παραστατικού διακίνησης του παραγωγού, τον αύξοντα αριθμό εγγραφής στο Βιβλίο Ιχνηλασιμότητας και την ημερομηνία συσκευασίας (ηη/μμ/εε), όταν η συσκευασία αφορά παραλαβή από έναν και μόνο παραγωγό.

Προκειμένου για προερχόμενα από χώρες της Ε.Ε. ή εισαγόμενα από Τρίτες Χώρες νωπά οπωρολαχανικά του Πίνακα (Α), ο αριθμός παρτίδας εισαγωγής αποτελείται από τον αριθμό του παραστατικού παραλαβής του μεταφορέα, όπως αυτό προβλέπεται κάθε φορά από τις διατάξεις του Υπ. Οικονομικών, τον αύξοντα αριθμό εγγραφής στο Βιβλίο Ιχνηλασιμότητας και την ημερομηνία παραλαβής (ηη/μμ/εε).
Απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο η αφαίρεση ή η καταστροφή των παραπάνω πινακίδων ‐ ετικετών καθώς και η αλλοίωση των αναγραφομένων επί αυτών ενδείξεων.
Στις συσκευασίες πατάτας επιτρέπεται η ύπαρξη ξένων υλών (χώμα κλπ.) μέχρι ποσοστό 1,5% στο καθαρό βάρος τους.

ΒΙΒΛΙΟ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

α) Το ΒΙΒΛΙΟ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ νωπών οπωρολαχανικών, τηρείται είτε χειρόγραφα είτε μηχανογραφημένα, για τα προϊόντα του ΠΙΝΑΚΑ (Α) της παραγράφου 6 και θεωρείται από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του εκάστοτε υπόχρεου τήρησής του.

Υπόχρεοι τήρησης του ΒΙΒΛΙΟΥ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ είναι οι εκάστοτε υποχρεωση αναγραφής του αριθμού παρτίδας παραγωγής ‐ εισαγωγής για τα προϊόντα του ΠΙΝΑΚΑ (Α) της παραγράφου 6.

β) Το ΒΙΒΛΙΟ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ εγχώριων νωπών οπωρολαχανικών διαγραμμιζεται υποχρεωτικά με τις κατωτέρω στήλες, σε κάθε μία εκ των οποίων γίνεται και η ανάλογη εγγραφή, ως εξής:

‐ Στην πρώτη στήλη, με τίτλο «Α/Α ΕΓΓΡΑΦΗΣ», αναγράφεται, κατά σειρά εγγραφών για κάθε παρτίδα χωριστά, ο αύξων αριθμός εγγραφής, ο οποίος αναριθμείται εξαρχής την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.

‐ Στη δεύτερη στήλη, με τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ», αναγράφονται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και ο Αριθμός Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωρολαχανικών (ΜΕΝΟ) του παραγωγού και ο αριθμός και η ημερομηνία του παραστατικού διακίνησης. Εάν ο παραγωγός δεν υποχρεούται να διαθέτει Αριθμό Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωρολαχανικών (ΜΕΝΟ), αναγράφεται ο Αριθμός του Φορολογικού του Μητρώου (Α.Φ.Μ.).

‐ Στην τρίτη στήλη, με τίτλο «ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ‐ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ», αναγράφονται υποχρεωτικά η χώρα καταγωγής του προϊόντος, καθώς και ο δήμος και το τοπωνύμιο, εφόσον υπάρχει, παραγωγής του προϊόντος, για κάθε παραλαβή ‐ παρτίδα χωριστά.

‐ Στην τέταρτη στήλη, με τίτλο «ΕΙΔΟΣ ‐ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ‐ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ», αναγράφονται το είδος, η ποικιλία και η ποιοτική κατηγορία, για κάθε είδος ‐ παραλαβή ‐ παρτίδα χωριστά, όπου οι ενδείξεις αυτές προβλέπονται. Ειδικά για το είδος «πατάτες», η ποικιλία αναγράφεται υποχρεωτικά.

‐ Στην πέμπτη στήλη, με τίτλο «ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ‐ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ», αναγράφεται το μικτό βάρος του παραληφθέντος προϊόντος και εφόσον αυτό είναι συσκευασμένο, ο αριθμός των συσκευασιών ανά μέσο/τύπο συσκευασίας, όπως προκύπτουν από το σχετικό παραστατικό διακίνησης, για κάθε παραλαβή ‐ παρτίδα χωριστά.

‐ Στην έκτη στήλη, με τίτλο «ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ‐ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ», αναγράφονται το μικτό βάρος του συσκευασθέντος ή ανασυσκευασθέντος προϊόντος, καθώς και ο αριθμός των παραχθέντων συσκευασιών. Η στήλη αυτή συμπληρώνεται εφόσον το προϊόν συσκευάζεται για πρώτη φορά ή ανασυσκευάζεται με σκοπό την περαιτέρω διάθεση.

‐ Στην έβδομη στήλη, με τίτλο «ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ», αναγράφεται ο αριθμός παρτίδας παραγωγής όπως ορίζεται στην παράγραφο 7.

γ) Το ΒΙΒΛΙΟ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ νωπών οπωρολαχανικών προερχόμενων από χώρες της EE ή εισαγόμενων από Τρίτες Χώρες, διαγραμμίζεται υποχρεωτικά με τις κατωτέρω στήλες, σε κάθε μία εκ των οποίων γίνεται και η ανάλογη εγγραφή, ήτοι:

‐ Στην πρώτη στήλη, με τίτλο «Α/Α ΕΓΓΡΑΦΗΣ», αναγράφεται κατά σειρά εγγραφών, για κάθε παρτίδα χωριστά, ο αύξων αριθμός εγγραφής ο οποίος αναριθμείται εξαρχής κάθε ημέρα.

‐ Στη δεύτερη στήλη, με τίτλο «ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ‐ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ», αναγράφεται η χώρα καταγωγής και ο προμηθευτής, για κάθε παρτίδα παραλαβής χωριστά.

‐ Στην τρίτη στήλη, με τίτλο «ΕΙΔΟΣ ‐ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ‐ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ», αναγράφεται το είδος, η ποικιλία και η ποιοτική κατηγορία για κάθε παρτίδα παραλαβής χωριστά, όπου οι ενδείξεις αυτές προβλέπονται. Ειδικά για το είδος πατάτες, η ποικιλία αναγράφεται υποχρεωτικά.

‐ Στην τέταρτη στήλη, με τίτλο «ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ‐ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ», αναγράφεται το μικτό βάρος του παραληφθέντος προϊόντος και εφόσον αυτό είναι συσκευασμένο, ο αριθμός των συσκευασιών ανά μέσο/τύπο συσκευασίας, όπως προκύπτουν από το σχετικό παραστατικό διακίνησης, για κάθε παραλαβή ‐ παρτίδα χωριστά.

‐ Στην πέμπτη στήλη, με τίτλο «ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ‐ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ», αναγράφεται το μικτό βάρος του συσκευασθέντος ή ανασυσκευασθέντος προϊόντος, καθώς και ο αριθμός των παραχθέντων συσκευασιών. Η στήλη αυτή συμπληρώνεται, εφόσον το προϊόν συσκευάζεται για πρώτη φορά ή ανασυσκευάζεται με σκοπό την περαιτέρω διάθεση.

‐ Στην έκτη στήλη, με τίτλο «ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ», αναγράφεται ο αριθμός παρτίδας εισαγωγής όπως ορίζεται στην παράγραφο 8.

Την ευθύνη για τις ενδείξεις επί των εμπορικών συσκευασιών που απαιτούνται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, φέρει ο τελικός συσκευαστής νωπών οπωρολαχανικών. Την ευθύνη για τις ενδείξεις επί των παραστατικών διακίνησης και εμπορίας νωπών οπωρολαχανικών που απαιτούνται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, φέρει ο εκδότης αυτών.

Στους παραβάτες επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα ως κάτωθι:

α) Μη ύπαρξη ενδείξεων επί των εμπορικών συσκευασιών νωπών οπωρολαχανικών δέκα χιλιάδες ευρώ (€ 10.000) ανά παρτίδα συσκευασίας.

β) Ανακριβείς ή ελλιπείς ενδείξεις επί των εμπορικών συσκευασιών νωπών οπωρολαχανικών του Πίνακα Α τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000) ανά παρτίδα συσκευασίας. γ) Ανακριβείς ή ελλιπείς ενδείξεις επί των εμπορικών συσκευασιών των λοιπών πλην του Πίνακα Α νωπών οπωρολαχανικών χίλια ευρώ (€1.000) ανά παρτίδα διακίνησης.

δ) Μη αναγραφή των ενδείξεων που απαιτούνται επί των παραστατικών διακίνησης και εμπορίας των νωπών οπωρολαχανικών του πίνακα Α της παραγράφου 6, τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000) ανά παραστατικό και για τα λοιπά πλην του πίνακα Α νωπά οπωρολαχανικά δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ανά παραστατικό.

στ) Ανακριβής ή ελλιπής αναγραφή των ενδείξεων που απαιτούνται επί των παραστατικών διακίνησης και εμπορίας των νωπών οπωρολαχανικών του πίνακα Α της παραγράφου 6, δύο χιλιάδες (€ 2.000) ανά παραστατικό και για τα λοιπά πλην του πίνακα Α νωπά οπωρολαχανικά χίλια ευρώ (€1.000) ανά παραστατικό.

ζ) Μη τήρηση βιβλίου ιχνηλασιμότητας για τα προϊόντα του πίνακα (Α) πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€) και ανακριβής ή ελλιπής τήρηση του βιβλίου ιχνηλασιμότητας δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€).

Άρθρο 39 Ειδικότερες διατάξεις κατά τη διάθεση των νωπών οπωρολαχανικών

Με την επιφύλαξη των παρακάτω παραγράφων 2 και 3, απαγορεύεται απολύτως η ανάμειξη διαφορετικών ειδών καθώς και διαφορετικών ποικιλιών ή διαφορετικών ποιοτήτων του ίδιου είδους σε κάθε στάδιο χονδρικής και στη λιανική πώληση όλων των νωπών οπωρολαχανικών. Είναι ανεκτή η απόκλιση έως ποσοστό 10% σε προϊόντα που πωλούνται αποκλειστικά στις προθήκες σημείων λιανικής πώλησης και δεν είναι σε κλειστές συσκευασίες.
Επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά συσκευασιών καθαρού βάρους 5 κιλών ή μικρότερου που περιέχουν μείγματα διαφορετικών ειδών οπωρολαχανικών, υπό την προϋπόθεση ότι: (α) τα προϊόντα είναι της ίδιας ποιότητας,

(β) κάθε προϊόν είναι σύμφωνο προς τις ειδικές προδιαγραφές εμπορίας του είδους ή, εάν δεν υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές εμπορίας για ένα συγκεκριμένο είδος, με τις γενικές προδιαγραφές εμπορίας, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό 543/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

(γ) στη συσκευασία αναγράφονται οι ενδείξεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό 543/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και, ειδικά για τα προϊόντα του πίνακα (Α), ο αριθμός παρτίδας παραγωγής ή εισαγωγής του καθενός από αυτά. Εάν τα οπωρολαχανικά που περιέχονται σε ένα μείγμα είναι καταγωγής περισσοτέρων του ενός κρατών μελών ή τρίτων χωρών, οι πλήρεις ονομασίες των χωρών καταγωγής μπορούν να αντικατασταθούν με μία από τις κατωτέρω ενδείξεις κατά περίπτωση:

‐ «μείγμα οπωροκηπευτικών από χώρες ΕΕ»

‐ «μείγμα οπωροκηπευτικών από χώρες εκτός ΕΕ»

‐ «μείγμα οπωροκηπευτικών από χώρες ΕΕ και από χώρες εκτός ΕΕ»

Προκειμένου για τα προϊόντα για τα οποία ισχύουν ειδικές προδιαγραφές εμπορίας, επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά συσκευασιών που περιέχουν μείγματα του ίδιου είδους οπωρολαχανικών αλλά διαφορετικών ποικιλιών σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται από τον Κανονισμό 543/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Στους χώρους λιανικής πώλησης των νωπών οπωρολαχανικών (συμπεριλαμβανομένων των Λαϊκών Αγορών, υπαίθριων πωλητών ‐ στάσιμων ή πλανοδίων‐, δημοτικών ή κοινοτικών αγορών κλπ.), ανεξάρτητα του αν η πώληση τους γίνεται απευθείας από τα μέσα συσκευασίας ή από πάγκους ή σε επώνυμες και κλειστές συσκευασίες στους χώρους έκθεσης προς πώληση, για κάθε είδος χωριστά, τοποθετείται ή αναρτάται πινακίδα πώλησης σε εμφανές σημείο ορατή από τον καταναλωτή, στην οποία με ευανάγνωστα και ευδιάκριτα γράμματα αναγράφονται οι ενδείξεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό 543/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και η τιμή ανά μονάδα πώλησης του προϊόντος. Ειδικά για τα προϊόντα του Πίνακα (Α) αναγράφεται επιπλέον ο αριθμός παρτίδας παραγωγής ή εισαγωγής όπως αναγράφεται επί των αντίστοιχων συσκευασιών και παραστατικών. Για τα εγχώρια οπωρολαχανικά, αναγράφεται υποχρεωτικά και ο τόπος παραγωγής και για το είδος πατάτες, αναγράφεται υποχρεωτικά και η ποικιλία. Επιτρέπεται η πώληση κατόπιν δεματοποίησης (μάτσο) ορισμένων λαχανικών (π.χ. άνηθος, μαϊντανός, σέλινο κλπ) με το τεμάχιο, εφόσον επί της πινακίδος λιανικής πώλησης θα αναγράφεται το καθαρό βάρος του δέματος και η αντίστοιχη τιμή του, καθώς και η αναγωγή της τιμής αυτής στο κιλό.

Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1.000) για κάθε μία παράβαση……….

Άρθρο 40. Παραστατικά διακίνησης και εμπορίας νωπών οπωρολαχανικών ‐ ενδείξεις

Κάθε επιτηδευματίας (συσκευαστής, χονδρέμπορος ή λιανοπωλητής) που αγοράζει από παραγωγό ή άλλο επιτηδευματία νωπά οπωρολαχανικά εκδίδει ‐ κατέχει όλα τα παραστατικά διακίνησης και εμπορίας, που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις του Υπ. Οικονομικών, πριν την έναρξη των πωλήσεων και τα επιδεικνύει στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.
Κάθε επιτηδευματίας (συσκευαστής, χονδρέμπορος ή λιανοπωλητής) που πωλεί νωπά οπωρολαχανικά για λογαριασμό παραγωγού ή άλλου επιτηδευματία (με προμήθεια) εκδίδει, μετά το πέρας των πωλήσεων, εκκαθάριση σύμφωνα τις οικείες διατάξεις του Υπ. Οικονομικών.

Στα παραστατικά διακίνησης και εμπορίας νωπών οπωρολαχανικών πέραν των όσων προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις του Υπ. Οικονομικών αναγράφονται, όπου αυτές προβλέπονται, και οι κατωτέρω ενδείξεις:

α. η ποικιλία και η ποιοτική κατάταξη μαζί με την περιγραφή του είδους

β. το ονοματεπώνυμο του παραγωγού για τα είδη που δεν υπάγονται στον ΠΙΝΑΚΑ Α του άρθρου 38.

γ. ο τόπος παραγωγής για τα εγχώρια και τα ενδοκοινοτικά οπωρολαχανικά και η χώρα προέλευσης (χώρα καταγωγής) για τα εισαγόμενα.

δ. ο αριθμός παρτίδας παραγωγής ή εισαγωγής για τα προϊόντα του ΠΙΝΑΚΑ Α του άρθρου

38 του παρόντος κεφαλαίου.

Στους παραβάτες επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 38.

Άρθρο 41. Διακίνηση νωπών οπωρολαχανικών με ΔΧ μεταφορικά μέσα

Παραγωγοί και επιτηδευματίες που διακινούν νωπά οπωρολαχανικά με Δ.Χ. μεταφορικά μέσα από τους τόπους παραγωγής στους τόπους κατανάλωσης υποχρεούνται μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς να κατέχουν μαζί με τα παραστατικά διακίνησης και εμπορίας καιτην αντίστοιχη φορτωτική μεταφοράς που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις του Υπ. Οικονομικών.
Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1.000).

Άρθρο 42. Ηρτημένη παραγωγή

Επιτηδευματίες (συσκευαστές, χονδρέμποροι ή λιανοπωλητές) που αγοράζουν από παραγωγούς νωπά οπωρολαχανικά πριν την συγκομιδή τους (ηρτημένη παραγωγή) υποχρεούνται στην κατάρτιση συμφωνητικού στο οποίο θα αναγράφεται η προβλεπόμενη παραγωγή, η τιμή αγοράς και η συνολική αξία αυτής.
Το παραστατικό αγοράς της ηρτημένης παραγωγής εκδίδεται με την υπογραφή του συμφωνητικού μεταξύ των συμβαλλομένων. Το εν λόγω συμφωνητικό επισυνάπτεται στο παραστατικό αγοράς.

Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1.000).

Άρθρο 43. Επισήμανση σε ξενόγλωσσες ενδείξεις

Νωπά φρούτα τυποποιημένα και συσκευασμένα, προκειμένου να εξαχθούν στο εξωτερικό και τα οποία δεν εξήχθησαν, μπορούν να διατίθενται στην εσωτερική αγορά, ως έχουν και με τις ξενόγλωσσες ενδείξεις, με τις οποίες είναι επισημασμένα υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται πινακίδα από την οποία μπορεί να ενημερωθεί ο καταναλωτής στην ελληνική γλώσσα.
Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1.000).

Άρθρο 44

Διαδικασία αποτίμησης συναλλαγών μεταξύ παραγωγών και επιτηδευματιών

Η αποτίμηση της αξίας της συναλλαγής κατά την πώληση νωπών οπωρολαχανικών μεταξύ παραγωγών και επιτηδευματιών (συσκευαστήρια, χονδρέμποροι) για κάθε είδος νωπού οπωρολαχανικού γίνεται:

α. είτε πριν τη διαδικασία τυποποίησης στο σύνολο της πωληθείσας ποσότητας.

β. είτε μετά τη διαδικασία τυποποίησης διακριτά κατά κατηγορία κατάταξης του συνόλου της πωληθείσας ποσότητας.

Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1.000).

…………………..

Άρθρο 52. Εμπορία Ελαίων προς τελικό καταναλωτή (λιανικό εμπόριο)

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

A. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος (1. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ) εμπίπτει η εμπορία σε επίπεδο λιανικού εμπορίου του «εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου», του «παρθένου ελαιολάδου», του «ελαιολάδου‐αποτελούμενου από εξευγενισμένα ελαιόλαδα και παρθένα ελαιόλαδα» και του «πυρηνελαίου», όπως αυτά ορίζονται στο σημείο 1 στοιχεία α) και β) και στα σημεία 3 και 6 του παραρτήματος XVI του καν. (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 323902/2009 Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β’ 2026/2009), όπως κάθε φορά ισχύει.

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται επίσης και στις απευθείας πωλήσεις ελαίων της παραγράφου 1 από τους παραγωγούς και ελαιοτριβείς προς τον τελικό καταναλωτή.

Β. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Για τη συσκευασία και επισήμανση των προϊόντων της περίπτωσης Α) και τον τρόπο παρουσίασής τους στον τελικό καταναλωτή, εφαρμόζεται η υπ’ αριθμ. 323902/2009 Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β’ 2026/2009), όπως κάθε φορά ισχύει.

Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 323902/2009 (ΦΕΚ Β’ 2026/2009) Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως κάθε φορά ισχύει, αν αναφέρεται στη σήμανση, εκτός από τον κατάλογο των συστατικών, η παρουσία ελαίων που αναφέρονται στην περίπτωση Α), σε ένα μείγμα ελαιολάδου και άλλων φυτικών ελαίων, με λέξεις, εικόνες ή γραφικές παραστάσεις, η ονομασία πώλησης του εν λόγω μείγματος είναι η ακόλουθη: «Μείγμα φυτικών ελαίων (ή συγκεκριμένα ονόματα των υπόψη φυτικών ελαίων) και ελαιολάδου», ακολουθούμενη αμέσως μετά από την ένδειξη του ποσοστού του ελαιολάδου στο μείγμα. Μπορεί να αναφέρεται η παρουσία ελαιολάδου στη σήμανση των μειγμάτων που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, με εικόνες ή γραφικές παραστάσεις μόνο στην περίπτωση που το ποσοστό του είναι ανώτερο από 50%. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα αναγραφής ποσοστού 100%, εφόσον πρόκειται για 100% ελαίου της περίπτωσης Α).

Γ. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Επί όλων των παραστατικών εμπορίας και διακίνησης των προϊόντων που εμπίπτουν στην ως άνω περίπτωση (1. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ), προοριζομένων για τον τελικό καταναλωτή, εκτός από τα άλλα υποχρεωτικά στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4177/2013, αναγράφεται και η ονομασία του είδους του ελαιολάδου, όπως αυτή ορίζεται στην υπ’ αριθμ. 323902/2009 Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β’ 2026/2009), όπως κάθε φορά ισχύει.

Αναγγελία Διακίνησης Οπωροκηπευτικών

Στο Υ.Π.Α.Α.Τ λειτουργεί το Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών το οποίο προκύπτει από την υποχρεωτική εφαρμογή του Καν. (ΕΚ) 1580/2007) που αφορά την υποχρεωτική εφαρμογή της τυποποίησης και στα διακινούμενα στην εγχώρια αγορά νωπά οπωροκηπευτικά.

Στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών συντηρείται αφενός η δημιουργία βάσης δεδομένων της Δ/νσης Μεταποίησης, Τυποποίησης και ΠΕ με την καταγραφή των εμπόρων νωπών οπωροκηπευτικών και συσκευαστηρίων, αφετέρου η παρακολούθηση των αναγγελιών και των ελέγχων που πραγματοποιούνται σε αυτές, ώστε να παρέχεται βοήθεια και ενημέρωση για την πορεία των προγραμματιζόμενων ελέγχων στους εμπόρους. Οι αναγγελίες τους δηλώνονται στην on line εφαρμογή, η οποία λειτουργεί σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες και Περιφερειακά Κέντρα του Υ.Π.Α.Α.Τ.

Η ψηφιακή υπηρεσία των αναγγελιών διακίνησης νωπών οπωροκηπευτικών δίνει την επί πλέον δυνατότητα στους πολίτες‐εμπόρους νωπών οπωροκηπευτικών να δηλώνουν τις αναγγελίες διακίνησης των προϊόντων τους μέσω internet, εξοικονομώντας κυρίως χρόνο και κόστος έχοντας άμεσα την πληροφόρηση των ελέγχων και των πορισμάτων αυτών.

B) Υποχρεώσεις Αμπελοκαλλιεργητών.

Σύμφωνα με την απόφαση : Αρ. Πρωτ. 3318/100631/ Αθήνα 05.08.2014 «ΘΕΜΑ : Έλεγχοι σε οινοποιητικές επιχειρήσεις‐ τρύγος 2014.», ισχύουν τα εξής : «Σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία απαγορεύεται η οινοποίηση μη οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου καθώς και η οινοποίηση ποικιλιών που προέρχονται από αμπελοτεμάχια τα οποία δεν εντάσσονται στο δυναμικό παραγωγής του αμπελοοινικού τομέα (φυτεύσεις χωρίς αντίστοιχο δικαίωμα, τεμάχια ποικιλιών διπλής/τριπλής χρήσης που ενισχύονται από άλλη Κ.Ο.Α. ή επιτραπεζίων σταφυλιών). Προκειμένου να αποφευχθεί η είσοδος στις οινοποιητικές επιχειρήσεις μη επιλέξιμης πρώτης ύλης (σταφύλια), παρακαλούμε όπως ενημερωθούν με το παρόν έγγραφο όλες οι οινοποιητικές μονάδες της περιοχής σας καθώς και τα γραφεία Αγροτικής Οικονομίας των Δ.Α.Ο.Κ. για τα ακόλουθα:

Οι αμπελουργοί υποχρεούνται πριν την συγκομιδή των σταφυλιών, να υποβάλουν στις επιχειρήσεις (οινοποιητικές ή εμπορικές), όλα τα αλφαριθμητικά και χαρτογραφικά στοιχεία των αμπελοτεμαχίων από τα οποία πρόκειται να παραδώσουν σταφύλια (επικαιροποιημένη καρτέλα αμπελοκαλλιέργειας) από τα οποία θα διαπιστώνεται η επιλεξιμότητα της Α΄ ύλης και ιδιαίτερα η ύπαρξη δικαιώματος φύτευσης και αναφύτευσης. Τα στοιχεία αυτά, θα πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία που δηλώνονται στη δήλωση συγκοµιδής των αµπελουργών, στη δήλωση παραγωγής της οινοποιητικής επιχείρησης ή την δήλωση εµπορίας της εµπορικής (κατά περίπτωση) καθώς και µε τα στοιχεία του αµπελουργικού µητρώου. Προκειµένου να εξασφαλιστεί η επιλεξιµότητα της α’ ύλης οι οινοποιητικές ή εµπορικές επιχειρήσεις οφείλουν να ζητήσουν, να τους προσκοµιστούν, τα ανωτέρω στοιχεία από τους αµπελουργούς πριν την συγκοµιδή των σταφυλιών.

Κατά την παραλαβή των σταφυλιών από τις επιχειρήσεις (οινοποιητικές ή εμπορικές), καθίσταται υποχρεωτική η αναγραφή στα τιμολόγια/δελτία παραλαβής των παρακάτω στοιχείων:

α) Το ονοματεπώνυμο και το Α.Φ.Μ. του αμπελοκαλλιεργητή, β) η ποικιλία αμπέλου των σταφυλιών, γ) ο κωδικός αμπελοτεμαχίου (δεκατριψήφιος) του Αμπελουργικού Μητρώου καθώς και δ) στην περίπτωση παράδοσης φορτίου από διαφορετικά αμπελοτεμάχια θα πρέπει να αναφέρεται στο παραστατικό η ποσότητα σταφυλικής παραγωγής που αντιστοιχεί σε κάθε αμπελοτεμάχιο. Σε κάθε περίπτωση το ΑΦΜ του παραδίδοντος την σταφυλική παραγωγή πρέπει να ταυτίζεται με το ΑΦΜ του εγγεγραμμένου αμπελοκαλλιεργητή στο Αμπελουργικό Μητρώο για το συγκεκριμένο αμπελοτεμάχιο.

Όσον αφορά τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των σταφυλιών σύμφωνα με τον Καν(ΕΚ) 436/2009 της Επιτροπής τηρείται ρητά το άρθρο 12 της με αριθμ. 285870/1‐09‐2004 ΚΥΑ «Στην περίπτωση μεταφοράς νωπών σταφυλιών, στο συνοδευτικό έγγραφο αναγράφεται υποχρεωτικά η περιοχή προέλευσης, η ποσότητα και η ονομασία της κάθε ποικιλίας των μεταφερομένων σταφυλιών».

Πραγματοποιείται ορθή και έγκαιρη καταχώρηση των στοιχείων στα βιβλία που τηρούνται υποχρεωτικά στα οινοποιεία σύμφωνα με τον Καν(ΕΚ) 436/2009 της Επιτροπής και τη με αριθμ.285870/1‐09‐2004 ΚΥΑ, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι εισερχόμενες ποσότητες (σταφύλια, γλεύκος, οίνος) αντιστοιχούν στα παραγόμενα τελικά προϊόντα. Σε κάθε έλεγχο των βιβλίων αυτά σφραγίζονται και υπογράφονται από τον αρμόδιο επί των αμπελοοινικών θεμάτων οριζόμενο ελεγκτή…………….

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Καν. (ΕΚ) 436/2009 και το άρθρο 8 της ΚΥΑ285870/1‐09‐2004 στην περίπτωση μεταφοράς μη συσκευασμένων αμπελοοινικών προϊόντων (εντός ή εκτός της Ε.Ε.) ο αποστολέας υποχρεούται να ενημερώσει την αρμόδια αρχή του τόπου φόρτωσης για την μεταφορά αυτή. Η αρμόδια αρχή του τόπου φόρτωσης (για διακίνηση εντός Ε.Ε) οφείλει να ενημερώσει την αρμόδια αρχή του τόπου εκφόρτωσης την επόμενη εργάσιμη ημέρα…..»

Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων

Σύμφωνα με το άρθρο 8 Καν(ΕΚ) 436/09 της Επιτροπής, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του 479/2008 του Συμβουλίου, οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων των οποίων η σταφυλική παραγωγή τους προορίζεται για οινοποίηση υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ, δηλώσεις συγκομιδής για το σύνολο της εκμετάλλευσής τους αμέσως μετά τον τρύγο και όχι αργότερα από τις 30

Νοεμβρίου. 2. Οι παραγωγοί έχουν την ευθύνη για την έγκαιρη, πλήρη και ορθή συμπλήρωση των στοιχείων που υποβάλλουν. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης συγκομιδής: α) οι αμπελουργοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις καταλαμβάνουν λιγότερο από 0,1 εκτάριο αμπελώνα και το παραγόμενο προϊόν τους δεν διατίθεται και ούτε πρόκειται να διατεθεί στο εμπόριο με οποιαδήποτε μορφή.

β) οι αμπελουργοί/οινοποιοί οι οποίοι οινοποιούν οι ίδιοι το σύνολο της παραγωγής τους (δήλωση παραγωγής). Δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων συγκομιδής οι αμπελουργοί που είναι μέλη συνεταιριστικού οινοποιείου και παραδίδουν το σύνολο της παραγωγής τους στο εν λόγω συνεταιριστικό οινοποιείο. 3. Οι αμπελουργοί που παραδίδουν τη σταφυλική τους παραγωγή σε οινοποιείο προς οινοποίηση και η παραγωγή αυτή επιστρέφεται με τη μορφή τελικού προϊόντος στον αμπελουργό, υποχρεώνονται να υποβάλλουν επιπλέον της δήλωσης συγκομιδής και δήλωση παραγωγής.

Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση ολοκληρωτικής καταστροφής της ετήσιας σταφυλικής παραγωγής εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων (αποζημιώσεις ΕΛΓΑ), υποβάλλουν μηδενική δήλωση συγκομιδής. 5. Οι υπόχρεοι για τη δήλωση συγκομιδής που δεν συμμορφώνονται με τα ανωτέρω, αποκλείονται των διαφόρων ευεργετημάτων (πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων, πρόγραμμα στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου, χορήγηση δικαιωμάτων από το εθνικό αποθεματικό), για την τρέχουσα και την επόμενη αμπελοοινική περίοδο.

Για την συμπλήρωση της δήλωσης συγκομιδής διευκρινίζονται τα παρακάτω:

Για τους παραγωγούς οι οποίοι κατέχουν ήδη λογαριασμό στις Ψηφιακές Υπηρεσίες του Υπ.Α.Α.Τ. δεν απαιτείται νέα εγγραφή αλλά μπορούν να χρησιμοποιήσουν για πρόσβαση στο σύστημα εφαρμογών, τον ίδιο κωδικό.

Αντίθετα οι παραγωγοί οι οποίοι δεν κατέχουν λογαριασμό στις Ψηφιακές

Υπηρεσίες του Υπ.Α.Α.Τ. είναι υποχρεωμένοι να κάνουν εγγραφή.

Μετά την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των δηλώσεων συγκομιδής η εφαρμογή κλειδώνει και δεν είναι δυνατή η εισαγωγή νέων στοιχείων ή η τροποποίηση των υποβληθέντων παρά μόνο από την αντίστοιχη Δ.Α.Ο.Κ και κατόπιν αιτήσεως του παραγωγού.

III. « ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ» Φ.Π.Α – « ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ» Φ.Π.Α ‐ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Φ.Π.Α .

1. ΕΝΝΟΙΕΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Φ.Π.Α – ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Φ.Π.Α – ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑΒΙΒΛΙΑ”
Η υπαγωγή όλων των αγροτών στο κανονικό σύστημα ΦΠΑ θα δημιουργούσε σ’ αυτούς σοβαρά προβλήματα αφού, για να ανταποκριθούν στις πιο πάνω υποχρεώσεις που επιβάλλει το κανονικό σύστημα του ΦΠΑ, χρειάζεται λογιστική οργάνωση, έκδοση στοιχείων και καταχώρηση τους, ώστε να υπολογίζεται το ποσό του Φ.Π.Α . Βέβαια το ισχύον όριο ( 15.000 ευρώ ) για την υπαγωγή στο κανονικό καθεστώς, είναι αρκετά χαμηλό. Τα προβλήματα αυτά γίνονται εντονότερα, αν ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του αγροτικού τομέα λόγω κυρίως των ειδικών δύσκολων συνθηκών κάτω από τις οποίες ασκούν την εκμετάλλευσή τους οι αγρότες, ιδιαίτερα στη χώρα μας. Για να εξουδετερωθούν αφενός οι ανωτέρω αδυναμίες που παρουσιάζει για τους αγρότες η υπαγωγή τους στο κανονικό σύστημα του Φ.Π.Α και αφετέρου για να προστατευθεί ο τόσο ευαίσθητος και σοβαρός για την εθνική μας οικονομία αγροτικός τομέας, θεσπίστηκε το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ για τους αγρότες.

Οι αγρότες που υπάγονται στο Ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α δικαιούνται να ζητήσουν την επιστροφή του ΦΠΑ που επιβάρυνε τις αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών, τις οποίες χρησιμοποίησαν για την άσκηση της εκμετάλλευσής τους. Η επιστροφή αυτή, γίνεται με την εφαρμογή κατ’ αποκοπή συντελεστών επιστροφής.

Αντίθετα, οι αγρότες που υπάγονται στο Κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α ( ο αριθμός των υπαγομένων από 1/1/2014, θα είναι πια μεγάλος ) , υπολογίζουν το Φ.Π.Α ως εξής : Φ.Π.Α Πωλήσεων – Φ.Π.Α Εξόδων και αγορών παγίων στοιχείων. Αν η διαφορά είναι θετική τότε αποδίδεται στην Εφορία, αν η διαφορά είναι αρνητική τότε επιστρέφεται από την Εφορία.

ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Προς αποφυγή συγχύσεων, όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής αλλά και άλλα θέματα σημειώνουμε ότι : Τα λογιστικά βιβλία διακρίνονται σε δύο κατηγορίες απλογραφικά ( παλιά ονομασία β΄ κατηγορίας ) και διπλογραφικά ( παλιά ονομασία γ΄ κατηγορίας ) . Τα όρια για την ένταξη σε τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων, ορίζονται με βάση το ύψος των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου, ως ακολούθως:
Βιβλία    Όρια ακαθάριστων εσόδων
Απλογραφικά (Β’ Κατηγορίας)    μέχρι και 1.500.000 ευρώ
Διπλογραφικά (Γ’ Κατηγορίας)    άνω των 1.500.000 ευρώ

Δηλαδή, για να υποχρεωθεί κάποιος αγρότης να τηρήσει Διπλογραφικά βιβλία πρέπει, κατά την προηγούμενη διαχειριστική περιόδου να έχει ακαθάριστα έσοδα μεγαλύτερα από 1.500.000 ευρώ. Η περίπτωση αυτή (Διπλογραφικά βιβλία) αφορά περιορισμένο αριθμό αγροτών.[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”2. ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Φ.Π.Α” open=”no”]Ενώ μέχρι και την χρήση 2013, στο Κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α είχε ενταχθεί περιορισμένος αριθμός αγροτών, από την χρήση 2014 και μετά εντάσσεται στο Κανονικό καθεστώς, υποχρεωτικά, σημαντικός αριθμός αγροτών.

Τα κριτήρια/ όρια υπαγωγής είναι:

Είτε: Πραγματοποίηση κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, από την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών, ακαθάριστων εσόδων, άνω των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ ( Σημειώνεται ότι αρχικά το όριο είχε οριστεί στις 10.000 ευρώ ),

Είτε: Λήψη «δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης» άνω των πέντε χιλιάδων (5.000).
Με αποφάσεις της Φορολογικής Διοίκησης, δόθηκαν οι παρακάτω διευκρινήσεις :

α) Έννοια Ακαθαρίστων Εσόδων.

« Έννοια Ακαθαρίστων Εσόδων. Ακαθάριστα έσοδα για την εφαρμογή της απόφασης αυτής, θεωρούνται τα έσοδα από τις πωλήσεις των αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους που πραγματοποιούν οι αγρότες κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο καθώς και από την παροχή αγροτικών υπηρεσιών, όπως αυτές προκύπτουν από τα φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται είτε από τους ίδιους είτε από τους συναλλασσόμενους με αυτούς (τιμολόγια πώλησης, τιμολόγια αγοράς ή εκκαθαρίσεις).

Για τον υπολογισμό των ακαθαρίστων εσόδων λαμβάνεται υπόψη και η αξία του ειδικού στοιχείου που εκδίδεται για την παράδοση προϊόντων από την αγροτική εκμετάλλευση του αγρότη του ειδικού καθεστώτος στην εμπορική δραστηριότητα (λαϊκή, κατάστημα).

Στην περίπτωση τήρησης βιβλίων λαμβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα έσοδα της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου, όπως αυτά προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία.» (ΠΟΛ.1024/17.1.2014)

Υπολογισμός ακαθάριστων εσόδων της αγροτικής εκμετάλλευσης, σε περίπτωση έκδοσης « Ειδικού στοιχείου ».

Με το Ν. 4254/2014, προβλέπονται τα εξής :

«(Ν. 2859 . Άρθρο 41, παρ. 2): « 2……. Για την παράδοση αγροτικών προϊόντων από την αγροτική εκμετάλλευση σε δραστηριότητα που περιγράφεται στο προηγούμενο εδάφιο ( Σημ. Πωλήσεις αγροτικών προϊόντων δικής τους παραγωγής που πραγματοποιούνται από αγρότες από δικό τους κατάστημα ή από λαϊκές αγορές ή εξάγονται ή παραδίδονται σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ) εκδίδεται ειδικό στοιχείο που περιλαμβάνει το είδος, την ποσότητα, την ποιότητα ( Σημ. Στο «ειδικό στοιχείο», δεν υπολογίζεται ΦΠΑ επί της αξίας των αγαθών, καθώς ο αγρότης για τα αγαθά αυτά λαμβάνει επιστροφή ΦΠΑ και επίσης το παραστατικό αυτό, καταχωρείται στο σκέλος των εξόδων των απλογραφικών βιβλίων (εσόδων ‐ εξόδων), το οποίο τηρείται για την εμπορική δραστηριότητα του αγρότη) και την κανονική αξία των παραδιδόμενων αγαθών, όπως αυτή ορίζεται από τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 ( Σημ. : «γ) ….. Ως «κανονική αξία» θεωρείται το συνολικό ποσό το οποίο αυτός που αποκτά αγαθά ή λαμβάνει υπηρεσίες, ευρισκόμενος στο ίδιο στάδιο εμπορίας με το στάδιο κατά το οποίο πραγματοποιείται η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών, θα έπρεπε να καταβάλει κατά το χρόνο της εν λόγω παράδοσης ή παροχής σε ανεξάρτητο προμηθευτή αγαθού ή πάροχο υπηρεσίας στο εσωτερικό της χώρας, υπό συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού, προκειμένου να αποκτήσει το εν λόγω αγαθό ή την υπηρεσία. Εάν δεν μπορεί να διαπιστωθεί ανάλογη παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, η «κανονική αξία» δεν μπορεί να είναι κατώτερη της τιμής της αγοράς των αγαθών αυτών ή παρόμοιων αγαθών ή ελλείψει τιμής αγοράς, του κόστους των αγαθών κατά το χρόνο της παράδοσης και προκειμένου περί υπηρεσιών, από το συνολικό κόστος που συνεπάγεται για τον υποκείμενο στο φόρο η παροχή των υπηρεσιών. » ). Το ειδικό αυτό στοιχείο εκδίδεται και από αγρότες που εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς, προκειμένου να προσδιορίζονται τα ακαθάριστα έσοδα της αγροτικής εκμετάλλευσης. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής, ως αξία των παραδιδόμενων προϊόντων ή των παρεχομένων υπηρεσιών, λαμβάνεται αυτή που προκύπτει από τα οικεία νόμιμα παραστατικά, με την προϋπόθεση ότι η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών προέρχεται από εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων που είτε ανήκουν στον αγρότη κατά κυριότητα, είτε έχει το δικαίωμα εκμετάλλευσης με οποιαδήποτε έννομη σχέση. Σε περίπτωση παράδοσης αγροτικών προϊόντων από τρίτους υποκείμενους στο φόρο, για λογαριασμό των παραγωγών αγροτών, η παραπάνω αξία λαμβάνεται χωρίς φόρο και προμήθεια.»

Στην Εισηγητική Έκθεση, σχετικά με το θέμα αυτό αναφέρονται τα εξής : «Με τις τροποποιήσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 41 ορίζεται ότι, εκτός από τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, και οι αγρότες που εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ εκδίδουν το ειδικό στοιχείο που προβλέπεται για την παράδοση των αγροτικών προϊόντων από την αγροτική εκμετάλλευση στο δικό τους κατάστημα ή στις λαϊκές αγορές ή σε εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση, καθώς η αξία των προϊόντων που αναγράφεται στο ειδικό στοιχείο λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των ακαθαρίστων εσόδων της αγροτικής δραστηριότητας για την ένταξη σε καθεστώς ΦΠΑ από την έναρξη της επόμενης διαχειριστικής περιόδου. Επιπλέον, για λόγους αποφυγής καταστρατηγήσεων προβλέπεται ότι η αξία αγροτικών προϊόντων επί της οποίας υπολογίζεται η επιστροφή πρέπει να προέρχεται από ίδια παραγωγή του αγρότη η οποία προέρχεται από εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων που είτε ανήκουν στον αγρότη κατά κυριότητα, είτε έχει το δικαίωμα εκμετάλλευσης με οποιαδήποτε έννομη σχέση. Σκοπός της διάταξης αυτής είναι η αποφυγή φαινομένων που έχουν παρατηρηθεί να πραγματοποιείται επιστροφή για αγροτικά προϊόντα άλλων προσώπων τα οποία δεν δικαιούνται την επιστροφή αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του ειδικού καθεστώτος.»

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Για τον υπολογισμό των ακαθαρίστων εσόδων του αγρότη λαμβάνεται υπόψη και η αξία του «ειδικού στοιχείου». Τα αγαθά αναγράφονται στην « κανονική τους αξία» .
Οι αντισυμβαλλόμενοι ( έμποροι αγροτικών προϊόντων ) με τον αγρότη, θα πρέπει να εμφανίσουν στις συγκεντρωτικές καταστάσεις που θα υποβάλλουν για το έτος 2013, τις αγορές από αγρότες, αναλυτικά με καταχώριση ανά αγρότη προμηθευτή και άρα είναι πολύ πιθανόν να εντοπιστούν περιπτώσεις, στις οποίες οι αγρότες ενώ ήταν υπόχρεοι δεν υπέβαλαν τις σχετικές δηλώσεις και έτσι δεν εντάχθηκαν στο «κανονικό καθεστώς»

Στην δήλωση ΦΠΆ ‐ Φ6 TAXIS «Αίτηση και Αναλυτική Κατάσταση Δικαιολογητικών», η οποία υποβάλλεται από τους αγρότες, κάθε έτος αναγράφονται τα ακαθάριστα έσοδα από όλες ανεξάρτητα τις αγροτικές δραστηριότητες του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Ως ακαθάριστα έσοδα λαμβάνονται αυτά που καλύπτονται από νόμιμα παραστατικά στοιχεία και εκδίδονται από ή προς άλλους υποκείμενους σε ΦΠΑ. Άρα και από αυτό το έντυπο προκύπτουν τα ακαθάριστα έσοδα του αγρότη.

β) Δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης.

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1024/17.1.2014, ισχύουν τα εξής:

« Δικαιώματα Ενιαίας Ενίσχυσης. Εάν μέχρι το τέλος της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου δεν είναι γνωστό το ύψος των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης που δικαιούται ο αγρότης, λαμβάνεται υπόψη το ποσό της προπροηγούμενης διαχειριστικής περιόδου. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που ο αγρότης δεν δικαιούται να λάβει δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης εντός του έτους, θεωρείται ότι πληρούται το σχετικό κριτήριο και δεν λαμβάνονται υπόψη ποσά παλαιότερων χρήσεων. Διευκρινίζεται επίσης ότι στην περίπτωση που στο ποσό της ενιαίας ενίσχυσης περιέχονται και ποσά που αφορούν άλλες χρήσεις, για την πλήρωση του εν λόγω κριτηρίου, λαμβάνεται υπόψη μόνο το ποσό της ενιαίας ενίσχυσης που αφορά τη χρήση που εξετάζεται. Επισημαίνεται ότι η εξισωτική ενίσχυση δεν περιλαμβάνεται στο ποσό των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, για την εφαρμογή των κριτηρίων που προβλέπονται από την απόφαση ΠΟΛ.1281/30.12.2013.» ΠΡΟΣΟΧΗ :

Το όριο των πέντε χιλιάδων (5.000), αφορά μόνο τα « δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης» και όχι την λήψη τυχόν άλλων επιδοτήσεων. Οι δικαιούχοι , αλλά και η Εφορία σε περίπτωση ελέγχων, μπορούν να πληροφορηθούν τα ποσά πληρωμής των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης από την ιστοσελίδα του « ΟΠΕΚΕΠΕ» (www.opekepe.gr) / Δικαιώματα Ενιαίας Ενίσχυσης (Ιστοσελίδα http://asp.dikaiomata.gr/).

γ) Μη άσκηση δραστηριότητας την διαχειριστική περίοδο 2014.

« Όσοι αγρότες πληρούν ένα από τα κριτήρια αυτά και δεν ασκήσουν την επόμενη διαχειριστική περίοδο την αγροτική τους εκμετάλλευση ούτε δικαιούνται να λάβουν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης, δεν υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων. Στην περίπτωση που μέχρι το τέλος της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου δεν προκύπτει το ύψος των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, λαμβάνεται υπόψη το ποσό της προπροηγούμενης διαχειριστικής περιόδου. Επί μεταβίβασης δε, των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η υποχρέωση για τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων καταλαμβάνει τους αγρότες με εναπομείναντα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης πάνω από το προβλεπόμενο όριο (5.000 ευρώ και άνω)» (ΠΟΛ.1055/17.2.2014). Επίσης με την ΠΟΛ.1079/19.3.2014, δόθηκαν επιπλέον οι παρακάτω διευκρινήσεις :

« 6. Σε περίπτωση μεταβίβασης μέρους των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ( Σημ : η προθεσμία της υποβολής της δήλωσης Μ2, ήδη έχει παραταθεί μέχρι 20‐5‐2014, ενώ η προθεσμία μεταβίβασης των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης λήγει στις 15‐5‐14 ), υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων, με βάση το εν λόγω κριτήριο, έχουν οι αγρότες με εναπομείναντα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης από 5.000 ευρώ και άνω. Συνεπώς οι λοιποί αγρότες με εναπομείναντα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης μέχρι 5.000 ευρώ, παραμένουν στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α.. Σημειώνεται ότι όσον αφορά στα πρόσωπα προς τα οποία μεταβιβάζονται τα εν λόγω δικαιώματα, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των δικαιωμάτων που λαμβάνουν εντός της χρήσης για την ένταξή τους σε καθεστώς ΦΠΑ κατά την επόμενη διαχειριστική περίοδο.

Για την καλύτερη κατανόηση των προαναφερομένων παραθέτονται τα ακόλουθα παραδείγματα:

Παράδειγμα 1ο :

Φυσικό πρόσωπο, που κατά τη χρήση 2013 δεν πραγματοποίησε ακαθάριστα έσοδα από την αγροτική του εκμετάλλευση και έλαβε για τη χρήση αυτή δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης 6.000 ευρώ, ο οποίος μεταβίβασε, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, τα μισά από τα δικαιώματα αυτά στα παιδιά του, από την 1.1.2014, δεν υποχρεούται σε τήρηση βιβλίων εσόδων εξόδων και παραμένει στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., δεδομένου ότι τα εναπομείναντα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης είναι κάτω των 5.000 ευρώ.

Παράδειγμα 2ο :

Αγρότης του ειδικού καθεστώτος, που πραγματοποίησε το 2013 ακαθάριστα έσοδα από την αγροτική του εκμετάλλευση 18.000 ευρώ και έλαβε δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης 6.000 ευρώ, ο οποίος μεταβίβασε, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, τα μισά από τα δικαιώματα αυτά στα παιδιά του, από την 1.1.2014 εντάσσεται σε τήρηση βιβλίων εσόδων εξόδων, έκδοση στοιχείων και στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., δεδομένου ότι τα

ακαθάριστα έσοδά του υπερβαίνουν το όριο των 15.000 ευρώ. Έχει τη δυνατότητα όμως να μην τηρήσει τα βιβλία αυτά, εφόσον δεν ασκεί άλλη δραστηριότητα για την οποία τηρεί βιβλία. Την επόμενη χρονιά, δηλαδή το 2015, η ένταξη ή μη σε τήρηση βιβλίων κρίνεται με βάση τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης 2014, έτσι εάν αυτά είναι κάτω από 15.000 ευρώ, από την 1.1.2015 δεν υποχρεούται σε τήρηση βιβλίων και εντάσσεται στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α..

Παράδειγμα 3ο :

Αγρότης του ειδικού καθεστώτος, που πραγματοποίησε το 2013 ακαθάριστα έσοδα από την αγροτική του εκμετάλλευση 16.000 ευρώ και έλαβε δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης 5.500 ευρώ, ο οποίος μεταβίβασε στα παιδιά του, όλη την αγροτική του έκταση μέχρι τέλους του 2013 και όλα τα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, από την 1.1.2014, δεν υποχρεούται σε τήρηση βιβλίων εσόδων εξόδων και παραμένει στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α.

Παράδειγμα 4ο :

Αγρότης του ειδικού καθεστώτος, που πραγματοποίησε το 2013 ακαθάριστα έσοδα από την αγροτική του εκμετάλλευση 13.000 ευρώ και έλαβε δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης 5.500 ευρώ, ο οποίος μεταβίβασε τα μισά από τα δικαιώματα αυτά στα παιδιά του εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, από την 1.1.2014, δεν υποχρεούται σε τήρηση βιβλίων εσόδων εξόδων και παραμένει στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α..»

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Όσοι αγρότες πληρούν ένα από τα κριτήρια υπαγωγής και δεν ασκήσουν την επόμενη διαχειριστική περίοδο ( δηλ. το έτος 2014 ) την αγροτική τους εκμετάλλευση, ούτε δικαιούνται να λάβουν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης, δεν υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων.
Σε περίπτωση μεταβίβασης μέρους ή όλων των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, μέχρι 15‐5‐14 ( η δήλωση γίνεται στον «ΟΠΕΚΕΠΕ» και τα εναπομείναντα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης είναι έως 5.000 ευρώ, δεν υπάρχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων για το έτος 2014, με βάση το εν λόγω κριτήριο αυτό. Συνεπώς οι αγρότες με εναπομείναντα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης μέχρι 5.000 ευρώ, παραμένουν στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α..

δ ) Αγρότες οι οποίοι ασκούν παράλληλα και άλλη δραστηριότητα.

Στην περίπτωση που οι αγρότες παράλληλα με την αγροτική τους εκμετάλλευση ασκούν και άλλη δραστηριότητα πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, για την ένταξή τους σε κατηγορία τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων θα κριθούν αυτοτελώς για κάθε δραστηριότητα (αγροτική‐λοιπές). Τέτοιες δραστηριότητες συνήθως είναι: η διάθεση από τους αγρότες των προϊόντων τους στις λαϊκές αγορές, η διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW, η εκμετάλλευση του καφενείου και η λειτουργία αγροτουριστικών μονάδων. (ΠΟΛ.1024/17.1.2014)

Επίσης με την ΠΟΛ.1079/19.3.2014, δόθηκαν επιπλέον οι παρακάτω διευκρινήσεις :

« 3. Παρέχεται η δυνατότητα σ’ αυτούς που εντάσσονται σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων (εσόδων‐ εξόδων) να μην τηρήσουν τα βιβλία αυτά, με την προϋπόθεση ότι δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα, για την οποία είναι υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων. Σημειώνεται ότι η δυνατότητα αυτή ισχύει μόνο για τα φυσικά πρόσωπα, καθώς τα νομικά πρόσωπα δεν μπορούσαν ποτέ να ενταχθούν στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ και ότι η δυνατότητα αυτή δεν απαλλάσσει τους εν λόγω αγρότες, οι οποίοι εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., από τις υποχρεώσεις τους αναφορικά με την έκδοση στοιχείων, σύμφωνα και με τις οδηγίες που δόθηκαν με την ΠΟΛ.1024/17.1.2014 και υποβολής της σχετικής δήλωσης στη Δ.Ο.Υ. για ένταξή τους στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α…………Για την καλύτερη κατανόηση των προαναφερομένων παραθέτονται τα ακόλουθα παραδείγματα:

Παράδειγμα 1ο :

Αγρότης, ο οποίος ταυτόχρονα με την αγροτική του εκμετάλλευση, εκμεταλλεύεται και ένα παντοπωλείο, ο οποίος, κατά τη χρήση 2013, πραγματοποίησε ακαθάριστα έσοδα, από την εκμετάλλευση του παντοπωλείου 4.200 ευρώ και από την αγροτική του εκμετάλλευση 18.500 ευρώ, από την 1.1.2014, υποχρεούται σε τήρηση βιβλίων εσόδων εξόδων και έκδοση στοιχείων μόνο για την αγροτική του εκμετάλλευση, με δυνατότητα όμως μη τήρησης των βιβλίων αυτών, αφού για την εκμετάλλευση του παντοπωλείου απαλλάσσεται από την τήρηση βιβλίων λόγω ύψους ακαθαρίστων εσόδων (κάτω από 5.000 ευρώ). Η δυνατότητα μη τήρησης βιβλίων εσόδων εξόδων δεν απαλλάσσει τον εν λόγω αγρότη από τις υποχρεώσεις του ως προς την έκδοση στοιχείων και την υπαγωγή του στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Παράδειγμα 2ο :

Αγρότης, ο οποίος πωλεί τα προϊόντα του στις λαϊκές αγορές και εκτός αυτών, κατά τη χρήση 2013, πραγματοποίησε ακαθάριστα έσοδα από τις πωλήσεις του στις λαϊκές αγορές 6.500 ευρώ και από χονδρικές πωλήσεις εκτός λαϊκών αγορών, συμπεριλαμβανομένης της αξίας των αγαθών που καταγράφονται στο ειδικό στοιχείο της παραγράφου 2 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, 15.500 ευρώ. Από την 1.1.2014 υποχρεούται σε τήρηση βιβλίων εσόδων εξόδων και για τις δύο αυτές δραστηριότητες (αγροτική‐λαϊκές), χωρίς να έχει τη δυνατότητα να μην τηρήσει βιβλία για την δραστηριότητα της διάθεσης των προϊόντων του εκτός λαϊκής αγοράς (αγροτική εκμετάλλευση).
Αυτονόητο είναι ότι στην περίπτωση αυτή τηρείται ένα βιβλίο εσόδων – εξόδων, στο οποίο καταχωρούνται τα δεδομένα (έσοδα, έξοδα, δαπάνες) που αφορούν τόσο τη δραστηριότητα της διάθεσης των προϊόντων στις λαϊκές αγορές όσο και αυτή της διάθεσης των προϊόντων εκτός λαϊκής αγοράς. »

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Στην περίπτωση που οι αγρότες παράλληλα με την αγροτική τους εκμετάλλευση ασκούν και άλλη δραστηριότητα πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, για την ένταξή τους σε κατηγορία τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων θα κριθούν αυτοτελώς για κάθε δραστηριότητα (αγροτική‐λοιπές), ανάλογα με το ισχύον όριο της κάθε δραστηριότητας.

ε) Υπόχρεοι – Μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Οι διατάξεις για την τήρηση βιβλίων, εφαρμόζονται και επί φυσικών προσώπων (μισθωτοί, συνταξιούχοι, κλπ) που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, αλλά ασκούν αγροτική εκμετάλλευση.

Σημειώνουμε ότι: Δεν θα υπάρξουν επιπτώσεις στους συνταξιούχους του ΟΓΑ που θα χρειαστεί να τηρήσουν βιβλία εσόδων – εξόδων λόγω της συνέχισης της αγροτικής δραστηριότητας, όπως διαβεβαίωσε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων του υπ, Οικονομικών, κος Χάρης Θεοχάρης, μέσου του λογαριασμού του στο Twitter, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Οι διατάξεις για την τήρηση βιβλίων, εφαρμόζονται και για μισθωτούς, συνταξιούχους, κλπ, που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, αλλά ασκούν αγροτική εκμετάλλευση.

στ) Περιπτώσεις Συνεκμετάλλευσης αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Η ΠΟΛ.1024/17.1.2014, διακρίνει δύο περιπτώσεις (Στην περίπτωση συνιδιοκτησίας αγροτεμαχίων, ζώων, πτηνών, κλπ, εφόσον η εκμετάλλευση αυτών γίνεται διακεκριμένα από τους ιδιοκτήτες κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας τους, πρόκειται για ξεχωριστές ατομικές αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Αντίθετα στην από κοινού εκμετάλλευση πρόκειται για μια αγροτική εκμετάλλευση που πραγματοποιείται από κοινωνία αστικού δικαίου και όχι για ξεχωριστές αγροτικές εκμεταλλεύσεις, κατά συνέπεια για την τήρηση ή μη βιβλίων λαμβάνονται υπόψη τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα της κοινής εκμετάλλευσης) και προβλέπει ανάλογους χειρισμούς. Τα περί της «κοινωνίας αστικού δικαίου», αναφέρονται στα άρθρα 785‐805 του Αστικού Κώδικα.

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα: ( Φορολογητέο εισόδημα (ευρώ) Συντελεστής (%) < 50.000 26% > 50.000 33% ), ενώ τα κέρδη από ατομική αγροτική επιχείρηση ( η «κοινωνία αστικού δικαίου», δεν είναι τέτοια ) φορολογούνται με συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%).Προσοχή λοιπόν, πρέπει να δοθεί στον συντελεστή φορολογίας εισοδήματος, που θα ισχύσει στην περίπτωση της «κοινωνίας αστικού δικαίου».

ζ) Όριο σε περίπτωση Πώλησης αγροτικών προϊόντων από τρίτους (εμπόρους – συνεταιρισμούς), για λογαριασμό του αγρότη.

Με την ΠΟΛ.1079/19.3.2014, διευκρινίστηκαν τα εξής :

« Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις πώλησης αγροτικών προϊόντων από τρίτους (εμπόρους – συνεταιρισμούς) για τον υπολογισμό των ακαθαρίστων εσόδων προκειμένου να προσδιοριστεί η υποχρέωση ένταξης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, λαμβάνεται υπόψη το ύψος των πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν από τον τρίτο χωρίς προμήθεια ή τυχόν έξοδα που πραγματοποιήθηκαν.

Παράδειγμα

Από συνεταιρισμό πουλήθηκαν αγροτικά προϊόντα συνολικού ύψους 15.600 ευρώ, από τα οποία παρακρατήθηκε το ποσό των 700 ευρώ, για αμοιβή του συνεταιρισμού και για έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό του αγρότη. Για τον υπολογισμό των ακαθαρίστων εσόδων λαμβάνεται υπόψη το ποσό των 14.900 (15.600 – 700) ευρώ, κατά συνέπεια ο εν λόγω αγρότης δεν υποχρεούται να ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ με την εφαρμογή του εν λόγω κριτηρίου.»

η) Άσκηση της αγροτικής εκμετάλλευσης για πρώτη φορά.

Με την ΠΟΛ.1079/19.3.2014, διευκρινίστηκαν τα εξής :

« 8. Νέοι αγρότες, δηλαδή αγρότες που για πρώτη φορά ξεκινούν την άσκηση της αγροτικής εκμετάλλευσης, εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς, εκτός και αν επιλέξουν την ένταξή τους στο καθεστώς ΦΠΑ. Στην περίπτωση, δε, που επιλέξουν το κανονικό καθεστώς, υποχρεούνται να παραμείνουν σε αυτό τουλάχιστον για μια πενταετία.»

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Όταν η ένταξη στο Κανονικό καθεστώς, είναι προαιρετική τότε υπάρχει δέσμευση για πενταετή παραμονή, ανεξαρτήτως ορίων. Στην υποχρεωτική ένταξη η παραμονή ή όχι εξαρτάται από τα κριτήρια και κρίνεται κάθε έτος.

θ) Ειδική απαλλαγή για επιχειρήσεις παράκτιας αλιείας και σπογγαλιείας.

« Η απόφαση ΠΟΛ.1320/30.12.1998 σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις παράκτιας αλιείας και σπογγαλιείας, οι οποίες εκμεταλλεύονται σκάφη μήκους μέχρι 12 μέτρων, απαλλάσσονται για τη δραστηριότητά τους αυτή από την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων, εξακολουθεί να ισχύει.» ( ΠΟΛ.1024/17.1.2014)

3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ « ΕΙΔΙΚΟ » ΣΤΟ «ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Φ.Π.Α. – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ.
Για τις χρήσεις από 2015 ( σημειώνεται ότι για την χρήση 2014, ίσχυαν ειδικές προθεσμίες) και μετά ισχύουν τα εξής (Ν. 2859/2000 ( Φ.Π.Α) Άρθρο 41) :

« 6. Οι αγρότες μπορούν να μετατάσσονται από το ειδικό καθεστώς του άρθρου αυτού στο κανονικό με δήλωσή τους που υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης. Στην περίπτωση που η μετάταξη πραγματοποιείται από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου, η δήλωση υποβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη αυτής και δεν μπορεί να ανακληθεί πριν από την πάροδο πενταετίας. Στην περίπτωση που η μετάταξη πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου, ισχύει από την ημερομηνία κατά την οποία υποβάλλεται η δήλωση και δεν μπορεί να ανακληθεί πριν από την πάροδο πενταετίας, η οποία αρχίζει από την έναρξη της επόμενης από τη μετάταξη διαχειριστικής περιόδου. Στην περίπτωση υποχρεωτικής ένταξης στο κανονικό καθεστώς, λόγω μη πλήρωσης των κριτηρίων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο αγρότης υποχρεούται στην υποβολή δήλωσης μεταβολής εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου. …. Μετάταξη από το κανονικό καθεστώς απόδοσης του φόρου στο ειδικό καθεστώς αγροτών μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από την έναρξη διαχειριστικής περιόδου με υποβολή δήλωσης στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη αυτής. 7. Οι μετατασσόμενοι είναι υποχρεωμένοι να διενεργούν, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από τη μετάταξη, απογραφή ………11. Για τα απογραφόμενα αγαθά που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 7, υποβάλλεται, μέσα σε δύο (2) μήνες, από τη μετάταξη, δήλωση που περιλαμβάνει την αξία των αποθεμάτων και το φόρο που εκπίπτεται ή καταβάλλεται, κατά περίπτωση»
Μετά την ισχύ του Ν. 4254/2014 ( Φ.Ε.Κ Α΄ 85/7‐4‐2014 ), οι προθεσμίες των βασικών υποχρεώσεων διαμορφώνονται ως εξής και ισχύουν εξαιρετικά μόνο για το 2014 ( δηλαδή υπόχρεοι που πληρούν τα κριτήρια ένταξης στο κανονικό καθεστώς την χρήση 2014, με βάση τα δεδομένα της χρήσης 2013) :

« Δήλωση μεταβολής », έως 20.05.2014.

[ Κανονική προθεσμία : Εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου ]

«Δήλωση αποθεμάτων» έως τις 31.05.2014. (*)

[ Κανονική προθεσμία : Εντός δύο (2) μηνών, από τη μετάταξη ]

(*) Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας) ορίζεται ότι, εάν η εκπνοή προθεσμίας για την άσκηση δικαιώματος ή εκπλήρωση υποχρέωσης, όπως ορίζεται από τη φορολογική νομοθεσία, συμπίπτει με επίσημη αργία, Σάββατο ή Κυριακή, η προθεσμία παρατείνεται μέχρι την αμέσως επόμενη ημέρα, κατά την οποία η Φορολογική Διοίκηση λειτουργεί για το κοινό. Άρα επειδή η 31/5/2014 είναι Σάββατο, αυτή η προθεσμία παρατείνεται έως την Δευτέρα 2/6/2014).

3.1. ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ‐ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
α) Μέχρι 20 Μαΐου 2014 ‐ Δήλωση μεταβολής εργασιών (έντυπο Μ2) .

[ Κανονική προθεσμία : Εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου ]

Δήλωση μεταβολής εργασιών (έντυπο Μ2), με την οποία θα δηλώσουν την ένταξή τους σε κατηγορία βιβλίων και την υπαγωγή τους στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., καθώς και τις δραστηριότητες της αγροτικής τους εκμετάλλευσης, για τους υπόχρεους τήρησης απλογραφικών βιβλίων.

Σύμφωνα με το Άρθρο 41. Ειδικό καθεστώς αγροτών ( Ν. 2859 Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας), ισχύουν τα εξής : «( παραγρ. 6 ) Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή, η εν λόγω δήλωση υποβάλλεται έως 15.4.2014 για τους υπόχρεους τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και έως 20.5.2014 για τους υπόχρεους τήρησης απλογραφικών βιβλίων.»

Η δήλωση (έντυπο Μ2 ), υποβάλλεται στο τμήμα μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. του αγρότη (θα χαρακτηριστεί ως μεταβολή), θα διαγράφει τον Κ.Α.Δ ( Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας ): 01.00.00.00 Αγρότης ειδικού καθεστώτος και θα εισάγει νέους ΚΑΔ ανάλογα με τα προϊόντα που καλλιεργεί ο κάθε αγρότης. Ο ελάχιστος βαθμός ΚΑΔ δήλωσης, πρέπει να είναι τετραψήφιος (πχ: 01.11 ή 01.13 ή 01.21).

Ο αγρότης μπορεί και πρέπει να δηλώσει όλους τους ΚΑΔ, που αντιστοιχούν σε αγροτικές δραστηριότητες ( καλλιέργειες/ εκτροφή ζώων / υπηρεσίες ), που ήδη έχει ή σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί, στο εγγύς μέλλον. Συνοπτικά οι Κ.Α.Δ στο τομέα «ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ», παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 .

Σχετικά με την συμπλήρωση του έντυπου Μ2, η απόφαση, ΠΟΛ.1055/17.2.2014, αναφέρει τα εξής : «Σε περίπτωση μη πλήρωσης ενός εκ των ανωτέρω κριτηρίων, εφαρμόζονται πλήρως οι διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. και οι εν λόγω αγρότες εντάσσονται υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ με δυνατότητα μη τήρησης απλογραφικών βιβλίων, εφόσον δεν ασκείται άλλη δραστηριότητα, για την οποία υπάρχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων».

Μέχρι τώρα ο Κ.Φ.Α.Σ έδινε τρείς δυνατότητες όσον αφορά την καταγραφή των λογιστικών στοιχείων, ανάλογα την περίπτωση :
α) Μη τήρηση βιβλίων,
β) Απλογραφικά βιβλία ,
γ) Διπλογραφικά βιβλία.
Τώρα παρουσιάζεται και αυτή η ειδική περίπτωση:

« Μη τήρηση Βιβλίων ‐ Συγκέντρωση παραστατικών εσόδων/εξόδων» ή καλύτερα «Απλογραφικά βιβλία – Εξαίρεση τήρησης με βάση την ΑΥΟ ΠΟΛ.1055/17.2.2014 ». Σημειώνουμε ότι αφενός για λόγους τάξεως αλλά και λογιστικών επαληθεύσεων, θα χρειάζεται καταγραφή και ταξινόμηση των παραστατικών ( εσόδων/εξόδων ) και αφετέρου η υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α και Συγκεντρωτικών καταστάσεων, δημιουργεί την ανάγκη ηλεκτρονικής καταχώρησης αυτών. Άρα, πρόκειται περί τυπικής και όχι ουσιαστικής διαφοράς.

Σχετικά με την συμπλήρωση του έντυπου αυτού Μ2, η απόφαση, « Αρ. πρωτ.: Δ15Α 1043447 ΕΞ 11.3.2014», αναφέρει τα εξής:

«Διευκρινίζεται ότι με την υποβολή της σχετικής δήλωσης στη Δ.Ο.Υ. για την ένταξή τους στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., οι αγρότες αυτοί δηλώνουν και την υποχρεωτική ένταξή τους σε κατηγορία τήρησης βιβλίων ( απλογραφικά, διπλογραφικά). Τονίζεται ότι η δήλωση της υποχρεωτικής ένταξης σε βιβλία δεν τους στερεί το δικαίωμα που παρέχεται σ’ αυτούς από τις διατάξεις της απόφασης ΠΟΛ.1055/17.2.2014 να μην τηρούν απλογραφικά βιβλία, όταν δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα, για την οποία υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων.» Επίσης με την ΠΟΛ.1079/19.3.2014, δόθηκαν επιπλέον οι παρακάτω διευκρινήσεις, για το θέμα αυτό : « Με την υποβολή της σχετικής δήλωσης στη Δ.Ο.Υ. για την ένταξή τους στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., οι αγρότες αυτοί δηλώνουν και την υποχρεωτική ένταξή τους σε κατηγορία τήρησης βιβλίων (απλογραφικά, διπλογραφικά). Τονίζεται ότι η δήλωση της υποχρεωτικής ένταξης σε βιβλία δεν τους στερεί το δικαίωμα που παρέχεται σ’ αυτούς από τις διατάξεις της απόφασης ΠΟΛ.1055/17.2.2014 να μην τηρούν απλογραφικά βιβλία, όταν δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα, για την οποία υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων. Στην περίπτωση αυτή, παρότι στη δήλωση έναρξης ή μεταβολής δηλώνεται η υποχρεωτική τήρηση απλογραφικών βιβλίων και αυτό αποτυπώνεται στη βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής, η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει βάσει της ΑΥΟ ΠΟΛ.1055/17.2.2014. Διευκρινίζεται ότι η δυνατότητα αυτή, της μη τήρησης βιβλίων καταλαμβάνει και τους αγρότες που πριν την 1.1.2014 είχαν ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., χωρίς να απαιτείται να προβούν σε καμία ενέργεια, καθώς και τους αγρότες που θα ενταχθούν στο μέλλον προαιρετικά στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, εφόσον βέβαια δεν ασκούν κάποια άλλη δραστηριότητα για την οποία τηρούν βιβλία.»

β) Μέχρι 15 Απριλίου 2014 (*) – Υποβολή αίτησης για διακοπή της τήρησης βιβλίων λόγω αύξησης του ορίου από 10.000 σε 15.000 ευρώ .

((*) Εκτιμώ ότι, αλλάζοντας η γενική προθεσμία της υποχρέωσης δήλωσης των μεταβολών πρέπει να δεχθούμε ότι παρατείνεται και η ειδική αυτή προθεσμία, έως τις 20‐5‐2014.)

Με την ΠΟΛ.1079/19.3.2014, για το θέμα αυτό, δόθηκαν οι παρακάτω διευκρινήσεις:

« 4. Όσοι αγρότες, κατ’ εφαρμογή της ΠΟΛ.1281/30.12.2013, τήρησαν ήδη βιβλία εσόδων ‐ εξόδων και με τις νέες διατάξεις, λόγω αύξησης του ορίου των ακαθαρίστων εσόδων, απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων, δύνανται να σταματήσουν να τηρούν τα βιβλία αυτά και συνεχίζουν να υπάγονται στο ειδικό καθεστώς των αγροτών. Για το σκοπό αυτό και προκειμένου η δήλωση που υπέβαλαν για να ενταχθούν σε βιβλία και στο κανονικό καθεστώς, να θεωρηθεί ως μη υποβληθείσα, θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι 15/04/2014 (*) σχετική αίτηση η οποία θα παραλαμβάνεται πρωτοκολλημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και θα διαβιβάζεται με τηλεομοιοτυπία (fax) αναφορά προβλήματος με συνημμένη την αίτηση στη Δ/νση Υποστήριξης Ηλεκτρονικά Συναλλασσομένων (e‐ υπηρεσίες) – TAXIS, για την διαχείρισή της με κεντρικές διαδικασίες. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που έχουν πραγματοποιήσει πωλήσεις με ΦΠΑ, υποχρεούνται να αποδώσουν το ΦΠΑ που αναλογεί στις πωλήσεις αυτές με την υποβολή έκτακτης δήλωσης στην αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματός τους Δ.Ο.Υ.. ………»

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Η δυνατότητα αυτή, αφορά μόνο τις περιπτώσεις αγροτών, που έχουν υποβάλει Δήλωση μεταβολής εργασιών (έντυπο Μ2), όταν το όριο ( αρχικά ) ήταν 10.000 ευρώ και φυσικά δεν ξεπερνούν το ισχύον όριο των 15.000 ευρώ.

γ) Μέχρι 15 Απριλίου 2014 (*) – Υπόχρεοι, οι οποίοι δεν είχαν εγγραφεί στο ειδικό καθεστώς αγροτών το 2013 .

((*) Εκτιμώ ότι, αλλάζοντας η γενική προθεσμία της υποχρέωσης δήλωσης των μεταβολών πρέπει να δεχθούμε ότι παρατείνεται και η ειδική αυτή προθεσμία, έως τις 20‐5‐2014.)

Με την ΠΟΛ.1079/19.3.2014, για το θέμα αυτό, δόθηκαν οι παρακάτω διευκρινήσεις:

« 9. Στην περίπτωση που αγρότης δεν έχει εγγραφεί στο ειδικό καθεστώς αγροτών και μέχρι την έκδοση της παρούσας δεν έχει υποβάλει δήλωση έναρξης εργασιών σύμφωνα με την ΠΟΛ.1024/17.1.2014, αλλά εντός του έτους 2013 πραγματοποίησε πωλήσεις των αγροτικών προϊόντων του προς άλλους υποκειμένους στο φόρο και έλαβε τα σχετικά τιμολόγια αγοράς, από τα οποία προκύπτουν ακαθάριστα έσοδα άνω των 15.000 ευρώ, ο εν λόγω αγρότης πρέπει, μέχρι 15.04.2014, πρώτα να εγγραφεί στο ειδικό καθεστώς αγροτών με ημερομηνία 31.12.2013 με την υποβολή του εντύπου Μ0, προκειμένου να είναι δυνατή η πραγματοποίηση επιστροφής για το έτος 2013, και στη συνέχεια πρέπει να υποβάλει δήλωση μεταβολής για την ένταξή του σε κατηγορία βιβλίων και στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Το ίδιο ισχύει και για τα επόμενα έτη, με την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω ενέργειες θα πρέπει να πραγματοποιούνται εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου ή από την ημερομηνία προαιρετικής ένταξης στο κανονικό καθεστώς εντός της χρήσης.»

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Αφορά μόνο τις περιπτώσεις αγροτών, που δεν είχαν εγγραφεί, ούτε στο ειδικό καθεστώς αγροτών, αλλά εντός του έτους 2013 πραγματοποίησαν πωλήσεις των αγροτικών προϊόντων του προς άλλους υποκειμένους στο φόρο και έλαβαν τα σχετικά τιμολόγια αγοράς, από τα οποία προκύπτουν ακαθάριστα έσοδα άνω των 15.000 ευρώ. Αυτοί πρώτα πρέπει να εγγραφούν στο ειδικό καθεστώς αγροτών με την υποβολή του εντύπου Μ0 και στη συνέχεια πρέπει να υποβάλει δήλωση μεταβολής (Μ2) .

δ) Δήλωση μεταβολής εργασιών (έντυπο Μ2) – Δικαιολογητικά.

Με την ΠΟΛ.1024/17.1.2014, για τα ζητήματα της δήλωσης Μ2, δόθηκαν οι παρακάτω διευκρινίσεις: «Οι αγρότες, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που έχουν ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., οι οποίοι δεν πληρούν ένα εκ των κριτηρίων της παρ. 1 της ΠΟΛ.1281/30.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, για την απαλλαγή τους από την τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, υποχρεούνται από 1.1.2014 να υποβάλουν, στη Φορολογική Διοίκηση, δήλωση μεταβολής εργασιών (έντυπο Μ2), με την οποία θα δηλώσουν την ένταξή τους σε κατηγορία βιβλίων και την υπαγωγή τους στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., καθώς και τις δραστηριότητες της αγροτικής τους εκμετάλλευσης. Τα ανωτέρω πρόσωπα, στην περίπτωση που ασκούν οποιαδήποτε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα για την οποία τηρούν ήδη βιβλία και έχουν ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., ή απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων υποβάλλουν την παραπάνω δήλωση, προκειμένου να δηλώσουν επέκταση της δραστηριότητάς τους και στην περίπτωση που για την άλλη δραστηριότητα απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων, με τη δήλωση μεταβολής δηλώνεται η υποχρεωτική τήρηση βιβλίων και ένταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, μόνο για την αγροτική τους εκμετάλλευση. Την ίδια δήλωση υποβάλλουν οι αγρότες καθώς και τα φυσικά πρόσωπα, που έχουν ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., οι οποίοι ενώ πληρούν τα κριτήρια απαλλαγής τους από την τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, επιλέγουν την τήρησή τους. Δήλωση έναρξης εργασιών (έντυπο Μ2) υποβάλλουν τα πρόσωπα αυτά στις περιπτώσεις που δεν έχουν ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. και επιλέγουν ή υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων του Κ.Φ.Α.Σ..

Στις περιπτώσεις συνεκμετάλλευσης συνιδιοκτησίας, αγροτεμαχίων, ζώων, πτηνών, κλπ., σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω από τη Δ/νση Βιβλίων και Στοιχείων, υποβάλλεται από τους συνιδιοκτήτες (κοινωνία αστικού δικαίου), δήλωση έναρξης εργασιών έντυπο Μ3. Με τη δήλωση αυτή συνυποβάλλεται και δήλωση μελών μη φυσικού προσώπου έντυπο Μ8, καθώς και δήλωση σχέσεων φορολογουμένων έντυπο Μ7.

Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, οι παραπάνω δηλώσεις θεωρούνται εμπρόθεσμες αν υποβληθούν μέχρι 15.2.2014, για τους υπόχρεους τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και μέχρι 20.3.2014 ( Σημ : Η νέα προθεσμία είναι 20‐5‐2014) για τους υπόχρεους τήρησης απλογραφικών βιβλίων ). Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που εκ παραδρομής έχουν υποβληθεί οι ανωτέρω δηλώσεις, μέχρι το χρόνο κοινοποίησης της παρούσας, μπορεί να υποβληθεί νέα δήλωση μέχρι τις ανωτέρω προθεσμίες, για τη σωστή απεικόνιση της υποχρέωσης ή βούλησης του φορολογούμενου.

Δικαιολογητικά:

Στις περιπτώσεις που ως έδρα δηλώνεται η κατοικία του φορολογούμενου ή η κατοικία ενός εκ των μελών Κοινωνίας, συνυποβάλλεται για το σκοπό αυτό υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86 και δε διενεργείται επιτόπιος έλεγχος (αυτοψία).

Ως αποδεικτικό συνιδιοκτησίας στις περιπτώσεις έναρξης Κοινωνίας, υποβάλλεται ο τίτλος συνιδιοκτησίας ή σε περίπτωση μίσθωσης το συμφωνητικό μίσθωσης νομίμως θεωρημένο από τη Φορολογική Διοίκηση.

Οι φορολογούμενοι, υπήκοοι χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υποβάλλουν τις ανωτέρω δηλώσεις, συνυποβάλλουν άδεια διαμονής για εργασία σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3386/2005 όπως ισχύει. Η ίδια άδεια συνυποβάλλεται από τα πρόσωπα αυτά, στις περιπτώσεις που συμμετέχουν ως μέλη σε Κοινωνία Αστικού Δικαίου (σχετικές οδηγίες έχουν δοθεί με ΠΟΛ.1166/23.11.2010 εγκύκλιο).

Προσκόμιση Αποδεικτικού Εγγραφής ΟΓΑ

Επίσης, κατά την υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων, για την διευκόλυνση των φορολογουμένων, ως αποδεικτικό εγγραφής στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα ΟΓΑ για τους εν ενεργεία ασφαλισμένους αρκεί οποιοδήποτε έγγραφο που αποδεικνύει την εγγραφή του στα μητρώα ασφαλισμένων του ΟΓΑ (πρόσφατη ειδοποίηση καταβολής εισφορών, βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, ενημερωτικά σημειώματα του ΟΓΑ κλπ.).

Για λοιπές περιπτώσεις ασφαλισμένων σε άλλο φορέα (πλην ΟΓΑ) κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ, NAT και λοιπών πλην ΟΓΑ), Δημοσίου, ως αποδεικτικό εγγραφής προσκομίζεται οποιοδήποτε έγγραφο που αποδεικνύει την ασφάλιση στον οικείο φορέα (αντίγραφο ΑΠΔ ‐ Αναλυτική Προσωρινή Δήλωση, εκκαθαριστικών μισθοδοσίας για Δημοσίους υπαλλήλους, ειδοποιητήριο οφειλής ασφαλιστικών εισφορών, κλπ.).

Διευκρινίζεται ότι οι συνταξιούχοι όλων των φορέων (από άμεσο δικαίωμα) δεν υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ. Συνεπώς στις περιπτώσεις αυτές αρκεί η προσκόμιση εκκαθαριστικού σύνταξης ή συνταξιοδοτικής απόφασης κλπ.

Για τους αιτούντες αρχική εγγραφή στα μητρώα ασφαλισμένων του ΟΓΑ, αρκεί η προσκόμιση αντιγράφου του δελτίου απογραφής ασφαλισμένου (αίτηση εγγραφής). Τα ανωτέρω προσκομιζόμενα, αντί της βεβαίωσης εγγραφής, δικαιολογητικά σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις υποχρεώσεις των ασφαλισμένων ως προς την τήρηση των διαδικασιών εγγραφής και υπαγωγής στην ασφάλιση, όπως αυτές προβλέπονται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας του κάθε φορέα ασφάλισης.

Προσκόμιση Βεβαίωσης εγγραφής σε Επιμελητήριο

Σύμφωνα με το έγγραφο Κ1‐40/1.2014 της Δ/νσης Εμπορικών Οργανώσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σε Επιμελητήριο εγγράφονται όσοι ασκούν εμπορική δραστηριότητα. Η αγροτική εκμετάλλευση δεν υποχρεούται να εγγράφεται στα Επιμελητήρια εάν δεν έχει στοιχεία κερδοσκοπικού εμπορικού χαρακτήρα μέσω συγκεκριμένης δραστηριότητας ενός εκάστου αγρότη.

Σύμφωνα με τα παραπάνω κατά την υποβολή των σχετικών δηλώσεων, από τους αγρότες και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν αγροτική εκμετάλλευση, δεν απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο, εφόσον δεν ασκείται εμπορική δραστηριότητα.

Τα προαναφερόμενα σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις υποχρεώσεις των εν λόγω προσώπων ως προς την τήρηση των διαδικασιών εγγραφής και υπαγωγής σε Επιμελητήριο, όπως αυτές προβλέπονται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.»

Σημειώνεται ότι

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Οι αγρότες, στην περίπτωση που ασκούν οποιαδήποτε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα για την οποία τηρούν ήδη βιβλία και έχουν ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., ή απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων υποβάλλουν δήλωση, προκειμένου να δηλώσουν επέκταση της δραστηριότητάς τους και στην περίπτωση που για την άλλη δραστηριότητα απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων, με τη δήλωση μεταβολής δηλώνεται η υποχρεωτική τήρηση βιβλίων και ένταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, μόνο για την αγροτική τους εκμετάλλευση.

Σε περιπτώσεις συνεκμετάλλευσης με την μορφή κοινωνίας αστικού δικαίου, υπάρχει υποχρέωση επιπλέον δηλώσεων (έντυπα Μ7 και Μ8).

Στις περιπτώσεις που ως έδρα δηλώνεται η κατοικία του φορολογούμενου ή η κατοικία ενός εκ των μελών Κοινωνίας, συνυποβάλλεται για το σκοπό αυτό υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86 και δε διενεργείται επιτόπιος έλεγχος (αυτοψία).
Οι φορολογούμενοι, που είναι αλλοδαποί εκτός χωρών Ε.Ε., και υποβάλλουν τέτοιες δηλώσεις, συνυποβάλλουν άδεια διαμονής για εργασία.
Κατά την υποβολή των σχετικών δηλώσεων, από τους αγρότες και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν αγροτική εκμετάλλευση, δεν απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο, εφόσον δεν ασκείται εμπορική δραστηριότητα.
Προσκόμιση Αποδεικτικού Εγγραφής ΟΓΑ

α) Ασφαλισμένοι στον Ο.Γ.Α : Αρκεί οποιοδήποτε έγγραφο που αποδεικνύει την εγγραφή του στα μητρώα ασφαλισμένων του ΟΓΑ (πρόσφατη ειδοποίηση καταβολής εισφορών, βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, ενημερωτικά σημειώματα του ΟΓΑ κλπ.)). Για τους αιτούντες αρχική εγγραφή στα μητρώα ασφαλισμένων του ΟΓΑ, αρκεί η προσκόμιση αντιγράφου του δελτίου απογραφής ασφαλισμένου (αίτηση εγγραφής). β) Ασφαλισμένοι σε άλλο φορέα (πλην ΟΓΑ) κύριας ασφάλισης : Ως αποδεικτικό εγγραφής προσκομίζεται οποιοδήποτε έγγραφο που αποδεικνύει την ασφάλιση στον οικείο φορέα (αντίγραφο ΑΠΔ ‐ Αναλυτική Προσωρινή Δήλωση, εκκαθαριστικών μισθοδοσίας για Δημοσίους υπαλλήλους, ειδοποιητήριο οφειλής ασφαλιστικών εισφορών, κλπ.). γ) Συνταξιούχοι όλων των φορέων : Στις περιπτώσεις αυτές αρκεί η προσκόμιση εκκαθαριστικού σύνταξης ή συνταξιοδοτικής απόφασης κλπ.

3.2. ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Φ.Π.Α ‐ «ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝΜΕΤΑΤΑΞΗΣ» ‐ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ.
α) Μέχρι 31 Μαΐου 2014 [ Κανονική προθεσμία : Εντός δύο (2) μηνών, από τη μετάταξη ]

‐ «Δήλωση αποθεμάτων μετάταξης» και σύνταξη των καταστάσεων απογραφής, για τις ανάγκες του Φ.Π.Α. ( καταγραφή σε αθεώρητες καταστάσεις ).

Σύνταξη απογραφής των αποθεμάτων αγροτικών προϊόντων, πρώτων υλών και αγαθών επένδυσης και υποβολή δήλωσης αποθεμάτων μετάταξης. (Επισημαίνεται ότι στο το σχετικό έντυπο υποβολής «Δήλωση αποθεμάτων μετάταξης», που κυκλοφορεί πρέπει να γίνονται οι κατάλληλες διορθώσεις στους εφαρμοζόμενους συντελεστές.)

Σύμφωνα με το Άρθρο 41. Ειδικό καθεστώς αγροτών ( Ν. 2859 Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας), ισχύουν τα εξής : « ( παραγρ. 11 ) Ειδικά για τους αγρότες που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς από 1.1.2014, η δήλωση αποθεμάτων υποβάλλεται έως τις 31.5.2014.»

Σημειώνεται ότι : Με το Ν. 4254/2014, δεν προβλέπεται η σύνταξη απογραφής σε θεωρημένες καταστάσεις. Ειδικότερα αναφέρεται ότι: «7. Οι μετατασσόμενοι είναι υποχρεωμένοι να διενεργούν, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από τη μετάταξη, απογραφή που να περιλαμβάνει…», ενώ σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις προβλέπονταν τα εξής: «8.Οι μετατασσόμενοι είναι υποχρεωμένοι να συντάσσουν, σε θεωρημένες από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. καταστάσεις, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από τη μετάταξη, απογραφή που να περιλαμβάνει:…».

β) Δυνατότητα μη σύνταξης απογραφής και υποβολής δήλωσης αποθεμάτων. Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1079/19.3.2014, ισχύουν τα εξής : « ……. δεν είναι υποχρεωτική η σύνταξη απογραφής και η υποβολή δήλωσης αποθεμάτων από τους αγρότες που μετατάσσονται από το ειδικό καθεστώς στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, καθώς με τη δήλωση αυτή υπάρχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των αποθεμάτων, δικαίωμα το οποίο μπορεί ο αγρότης να μην το ασκήσει. »

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την επιλογή μιας τέτοιας «δυνατότητας», αφού η σύνταξη απογραφής και η υποβολή δήλωσης αποθεμάτων, δίνει τη δυνατότητα στους αγρότες, να ξεκινήσουν με ένα ενδεχομένως, πολύ σημαντικό «απόθεμα» Φ.Π.Α. και άρα να ωφεληθούν οικονομικά.

γ) Σύνταξη απογραφής, για τις ανάγκες του Φ.Π.Α.

Στο Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, (Άρθρο 41. Ειδικό καθεστώς αγροτών), για τα θέματα αυτά, προβλέπονται τα εξής:

« 7. Οι μετατασσόμενοι είναι υποχρεωμένοι να διενεργούν, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών (Σημ : Στη περίπτωση μας , η προθεσμία αυτή είναι η 31.05.2014) από τη μετάταξη, απογραφή που να περιλαμβάνει:

α) τα αποθέματα των αγροτικών προϊόντων, στα οποία περιλαμβάνονται όσα έχουν συλλεχθεί, οι ηρτημένοι καρποί και οι καλλιέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη, κατά συντελεστή του κατ’ αποκοπή φόρου,

β) τα αποθέματα των πρώτων υλών της αγροτικής παραγωγής, όπως σπόρων, λιπασμάτων,φυτοφαρμάκων, ζωοτροφών και λοιπών συναφών, κατά συντελεστή φόρου,

γ) τα αγαθά επένδυσης, εφόσον είναι χρησιμοποιήσιμα για τους σκοπούς της επιχείρησης και δεν παρήλθε η πενταετής περίοδος του διακανονισμού.

Τα αποθέματα των πιο πάνω περιπτώσεων β’ και γ’ απογράφονται σε τιμές κόστους.

Τα αποθέματα των αγροτικών προϊόντων θεωρούνται:

α) ως αγορές του κανονικού καθεστώτος απόδοσης του φόρου, σε τιμή πώλησης κατά το χρόνο της μετάταξης, με δικαίωμα να εκπέσουν τον κατ’αποκοπή φόρο, στην περίπτωση που γίνεται μετάταξη από το καθεστώς των αγροτών στο κανονικό καθεστώς,

β) ως παράδοση αγαθών σε τιμή πώλησης, υποκείμενη στο φόρο με τον κατ’ αποκοπή συντελεστή, στην περίπτωση που γίνεται μετάταξη από το κανονικό καθεστώς απόδοσης του φόρου στο καθεστώς των αγροτών.

Σε περίπτωση μετάταξης από το ειδικό καθεστώς των αγροτών στο κανονικό καθεστώς απόδοσης του φόρου, οι μετατασσόμενοι δικαιούνται να εκπέσουν το φόρο με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί:

α) τα αποθέματα των πρώτων υλών της αγροτικής παραγωγής,

β) τα αγαθά επένδυσης, κατά το μέρος του φόρου που αναλογεί στα υπόλοιπα έτη της πενταετούς περιόδου διακανονισμού……………..

Για τα απογραφόμενα αγαθά που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 7, υποβάλλεται, μέσα σε δύο (2) μήνες, από τη μετάταξη, δήλωση που περιλαμβάνει την αξία των αποθεμάτων και το φόρο που εκπίπτεται ή καταβάλλεται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις των πιο πάνω παραγράφων 8, 9 και 10.

Ο φόρος αυτός καταβάλλεται ή εκπίπτεται, κατά περίπτωση, με την πιο πάνω δήλωση για την οποία εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 38.

Ειδικά για τους αγρότες που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς από 1.1.2014, η δήλωση αποθεμάτων υποβάλλεται έως τις 31.5.2014.

Οι αγρότες που αρχίζουν για πρώτη φορά τις εργασίες τους και επιθυμούν να υπαχθούν στο κανονικό καθεστώς υποβάλλουν δήλωση έναρξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4174/2013…….»

Δηλαδή η απογραφή αυτή, η οποία όπως αναφέρουμε ανωτέρω καταγράφεται σε αθεώρητες καταστάσεις, θα πρέπει να περιλαμβάνει:

i) Τα αποθέματα των προϊόντων που έχουν παραχθεί συλλεχθεί και βρίσκονταν στην αποθήκη του αγρότη ή σε αποθήκες τρίτων (δεν είχαν δηλαδή πωληθεί) την 31/12/2013. Καταγράφεται: η Ποσότητα και η τρέχουσα τιμή πώλησης (ΦΠΑ αποκοπή 6%)

Τα αποθέματα αυτά, καταγράφονται με βάση τα στοιχεία που προσκομίζει ο υπόχρεος αγρότης και πρέπει να υπάρχει συσχετισμός με αυτά που δηλώνονται στην «Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής », καθώς με τα παραστατικά πώλησης των αποθεμάτων αυτών ( αν φυσικά έχουν πωληθεί έως την σύνταξη της απογραφής ).

ii) Τους ηρτημένους καρπούς, δηλαδή τους καρπούς που την 31/12/2013, βρίσκονταν στα δέντρα, δεν είχαν δηλαδή ακόμα συλλεχθεί.

Καταγράφεται: η Ποσότητα και η τρέχουσα τιμή πώλησης (ΦΠΑ αποκοπή 6%)

Τα αποθέματα αυτά, καταγράφονται με βάση τα στοιχεία που προσκομίζει ο υπόχρεος αγρότης και πρέπει να υπάρχει συσχετισμός με αυτά που δηλώνονται στην «Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής », καθώς με τα παραστατικά πώλησης των αποθεμάτων αυτών ( αν φυσικά έχουν πωληθεί έως την σύνταξη της απογραφής ).

iii) Τις καλλιέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη, δηλαδή την καλλιέργεια που δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί ώστε να συλλεχθεί και να πωληθεί.

Καταγράφεται ως εξής: Η Ποσότητα και ( κατά την εκτίμηση μας ), η τιμή κτήσης των πρώτων και βοηθητικών υλών ‐ το κόστος άμεσων εξόδων αγοράς τους ‐ το κόστος των έμμεσων εξόδων ‐ το κόστος της εργασίας κ.λ.π

Συνοπτικό παράδειγμα: Είδος καλλιέργειας πατάτα ( παραγωγή σε εξέλιξη ) ποσότητα/έκταση καλλιέργειας =50 στρέμματα Χ 300,00 (*) ευρώ ανά στρέμμα = 15.000,00 (ΦΠΑ αποκοπή 6%)

(*) Στην παράγραφο 8 του άρθρου 41, (Ν. 2859/2000) προκύπτει ότι η αποτίμηση γίνεται στην τιμή πώλησης. «8. Τα αποθέματα των αγροτικών προϊόντων θεωρούνται:

α) ως αγορές του κανονικού καθεστώτος απόδοσης του φόρου, σε τιμή πώλησης κατά το χρόνο της μετάταξης, με δικαίωμα να εκπέσουν τον κατ’αποκοπή φόρο, στην περίπτωση που γίνεται μετάταξη από το καθεστώς των αγροτών στο κανονικό καθεστώς,». Υπάρχουν όμως δύο δυσκολίες, αφενός το προς πώληση είδος καλλιέργειας δεν έχει ακόμα απορροφήσει ολόκληρο το κόστος παραγωγής του άρα εκτιμώ ότι θα πρέπει να λάβουμε ένα ποσοστό, ανάλογα με το στάδιο παραγωγής και αφετέρου δεν είναι γνωστή η τιμή πώλησης του, εκτός αν η καλλιέργεια βρίσκεται προς το τέλος της, οπότε έχουν διαμορφωθεί οι τιμές, σε αντίθετη περίπτωση εκτιμώ ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη οι τιμές της προηγούμενης περιόδου. Βέβαια μετά τις αλλεπάλληλες παρατάσεις, που δόθηκαν για το έτος 2014, υπάρχει σημαντική πιθανότητα το προϊόν να έχει ήδη συλλεχτεί και πωληθεί και άρα είναι γνωστή η τιμή πώλησης του.

Τα αποθέματα αυτά, καταγράφονται με βάση τα στοιχεία που προσκομίζει ο υπόχρεος αγρότης και πρέπει να υπάρχει συσχετισμός με αυτά, που δηλώνονται στην «Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής ».

iv) Τα αποθέματα των πρώτων υλών της αγροτικής παραγωγής που υπάρχουν στην αποθήκη του παραγωγού, όπως: Σπόροι ‐ Λιπάσματα ‐ φυτοφάρμακα ‐ ζωοτροφές ‐ κλπ συναφή.

Καταγράφεται: η Ποσότητα και η τιμή αγοράς πριν το ΦΠΑ (ΦΠΑ της αγοράς 13% η 23% ανάλογα). Τα αποθέματα αυτά, καταγράφονται με βάση τα τιμολόγια αγοράς τους, που κατέχει ο υπόχρεος.

v) Τα αγαθά επένδυσης (Πάγια) που υπάρχουν στην κατοχή του παραγωγού, και αποκτήθηκαν την τελευταία πενταετία δηλαδή από 1/1/2010 και μετά, όπως: Τρακτέρ ‐ Αγροτικό αυτοκίνητο ‐ Διάφορα γεωργικά μηχανήματα ‐ Διάφορα Παρελκόμενα ‐ Αλυσοπρίονο ‐ Ζώα ζωντανά που αγοράστηκαν με τιμολόγιο από έμπορο ‐ Φυτά αμπελιού άγρια που αγοράστηκαν ‐ διάφορα άλλα μηχανήματα, που μπορούν να θεωρηθούν αγαθά επένδυσης.

Καταγράφεται:

Το αγαθό και η τιμή αγοράς πριν το ΦΠΑ (ΦΠΑ της αγοράς ήτοι 13% η 23% ανάλογα με αναλογία σε Χ/5 ανάλογα με τα έτη που απομένουν για την συμπλήρωση της πενταετίας) ήτοι: ( i) Απόκτηση το έτος 2010 δικαίωμα πρόσθεσης στο φόρο εισροών 1/5 του ΦΠΑ της αγοράς του, (ii) Απόκτηση το έτος 2011 δικαίωμα πρόσθεσης στο φόρο εισροών 2/5 του ΦΠΑ της αγοράς του, ( iii) Απόκτηση το έτος 2012 δικαίωμα πρόσθεσης στο φόρο εισροών 3/5 του ΦΠΑ της αγοράς του, (iv) Απόκτηση το έτος 2013 δικαίωμα πρόσθεσης στο φόρο εισροών 4/5 του ΦΠΑ της αγοράς του. Συνοπτικά δηλαδή ως εξής :
ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ    ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ Φ.Π.Α
2010    20%
2011    40%
2012    60%
2013    80%

Τα πάγια αυτά, καταγράφονται με βάση τα τιμολόγια αγοράς τους που κατέχει ο υπόχρεος.

Επίσης με την ΠΟΛ.1024/17.1.2014, για τα ζήτημα αυτό, δόθηκαν οι παρακάτω διευκρινήσεις: «Φόρος Προστιθέμενης Αξίας. Πέραν των ανωτέρω διευκρινίσεων, όσον αφορά την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ, διευκρινίζονται τα ακόλουθα.

Οι αγρότες που υποχρεούνται να εφαρμόζουν πλήρως τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., εντάσσονται υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ για την αγροτική τους εκμετάλλευση από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου. Σημειώνεται ότι οι αγρότες αυτοί διατηρούν το δικαίωμα επιστροφής ΦΠΑ με τον κατ’ αποκοπή συντελεστή για την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ. Η ένταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ συνεπάγεται ότι ο αγρότης έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το κανονικό καθεστώς, όπως επιβολή ΦΠΑ στις πωλήσεις των αγροτικών προϊόντων του, υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ για την καταβολή του φόρου στο ελληνικό δημόσιο (περιοδικών και εκκαθαριστικών) ( Σημ.: Με τις τροποποιήσεις του Ν. 4254/2014, υπάρχει μόνο υποχρέωση υποβολής εκκαθαριστικής ), δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών του, διενέργεια διακανονισμών κλπ. Δεδομένου ότι η ένταξη στο κανονικό καθεστώς είναι υποχρεωτική, δεν υπάρχει δέσμευση για παραμονή στο καθεστώς αυτό για πέντε (5) χρόνια, αλλά το καθεστώς κρίνεται για κάθε επόμενη χρήση με βάση την πλήρωση ή μη των κριτηρίων που τίθενται. Δηλαδή εάν κατά τη χρήση 2014 ο αγρότης δεν έχει υπερβεί τα όρια που τίθενται με την ΠΟΛ.1281/30.12.2013, μπορεί να ενταχθεί από 1.1.2015 στο ειδικό καθεστώς. Εννοείται ότι εάν, παρότι δεν έχει υποχρέωση, παραμείνει στο κανονικό καθεστώς, μπορεί να μεταταγεί στο ειδικό καθεστώς σε οποιαδήποτε επόμενη διαχειριστική περίοδο, με την προϋπόθεση βέβαια της πλήρωσης των κριτηρίων που τίθενται.

Αντίθετα, στην περίπτωση που αγρότης του ειδικού καθεστώτος επιλέξει την τήρηση βιβλίων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 της απόφασης ΠΟΛ.1281/30.12.2013, επειδή πρόκειται για προαιρετική μετάταξη του αγρότη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, οφείλει να παραμείνει στο καθεστώς αυτό τουλάχιστον μέχρι την πάροδο πενταετίας. Μετά την πενταετία κρίνεται εκ νέου η εφαρμογή του κανονικού ή ειδικού καθεστώτος βάσει των οριζόμενων στην απόφαση ΠΟΛ.1281/30.12.2013. …………..» Παράδειγμα:

Ένας αγρότης εντάσσεται υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ από 1.1.2014. Για την ένταξή του θα πρέπει να υποβάλει σχετική δήλωση στη φορολογική διοίκηση μέχρι 15.2.2014 ή 20.3.2014, ( Σημ. : Οι προθεσμίες αυτές παρατάθηκαν έως 15‐4‐2014 και 20‐5‐2014 αντίστοιχα) ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων που θα τηρεί. Επίσης πρέπει να συντάξει απογραφή των αποθεμάτων των αγροτικών προϊόντων, των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στην αγροτική παραγωγή και των αγαθών επένδυσης που έχει στις 31.12.2013.

Ας υποθέσουμε ότι στην απογραφή εμφανίζονται αγροτικά προϊόντα 5.000 ευρώ για τα οποία ισχύει κατ’ αποκοπή συντελεστής φόρου 6%. Επιπλέον υπάρχουν πρώτες ύλες (σπόροι, λιπάσματα, φυτοφάρμακα κλπ.) αξίας 10.000 ευρώ με ΦΠΑ 1.300 ευρώ (συντελεστής 13%) και ένα γεωργικό μηχάνημα που αγοράστηκε το 2011 αξίας 50.000 ευρώ με ΦΠΑ 11.500 ευρώ (συντελεστής 23%), για τα οποία ο αγρότης διαθέτει τα σχετικά τιμολόγια.

Ο αγρότης πρέπει να υποβάλει μέχρι 31.03.2014 ( Σημ. : Η προθεσμία αυτή παρατάθηκε στις 31‐5‐2014 ) δήλωση αποθεμάτων μετάταξης που θα περιλαμβάνει τα ανωτέρω στοιχεία.

Στη συνέχεια με την περιοδική δήλωση ΦΠΑ του 1ου τριμήνου 2014 αν τηρεί απλογραφικά βιβλία ή του μήνα Μαρτίου 2014 αν τηρεί διπλογραφικά βιβλία( Σημ. : Η υποχρέωση υποβολής δήλωσης έγινε ετήσια και άρα οι ενέργειες πρέπει να γίνουν, στην δήλωση αυτή) θα γίνουν οι παρακάτω ενέργειες:

Ο κατ’ αποκοπή φόρος των αποθεμάτων 300 ευρώ (5.000 X6%) και ο φόρος των αποθεμάτων πρώτων υλών 1.300 ευρώ θα εκπεστούν από το φόρο εκροών.

Τέλος για το γεωργικό μηχάνημα, επειδή δεν έχει παρέλθει η πενταετής περίοδος διακανονισμού, ο αγρότης έχει δικαίωμα να εκπέσει από το φόρο εκροών το φόρο που αντιστοιχεί στα υπόλοιπα έτη της πενταετίας (2 έτη), ήτοι 4.600 ευρώ (11.500 Χ 2/5). Επομένως ο αγρότης του παραδείγματος έχει δικαίωμα να εκπέσει συνολικά ΦΠΑ ευρώ 6.200 (300+1.300+4.600), ο οποίος αναγράφεται στα «Λοιπά προστιθέμενα ποσά» της οικείας περιοδικής δήλωσης.»

Σε σχέση με τα ανωτέρω επισημαίνουμε, την ανάγκη έκδοσης ερμηνευτικών εγκυκλίων που αφορούν την απογραφή και αποτίμηση των αποθεμάτων (Ν. 2859/2000, Άρθρο 41 ) για τους αγρότες που μετατάσσονται από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. Ειδικότερα πρέπει να διευκρινισθούν:

‐ Τρόπος προσδιορισμού των τρεχουσών τιμών πώλησης.

‐ Τρόπος προσδιορισμού της αξίας των ηρτημένων καρπών.

‐ Τρόπος προσδιορισμού της αξίας των καλλιέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη

‐ Τρόπος προσδιορισμού της αξίας των ζώων που είναι για πάγια εκμετάλλευση.

‐ Τρόπος προσδιορισμού της αξίας των φυτειών.

‐ Πως θα καλύπτονται περιπτώσεις , κυρίως αγοράς επενδυτικών αγαθών, που χρήζουν διακανονισμού Φ.Π.Α, αλλά το πρωτότυπο φορολογικό στοιχείο δεν έχει διαφυλαχθεί από τον αγρότη (τέτοιες περιπτώσεις θα μπορούσαν να αντιμετωπισθούν με την υποχρέωση του προμηθευτή παγίου για παροχή επικυρωμένου φωτοαντίγραφου, προς τον αγρότη).

‐ Σύνδεση της απογραφής μετάταξης με την «Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής ».

Η Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας / Εκτροφής (Δ.Κ.Ε) που υποβάλλουν οι Αγρότες λειτουργεί ως βάση σύγκρισης του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων που προκύπτει από τα φορολογικά παραστατικά και ήδη αυτό χρησιμοποιείται από την φορολογική αρχή. Σημειώνεται ότι στην ΠΟΛ.1066/2.4.2013, μεταξύ άλλων προβλέπονται:

« ….4. Με βάση το ηλεκτρονικό αρχείο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή του εξουσιοδοτημένου από το ΥΠΑΑΤ εποπτευόμενου Οργανισμού που αναρτάται στο INTRANET από τη ΓΓΠΣ, προβαίνουν σε σύγκριση του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων που προκύπτει από τα φορολογικά παραστατικά της αίτησης επιστροφής με τη συνολική κανονική αξία της αγροτικής παραγωγής κάθε δικαιούχου που περιλαμβάνεται στο εν λόγω αρχείο, και: α) Εφόσον το συνολικό ποσό των ακαθαρίστων εσόδων που προκύπτει από τα φορολογικά παραστατικά της αίτησης επιστροφής δεν υπερβαίνει τη συνολική κανονική αξία της αγροτικής παραγωγής του αιτούντος, πραγματοποιούν την επιστροφή χωρίς περαιτέρω έλεγχο, εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης, εκτός εάν ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. διαθέτει στοιχεία ή πληροφορίες με βάση τα οποία υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες καταστρατήγησης των διατάξεων. β) Σε αντίθετη περίπτωση, η επιστροφή πραγματοποιείται μετά από προσωρινό φορολογικό έλεγχο και αν κριθεί απαραίτητο μετά από τακτικό έλεγχο.»

Με την ΠΟΛ.1024/17.1.2014, για τα ζήτημα αυτό, δόθηκαν οι παρακάτω διευκρινήσεις:

«Φόρος Προστιθέμενης Αξίας. …. Σημειώνεται ότι οι αγρότες αυτοί διατηρούν το δικαίωμα επιστροφής ΦΠΑ με τον κατ’ αποκοπή συντελεστή για την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ….»

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Τα αγροτικά προϊόντα που θα δηλωθούν, ως αποθέματα της 31/12/2013, πρέπει να αποτελούν πωλήσεις της χρήσης 2014. Σε περίπτωση, που δεν συμβαίνει αυτό πρέπει να υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση . ( π.χ καταστροφή κ.λ.π ).
Συγκρίνετε τα δεδομένα της «Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας / Εκτροφής (Δ.Κ.Ε)», που υποβάλλεται όχι στις φορολογικές αρχές, αλλά στις αρχές διαχείρισης κυρίως των επιδοτήσεων και αποζημιώσεων ( ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΓΑ ), με αυτά που δηλώνονται στην αρχική απογραφή της 31/12/2013. Πρέπει να είναι συναφή.
Συγκεντρώστε, όλα τα παραστατικά αγοράς επενδυτικών αγαθών ( μηχανήματα, παρελκόμενα μηχανημάτων, εργαλεία, συσκευές, εξοπλισμός κ.λ.π ) και τα παραστατικά αγοράς ή κατασκευής κτισμάτων ή άλλου είδους κατασκευών που αποκτήθηκαν την τελευταία πενταετία δηλαδή από 1/1/2010 και μετά. Κερδίζεται Φ.Π.Α.
Συγκεντρώστε, όλα τα παραστατικά αγοράς αγροτικών εφοδίων (σπόροι, λιπάσματα, φυτοφάρμακα κλπ.), τα οποία εκδόθηκαν το 2013 και έως 31/12/2013 δεν είχαν αναλωθεί και υπήρχαν ως απόθεμα. Κερδίζεται Φ.Π.Α.
Όσο μεγαλύτερη είναι η αξία της αρχικής απογραφής, τόσο μεγαλύτερη είναι η ωφέλεια Φ.Π.Α.
Η απογραφή, δεν επηρεάζει το δικαίωμα επιστροφής ΦΠΑ με τον κατ’ αποκοπή συντελεστή για την χρήση 2013, η οποία θα γίνει το 2014. Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ για το έτος 2014 ( έντυπο Φ6 TAXIS «Αίτηση και Αναλυτική Κατάσταση Δικαιολογητικών»), υποβάλλονται μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2014 και δικαιούχοι είναι και οι αγρότες, οι οποίοι το 2014 εντάχθηκαν στο κανονικό καθεστώς ( μόνο για φέτος βέβαια ) .

3.3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Φ.Π.Α και ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ.”
α) Προτεινόμενη γραμμογράφηση των απογραφικών καταστάσεων.
1    Αύξων Αριθμός
2    Περιγραφή είδους ( καλλιέργεια /ζώο /ονομασία αποθέματος)
3    Μονάδα μέτρησης ( π.χ. έκταση, αριθμός ζώων, βάρος κ.λ.π )
4    Ποσότητα
5    Τιμή μονάδος
6    Συνολική Αξία είδους ( Στήλη 4 Χ Στήλη 5)
7    Συντελεστής Φ.Π.Α
8    Φ.Π.Α
9    Ημερομηνία κτήσης
10    Διεύθυνση/Αποθηκευτικός χώρος.
11    Παραστατικό στοιχείο για τεκμηρίωση της ύπαρξης του είδους ( τιμολόγια κ.λ.π )
12    Παραστατικό στοιχείο για τεκμηρίωση της αποτίμησης ( τιμολόγια κ.λ.π )

(Προτείνεται να αναλύεται κατά κατηγορία που προβλέπεται στην δήλωση Φ.Π.Α)

Δηλ. : Δ’ ΠΙΝΑΚΑΣ : ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ / Ε’ ΠΙΝΑΚΑΣ : ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ / ΣΤ’ ΠΙΝΑΚΑΣ : ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΓΑΘΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ)

Συντάσσεται κατά κατηγορία ώστε η στήλη (8), να συμφωνεί ανά κατηγορία με τους κωδικούς 404, 504 και 601, της «ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ»

Η συμπλήρωση των ανωτέρω στοιχείων , είναι βέβαια απαιτητική, αλλά εκτιμούμε ότι βοηθάει σημαντικά στην τεκμηρίωση της ορθότητας της απογραφής. Βέβαια, απαραίτητες είναι μόνο οι στήλες : 2 έως και 8.

β) Προτεινόμενη διαδικασία απογραφής.

i) Συγκέντρωση των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων ( π.χ τιμολόγια αγοράς από προμηθευτές, «Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής» , τιμολόγια πώλησης στο έτος 2014, ειδών που την 31/12/2013 υπήρχαν ως αποθέματα, κ.λ.π ) . Το ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο είναι καταγεγραμμένο στα μητρώα και βιβλιάρια του ΥΠΑΑΤ (μητρώο αιγοπροβάτων, βοοειδών, μελισσοκομικό βιβλιάριο).

ii) Ταξινόμηση των στοιχείων της απογραφής και επαλήθευση τους από τον αγρότη.

iii) Τεκμηρίωση της αποτίμησης στην περίπτωση των αγροτικών προϊόντων.

Κατά την εκτίμηση μας, ως αντικειμενικές μέσες τιμές, θα μπορούσαν να ληφθούν και οι τιμές που ορίζονται στο υπολογισμό της ασφαλιζόμενης αξίας από το ΕΛ.Γ.Α, όπου χρησιμοποιούνται . Οι τιμές αυτές, καταγράφονται στο υπ’ Αριθ. 425/42522 Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του νόμου 3877/2010 (ΦΕΚ Α 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα. Φ.Ε.Κ τ. Β΄ Αρ. Φύλλου 1239 / 22 Μαΐου 2013 )

Σημειώνεται επίσης ότι, από το R.I.C.A.( γαλλ. ) (Réseau d’Information de Comptable Agricole ‐ Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ )), ( αγγλ. FADN) , που παρακολουθεί δειγματοληπτικά στην Ελλάδα αρκετές Γεωργικές και Πτηνοκτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις, , μπορούν να εξαχθούν κατά περιοχή και κατά καλλιέργεια/εκτροφή αξιόπιστα στοιχεία από μέσους όρους.

Τελειώνοντας θέλω να τονίσω ότι : Σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ.3 του Κ.Φ.Α.Σ «3. Κάθε εγγραφή στα βιβλία, που αφορά συναλλαγή ή άλλη πράξη του υπόχρεου, πρέπει να στηρίζεται σε στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή σε δημόσια έγγραφα ή σε άλλα πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία.»

3.4. Φ.Π.Α ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΓΡΟΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ.”
Μετά τις τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν. 4254/2014 ( Φ.Ε.Κ Α΄ 85/7‐4‐2014 ), προβλέπεται ότι:

«1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Κώδικα ΦΠΑ, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Ειδικά για την παράδοση του παραγγελία προς τον παραγγελιοδόχο,στην περίπτωση παραγγελιοδοχικών πωλήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5, παράγραφος 2, αγροτικών προϊόντων για λογαριασμό αγροτών φυσικών προσώπων, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο παραγγελιοδόχος.»

Στην Εισηγητική Έκθεση, σχετικά με το θέμα αυτό αναφέρονται τα εξής :

«Επί της ουσίας, με τη διάταξη αυτή οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος που πωλούν τα προϊόντα τους μέσω τρίτων (εμπόρων ή αγροτικών συνεταιρισμών) απαλλάσσονται από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου που αναλογεί στο ποσό που τους καταβάλλουν οι παραγγελιοδόχοι από την πώληση των αγροτικών προϊόντων για λογαριασμό τους, καθώς ο ΦΠΑ που αναλογεί στην τελική αξία της πώλησης των αγαθών αποδίδεται από τους παραγγελιοδόχους αυτούς. Η διάταξη αυτή αποσκοπεί στην αποφυγή της δημιουργίας πρόσθετων διοικητικών βαρών για τους αγρότες, στη βελτίωση της συμμόρφωσης και στη μείωση του κινδύνου μη καταβολής του φόρου από αυτούς.»

ΠΡΟΣΟΧΗ :

• Οι αγρότες που ανήκουν σ΄ αυτές τις περιπτώσεις, δεν απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις δηλώσεων ( μεταβολής και μετάταξης )

3.5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α
α) Εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ. Με σχετική προσθήκη τροποποίηση στο άρθρο 38 του Φ.Π.Α, που έγινε με τον Ν. 4254/2014 ( Φ.Ε.Κ Α΄ 85/7‐4‐2014 ), υπάρχει υποχρέωση υποβολής μόνο ετήσιας δήλωσης ΦΠΑ και όχι περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α . Ειδικότερα προβλέπεται ότι : «γ) Κατ’ εξαίρεση της περίπτωσης α’ ανωτέρω, οι αγρότες φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα για την οποία υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, υποβάλλουν μόνο εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ…….4. Η δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου.»

Στην Εισηγητική Έκθεση, σχετικά με το θέμα αυτό αναφέρονται τα εξής :

« Με την περίπτωση 2 προστίθεται νέα περίπτωση γ) στην παράγραφο 1 του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ, με την οποία προβλέπεται ότι υποβάλλεται μόνο μία δήλωση ΦΠΑ ετησίως από τους αγρότες φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα για την οποία υποχρεούνται να τηρούν βιβλία και να εκδίδουν στοιχεία. Η διάταξη αυτή αποσκοπεί στη μείωση των διοικητικών βαρών των αγροτών και στην απλοποίηση της διαδικασίας καταβολής του φόρου που οφείλεται από αυτούς λόγω της ένταξης της αγροτικής τους δραστηριότητας στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Στη ρύθμιση αυτή δεν εμπίπτουν οι αγρότες που τηρούν βιβλία και εκδίδουν στοιχεία για άλλη δραστηριότητα, καθώς στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται ούτως ή άλλως στην υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ εξ αυτού του λόγου. »

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Παρόλο που η δήλωση Φ.Π.Α, γίνεται σε ετήσια βάση, πρέπει να συγκεντρώνουμε και να ταξινομούμε τα διάφορα παραστατικά αγοράς και πώλησης. Ειδικά τα τιμολόγια της πώλησης που εκδίδουμε, πρέπει να υποβάλλονται στην Εφορία, για διασταύρωση σε τριμηνιαία βάση. Ο υπολογισμός αυτός πρέπει να γίνεται για να μην βρεθούμε στο τέλος της περιόδου προ δυσάρεστων εκπλήξεων δηλ. να κληθούμε να αποδώσουμε σημαντικό ποσό Φ.Π.Α. .

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ΠΟΛ.1116/24.4.2014 «Κοινοποίηση των διατάξεων των Υποπαραγράφων Β.1 και Β.2, παράγραφοι 1 και 2, της Παραγράφου Β’ του άρθρου τρίτου του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α’ 85/7.4.2014) σχετικά με τους αγρότες και παροχή σχετικών διευκρινίσεων», ισχύουν τα εξής :

ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

(1) ΑΓΡΟΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ( ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ)

Οι αγρότες που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς υποβάλλουν μία δήλωση Φ.Π.Α (εκκαθαριστική) ετησίως, ανεξάρτητα αν για την αγροτική τους δραστηριότητα τηρούν βιβλία απλογραφικά ή διπλογραφικά.

Πρέπει όμως να έχουν τις εξής προϋποθέσεις:

‐ Να είναι φυσικά πρόσωπα και όχι Εταιρείες.

‐ Να μην ασκούν άλλη δραστηριότητα για την οποία υποχρεούνται να τηρούν βιβλία.

Αυτό ισχύει τόσο για τους αγρότες που είχαν ενταχθεί από παλιά στο κανονικό καθεστώς, όσο και για όσους εντάσσονται από 1.1.2014 στο καθεστώς αυτό.

(2) ΑΓΡΟΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ.

Οι αγρότες που τηρούν βιβλία και εκδίδουν στοιχεία για άλλη δραστηριότητα ανεξάρτητα από το εάν η άλλη αυτή δραστηριότητα υπάγεται στο φόρο ή απαλλάσσεται από το ΦΠΑ π.χ. γιατρός.

Στην περίπτωση που οι αγρότες παράλληλα με την αγροτική τους εκμετάλλευση ασκούν και άλλη δραστηριότητα πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, για την ένταξή τους σε κατηγορία τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων θα κριθούν αυτοτελώς για κάθε δραστηριότητα (αγροτική‐λοιπές). Τέτοιες δραστηριότητες συνήθως είναι: η διάθεση από τους αγρότες των προϊόντων τους στις λαϊκές αγορές, η διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW, η εκμετάλλευση του καφενείου και η λειτουργία αγροτουριστικών μονάδων. (ΠΟΛ.1024/17.1.2014).

(3) ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δεν είναι δυνατή η επιλογή για υποβολή περιοδικής Φ.Π.Α. κάθε τρίμηνο, αν κάποιος αγρότης (μη υπόχρεος) επιθυμούσε να το κάνει.

(4) ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α ΕΝΩ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ.

Στην περίπτωση όμως, που από 1.1.2014 έως την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης (24/4/2014), έχουν υποβληθεί περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ από τους αγρότες, οι δηλώσεις αυτές είναι αποδεκτές και ο ΦΠΑ που ενδεχομένως έχει καταβληθεί με τις εν λόγω περιοδικές δηλώσεις αναγράφεται στην εκκαθαριστική δήλωση που θα υποβληθεί για το έτος 2014.

(5) ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α ΕΝΩ ΥΠΗΡΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ.

Λόγω της παράτασης της δήλωσης μεταβολής (20.5.2014), οι αγρότες που εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς από 1.1.2014 και ανήκουν σε ειδική κατηγορία η οποία υποβάλει περιοδική δήλωση και όχι μόνο ετήσια (π.χ έχουν και άλλη δραστηριότητα), μπορούν να δηλώσουν εμπρόθεσμα (χωρίς δηλαδή συνέπειες) τις πωλήσεις που πραγματοποίησαν από 1.1.2014, με την περιοδική δήλωση που αφορά την πρώτη φορολογική περίοδο που λήγει μετά την 20.5.2014.

(6) ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΩΝ INTRASTAT.

Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες και οι δηλώσεις Intrastat (αφορά «ειδικές» δηλώσεις σε περιπτώσεις ενδοκοινοτικών συναλλαγών), υποβάλλονται στις προθεσμίες που προβλέπονται, και για τις άλλες επιχειρήσεις και όχι ετησίως.

β) Υποβολή έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. ‐ Υποχρέωση απόδοσης του ΦΠΑ που αναλογεί στις πωλήσεις αγροτών οι οποίοι διέκοψαν την τήρηση βιβλίων λόγω αύξησης του ορίου από 10.000 σε 15.000 ευρώ.

((*) Εκτιμώ ότι, αλλάζοντας η γενική προθεσμία της υποχρέωσης δήλωσης των μεταβολών πρέπει να δεχθούμε ότι παρατείνεται και η ειδική αυτή προθεσμία, έως τις 20‐5‐2014. )

Με την ΠΟΛ.1079/19.3.2014, για το θέμα αυτό, δόθηκαν οι παρακάτω διευκρινήσεις:

«4. ……. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που έχουν πραγματοποιήσει πωλήσεις με ΦΠΑ, υποχρεούνται να αποδώσουν το ΦΠΑ που αναλογεί στις πωλήσεις αυτές με την υποβολή έκτακτης δήλωσης στην αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματός τους Δ.Ο.Υ.. …»

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Η υποχρέωση αυτή, αφορά μόνο τις περιπτώσεις αγροτών, που έχουν υποβάλει Δήλωση μεταβολής εργασιών (έντυπο Μ2), όταν το όριο ( αρχικά ) ήταν 10.000 ευρώ και φυσικά δεν ξεπερνούν το ισχύον όριο των 15.000 ευρώ και είχαν πραγματοποιήσει πωλήσεις με ΦΠΑ. Φυσικά με την δήλωση πληρώνεται στην Εφορία και το ποσό του Φ.Π.Α., είτε έχει εισπραχθεί από τον πελάτη, είτε όχι.

3.6. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Φ.Π.Α Ο συντελεστής του φόρου προστιθέμενης αξίας γενικά ορίζεται σε είκοσι τρία τοις εκατό (23%) στη φορολογητέα αξία. Κατ’ εξαίρεση, για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Νόμου περί Φ.Π.Α., ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε δεκατρία τοις εκατό (13%) και στον συντελεστή αυτόν υπάγονται τα αγροτικά προϊόντα και οι σημαντικότερες αγορές γεωργικών εφοδίων, εκτός των παγίων ( μηχανήματα κ.λ.π ), τα οποία υπάγονται στον συντελεστή 23%.

Τα αγαθά και οι υπηρεσίες που υπάγονται στον κανονικό συντελεστή δεν ορίζονται από τις διατάξεις, γιατί ο κανόνας είναι ότι όλα τα αγαθά και υπηρεσίες ανήκουν στον κανονικό με εξαίρεση για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ , όπου ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε δέκα τοις εκατό (13%) και για συγκεκριμένα νησιά του Αιγαίου 9%.

Στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 », της παρούσης αναφέρονται τα αγαθά και οι υπηρεσίες των περιπτώσεων αυτών.

Από την μελέτη των ανωτέρω (Παράρτημα ΙΙΙ του Νόμου περί Φ.Π.Α,) προκύπτει ότι :

( 1) Το κρασί και το τσίπουρο ( τσικουδιά) υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 23%.

( 2) Το βαμβάκι και καπνά υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 23%.

( 3) Αγροτικά μηχανήματα , υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 23%.

( 4) Λαχανικά, φυτά, ρίζες και κόνδυλοι, βρώσιμα . . Καρποί και φρούτα βρώσιμα, φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών και καρπουζιών . Δημητριακά . Άχυρα και φλοιοί ακατέργαστων δημητριακών . Βοοειδή, χοιροειδή, προβατοειδή και αιγοειδή, ζωντανά . Πετεινοί, κότες, πάπιες, χήνες, γάλοι, γαλοπούλες και φραγκόκοτες, ζωντανά, κατοικίδια. Κουνέλια κατοικίδια, περιστέρια, ορτύκια, φασιανοί, πέρδικες, λαγοί και λοιπά ζώα και πτηνά, ζωντανά, που προορίζονται κυρίως για την ανθρώπινη διατροφή. Μέλισσες. Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα. Ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, με εξαίρεση τα ζωντανά ψάρια για διακόσμηση. Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας. Αυγά πτηνών σε οποιαδήποτε μορφή. Μέλι φυσικό. Προϊόντα βρώσιμα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Έντερα, κύστες και στομάχια ζώων, ολόκληρα ή σε τεμάχια. Τεύτλα κτηνοτροφικά, ρίζες κτηνοτροφικές, χορτονομές, τριφύλλια. Ελαιόλαδο και τα κλάσματα του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα, κ.λ.π. , υπάγονται στον χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ 13%.

( 5) Λιπάσματα, Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της βλάστησης και ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών, απολυμαντικά και παρόμοια προϊόντα, υπάγονται στον χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ 13%.

( 6 ) Η παροχή υπηρεσιών για τη γεωργική παραγωγή υπάγονται στον χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ 13%. Σύμφωνα με το άρθρο 42, παρ 4 του Ν. 2859/2000 ( Φ.Π.Α ) «4.Ως αγροτικές υπηρεσίες, …. οι οποίες συμβάλλουν στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων. Στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται κυρίως: α) οι εργασίες σποράς και φύτευσης, καλλιέργειας, θερισμού, αλωνίσματος, δεματοποίησης, περισυλλογής και συγκομιδής, β) οι εργασίες προπαρασκευής για την πώληση προϊόντων, όπως η διαλογή, η ξήρανση, ο καθαρισμός, η άλεση, η έκθλιψη, η απολύμανση, η συσκευασία και η αποθήκευση, ( Σημείωση : το αντίστοιχο κείμενο της Ε.Ε ( οδηγία Φ.Π.Α), έχει ως εξής : «η συσκευασία και οι εργασίες προπαρασκευής για την πώληση, όπως εργασίες ξήρανσης, καθαρισμού, σύνθλιψης, απολύμανσης και η εναπόθεση σε σιλό αγροτικών προϊόντων,… η αποθήκευση αγροτικών προϊόντων» ) γ) η φύλαξη, η πάχυνση και η εκτροφή ζώων, δ) η μίσθωση μηχανικών μέσων και εξοπλισμού γενικά, που χρησιμοποιούνται στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, ε) η τεχνική βοήθεια, στ) η καταπολέμηση επιβλαβών φυτών και ζώων, καθώς και ο ψεκασμός φυτών και εδάφους, ζ) η χρησιμοποίηση αρδευτικών, αποξηραντικών μέσων και εξοπλισμού, η) η υλοτομία, η κοπή ξύλων, καθώς και άλλες δασοκομικές υπηρεσίες.»

Σημειώνεται ότι όσον αφορά τον συντελεστή φορολογίας εισοδήματος , για το εισόδημα από παροχή αγροτικών υπηρεσιών αυτός είναι 26% και όχι 13%

Επίσης σύμφωνα με την απόφαση : «Αρ. πρωτ.: Δ14Β 1025425 ΕΞ 13.2.2013 Συντελεστής Φ.Π.Α. στις υπηρεσίες μεταφοράς ληγμένων τροφίμων ζωικής και φυτικής προέλευσης» , ισχύει ότι : «1. Όπως προκύπτει από το έγγραφό σας, η εταιρεία σας αναλαμβάνει την υποχρέωση έναντι της εταιρείας ……………….. να μεταφέρει ληγμένα τρόφιμα ζωικής και φυτικής προέλευσης και δεδομένου ότι η εταιρία σας δεν διαθέτει μεταφορικά μέσα για την εν λόγω μεταφορά χρησιμοποιείτε τρίτους μεταφορείς. Ζητάτε να σας πληροφορήσουμε σχετικά με το συντελεστή Φ.Π.Α. ο οποίος εφαρμόζεται αφενός στην υπηρεσία που η εταιρία σας παρέχει στην εταιρεία ……………………….., καθώς και στην υπηρεσία που οι τρίτοι μεταφορείς παρέχουν στην εταιρία σας. 2. Δεδομένου ότι η εταιρεία σας αναλαμβάνει την υποχρέωση μεταφοράς ληγμένων προϊόντων μεταξύ συγκεκριμένων σημείων που υποδεικνύονται από τη ……………………., η υπηρεσία αυτή συνιστά μεταφορά αγαθών, η οποία υπάγεται στον κανονικό συντελεστή (23%) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κώδικα Φ.Π.Α. Το ίδιο ισχύει και για τις υπηρεσίες που παρέχουν οι τρίτοι μεταφορείς προς την επιχείρησή σας. 3. Το παρόν κοινοποιείται στη Δ.Ο.Υ. ………….. για τον έλεγχο των πραγματικών περιστατικών και την ορθή εφαρμογή των διατάξεων.»

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Ο συντελεστής Φ.Π.Α των αγορών μπορεί να είναι 13% ή 23%, αλλά όλο το ποσό του Φ.Π.Α, που πληρώνει ο αγρότης εκπίπτει ( συμψηφίζεται ) με τον Φ.Π.Α , που εισπράττει από την πώληση των προϊόντων του.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Φ.Π.Α στο Κανονικό καθεστώς συμψηφίζεται από αυτόν που τον πληρώνει (πελάτη) . Αυτό σημαίνει ότι ο αγοραστής ‐ έμπορος θα συμψηφίσει τον Φ.Π.Α που πληρώνει στον αγρότη, με τον Φ.Π.Α που προκύπτει από τις δικές του πωλήσεις. Άρα η τιμή πώλησης του είδους, που συμφωνείται με τον έμπορο πρέπει να θεωρείται ότι δεν εμπεριέχει τον Φ.Π.Α..
Δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α, με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί οι δαπάνες: α) αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης καπνοβιομηχανιών προϊόντων, β) αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης οινοπνευματωδών ή αλκοολούχων ποτών, γ) δεξιώσεων, ψυχαγωγίας και φιλοξενίας γενικά, δ) στέγασης, τροφής, ποτών, μετακίνησης και ψυχαγωγίας για το προσωπικό ή τους εκπροσώπους της επιχείρησης, ε) αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης μέχρι εννέα (9) θέσεων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, σκαφών και αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσης που προορίζονται για αναψυχή ή αθλητισμό, καθώς και οι δαπάνες καυσίμων, επισκευής, συντήρησης, μίσθωσης και κυκλοφορίας αυτών γενικά.

Φ.Π.Α ‐ Εφαρμογή PRORATA. Δεν εφαρμόζεται πλέον σύμφωνα τις διατάξεις του κώδικα του ΦΠΑ κλάσμα prorata, όταν πραγματοποιούνται πράξεις που παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου και πράξεις εξαιρούμενες του ΦΠΑ, δηλαδή πράξεις εκτός του πεδίου εφαρμογής του ΦΠΑ, όπως για παράδειγμα αποζημιώσεις, οικονομικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις μη υποκείμενες στο ΦΠΑ και υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποτελούν αντιπαροχή και δεν συνδέονται άμεσα με την τιμή διάθεσης των αγαθών.

IV. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ( ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ )
1. ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ  Σύμφωνα με τον Κ.Φ.Α.Σ προβλέπονται τα εξής :

«Άρθρο 3. Εξαιρέσεις – Απαλλαγές.

…2. Δεν είναι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών τα φυσικά πρόσωπα, με εξαίρεση τους ελεύθερους επαγγελματίες, τα οποία, ευκαιριακά και ως παρεπόμενη απασχόληση, πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες για τις οποίες εκδίδονται στοιχεία από τον αντισυμβαλλόμενο. 3. Απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης αποδείξεων λιανικής ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών φυσικό πρόσωπο, που πραγματοποίησε κατά την προηγούμενη ετήσια διαχειριστική περίοδο ακαθάριστα έσοδα μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, αθροιστικά ή διαζευκτικά. Απαλλάσσονται επίσης οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., όπως ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με βάση τα ακαθάριστα έσοδά τους, ή το ποσό επιστροφής Φ.Π.Α., ή το ποσό της επιδότησης που λαμβάνουν ανά φορολογικό έτος. ……»

Η απόφαση ΑΥΟ ΠΟΛ.1055/17.2.2014, της Φορολογικής Διοίκησης, δίνει στους αγρότες την ακόλουθη δυνατότητα : Να μην τηρούν βιβλία και άρα να μην υπάρχει υποχρέωση καταγραφής των παραστατικών που εκδίδονται ή λαμβάνονται.

Κακώς δίνεται η εντύπωση ότι η προβλεπόμενη « Μη τήρηση Βιβλίων» από τους Αγρότες , είναι μια σημαντική ελάφρυνση, αφού οι διαφορές μεταξύ της « Μη τήρηση Βιβλίων ‐ Συγκέντρωση παραστατικών εσόδων/εξόδων» ( δηλ. αυτά που θα τηρούν οι Αγρότες ) και της τήρησης « Βιβλίου Εσόδων – Εξόδων » (Απλογραφικά Βιβλία ), είναι : Η μη υποχρέωση ταξινόμησης κατά κατηγορίες, των εσόδων και εξόδων και η μη ύπαρξη προθεσμίας καταχώρησης – ενημέρωσης. Όμως για λόγους λογιστικών επαληθεύσεων, για τις ανάγκες υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α και των περιοδικών Συγκεντρωτικών καταστάσεων (θυμίζω : καταληκτική ημερομηνία υποβολής όλων των τριμήνων του 2014, είναι η 2/2/2015 ) , χρειάζεται ταξινόμηση και καταγραφή (καταχώρηση) των παραστατικών αυτών. Και όχι μόνο αυτό. Νοείται «Λογιστικός » προσδιορισμός του εισοδήματος χωρίς Απογραφή ( αρχική και τελική ), χωρίς «Μητρώο παγίων» και χωρίς οριοθέτηση εσόδων και εξόδων ;;;; Αν δεν υπάρξουν ειδικές φορολογικές ρυθμίσεις, η τήρηση των Λογιστικών βιβλίων των Αγροτών, σε αρκετές περιπτώσεις, θα είναι μια δύσκολη και ακριβή υπόθεση. Και αναφέρομαι όχι μόνο στους Αγρότες του Κανονικού Καθεστώτος αλλά και στους Αγρότες του Ειδικού Καθεστώτος, από την στιγμή που και για τις δύο αυτές κατηγορίες προβλέπεται Λογιστικός τρόπος προσδιορισμού του φορολογητέου αποτελέσματος .

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Αφενός για λόγους τάξεως αλλά και λογιστικών επαληθεύσεων, θα χρειάζεται ταξινόμηση και καταγραφή των παραστατικών αυτών και αφετέρου για την υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α και των Συγκεντρωτικών καταστάσεων, δημιουργείται η ανάγκη καταχώρησης των παραστατικών αυτών.

2. ΑΠΟΓΡΑΦΗ ‐ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ.” Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1134/14.12.2004, οι επιτηδευματίες που τηρούν απλογραφικά βιβλία (δεύτερης κατηγορίας) και ασκούν ορισμένες δραστηριότητες, μια από αυτές είναι και οι « Αγρότες και αγροτικές εκμεταλλεύσεις», απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίου απογραφών και την κατάρτιση απογραφής εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων (αποθεμάτων) έως την 31/12/2013.

Στο βιβλίο απογραφών ή σε καταστάσεις απογραφής καταχωρούνται τα προϊόντα, οι Α’ και Β’ ύλες, καθώς και τα υλικά συσκευασίας, τα οποία κατέχει ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών κατά τη λήξη της διαχειριστικής του περιόδου και βρίσκονται σε δικές του εγκαταστάσεις ή σε εγκαταστάσεις τρίτων.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το Ν. 4172/2013, που ισχύει από 1/1/2014, δεν υπάρχουν διατάξεις για την απαλλαγή από τη διενέργεια απογραφής.

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Η απογραφή ( αρχική ), είναι σημαντική γιατί ωφελεί τον αγρότη με δύο τρόπους: α) Όσον αφορά τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών . Η αξία της πρέπει να προστίθεται στο κόστος της χρήσης 2014, ως αρχικό απόθεμα. β) Όσον αφορά τον προσδιορισμό του Φ.Π.Α . Ως προς το ΦΠΑ ωφελεί την επιχείρηση αφού ο Φ.Π.Α, που προκύπτει από τον υπολογισμό αυτό προστίθεται στο φόρο εισροών, στη πρώτη δήλωση Φ.Π.Α, την οποία θα υποβάλει ο αγρότης. Υπάρχουν βέβαια σημαντικά προβλήματα, σ τον τρόπο υπολογισμού του αρχικού και του τελικού αποθέματος ( κυρίως παραγωγής φυτικής και ζωικής σε εξέλιξη και καρπών που είχαν συλλεχτεί αλλά δεν είχαν πωληθεί έως 31/12 ) στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις,αφού πρόκειται για δύσκολο και ταυτόχρονα σημαντικό θέμα. Σίγουρα δεν διευκρινίζεται, επαρκώς το θέμα αυτό, από το υφιστάμενο Νομοθετικό πλαίσιο και πρέπει η Φορολογική Διοίκηση να εκδώσει διευκρινιστικές οδηγίες

Θα υπάρξουν περιπτώσεις κατά τις οποίες αγροτικά προϊόντα φορολογηθήκαν με τεκμαρτό τρόπο, τα προηγούμενα έτη με βάση το ειδικό καθεστώς φορολόγησης και θα πωληθούν κατά το έτος 2014. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση διπλής φορολόγησης εισοδήματος , σε περιπτώσεις αγροτών οι οποίοι την χρήση 2013, ήσαν στο Ειδικό καθεστώς και στην χρήση 2014 μετατάχθηκαν στο Κανονικό καθεστώς . Αυτό γιατί , στο προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος της χρήσης 2013, λαμβάνονται υπόψη οι καλλιεργούμενες από τον αγρότη εκτάσεις, ενώ στην χρήση 2014 λαμβάνονται υπόψη οι πωλήσεις. Άρα σε περίπτωση που κάποιος αγρότης το προϊόν της καλλιέργειας του 2013, το πωλήσει το 2014, θα φορολογηθεί για το ίδιο αντικείμενο και στα δύο φορολογικά έτη. Εναλλακτική λύση θα ήταν, τα προϊόντα αυτά να φορολογηθούν με «τεκμαρτό τρόπο» .

Η απογραφή μετάταξης που γίνεται για τις ανάγκες του Φ.Π.Α , πρέπει να αποτελέσει την βάση της αρχικής απογραφής ( 1/1/2014 ), των λογιστικών βιβλίων των αγροτών.

Στην αρχική ( 31‐12‐13) απογραφή, κατά την άποψη μας, πρέπει να καταγραφούν και τα εξής στοιχεία :

α) Πάγια στοιχεία (αποθήκες, μηχανήματα κ.λ.π), και αυτά τα οποία παρόλο δεν έχουν δικαίωμα συμψηφισμού τμήματος του Φ.Π.Α αγοράς τους , εντούτοις έχουν αναπόσβεστη αξία (με βάση το έτος κτήσεως και τον συντελεστή απόσβεσης) και έτσι χρήζουν αποσβέσεων στα επόμενα έτη.

β) Ζώα και φυτά/δέντρα πολυετούς καλλιέργειας για τα οποία διατέθηκαν, στα προηγούμενα έτη σημαντικά κονδύλια για την αγορά ή την ανάπτυξη τους. Βέβαια αναγνωρίζοντας το κόστος και τις δυσκολίες λογιστικής αποτύπωσης των ανωτέρω, θα μπορούσε να επιτραπεί από την Φορολογική Διοίκηση εναλλακτικά, ο αγρότης να εφαρμόζει «κατ΄ αποκοπή» συντελεστή αποσβέσεων, για τα πάγια κτήσεως έως 31/12/2013, με βάση τις πωλήσεις του.
3. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Στην ΠΟΛ.1024/17.1.2014 «Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ 1281/2013(ΦΕΚ 3367Β/31.12.2013) «Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων των αγροτών του ειδικού καθεστώτος.», αναφέρονται τα εξής :

«Έννοια Υποκαταστήματος

Επισημαίνεται ότι η διάθεση αγροτικών προϊόντων από κιόσκια ή πλανοδίως, δεν θεωρείται ότι διενεργείται από επαγγελματική εγκατάσταση και ως εκ τούτου δεν υφίσταται στην περίπτωση αυτή υποχρέωση ίδρυσης υποκαταστήματος.

Για τα φυσικά πρόσωπα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις δεν συνιστούν ιδιαίτερη επαγγελματική εγκατάσταση οι χώροι που ασκούνται αυτές (χωράφια, ανεξάρτητα εάν υπάρχει σε αυτά ιδιαίτερη επαγγελματική εγκατάσταση, όπως ξηραντήρια, θερμοκήπια, χώροι εσταυλισμού ζώων, αποθήκες ζωωτροφών, εργαλείων, κλπ.) εφόσον στις εγκαταστάσεις αυτές δεν διενεργούνται συστηματικά συναλλαγές (δηλαδή λειτουργίας αυτών ως καταστήματα).»[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥΣ.” open=”no”]Στην ενότητα αυτή αναφέρουμε διατάξεις για έκδοση στοιχειών, οι οποίες αφορούν τους αγρότες.

α) Δελτίο αποστολής – «Δικαιολογητικό έγγραφο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων». Από 1/1/2014, καταργήθηκε η υποχρέωση έκδοσης δελτίου αποστολής, με παράλληλη καθιέρωση της υποχρέωσης παρακολούθησης μόνο των μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων και με την ΠΟΛ.1023/20.1.2014, δόθηκαν οι παρακάτω διευκρινήσεις:

« 8. Τρόπος παρακολούθησης μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων……….

8.1. Υπόχρεοι.

Υπόχρεοι σε έκδοση του εγγράφου μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων, είναι:

α) ……γ) Αγρότες που εντάσσονται, από 1.1.2014 στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. Σημειώνεται ότι, οι αγρότες που από 1.1.2014, παραμένουν στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., δεν υποχρεούνται στην έκδοση του εγγράφου, για την παρακολούθηση (διακίνηση, παράδοση, αποστολή) των μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων τους.

8.2. Περιπτώσεις έκδοσης.

Το έγγραφο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων, εκδίδεται από τα προαναφερόμενα πρόσωπα στις εξής περιπτώσεις:

α) Σε κάθε περίπτωση παράδοσης μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων, ανεξάρτητα εάν γίνει φυσική διακίνηση ή όχι αυτών και εφόσον δεν έχει εκδοθεί άμεσα κατά την παράδοση τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικών συναλλαγών, κατά περίπτωση.

β) Σε κάθε περίπτωση παραλαβής μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων:

‐ από πρόσωπο που δεν έχει υποχρέωση έκδοσης του εγγράφου (π.χ. αγρότης του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., ιδιώτης κ.λπ.) και εφόσον δεν έχει εκδοθεί άμεσα με την παραλαβή τους τίτλος κτήσης της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ. ή τιμολόγιο αγοράς αγροτικών προϊόντων.

‐ από πρόσωπο που παρότι έχει υποχρέωση, αρνείται την έκδοση αυτού ή όταν κατά την παραλαβή τους δεν παραδίδεται είτε τιμολόγιο του προμηθευτή αυτών είτε αντίτυπο του εγγράφου μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων.

Επισημαίνεται ότι, το εν λόγω έγγραφο εκδίδεται και κατά την παραλαβή επιστρεφόμενων αποθεμάτων είτε από υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών είτε από ιδιώτη, εφόσον δεν εκδίδεται άμεσα με την επιστροφή πιστωτικό τιμολόγιο ή απόδειξη επιστροφής, κατά περίπτωση………..

8.8. Εξαιρέσεις ‐ Λοιπές διευκρινίσεις.

Οι περιπτώσεις εξαιρέσεων ‐ απαλλαγών από την έκδοση δελτίων αποστολής, εξακολουθούν να ισχύουν αναλόγως και μετά την 1.1.2014, και σχετικά με την υποχρέωση έκδοσης εγγράφου, επί αποστολής, παράδοσης, παραλαβής, διακίνησης αποθεμάτων, των οποίων εκκρεμεί η τιμολόγηση.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω περιπτώσεις εξαιρέσεων: ………..

‐ Οι διακινήσεις, από λιανοπωλητές, βιομηχανικών και βιοτεχνικών ειδών, που διαθέτουν τα εμπορεύματα τους αποκλειστικά τις κινητές λαϊκές αγορές, τα παζάρια και το πλανόδιο εμπόριο (πλανόδιοι πωλητές ‐ κινητά καταστήματα), λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των υπόψη συναλλαγών, υπό την προϋπόθεση να φέρουν μαζί τους τα φορολογικά βιβλία και τα φορολογικά στοιχεία αγορών. Επισημαίνεται ότι, για τις διακινήσεις αγροτικών προϊόντων, προς και από τις λαϊκές αγορές απαιτείται η έκδοση του υπόψη εγγράφου.

Στις περιπτώσεις που παραλαμβάνονται από παραγωγούς αγροτικών προϊόντων, είτε του ειδικού είτε του κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α., αγαθά, είναι δυνατόν, για τη διευκόλυνση των συναλλαγών, το έγγραφο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων να εκδίδεται από τον παραλήπτη αυτών (έμπορο, συνεταιρισμό κ.λπ.), αντίγραφο του οποίου παραδίδεται στον παραγωγό.

Σημειώνεται ότι, εξακολουθούν να ισχύουν, αναλόγως, τα όσα έχουν γίνει δεκτά με την εγκύκλιο Σ.682/52/ΠΟΛ.54/23.2.1987, αναφορικά με την διακίνηση αγοραζομένου γάλακτος από τυροκομικές ‐ τυρεμπορικές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα αν οι αντισυμβαλλόμενοι αγρότες εντάσσονται στο κανονικό ή ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α..

……………»

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Το έγγραφο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων ( δελτίο αποστολής ) δεν εκδίδεται , εφόσον έχει εκδοθεί άμεσα κατά την παράδοση τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικών συναλλαγών.
Δίνεται στους αγρότες η ακόλουθη δυνατότητα/διευκόλυνση: Στις περιπτώσεις που παραλαμβάνονται από παραγωγούς αγροτικών προϊόντων, είτε του ειδικού είτε του κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α., αγαθά, είναι δυνατόν, το έγγραφο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων να εκδίδεται από τον παραλήπτη αυτών (έμπορο, συνεταιρισμό κ.λπ.), αντίγραφο του οποίου παραδίδεται στον παραγωγό.

β) Τιμολόγιο

Σύμφωνα με τον Κ.Φ.Α.Σ, ισχύουν τα εξής :

«Άρθρο 6

Τιμολόγηση Συναλλαγών

Για την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου και την παροχή υπηρεσιών από υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών σε άλλο υπόχρεο, σε πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. ή σε πρόσωπα εκτός της χώρας, για την άσκηση του επαγγέλματός τους ή την εκτέλεση του σκοπού τους, κατά περίπτωση, εκδίδεται τιμολόγιο, τουλάχιστον διπλότυπο. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών οφείλει να εξασφαλίζει την έκδοση τιμολογίου από τον ίδιο σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθώς επίσης εξ ονόματός του και για λογαριασμό του από τον πελάτη του ή από τρίτον, για τις παραδόσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από αυτόν, είτε στο εσωτερικό της χώρας, είτε σε άλλα κράτη‐μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε σε τρίτη χώρα. 2. Για τις χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που επαναλαμβάνονται κάθε ημέρα ή και κατά αραιότερα χρονικά διαστήματα μέσα στον ίδιο μήνα, προς τον ίδιο υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών ή πρόσωπο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., ο πωλητής μπορεί, αντί της έκδοσης τιμολογίου για κάθε πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, να τηρεί κατάσταση κατά αγοραστή ‐ πελάτη, στην οποία καταχωρείται για κάθε πώληση αγαθών ή για κάθε παροχή υπηρεσιών η ημερομηνία παράδοσης των αγαθών ή παροχής των υπηρεσιών, το είδος, η ποσότητα και η αξία των αγαθών ή το είδος των υπηρεσιών και το ποσό της αμοιβής που συμφωνήθηκε. Με βάση τα δεδομένα της κατάστασης αυτής εκδίδεται το τιμολόγιο την τελευταία ημέρα του μήνα εκείνου που αφορά, στο οποίο δεν απαιτείται αναλυτική περιγραφή, εφόσον η πιο πάνω κατάσταση συντάσσεται σε δύο αντίτυπα, ένα των οποίων επισυνάπτεται στο τιμολόγιο. Η κατάσταση αυτή δεν απαιτείται όταν το τιμολόγιο που εκδίδεται περιέχει αναλυτικά όλα τα δεδομένα που απαιτούνται από τις κατ’ ιδίαν διατάξεις. 3. Επίσης, ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών εκδίδει τιμολόγιο όταν εισπράττει επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, αποζημιώσεις, επιστροφές τόκων, εισφορές και άλλα ανόργανα έσοδα. Για την υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου, ως είσπραξη θεωρείται και η πίστωση του λογαριασμού του δικαιούχου, εφόσον αυτός εγγράφως έλαβε γνώση της πίστωσης αυτής. 4. Τιμολόγιο εκδίδεται και από τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 για τις πωλήσεις αγαθών ή τις παροχές υπηρεσιών, που πραγματοποιούν σε υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών ή σε πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.. 5. … Στην περίπτωση άρνησης από υπόχρεο έκδοσης τιμολογίου ή έκδοσης ανακριβούς τιμολογίου το γεγονός γνωστοποιείται άμεσα από τον αγοραστή των αγαθών ή τον λήπτη των υπηρεσιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του αντισυμβαλλόμενου σε Κεντρικές Υποδομές. 6. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών και τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 όταν αγοράζουν αγροτικά προϊόντα από αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. εκδίδουν τιμολόγιο. Για το χρόνο έκδοσης του τιμολογίου του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν αναλόγως τα οριζόμενα, για την πώληση αγαθών, στις διατάξεις των παραγράφων 14 και 15 του άρθρου αυτού, για δε τις επαναλαμβανόμενες αγορές τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο 2. 7. Τα αγαθά που παραλαμβάνονται από τρίτο προς πώληση ή προς επεξεργασία για λογαριασμό του καταχωρούνται, κατ’ είδος και ποσότητα σε διπλότυπη κατάσταση κατά εντολέα. Στην ίδια κατάσταση καταχωρούνται κατ’ είδος, ποσότητα και αξία τα αγαθά που πωλούνται ή παραδίδονται μετά την επεξεργασία, οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του τρίτου, ο Φ.Π.Α. και κάθε άλλο στοιχείο απαραίτητο για την εκκαθάριση. Την τελευταία ημέρα κάθε μήνα εκδίδεται εκκαθάριση κατά εντολέα, στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του εντολέα, η συνολική αξία των πωλήσεων ή της αμοιβής κατά συντελεστή Φ.Π.Α., το ποσό του Φ.Π.Α., η προμήθεια που αναλογεί, ο Φ.Π.Α. της προμήθειας, καθώς και οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό του εντολέα. Η εκκαθάριση με το ένα αντίτυπο της κατάστασης και τα δικαιολογητικά των δαπανών, που εκδόθηκαν στο όνομα του εντολέα και αναγράφονται αναλυτικά στην κατάσταση, αποστέλλονται στον εντολέα μέχρι τη δεκάτη πέμπτη (15η) ημέρα του μήνα της εκκαθάρισης και προκειμένου για τον τελευταίο μήνα της διαχειριστικής περιόδου μέχρι την εικοστή (20ή) ημέρα του επόμενου μήνα. Η εκκαθάριση και η κατάσταση, ως προς τον εντολέα, υποκαθιστούν τα στοιχεία πώλησης αυτού. Η πιο πάνω κατάσταση μπορεί να μη συντάσσεται εάν τα στοιχεία της αναγράφονται στην εκκαθάριση. Εξαιρετικά για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων από αντιπρόσωπο (παραγγελιοδόχο) για λογαριασμό παραγωγού φυσικού προσώπου (παραγγελέα), εκδίδεται εκκαθάριση κατά εντολέα, το αργότερο μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους των συμβαλλομένων.

Οι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και επί αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών για λογαριασμό τρίτου. Επί αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών από πρόσωπο που δεν έχει υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 5 του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση αυτή στο τιμολόγιο αναγράφεται και το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του εντολέα, διαφορετικά η αγορά θεωρείται, κατ’ αμάχητο τεκμήριο, ότι έγινε για λογαριασμό του αντιπροσώπου.

Στις περιπτώσεις χορήγησης αμοιβών (προμηθειών), που απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α., σε υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών, δύναται ο λήπτης των υπηρεσιών, υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών, να εκδίδει εκκαθάριση έως το τέλος του δεύτερου μήνα από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου των συμβαλλομένων με την προϋπόθεση, ότι αφορά το σύνολο των περιπτώσεων στην ίδια διαχειριστική περίοδο. ….13. Για τις επιστροφές και τις εκπτώσεις ή άλλες διαφορές, εκτός του Φ.Π.Α., οι οποίες αναφέρονται σε προηγούμενες συναλλαγές, εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο από τον εκδότη του τιμολογίου ή άλλου στοιχείου που εκδόθηκε αντί τιμολογίου, στο οποίο αναγράφονται, εκτός των στοιχείων των συμβαλλομένων, το είδος, η ποσότητα, η μονάδα μέτρησης, η τιμή και η αξία κατά συντελεστή Φ. Π. Α. των επιστρεφομένων αγαθών, το ποσό των εκπτώσεων και των τυχόν διαφορών, ο αύξων αριθμός ή οι αριθμοί των στοιχείων της συναλλαγής που αφορά η επιστροφή ή η παρεχόμενη έκπτωση, καθώς και ο Φ.Π.Α.. Επί εκπτώσεων που υπολογίζονται με βάση τις πωλήσεις δεν απαιτείται η αναγραφή των πιο πάνω αριθμών. Πιστωτικό τιμολόγιο για το Φ.Π.Α. εκδίδεται μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπεται αυτό ρητά από σχετικές διατάξεις. 14. Το τιμολόγιο εκδίδεται κατά την παράδοση ή την έναρξη της αποστολής των αγαθών στον παραλήπτη, κατά περίπτωση. Κατ’ εξαίρεση, το τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο σε ένα (1) μήνα από την παράδοση ή αποστολή των αγαθών στον αγοραστή και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των συμβαλλομένων. Στις προαναφερόμενες περιπτώσεις έκδοσης του τιμολογίου σε χρόνο μεταγενέστερο της παράδοσης ή αποστολής των αγαθών, όταν αυτές αφορούν ενδοκοινοτικές αποστολές ή παραδόσεις αγαθών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του ν. 2859/2000, το τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη 15η του επόμενου μήνα της παράδοσης ή αποστολής αγαθών και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των συμβαλλομένων. Το τιμολόγιο αγοράς ηρτημένων καρπών εκδίδεται κατά το χρόνο κατάρτισης της σύμβασης. Επί επιστροφής αγαθών το πιστωτικό τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο σε ένα (1) μήνα από το χρόνο της παραλαβής τους και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο που παραλήφθηκαν τα αγαθά. Στην περίπτωση παροχής υπηρεσίας το τιμολόγιο εκδίδεται με την ολοκλήρωση της παροχής. Όταν η παροχή υπηρεσίας διαρκεί, εκδίδεται τιμολόγιο κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής, για το μέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε. Πάντως, το τιμολόγιο δεν μπορεί να εκδοθεί πέραν της διαχειριστικής περιόδου που παρασχέθηκε η υπηρεσία. …….16. Εξομοιώνονται με τιμολόγια:

α) Τα συντασσόμενα συμβόλαια μεταβίβασης στις πωλήσεις ακινήτων, βιομηχανοστασίων, πλοίων, αυτοκινήτων, αεροσκαφών και λοιπών μηχανημάτων, καθώς και λοιπά συντασσόμενα έγγραφα στις πωλήσεις μετοχών, παραγώγων, ομολογιών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων και λοιπών συναφών που περιλαμβάνουν τα στοιχεία των τιμολογίων, β) Λοιπά στοιχεία που εκδίδονται για πωλήσεις φυσικού αερίου μέσω δικτύου, ύδατος μη ιαματικού, αεριόφωτος, ηλεκτρικού ρεύματος, θερμικής ενέργειας ή παροχής τηλεπικοινωνιακών, ταχυδρομικών, τραπεζικών, χρηματιστηριακών, χρηματοδοτικών εργασιών, καθώς και στις περιπτώσεις είσπραξης ανταποδοτικών τελών και λοιπών συναφών δικαιωμάτων από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., δημοτικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, εφόσον περιλαμβάνουν τα στοιχεία του τιμολογίου.

γ) Η απόδειξη λιανικής, στην οποία αναγράφεται γενική περιγραφή του είδους των αγαθών ή υπηρεσιών ή η γενική περιγραφή του είδους που προκύπτει από το αντικείμενο εργασιών που εμφανίζεται στα στοιχεία του εκδότη για τις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών, καθώς και τις πωλήσεις μη εμπορεύσιμων αγαθών για τον αγοραστή υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών ή τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., αξίας κάθε συναλλαγής μέχρι εκατό (100) ευρώ. 17. Τα πρόσωπα που εκδίδουν τιμολόγιο εξ ονόματος και για λογαριασμό του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών μπορεί να είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα, σε άλλα κράτη ‐ μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα, με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις: α) Τα πρόσωπα αυτά να είναι υποκείμενα στο φόρο στη χώρα εγκατάστασής τους. Ειδικά, όταν τα πρόσωπα αυτά είναι εγκατεστημένα σε χώρα με την οποία δεν υφίσταται νομική πράξη για την αμοιβαία συνδρομή ανάλογης εμβέλειας με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του ν. 1402/1983 (Α’ 167), του ν. 1914/1990 (Α’ 178) και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1798/2003 του Συμβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2003 (Επίσημη Εφημερίδα L 264/2003, σελ. 1‐11), θα πρέπει να αποδεικνύεται η άσκηση δραστηριότητας από τα πρόσωπα αυτά στη χώρα εγκατάστασής τους από επίσημο έγγραφο της οικείας φορολογικής αρχής. β) Να υπάρχει προηγούμενη συμφωνία, πριν την έκδοση του πρώτου τιμολογίου, μεταξύ τους που αποδεικνύεται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο και από την οποία να προκύπτουν, μεταξύ άλλων, η ακριβής διεύθυνση της εγκατάστασης από την οποία θα εκδίδονται τα τιμολόγια, η ρητή αποδοχή της συγκεκριμένης διαδικασίας, που καθορίζεται με το άρθρο αυτό, οι όροι της τιμολόγησης, καθώς και οι διαδικασίες αποδοχής του κάθε τιμολογίου από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών. Ειδικά, στην περίπτωση έκδοσης τιμολογίων από τον πελάτη ή τον τρίτο που είναι εγκατεστημένος σε χώρα με την οποία δεν υφίσταται νομική πράξη για την αμοιβαία συνδρομή με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του ν. 1402/1983, του ν. 1914/1990 και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1798/2003 του Συμβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2003, η ανωτέρω συμφωνία απαιτείται να έχει καταρτισθεί εγγράφως, η οποία να έχει κατατεθεί πριν την έκδοση του πρώτου τιμολογίου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών για λογαριασμό του οποίου ο πελάτης ή ο τρίτος εκδίδει τιμολόγια. γ) Τα εκδιδόμενα τιμολόγια από τον πελάτη του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών ή τον τρίτο πρέπει να φέρουν τα πλήρη στοιχεία του πελάτη ή του τρίτου, καθώς και του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών για λογαριασμό του οποίου εκδίδονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος νόμου διακριτά και με σαφή αναφορά στην ιδιότητα εκάστου. Ο πελάτης ανεξάρτητα του τόπου εγκατάστασής του εκδίδει το τιμολόγιο στο όνομα και για λογαριασμό του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών με την ένδειξη «αυτοτιμολόγηση». δ) Για τα τιμολόγια που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου αυτού. 18. Ως στοιχεία που επέχουν θέση τιμολογίου γίνονται δεκτά όλα τα έγγραφα ή μηνύματα σε χαρτί ή με ηλεκτρονική μορφή, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου. …»

Και

«Άρθρο 7. Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών

Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών εκδίδει απόδειξη λιανικής, τουλάχιστον διπλότυπη, για κάθε πώληση αγαθού, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου, ή παροχή υπηρεσίας προς φυσικό πρόσωπο, για την ικανοποίηση ατομικών ή οικογενειακών αναγκών ή προς τα μέλη προμηθευτικού συνεταιρισμού με βάση διατακτικές του ή αλλαγή λιανικώς πωληθέντος αγαθού. …………. 3. Στην απόδειξη λιανικής ή επιστροφής αναγράφεται και η αξία της πώλησης ή το ποσό της αμοιβής ή επιστροφής ή έκπτωσης, κατά συντελεστή Φ.Π.Α.. Το ποσό της αμοιβής αναγράφεται και ολογράφως όταν η απόδειξη εκδίδεται χειρόγραφη. Επί παροχής υπηρεσιών από ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα και υπόχρεους τήρησης πληροφοριών της παραγράφου 23 του άρθρου 4 χωρίς αμοιβή, στην απόδειξη λιανικής αναγράφεται η ένδειξη «δωρεάν», εφόσον δεν εκδίδεται στοιχείο αυτοπαράδοσης. Σε περίπτωση αλλαγής λιανικώς πωληθέντος αγαθού αναγράφεται χωριστά τουλάχιστον η αξία του αγαθού που παραδίδεται στον πελάτη, η αξία του αγαθού που επιστρέφεται και η τυχόν διαφορά και εφόσον επιστρέφεται ποσό άνω των τριάντα (30) ευρώ το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του πελάτη. Οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, αναγράφουν και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη. Οι εκμεταλλευτές γεωργικών μηχανημάτων ή ελαιουργείου ή αλευρόμυλου ή εργοστασίου αποφλοίωσης ρυζιού αναγράφουν και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη, καθώς και το είδος, την ποσότητα και την αξία του στην τρέχουσα τιμή, όταν η αμοιβή καταβάλλεται σε είδος. Ο υπόχρεος τήρησης του λογαριασμού 94 του Ε. Γ.Λ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4, αναγράφει στην απόδειξη λιανικής ή στην απόδειξη επιστροφής, κατά περίπτωση, και το είδος και την ποσότητα του αγαθού που πωλήθηκε ή επιστράφηκε ή αλλάχθηκε. 4. Ο χρόνος έκδοσης των αποδείξεων, ορίζεται, κατά περίπτωση ως εξής: α) Στην πώληση αγαθών, κατά την παράδοση ή την έναρξη της αποστολής του αγαθού. Κατ’ εξαίρεση, όταν για τη διακίνηση έχει εκδοθεί δελτίο αποστολής, η απόδειξη μπορεί να εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα του επόμενου μήνα με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του μήνα αποστολής και πάντως όχι πέραν της διαχειριστικής περιόδου. Όταν η αποστολή των αγαθών γίνεται σε τρίτο, με εντολή του αγοραστή, σε χρόνο μεταγενέστερο από την έκδοση της απόδειξης λιανικής, στο δελτίο αποστολής αναγράφεται ο αριθμός της απόδειξης αυτής. β) Στην παροχή υπηρεσιών, στο χρόνο που ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 14 και του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 15 του άρθρου 6, με εξαίρεση την περίπτωση παροχής υπηρεσιών από τους ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα προς το Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, όπου η απόδειξη εκδίδεται με κάθε επαγγελματική τους είσπραξη, καθώς και στη περίπτωση παροχής υπηρεσιών θεάματος ή μεταφοράς προσώπων, όπου η έκδοση πραγματοποιείται το αργότερο, κατά το χρόνο έναρξης του θεάματος ή της μεταφοράς. γ) Στην περίπτωση εκτέλεσης οποιουδήποτε τεχνικού έργου ή εγκατάστασης που ανήκει σε ιδιώτη, κατά την παράδοση του έργου ή της εγκατάστασης και μέχρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου για το έργο που έχει εκτελεστεί. 5. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρμογή στις συναλλαγές των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 16 του άρθρου 6, εφόσον από τις επιχειρήσεις πώλησης των ειδών ή παροχής των υπηρεσιών αυτών ή από τα πρόσωπα είσπραξης ανταποδοτικών τελών, εκδίδονται άλλα έγγραφα, που περιλαμβάνουν τα στοιχεία της απόδειξης λιανικής και αντίτυπο αυτών των εγγράφων παραδίδεται στον πελάτη, καθώς και στην είσπραξη αμοιβής από συμβολαιογράφο, εφόσον η αμοιβή του αναγράφεται στο συμβόλαιο για το οποίο εισπράττεται. Κατ’ εξαίρεση, για τις πωλήσεις ύδατος μη ιαματικού, ηλεκτρικού ρεύματος και παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία ή άλλα παραστατικά αναγράφεται και το ονοματεπώνυμο του πελάτη ‐ καταναλωτή, η διεύθυνσή του και ο αριθμός φορολογικού μητρώου ή ο αριθμός της αστυνομικής του ταυτότητας, αν στερείται αριθμού φορολογικού μητρώου. Τις υποχρεώσεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν και οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις. 6. ……………….» Ειδικότερα : Για την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου και την παροχή υπηρεσιών από υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών σε άλλο υπόχρεο, ή σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. ή σε πρόσωπα εκτός της χώρας, για την άσκηση του επαγγέλματός τους ή την εκτέλεση του σκοπού τους, κατά περίπτωση, εκδίδεται τιμολόγιο, τουλάχιστον διπλότυπο. Επίσης, ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών εκδίδει τιμολόγιο όταν εισπράττει επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, αποζημιώσεις, επιστροφές τόκων, εισφορές και άλλα ανόργανα έσοδα. Για την υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου, ως είσπραξη θεωρείται και η πίστωση του λογαριασμού του δικαιούχου, εφόσον αυτός εγγράφως έλαβε γνώση της πίστωσης αυτής.

Στο τιμολόγιο αναγράφονται:

η ημερομηνία έκδοσης αυτού,

τα πλήρη στοιχεία των συμβαλλομένων, (ως πλήρη στοιχεία των συμβαλλομένων νοούνται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, η διεύθυνση και ο Α.Φ.Μ.)
η ημερομηνία της συναλλαγής, εφόσον δεν συμπίπτει με την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου, και
τα στοιχεία αυτής (ως πλήρη στοιχεία της συναλλαγής νοούνται το είδος των αγαθών, η ποσότητα, η μονάδα μέτρησης, η τιμή μονάδας και η αξία ή το είδος των υπηρεσιών και η αμοιβή, η οποία, όπου συντρέχει περίπτωση, αναλύεται κατά συντελεστή Φ.Π.Α. ή απαλλαγή από το Φ.Π.Α.. Οι παρεχόμενες εκπτώσεις αναγράφονται κατά τις ίδιες διακρίσεις. Στο καθαρό ποσό περιλαμβάνονται οι κατά το χρόνο της συναλλαγής συναλλακτικές και ειδικές φορολογικές επιβαρύνσεις και προστίθεται ο Φ.Π.Α. που αναλογεί. Ακόμη αναγράφεται το συνολικό ποσό της αξίας της συναλλαγής ή της αμοιβής. Επί αγοράς ηρτημένων καρπών ορισμένου κτήματος στο τιμολόγιο αναγράφεται ως ποσότητα αυτή που υπολογίζεται να αποληφθεί.)

Με την ΠΟΛ.1024/17.1.2014, για τα ζητήματα της ενότητας αυτής, δόθηκαν οι παρακάτω διευκρινήσεις: «Έκδοση Στοιχείων Αναφορικά με την έκδοση των φορολογικών στοιχείων διευκρινίζονται τα εξής:

α) Αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. ( Σημ.: βλέπε κατωτέρω : V. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ) .

β) Αγρότες του κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α.

Οι αγρότες που, από 1.1.2014, εντάσσονται σε τήρηση βιβλίων και υπάγονται στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α.:

‐ Υποχρεούνται να εκδίδουν δικαιολογητικό έγγραφο για την αποστολή, παράδοση ή διακίνηση των προϊόντων τους, με σκοπό την πώληση, εφόσον δεν εκδίδονται άμεσα με την αποστολή, την παράδοση ή τη διακίνηση των προϊόντων φορολογικά στοιχεία αξίας (απόφαση ΠΟΛ.1286/31.12.2013).

‐ Εκδίδουν τιμολόγιο για τις πωλήσεις των προϊόντων τους σε άλλους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών ή πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κ.Φ.Α.Σ. (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κ.λπ.).

‐ Εκδίδουν αποδείξεις λιανικών συναλλαγών με τη χρήση φορολογικού μηχανισμού (φορολογικής ταμειακής μηχανής) για τις πωλήσεις των προϊόντων τους σε ιδιώτες από επαγγελματική τους εγκατάσταση. Για τις πωλήσεις σε ιδιώτες που πραγματοποιούνται εκτός της επαγγελματικής τους εγκατάστασης δεν απαιτείται η χρησιμοποίηση φορολογικού μηχανισμού (φορολογικής ταμειακής μηχανής) για την έκδοση των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών και μπορεί να εκδίδονται χειρόγραφες αθεώρητες αποδείξεις λιανικών συναλλαγών (αποφάσεις ΠΟΛ.1288/31.12.2013 και ΠΟΛ.1001/31.12.2013). Επισημαίνεται ότι, οι υπόψη αγρότες που πωλούν τα προϊόντα παραγωγής τους από λαϊκές αγορές εφαρμόζουν τα οριζόμενα στην απόφαση ΠΟΛ.1065/18.5.2010, εκδίδουν δηλαδή τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών για τις πωλήσεις των προϊόντων τους με τη χρήση φορολογικού μηχανισμού (φορολογικής ταμειακής μηχανής)………………».

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Το Τιμολόγιο είναι το βασικό στοιχείο που πρέπει να εκδίδουν, οι αγρότες για τις πωλήσεις τους. Το ποσό του Φ.Π.Α αναγράφεται σε χωριστή θέση και εισπράττεται από τον πελάτη ( κυρίως έμπορο αγροτικών προϊόντων ), επιπλέον της τιμής πώλησης που έχει συμφωνηθεί, αφού ο ΦΠΑ αυτός, συμψηφίζεται από τον πελάτη έμπορο.
Οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος εφαρμόζουν πλήρως τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του ΚΦΑΣ. Ειδικότερα όμως, για τις πωλήσεις εκτός επαγγελματικής εγκατάστασης (π.χ. πλανόδια διάθεση) δεν απαιτείται η χρησιμοποίηση φορολογικού μηχανισμού (φορολογικής ταμειακής μηχανής) για την έκδοση των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών και μπορεί να εκδίδουν χειρόγραφες αθεώρητες αποδείξεις λιανικών συναλλαγών (αποφάσεις ΠΟΛ.1288/31.12.2013 και ΠΟΛ.1001/31.12.2013). Επισημαίνεται ότι, οι υπόψη αγρότες όταν πωλούν τα προϊόντα παραγωγής τους από λαϊκές αγορές εφαρμόζουν τα οριζόμενα στην απόφαση ΠΟΛ.1065/18.5.2010 , εκδίδουν δηλαδή τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών για τις πωλήσεις των προϊόντων τους με τη χρήση φορολογικού μηχανισμού (φορολογικής ταμειακής μηχανής).

γ) Μέχρι 15.04.2014 (* ) (με ημερομηνία έκδοσης 31.03.2014 ). ‐ Διόρθωση των φορολογικών στοιχείων.

((*) Εκτιμώ ότι, αλλάζοντας η γενική προθεσμία της υποχρέωσης δήλωσης των μεταβολών πρέπει να δεχθούμε ότι παρατείνεται και η ειδική αυτή προθεσμία, έως τις 20‐5‐2014. )

Με την ΠΟΛ.1024/17.1.2014, για τα ζήτημα αυτό, δόθηκαν οι παρακάτω διευκρινήσεις:

« Σημειώνεται ότι, στις περιπτώσεις που έχουν εκδοθεί μετά την 1.1.2014 τιμολόγια αγοράς (αγροτικών προϊόντων) από αντισυμβαλλόμενους προς αγρότες, οι οποίοι από 1.1.2014 εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. και δεδομένου ότι αυτοί πρέπει να εκδίδουν τιμολόγια (πώλησης) με Φ.Π.Α., πρέπει το αργότερο μέχρι τις προθεσμίες που προβλέπονται στο κατωτέρω κεφάλαιο 2 για την υποβολή δηλώσεων έναρξης ή μεταβολής εργασιών να εκδοθούν πιστωτικά τιμολόγια από τους αντισυμβαλλόμενους και τιμολόγια (πώλησης) από τους αγρότες, με ημερομηνία έκδοσης μέχρι 31.1.2014 ή 28.2.2014 ( Σημ. : η προθεσμία αυτή παρατάθηκε και είναι η 20‐5‐2014 ), ανάλογα με το αν ο αγρότης είναι υπόχρεος σε διπλογραφικά ή απλογραφικά βιβλία, αντίστοιχα.

Στις περιπτώσεις που έχουν εκδοθεί τιμολόγια για την πώληση προϊόντων από τους αγρότες, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Κ.Φ.Α.Σ., προς αντισυμβαλλόμενους, οι οποίοι (αγρότες) από 1.1.2014 εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. και δεδομένου ότι αυτοί πρέπει να εκδίδουν τιμολόγια (πώλησης) με Φ.Π.Α., θα πρέπει το αργότερο εντός των προθεσμιών που προσδιορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο να εκδώσουν συμπληρωματικά τιμολόγια προς τους αντισυμβαλλόμενους για τη χρέωση του Φ.Π.Α..»

Επίσης στην ΠΟΛ.1079/19.3.2014, προβλέπονται για την περίπτωση αυτή τα εξής :

« Σημειώνεται ότι η διόρθωση των φορολογικών στοιχείων που προβλέπεται στην εγκύκλιό μας ΠΟΛ.1024/17.1.2014 (έκδοση πιστωτικών τιμολογίων από τους αντισυμβαλλόμενους και έκδοση τιμολογίων πώλησης από τους αγρότες, ή συμπληρωματικών τιμολογίων για τη χρέωση ΦΠΑ) μπορεί να γίνει μέχρι 15.04.2014, ( Σημ. : η προθεσμία αυτή παρατάθηκε και είναι η 20‐5‐2014 ) με ημερομηνία έκδοσης 31.03.2014.»

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Αφορά τις περιπτώσεις αγροτών, που ενώ ήταν υπόχρεοι ένταξης στο κανονικό καθεστώς , έχουν εκδοθεί μετά την 1.1.2014 τιμολόγια αγοράς (αγροτικών προϊόντων) από αντισυμβαλλόμενους ( εμπόρους κ.λ.π ) προς αυτούς. Για τις περιπτώσεις αυτές πρέπει : Οι έμποροι να εκδώσουν πιστωτικά τιμολόγια και οι αγρότες να εκδώσουν αντίστοιχα τιμολόγια πώλησης . Φυσικά σε μια τέτοια περίπτωση οι έμποροι πρέπει να πληρώσουν στους αγρότες το Φ.Π.Α, που αναλογεί στην αξία πώλησης και να τον συμψηφίσουν με τις δικές τους πωλήσεις.

δ) Τιμολόγιο (αθεώρητο ) για την είσπραξη των δικαιωμάτων της ενιαίας ενίσχυσης, επιδοτήσεων, άλλων οικονομικών ενισχύσεων, αποζημιώσεων κλπ.

Με την ΠΟΛ.1079/19.3.2014, για τα ζήτημα αυτό, δόθηκαν οι παρακάτω διευκρινήσεις:

«7. Διευκρινίζεται ότι για την είσπραξη των δικαιωμάτων της ενιαίας ενίσχυσης, επιδοτήσεων, άλλων οικονομικών ενισχύσεων, αποζημιώσεων κλπ., δεν εκδίδεται φορολογικό στοιχείο από τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος. Αντίθετα οι αγρότες που εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., υποχρεούνται για τις εν λόγω εισπράξεις να εκδώσουν αθεώρητο τιμολόγιο, κατά το χρόνο είσπραξης ή της πίστωσης του λογαριασμού τους, εφόσον έλαβαν γνώση της πίστωσης αυτής, το οποίο και καταχωρούν στα βιβλία τους (εφόσον ενημερώνουν βιβλίο εσόδων –εξόδων κατά τα προαναφερόμενα).»

Επίσης με την ΠΟΛ.1004/4.1.2013 «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 της υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222) περί του «Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών‐ Ερμηνευτική ΚΦΑΣ», είχαν διευκρινιστεί τα εξής : «Άρθρο 6 , Τιμολόγηση Συναλλαγών Παράγραφος 3. Τιμολόγιο επιδοτήσεων, αποζημιώσεων, ανόργανων εσόδων. Αφορά το τιμολόγιο επιδοτήσεων, αποζημιώσεων, ανόργανων εσόδων κ.λπ., το οποίο ως γνωστόν εκδίδεται με την είσπραξη ή την πίστωση του λογαριασμού των δικαιούχων. Δεν επέρχεται καμία ουσιώδης μεταβολή, εκτός του ότι πλέον δεν προβλέπεται η έκδοση αυτού, στις περιπτώσεις επιστροφής έμμεσων φόρων, δασμών και τελών. Συνεπώς με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, για την επιστροφή έμμεσων φόρων (π.χ. Φ.Π.Α.), από τη Δ.Ο.Υ. ή δασμών από το Τελωνείο κ.λπ., δεν απαιτείται πλέον η έκδοση του εν λόγω τιμολογίου από τον δικαιούχο.»

Χρόνος έκδοσης των στοιχείων

Σχετικά με το χρόνο έκδοσης των στοιχείων ισχύουν τα εξής : Το τιμολόγιο εκδίδεται κατά την παράδοση ή την έναρξη της αποστολής των αγαθών στον παραλήπτη, κατά περίπτωση. Κατ’ εξαίρεση, το τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο σε ένα (1) μήνα από την παράδοση ή αποστολή των αγαθών στον αγοραστή και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των συμβαλλομένων.

Το τιμολόγιο αγοράς ηρτημένων καρπών εκδίδεται κατά το χρόνο κατάρτισης της σύμβασης.

Επί επιστροφής αγαθών το πιστωτικό τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο σε ένα (1) μήνα από το χρόνο της παραλαβής τους και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο που παραλήφθηκαν τα αγαθά.

Στην περίπτωση παροχής υπηρεσίας το τιμολόγιο εκδίδεται με την ολοκλήρωση της παροχής. Όταν η παροχή υπηρεσίας διαρκεί, εκδίδεται τιμολόγιο κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής, για το μέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε.

Πάντως, το τιμολόγιο δεν μπορεί να εκδοθεί πέραν της διαχειριστικής περιόδου που παρασχέθηκε η υπηρεσία.

ε) Πωλήσεις για λογαριασμό αγροτών φυσικών προσώπων – Θέματα Κ.Φ.Α.Σ. Μετά τις τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν. 4254/2014 ( Φ.Ε.Κ Α΄ 85/7‐4‐2014 ), προβλέπεται ότι:

«1. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 6 της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α΄ 222) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Εξαιρετικά για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων από αντιπρόσωπο (παραγγελιοδόχο) για λογαριασμό παραγωγού φυσικού προσώπου (παραγγελέα), εκδίδεται εκκαθάριση κατά εντολέα, το αργότερο μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους των συμβαλλομένων.»

Στην Εισηγητική Έκθεση, σχετικά με το θέμα αυτό αναφέρονται τα εξής :

«Με την περίπτωση 1 ορίζεται ειδική προθεσμία για την εκκαθάριση κατά εντολέα στις περιπτώσεις πώλησης αγροτικών προϊόντων με σκοπό την απλοποίηση των διαδικασιών προς διευκόλυνση των αγροτών.»

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ Φ.Π.Α

Από 7.4.2014, οι αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις υποχρεούνται να επιβάλλουν ΦΠΑ στις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων που πραγματοποιούν για λογαριασμό αγροτών που υπάγονται στο κανονικό αλλά και στο ειδικό καθεστώς του ΦΠΑ. Η διαδικασία αυτή δεν θα επηρεάζει τον Φ.Π.Α, που θα λαμβάνουν επιστροφή με τον κατ’ αποκοπή συντελεστή οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος.

Επίσης ο Φ.Π.Α που θα χρεώνει ο συνεταιρισμός θα εκπίπτεται φυσικά από τους αγοραστές, πελάτες του συνεταιρισμού. Βέβαια ο συνεταιρισμός, θα πρέπει να αποδίδει την διαφορά του Φ.Π.Α (πωλήσεων – αγορών), η οποία μάλλον θα είναι σημαντική, στο Δημόσιο εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, ανεξάρτητα αν έχει τον έχει εισπράξει ή όχι από τους πελάτες/αγοραστές του.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΓΡΟΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Στην περίπτωση παραγγελιοδοχικών πωλήσεων αγροτικών προϊόντων για λογαριασμό αγροτών φυσικών προσώπων που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, οι παραγγελιοδόχοι (συνεταιρισμοί ή έμποροι) καθίστανται υπόχρεοι για την απόδοση του συνόλου του ΦΠΑ που αναλογεί στις πωλήσεις των εν λόγω αγροτών, ενώ οι αγρότες της περίπτωσης αυτής απαλλάσσονται. Βέβαια στις περιπτώσεις αυτές, συνήθως ο αγρότης δεν μπορεί να συμψηφίσει τον Φ.Π.Α αγορών, αφού δεν θα εισπράττει Φ.Π.Α από τις πωλήσεις του και άρα θα ζητά την επιστροφή Φ.Π.Α από την Εφορία.

Οι εν λόγω αξίες (πωλήσεις) συνιστούν εκροές απαλλασσόμενες από το φόρο με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών για τους αγρότες του κανονικού καθεστώτος και καταχωρούνται στον κωδ. 309 της περιοδικής δήλωσης [έντυπο Φ2, έκδοση 2011 (2)] και στον κωδ. 610 της εκκαθαριστικής δήλωσης (έντυπο Φ1, έκδοση 2012).

Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση παραγγελιοδοχικών πωλήσεων για λογαριασμό αγροτών του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ, οι παραγγελιοδόχοι είναι υπόχρεοι για την απόδοση του φόρου στο δημόσιο, καθώς οι πωλήσεις των εν λόγω αγροτών δεν υπάγονται στο φόρο, σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κώδικα ΦΠΑ.

Σημειώνεται ότι, για την ευχερέστερη ενημέρωση των παραγωγών φυσικών προσώπων (παραγγελέων), οι αντιπρόσωποι (παραγγελιοδόχοι) δύνανται να αναγράφουν επί της εκδιδόμενης εκκαθάρισης τη διάταξη της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Κώδικα Φ.Π.Α., με τη σημείωση ότι υπόχρεος για την απόδοση του Φ.Π.Α. που αναλογεί στη παράδοση είναι ο παραγγελιοδόχος.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ‐ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1.1.2014 ΜΕΧΡΙ 7.4.2014 ( ΗΜ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ) Ή ΜΕΧΡΙ 24.4.2014 ( ΗΜ. ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛ.1116/24.4.2014 ).

Επισημαίνεται ότι για εκκαθαρίσεις που έχουν ήδη εκδοθεί για πωλήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από 1.1.2014 μέχρι 7.4.2014 (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου), για λογαριασμό αγροτών φυσικών προσώπων του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ, υπάρχει, με βάση την Απόφαση ΠΟΛ.1281/30.12.2013, υποχρέωση των παραγγελιοδόχων για απόδοση του ΦΠΑ στους εν λόγω αγρότες, οι οποίοι υποχρεούνται στην απόδοση του φόρου αυτού στο δημόσιο. Στην περίπτωση που με τις ανωτέρω εκκαθαρίσεις, δεν έχει αποδοθεί ο ΦΠΑ στους υπόχρεους αγρότες, λόγω εξαγγελίας του νέου αυτού μέτρου, οι εκκαθαρίσεις αυτές γίνονται δεκτές για λόγους χρηστής διοίκησης, υπό την προϋπόθεση της απόδοσης του συνολικού ΦΠΑ της πώλησης από τους παραγγελιοδόχους.

Στην περίπτωση παραγγελιοδοχικών πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν από 1.1.2014 μέχρι την έκδοση της παρούσας από αγροτικούς συνεταιρισμούς, στις οποίες περιλαμβάνονται και πωλήσεις για λογαριασμό αγροτών που υπάγονται από 1.1.2014 στο κανονικό καθεστώς και στις οποίες δεν επεβλήθη ΦΠΑ, λόγω, ενδεχομένως αδυναμίας διαπίστωσης του καθεστώτος στο οποίο υπάγονται οι αγρότες (κανονικό ή ειδικό καθεστώς), δεδομένης της παράτασης που χορηγήθηκε για την υποβολή της δήλωσης μεταβολής, μέχρι 20.5.2014, οι συνεταιρισμοί πρέπει να εκδώσουν συμπληρωματικά τιμολόγια προς τους πελάτες τους για τη χρέωση μόνο του ΦΠΑ που αναλογεί στις πωλήσεις αυτές και να αποδώσουν τον εν λόγω ΦΠΑ, χωρίς κυρώσεις, με την περιοδική δήλωση του μηνός Μαΐου ή του δεύτερου τριμήνου.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων από αντιπρόσωπο ‐ παραγγελιοδόχο (έμπορο ή αγροτικό συνεταιρισμό) για λογαριασμό παραγωγού φυσικού προσώπου ‐ παραγγελέα, που πραγματοποιούνται από το μήνα Απρίλιο του έτους 2014 και εξής, εκδίδεται εκκαθάριση κατά εντολέα, το αργότερο μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους των συμβαλλομένων. Δεδομένου ότι η ως άνω προθεσμία συμπίπτει με το τέλος του φορολογικού έτους των συμβαλλομένων, η εκκαθάριση επιτρέπεται να εκδοθεί μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου μήνα με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του φορολογικού έτους, εφόσον παραδίδεται μέχρι την ημέρα αυτή στον αντισυμβαλλόμενο. Ειδικά για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων από αντιπρόσωπο ‐ παραγγελιοδόχο (αγροτικό συνεταιρισμό) για λογαριασμό παραγωγού φυσικού προσώπου ‐ παραγγελέα, που πραγματοποιήθηκαν από την αρχή του έτους 2014 και εξής, η εκκαθάριση εκδίδεται επίσης, κατά τα ανωτέρω, μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους των συμβαλλομένων. Σε περίπτωση που για τις πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν από αγροτικό συνεταιρισμό έως την 31.3.2014, έχουν εκδοθεί εκκαθαρίσεις ανά μήνα, στην εκκαθάριση που θα εκδοθεί το αργότερο μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους των συμβαλλομένων, θα περιληφθούν οι πωλήσεις που πραγματοποιεί ο συνεταιρισμός μετά την 31.3.2014.

Για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων, από αντιπρόσωπο ‐ παραγγελιοδόχο (έμπορο) για λογαριασμό παραγωγού φυσικού προσώπου ‐ παραγγελέα, που πραγματοποιήθηκαν μέχρι 31.3.2014, εφαρμόζονται οι σχετικές με το χρόνο έκδοσης διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 7 και του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 15 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ. (Υποπ. Ε1 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012), εκδίδεται δηλαδή εκκαθάριση κατά εντολέα την τελευταία ημέρα κάθε μήνα και το αργότερο μέχρι τη δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα του επόμενου μήνα με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Σημειώνεται επίσης ότι σύμφωνα με το άρθρο 10 «Διασταυρώσεις και Απόδειξη Συναλλαγών» του Κ.Φ.Α.Σ, ισχύουν τα εξής : «6. Για την απόδειξη της συναλλαγής από το λήπτη φορολογικού στοιχείου που αφορά αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και άνω απαιτείται η τμηματική ή ολική εξόφληση να γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγή έκδοσης του λήπτη του στοιχείου. Σε περίπτωση εκχώρησης επιταγών τρίτων εκδίδεται άμεσα λογιστική απόδειξη εκχώρησης αξιογράφων, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία των εκχωρούμενων επιταγών. Με επιταγή του αγοραστή ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό αποκλειστικά και μόνο εξοφλούνται επίσης, μερικά ή ολικά, και τα φορολογικά στοιχεία αξίας τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και άνω, που αφορούν αγορές αγροτικών προϊόντων από πρόσωπο που παράγει τα προϊόντα αυτά, καθώς επίσης και το ποσό που αποδίδεται από τον αντιπρόσωπο στον εντολέα, επίσης πρόσωπο που παράγει τα ως άνω αγροτικά προϊόντα, για τις διενεργηθείσες πωλήσεις των προϊόντων αυτών, για λογαριασμό του, με βάση την εκκαθάριση της παραγράφου 7 του άρθρου 6, μετά την αφαίρεση της δικαιούμενης προμήθειας. Από την ως άνω υποχρέωση εξαιρούνται τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3. Κατ’ εξαίρεση, των αναφερομένων στα προηγούμενα εδάφια, επιτρέπεται ο συμψηφισμός αμοιβαίων ανταπαιτήσεων μεταξύ των αντισυμβαλλομένων. ….8. Το βάρος της απόδειξης της συναλλαγής φέρει τόσον ο εκδότης, όσον και ο λήπτης του στοιχείου, οι οποίοι δικαιούνται να επιβεβαιώνουν τα αναγκαία στοιχεία του αντισυμβαλλόμενου από τη δήλωση έναρξης εργασιών ή από άλλο πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο, επιφυλασσομένων των διατάξεων περί φορολογικού απορρήτου, τα οποία οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται εκατέρωθεν να παρέχουν, φέροντας ο καθένας και την ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που παρέχει. Η επιβεβαίωση των στοιχείων των συναλλασσομένων μπορεί να γίνεται και από βάση δεδομένων ή αρχείο υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών, που είναι διαθέσιμα από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, καμπτομένου στην περίπτωση αυτή του ισχύοντος φορολογικού απορρήτου.»

5. ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.
Δεν προβλέπεται υποχρέωση θεώρησης των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων. Σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1023/20‐1‐2014, ισχύουν τα εξής : « 2. Κατάργηση θεώρησης φορολογικών βιβλίων και στοιχείων. Με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Α.Σ. ορίζεται ότι, η παράγραφος αυτή παύει να ισχύει από την 1.1.2014. Κατά συνέπεια, από 1.1.2014, οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. δεν θεωρούν οποιοδήποτε φορολογικό βιβλίο και στοιχείο που προβλέπεται από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. και των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού ή του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), καθώς και του ν. 1809/1988, περί φορολογικών μηχανισμών….»

V. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ
1. ΈΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Σύμφωνα με τον Κ.Φ.Α.Σ ισχύουν τα εξής : ( Ερμηνευτική : ΠΟΛ.1004/4.1.2013 ), ισχύουν τα εξής : ( Άρθρο 3, Παράγραφος 2.) Μη υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, οι μη υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών είναι φυσικά πρόσωπα (με εξαίρεση αυτούς που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα κατονομαζόμενο στην παράγραφο 1 του 48 του ν. 2238/1994, όπως γιατροί, δικηγόροι, λογιστές, μηχανικοί κ.λπ.) και υπό τις ακόλουθες αθροιστικά προϋποθέσεις: • Η ευκαιριακή άσκηση παρεπόμενης δραστηριότητας, πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών. Ως ευκαιριακή παρεπόμενη δραστηριότητα χαρακτηρίζεται η δραστηριότητα που ασκείται όχι κατά σύστημα και αποδεικνύεται από πραγματικά γεγονότα, τα οποία κρίνονται από τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. Τέτοια πραγματικά γεγονότα αποτελούν ιδίως η συνέχεια ή μη της άσκησης της δραστηριότητας αυτής, η ύπαρξη ιδιαίτερης επαγγελματικής εγκατάστασης, η ύπαρξη ιδιαίτερου εξοπλισμού και μηχανικών μέσων για την παροχή των υπηρεσιών αυτών και γενικότερα εάν η παροχή των υπηρεσιών αυτών έχει τα χαρακτηριστικά της οργανωμένης επιχείρησης. • Ο αντισυμβαλλόμενος προς στον οποίο παρέχεται η υπηρεσία ή πωλούνται τα αγαθά πρέπει να είναι πρόσωπο που έχει υποχρέωση να εκδίδει στοιχείο προβλεπόμενο από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. για τις πράξεις αυτές, δηλαδή πρόσωπο υπόχρεο του Κ.Φ.Α.Σ. ή πρόσωπο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κώδικα αυτού. Αυτός που έστω και ευκαιριακά παρέχει υπηρεσίες ή πωλεί αγαθά σε ιδιώτες είναι υπόχρεος του Κ.Φ.Α.Σ. Ο χαρακτηρισμός του πιο πάνω προσώπου ως μη υπόχρεου για τις εν λόγω ευκαιριακές πράξεις δεν συναρτάται από το ύψος της αμοιβής του ή από την αξία των πωλούμενων αγαθών. Τονίζεται ότι λαμβανομένου υπόψη ότι η διάταξη αυτή αναφέρεται στον χαρακτηρισμό προσώπου ως μη υπόχρεου, δεν καταλαμβάνει το φυσικό πρόσωπο που ήδη είναι υπόχρεο εφαρμογής του Κ.Φ.Α.Σ. και παράλληλα ευκαιριακά παρέχει άλλες υπηρεσίες ή πωλεί άλλα αγαθά.

Αλλά πρόσωπα μη υπόχρεα εφαρμογής των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. είναι:

α) Ο αγρότης του ειδικού καθεστώτος των διατάξεων των άρθρων 41 και 42 του Φ.Π.Α. και το εισόδημά του από την άσκηση της δραστηριότητάς του αυτής προσδιορίζεται στη Φορολογία Εισοδήματος με αντικειμενικό τρόπο. Έτσι υπόχρεοι εφαρμογής είναι ο αγρότης: αα) του κανονικού καθεστώτος συμπεριλαμβανομένων και αυτών που προαιρετικά επέλεξαν το καθεστώς αυτό αβ) αυτός που πωλεί τα αγαθά του στη λαϊκή αγορά και μόνο για την πώληση αυτή β) ο συγγραφέας και ο εισηγητής δημόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος ή συνταξιούχος, εφόσον βέβαια δεν είναι υπόχρεος εφαρμογής του Κ.Φ.Α.Σ. για άλλη δραστηριότητα.

Νέοι υπόχρεοι εφαρμογής του Κ.Φ.Α.Σ.

Με τις διατάξεις Κ.Φ.Α.Σ. είναι υπόχρεοι εφαρμογής του ορισμένα πρόσωπα που με τις προϊσχύουσες διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. δεν χαρακτηρίζονταν ως επιτηδευματίες. Τα πρόσωπα αυτά είναι:

……γ) Οι παραπάνω αναφερόμενοι αγρότες. Τα παραπάνω πρόσωπα που από 1/1/2013 είναι υπόχρεα, για πρώτη φορά, εφαρμογής των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. πρέπει κατ’ αρχήν να υποβάλλουν δήλωση έναρξης εργασιών. Για τη διευκόλυνση των υπόχρεων αυτών η δήλωση έναρξης εργασιών στο τμήμα μητρώου μπορεί να υποβληθεί εμπρόθεσμα μέχρι τον χρόνο έκδοσης του πρώτου φορολογικού στοιχείου προς τον αντισυμβαλλόμενο και όχι πέραν του χρόνου υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α.

Σημειώνεται όμως ότι , οι αγρότες που παραμένουν στο ειδικό καθεστώς, έχουν τις εξής υποχρεώσεις :

Σύμφωνα με το Κ.Φ.Α.Σ., ο αγρότης οφείλει να μεριμνά για την διαφύλαξη των αντιγράφων των τιμολογίων που εκδίδονται από τον ίδιο ή εξ ονόματός του και για λογαριασμό του, από τον πελάτη του ή από τρίτους, καθώς και όλων των τιμολογίων που λαμβάνει. Για το θέμα αυτό στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1222/6.8.1997 (η ισχύς της, επιβεβαιώθηκε με την ΠΟΛ.1024/17.1.2014), δόθηκαν οι εξής οδηγίες : « Υποχρεώσεις αγροτών να εκδίδουν δελτία αποστολής και να λαμβάνουν παραστατικά δαπανών », οριζόταν ότι : «IV. Υποχρέωση Λήψης και Διαφύλαξης Παραστατικών. Με βάση τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 3 και 21 παρ. 1 του Κ.Β.Σ., οι αγρότες, όπως και οι λοιποί υπόχρεοι, πρέπει να ζητούν και να λαμβάνουν το αντίτυπο των φορολογικών στοιχείων που αφορούν συναλλαγές τους και εκδίδονται από τρίτους προς αυτούς, τα παραστατικά αυτά διαφυλάσσονται και επιδεικνύονται στο φορολογικό έλεγχο. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, διευκρινίζεται ότι οι αγρότες πρέπει να ζητούν, να λαμβάνουν και να διαφυλάσσουν, εκτός από τα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία και το τηρούμενο ημερολόγιο μεταφοράς:

‐ Τα τιμολόγια αγοράς που εκδίδουν προς αυτούς οι αγοραστές επιτηδευματίες για την αγορά αγροτικών προϊόντων.

‐ Τις φορτωτικές που εκδίδουν οι εκμεταλλευτές δημόσιας χρήσης μεταφορικών μέσων για τη μεταφορά των αγροτικών προϊόντων.

‐ Τα τιμολόγια ή τις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών που εκδίδονται για αμοιβές συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας, συσκευασίας κ.λπ. αγροτικών προϊόντων.

‐ Τα τιμολόγια για την αγορά παγίου εξοπλισμού (αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λπ.), καθώς και αγοράς λιπασμάτων, γεωργικών φαρμάκων, σπόρων, δενδρυλίων, ζωοτροφών.»

Ειδικότερα με την ΠΟΛ.1024/17.1.2014 « Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ.1281/30.12.2013 (ΦΕΚ 3367Β/31.12.2013) «Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων των αγροτών του ειδικού καθεστώτος.»», προβλέπονται τα εξής:

«Έκδοση Στοιχείων

Αναφορικά με την έκδοση των φορολογικών στοιχείων διευκρινίζονται τα εξής: α) Αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. Οι αγρότες που, από 1.1.2014, παραμένουν στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α.:

‐ Δεν υποχρεούνται στην έκδοση συνοδευτικού εγγράφου, για την παρακολούθηση (διακίνηση, παράδοση, αποστολή) των μη τιμολογηθέντων προϊόντων τους.

‐ Δεν υποχρεούνται στην έκδοση τιμολογίου για τις πωλήσεις των προϊόντων τους σε άλλους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών ή πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κ.Φ.Α.Σ. (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κλπ.). Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Κ.Φ.Α.Σ., οι υπόψη αγρότες δύνανται να επιλέξουν να εκδίδουν οι ίδιοι τα τιμολόγια για την πώληση του συνόλου της παραγωγής τους.

‐ Δεν εκδίδουν αποδείξεις λιανικών συναλλαγών για τις πωλήσεις των αγροτικών προϊόντων τους σε ιδιώτες.

Επισημαίνεται ότι οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος που πωλούν τα προϊόντα παραγωγής τους από λαϊκές αγορές εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. για τις πωλήσεις αυτές και εφαρμόζουν τα οριζόμενα στην απόφαση ΠΟΛ.1065/18.5.2010, εκδίδουν δηλαδή τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών για τις πωλήσεις των προϊόντων τους με τη χρήση φορολογικού μηχανισμού (φορολογικής ταμειακής μηχανής) και για τις διακινήσεις των προϊόντων τους προς και από τις λαϊκές αγορές, εκδίδουν το δικαιολογητικό έγγραφο που προβλέπεται στην απόφαση ΠΟΛ.1286/31.12.2013. Σημειώνεται ότι εάν οι πωλήσεις από λαϊκές αγορές δεν υπερβαίνουν τις 5.000 ευρώ ετησίως, δεν υπάρχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων.

Σημειώνεται ότι, οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών και τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κ.Φ.Α.Σ. (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κλπ.), που πραγματοποιούν αγορές αγροτικών προϊόντων από τους υπόψη αγρότες, υποχρεούνται να συντάσσουν δικαιολογητικό έγγραφο για τη διακίνηση ή την παραλαβή των αγορασθέντων και μη τιμολογηθέντων αγροτικών προϊόντων. Το ανωτέρω δικαιολογητικό έγγραφο δεν εκδίδεται στην περίπτωση που εκδοθεί άμεσα με την παραλαβή των αγροτικών προϊόντων τιμολόγιο αγοράς της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ.. Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω αγρότες υποχρεούνται να διαφυλάσσουν όλα τα φορολογικά στοιχεία που αφορούν την αγροτική τους εκμετάλλευση (έσοδα, αγορές και δαπάνες) (εγκύκλιος ΠΟΛ.1222/6.8.1997) »
2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1022/7.1.2014 «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών» ( Όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ.1072/7.3.2014, την ΠΟΛ.1149/16.5.2014 και την ΠΟΛ.1176/14.7.2014 ) καθώς επίσης και την ΠΟΛ.1078/17.3.2014 «Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014» , ισχύουν τα εξής :

« α) Κάθε φυσικό πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος), για τα φορολογικά στοιχεία που σχετίζονται αποκλειστικά με την επαγγελματική του εξυπηρέτηση. Επισημαίνεται ότι, η υποχρέωση αυτή αφορά κάθε φυσικό πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα της κατηγορίας των τηρούμενων βιβλίων (απλογραφικά ή διπλογραφικά) ή της απαλλαγής του από αυτά, καθώς και της υπαγωγής ή μη στις διατάξεις του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (υποκείμενοι που διενεργούν φορολογητέες ή απαλλασσόμενες πράξεις με ή χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. εισροών κ.λπ.). Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, αποκτούν και οι αγρότες, φυσικά πρόσωπα, που υπάγονται είτε στο ειδικό είτε στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α..

Επισημαίνεται ότι, κατά ρητή διατύπωση των κοινοποιούμενων διατάξεων, οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. (άρθρο 41 του ν. 2859/2000), υποβάλλουν καταστάσεις πελατών (μόνο για τα τιμολόγια πώλησης που τυχόν εκδίδουν οι ίδιοι για το σύνολο της παραγωγής τους) και προμηθευτών, ανεξάρτητα της απαλλαγής τους από την τήρηση βιβλίων με βάση τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ..»

Οι ημερομηνίες υποβολής γενικά είναι :

‐ Κατάσταση Πελατών ( Αφορά Τριμηνιαία περίοδο ).

Μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από το τρίμηνο που αφορούν.

‐ Κατάσταση Προμηθευτών (Αφορά Ετήσια περίοδο ).

Μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από το έτος που αφορούν.

Πωλήσεις αγαθών για λογαριασμό τρίτου

Επίσης :

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., στις περιπτώσεις πώλησης αγαθών για λογαριασμό τρίτου, ο παραγγελιοδόχος (αντιπρόσωπος) εκδίδει δικά του φορολογικά στοιχεία για την πώληση των αγαθών, ενώ εκδίδει εκκαθάριση προς τον παραγγελέα (εντολέα) στην οποία αναγράφονται οι πωλήσεις που διενεργήθηκαν για λογαριασμό του παραγγελέα (εντολέα), καθώς και η προμήθεια του παραγγελιοδόχου (αντιπροσώπου).

Οι καταστάσεις πελατών και προμηθευτών σ’ αυτές τις περιπτώσεις υποβάλλονται, από τον παραγγελιοδόχο (αντιπρόσωπο) και τον παραγγελέα (εντολέα) ως εξής:

α) Παραγγελιοδόχος (αντιπρόσωπος)

Κατάσταση πελατών: Καταχωρούνται, αναλυτικά όπου απαιτείται, τα φορολογικά στοιχεία (τιμολόγια και αποδείξεις) που έχουν εκδοθεί για τις πωλήσεις για λογαριασμό τρίτου, τα οποία δεν αποτελούν έσοδα του παραγγελιοδόχου (αντιπροσώπου), καθώς και η προμήθεια, που αναγράφεται στην εκκαθάριση που εκδίδεται προς τον παραγγελέα (εντολέα).

Κατάσταση προμηθευτών: Καταχωρούνται, συγκεντρωτικά, οι πωλήσεις για λογαριασμό τρίτου που εμφανίζονται στην εκδιδόμενη εκκαθάριση, με αντισυμβαλλόμενο τον παραγγελέα (εντολέα).

β) Παραγγελέας (εντολέας)

Κατάσταση πελατών: Καταχωρούνται, συγκεντρωτικά, οι πωλήσεις για λογαριασμό του που εμφανίζονται στη ληφθείσα εκκαθάριση, με αντισυμβαλλόμενο τον παραγγελιοδόχο (αντιπρόσωπος).

Κατάσταση προμηθευτών: Καταχωρείται η προμήθεια του παραγγελιοδόχου, που αναγράφεται στη ληφθείσα εκκαθάριση.

Διασταυρώσεις και Εκκαθάριση

Κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, τα υποβληθέντα στοιχεία των καταστάσεων πελατών−προμηθευτών διασταυρώνονται από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και οι ασυμφωνίες και αποκλίσεις αναρτώνται στους «λογαριασμούς» των υπόχρεων προσώπων, που τηρούνται στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών, ώστε να έχουν τη δυνατότητα προσαρμογής και περαιτέρω διόρθωσης αυτών. Για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών, μπορεί να υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση μέχρι το τέλος του Μαρτίου του επόμενου ημερολογιακού έτους που αφορούν.

Ειδικότερα, για τις ημερομηνίες και την περιοδικότητα υποβολής των καταστάσεων βλέπε κατωτέρω στην συνέχεια του «Οδηγού».
3. ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ( ΈΣΟΔΑ – ΈΞΟΔΑ ).
Από τον Κ.Φ.Ε (Ν. 4172/2013), προκύπτουν τα εξής:

« Άρθρο 21. Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα. 1. Ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηματικές συναλλαγές μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Στα έσοδα από τις επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται και τα έσοδα από την πώληση των στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης, καθώς και το προϊόν της εκκαθάρισής της, όπως αυτά προκύπτουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους. Ειδικά, για τον προσδιορισμό του εισοδήματος από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα στα έσοδα από επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται τα έσοδα από την παραγωγή γεωργικών, πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών, δασοκομικών, υλοτομικών και αλιευτικών προϊόντων». Επίσης σύμφωνα με το Άρθρο 29 «Φορολογικός συντελεστής » Ν. 4172/2013 , ισχύουν τα εξής: « 1. Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα (σημ. : Περιλαμβάνονται όλες οι αγροτικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως ένταξης στο κανονικό ή ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α, αφού δεν γίνεται κάποια εξαίρεση ή άλλη αναφορά στον Κ.Φ.Ε. Γενικότερα δεν προβλέπεται τεκμαρτός τρόπος υπολογισμού των αγροτικών εισοδημάτων ) φορολογούνται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα: ………….. 3. Τα κέρδη από ατομική αγροτική επιχείρηση φορολογούνται με συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%)» .

Άρα από τα ανωτέρω προκύπτει ότι και για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος προβλέπεται, από την χρήση 2014 και μετά, να γίνεται όχι τεκμαρτός προσδιορισμός του εισοδήματος , αλλά λογιστικός προσδιορισμός (δηλ. έσοδα μείον έξοδα).

Σε σχέση με το Φ.Π.Α σημειώνεται ότι, οι αγρότες που παραμένουν στο «Ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α », δεν υποβάλουν περιοδικές δηλώσεις ή εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α, αλλά μόνο μια ειδική ετήσια δήλωση ( Έντυπο Φ6 Αίτηση και αναλυτική κατάσταση δικαιολογητικών), στην οποία καταγράφουν τις πωλήσεις τους , για να λάβουν τεκμαρτή επιστροφή Φ.Π.Α . Η διαδικασία επιστροφής ορίζεται κυρίως , από τις διατάξεις του άρθρου 2 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1066/2.4.2013. Σημειώνεται ότι με βάση την ΠΟΛ.1088/1.4.2014, αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ αγροτών του ειδικού καθεστώτος, οι οποίες αφορούν παραδόσεις αγροτικών προϊόντων και παροχές αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση 2013, υποβάλλονται, ειδικά για το έτος 2014, από 01.04.2014 έως και 31.10.2014. Φυσικά δικαιούχοι, της επιστροφής Φ.Π.Α για την χρήση 2013, είναι όσοι αγρότες κατά τη χρήση 2013, υπάγονταν στο «Ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α », ανεξάρτητα αν στην χρήση 2014, μετατάσσονται στο «Κανονικό Καθεστώς».

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος, πρέπει να ζητούν και να λαμβάνουν το αντίτυπο των φορολογικών στοιχείων που αφορούν συναλλαγές τους και εκδίδονται από τρίτους προς αυτούς και τα παραστατικά αυτά να τα διαφυλάσσουν και να επιδεικνύονται σε ενδεχόμενο φορολογικό έλεγχο. Σε κάθε περίπτωση τα ανωτέρω, είναι απαραίτητα για την ορθή υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων και το υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος τους.

Ο τρόπος φορολογίας τους , για την χρήση 2014 και μετά, αν δεν αλλάξει κάτι, δεν φαίνεται να διαφοροποιείται ουσιαστικά, από τρόπο φορολογίας των αγροτών του Κανονικού καθεστώτος ( έσοδα – έξοδα ) .

VI. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Σύμφωνα με το άρθρο 21 « Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα », του Ν. 4172/2013, ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα ( άρα και αγροτική) θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηματικές συναλλαγές μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Στα έσοδα από τις επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται και τα έσοδα από την πώληση των στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης, καθώς και το προϊόν της εκκαθάρισής της, όπως αυτά προκύπτουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους. Ειδικά, για τον προσδιορισμό του εισοδήματος από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα στα έσοδα από επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται τα έσοδα από την παραγωγή γεωργικών, πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών, δασοκομικών, υλοτομικών και αλιευτικών προϊόντων. »

Η Φορολογική Διοίκηση με την εγκύκλιο « Αρ. πρωτ.: Δ12 Α 1109216 ΕΞ 24.7.2014.

Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθ. 29 παρ. 3 του ν.4172/2013)» , ερμήνευσε ότι : «… 3. Από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει ότι ο φορολογικός συντελεστής 13% εφαρμόζεται επί των κερδών από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα ανεξάρτητα από τον τόπο και τον τρόπο (λιανικώς ή χονδρικώς) πώλησης των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων. …. Επομένως, προϋπόθεση για την εφαρμογή του συντελεστή 13% σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι τα πωλούμενα προϊόντα να παράγονται αποκλειστικά από τον πωλητή τους‐παραγωγό και να μην έχουν υποστεί μεταποίηση. Στην έννοια της μεταποίησης δε συμπεριλαμβάνεται η απλή συσκευασία. …………. Επίσης, ο φορολογικός συντελεστής 13% δεν εφαρμόζεται για δραστηριότητες εκμετάλλευσης του εξοπλισμού των παραπάνω παραγωγών (π.χ. μίσθωση αγροτικών μηχανημάτων κλπ) καθώς η δραστηριότητα αυτή συνιστά παροχή υπηρεσιών σε τρίτους και όχι αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα. Παρομοίως, η αμοιβή που τυχόν λαμβάνει παραγωγός των παραπάνω προϊόντων για υπηρεσίες που παρέχει ο ίδιος σε άλλους αγρότες δεν αποτελεί αγροτικό εισόδημα.»

Επίσης, σύμφωνα με ανακοίνωση ( «Δέσμευση» ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ( Δελτίο Τύπου 30 Οκτωβρίου 2014) , «το εισόδημα που προέρχεται από τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW να θεωρείται και να φορολογείται πλέον ως αγροτικό», δηλαδή με 13% αντί 26%.

Μετά τα ανωτέρω οι συντελεστές φορολογίας των αγροτών διαμορφώνονται ως εξής :
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΩΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    ΕΙΔΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ    ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Πώληση παραγομένων αγροτικών προϊόντων χωρίς επεξεργασία
(είτε σε έμπορο, είτε από δικό τους κατάστημα, είτε σε λαϊκές αγορές)/td>    Λιανική ή Χονδρική    13%
Εισόδημα που προέρχεται από τη διαχείριση ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας έως 100 KW ( φωτοβολταικά )
[Προσοχή : Εξαγγέλθηκε αλλά δεν έχει ψηφιστεί]         13%
Πώληση παραγομένων αγροτικών προϊόντων μετά από
επεξεργασία ( δε συμπεριλαμβάνεται η απλή συσκευασία )    Λιανική ή Χονδρική    26% ή 33% (*)
Πώληση προϊόντων που έχει αγοράσει από άλλους αγρότες ( εμπόριο )    Λιανική ή Χονδρική    26% ή 33% (*)
Παροχή υπηρεσιών σε τρίτους ακόμα και σε άλλους αγρότες
( π.χ εργασίες σποράς, καλλιέργειας, θερισμού & αλωνίσματος,
δεματοποίησης, συγκομιδής κ.λ.π )    Λιανική ή Χονδρική    26% ή 33% (*)
Μίσθωση του εξοπλισμού των αγροτών (π.χ. αγροτικών μηχανημάτων κλπ)    Λιανική ή Χονδρική    26% ή 33% (*)

(*) Η διαφοροποίηση 26% ή 33%, είναι ανάλογα του τζίρου ( μεγαλύτερος ή μικρότερος των 50.000 ευρώ ).[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ .” open=”no”]Ένα από τα «φλέγοντα θέματα» , είναι και ο τρόπος φορολόγησης των αγροτικών επιδοτήσεων και αποζημιώσεων, λόγω του μεγάλου ύψους αυτών σε αρκετές περιπτώσεις. Υπάρχει αρκετή σύγχυση, εξαιτίας του φορολογικού χειρισμού των επιδοτήσεων μέχρι την 31/12/2013 και εξαιτίας διαβεβαιώσεων, για μη φορολόγηση των αγροτικών επιδοτήσεων. Ειδικότερα ο Κος Πάρις Κουκουλόπουλος , αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, συμμετέχοντας στην συζήτηση που έγινε σε ενημερωτική εκπομπή του ΣΚΑΪ ( 2/11/2014 ) ανέφερε ότι : « ….Να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν θα φορολογηθούν οι κοινοτικές ενισχύσεις όπως ειπώθηκε πρόσφατα στην εκπομπή σας…..» .

α) Παλιό φορολογικό καθεστώς ( ‘Ίσχυε έως 31/12/2013)

Καταρχήν για την κατανόηση του θέματος παραθέτω ορισμένες για το αποφάσεις, που αφορούσαν το φορολογικό καθεστώς που ίσχυε έως 31/12/2013 :

(1) Αριθ. πρωτ.: 1086295/Δ12/30.6.2010

«:….. 2. Με την υπ’ αριθ. 1144442/2583/Α0012/ ΠΟΛ.1289/27.12.1994 εγκύκλιο, με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του Ν.2214/1994, διευκρινίστηκε ότι στο καθαρό γεωργικό εισόδημα που προσδιορίζεται με την αντικειμενική μέθοδο έχει συνυπολογισθεί κάθε μορφής επιδότηση ή άλλη ενίσχυση, εμφανής ή αφανής και κατά συνέπεια τα ποσά επιδοτήσεων ή ενισχύσεων που εισπράττουν όσοι ασκούν γεωργική δραστηριότητα, δεν προστίθενται στο γινόμενο που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του αριθμού των στρεμμάτων κ.λπ. με το καθαρό ποσό εισοδήματος ανά στρέμμα κ.λπ. Συνεπώς τα ποσά των παραπάνω επιδοτήσεων ή αποζημιώσεων δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη για μείωση της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης δεδομένου ότι έχουν ήδη υπολογισθεί στο καθαρό γεωργικό εισόδημα που υπολογίζεται με την αντικειμενική μέθοδο (σχετ. το υπ’ αριθ.1085810/2035/Α0012/22.9.1995 έγγραφό μας).»

(2) ΠΟΛ.1118/8.4.1996.

« 1. ….. Με τη νέα διάταξη στους φορολογούμενους εκείνους που αποκτούν γεωργικό εισόδημα είτε είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, είτε όχι και δεν τηρούν βιβλία του Κ.Β.Σ. αλλά διαθέτουν μόνο στοιχεία (τιμολόγια πωλήσεων, εκκαθαρίσεις κ.τ.λ.) τους παρέχεται πλέον η ευχέρεια να προσδιορίσουν, όταν το επιθυμούν, και να δηλώσουν καθαρό γεωργικό εισόδημα, εκτός από αυτό που προσδιορίζεται με την αντικειμενική μέθοδο και αυτό που προκύπτει με βάση τα στοιχεία που κατέχουν ή με βάση την αξία της παραγωγής τους. Τούτο, για λόγους που κρίνουν απαραίτητο οι υπόχρεοι αυτοί, όπως π.χ. λήψη από την αρμόδια ΔΟΥ πιστοποιητικού για το ύψος των ακαθάριστων εσόδων τους από την εμπορία των προϊόντων τους, σε περίπτωση που θα χρειασθούν αυτά για την έκδοση άδειας επαγγελματικού φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, όπως επίσης σε περίπτωση που το πραγματικό καθαρό γεωργικό τους εισόδημα είναι μεγαλύτερο από αυτό που προσδιορίζεται με την αντικειμενική μέθοδο για να το χρησιμοποιήσουν για την κάλυψη τεκμαρτών ή πραγματικών δαπανών διαβίωσης κατά την κρινόμενη ή και σε μελλοντικές χρήσεις, ομοίως σε περίπτωση ενδεχόμενης αμφισβήτησης για λόγους ανώτερης βίας του προσδιοριζόμενου με την αντικειμενική μέθοδο καθαρού γεωργικού εισοδήματος κ.τ.λ. 2. ……. Για την εξεύρεση της αξίας της παραγωγής όταν δεν υπάρχουν στοιχεία (τιμολόγια, εκκαθαρίσεις κ.τ.λ.) όπως π.χ. στην περίπτωση διάθεσης της παραγωγής λιανικώς έξω από τον αγρό, ιδιοκατανάλωση, μη διάθεση της παραγωγής κ.τ.λ., ο όγκος της παραγωγής αποτιμάται σε αξία με βάση τη μέση τιμή χονδρικής πώλησής τους κατά το χρόνο και στον τόπο της παραγωγής, ανεξάρτητα αν η παραγωγή αυτή πωλήθηκε ή όχι. Επί της προσδιοριζόμενης με τον παραπάνω τρόπο αξίας παραγωγής προστίθενται τυχόν ποσά επιδοτήσεων και το διαμορφούμενο συνολικό ποσό αποτελεί το ακαθάριστο εισόδημα της συγκεκριμένης εκμετάλλευσης επί του οποίου εφαρμόζεται ο προβλεπόμενος συντελεστής καθαρού κέρδους, προκειμένου να προσδιοριστεί το καθαρό εισόδημα. …. » (3) ΠΟΛ.1270/21.11.1994. Καθαρό γεωργικό εισόδημα και συντελεστές προσδιορισμού του.

«… 6. Τρόπος Υπολογισμού του Καθαρού Γεωργικού Εισοδήματος. Η μέθοδος υπολογισμού του καθαρού γεωργικού εισοδήματος είναι η ακόλουθη:

Από το σύνολο της ακαθάριστης προσόδου αφαιρούνται οι χρηματικές δαπάνες της γεωργικής εκμετάλλευσης. Στην ακαθάριστη πρόσοδο περιλαμβάνονται:

α) οι εισπράξεις από τη διάθεση πάσης φύσεως γεωργικών προϊόντων με τρίτους,επιδοτήσεις και αποζημιώσεις παραγωγής, β) η αξία των από τον παραγωγό και την οικογένειά του καταναλωθέντων γεωργικών προϊόντων, γ) η ετήσια αυξομείωση της καθαρής περιουσίας της γεωργικής εκμετάλλευσης. Στις χρηματικές δαπάνες περιλαμβάνονται οι ακόλουθες καταβαλλόμενες ή αποτιμημένες σε χρήμα δαπάνες σε τρίτους, για την παραγωγή των προϊόντων, οι οποίες συνιστούν το κόστος χρησιμοποίησης των συντελεστών παραγωγής που δεν ανήκουν στον παραγωγό:

α) το καταβαλλόμενο ενοίκιο σε τρίτους για την ενοικίαση γεωργικών εκτάσεων, β) η αμοιβή της ξένης εργασίας, γ) η αξία των αναλώσιμων υλικών και εφοδίων (λιπάσματα, φάρμακα, καύσιμα, ζωοτροφές κ.τ.λ.), δ) οι καταβαλλόμενοι τόκοι, ε) οι αποσβέσεις κεφαλαίων, στ) η αμοιβή υπηρεσιών τρίτων (τέλη, ασφάλιστρα), ζ) λοιπές σχετικές δαπάνες που αναφέρονται σε τρίτους. …….»

Από την μελέτη των ανωτέρω προκύπτει ότι :

Οι αγροτικές επιδοτήσεις , περιλαμβάνονταν στο φορολογητέο εισόδημα, όχι όμως αυτοτελώς αλλά μέσω της διαδικασίας του προσδιορισμού του «τεκμαρτού» καθαρού γεωργικού εισοδήματος και για τον λόγο αυτό δεν λαμβάνονταν υπόψη για την κάλυψη των «τεκμηρίων» . Υπενθυμίζω επίσης ότι, οι επιδοτήσεις για όλες τις επιχειρήσεις λαμβάνονταν υπόψη στα φορολογητέα έσοδα. Σημειώνεται ότι ειδικά, οι επιδοτήσεις που σχετίζονται με επενδύσεις ( αγορά γεωργικών μηχανημάτων, ανέγερσης γεωργικών κτιρίων κ.λπ.), δεν θεωρούνται ακαθάριστα έσοδα, αλλά αποτελούν μειωτικό στοιχείο του κόστους της επιδοτούμενης επένδυσης .

β)Νέο φορολογικό καθεστώς ( Ιαχύει από 1/1/2014 ( δηλώσεις 2015) και μετά )

Στο νέο φορολογικό καθεστώς , το οποίο ισχύει από 1/1/2014, προβλέπονται για όλες τις επιχειρήσεις τα εξής :

(1) Ν. 4172/2013 ( ισχύει από 1/1/2014), Άρθρο 21. Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα : « 1. Ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηματικές συναλλαγές μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Επίσης η σχετική αιτιολογική του Νόμου αναφέρει ότι : «Με την παράγραφο 1 του άρθρου 21 ορίζεται η έννοια του φορολογητέου κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα ως το σύνολο των εσόδων από επιχειρηματικές συναλλαγές μετά την αφαίρεση επιχειρηματικών δαπανών, αποσβέσεων και επισφαλών απαιτήσεων. Ειδικά για την αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, δεδομένου του διαφορετικού συντελεστή φορολόγησης της ατομικής αγροτικής επιχείρησης, γίνεται ιδιαίτερη μνεία στα έσοδα που περιλαμβάνονται στην έννοια του εισοδήματος αυτού και αυτά είναι αποκλειστικά τα έσοδα από την παραγωγή γεωργικών, κτηνοτροφικών, δασοκομικών, υλοτομικών και αλιευτικών προϊόντων».

Δηλαδή όλα τα έσοδα ( «το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηματικές συναλλαγές» ) , λαμβάνονται υπόψη και δεν αναφέρεται εξαίρεση, για τις αγροτικές επιδοτήσεις.

(2) Με την ΠΟΛ.1079/19.3.2014, δόθηκαν οι παρακάτω διευκρινήσεις: «7. Διευκρινίζεται ότι για την είσπραξη των δικαιωμάτων της ενιαίας ενίσχυσης, επιδοτήσεων, άλλων οικονομικών ενισχύσεων, αποζημιώσεων κλπ., δεν εκδίδεται φορολογικό στοιχείο από τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος. Αντίθετα οι αγρότες που εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., υποχρεούνται για τις εν λόγω εισπράξεις να εκδώσουν αθεώρητο τιμολόγιο, κατά το χρόνο είσπραξης ή της πίστωσης του λογαριασμού τους, εφόσον έλαβαν γνώση της πίστωσης αυτής, το οποίο και καταχωρούν στα βιβλία τους (εφόσον ενημερώνουν βιβλίο εσόδων –εξόδων κατά τα προαναφερόμενα)».

Δηλαδή οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α., υποχρεούνται για τις εισπράξεις επιδοτήσεων να εκδώσουν τιμολόγιο.

(3) Με την ΠΟΛ.1078/17.3.2014 «Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014», προβλέπεται ότι : «1.2. Συναλλαγές που περιλαμβάνονται. …Τα τιμολόγια, «χρεωστικά» ή πιστωτικά, για την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, μεμονωμένων ή επαναλαμβανόμενων, την είσπραξη επιδοτήσεων, οικονομικών ενισχύσεων, αποζημιώσεων, επιστροφών τόκων, εισφορών και άλλων ανόργανων εσόδων, την αγορά αγροτικών προϊόντων, από αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. (παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 6 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ.)». Δηλαδή οι αγρότες που εκδίδουν τιμολόγια επιδοτήσεων, υποχρεούνται να τα υποβάλουν ηλεκτρονικά προς διασταύρωση πληροφοριών.

Από τα ανωτέρω λοιπόν προκύπτει ότι, δεν προβλέπεται ιδιαίτερη μεταχείριση ( εξαίρεση ), σε σχέση με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, για τις επιδοτήσεις που λαμβάνουν οι Αγρότες.

Τέλος σημειώνω ότι : Ο κος Θεοχάρης ( τότε Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων ), είχε διευκρινίσει στη συνάντηση που είχε με βουλευτές της Ν.Δ (18/2/2014),για θέματα σχετικά με την φορολογία των αγροτών ότι : « (11) Σχετικά με την πρόταση να μην φορολογούνται οι κοινοτικές ενισχύσεις ο κ. Θεοχάρης τόνισε ότι αυτό μπορεί να γίνει μέχρι ενός ύψους 50.000 ευρώ αλλά γενικότερα είναι θέμα πολιτικής βούλησης. … » . ( Σημείωση το αίτημα των βουλευτών ήταν : « ( 11) Να μην συνυπολογίζονται οι ενισχύσεις στο υπό φορολόγηση εισόδημα ») .

Άρα αν δεν υπάρξει σχετική Νομοθετική τροποποίηση , οι επιδοτήσεις φορολογούνται. Τα επιπλέον ερωτήματα, όμως που μπαίνουν είναι :

(1) Θα φορολογούνται αυτές που αφορούν την χρήση, ή αυτές που εισπράχθηκαν στην χρήση ;

(2) «Λογικά», δεν πρέπει να φορολογηθούν σε κάθε περίπτωση οι επιδοτήσεις, που αφορούν την χρήση 2013 και προηγούμενες , οι οποίες λήφθηκαν ή θα ληφθούν στην χρήση 2014 και επόμενες.

Προβληματισμοί σχετικά με τον συντελεστή φορολόγησης των αγροτών :

Εκτός από το θέμα που αναλύουμε στην προηγούμενη παράγραφο «2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ » , θέματα προς διερεύνηση και για τα οποία πρέπει να δοθούν απαντήσεις από την Φορολογική Διοίκηση είναι και τα εξής :

α) Η έννοια της «Μεταποίησης» στην Φορολογία Εισοδήματος.

Στην εγκύκλιο (Αρ. πρωτ.: Δ12 Α 1109216 ΕΞ 24.7.2014) αναφέρεται ότι : « Στην έννοια της μεταποίησης δε συμπεριλαμβάνεται η απλή συσκευασία», άρα να θεωρήσουμε ότι όλα τα άλλα είναι μεταποίηση ; ‘Η ότι ισχύουν οι παλιότερες επί του θέματος αποφάσεις της Φορολογικής Διοίκησης ; ( Σημ. : Πράξεις που δεν θεωρούνται επεξεργασία: ∙ Η αποξήρανση της σταφίδας, η εκκόκκιση του καλαμποκιού, η αποξήρανση των σύκων, ο αλωνισμός των δημητριακών, ο τεμαχισμός ζώων (κατεψυγμένων ‐ νωπών) [εγγρ. 1076450/942/21.2.1991], Φυσική ζύμωση κρασιού – παραγωγή – εμφιάλωση (Γνωμ. 783/1995 –ΠΟΛ. 1132/10.4.1996)) , δεδομένου ότι : Με βάση το άρθρο 72 του Ν. 4172/2013, παρ.26 «Από την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013 παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του ν. 2238/1994 (Α’ 151), συμπεριλαμβανομένων και όλων των κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού του νόμου ». Επίσης σημειώνουμε ότι για την έννοια της «μεταποίησης», στην απόφαση Αριθμ. Β3‐32/ 26‐3‐2003, των Υπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας ( Φ.Ε.Κ τ. β’ 386 / 2 Απριλίου 2003) αναφέρονται τα εξής : « 3. «Ως πρώτη μεταποίηση πρωτογενών προϊόντων» θεωρείται η φάση που περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες διεργασίες που πραγματοποιούνται μετά την πρωτογενή παραγωγή και δεν συνιστούν ενέργειες επεξεργασίας που καθιστούν τα πρωτογενή προϊόντα μεταποιημένα. Διεργασίες πρώτης μεταποίησης θεωρούνται: Α) Για τα μεν ζωικά, οι διαδικασίες σφαγής μέχρι τον τεμαχισμό, ο τεμαχισμός και η τυποποίηση του κρέατος, η αποστέωση, η ψύξη και κατάψυξη, η αφαίρεση του κελύφους δίθυρων μαλακίων και σαλιγκαριών, ο αποκεφαλισμός και εκσπλαχνισμός των αλιευμάτων, η ωοσκόπηση των αυγών, η πρόψυξη του γάλακτος και η παραλαβή του μελιού.
Β) Για τα δε φυτικά, ο καθαρισμός, ο καλλωπισμός, η διαλογή, η αποξήρανση, η ψύξη, η τυποποίηση και η συσκευασία ».

Χωρίς να θέλω να κινδυνολογήσω ( αυτό προκύπτει από την μελέτη των έως τώρα δεδομένων ) , είναι ένα πιθανό ενδεχόμενο, μετά την έκδοση της εγκυκλίου (Αρ. πρωτ.: Δ12 Α 1109216 ΕΞ 24.7.2014) , να θεωρηθούν ως «μεταποίηση» αγροτικού προϊόντος και πράξεις, όπως η αποξήρανση της παραγόμενης σταφίδας από τον Αγρότη ( Σημ : Η αποξήρανση είναι αναγκαίος όρος για την πώληση της στον έμπορο ) και να φορολογηθούν με 26% αντί για 13% (!!!!).

β) Ο προσδιορισμός του αποτελέσματος όταν στην ίδια αγροτική εκμετάλλευση υπάρχουν κλάδοι ( παραγωγή αγροτικών προϊόντων και μεταποίηση ή παροχή υπηρεσιών ) για τους οποίους ισχύει διαφορετικός συντελεστής φορολογίας ( 13% ή 26%).

Σε μια τέτοια περίπτωση, πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός της καταχώρηση των εσόδων και των εξόδων αλλά και επιμερισμός των κοινών δαπανών . Επίσης θα πρέπει να σημειώσουμε ότι, το τμήμα του κέρδους το οποίο προκύπτει από την παραγωγή του αγροτικού προϊόντος ( π.χ γάλα ), που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη, πρέπει να φορολογείται με 13% και το τμήμα του κέρδους που προκύπτει από την επεξεργασία του προϊόντος ( π.χ τυρί ), πρέπει να φορολογείται με 26% ( βέβαια ο διαχωρισμός αυτός ενέχει σημαντικές λογιστικές δυσκολίες ) . Ή μήπως η Φορολογική Διοίκηση θα ερμηνεύσει διαφορετικά ; Αναμένουμε. Πάντως μια Νομοθετική τροποποίηση ( θέτοντας ένα όριο εσόδων από παροχή αγροτικών υπηρεσιών ή και μεταποίησης άνω του οποίου, το εισόδημα δεν θα εντάσσονται στο Αγροτικό, θα διόρθωνε τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των Φορολογιών που αναφέρουμε ανωτέρω ( περ. α) και θα απλοποιούσε την τήρηση των βιβλίων.

γ) Η δυνατότητα εφαρμογής μειωμένου ( κατά 50% ) συντελεστή λόγω της ιδιότητας του

Νέου Επιτηδευματία.

Με την ΠΟΛ.1053/17.2.2014 « Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος των αγροτών κατά τα πρώτα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ», η Φορολογική Διοίκηση έκανε δεκτό ότι : «3. Από την υπηρεσία μας διευκρινίστηκε με το έγγραφο Δ12Α 1007810 ΕΞ2012‐ 13.01.2012 ότι, η πρώτη έναρξη και ένταξη, σε προγενέστερο χρόνο, στο ειδικό καθεστώς των αγροτών δεν καθιστούσε τον φορολογούμενο επιτηδευματία, ενώ τον καθιστούσε επιτηδευματία μόνο η προσθήκη καινούριας δραστηριότητας, με την οποία ο αγρότης αποκτούσε την ιδιότητα του επιτηδευματία. Κατ΄ επέκταση, η ημερομηνία δήλωσης της μεταβολής είναι επί της ουσίας η ημερομηνία πρώτης έναρξης επιτηδεύματος».

Άρα το «σκεπτικό» της ΠΟΛ. αυτής, και κατ΄ επέκταση η θέση της Διοίκησης, πρέπει να έχει εφαρμογή και στην διάταξη που Ν. 4172/2013, Άρθρο 29 : «2. Για τα φυσικά πρόσωπα με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1ης Ιανουαρίου 2013 και για τα τρία (3) πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας της παραγράφου 1 μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημά τους από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. ( Σημ : Κατά την άποψη μας, δεν πρέπει να συμπεριλάβουμε το Αγροτικό Εισόδημα που φορολογείται με 13%, στο όριο των (10.000) ευρώ, γιατί ούτως ή άλλως φορολογείται με 13%, ανεξαρτήτως του χρόνου έναρξης της δραστηριότητας )», γεγονός το οποίο θα σημαίνει ότι : Εφόσον το εισόδημα του Αγρότη της περίπτωσης αυτής, από την παροχή των υπηρεσιών ή την μεταποίηση δεν υπερβαίνει το ποσό αυτό (10.000 ευρώ), θα πρέπει φορολογείται με 13% (= 26%*50% ).

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Τα κέρδη (δηλαδή έσοδα μείον έξοδα) από ατομική αγροτική επιχείρηση, φορολογούνται με συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%), (Άρθρο 29. Φορολογικός συντελεστής / Ν. 4172/2013 ).

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι αν ένας αγρότης το έτος 2014, έχει Έσοδα (από πωλήσεις προϊόντων , επιδοτήσεις που φορολογούνται κ.λ.π ) 100.000 ευρώ και Έξοδα (αγορές γεωργικών εφοδίων, μισθοδοσία, αποσβέσεις, τόκους κ.λ.π ) 85.000 ευρώ , τότε θα έχει Κέρδος 15.000 ευρώ (100.000 – 85.000 ) και θα πληρώσει φόρο εισοδήματος 1.950 ευρώ ( 15.000 ευρώ Χ 13% ).

Σημειώνεται ότι εάν με τον προσδιορισμό των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα το αποτέλεσμα είναι ζημία εντός του φορολογικού έτους, η ζημία αυτή μεταφέρεται για να συμψηφισθεί με τα επιχειρηματικά κέρδη διαδοχικά στα επόμενα πέντε (5) φορολογικά έτη. Η ζημία του προγενέστερου έτους συμψηφίζεται κατά προτεραιότητα έναντι της ζημίας μεταγενέστερου έτους. (Άρθρο 27. Μεταφορά ζημιών / Ν. 4172/2013 )
Μην θεωρήσει κανείς ότι αν ένας αγρότης ( έχοντας τεκμήρια, π.χ ένα σπίτι και ένα Ε.Ι.Χ , τα οποία δεν μπορεί να καλύψει), δεν θα πληρώσει φόρο εφόσον έχει ζημιά από την Αγροτική του Εκμετάλλευση. Στην περίπτωση αυτή θα παρέμβει το Άρθρο 34. « Διαφορά εισοδήματος και υπολογισμός του φόρου αυτής», του N.4172/2013, σύμφωνα με το οποίο « 1. Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 30, η οποία προστίθεται στο φορολογητέο εισόδημα, προσδιορίζεται από τη Φορολογική Διοίκηση κατά το ίδιο φορολογικό έτος σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους και φορολογείται:…………… 3. Για τον προσδιορισμό των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η ζημία του ίδιου φορολογικού έτους ή και των προηγούμενων δεν εκπίπτει και δεν μεταφέρεται για συμψηφισμό στα επόμενα φορολογικά έτη». Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι, αν ένας Αγρότης σε μια χρόνια δηλώσει ζημιά (λόγω ακαρπίας κ.λ.π ) , αφενός θα πληρώσει φόρο λόγω της ύπαρξης τεκμηρίων (με συντελεστή 13% «εφόσον ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από ατομική αγροτική επιχείρηση ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του προκύπτει από ατομική αγροτική επιχείρηση» βάσει σχετικής τροποποίησης που προβλέπει σχέδιο Νόμου ( 21/10/2014 ) που πρόκειται να ψηφιστεί ) και αφετέρου η ζημία αυτή δεν αναγνωρίζεται φορολογικά για μεταφορά στο επόμενο έτος φορολογίας.

3. ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ Αυτές ορίζονται από τα ακόλουθα άρθρα του Ν. 4172/2013.

« Άρθρο 22. Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες

Κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα ( άρα και αγροτική) , επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε., οι οποίες: α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της, β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση, γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.» και

«Άρθρο 23. Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες

Οι ακόλουθες δαπάνες δεν εκπίπτουν:

α) τόκοι από δάνεια που λαμβάνει η επιχείρηση από τρίτους, εκτός από τα τραπεζικά δάνεια, διατραπεζικά δάνεια, καθώς και τα ομολογιακά δάνεια …..

β) κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής,

γ) οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές,

δ) προβλέψεις εκτός των οριζομένων στο άρθρο 26,

ε) πρόστιμα και ποινές, περιλαμβανομένων των προσαυξήσεων,

στ) η παροχή ή λήψη αμοιβών σε χρήμα ή είδος που συνιστούν ποινικό αδίκημα,

ζ) ο φόρος εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένων του τέλους επιτηδεύματος και των έκτακτων εισφορών, που επιβάλλεται για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., καθώς και ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ. Π. Α.) που αναλογεί σε μη εκπιπτόμενες δαπάνες, εφόσον δεν είναι εκπεστέος ως Φ. Π. Α. εισροών,

η) το τεκμαρτό μίσθωμα της παραγράφου 2 του άρθρου 39 σε περίπτωση ιδιόχρησης κατά το μέτρο που υπερβαίνει το τρία τοις εκατό (3%) επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου,

θ) οι δαπάνες για την οργάνωση και διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων και συναντήσεων που αφορούν στη σίτιση και διαμονή πελατών ή εργαζομένων της κατά το μέτρο που υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά συμμετέχοντα και κατά το μέτρο που η συνολική ετήσια δαπάνη υπερβαίνει το μισό τοις εκατό (0,5%) επί του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος της επιχείρησης,

ι) οι δαπάνες για τη διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων, σίτισης και διαμονής φιλοξενούμενων προσώπων κατά το μέτρο που υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά συμμετέχοντα και κατά το μέτρο που η συνολική ετήσια δαπάνη υπερβαίνει το μισό τοις εκατό (0,5%) επί του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος της επιχείρησης,

ια) οι δαπάνες ψυχαγωγίας. …

ιβ) προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες και

ιγ) το σύνολο των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο ή που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Κ.Φ.Ε., εκτός εάν ο φορολογούμενος αποδείξει ότι οι δαπάνες αυτές αφορούν πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών ή εισοδημάτων ή κεφαλαίων με σκοπό τη φοροαποφυγή ή τη φοροδιαφυγή. …..»

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ΠΟΛ.1216/1.10.2014 «Κοινοποίηση των διατάξεων της περίπτωσης β΄ του άρθρου 23 του ν.4172/2013», ισχύουν τα εξής :

« … 2. Ειδικότερα, με την περίπτωση β΄ του ως άνω άρθρου ορίζεται ότι δεν εκπίπτει κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των €500, από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής. Για την εφαρμογή της περίπτωσης αυτής ( δηλ. έκπτωση ή μη κάθε είδους δαπάνης που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των 500 ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφλησή ) , στην έννοια της αγοράς των αγαθών και της λήψης των υπηρεσιών εμπίπτουν οι αγορές πρώτων και βοηθητικών υλών, εμπορευμάτων, υλικών, παγίων, κ.λπ., οι πάσης φύσεως δαπάνες της επιχείρησης καθώς και οι πάσης φύσεως υπηρεσίες που λαμβάνει η επιχείρηση, ….. Η μη εξόφληση των ως άνω δαπανών με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής δεν συνιστά, από μόνη της, εικονικότητα ως προς τη συναλλαγή και δεν έχει ως αποτέλεσμα τον προσδιορισμό του εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ιδίου νόμου ( σημ. δηλ. με έμμεσες μεθόδους ελέγχου) , εφόσον δεν συντρέχουν και άλλοι λόγοι. 3. Διευκρινίζεται ότι η προϋπόθεση της περίπτωσης αυτής (εξόφληση με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής) δεν απαιτείται για τις παρακάτω κατηγορίες δαπανών : α. Mισθούς, ημερομίσθια προσωπικού, …….β. Μισθώματα ακινήτων, καθότι δεν πρόκειται για λήψη υπηρεσιών αλλά για χρήση μισθίου (εισόδημα από κεφάλαιο για τον εκμισθωτή, σχετ. άρθρο 39 ν.4172/2013). γ. Τόκους και συναφή έξοδα, καθόσον δεν εμπεριέχουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά της παροχής υπηρεσίας. Ως αξία συναλλαγής λαμβάνεται υπόψη το καθαρό ποσό της αξίας της συναλλαγής, προ ΦΠΑ.

Ως τραπεζικό μέσο πληρωμής, προκειμένου για την εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων, νοείται:

‐ Η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή, είτε με μετρητά είτε με μεταφορά μεταξύ λογαριασμών (έμβασμα),

‐ Η χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών της εταιρείας που πραγματοποιεί την πληρωμή,

‐ Η έκδοση τραπεζικής επιταγής της επιχείρησης ή η εκχώρηση επιταγών τρίτων,

‐ Η χρήση συναλλαγματικών οι οποίες εξοφλούνται μέσω τραπέζης,

‐ Η χρήση ταχυδρομικής επιταγής – ταχυπληρωμής ή η κατάθεση σε λογαριασμό πληρωμών των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Σε περίπτωση που καταβάλλονται προκαταβολές έναντι της αξίας του προς αγορά αγαθού ή υπηρεσίας ή όταν πραγματοποιούνται τμηματικές καταβολές που αφορούν συναλλαγές συνολικού ύψους άνω των €500, απαιτείται η χρήση τραπεζικού μέσου, ανεξαρτήτως του ποσού της κάθε τμηματικής καταβολής ή προκαταβολής.
Σε περίπτωση που οι αντισυμβαλλόμενοι είναι ταυτόχρονα προμηθευτές και πελάτες, επιτρέπεται να προβούν σε εκατέρωθεν λογιστικούς συμψηφισμούς, εφόσον αυτό δεν αντιβαίνει σε διατάξεις άλλων νόμων. Όταν η διαφορά που απομένει μετά τον συμψηφισμό είναι μεγαλύτερη των 500 ευρώ, τότε για να αναγνωρισθεί το σύνολο των αγορών απαιτείται η εξόφλησή της με τραπεζικό μέσο πληρωμής. Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση πώλησης αγαθών μεταξύ υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών με «ανταλλαγή».
Επίσης, διευκρινίζεται ότι με τραπεζικό μέσο πληρωμής αποκλειστικά και μόνο εξοφλούνται, μερικά ή ολικά και οι συναλλαγές αξίας άνω των €500, στις περιπτώσεις πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών για λογαριασμό τρίτου. Δηλαδή, ο αντιπρόσωπος – εντολοδόχος πρέπει να πληρωθεί με τραπεζικό μέσο πληρωμής και να αποδώσει το προϊόν της πώλησης (ποσό) στον εντολέα του, εφόσον προκύπτει αξία άνω των €500 ανά εκκαθάριση μετά την αφαίρεση από αυτόν της προμήθειας που δικαιούται, με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής.

Σε περιπτώσεις συναλλαγών, που διενεργούνται σε ημέρες και ώρες μη λειτουργίας των τραπεζών ή που για αντικειμενικούς λόγους δεν είναι δυνατή η εξόφληση με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής και καταβάλλονται σε μετρητά ή παραδίδονται συναλλαγματικές οι οποίες εξοφλούνται εκτός τραπεζικού συστήματος, προκειμένου η δαπάνη να αναγνωρισθεί φορολογικά από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, η εταιρεία που παρέχει την υπηρεσία ή πουλάει τα αγαθά, υποχρεούται να καταθέσει εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την έκδοση του παραστατικού (απόδειξη είσπραξης μετρητών ή παραλαβής συναλλαγματικών εκτός τραπεζικού συστήματος) σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα ή πιστωτικό οργανισμό το ποσό των μετρητών που εισέπραξε. Ο λόγος της αδυναμίας εξόφλησης με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής πρέπει να αναγράφεται πάνω στο σώμα του στοιχείου του ΚΦΑΣ και να αποδεικνύεται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.

Σε περίπτωση αγοράς εμπορευμάτων με τη μέθοδο της αντικαταβολής‐υπηρεσίες courier, όπου η εταιρεία παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (μεταφορέας ‐ «εισπράκτορας για λογαριασμό τρίτων») αναλαμβάνει τη μεταφορά αντικειμένων, ταχυδρομικών δεμάτων, κ.λπ. με ταυτόχρονη εξόφληση, κατά την παράδοσή τους, της αξίας της αγοράς αυτών από τους λήπτες των αγαθών χωρίς τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής και στη συνέχεια καταθέτει στον εντολέα του τα εισπραττόμενα ποσά όχι κατά όνομα πελάτη, πράγμα πρακτικά αδύνατο λόγω του αριθμού των εξυπηρετούμενων πελατών, αλλά στο σύνολό τους, προκειμένου οι συναλλασσόμενοι πελάτες κατ’ εφαρμογή της ως άνω διάταξης να εκπέσουν τα ποσά των δαπανών αυτών και δεδομένου ότι οι συναλλαγές αυτές δεν εμφανίζονται ονομαστικά κατά δαπανηθέν ποσό, η εταιρεία ταχυμεταφορών εκδίδει, κατά το χρόνο είσπραξης των μετρητών ή παραλαβής των αξιόγραφων, το προβλεπόμενο από τον ΚΦΑΣ στοιχείο είσπραξης, στο σώμα του οποίου αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του πελάτη (ΑΦΜ, επωνυμία, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας) με την υποχρέωση να καταθέσει συνολικά τα ποσά εντός δύο (2) ημερών από την έκδοση του παραστατικού σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας. Στο τέλος του έτους η εταιρεία υποχρεούται να εκδώσει εκκαθάριση με τα δαπανηθέντα ποσά ανά πελάτη, υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών, αναγράφοντας και τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού που έγινε η κατάθεση.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις που οι συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσω εμπορικών αντιπροσώπων ή εισπρακτόρων, κ.λπ.

Επισημαίνεται ότι οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί εντός του φορολογικού

έτους αλλά δεν έχουν εξοφληθεί στο έτος αυτό, κρίνονται οριστικά, ως προς την εκπεσιμότητά τους, στο φορολογικό έτος που θα λάβει χώρα η εξόφληση αυτών. Στην περίπτωση που στο έτος εξόφλησης των δαπανών διαπιστωθεί ότι οι δαπάνες αυτές εξοφλήθηκαν χωρίς να γίνει χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής (π.χ. με μετρητά), η επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλλει τροποποιητική δήλωση του φορολογικού έτους εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή, προσθέτοντας τα ποσά αυτών των δαπανών ως θετική λογιστική διαφορά.

Στις υπόψη διατάξεις εμπίπτουν και οι περιπτώσεις εξόφλησης δαπανών που αφορούν στην αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών από πρόσωπα που δεν έχουν υποχρέωση έκδοσης στοιχείου του Κ.Φ.Α.Σ. (παρ. 5 άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ.).»

Επισημαίνουμε ότι είναι αναγκαία, η σύνταξη ενός εξειδικευμένου καταλόγου, φορολογικά εκπτεστέων δαπανών των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, κυρίως εξόδων όπως τόκοι δανείων, ασφάλιστρα Ο.Γ.Α, αποσβέσεων κ.λ.π , καθώς και όσων από τις επιδοτήσεις, υπόκεινται σε φορολογία . Επίσης αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες του αγροτικού επαγγέλματος ( δυσκολία διενέργειας τραπεζικών συναλλαγών και έκδοσης επιταγών ) , εκτιμούμε ότι πρέπει να δοθεί, έστω μεταβατικού χαρακτήρα εξαίρεση των αγροτών στο θέμα αυτό και οι δαπάνες τους, να αναγνωρίζονται ανεξαρτήτως του τρόπου πληρωμής.

Σημειώνεται ότι : α) Στην ΠΟΛ.1024/17.1.2014 , αναφέρονται τα εξής : « Θέματα Φορολογίας Εισοδήματος ( Σημ.: εννοεί των αγροτών ). Δεδομένου ότι θέματα που ανακύπτουν όσον αφορά τη φορολογία εισοδήματος δεν είναι επείγοντα κατά το παρόν στάδιο, τα θέματα αυτά θα διευκρινιστούν με νεότερη εγκύκλιο.», άρα αναμένουμε την σχετική εγκύκλιο και β) Στην απόφαση Αρ. πρωτ.: Δ12 Α 1109216 ΕΞ 24.7.2014, αναφέρονται τα εξής : «5.Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο προσδιορισμού του αγροτικού εισοδήματος και του καθαρού κέρδους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα θα δοθούν με νεώτερη διαταγή».

Συνοπτικά για τα έξοδα ισχύουν τα εξής :

Στο προηγούμενο φορολογικό καθεστώς, οι δαπάνες που διενεργούσαν οι αγρότες για την αγροτική τους εκμετάλλευση, δεν επηρέαζαν τον φόρο εισοδήματος, γιατί το κέρδος προσδιοριζόταν με τεκμαρτό τρόπο. Από 1/1/2014 και μετά οι δαπάνες, μειώνουν το κέρδος ( εισόδημα ) και άρα π.χ για 1.000 ευρώ δαπάνη, προκύπτει όφελος 130 ευρώ (1.000 Χ 13 % συντελεστής φόρου) ή 260 ευρώ, αν το εισόδημα προέρχεται από παροχή αγροτικών υπηρεσιών ή πώληση μεταποιημένων αγροτικών προϊόντων .

Ποιες όμως μπορεί να είναι οι δαπάνες αυτές, που μειώνουν τα έσοδα :

(1) Τα «εργατικά έξοδα», εφόσον έχουν πληρωθεί με «Εργόσημο» ή έχουν πληρωθεί εισφορές στον Ο.Γ.Α ( περίπτωση μετακλητών αλλοδαπών εργατών ‐υπήκοοι τρίτων χωρών ).

(2) Οι αγορές γεωργικών εφοδίων ( φάρμακα, λιπάσματα, ζωοτροφές κ.λ.π), και οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων. Πρέπει να υπάρχει το τιμολόγιο του προμηθευτή και εφόσον η αξία του κάθε τιμολογίου ( χωρίς το Φ.Π.Α ), είναι μεγαλύτερη από 500 ευρώ, τότε η πληρωμή του πρέπει να έχει γίνει με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής ( κατάθεση, επιταγή κλπ ) .

(3) Τα ασφάλιστρα της αγροτικής παράγωγης. Αναγράφονται στην «Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας / Εκτροφής», που έχετε υποβάλει στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία χρησιμεύει και σαν παραστατικό της δαπάνης, δεν χρειάζεται δηλαδή τιμολόγιο.

(4) Η δαπάνη της Δ.Ε.Η., με αποδεικτικό ( παραστατικό ), τον λογαριασμό που στέλνει, ο οποίος πρέπει να εκδίδεται στο όνομα μας .

(5) Οι αγορές πετρελαίου κίνησης ή και βενζίνης για αγροτικά μηχανήματα. Έως και 300 ευρώ ανά συναλλαγή γίνεται δεκτό να εκδίδεται Απόδειξη Λιανικής Πώλησης ( Α.Λ.Π.) και στο πίσω μέρος αυτής να τίθεται η σφραγίδα του πρατηριούχου και να αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του εφοδιαζόμενου με καύσιμα οχήματος. Πάνω από 300 ευρώ, χρειάζεται τιμολόγιο.

(6) Διάφορα μικροέξοδα ( π.χ σύρματα, ανταλλακτικά, χρώματα, διάφορα υλικά, κ.λ.π ), για τα οποία μπορείτε να έχετε Α.Λ.Π. ( και όχι κατ΄ ανάγκη τιμολόγιο ) , εφόσον η αξίας κάθε συναλλαγής είναι μέχρι 100 ευρώ , υπάρχει γενική περιγραφή του είδους που αγοράστηκε και προκύπτει από το αντικείμενο εργασιών του προμηθευτή.

(7) Οι τόκοι και έξοδα των δανείων, (καλλιεργητικών, αγοράς γεωργικού εξοπλισμού και αγροτικών εγκαταστάσεων ). Γι΄ αυτό κρατήστε τα παραστατικά χρέωσης των τόκων και ζητήστε στο τέλος του έτους καρτέλα ( extrait ), του δανείου από την Τράπεζα, αν για κάποιον λογαριασμό δεν έχετε βιβλιάριο. Εκεί φαίνονται και οι χρεώσεις τόκων και εξόδων. Δεν έχει σημασία πότε συνάφθηκε το δάνειο, σημασία έχουν οι τόκοι του έτους.

(8) Έξοδα των οποίων η πληρωμή γίνεται σε είδος. Στην πράξη αρκετές αγροτικές εργασίες ( π.χ θερισμός, υπηρεσίες ελαιοτριβείου ) , πληρώνονται σε είδος. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει ο εκμεταλλευτής του μηχανήματος να εκδώσει ανάλογο τιμολόγιο. Βέβαια στην περίπτωση αυτή πρέπει να τιμολογηθεί ( άρα έσοδο ) και η ποσότητα του προϊόντος που δόθηκε σε είδος.

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Για κάθε είδους δαπάνη, που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας ( χωρίς το Φ.Π.Α ) , άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ, πρέπει η τμηματική ή ολική εξόφληση της να γίνεται με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, αλλιώς δεν αναγνωρίζεται φορολογικά.
Δεν αναγνωρίζονται φορολογικά για τον προσδιορισμό του φορολογητέου αγροτικού εισοδήματος, οι προσωπικές και οικογενειακές καταναλωτικές δαπάνες.

•           Η δαπάνη αναγνωρίζεται φορολογικά στο έτος έκδοσης του τιμολογίου και όχι στο έτος πληρωμής, αν είναι διαφορετικό.
3.1 ΑΓΟΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ ( ΦΑΡΜΑΚΑ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ, ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Κ.Λ.Π) Είναι η κυριότερη κατηγορία δαπανών και εκπίπτει εφόσον υπάρχει το τιμολόγιο του προμηθευτή και εφόσον η αξία του τιμολογίου ( χωρίς το Φ.Π.Α ), είναι μεγαλύτερη από 500 ευρώ τότε η πληρωμή του πρέπει να γίνει με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής (κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή ή επιταγή ή πιστωτική κάρτα).
3.2 ΕΞΟΔΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ – ΕΡΓΟΣΗΜΟ” open=”no”]Για την αναγνώριση των εξόδων των εργατών χρειάζεται η ασφάλιση αυτών, η οποία βέβαια είναι υποχρεωτική και από τις διατάξεις της ασφαλιστικής Νομοθεσίας. Φυσικά σε περίπτωση απασχόλησης και άλλων κατηγοριών εργαζομένων ισχύουν οι γενικές διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής Νομοθεσίας.

Η ασφάλιση των εργατών γης ( ημεδαπών και αλλοδαπών), γίνεται μέσω της διαδικασίας καταβολής του εργόσημου .

Ο εργοδότης – Αγρότης , αντί για χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην αμοιβή για την παρεχόμενη αγροτική εργασία, αποδίδει στον εργάτη γης που απασχολεί, εργόσημο ονομαστικής αξίας ίσης με την αμοιβή που έχει συμφωνηθεί μεταξύ τους. Ο εργοδότης αγοράζει το εργοσήμο ΟΓΑ, για κάθε εργάτη γης που απασχολεί, από τα ΕΛΤΑ ή την Τράπεζα, όπου δηλώνει τον ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ του. Δεν είναι απαραίτητο να εκδίδεται ξεχωριστό εργόσημο για κάθε ημέρα εργασίας. Παράδειγμα: Εργοδότης που έχει συμφωνήσει να απασχολήσει εργαζόμενο για τρεις (3) ημέρες, μπορεί να αγοράσει ένα εργόσημο ποσού ίσου με το σύνολο της αμοιβής τού εργαζόμενου και για τις τρεις (3) ημέρες εργασίας. Κάθε εργόσημο έχει δύο στελέχη ‐ αντίτυπα. Ένα για τον εργοδότη και ένα για τον εργαζόμενο. Κατά την παράδοση του εργοσήμου στον εργαζόμενο, ο εργοδότης συμπληρώνει στο εργόσημο τα στοιχεία του εργαζόμενου (ΑΜΚΑ και/ή ονομαστικά στοιχεία) και την ημερομηνία πληρωμής, ενώ ο εργαζόμενος το υπογράφει, επιβεβαιώνοντας έτσι την πληρωμή του με εργόσημο. Ο απασχολούμενος εργάτης γης εξαργυρώνει, αποκλειστικά ο ίδιος, το εργόσημο και εισπράττει το αναγραφόμενο πληρωτέο ποσό, το οποίο είναι η ονομαστική αξία του εργόσημου μείον ποσοστό 10% που παρακρατείται για ασφαλιστικές εισφορές ΟΓΑ, από τα ΕΛ.ΤΑ. ή την Τράπεζα έκδοσης έχοντας μαζί του : α) το έντυπο του εργοσήμου, β) την ταυτότητά του και γ) την κάρτα του ΑΜΚΑ. Κάθε εργόσημο ισχύει για τέσσερεις μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του. Για το λόγο αυτό ο εργαζόμενος θα πρέπει να ελέγχει, κατά την παραλαβή του, την ημερομηνία λήξης του και να το εξαργυρώνει εγκαίρως για να μη χάσει την αμοιβή του. Η ημερομηνία λήξης αναγράφεται επί του εργοσήμου. Όσοι απασχολούνται για πρώτη φορά ως εργάτες γης και δεν έχουν εγγραφεί στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης θα πρέπει, απαραιτήτως, με την έναρξη της απασχόλησής τους, να προσέλθουν στον Ανταποκριτή ΟΓΑ του τόπου μόνιμης κατοικίας τους για να υποβάλουν Δελτίο Απογραφής και Επιλογής Ασφαλιστικής Κατηγορίας, προκειμένου να εγγραφούν στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου.

Η διαδικασία του Εργοσήμου , δεν μπορεί να γίνει στις περιπτώσεις των μετακλητών αλλοδαπών εργατών (υπήκοοι τρίτων χωρών ), για τους οποίους ισχύει άλλη διαδικασία ασφάλισης ( προκαταβολή εισφορών κ.λ.π ). Οι αλλοδαποί εργαζόμενοι ασφαλίζονται στον Ο.Γ.Α. με την είσοδο τους στη χώρα. Ο προσκαλών υποχρεούται να ενημερώσει τον Ο.Γ.Α. για τον αριθμό των μετακαλούμενων αλλοδαπών, τα στοιχεία τους, το χρονικό διάστημα απασχόλησης τους, κ.λ.π

Βασική για το θέμα αυτό είναι η Εγκύκλιος « Ο.Γ.Α. αριθ. 9/12.9.2011 « Εφαρμογή Εργοσήμου ‐ Ασφάλιση στον ΟΓΑ των αυτοτελώς απασχολουμένων εργατών γης », Αθήνα, 12‐9‐2011». Περισσότερες πληροφορίες για το «Εργόσημο», μπορεί να δει κανείς στην ιστοσελίδα του Ο.Γ.Α ( www.oga.gr ).

Επισημάνουμε ότι κατά την άποψη μας, ειδική ρύθμιση πρέπει να γίνει στις εξής περιπτώσεις :

α) Απαιτούμενα παραστατικά δαπάνης στις περιπτώσεις απασχόλησης στην αγροτική εκμετάλλευση, μελών της οικογένειας του αγρότη, τα οποία είναι ασφαλισμένα στον Ο.Γ.Α . Στον ΟΓΑ ασφαλίζονται υποχρεωτικά και οι δύο σύζυγοι , εφόσον απασχολούνται σε εργασίες, οι οποίες υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ. Με ποια όμως παραστατικά δαπάνης και ως ποιο ύψος, θα αναγνωριστούν οι δαπάνες αυτές ( δηλ. τα εργατικά της συζύγου και των παιδιών ) ; Δεν υπάρχει έως τώρα, σχετική φορολογική διάταξη. Οι δαπάνες λοιπόν αυτές, εφόσον αποτελέσουν έξοδα, αφενός θα μειώσουν τα κέρδη της αγροτικής εκμετάλλευσης ( θυμίζω συντελεστής φορολογίας 13% ) και αφετέρου θα αποτελέσουν εισόδημα μισθωτής εργασίας του κάθε μέλους ( θυμίζω αφορολόγητο 9.500 ευρώ ). Άρα έχουμε μια διαφορά φόρου 1.235 ( 9.500 Χ 13% ) ευρώ. Πάντως ο κος Θεοχάρης ( τότε Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων ), είχε διευκρινίσει στη συνάντηση που είχε με βουλευτές της Ν.Δ (18/2/2014), ότι : « 1) Σχετικά με τα ημερομίσθια των αγροτών και των μελών της οικογένειας τους, τόνισε ότι θα υπολογιστεί ποσό για την σύζυγο και τα ενήλικα τέκνα που ασχολούνται στις αγροτικές, κτηνοτροφικές, αλιευτικές και πτηνοτροφικές δραστηριότητες … ».

β) Απαιτούμενα παραστατικά δαπάνης στις περιπτώσεις απασχόλησης αγροτών ασφαλισμένων στο Ο.Γ.Α στην αγροτική εκμετάλλευση άλλου αγρότη ( δηλ. παροχή υπηρεσιών ). Σε τέτοιες περιπτώσεις, εφόσον η υπηρεσία δεν προσιδιάζει σε μισθωτή εργασία, εκτιμούμε ότι ο αγρότης πρέπει να εκδίδει προς τον άλλον αγρότη, φορολογικό στοιχείο Παροχής Υπηρεσιών.

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Η δαπάνη αγοράς του εργοσήμου εκπίπτεται ολόκληρη, γιατί η συνολική αξία του, στην οποία εμπεριέχονται και ασφαλιστικές εισφορές, καταβάλλεται από την αγροτική επιχείρηση .
Η αμοιβή του εργάτη γης με εργόσημο ΟΓΑ ‐ αντί χρηματικού ποσού ‐ είναι υποχρεωτική, για την φορολογική αναγνώριση της δαπάνης αυτής.
Δεν αναγνωρίζονται φορολογικά ως έξοδο, ημερομίσθια του ίδιου του αγρότη.

Η καταβολή (έξοδο) των ασφαλιστικών εισφορών του αγρότη στον Ο.Γ.Α αναγνωρίζεται.

Στον ΟΓΑ ασφαλίζονται υποχρεωτικά και οι δύο σύζυγοι , εφόσον απασχολούνται σε εργασίες, οι οποίες υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ. Με ποια όμως παραστατικά δαπάνης και ως ποιο ύψος, θα αναγνωριστούν οι δαπάνες αυτές ( δηλ. τα εργατικά της συζύγου και των παιδιών ) ; Δεν υπάρχει έως τώρα, σχετική φορολογική διάταξη. Οι δαπάνες λοιπόν αυτές, εφόσον αποτελέσουν έξοδα, αφενός θα μειώσουν τα κέρδη της αγροτικής εκμετάλλευσης ( θυμίζω συντελεστής φορολογίας 13% ) και αφετέρου θα αποτελέσουν εισόδημα μισθωτής εργασίας του κάθε μέλους ( θυμίζω αφορολόγητο 9.500 ευρώ ). Άρα έχουμε μια διαφορά φόρου 1.235 ( 9.500 Χ 13% ) ευρώ. Πάντως ο κος Θεοχάρης ( τότε Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων ), είχε διευκρινίσει στη συνάντηση που είχε με βουλευτές της Ν.Δ (18/2/2014), ότι : « 1) Σχετικά με τα ημερομίσθια των αγροτών και των μελών της οικογένειας τους, τόνισε ότι θα υπολογιστεί ποσό για την σύζυγο και τα ενήλικα τέκνα που ασχολούνται στις αγροτικές, κτηνοτροφικές, αλιευτικές και πτηνοτροφικές δραστηριότητες … » και ο ο Κος Πάρις Κουκουλόπουλος , αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, σε συνέντευξη στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» ( 2/10/2014 ) ανέφερε ότι : « …. Ένα άλλο φορολογικό μέτρο που προωθείται για την ελάφρυνση των αγροτών είναι η αναγνώριση ενός μέρους του κόστους που έχουν οι οικογενειακές εκμεταλλεύσεις. Δηλαδή σχεδιάζεται η αναγνώριση ως έξοδο των ημερομίσθιων που κάνουν τα μέλη μιας οικογένειας στην δική τους καλλιέργεια. Μέχρι σήμερα η εργασία που προσφέρουν είτε κατά την περίοδο παραγωγής είτε της συγκομιδής δεν υπολογίζεται στο κόστος παραγωγής.

Αυτό πρέπει να αλλάξει προς όφελος εκείνων που αποδεδειγμένα εργάζονται στην οικογενειακή τους εκμετάλλευση.…..» . Αναμένουμε ….

Μια δαπάνη για να είναι φορολογικά αναγνωρίσιμη, δεν χρειάζεται να έχει ως δικαιολογητικό αποκλειστικά και μόνο τιμολόγιο. Μπορεί να είναι οποιοδήποτε παραστατικό, αρκεί να είναι το προβλεπόμενο από την φορολογική Νομοθεσία.

3.3 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ” open=”no”]Πάγια στοιχεία, είναι τα υλικά αγαθά που αποκτάει η οικονομική μονάδα με σκοπό να τα χρησιμοποιεί ως μέσα δράσεώς της κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους, η οποία είναι οπωσδήποτε μεγαλύτερη από ένα έτος. Η αξία της αγοράς των παγίων αυτών δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα εφάπαξ κατά το έτος αγοράς, αλλά σταδιακά στο έτος αγοράς και στα επόμενα, ανάλογα με τον συντελεστή απόσβεσης, εκτός εάν η αποσβέσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου της επιχείρησης είναι μικρότερη από 1.500 ευρώ, τότε

το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο μπορεί να αποσβεστεί εξ ολοκλήρου μέσα στο φορολογικό έτος που αποκτήθηκε .

Ο τρόπος των αποσβέσεων ορίζεται στο Άρθρο 24. Φορολογικές Αποσβέσεις, του Ν. 4172/2013 Κ.Φ.Ε. Από το άρθρο αυτό επισημαίνουμε τα εξής:

Εδαφικές εκτάσεις, …………… και άλλα πάγια στοιχεία ενεργητικού επιχειρήσεων που δεν υπόκεινται σε φθορά και αχρήστευση λόγω παλαιότητας, δεν υπόκεινται σε φορολογική απόσβεση.
Κόστος κτήσης ή κατασκευής, περιλαμβανομένου και του κόστους βελτίωσης, ανανέωσης και ανακατασκευής αποκατάστασης του περιβάλλοντος αποσβένονται, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Κατηγορία Παγίου    Συντελεστής φορολογικής απόσβεσης (% ανά φορολογικό έτος)
Κτίρια, κατασκευές, εγκαταστάσεις, βιομηχανικές και ειδικές εγκαταστάσεις, μη κτιριακές εγκαταστάσεις, αποθήκες και σταθμοί, περιλαμβανομένων των παραρτημάτων τους (και ειδικών οχημάτων φορτοεκφόρτωσης)    4
Μηχανήματα, εξοπλισμός εκτός Η/Υ και λογισμικού    10
Μέσα μεταφοράς ατόμων    16
Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων («εσωτερικές εμπορευματικές μεταφορές» )    12
Άυλα στοιχεία και δικαιώματα και έξοδα πολυετούς απόσβεσης    10
Εξοπλισμός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός και λογισμικό    20
Λοιπά πάγια στοιχεία της επιχείρησης    10

Θα πρέπει να σημειώσουμε την ανάγκη καθορισμού από την φορολογική Διοίκηση συντελεστών απόσβεσης ( ανάλογα με την ωφέλιμη ζωή των παγίων ) , για κατηγορίες παγίων που απαντώνται ειδικά στις αγροτικές επιχειρήσεις όπως : θερμοκήπια, πολυετείς καλλιέργειες κ.λ.π.

Σημειώνουμε επίσης ότι το 2014 εκδόθηκε η Αρ. πρωτ.: Δ12Γ 1079455 ΕΞ 22.5.2014

«Διενέργεια αποσβέσεων πάγιων στοιχείων έως 31/12/13 νέας επιχείρησης παραγωγής πορτοκαλιών», η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει και τα εξής : «……5. Μετά τα παραπάνω, όσον αφορά στην απόσβεση της ίδιας της καλλιέργειας (η αξία της φυτείας και όχι της καλλιεργούμενης έκτασης), επειδή σύμφωνα με την ΠΟΛ.1060/28.3.2013 υπουργική απόφαση προκύπτει εισόδημα από το 6ο έτος και μετά, οι αποσβέσεις θα διενεργηθούν από το έτος αυτό και μετά με το συντελεστή απόσβεσης που προβλέπεται στην υποπερίπτωση γγ’ της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. (Λοιπά πάγια στοιχεία 10%) (σχετ. το αριθ. πρωτ. 1033836/15031/Γ0012/15.11.2007) έγγραφό μας. Όσον αφορά στην έκπτωση των δαπανών που αποτελούν έξοδα πρώτης εγκατάστασης (αποκλειστικά της δραστηριότητας καλλιέργειας πορτοκαλιών, χωματουργικές εργασίες, διαμόρφωση αγροτεμαχίου), θα αποσβεσθούν από το έτος πραγματοποίησής τους και τέλος, όσον αφορά στα πάγια στοιχεία (μηχ/τα και εγκαταστάσεις) της δραστηριότητας αυτής, θα αποσβεσθούν από το έτος εκείνο που αυτά θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες της επιχείρησης…..»

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Στην αρχική απογραφή παγίων (μητρώο παγίων) , θα πρέπει, κατά την άποψη μας να καταγραφούν και όσα πάγια στοιχεία (αποθήκες, μηχανήματα κ.λ.π ) τα οποία παρόλο δεν έχουν δικαίωμα συμψηφισμού τμήματος του Φ.Π.Α αγοράς τους, εντούτοις έχουν αναπόσβεστη αξία ( με βάση το έτος κτήσεως και τον συντελεστή απόσβεσης ) και έτσι χρήζουν αποσβέσεων στα επόμενα έτη. Περισσότερα πάγια σημαίνουν μεγαλύτερες αποσβέσεις , άρα περισσότερα έξοδα και άρα λιγότερος φόρος εισοδήματος.
Οι αγορές παγίων ( π.χ τρακτέρ, μηχανές, παρελκόμενα κ.λ.π ), δεν λογίζονται ως έξοδα της χρονιάς του αγοράστηκαν, εφόσον η αξία του καθενός χωριστά είναι μεγαλύτερη από 1.500 ευρώ. Έξοδα είναι οι αποσβέσεις αυτών. ( Π.χ αν αγοράσουμε ένα μηχάνημα αξίας 50.000, θα υπολογίσουμε ως έξοδο 5.000 ανά έτος και για δέκα συνεχόμενα έτη και όχι 50.000 στο έτος της αγοράς ). Επίσης θα υπολογίσουμε ανάλογα αποσβέσεις ( έξοδα ) και για τα πάγια που είχαν αγοραστεί σε προηγούμενα έτη. Σχετικά με τον Φ.Π.Α τονίζουμε ότι εκπίπτεται (υπολογίζεται), στο σύνολο του στο έτος που εκδόθηκε το τιμολόγιο και όχι ανάλογα με τις αποσβέσεις.

3.4 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Τα ασφάλιστρα της αγροτικής παραγωγής , τα οποία προβλέπονται από τον Ν. 3877/2010,

«Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας» και τα οποία καταβάλλονται στον ΕΛ.Γ.Α, θεωρούνται δαπάνη και άρα μειώνουν το φορολογητέο αποτέλεσμα.

Υπολογισμός της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς

Η ειδική ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται απευθείας μέσα από την εφαρμογή που χρησιμοποιείται για την παραλαβή και επεξεργασία της Αίτησης για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης και τα λοιπά καθεστώτα στήριξης στα πλαίσια των Κανονισμών (ΕΚ) 73/2009 και 1405/2006 του Συμβουλίου (δήλωση ΟΣΔΕ). Υπολογίζεται, με βάση την ασφαλιζόμενη αξία –σύμφωνα με τα παραπάνω‐, επί το συντελεστή εισφοράς, όπως αυτός ορίσθηκε από το άρθρο 7 του ν.3877/2010 και ειδικότερα :

Φυτική παραγωγή: τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της ασφαλιζόμενης αξίας, για την ελιά ενάμιση τοις εκατό (1,5%),μισό τοις εκατό (0,5%) για τα θερμοκήπια (ελεγχόμενο περιβάλλον)

Ζωικό κεφάλαιο : μηδέν εβδομήντα πέντε τοις εκατό (0,75%) επί της ασφαλιζόμενης αξίας.

Σημειώνεται ότι με την απόφαση : « 706/96129/6.8.2014 Τροποποίηση της αριθμ. 425/42522/20.5.2013 (ΦΕΚ Β΄ 1239) κοινής υπουργικής απόφασης, «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ Α 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα», ορίστηκε ότι : « όσον αφορά το χρόνο της εμπρόθεσμης καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς έτους 2013, σε 01−09−2014.»

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Με το νόμο 3877/2010 έχει καταργηθεί από 1.1.2011 η παρακράτηση της εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ (3% για τη φυτική παραγωγή και 0,5% για το ζωικό κεφάλαιο) επί των παραδόσεων αγροτικών προϊόντων από παραγωγούς του ειδικού κατ’ αποκοπή καθεστώτος Φ.Π.Α. Επίσης έχει καταργηθεί και η απόδοση του 3% της αξίας των πωλήσεων αγροτικών προϊόντων που απόδιδαν στην αρμόδια ΔΟΥ, οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος. Σημειώνεται όμως ότι για τους ελαιοπαραγωγούς η υποχρέωση απόδοσης της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς Δακοκτονίας. Η εισφορά αυτή ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της αξίας λαδιού και φυσικά αναγνωρίζεται φορολογικά.
Μια δαπάνη για να είναι φορολογικά αναγνωρίσιμη, δεν χρειάζεται να έχει ως δικαιολογητικό αποκλειστικά και μόνο τιμολόγιο. Μπορεί να είναι οποιοδήποτε παραστατικό, αρκεί να είναι το προβλεπόμενο από την φορολογική Νομοθεσία. Η δαπάνη της ασφάλισης είναι μια σημαντική δαπάνη και αναγνωρίζεται φορολογικά.
Εξομοιώνονται με τιμολόγια: α) Τα συντασσόμενα συμβόλαια μεταβίβασης στις πωλήσεις ακινήτων, βιομηχανοστασίων, πλοίων, αυτοκινήτων, αεροσκαφών και λοιπών μηχανημάτων, β) Λοιπά στοιχεία που εκδίδονται για πωλήσεις φυσικού αερίου μέσω δικτύου, ύδατος μη ιαματικού, αεριόφωτος, ηλεκτρικού ρεύματος ( Δ.Ε.Η ) , θερμικής ενέργειας ή παροχής τηλεπικοινωνιακών, ταχυδρομικών, τραπεζικών, χρηματιστηριακών, χρηματοδοτικών εργασιών, καθώς και στις περιπτώσεις είσπραξης ανταποδοτικών τελών και λοιπών συναφών δικαιωμάτων από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., δημοτικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, εφόσον περιλαμβάνουν τα στοιχεία του τιμολογίου. γ) Η απόδειξη λιανικής, αξίας κάθε συναλλαγής μέχρι εκατό (100) ευρώ.

3.5 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΑΝΕΙΩΝ Οι τόκοι των τραπεζικών δανείων (καλλιεργητικών και αγοράς γεωργικού εξοπλισμού), που καταλογίζονται από τις Τράπεζες, θεωρείται δαπάνη και άρα μειώνει το φορολογητέο αποτέλεσμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Διαφυλάξτε τα τραπεζικά παραστατικά χρέωσης των τόκων και ζητήστε στο τέλος του έτους καρτέλα ( extrait ), του δανείου από την Τράπεζα. Εκεί φαίνονται και οι χρεώσεις τόκων και εξόδων.
Δεν έχει σημασία πότε συνάφθηκε το δάνειο. Σημασία έχει οι τόκοι να αφορούν το φορολογικό έτος υπολογισμού του αποτελέσματος.

3.6 ΕΞΟΔΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΕΙΔΟΣ. Στην πράξη αρκετές αγροτικές εργασίες ( π.χ θερισμός ) , πληρώνονται σε είδος. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να είναι εφικτή, η καταχώρηση της δαπάνης στα βιβλία του αγρότη ( Καθορισμός της αμοιβής σύμφωνα με την ποσότητα και την τρέχουσα τιμή του αγροτικού προϊόντος ). [ Μεγαλύτερη ανάλυση του θέματος αυτού δείτε στα Κεφάλαια : VIII. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΩΝ 1. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗΣ ΘΕΡΙΖΟΑΛΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΣ και 2. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΣ.]

3.7 ΔΑΠΑΝΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗ Δ.Ε.Η. Μια συνηθισμένη δαπάνη των αγροτικών εκμεταλλεύσεων ( πετρέλαιο, βενζίνη κ.λ.π ), η οποία αναγνωρίζεται φορολογικά. Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1091/14‐6‐2010, για τις μεμονωμένες (παράδοση από αντλία) χονδρικές πωλήσεις πετρελαίου κίνησης ή βενζίνης σε επαγγελματίες (αγρότες, φορτηγά, ΤΑΞΙ, κλπ), έως και τριακόσια (300) ευρώ ανά συναλλαγή γίνεται δεκτό να εκδίδεται σε κάθε περίπτωση Α.Λ.Π. και στο πίσω μέρος αυτής να τίθεται η σφραγίδα του εκδότη της και αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του εφοδιαζόμενου με καύσιμα οχήματος, οι δε λήπτες ‐ επιτηδευματίες για τα φορολογικά τους δικαιώματα και υποχρεώσεις κάνουν χρήση των παραπάνω Α.Λ.Π. οι οποίες υπέχουν θέση τιμολογίου. Για τις χονδρικές πωλήσεις πετρελαίου κίνησης ή βενζίνης άνω των τριακοσίων (300) ευρώ ανά συναλλαγή, εκδίδεται σε κάθε περίπτωση Τιμολόγιο.

Επίσης η δαπάνη της ΔΕΗ για τις αγροτικές εργασίες, κυρίως λειτουργία γεωτρήσεων, αναγνωρίζεται και ο Φ.Π.Α εκπίπτεται.

Σημειώνουμε ότι, σε σχετικό δελτίο τύπου της Δ.Ε.Η, αναφέρονται τα εξής : «Η ΔΕΗ ΑΕ υπενθυμίζει στους πελάτες που κάνουν χρήση Αγροτικού Τιμολογίου ότι θα πρέπει μέχρι 30.11.2014 να προσκομίσουν στα αρμόδια Καταστήματα ΔΕΗ, τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά, για τα οποία έχουν ενημερωθεί εγγράφως με σχετική επιστολή. Ειδικότερα: Α. Οι πελάτες που κάνουν χρήση του Αγροτικού Τιμολογίου για άρδευση, σε εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης 145893/12.05.2014 (περί τροποποίησης και συμπλήρωσης της Υπουργικής Απόφασης για τη σύσταση Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας), υποχρεούνται να προσκομίσουν τα ακόλουθα: 1. Τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης εγγραφής ή του κωδικού εγγραφής στο ΕΜΣΥ, ή2. Tον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης αδειοδότησης για τη σχετική άδεια χρήσης νερού, ή 3. Tον αριθμό πρωτοκόλλου ή/και τον κωδικό άδειας χρήσης σε ισχύ της υδροληψίας, ή 4. Βεβαίωση άρδευσης της εγκατάστασής από τον φορέα διαχείρισης του συλλογικού δικτύουΤα δικαιολογητικά θα πρέπει να συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωσή τους με την οποία θα δεσμεύονται ότι θα προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες εντός των προθεσμιών που ορίζονται στη σχετική νομοθεσία, για την έκδοση της άδειας χρήσης νερού και του Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο Νο1). Η προθεσμία για την υποβολή του Δελτίου Νο1 δεν μπορεί να ξεπερνά την 31.05.2016. Β. Αντίστοιχα, οι αγροτικοί πελάτες λοιπών χρήσεων, θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: • στην περίπτωση φυσικού προσώπου: ‐ Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας‐ Οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο στο οποίο να αναγράφεται το ΑΦΜ και‐ Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία να δηλώνεται η δραστηριότητα της εκμετάλλευσης • στην περίπτωση νομικού προσώπου: ‐ Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας‐ Οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο στο οποίο να αναγράφεται το ΑΦΜ της εταιρείας και‐ Αντίγραφο του πιο πρόσφατου καταστατικού της εταιρείας, με τυχόν επελθούσες τροποποιήσεις, όπως προκύπτει από σχετική βεβαίωση του αρμόδιου, κατά τόπο, Πρωτοδικείου

Επιπλέον, οι αγροτικοί πελάτες λοιπών χρήσεων, στην περίπτωση που προσκομίσουν δικαιολογητικά σε διαφορετικό όνομα από αυτό του μέχρι σήμερα συμβεβλημένου πελάτη μας, θα πρέπει επιπλέον να προσκομίσουν νέο Δελτίο Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο Νο1) και να συνάψουν νέα Σύμβαση Προμήθειας. Ομοίως, η προθεσμία για την υποβολή του Δελτίου Νο1 δεν θα πρέπει να ξεπερνά την 31.05.2016. Και για τις δύο παραπάνω κατηγορίες αγροτικών πελατών, αν τα δικαιολογητικά δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα, δηλαδή μέχρι 30.11.2014, η ΔΕΗ θα είναι στη δυσάρεστη εκ του νόμου θέση να προβεί σε διακοπή της χορήγησης του Αγροτικού Τιμολογίου στις υπόψη παροχές. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό θα συνεχίσει να προσφέρει αδιάλειπτα ηλεκτροδότηση για την οποία όμως η τιμολόγηση της κατανάλωσης θα γίνεται με βάση το προσήκον για τη χρήση των εγκαταστάσεων τιμολόγιο και όχι βάσει του Αγροτικού Τιμολογίου. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν τη γραμμή εξυπηρέτησης, 11 770 (αστική χρέωση για όλη την Ελλάδα).»

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Ο Φ.Π.Α που αντιστοιχεί στην αξία πώλησης εκπίπτεται ( συμψηφίζεται ) , με τον Φ.Π.Α πωλήσεων, είτε αφορά αγορά πετρελαίου, είτε αφορά αγορά βενζίνης, εφόσον : Το εφοδιαζόμενο με καύσιμο όχημα, δεν είναι επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης μέχρι εννέα (9) θέσεων, μοτοσικλέτα ή μοτοποδήλατο.

3.8 ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΜΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ)” Αναγνωρίζονται φορολογικά, ως έξοδο σύμφωνα με τα παρακάτω ισχύοντα ( άρθρο 26 , Ν.4172/2013 ) : Απαίτηση δύναται να διαγραφεί για φορολογικούς σκοπούς μόνον εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) έχει προηγουμένως εγγραφεί ποσό που αντιστοιχεί στην οφειλή ως έσοδο,

β) έχει προηγουμένως διαγραφεί από τα βιβλία του φορολογούμενου και

γ) έχουν αναληφθεί όλες οι κατά νόμο ενέργειες για την είσπραξη της απαίτησης.

3.9 ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ‐ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΜΟΜΙΚΤΩΝ” Η κατοχή και χρήση κοινών μηχανημάτων από δύο ή περισσότερους αγρότες, καταρχήν θεωρείται «κοινωνία αστικού δικαίου» και ισχύουν όσα αναφέρονται στα άρθρα 785‐805 του Αστικού Κώδικα. Η Φορολογική Διοίκηση, πρέπει κατά την εκτίμηση μας, αφενός να μην θεωρεί τέτοιες περιπτώσεις, ως «κοινωνία αστικού δικαίου» και αφετέρου να δώσει μια λύση του τρόπου επιμερισμού των δαπανών του κοινού μηχανήματος, ανάμεσα στους αγρότες, που το κατέχουν.

3.10 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Οι δαπάνες αυτές εκπίπτουν φορολογικά, εφόσον υπάρχει το τιμολόγιο του προμηθευτή και εφόσον η αξία του τιμολογίου είναι μεγαλύτερη από 500 ευρώ τότε η πληρωμή του πρέπει να γίνει με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής (κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή ή επιταγή ή πιστωτική κάρτα)

4. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Φ.Π.Α Με σκοπό την κατανόηση του τρόπου υπολογισμού του φόρου , παραθέτουμε το ακόλουθο «ενδεικτικό» παράδειγμα, το οποίο αφορά και το φόρο εισοδήματος ( αφορά τους Αγρότες και του Ειδικού και του Κανονικού Καθεστώτος ) και τον Φ.Π.Α ( αφορά μόνο τους Αγρότες του Κανονικού Καθεστώτος ). Προσδιορισμός των Αποτελεσμάτων    Αποδεικτικό    Παράδειγμα για το εισόδημα    Παράδειγμα για το Φ.Π.Α ( Κανονικό καθεστώς )
Έσοδα
Πωλήσεις αγροτικών προϊόντων    Τιμολόγιο πώλησης για τους Αγρότες του ”Κανονικού” και Τιμολόγιο Αγοράς για του “Ειδικού” Καθεστώτος    35.000,00    4.550,00
Επιδοτήσεις ( * )    Βάσει στοιχείων του ΟΠΕΚΕΠΕ    5.000,00    0,00
Αποζημιώσεις ( * )    Βάσει στοιχείων του ΕΛΓΑ    2.500,00    0,00
Σύνολο εσόδων / Φ.Π.Α    42.500,00    4.550,00
Έξοδα
Εργατικά ( πληρωμή με εργόσημο)    Εργόσημο / Δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α    7.000,00    0,00
Αγορές γεωργικών εφοδίων (λιπάσματα, φάρμακα,σπόροι,ζωοτροφές, κ.λ.π)    Τιμολόγια / Συντελεστής Φ.Π.Α 13%    9.500,00    1.235,00
Αγορές μηχανημάτων π.χ 5.000 ( > 1.500 ), δεν είναι έξοδο, αλλά πάγιο και αποσβένεται με βάση συντελεστή.    Τιμολόγια / Συντελεστής Φ.Π.Α 23%    0,00    1.150,00
Δαπάνες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων    Τιμολόγια / Συντελεστής Φ.Π.Α 23%.    1.000,00    230,00
Ασφάλιστρα της αγροτικής παράγωγης    Δήλωση «Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας / Εκτροφής» / Δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α    1.400,00    0,00
Δαπάνη της Δ.Ε.Η    Λογαριασμος της Δ.Ε.Η    1.500,00    195,00
Αγορές πετρελαίου κίνησης ή βενζίνης για αγροτικά μηχανήματα    Αποδείξεις Λιανικής Πώλησης ή Τιμολόγια / Συντελεστής Φ.Π.Α 23%.    2.500,00    575,00
Διάφορα μικροέξοδα ( π.χ σύρματα, ανταλλακτικά,χρώματα, διάφορα υλικά, κ.λ.π)    Αποδείξεις Λιανικής Πώλησης ή Τιμολόγια / Συντελεστής Φ.Π.Α 23%.    900,00    207,00
Τόκοι και έξοδα των δανείων,(καλλιεργητικών, αγοράς γεωργικού εξοπλισμού και αγροτικών εγκαταστάσεων )    Τραπεζικά παραστατικά / Δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α    2.500,00    0,00
Σύνολο    26.300,00    3.592,00
Πλέον : Αποσβέσεις παγίων
( π.χ. Αγορά μηχανημάτων αξίας 50.000 ευρώ, στην περίοδο αλλά και σε προηγούμενες )    Τιμολόγια και “Μητρώο παγίων”, όπου γίνονται οι υπολογισμοί των αποσβέσεων. ( Αξία επί 10% )    5.000,00    0,00
Πλέον/ Μείον : Διαφορά αρχικής και τελικής απογραφής, αποθεμάτων.    Τα δεδομένα της Απογραφής.
Αφορά ένα ειδικό λογιστικό υπολογισμό, με βάση τα αποθέματα που είχαμε 31/12/2013 και 31/12/2014    ( π.χ : Αρχική 9.000, τελική : 8.000 )    1.000,00    0,00
Σύνολο εξόδων    32.300,00    3.592,00
Αποτέλεσμα περιόδου
( Έσοδα ‐ Έξοδα = Κέρδος ) και ( ΦΠΑ Εκροών ‐ Εισροών )         10.200,00    958,00
Υπολογισμός φόρου
Αποτέλεσμα περιόδου    επί συντελεστή 13%    1.326,00
Προκαταβολή φόρου / ΦΠΑ που προέκυψε από την δήλωση μετάταξης.    φόρος επί συντελεστή 27,5%    364,65    ‐ 400,00
Σύνολο εκταμίευσης για φόρο         1.690,65
Φ.Π.Α προς πληρωμή/είσπραξη              558,00

Αν ο συγκεκριμένος αγρότης έχει τεκμήρια ( π.χ 15.000 ευρώ ) τα οποία δεν μπορεί να καλύψει τότε τα δεδομένα στην φορολογία εισοδήματος θα είχαν ως εξής :
Φορολογητέο ποσό :    15.000,00
Επί συντελεστή 13%    1.950,00
Προκαταβολή φόρου φόρος επί συντελεστή 27,5%    536,25
Σύνολο εκταμίευσης για φόρο    2.486,25

Σημειώνεται ότι ο ίδιος φόρος θα πληρωνόταν,( στο παράδειγμα μας ) ακόμα και αν το λογιστικό αποτέλεσμα ήταν μηδενικό ή και αρνητικό, επειδή υπάρχουν τα τεκμήρια που δεν καλύπτονται .

( * ) = Δείτε ανάλυση του θέματος, της φορολογίας των επιδοτήσεων ανωτέρω

5. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΑ. Αν το τεκμαρτό εισόδημα ενός Αγρότη είναι μεγαλύτερο από το δηλωθέν εισόδημα, τότε για το διαφορά του εισοδήματος ( τεκμαρτό – δηλωθέν ) θα φορολογηθεί με 13% η κύρια περίπτωση ή με 26% ή 33, σε ειδικές περιπτώσεις. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι, αν ένας Αγρότης σε μια χρόνια δηλώσει ζημιά (λόγω ακαρπίας κ.λ.π ) , αφενός θα πληρώσει φόρο λόγω της ύπαρξης τεκμηρίων (με συντελεστή 13% «εφόσον ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από ατομική αγροτική επιχείρηση ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του προκύπτει από ατομική αγροτική επιχείρηση» βάσει σχετικής τροποποίησης, που έγινε με τον Ν. 4305/31‐10‐2014 ) και αφετέρου η ζημία αυτή δεν αναγνωρίζεται φορολογικά για μεταφορά στο επόμενο έτος φορολογίας. Άρθρο 34. « Διαφορά εισοδήματος και υπολογισμός του φόρου αυτής», του N. 4172/2013, σύμφωνα με το οποίο « 1. Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 30, η οποία προστίθεται στο φορολογητέο εισόδημα, προσδιορίζεται από τη Φορολογική Διοίκηση κατά το ίδιο φορολογικό έτος σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους και φορολογείται:…………… 3. Για τον προσδιορισμό των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η ζημία του ίδιου φορολογικού έτους ή και των προηγούμενων δεν εκπίπτει και δεν μεταφέρεται για συμψηφισμό στα επόμενα φορολογικά έτη».

Παράδειγμα

Αγρότης με ατομική γεωργική εκμετάλλευση, έστω έχει τα εξής τεκμήρια :
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ    Ποσό σε ευρώ
Μονοκατοικία εμβαδού 90τμ    4.620,00
Αυτοκίνητο 1.600 κυβικά( έως πέντε ετών παλαιότητας)    6.400,00
Προσωπικό τεκμήριο αγρότη (έγγαμου)    2.500,00
Σύνολο τεκμαρτού εισοδήματος    13.520,00

[ Σχετικά με τα τεκμήρια πρέπει να σημειώσουμε ότι ; α) Αυτά μπορούν να καλυφθούν, εκτός των άλλων και με «Ανάλωση κεφαλαίου» που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί κατά τα προηγούμενα έτη ή νόμιμα έχει απαλλαγεί από το φόρο, ( εφόσον φυσικά υπάρχει μη αναλωθέν εισόδημα ) και έτσι να αποφευχθεί η επιπλέον φορολογία και β) Τα τεκμήρια ισχύουν όχι μόνο για τους αγρότες, αλλά και για κάθε άλλον φορολογούμενο ]. Έστω λοιπόν ότι, ο Αγρότης του παραδείγματος έχει φορολογικό κέρδος ( έσοδα – έξοδα ) από την γεωργική εκμετάλλευση ποσού ευρώ : 4.000.

Τότε θα επιβαρυνθεί με τα εξής ποσά :
Φόρος εισοδήματος
1) Βάση των βιβλίων(13% φορολ. Συντελ. ) άρθρο 29 παρ.3 του Ν. 4172/2013. [4.000,00 επί 13%]    520,00
2) Διαφορά (μεταξύ πραγματικού και τεκμαρτού εισοδήματος ) ( Φορολ. Συντελ. 13% ) [ ( 13.520,00‐ 4.000,00)=9.520,00 επί 13%]    1.237,60
Σύνολο Φόρου εισοδήματος    1.757,60

Και προκαταβολής φόρου εισοδήματος, 27,5% επί του φόρου [ εφόσον υλοποιηθεί σχετική κυβερνητική δέσμευση ] , η οποία υπολογίζεται ως εξής : (1.757,60 Χ 27,5%) =] 483,34 ευρώ. Έτσι θα έχουμε συνολική επιβάρυνση, για φόρο εισοδήματος και προκαταβολή, με βάση τις ανωτέρω υποθέσεις, ποσού ευρώ 2.240,94 ευρώ ( 1.757,60 + 483,34).

Στην περίπτωση των τεκμηρίων των αγροτών, κατά την προσωπική μας άποψη, έπρεπε να είχε ληφθεί υπόψη ότι : Άλλα τα «πραγματικά» τεκμήρια διαβίωσης για μια οικογένεια της Πόλης και άλλα τα «πραγματικά» τεκμήρια διαβίωσης για μια οικογένεια του Χωριού, υπό την έννοια ότι αφενός το επίπεδο των αναγκών διαβίωσης είναι μικρότερο και αφετέρου ένα σημαντικό μέρος των αναγκών ( δηλ. οι ανάγκες της διατροφής ) εξυπηρετείται από την παραγωγή ιδίων προϊόντων

VII. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.
( Για το θέμα αυτό δείτε ανωτέρω : V. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 2.  ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. )

Η υποβολή από τους λήπτες, μη υπόχρεους υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., το δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και τους αγρότες, φυσικά πρόσωπα, που εντάσσονται είτε στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., οι οποίοι όμως δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα για την οποία υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων, είτε στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη λήξη του εκάστοτε ημερολογιακού έτους.

Στην ΠΟΛ 1078/2014, «Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014»

« Ενδεικτικά, στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών, περιλαμβάνονται τα εξής φορολογικά στοιχεία:

Τα τιμολόγια, «χρεωστικά» ή πιστωτικά, για την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, μεμονωμένων ή επαναλαμβανόμενων, την είσπραξη επιδοτήσεων, οικονομικών ενισχύσεων, αποζημιώσεων, επιστροφών τόκων, εισφορών και άλλων ανόργανων εσόδων, την αγορά αγροτικών προϊόντων, από αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. (παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 6 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ.).
Οι εκκαθαρίσεις που εκδίδονται για την πώληση ή την αγορά για λογαριασμό τρίτου (παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ.) ή που προβλέπονται από αποφάσεις του υπουργού οικονομικών για ειδικές περιπτώσεις συναλλαγών (όπως, πωλήσεις εφημερίδων και περιοδικών από πρακτορεία σε τρίτους ‐ Α.Υ.Ο ΠΟΛ.1292/1993 κ.λπ.).

Τα φορολογικά στοιχεία που εξομοιώνονται με τιμολόγια, όπως, συμβόλαια μεταβίβασης για την πώληση ακινήτων, έγγραφα πώλησης ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ύδατος κ.λπ. (παράγραφος 16 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ.).

Οι τίτλοι κτήσης που εκδίδονται για την αγορά αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών από μη υπόχρεο έκδοσης τιμολογίου ή από αρνούμενο έκδοσης (παράγραφος 5 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ.).
Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών και οι αποδείξεις επιστροφής λιανικώς πωληθέντων αγαθών. Σημειώνεται ότι, με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν.4174/2013, για τις λιανικές συναλλαγές υποβάλλονται συγκεντρωτικά δεδομένα.

Τα φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται για τις αυτοπαραδόσεις αγαθών και τις ιδιοχρησιμοποιήσεις υπηρεσιών, κ.λπ……………….

Στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών δεν καταχωρούνται οι κατωτέρω συναλλαγές:

Οι πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών από και προς την αλλοδαπή (ενδοκοινοτικές παραδόσεις ή αποκτήσεις αγαθών, ενδοκοινοτικές παροχές ή λήψεις υπηρεσιών, πωλήσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών από και προς τρίτες χώρες, παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών προς την αλλοδαπή στις οποίες επιβάλλεται Φ.Π.Α. ημεδαπής).
Τα ενοίκια ακινήτων, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων. Αντίθετα, τα ενοίκια ακινήτων των οποίων η αξία επιβαρύνεται με Φ.Π.Α., όπως η μίσθωση χώρων της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 2859/2000, συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών.
Οι πωλήσεις εισιτήριων όλων των μεταφορικών μέσων (οδικών, σιδηροδρομικών, θαλάσσιων, εναέριων), στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων (Α.Π.Ε.) και τα πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται γι’ αυτά.

Οι συνδρομές σε επαγγελματικές οργανώσεις και επαγγελματικά επιμελητήρια.

Οι συνδρομές και δωρεές σε συλλόγους και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις οποίες εκδίδονται μη φορολογικά στοιχεία (αποδείξεις είσπραξης). Αντίθετα, οι συνδρομές σε αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες, για τις οποίες εκδίδονται τιμολόγια, συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών.
Συναλλαγές που αφορούν τόκους ή προμήθειες που χορηγούνται ή λαμβάνονται από τραπεζικά ιδρύματα, πλην προμηθειών πιστωτικών καρτών από και προς υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών.
Συναλλαγές που αφορούν τόκους ή προμήθειες που καταβάλλονται ή λαμβάνονται από και προς τραπεζικά ιδρύματα από υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, πλην καταβαλλόμενων προμηθειών πιστωτικών καρτών προς τα ιδρύματα αυτά. Αντίθετα, στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών συμπεριλαμβάνονται οι τόκοι μεταξύ υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών, πλην των τραπεζικών ιδρυμάτων, όπως τόκοι επί πιστώσει πωλήσεων, υπερημερίας κ.λπ..
Η αξία εγγυοδοσίας, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία των πωληθέντων αγαθών. Αντίθετα, εφόσον η αξία εγγυοδοσίας περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία των πωληθέντων αγαθών, αυτή συμπεριλαμβάνεται στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών.
Τα έξοδα μισθοδοσίας (μισθοί, ημερομίσθια, συντάξεις), στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι εργοδοτικές εισφορές.
Οι εισφορές που καταβάλλονται σε Ταμεία Ασφάλισης (Ο.Α.Ε.Ε. κ.λπ.).

…..

Τα τέλη και δικαιώματα, που εισπράττουν οι άμισθοι υποθηκοφύλακες, για λογαριασμό τους και για λογαριασμό τρίτων.
Τα ασφάλιστρα και αντασφάλιστρα. Επίσης, δεν καταχωρούνται, οι επιστροφές ασφαλίστρων και οι εκπτώσεις επί των ασφαλίστρων που αναγράφονται στα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια ή στις πρόσθετες πράξεις.
Οι κοινόχρηστες δαπάνες…. »

Μετά τις αλλεπάλληλες παρατάσεις οι δηλώσεις, για αγορές και πωλήσεις της χρήσης 2014, έχουν ως εξής :

Έως 02 .02.2015                                  Υποβολής καταστάσεων πελατών

(Όλα τα τρίμηνα του 2014)

Έως 02 .02.2015                                  Υποβολής καταστάσεων προμηθευτών

(Ετήσιες 2014 (Ιανουάριος ‐ Δεκέμβριος))

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Πρώτη φορά τέτοια δήλωση, θα υποβληθεί έως τις 2 Φεβρουαρίου 2015.

[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ.” open=”no”]Ο αγρότης , είναι υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης Παρακρατούμενων Φόρων, όλων των ειδών ( εφόσον φυσικά συντρέχει περίπτωση ), όπως όλοι όσοι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα .

Οι συντελεστές παρακράτησης φόρου είναι οι εξής: α) …. δ) για αμοιβές για τεχνικά έργα, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες είκοσι τοις εκατό (20%). Κατ’ εξαίρεση, για τις αμοιβές που εισπράττονται από εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων ο συντελεστής είναι τρία τοις εκατό (3%) επί της αξίας του υπό κατασκευή έργου ή του μισθώματος, ανεξαρτήτως αν ο λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα. Ο φόρος που παρακρατείται αποδίδεται το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής . Σε περίπτωση που ο λήπτης της αμοιβής σύμφωνα, είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, παρακράτηση φόρου ενεργείται μόνον εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ. ( άρθρα 61 ‐ 64 του Ν. 4172/2013).

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Σύμφωνα με το Άρθρο 59 του Ν. 4172/2013, ο υπόχρεος απόδοσης παρακρατηθέντος φόρου, ο οποίος δεν απέδωσε το φόρο αυτόν εντός της νόμιμης προθεσμίας προς πληρωμή, υπόκειται σε πρόστιμο ίσο με το ποσό του φόρου που δεν αποδόθηκε.

3. ΜΗΤΡΩΟ‐ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ. Ο φορολογούμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως τη Φορολογική Διοίκηση εντός δέκα (10) ημερών για μεταβολές στην επωνυμία, το διακριτικό τίτλο, τη διεύθυνση κατοικίας ή τη διεύθυνση των επαγγελματικών εγκαταστάσεων, την έδρα, το αντικείμενο της δραστηριότητας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες που παρασχέθηκαν κατά το χρόνο της εγγραφής. ( Ν. 4174/2013, άρ. 10 παρ. 4 )

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Η μη τήρηση της δεκαήμερης προθεσμίας, επιφέρει σημαντικά χρηματικά πρόστιμα ανάλογα την περίπτωση.

4. ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ. Με την ΠΟΛ 1053/2014 « ΘΕΜΑ: Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος των αγροτών κατά τα πρώτα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής της στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.», διευκρινίστηκαν τα εξής :

« Για την εφαρμογή της παραγρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 3986/2011, σχετικά με την εξαίρεση από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος, της γνωρίζουμε τα κατωτέρω:

Με της διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 31 του ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152Α’) ορίζεται, ότι οι ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, εξαιρούνται από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών, καθώς και οι περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων, εφόσον για τον επιτηδευματία υπολείπονται τρία (3) έτη από το έτος της συνταξιοδότησής του.Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται το 65ο έτος της ηλικίας.

Της, με την ΑΥΟ – ΠΟΛ.1167/2.8.2011, ορίστηκε ότι για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 (επιβολή τέλους επιτηδεύματος) οι αγρότες ειδικού καθεστώτος δεν θεωρούνταν επιτηδευματίες.
Από την υπηρεσία της διευκρινίστηκε με το έγγραφο Δ12Α 1007810 ΕΞ2012‐ 13.01.2012 ότι, η πρώτη έναρξη και ένταξη, σε προγενέστερο χρόνο, στο ειδικό καθεστώς των αγροτών δεν καθιστούσε τον φορολογούμενο επιτηδευματία, ενώ τον καθιστούσε επιτηδευματία μόνο η προσθήκη καινούριας δραστηριότητας, με την οποία ο αγρότης αποκτούσε την ιδιότητα του επιτηδευματία. Κατ΄ επέκταση, η ημερομηνία δήλωσης της μεταβολής είναι επί της ουσίας η ημερομηνία πρώτης έναρξης επιτηδεύματος.
Μετά από όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων παραγρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 3986/2011, της γνωρίζουμε ότι, για της αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ που θα τηρήσουν βιβλία και θα ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ για πρώτη φορά, η ημερομηνία μεταβολής θα θεωρείται ως πρώτη έναρξη και από την ημερομηνία αυτή και για τα επόμενα πέντε (5) έτη θα εξαιρούνται από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος. Ομοίως θα εξαιρούνται όσοι αγρότες τηρήσουν βιβλία και ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και έχουν κλείσει το 62ο έτος της ηλικίας της.»

5.ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ. Σύμφωνα με το Ν. 4172/2013, ισχύουν τα εξής :

« Αρθρο 39. Εισόδημα από ακίνητη περιουσία . 1. Ο όρος «εισόδημα από ακίνητη περιουσία» σημαίνει το εισόδημα, σε χρήμα ή σε είδος, που προκύπτει από την εκμίσθωση ή την ιδιοχρησιμοποίηση ή τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτων. Ειδικότερα το εισόδημα αυτό προκύπτει από:

α) Εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης γης ή ακινήτων συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων, κατασκευών και κάθε είδους εγκαταστάσεων και εξοπλισμού της.

β) Εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης μεταλλείων, λατομείων, δασικών και αγροτικών εκτάσεων της οποίες περιλαμβάνονται λιβάδια, καλλιεργήσιμες γαίες, βοσκήσιμες γαίες, καθώς και κάθε είδους κατασκευές ή εγκαταστάσεις που είναι στην επιφάνεια του εδάφους ή κάτω από αυτή, της τα ιχθυοτροφεία, οι λίμνες, οι δεξαμενές, οι πηγές και τα φρέατα.

γ) Εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης από την παραχώρηση χώρου για την τοποθέτηση κάθε είδους διαφημιστικών επιγραφών.

δ) Εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων σε ακίνητα.

Το εισόδημα σε είδος αποτιμάται στην αγοραία αξία. Το εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση τεκμαίρεται ότι συνίσταται στο τρία τοις εκατό (3%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Κατ’ εξαίρεση το τεκμαρτό εισόδημα του προηγούμενου εδαφίου που αφορά δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι διακόσια τετραγωνικά μέτρα (200 τ.μ.) προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία της ανιόντες ή κατιόντες απαλλάσσεται από το φόρο.

Οι ακόλουθες δαπάνες εκπίπτουν με της παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Αν ο εκμισθωτής ή ο παραχωρών είναι φυσικό πρόσωπο εκπίπτει ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) για δαπάνες επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης ή της πάγιες και λειτουργικές δαπάνες του ακινήτου. β) …….δ) Το μίσθωμα που καταβάλλεται της περιπτώσεις υπεκμίσθωσης. ε) Οι δαπάνες αντιπλημμυρικών έργων και έργων αποξήρανσης ελών σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).στ) Το ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλει, βάσει νόμου, ο εκμισθωτής στο μισθωτή για τη λύση της μισθωτικής σχέσης του ακινήτου.

Αρθρο 40. Φορολογικός συντελεστής για το εισόδημα από κεφάλαιο

……………………..

Το εισόδημα από ακίνητη περιουσία φορολογείται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Εισόδημα από ακίνητη περιουσία (ευρώ)    Συντελεστής (%)
< 12.000    11% > 12.000    33%

Σημειώνεται επίσης ότι :

Οι εκμισθωτές – υπεκμισθωτές ακίνητης περιουσίας, και όσοι προβαίνουν σε παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτου υποχρεούνται να δηλώνουν με ηλεκτρονικό τρόπο (Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας) , όλα τα πληροφοριακά στοιχεία των αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων ή της παραχώρησης της χρήσης, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συμφωνία και ανεξάρτητα αν το μίσθωμα καταβάλλεται σε χρήμα ή σε είδος. Εξαιρούνται της υποχρέωσης όσοι παραχωρούν δωρεάν κατοικία μέχρι 200 τ.μ προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες. Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι το τέλος του επομένου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την τροποποίηση της.

Παραδείγματα:

Ημερομηνία έναρξης μίσθωσης 1 Απριλίου: το ιδιωτικό συμφωνητικό πρέπει να υποβληθεί έως την 31η Μαΐου.

Ημερομηνία έναρξης μίσθωσης 30 Απριλίου: το ιδιωτικό συμφωνητικό πρέπει να υποβληθεί έως την 31η Μαΐου.

Στην περίπτωση Λύσης υπάρχουσας μίσθωσης δεν χρειάζεται να προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια.

Επίσης σχετικά με τις αγροτικές μισθώσεις από δόθηκαν οι εξής διευκρινήσεις, από το Υπ. Οικονομικών με τα κάτωθι Δελτία Τύπου :

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014 /Δελτίο Τύπου

Σε σχέση με τις υποχρεώσεις αγροτών για υποβολές μισθωτηρίων και για την αποφυγή τυχόν παρερμηνειών, το υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει:

Η υποχρέωση δήλωσης της μίσθωσης βαρύνει τον εκμισθωτή και όχι το εκμεταλλευτή του χωραφιού (αγρότη).
Όσα μισθωτήρια δεν είχαν υποβληθεί με το χειρόγραφο σύστημα (μέχρι 31/12/13) μπορούν να υποβληθούν μέχρι 28/02/14 χωρίς πρόστιμα.

Αν ένα μισθωτήριο είναι στη μέση της διάρκειάς του, δεν πρέπει να υποβληθεί ξανά, παρά μόνο στην ανανέωση. Αν, φυσικά, υπήρχε υποχρέωση υποβολής και δεν δηλώθηκε αρχικά, μπορεί να υποβληθεί μέχρι 28/2 χωρίς πρόστιμα.
Οι εκμισθωτές έχουν ένα μήνα από την σύναψη της μίσθωσης για να την υποβάλλουν ηλεκτρονικά.

Οι μισθώσεις μέχρι 100 ευρώ δεν έχουν υποχρέωση υποβολής στο ηλεκτρονικό σύστημα, όπως δηλαδή ίσχυε και με το προηγούμενο σύστημα.

Οι προφορικές συμφωνίες μισθώσεων έχουν υποχρέωση υποβολής, όπως ακριβώς και οι έγγραφες.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2014 /Δελτίο Τύπου

Σε σχέση με τις υποχρεώσεις υποβολής μισθωτηρίων και για την αποφυγή τυχόν παρερμηνειών, το Υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει:

Όλες οι προφορικές ή έγγραφες, αρχικές ή τροποποιητικές συμφωνίες μίσθωσης γης ή ακινήτων, στις οποίες συμφωνείται έναρξη μίσθωσης από 1/1/2014 και μετά, ανεξαρτήτως ποσού μισθώματος, υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τον εκμισθωτή μέσα στον επόμενο μηνά από την έναρξη της μίσθωσης.

Ανάλογη υποχρέωση υπάρχει και για την υπεκμίσθωση γης ή ακινήτων, καθώς και για την δωρεάν παραχώρηση αυτών για την οποία τεκμαίρεται φορολογητέο εισόδημα.
Επίσης, υποχρέωση υποβολής των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης γης ή ακινήτων υπάρχει για όσες έγγραφες, αρχικές ή τροποποιητικές, συμφωνίες μίσθωσης είχαν συναφθεί μέχρι και 31/12/2013, οι οποίες, παρά την υποχρέωση θεώρησής τους, δεν υποβλήθηκαν στην Δ.Ο.Υ. για θεώρηση.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής, εφόσον έχουν συναφθεί πριν τη 1/1/2014 και είναι σε ισχύ, οι έγγραφες αρχικές ή τροποποιητικές συμφωνίες μίσθωσης γεωργικής γης με μηνιαίο μίσθωμα έως και εκατό (100) ευρώ, οι προφορικές αρχικές ή τροποποιητικές συμφωνίες μίσθωσης, καθώς και οι έγγραφες ή προφορικές δωρεάν παραχωρήσεις χρήσης γης ή ακινήτου, για τις οποίες δεν υπήρχε υποχρέωση θεώρησης σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις.

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί σχετική εγκύκλιος, η οποία να υλοποιεί τις ανωτέρω ανακοινώσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Εάν ένας αγρότης, που έχει εισοδήματα από αγροτική εκμετάλλευση και από ενοικίαση ακινήτων, για το κάθε είδους εισόδημα , θα φορολογηθεί ξεχωριστά με βάση την προβλεπόμενη κλίμακα. Τυχόν ζημιές της αγροτικής εκμετάλλευσης δεν συμψηφίζονται με κέρδη ( εισόδημα ) από τα ενοίκια.

6. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ. Το βασικό νομοθέτημα με το οποίο προσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των προστίμων, είναι ο ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», το οποίο ισχύει και για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, όπως και για τις άλλες επιχειρήσεις, μετά τις τροποποιήσεις που έγιναν με το νόμο 4254/2014. Συνοπτικά έχουν, για τις πιο συνηθισμένες περιπτώσεις ως εξής :

Μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή Δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα 100 ευρώ .

Μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή Δηλώσεων από υπόχρεο με Εσόδων Εξόδων 250 ευρώ.

Στην περίπτωση της μη έκδοσης ή έκδοσης ανακριβών φορολογικών στοιχείων 250 ευρώ, για κάθε παράβαση με ανώτατο όριο το ποσό ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων Εσόδων Εξόδων.
2.500 ευρώ στις περιπτώσεις, στις οποίες ο φορολογούμενος :

‐ δεν συνεργαστεί στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου,
‐ δεν προβαίνει σε εγγραφή στο φορολογικό μητρώο ή εγγράφεται στο φορολογικό
μητρώο περισσότερες φορές,
‐ δεν συμμορφώνεται με κάθε υποχρέωση σχετική με την τήρηση βιβλίων.

VIII. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΩΝ
1. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗΣ ΘΕΡΙΖΟΑΛΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΣ.” open=”no”]Εκμεταλλευτής θεριζοαλωνιστικής μηχανής για συλλογή αγροτικών προϊόντων (αλώνισμα) από αγρότη του κανονικού καθεστώτος ,συμφωνεί η αμοιβή του να του καταβληθεί σε είδος. ( π.χ. γίνεται συλλογή 10.000 κιλών σίτου και συμφωνείται η αμοιβή του θεριζοαλωνιστή (αλωνιστικό δικαίωμα) να είναι 10% επί των κιλών που συλλέχθηκαν δηλαδή 1.000 κιλά σίτου.

Ερωτήσεις :

Ο εκμεταλλευτής της θεριζοαλωνιστικής μηχανής :

α. Τι στοιχεία θα εκδώσει και πως θα απεικονίσει την παραπάνω συναλλαγή στα εκδοθέντα στοιχεία ?

Απάντηση :

Θα εκδώσει Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών. Η αξία που θα αναγραφεί σ΄ αυτό θα υπολογιστεί ως εξής : ποσότητα αλωνιστικού δικαιώματος ( 1.000 κιλά ) επί κανονική αξία ( έστω 0,20 ανά κιλό ) = 200,00 ευρώ.

Σχετικά με το τι θεωρείται «κανονική αξία», προβλέπει η παρ. 2γ του άρθρου 19. « Φορολογητέα αξία στην παράδοση αγαθών, στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών» :

… γ) για την παροχή υπηρεσιών, που προβλέπει η διάταξη της περίπτωσης γ του άρθρου 9, για την ανταλλαγή αγαθών, καθώς και για κάθε περίπτωση που η αντιπαροχή δεν συνίσταται σε χρήμα, η κανονική αξία τους. Ως «κανονική αξία» θεωρείται το συνολικό ποσό το οποίο αυτός που αποκτά αγαθά ή λαμβάνει υπηρεσίες, ευρισκόμενος στο ίδιο στάδιο εμπορίας με το στάδιο κατά το οποίο πραγματοποιείται η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών, θα έπρεπε να καταβάλει κατά το χρόνο της εν λόγω παράδοσης ή παροχής σε ανεξάρτητο προμηθευτή αγαθού ή πάροχο υπηρεσίας στο εσωτερικό της χώρας, υπό συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού, προκειμένου να αποκτήσει το εν λόγω αγαθό ή την υπηρεσία. Εάν δεν μπορεί να διαπιστωθεί ανάλογη παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, η «κανονική αξία» δεν μπορεί να είναι κατώτερη της τιμής της αγοράς των αγαθών αυτών ή παρόμοιων αγαθών ή ελλείψει τιμής αγοράς, του κόστους των αγαθών κατά το χρόνο της παράδοσης και προκειμένου περί υπηρεσιών, από το συνολικό κόστος που συνεπάγεται για τον υποκείμενο στο φόρο η παροχή των υπηρεσιών.

Επίσης για την αξία της ποσότητας του σίτου που έλαβε ως είδος ο εκμεταλλευτής της θεριζοαλωνιστικής μηχανής, θα πρέπει να λάβει από τον αγρότη του κανονικού καθεστώτος ένα «Τιμολόγιο πώλησης», με το οποίο θα τιμολογείται η ποσότητα που έλαβε και στο οποίο θα αναγράφονται : Ποσότητα και αξία ( δηλ. 1.000Χ0,20 = 200 ευρώ ) και στο οποίο θα υπολογιστεί Φ.Π.Α 13% ( 200Χ13% ) = 26,00.

Ο λόγος για τον οποίο πρέπει να εκδοθεί το «Τιμολόγιο πώλησης», από τον Αγρότη είναι ότι :

( α) Λόγω των διατάξεων του Φ.Π.Α . Στην ερμηνευτική Π.4336/3162/Εγκ.10/10.7.1987

«Για την εφαρμογή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και άλλες διατάξεις», προβλέπονται τα εξής :

….. Με τη διάταξη αυτή καλύπτονται ορισμένες πολύ περιορισμένες περιπτώσεις παράδοσης αγαθών όπως π.χ. του αγρότη που διατηρεί και κατάστημα πώλησης των προϊόντων του (παραδόσεις από την αγροτική εκμετάλλευση προς την εμπορική) και κυρίως διάφορες ανταλλαγές υπηρεσιών.

Παράδειγμα: Ο Θ που εκμεταλλεύεται επιχείρηση εστιατορίου αναθέτει στον Κ, υδραυλικό, τη συντήρηση της εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης του εστιατορίου του. Συμφωνείται περαιτέρω, αντί αμοιβής σε χρήμα, να γευματίζει ο Κ στο εστιατόριο του Θ για δέκα ημέρες. Πρόκειται για ανταλλαγή υπηρεσιών. Επειδή τόσο ο Θ όσο και ο Κ τυγχάνουν υποκείμενοι στο φόρο που ενεργούν στα πλαίσια της οικονομικής δραστηριότητάς τους και οι δύο υπηρεσίες συνιστούν φορολογητέες πράξεις για κάθε μία από τις οποίες ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται η κανονική αξία.

(β) Η ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών θεωρείται διπλή πώληση και συνεπώς καθένας από τους συμβαλλομένους θεωρείται, για το παρεχόμενο απ’ αυτόν αγαθό/παροχή υπηρεσιών ως πωλητής και για το λαμβανόμενο απ’ αυτόν αγαθό/παροχή υπηρεσιών ως αγοραστής. Άρα πρέπει να εκδίδονται εκατέρωθεν τιμολόγια. Συγκεκριμένα η θέση της Φορολογικής Διοίκησης στο θέμα της ανταλλαγής έχει ως εξής : «….1. Με τις διατάξεις του άρθρου 573 του Α.Κ. ορίζεται ότι «Στην ανταλλαγή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για την πώληση. Ο καθένας από τους συμβαλλόμενους κρίνεται ως πωλητής για την παροχή που τον βαρύνει και ως αγοραστής για την παροχή που απαιτεί». 2. Εξάλλου, σύμφωνα με την παρ.12.2.1. (περ.γ’) της ερμηνευτικής εγκυκλίου του Κ.Β.Σ. 3/24.11.1992, η ανταλλαγή αγαθών θεωρείται διπλή πώληση και συνεπώς ο καθένας από τους συμβαλλόμενους θεωρείται, για το παρεχόμενο από αυτόν αγαθό ως πωλητής και για το λαμβανόμενο απ’ αυτόν ως αγοραστής. Άρα πρέπει να εκδίδονται εκατέρωθεν τιμολόγια. Τα προαναφερόμενα ισχύουν αναλόγως και στην περίπτωση ανταλλαγής αγαθών με υπηρεσίες.» ( Απόφαση 114033/626/0015/17.11.2008, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ )

Σημειώνεται ότι και η απόφαση : 1063464/493/0015/8.8.2006 Έκδοση Α.Π.Υ. από εκμεταλλευτή θεριζοαλωνιστικής μηχανής για την αμοιβή του που καταβάλλεται σε είδος, θεωρεί ότι :

«1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 (παρ. 2) του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) ο εκμεταλλευτής γεωργικών μηχανημάτων ή ελαιουργείου ή αλευρόμυλου ή εργοστασίου αποφλοίωσης ρυζιού, εκδίδει, σε κάθε περίπτωση απόδειξη παροχής υπηρεσιών στην οποία αναγράφει και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη, όταν δε η αμοιβή του καταβάλλεται σε είδος στην απόδειξη αυτή αναγράφει το είδος, την ποσότητα και την αξία του στην τρέχουσα τιμή. 2. Ενόψει των προαναφερομένων, εφόσον ο εκμεταλλευτής του θεριζοαλωνιστικού μηχανήματος εισπράττει από τους αγρότες – παραγωγούς την αμοιβή του σε είδος, για την παροχή υπηρεσιών προς αυτούς, θεωρείται ότι προβαίνει σε ανταλλαγή υπηρεσιών με αγαθά. Συγκεκριμένα, προσφέρει υπηρεσίες στον αγρότη, για την αμοιβή των οποίων υποχρεούται στην έκδοση απόδειξης παροχής υπηρεσιών και ταυτόχρονα θεωρείται αγοραστής για τη λαμβανόμενη, ως αμοιβή, από αυτόν, ποσότητα αγροτικού προϊόντος. Για την ανωτέρω συναλλαγή, όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (εγγρ. 1060080/71/0015/19.5.1995), είναι δυνατή η απεικόνιση, τόσο της παρεχόμενης υπηρεσίας, όσο και της αγοράς του προϊόντος, σ’ ένα στοιχείο δηλαδή στην Α.Π.Υ. που εκδίδεται σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος και κατά συνέπεια δεν εκδίδεται και Τιμολόγιο Αγοράς.»

Επισημαίνεται ότι η δυνατότητα απεικόνισης και των δύο πράξεων γίνεται καθώς πρόκειται για «Τιμολόγιο Αγοράς», στο οποίο δεν λογίζεται Φ.Π.Α.

β. Θα χρεώσει Φ.Π.Α στα στοιχεία που θα εκδώσει και με τι συντελεστή ?

Θα χρεώσει Φ.Π.Α με ( μειωμένο ) συντελεστή 13%, επειδή σύμφωνα με το άρθρο 68. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ (δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21), προβλέπεται η υπαγωγή στον μειωμένο συντελεστή και : «Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ . 4.Η παροχή υπηρεσιών για τη γεωργική παραγωγή ». Δηλαδή θα υπολογιστεί Φ.Π.Α 13% ( 200 Χ 13% ) = 26,00.

γ. Πως θα απεικονίσει την παραπάνω συναλλαγή στο βιβλίο εσόδων εξόδων ?

Η συναλλαγή αυτή θα απεικονιστεί στα βιβλία του εκμεταλλευτή της θεριζοαλωνιστικής μηχανής ως εξής :
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ    ΕΣΟΔΑ    ΑΓΟΡΕΣ    Φ.Π.Α
Τ.Π.Υ (Υπηρεσίες σε αγρότη)    200,00         26,00
ΤΙΜ. ( Από αγρότη)         200,00    -26,00
ΣΥΝΟΛΑ    200,00    200,00    0,00
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ
α. Έσοδα         200,00
β. Κόστος    Ποσότητα    Αξία
Αγορές    1.000,00    200,00
Μείον : Τελικό απόθεμα    1.000,00    -200,00
Σύνολο         0,00
Άρα : Φορολογητέο αποτέλεσμα ( Κέδρος )    200,00

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το αποτέλεσμα του εκμεταλλευτή της θεριζοαλωνιστικής μηχανής, από την συγκεκριμένη πράξη είναι ίδιο με αυτό που θα λάμβανε αν η παροχή δεν γινόταν σε είδος.

Ο αγρότης του κανονικού καθεστώτος :

α. Με τι παραστατικά θα απεικονίσει την παραπάνω συναλλαγή και το ΦΠΑ στο βιβλίο εσόδων εξόδων του ?
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ    ΕΣΟΔΑ    ΕΞΟΔΑ    Φ.Π.Α
Τ.Π.Υ ( Υπηρεσίες από θεριζ/στή )         200,00    ‐26,00
ΤΙΜ. ( Σε θεριζ/στή )    200,00         26,00
ΣΥΝΟΛΑ    200,00    200,00    0,00
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ
α. Έσοδα         200,00
β. Κόστος πωληθέντων    Ποσότητα    Αξία
Αρχικό απόθεμα    10.000,00    2.000,00
Μείον : Τελικό απόθεμα    9.000,00    ‐1.800,00
Σύνολο         200,00
Έξοδα         200,00
Σύνολο κόστους και εξόδων         400,00
Άρα : Φορολογητέο αποτέλεσμα ( ζημιά )    ‐200,00

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το αποτέλεσμα του αγρότη του κανονικού καθεστώτος, από την συγκεκριμένη πράξη είναι ίδιο με αυτό που θα λάμβανε αν η παροχή δεν γινόταν σε είδος.

Αν στο ανωτέρω παράδειγμα η συναλλαγή του Εκμεταλλευτή της θεριζοαλωνιστικής μηχανής γινόταν με τους αγρότη του Ειδικού καθεστώτος, θα είχαμε τα εξής :

α) Όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (εγγρ. 1060080/71/0015/19.5.1995), είναι δυνατή η απεικόνιση, τόσο της παρεχόμενης υπηρεσίας, όσο και της αγοράς του προϊόντος, σ’ ένα στοιχείο δηλαδή στην Α.Π.Υ. που εκδίδεται σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στην παράγραφο 1 (ο εκμεταλλευτής γεωργικών μηχανημάτων ή ελαιουργείου ή αλευρόμυλου ή εργοστασίου αποφλοίωσης ρυζιού, εκδίδει, σε κάθε περίπτωση απόδειξη παροχής υπηρεσιών στην οποία αναγράφει και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη, όταν δε η αμοιβή του καταβάλλεται σε είδος στην απόδειξη αυτή αναγράφει το είδος, την ποσότητα και την αξία του στην τρέχουσα τιμή ) του παρόντος και κατά συνέπεια δεν εκδίδεται και Τιμολόγιο Αγοράς. (1063464/493/0015/8.8.2006. Έκδοση Α.Π.Υ. από εκμεταλλευτή θεριζοαλωνιστικής μηχανής για την αμοιβή του που καταβάλλεται σε είδος.)

β) Τα λογιστικά δεδομένα θα είχαν ως εξής :

Ο εκμεταλλευτής της θεριζοαλωνιστικής μηχανής :

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ    ΕΣΟΔΑ    ΑΓΟΡΕΣ    Φ.Π.Α
Τ.Π.Υ ‐ ΤΙΜ. ΑΓΟΡΑΣ (Υπηρεσίες σε αγρότη σε είδος )    200,00    200,00    26,00
ΣΥΝΟΛΑ    200,00    200,00    26,00
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ
α. Έσοδα         200,00
β. Κόστος    Ποσότητα    Αξία
Αγορές    1.000,00    200,00
Μείον : Τελικό απόθεμα    1.000,00    -200,00
Σύνολο         0,00
Άρα : Φορολογητέο αποτέλεσμα ( Κέδρος )    200,00

2. Ο αγρότης του ειδικού καθεστώτος :
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ    ΕΣΟΔΑ    ΕΞΟΔΑ    Φ.Π.Α
Τ.Π.Υ ‐ ΤΙΜ. ΑΓΟΡΑΣ ( Υπηρεσίες από θεριζοαλωνιστή‐ Παροχή σε σε είδος )    200,00    200,00    ‐26,00
ΣΥΝΟΛΑ    200,00    200,00    -26,00
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ
α. Έσοδα         200,00
β. Κόστος πωληθέντων    Ποσότητα    Αξία
Αρχικό απόθεμα    10.000,00    2.000,00
Μείον : Τελικό απόθεμα    9.000,00    ‐1.800,00
Σύνολο         200,00
Έξοδα         200,00
Σύνολο κόστους και εξόδων         400,00
Άρα : Φορολογητέο αποτέλεσμα ( ζημιά )    ‐200,00[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”2. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΣ.” open=”no”](1). Διακίνηση του ελαιόκαρπου από το χωράφι στο ελαιουργείο.

Δεν χρειάζεται να εκδοθεί στοιχείο διακίνησης, με σκοπό την επεξεργασία, φύλαξη και αποθήκευση. Ούτε από τους αγρότες του Κανονικού, ούτε από τους αγρότες του Ειδικού καθεστώτος . Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1023/20.1.2014, Εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ν. 4093/2012, υποπαράγραφος Ε1) από 1.1.2014, μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με το άρθρο 51 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α’), ισχύει ότι : « παρ. 8.7. Περιπτώσεις που δεν εκδίδεται έγγραφο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων. Από τις διατάξεις της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1286/31.12.2013, προκύπτει ότι δεν εκδίδεται το υπόψιν έγγραφο, σε κάθε άλλη περίπτωση, πλην της αποστολής, παράδοσης, παραλαβής, διακίνησης μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω περιπτώσεις, για τις οποίες δεν εκδίδεται, υποχρεωτικά, το υπόψιν έγγραφο: ‐Διακίνηση αποθεμάτων για δοκιμή ή δειγματισμό. ‐Διακίνηση αγαθών μεταξύ εγκαταστάσεων (έδρα, υποκατάστημα, αποθήκη). ‐Διακίνηση δειγμάτων για δωρεάν διάθεση. ‐Αποστολή αποθεμάτων σε τρίτο με σκοπό την επεξεργασία, συναρμολόγηση, επισκευή κ.λπ.. ‐Διακίνηση ‐ αποστολή αποθεμάτων με σκοπό την φύλαξη, αποθήκευση. ‐Διακίνηση αποθεμάτων για συμμετοχή και μόνο (όχι πώληση) σε έκθεση. ‐Διακίνηση αγαθών με σκοπό την απόρριψη, καταστροφή αυτών. ‐Διακίνηση παγίων, γενικώς. ‐Διακίνηση χρησιδανειζόμενων ή εκμισθούμενων κινητών πραγμάτων.‐Αυτοπαραδόσεις αγαθών. ‐Διακίνηση, αποστολή αγαθών από επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ψυγείων και αποθηκών. 8.8. Εξαιρέσεις ‐ Λοιπές διευκρινίσεις. 1. Οι περιπτώσεις εξαιρέσεων ‐ απαλλαγών από την έκδοση δελτίων αποστολής, εξακολουθούν να ισχύουν αναλόγως και μετά την 1.1.2014, και σχετικά με την υποχρέωση έκδοσης εγγράφου, επί αποστολής, παράδοσης, παραλαβής, διακίνησης αποθεμάτων, των οποίων εκκρεμεί η τιμολόγηση. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω περιπτώσεις εξαιρέσεων:……. ‐ Οι διακινήσεις, από λιανοπωλητές, βιομηχανικών και βιοτεχνικών ειδών, που διαθέτουν τα εμπορεύματα τους αποκλειστικά τις κινητές λαϊκές αγορές, τα παζάρια και το πλανόδιο εμπόριο (πλανόδιοι πωλητές ‐ κινητά καταστήματα), λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των υπόψη συναλλαγών, υπό την προϋπόθεση να φέρουν μαζί τους τα φορολογικά βιβλία και τα φορολογικά στοιχεία αγορών. Επισημαίνεται ότι, για τις διακινήσεις αγροτικών προϊόντων, προς και από τις λαϊκές αγορές απαιτείται η έκδοση του υπόψη εγγράφου.»

Σημειώνεται ότι : Σύμφωνα με το άρθρο 6 «Τιμολόγηση Συναλλαγών», παρ. 7 του Κ.Φ.Α.Σ. « Τα αγαθά που παραλαμβάνονται από τρίτο προς πώληση ή προς επεξεργασία για λογαριασμό του καταχωρούνται, κατ’ είδος και ποσότητα σε διπλότυπη κατάσταση κατά εντολέα……»

(2). Εκδιδόμενα Στοιχεία του Κ.Φ.Α.Σ.

α) Εκκαθάριση ή Τιμολόγιο (εφόσον περιέχει τα στοιχεία της εκκαθάρισης) , για τις συναλλαγές με υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, ( στους οποίους περιλαμβάνονται και οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος ) και με αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. Σύμφωνα με το άρθρο 6 «Τιμολόγηση Συναλλαγών» παρ. 2 και 7 του Κ.Φ.Α.Σ., ισχύει ότι :

«2. Για τις χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που επαναλαμβάνονται κάθε ημέρα ή και κατά αραιότερα χρονικά διαστήματα μέσα στον ίδιο μήνα, προς τον ίδιο υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών ή πρόσωπο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., ο πωλητής μπορεί, αντί της έκδοσης τιμολογίου για κάθε πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, να τηρεί κατάσταση κατά αγοραστή ‐ πελάτη, στην οποία καταχωρείται για κάθε πώληση αγαθών ή για κάθε παροχή υπηρεσιών η ημερομηνία παράδοσης των αγαθών ή παροχής των υπηρεσιών, το είδος, η ποσότητα και η αξία των αγαθών ή το είδος των υπηρεσιών και το ποσό της αμοιβής που συμφωνήθηκε. Με βάση τα δεδομένα της κατάστασης αυτής εκδίδεται το τιμολόγιο την τελευταία ημέρα του μήνα εκείνου που αφορά, στο οποίο δεν απαιτείται αναλυτική περιγραφή, εφόσον η πιο πάνω κατάσταση συντάσσεται σε δύο αντίτυπα, ένα των οποίων επισυνάπτεται στο τιμολόγιο. Η κατάσταση αυτή δεν απαιτείται όταν το τιμολόγιο που εκδίδεται περιέχει αναλυτικά όλα τα δεδομένα που απαιτούνται από τις κατ’ ιδίαν διατάξεις………………..7. Τα αγαθά που παραλαμβάνονται από τρίτο προς πώληση ή προς επεξεργασία για λογαριασμό του καταχωρούνται, κατ’ είδος και ποσότητα σε διπλότυπη κατάσταση κατά εντολέα. Στην ίδια κατάσταση καταχωρούνται κατ’ είδος, ποσότητα και αξία τα αγαθά που πωλούνται ή παραδίδονται μετά την επεξεργασία, οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του τρίτου, ο Φ.Π.Α. και κάθε άλλο στοιχείο απαραίτητο για την εκκαθάριση. Την τελευταία ημέρα κάθε μήνα εκδίδεται εκκαθάριση κατά εντολέα, στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του εντολέα, η συνολική αξία των πωλήσεων ή της αμοιβής κατά συντελεστή Φ.Π.Α., το ποσό του Φ.Π.Α., η προμήθεια που αναλογεί, ο Φ.Π.Α. της προμήθειας, καθώς και οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό του εντολέα. Η εκκαθάριση με το ένα αντίτυπο της κατάστασης και τα δικαιολογητικά των δαπανών, που εκδόθηκαν στο όνομα του εντολέα και αναγράφονται αναλυτικά στην κατάσταση, αποστέλλονται στον εντολέα μέχρι τη δεκάτη πέμπτη (15η) ημέρα του μήνα της εκκαθάρισης και προκειμένου για τον τελευταίο μήνα της διαχειριστικής περιόδου μέχρι την εικοστή (20ή) ημέρα του επόμενου μήνα. Η εκκαθάριση και η κατάσταση, ως προς τον εντολέα, υποκαθιστούν τα στοιχεία πώλησης αυτού. Η πιο πάνω κατάσταση μπορεί να μη συντάσσεται εάν τα στοιχεία της αναγράφονται στην εκκαθάριση. Εξαιρετικά για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων από αντιπρόσωπο (παραγγελιοδόχο) για λογαριασμό παραγωγού φυσικού προσώπου (παραγγελέα), εκδίδεται εκκαθάριση κατά εντολέα, το αργότερο μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους των συμβαλλομένων. ………….18. Ως στοιχεία που επέχουν θέση τιμολογίου γίνονται δεκτά όλα τα έγγραφα ή μηνύματα σε χαρτί ή με ηλεκτρονική μορφή, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.»

β) Απόδειξη Λιανικών Συναλλαγών ( με αναγραφή επιπλέον στοιχείων (άρθρο 7 , παρ. 3 του Κ.Φ.Α.Σ ), για τις υπηρεσίες του ελαιουργείου προς φυσικά πρόσωπα‐ ιδιώτες. Σημειώνεται ότι η περίπτωση αυτή, πρέπει να είναι περιορισμένης έκτασης, καθώς κατά την αποψή μου, ο κάτοχος του ελαιοκάρπου δικαιολογείται να μην εξασκεί «επιχειρηματική δραστηριότητα», μόνο στην περίπτωση που η παραγόμενη ποσότητα ελαιολάδου είναι τέτοια που δικαιολογεί την ιδιοκαταναλωσή της.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 «Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών» παρ. 3 του Κ.Φ.Α.Σ. « Στην απόδειξη λιανικής ή επιστροφής αναγράφεται και η αξία της πώλησης ή το ποσό της αμοιβής ή επιστροφής ή έκπτωσης, κατά συντελεστή Φ.Π.Α.. ……. Οι εκμεταλλευτές γεωργικών μηχανημάτων ή ελαιουργείου ή αλευρόμυλου ή εργοστασίου αποφλοίωσης ρυζιού αναγράφουν και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη, καθώς και το είδος, την ποσότητα και την αξία του στην τρέχουσα τιμή, όταν η αμοιβή καταβάλλεται σε είδος.»

γ) «Τιμολόγιο πώλησης», από τον αγρότη του «κανονικού καθεστώτος»

Κατά την άποψη μου πρέπει , για την αξία της ποσότητας του ελαιολάδου που έλαβε ως είδος ο εκμεταλλευτής του ελαιουργείου, θα πρέπει να λάβει από τον αγρότη του κανονικού καθεστώτος ένα «Τιμολόγιο πώλησης», με το οποίο θα τιμολογείται η ποσότητα που έλαβε και στο οποίο θα αναγράφονται : Ποσότητα και αξία και στο οποίο θα υπολογιστεί Φ.Π.Α 13% . ( Ανάλυση δείτε ανωτέρω (1) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗΣ ΘΕΡΙΖΟΑΛΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ).

δ) «Αγρότης του «ειδικού καθεστώτος».

Δεν εκδίδει κάποιο στοιχείο και είναι δυνατόν το ελαιουργείο να μην εκδώσει «Τιμολόγιο αγοράς» αφού είναι δυνατή η απεικόνιση, τόσο της παρεχόμενης υπηρεσίας σε είδος, όσο και της «αγοράς» του ελαιολάδου , σε ένα στοιχείο, που θα εκδοθεί, από το ελαιουργείο. Σημειώνεται ότι, τα δεδομένα της «μικτής συναλλαγής» , θα εμφανιστούν στα τηρούμενα βιβλία του ελαιουργείου ως έσοδο από παροχή υπηρεσίας και ως αγορά εμπορευμάτων, στη στήλη των αγορών, με το ίδιο ποσό. Επίσης στα λογιστικά δεδομένα του αγρότη του «ειδικού καθεστώτος», τα δεδομένα της «μικτής συναλλαγής», θα εμφανιστούν ως έσοδο και έξοδο με την ίδια αξία και με παραστατικό εγγραφής το εκδοθέν από το ελαιουργείο παραστατικό. ( Ανάλυση δείτε ανωτέρω (1) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗΣ ΘΕΡΙΖΟΑΛΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ).

Σχετικά με το θέμα δείτε και : α) ΠΟΛ. 1035/1990, ΦΠΑ στο εκθλιπτικό δικαίωμα των ελαιοτριβείων. : «Στη συνέχεια της με αριθ. Π. 1495/638/99/ ΠΟΛ. 80/18.2.88 εγκυκλίου διαταγής μας σχετικά με το ΦΠΑ στο εκθλιπτικό δικαίωμα των ελαιοτριβέων διευκρινίζουμε τα ακόλουθα: 1. Προκειμένου να υπολογιστεί η αξία του εκθλιπτικού δικαιώματος στην περίπτωση που η αμοιβή του ελαιοτριβέα καταβάλλεται σε είδος θα πρέπει η ποσότητα του είδους που παραδίδεται στον ελαιοτριβέα ως αμοιβή του, δηλ. η ποσότητα του ελαίου και του ελαιοπυρήνα, ν΄ αποτιμηθεί σε χρήμα, με βάση την τρέχουσα τιμή. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που δεν προκύπτει η ποσότητα του ελαιοπυρήνα, που παραδίδεται ως αμοιβή στον ελαιοτριβέα, αυτή υπολογίζεται με βάση το συντελεστή απόδοσης που ισχύει για τον ελαιοπυρήνα σε κάθε περιοχή. 2. Ύστερα από τα παραπάνω, οι ελαιοτριβείς για την είσπραξη του εκθλιπτικού δικαιώματος που καταβάλλεται σε είδος, έχουν υποχρέωση ν΄ αναγράφουν στο εκδιδόμενο προς τον αγρότη στοιχείο την ποσότητα του ελαίου και των ελαιοπυρήνων αποτιμημένων στην τρέχουσα τιμή. Στην αξία που θα προκύψει με τον τρόπο αυτό θα υπολογίσουν ΦΠΑ 6% ( σημ.: ο τότε ισχύον ) . Ο φόρος αυτός αποτελεί για τους ελαιοτριβείς φόρο εκροών από εκθλιπτικά δικαιώματα, τον οποίο αυτοί πρέπει ν΄ αποδίδουν στο Δημόσιο με προσωρινή δήλωση και στις προθεσμίες που ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 1642/86. Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι το παραπάνω στοιχείο που εκδίδει ο ελαιοτριβέας προς τον αγρότη αποτελεί για το δεύτερο δικαιολογητικό για την επιστροφή του φόρου με βάση τους κατ΄ αποκοπή συντελεστές».

Η αριθ. Π. 1495/638/99/ ΠΟΛ. 80/18.2.88 εγκυκλίου διαταγής μας σχετικά με το ΦΠΑ, ανέφερε μεταξύ άλλων : « ………2. Στην περίπτωση είσπραξης εκθλιπτικού δικαιώματος σε είδος (λάδι‐ελαιοπυρήνας) και πώλησής του στη συνέχεια από το ελαιοτριβείο έχουμε δύο διακεκριμένες φορολογητέες πράξεις: ‐ Η πρώτη, που αναφέρεται στο εκθλιπτικό δικαίωμα, αποτελεί παροχή υπηρεσίας από το ελαιοτριβείο προς τον παραγωγό. Ο Φ.Π.Α., στην περίπτωση που η αμοιβή καταβάλλεται σε είδος, υπολογίζεται στην αξία του είδους, αφού αυτό αποτιμηθεί σε χρήμα, βαρύνει τον παραγωγό, εισπράττεται και αποδίδεται από το ελαιοτριβείο. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή (είσπραξη αμοιβής ελαιοτριβείου σε είδος) θεωρείται ότι ο παραγωγός καταβάλλει σε χρήμα την αμοιβή (με ΦΠΑ) του ελαιοτριβείου για την έκθλιψη του ελαιοκάρπου και το ελαιοτριβείο στη συνέχεια αγοράζει λάδι ‐ ελαιοπυρήνα από τον παραγωγό (χωρίς ΦΠΑ). Για το λόγο αυτό οι παραγωγοί που ανήκουν στο ειδικό καθεστώς αγροτών δικαιούνται επιστροφής του ΦΠΑ που επιβάρυνε τις υπηρεσίες που τους προσφέρθηκαν από το ελαιοτριβείο και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται με την Π.953/432/64/3.2.1988 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

‐ Η δεύτερη φορολογητέα πράξη είναι η παράδοση του ελαιολάδου από το ελαιοτριβείο προς τον αγοραστή. Ο Φ.Π.Α., στην περίπτωση αυτή, βαρύνει τον αγοραστή, εισπράττεται και αποδίδεται από το ελαιοτριβείο.»

(3). Διακίνηση , Φύλαξη και πώλησή του παραγόμενου ελαιολάδου για λογαριασμού του αγρότη .

α) Διακίνηση .

Η διακίνηση του ελαιολάδου από το ελαιουργείο, στην αποθήκη του αγρότη, δεν δημιουργεί υποχρέωση έκδοσης στοιχείου διακίνησης καθώς ο σκοπός δεν είναι η πώληση, αλλά η αποθήκευση .

β) Φύλαξη.

Αν μετά την επεξεργασία ( έκθλιψη των ελιών ), το παραγόμενο ελαιόλαδο παραμένει και φυλάσσεται στο ελαιουργείο, με σκοπό να παραδοθεί όταν ζητηθεί από τον αγρότη, δεν εκδίδεται κάποιο στοιχείο του Κ.Φ.Α.Σ. ( Δείτε ανωτέρω, ΠΟΛ.1023/20.1.2014, « παρ. 8.7. Περιπτώσεις που δεν εκδίδεται έγγραφο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων. …Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω περιπτώσεις, για τις οποίες δεν εκδίδεται, υποχρεωτικά, το υπόψιν έγγραφο: ……. ‐Διακίνηση ‐ αποστολή αποθεμάτων με σκοπό την φύλαξη, αποθήκευση………….». Αν το ελαιουργείο, λαμβάνεται αμοιβή για την υπηρεσία αποθήκευσης‐ φύλαξης εκδίδεται Απόδειξη Λιανικής ( για ιδιώτες ) ή Τιμολόγιο ( για τους αγρότες του κανονικού και του ειδικού καθεστώτος) . Αντί αυτού, μπορούν τα στοιχεία αυτά να ενσωματωθούν στο στοιχείο της «εκκαθάρισης » , που εκδίδεται από το ελαιουργείο.

γ) Πώληση για λογαριασμού του αγρότη.

Κατά την εκτίμηση μου, πρέπει να εκδοθεί “ έγγραφο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων ” . Το στοιχείο αυτό, μπορεί να εκδοθεί από τον εκμεταλλευτή του ελαιουργείου και για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος και του κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α. Ειδικότερα με την ΠΟΛ.1023/20.1.2014, δόθηκαν οι παρακάτω διευκρινήσεις: « 8. Τρόπος παρακολούθησης μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων……….8.1. Υπόχρεοι. Υπόχρεοι σε έκδοση του εγγράφου μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων, είναι: α) ……γ) Αγρότες που εντάσσονται, από 1.1.2014 στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. Σημειώνεται ότι, οι αγρότες που από 1.1.2014, παραμένουν στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., δεν υποχρεούνται στην έκδοση του εγγράφου, για την παρακολούθηση (διακίνηση, παράδοση, αποστολή) των μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων τους. 8.2. Περιπτώσεις έκδοσης. Το έγγραφο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων, εκδίδεται από τα προαναφερόμενα πρόσωπα στις εξής περιπτώσεις: α) Σε κάθε περίπτωση παράδοσης μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων, ανεξάρτητα εάν γίνει φυσική διακίνηση ή όχι αυτών και εφόσον δεν έχει εκδοθεί άμεσα κατά την παράδοση τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικών συναλλαγών, κατά περίπτωση. β) Σε κάθε περίπτωση παραλαβής μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων: ‐ από πρόσωπο που δεν έχει υποχρέωση έκδοσης του εγγράφου (π.χ. αγρότης του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., ιδιώτης κ.λπ.) και εφόσον δεν έχει εκδοθεί άμεσα με την παραλαβή τους τίτλος κτήσης της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ. ή τιμολόγιο αγοράς αγροτικών προϊόντων…….8.8. Εξαιρέσεις ‐ Λοιπές διευκρινίσεις. 1. …..2. Στις περιπτώσεις που παραλαμβάνονται από παραγωγούς αγροτικών προϊόντων, είτε του ειδικού είτε του κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α., αγαθά, είναι δυνατόν, για τη διευκόλυνση των συναλλαγών, το έγγραφο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων να εκδίδεται από τον παραλήπτη αυτών (έμπορο, συνεταιρισμό κ.λπ.), αντίγραφο του οποίου παραδίδεται στον παραγωγό.». Επίσης ο εκμεταλλευτής του ελαιουργείου πρέπει να εκδώσει « εκκαθάριση» προς τον αγρότη. ( Βλέπε ανωτέρω 2. Εκδιδόμενα Στοιχεία του Κ.Φ.Α.Σ. α) Εκκαθάριση…..). Δηλαδή στην περίπτωση που, ο αγρότης παρέδωσε καταρχήν τον ελαιόκαρπο με σκοπό μόνο την επεξεργασία και κατόπιν έδωσε εντολή για πώληση του παραγόμενου ελαιολάδου τότε εφαρμόζονται επιπλέον και όσα αναφέρουμε στην περίπτωση (γ) Πώλησή για λογαριασμού του αγρότη ). Σχετικά με τα θέματα του Φ.Π.Α της περίπτωσης αυτής, δείτε στο επόμενο θέμα «ΘΕΜΑΤΑ Φ.Π.Α».

Επίσης σχετικά με την διάθεση ελαιολάδου από τον παραγωγό, σημειώνουμε ότι : Η 403567/16.10.2001 (ΦΕΚ 1409/2001) απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του κοινοτικού καθεστώτος ενίσχυσης στην παραγωγή ελαιολάδου» όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 275645/2002 (Β 1029) τροποποιείται (Απόφαση Αριθ. 220399/ 3 Μαρτίου 2003) και συμπληρώνεται ως ακολούθως: «Οι παραγωγοί που παράγουν ποσότητα ελαιολάδου πάνω από 200 κιλά καταχωρούν σε ειδικό έντυπο τα αποθέματα ελαιολάδου και τον προορισμό του ανά παραλήπτη. Η διάθεση του ελαιολάδου από τους ελαιοπαραγωγούς, αποδεικνύεται με τα παραστατικά που προβλέπονται στον Κ.Β.Σ. ανεξάρτητα αν είναι υπόχρεοι ή όχι στην έκδοσή τους.»

Πρόσφατα για το θέμα της πληρωμής σε είδος δημοσιοποιήθηκε και η ακόλουθη απόφαση : « Απαντώντας στην από 1/4/2014 αίτησή σας, αναφορικά με τον τρόπο απεικόνισης των αμοιβών που αφορούν εκθλιπτικά δικαιώματα και εισπράττονται σε είδος (ποσοστό επί του παραχθέντος ελαιολάδου) επί των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών που εκδίδουν οι εκμεταλλευτές ελαιοτριβείων στους παραγωγούς ελαιοκάρπου, σας γνωρίζουμε τα εξής: Για την περίπτωση που οι αντισυμβαλλόμενοι, παραγωγοί ελαιοκάρπου, είναι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., σας αποστέλλουμε συνημμένα, αντίγραφο του αρ. πρωτ. 1018623/128/0015/2.5.2007 σχετικού εγγράφου μας, για ενημέρωση σας και ανάλογη εφαρμογή των διαλαμβανομένων σε αυτό ως προς τον τρόπο έκδοσης των στοιχείων και με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ.(ν.4093/2012). Τέλος, στην περίπτωση που οι παραγωγοί ελαιοκάρπου έχουν ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., για την ποσότητα του ελαιολάδου και του ελαιοπυρήνα που πωλούν πρέπει αυτοί να εκδίδουν τιμολόγιο. Αντίστοιχα, οι εκμεταλλευτές ελαιοτριβείων, πρέπει να εκδίδουν τιμολόγιο, για το δικαίωμα επί της ποσότητας του ελαιοκάρπου και του ελαιοπυρήνα που εισπράττουν (άρθρο 6 του Κ.Φ.Α.Σ.‐ ν.4093/2012).»

3. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ .

ΕΡΩΤΗΣΗ

Τι γίνεται στην περίπτωση όταν σε μια οικογένεια (α’ βαθμού συγγενείας) υπάρχει ένας γεωργικός ελκυστήρας η βαμβακοσυλεκτική ‐ θεριζοαλωνιστική που ανήκει σε ένα άτομο και γίνεται χρήση και από άλλα άτομα της οικογένειας τα οποία διατηρούν δική τους αγροτική εκμετάλλευση ; Θα εκδίδεται παροχής υπηρεσιών;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το κυρίαρχο στοιχείο είναι να δούμε ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του μηχανήματος. Άρα αυτός καταχωρεί στα βιβλία του τα έσοδα και τα έξοδα του μηχανήματος. Η συγγένεια δεν παίζει κανένα ρόλο. Εννοείται βέβαια ότι εφόσον παρέχονται υπηρεσίες, θα πρέπει να εκδίδονται τα προβλεπόμενα παραστατικά και μεταξύ συγγενών.

4. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ.
ΕΡΩΤΗΣΗ

Στην περίπτωση που υπάρχουν συνιδιοκτήτες σε θεριζοαλωνιστική η βαμβακοσυλεκτική μηχανή πως εκδίδεται το παροχής υπηρεσιών ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Καταρχήν πρέπει να δούμε αν η συνιδιοκτησία αποδεικνύεται από το σχετικό τιμολόγιο αγοράς του μηχανήματος ή από την άδεια κυκλοφορίας. Εφόσον αυτό, (δηλ. η συνιδιοκτησία ) αποδεικνύεται , τότε μπορούμε να εφαρμόσουμε δυο λύσεις :

Πρώτη : Ξεχωριστή κατά συνιδιοκτήτη εκμετάλλευση

Κάθε συνιδιοκτήτης εκδίδει επιμέρους τιμολόγιο , όσον αφορά τα έσοδα και λαμβάνει επιμέρους τιμολόγια για τα έξοδα του. Στην πράξη όμως αυτή η λύση έχει μειονεκτήματα ( π.χ για κάθε παροχή υπηρεσίας πρέπει να εκδίδονται 2 ή 3 φορολογικά στοιχεία ( ανάλογα τον αριθμό των συνιδιοκτητών ) και αντίστοιχα το ίδιο να γίνεται και στα έξοδα ( π.χ αγορά πετρελαίου, ανταλλακτικών κ.λ.π ), ή να υπάρχει ένα συμφωνητικό επιμερισμού των δαπανών μεταξύ των συνιδιοκτητών . Σχετικά με την επίλυση διαφόρων προβλημάτων που δημιουργούνται από την σχέση αυτή εκτιμώ ότι μπορεί να έχει εφαρμογή η « ΠΟΛ.1096/21.6.2010, Αντιμετώπιση θεμάτων εκμεταλλευτών ΤΑΞΙ, που προκύπτουν από την ένταξή τους στο κανονικό καθεστώς φορολόγησης, την τήρηση βιβλίων εσόδων‐ εξόδων και την έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών», με την οποία αντιμετωπίζονται ανάλογα θέματα.

Δεύτερη : Δημιουργία του Νομικού προσώπου της «Κοινωνίας », ( σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του «Αστικού Κώδικα» ) , το οποίο θα είναι αυτόνομο φορολογικά νομικό πρόσωπο και το οποίο φορολογείται με 26%. Σημειώνω ότι μετά την έκδοση της Αρ. πρωτ.: Δ12 Α 1109216 ΕΞ 24.7.2014 « Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθ. 29 παρ. 3 του ν.4172/2013)», σύμφωνα με την οποία η παροχή υπηρεσιών φορολογείται με 26%, δεν υφίσταται διαφορά, όσον αφορά την φορολογία εισοδήματος μεταξύ των δύο περιπτώσεων.

Σχετική αναφορά για το θέμα γίνεται και στην ΠΟΛ. 1036/13‐2‐2008, «….Στην περίπτωση όμως που ο κτηνοτρόφος αποφασίσει σε οποιοδήποτε χρόνο να συμμετάσχει ως μέλος σε εταιρία η οποία ασκεί οποιαδήποτε δραστηριότητα, αγροτική ή εμπορική, διατηρώντας παράλληλα την ατομική αγροτική του εκμετάλλευση, εξακολουθεί να υπάγεται στο ειδικό καθεστώς αγροτών και δικαιούται επιστροφής με τους κατ` αποκοπή συντελεστές, για τις πωλήσεις που πραγματοποιεί από την ατομική αυτή δραστηριότητά του, καθόσον η εταιρεία αποτελεί διαφορετικό πρόσωπο. Είναι αυτονόητο ότι στην περίπτωση αυτή, η διάκριση των περιουσιακών στοιχείων και των συναλλαγών των δύο επιχειρήσεων, ατομικής και εταιρίας, πρέπει να είναι σαφής και αποτελεί αντικείμενο ελέγχου.»

Παρόμοια και αναλογικά με τα ανωτέρω μπορούν να εφαρμοστούν στις περιπτώσεις της Επίμορτης αγροληψίας (συμμετοχική ή σεμπριακή καλλιέργεια).

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1024/17.1.2014, «Περιπτώσεις Συνεκμετάλλευσης. Στην περίπτωση συνιδιοκτησίας αγροτεμαχίων, ζώων, πτηνών, κλπ, εφόσον η εκμετάλλευση αυτών γίνεται διακεκριμένα από τους ιδιοκτήτες κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας τους, πρόκειται για ξεχωριστές ατομικές αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Αντίθετα στην από κοινού εκμετάλλευση πρόκειται για μια αγροτική εκμετάλλευση που πραγματοποιείται από κοινωνία αστικού δικαίου και όχι για ξεχωριστές αγροτικές εκμεταλλεύσεις, κατά συνέπεια για την τήρηση ή μη βιβλίων λαμβάνονται υπόψη τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα της κοινής εκμετάλλευσης.»

Ανάλογες προβλέψεις είχε και η ΠΟΛ.1110/7.4.1995, Φορολογία γεωργικού εισοδήματος

« Επίμορτος αγροληψία (συμμετοχική ή σεμπριακή καλλιέργεια). Όταν κατά τη μίσθωση αγροτικού κτήματος το μίσθωμα συμφωνείται σε ποσοστό επί των καρπών, (επίμορτος αγροληψία) το ύψος του οποίου προσδιορίζεται ή από τη σύμβαση μίσθωσης ή από την επιτόπια συνήθεια, εφόσον ο εκμισθωτής συμμετέχει στις δαπάνες καλλιέργειας, τότε στην περίπτωση αυτή τόσον ο εκμισθωτής (γαιοκτήμονας) όσο και ο μισθωτής (αγρολήπτης ‐ σέμπρος) αποκτούν γεωργικό εισόδημα (Ε’ κατηγορίας) το οποίο θα δηλώνεται και από τους δύο εφόσον είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν.2238/1994. ……….. Ανάλογη θα είναι και η μεταχείριση τόσο της επιδότησης, όσο και του φόρου που παρακρατήθηκε κατά την είσπραξή της, ανεξάρτητα αν η επιδότηση εισπράττεται από το γαιοκτήμονα ή τον αγρολήπτη (σέμπρο) »

Σημειώνεται ότι εφόσον ο εκμισθωτής δεν συμμετέχει στις δαπάνες καλλιέργειας, τότε το εισόδημα που αποκτά είναι από ακίνητη περιουσία και έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του αρθρου 39. Εισόδημα από ακίνητη περιουσία. ( Βλέπε σχετική ανάλυση στο Κεφάλαιο : VI. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ )

5. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ Ο.Γ.Α .

ΕΡΩΤΗΣΗ

Οι Εισφορές ΟΓΑ είναι έξοδο ,καταχωρείται στα βιβλία;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ναι οι ατομικές εισφορές του αγρότη καταχωρούνται και εκπίπτουν φορολογικά.

Χρειάζεται όμως προσοχή στην απόφαση Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1054299 ΕΞ 26.3.2014 Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσεως 2013 των ελευθέρων επαγγελματιών, σε σχέση με τον χρόνο καταβολής « ….Τέλος διευκρινίζεται, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ΚΦΕ (ν.4172/2013) από την 1.1.2014 και μετά θα εκπίπτουν μόνο οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί έως το τέλος του οικείου έτους.»

Τέλος σημειώνω ότι : Ο κος Θεοχάρης ( τότε Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων ), είχε διευκρινίσει στη συνάντηση που είχε με βουλευτές της Ν.Δ (18/2/2014),για θέματα σχετικά με την φορολογία των αγροτών ότι : «(7) Θα εκπίπτουν οι δαπάνες για ασφάλιση του αγρότη και των μελών της οικογενείας του στον ΟΓΑ. … » . ( Σημείωση το αίτημα των βουλευτών ήταν :«(7) Να εκπίπτουν οι δαπάνες για ασφάλιση του αγρότη και των μελών της οικογενείας του στον ΟΓΑ.») .

Σίγουρα τα ανωτέρω θέματα ( 1‐5 ), χρειάζονται να τύχουν της σχετικής επικαιροποίησης / επιβεβαίωσης, εκ μέρους της Φορολογικής Διοίκησης.

IΧ. ΟΙ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.

1. Η ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ «ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗΣ». Ακόμα, δεκαπέντε μήνες, μετά την αλλαγή στα φορολογικά των Αγροτών , παραμένουν βασικές εκκρεμότητες εκ μέρους της Φορολογικής Διοίκησης και ελλοχεύει ο κίνδυνος οι Αγρότες και οι Λογιστές τους να βρεθούν προ εκπλήξεων. Να δούμε λοιπόν βρισκόμαστε :

Παραμένει η εκκρεμότητα έκδοσης της «βασικής» ερμηνευτικής για την φορολογία των Αγροτών. Σημειώνεται ότι : α) Στην ΠΟΛ.1024/17.1.2014 , αναφέρονται τα εξής : « Θέματα Φορολογίας Εισοδήματος ( Σημ.: εννοεί των αγροτών ). Δεδομένου ότι θέματα που ανακύπτουν όσον αφορά τη φορολογία εισοδήματος δεν είναι επείγοντα κατά το παρόν στάδιο, τα θέματα αυτά θα διευκρινιστούν με νεότερη εγκύκλιο.», άρα αναμένουμε την σχετική εγκύκλιο και β) Στην απόφαση Αρ. πρωτ.: Δ12 Α 1109216 ΕΞ 24.7.2014, αναφέρονται τα εξής : «5.Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο προσδιορισμού του αγροτικού εισοδήματος και του καθαρού κέρδους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα θα δοθούν με νεώτερη διαταγή» .Τι περιμένουμε από αυτή :

‐      Επιχορηγήσεις και Αποζημιώσεις. ( Πώς και Πότε φορολογούνται ;).

Για το θέμα αυτό δείτε και ανάλυση σε επόμενο κεφάλαιο ( VI.2 ), ανωτέρω.

‐      Διευκρινήσεις για την έννοια της «μεταποίησης», επιπλέον αυτών που δόθηκαν με την εγκύκλιο « Αρ. πρωτ.: Δ12 Α 1109216 ΕΞ 24.7.2014. Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθ. 29 παρ. 3 του ν.4172/2013)» .

‐      Ο προσδιορισμός του αποτελέσματος ( επιμερισμός των κοινών δαπανών ) όταν στην ίδια αγροτική εκμετάλλευση υπάρχουν κλάδοι ( παραγωγή αγροτικών προϊόντων και μεταποίηση ή παροχή υπηρεσιών ) για τους οποίους ισχύει διαφορετικός συντελεστής φορολογίας εισοδήματος ( 13% ή 26%).

‐      Ο καθορισμός της διαδικασίας αποφυγής φορολόγησης εισοδημάτων της χρήσης 2014, που φορολογήθηκαν στην προηγούμενη χρήση 2013 ( αποφυγή διπλής φορολόγησης).

‐      Ο τρόπος υπολογισμού των αποσβέσεων στις ειδικές περιπτώσεις των φυτειών και του ζωικού πληθυσμού πάγιας εκμετάλλευσης.

‐      Η δυνατότητα εφαρμογής μειωμένου ( κατά 50% ) συντελεστή λόγω της ιδιότητας του Νέου Επιτηδευματία.

‐      Τι θα ισχύσει στις περιπτώσεις ιδιοκατανάλωσης των αγροτικών προϊόντων;

‐      Τι θα ισχύσει με την ιδιοχρησιμοποίηση αγροτικής γης και ακινήτων. Σύμφωνα με το Αρθρο 39. Εισόδημα από ακίνητη περιουσία. « 1. Ο όρος «εισόδημα από ακίνητη περιουσία» σημαίνει το εισόδημα, σε χρήμα ή σε είδος, που προκύπτει από την εκμίσθωση ή την ιδιοχρησιμοποίηση ή τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτων».

‐      Θα ισχύσει και για τους αγρότες ( δεδομένου του επηρεασμού του κέρδους από τις καιρικές συνθήκες ), η γενική διάταξη της μη δυνατότητας μεταφοράς στο επόμενο έτος τυχόν φορολογικής ζημιάς, όταν ο Αγρότης έχει «τεκμήρια διαβίωσης» ;

2. Η ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ. Ποιες είναι οι « επίσημες » δεσμεύσεις, οι οποίες δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμα :

α) Μείωση του συντελεστή προκαταβολής φόρου εισοδήματος από 55% σε 27,5% . Σύμφωνα με Δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου σχετικά με τις ρυθμίσεις για τους αγρότες (6 Φεβρουαρίου 2014)», « Οι αγρότες που εντάσσονται στο νέο καθεστώς φέτος θα έχουν προκαταβολή φόρου εισοδήματος (με τη δήλωση που θα υποβληθεί το 2015) 27,5% αντί 55%.».

β) Φορολογική αναγνώριση των ημερομίσθιων των μελών της αγροτικής οικογένειας.

Για το θέμα αυτό δείτε, ανάλυση ανωτέρω στο ΚΕΦ. I. 8.

γ) Φορολόγηση, ως αγροτικού, του εισοδήματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ισχύος μέχρι 100KW.

( ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ‐ Γραφείο Τύπου : Δελτίο Τύπου της 29/10/2014).

δ) Επιδότηση των αγροτών για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων.

Αφορά μια παλιά ( ξεχασμένη μάλλον) «δέσμευση» : «Το λογιστικό κόστος για την τήρηση των βιβλίων εσόδων‐ εξόδων των αγροτών θα επιδοτείται, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός ( τότε ) Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάξιμος Χαρακόπουλος, ….. Ειδικότερα, στο πλαίσιο σύσκεψης για τη συμβολαιακή γεωργία, που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της ΕΑΣ Βόλου, ο κ. Χαρακόπουλος είπε χαρακτηριστικά πως «η αλλαγή στη φορολόγηση των αγροτών εκτός των άλλων έχει σαν στόχο και τη μείωση στις τιμές που τα αγροτικά προϊόντα φτάνουν στον καταναλωτή. Με εντολή του Αντώνη Σαμαρά, μπορώ να ανακοινώσω σήμερα ότι το λογιστικό κόστος για την τήρηση των βιβλίων εσόδων ‐ εξόδων από τους αγρότες, θα επιδοτείται ………….». (Πηγή: ΑΜΠΕ)

Σε σχέση με το ανωτέρω θέμα σημειώνεται (IX. ΟΙ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ), σημειώνεται ότι :

Με πρόσφατη τροπολογία (αρ. πρωτ.1996/18‐11‐2014) που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για τα «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» , 17 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ζητούν” :

« Αιτιολογική Έκθεση

Στο τέλος του χρόνου οι αγρότες, είτε τηρούν καταστάσεις εσόδων – εξόδων είτε «κρατούν» βιβλία, θα φορολογηθούν με συντελεστή 13%. Όμως ακόμη,

α) δεν έχουν εξαιρεθεί από την φορολόγηση του εισοδήματος των αγροτών, τα ημερομίσθια του αγρότη και των μελών της οικογένειας του, μέχρι το ύψος των 9.000 ευρώ. (Δέσμευση Θεοχάρη)

β) Φορολογούνται ως τεκμήρια διαβίωσης τα χωράφια, σπίτι, οικόπεδο, μηχανήματα, ενώ πληρώνουν 2ηφορά ΕΝΦΙΑ για όλα τα παραπάνω εκτός από τα μηχανήματα. Ακόμη, ενώ τα έσοδα ενός αγρότη είναι πολύ μικρά, με τον συνυπολογισμό και την φορολόγηση των τεκμηρίων διαβίωσης καλείται να πληρώσει τα μισά ως φόρο. Π.χ. , ένας αγρότης με κέρδος 5.000 ευρώ και τεκμήρια διαβίωσης ύψους 15.000 ευρώ (ελάχιστα για μία αγροτική οικογένεια), τότε καλείται να πληρώσει φόρο εισοδήματος 1.950 ευρώ και αν συνυπολογισθεί η προκαταβολή φόρου 27,5%, τότε το ποσό φθάνει τα 1.950 + 536, 25 = 2.486,25 ευρώ. Δηλαδή, από το κέρδος των 5.000 ευρώ, μείον 2.486,25 μένουν 2.513,75 ευρώ. Η φορολόγηση των τεκμηρίων διαβίωσης πρέπει να καταργηθεί.

γ) ο αγρότης ενώ είναι παραγωγός και όχι επιτηδευματίας, του έχει επιβληθεί τέλος επιτηδεύματος.

δ) οι κοινοτικές ενισχύσεις δίδονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στους αγρότες, με στόχο την συνέχιση της καλλιέργειας από τον αγρότη. Οι κοινοτικές ενισχύσεις δεν πρέπει να θεωρηθούν εισόδημα και δεν πρέπει να φορολογούνται. Οι κοινοτικές ενισχύσεις δεν πρέπει ούτε να παρακρατούνται.

ε) η καταβολή προκαταβολής φόρου ορίσθηκε από το 55% στο 27,5%. Όμως, η αγροτική επιχείρηση δεν έχει σταθερή παραγωγή (ζημιές από καιρικά φαινόμενα, αρρώστιες κ.α.) ούτε αποδίδει σταθερό εισόδημα. Η καταβολή προκαταβολής φόρου έστω και 27,5 % για την πλειοψηφία των αγροτών είναι πολύ δύσκολη έως αδύνατη και πρέπει να καταργηθεί. Άρθρο……

α. Εξαιρούνται από την φορολογία εισοδήματος τα ημερομίσθια του αγρότη και των μελών της οικογένειας του, μέχρι του ύψους των 9.000 ευρώ

β. Εξαιρούνται από την φορολογία εισοδήματος, τα τεκμήρια διαβίωσης.

γ. Καταργείται το τέλος επιτηδεύματος για τους αγρότες.

δ. Οι κοινοτικές ενισχύσεις δεν φορολογούνται.

ε. Οι κοινοτικές ενισχύσεις δεν παρακρατούνται.

στ. Οι αγρότες εξαιρούνται της υποχρέωσης καταβολής προκαταβολής φόρου.

…………………..»

Σημειώνεται ότι, οι τροπολογίες αυτές, δεν έγιναν δεκτές για συζήτηση, γιατί σύμφωνα με τον Κον Χρήστο Σταϊκούρα (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών) «απαιτείται κατ’ αρχάς μελέτη των προτεινόμενων ρυθμίσεων, αξιολόγηση των συνεπειών τους και ποσοτικοποίηση των ενδεχόμενων οικονομικών αποτελεσμάτων τους από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Συνεπώς δεν είναι δυνατή η αποδοχή τους για ένταξη στο παρόν σχέδιο νόμου.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 :ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΏΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014.”
Το συντομότερο δυνατόν ( ουσιαστική προθεσμία ), πρέπει να γίνουν οι ενέργειες που αναφέρονται στο επόμενο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ» ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ».
Οι τυπικές προθεσμίες, έχουν ως εξής :

Έως 10.1.2015  Δήλωση μεταβολών για μετάταξη από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α ή αντίστροφα ( βάσει ορίων χρήσης 2014 ).

(Δηλαδή εάν κατά τη χρήση 2014 ο αγρότης δεν έχει υπερβεί τα όρια που τίθενται, μπορεί να ενταχθεί από 1.1.2015 στο ειδικό καθεστώς. Εννοείται ότι εάν, παρότι δεν έχει υποχρέωση, παραμείνει στο κανονικό καθεστώς, μπορεί να μεταταγεί στο ειδικό καθεστώς σε οποιαδήποτε επόμενη διαχειριστική περίοδο, με την προϋπόθεση βέβαια της πλήρωσης των κριτηρίων που τίθενται.)

Έως 30 .01.2015 Υποβολής Ετήσιας δήλωσης Φ.Π.Α

( Έτους 2014 (Ιανουάριος ‐ Δεκέμβριος) )

( Μη ξεχάσετε να αναγράψετε στο «Λοιπά προστιθέμενα ποσά» της ετήσιας περιοδικής δήλωσης, το ποσό του Φ.Π.Α το οποίο προκύπτει από την «Δήλωση αποθεμάτων μετάταξης» .» . Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες και οι δηλώσεις Intrastat (αφορά «ειδικές» δηλώσεις σε περιπτώσεις ενδοκοινοτικών συναλλαγών), υποβάλλονται στις προθεσμίες που προβλέπονται, και για τις άλλες επιχειρήσεις και όχι ετησίως.(ΠΟΛ.1116/2014 )).

Έως 02 .02.2015   Υποβολής καταστάσεων πελατών (Όλα τα τρίμηνα του 2014)

Έως 02 .02.2015 Υποβολής καταστάσεων προμηθευτών (Ετήσιες 2014 (Ιανουάριος ‐ Δεκέμβριος)

(Για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών, μπορεί να υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση μέχρι το τέλος του Μαρτίου του επόμενου ημερολογιακού έτους που αφορούν.)

Έως 30.06.2015  Υποβολής δήλωσης Φορολογίας εισοδήματος. (Έτους 2014 ).

[ Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ. 23 του Ν. 4172/2014 : « Ειδικά για το φορολογικό έτος 2014 ( σημ. : Το φορολογικό έτος ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος) η δήλωση υποβάλλεται κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι και την 30ή Ιουνίου » .]

ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ.

Ο αγρότης , είναι υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης Παρακρατούμενων Φόρων, όλων των ειδών ( εφόσον φυσικά συντρέχει περίπτωση ), όπως όλοι όσοι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Ο φόρος που παρακρατείται , αποδίδεται το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής.

”ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ» ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ.”
Βρισκόμαστε στο τέλος της Φορολογικής χρονιάς, οι πιο πολλές καλλιέργειες έχουν τελειώσει και το προϊόν έχει πουληθεί. Προς αποφυγήν λοιπόν, φορολογικών εκπλήξεων ( δηλ. να προκύπτει σημαντικός Φόρος Εισοδήματος και Φ.Π.Α προς πληρωμή), χρειάζεται μια προετοιμασία (ένας πρώτος υπολογισμός) , σχετικά με τα εξής στοιχεία :

(1)          Υπολογίστε το ύψος των τεκμηρίων διαβίωσης και την δυνατότητα κάλυψης από « μη αναλωθέν εισόδημα» ή άλλες περιπτώσεις.

Επισημάνουμε ότι, ένας Αγρότης (έγγαμος) με κύρια κατοικία ( μονοκατοικία) εμβαδού από 80 έως 110 τ.μ ) και με Ε.Ι.Χ ( 1200 έως 1600 κ.ε ), θα έχει τεκμήριο το οποίο θα κυμαίνεται από 10.340,00 έως 15.080,00 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν μπορείτε να «καλύψετε », τα τεκμήρια σας (με μη αναλωθέντα και δηλωθέντα εισοδήματα προηγούμενων ετών) τότε θα πληρώσετε φόρο για το ποσό του τεκμηρίου ( π.χ 12.000 τεκμήριο , φόρος = 1.560,00, προκαταβολή (1.560,00 Χ 27,5 % =429,00 ), άρα σύνολο φόρου και προκαταβολής = 1.989,00 ) , ανεξάρτητα αν το φορολογητέο αποτέλεσμα είναι μικρότερο ή και ζημιογόνο.

(2)          Υπολογισμός του φορολογητέου αποτελέσματος.

Αφορά τους Αγρότες του «Ειδικού» και του «Κανονικού» Καθεστώτος αλλά και όσους έχουν εισοδήματα από αγροτικές εκμεταλλεύσεις . Το τι γίνεται με τον αστάθμητο παράγοντα Επιχορηγήσεων και Αποζημιώσεων το αναλύουμε στο επόμενο κεφάλαιο (3 ). Επίσης εκτός από το φόρο εισοδήματος, μη ξεχάσετε να υπολογίσετε και την προκαταβολή που προκύπτει ( δείτε ανωτέρω ότι υπάρχει κυβερνητική δέσμευση για μείωση στο 1/2 , δηλ. 27,5 % ) .

(3)          Υπολογισμός του Φ.Π.Α.

Αφορά μόνο τους Αγρότες του «Κανονικού» Καθεστώτος. Καθώς η πλειονότητα των Αγροτών μετατάχθηκε εφέτος στο «Κανονικό» Καθεστώς, θα πρέπει να συνηθίσει στην ιδέα, ότι είναι πιθανόν να πληρώσει Φ.Π.Α αντί να εισπράξει . Θυμίζουμε ότι στο «Ειδικό» Καθεστώς, υπάρχει μόνο επιστροφή Φ.Π.Α .

(4) Σημαντικό στοιχείο για να δείτε που βρισκόσαστε είναι : Η δήλωση «ΕΝΙΑΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ» και οι «Βεβαιώσεις ενισχύσεων» που με το αντίστοιχο κωδικό του Αγρότη ( ή μέσω Κ.Ε.Π ), μπορεί να τις δείτε ηλεκτρονικά, από το πληροφοριακό σύστημα του «Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.» ( Ιστοσελίδα : www.opekepe.gr) . Στην δήλωση αυτή, μπορείτε να δείτε τις δηλούμενες από τον αγρότη καλλιέργειες, το «ασφαλιζόμενο ποσό», το οποίο παραπέμπει στο προσδοκώμενο ανά καλλιέργεια ύψος εσόδων του αγρότη.

Επίσης δείτε την συνάφεια των στοιχείων της «ΕΝΙΑΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ», με τις καλλιεργούμενες εκτάσεις που έχουν δηλωθεί στο Ε9 και αυτές που προκύπτουν από τα Μισθωτήρια.

(5) Μπορείτε να κάνετε και τώρα δήλωση ( με το ανάλογο πρόστιμο ) ή τροποποιητική της αρχικής «δήλωσης μετάταξης » (Ν. 2859/2000 Φ.Π.Α, Άρθρο 41. Ειδικό καθεστώς αγροτών, παρ. 7), ώστε να διορθωθούν τυχόν ελλειπή στοιχεία και να αυξηθεί το ποσό Φ.Π.Α, που προκύπτει από την «μετάταξη» .

(6) Δείτε την δήλωση «ΦΠΆ ‐ Φ6 TAXIS «Αίτηση και Αναλυτική Κατάσταση Δικαιολογητικών» ( χρήσης 2013 ), στην οποία αναγράφονται τα ακαθάριστα έσοδα για να δείτε αφενός τα (λογιστικά όχι τεκμαρτά ) έσοδα του αγρότη της προηγούμενης χρήσης και αφετέρου αν υπάρχουν περιπτώσεις όπου Αγρότες που δηλώνουν έσοδα μεγαλύτερα από 15.000 ευρώ ( όριο μετάταξης στο κανονικό καθεστώς ) , δεν έχουν κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την μετάταξη στο «Κανονικό Καθεστώς» και παραμένουν λανθασμένα στο Ειδικό Καθεστώς.

Μάλλον λοιπόν, είναι η πιο κατάλληλη εποχή, για έναν πρώτο υπολογισμό των φόρων που προκύπτουν, για μια ενημέρωση των κανόνων που ισχύουν στο νέο καθεστώς της φορολογίας των αγροτών και των πολλών και χρονοβόρων λογιστικών εργασιών που πρέπει να γίνουν, σε σχέση με το «απλοποιημένο» φορολογικό καθεστώς που ίσχυε για αυτούς έως τις 31/12/2013. Επίσης λάβετε υπόψη ότι το ισχύον σύστημα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, δεν επιτρέπει λάθη και παραλήψεις . Αυτό λοιπόν, που ψευδεπίγραφα αναφερόταν, ως « μη υποχρέωση τήρησης βιβλίων», στην πραγματικότητα έχει πολύ λογιστική δουλειά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 :ΒΑΣΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ.

ΒΑΣΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ

ΒΑΣΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ( Κ.Φ.Α.Σ )
Το βασικό νομοθέτημα με το οποίο προσδιορίζεται ο τρόπος τήρησης των λογιστικών βιβλίων , ο τρόπος έκδοσης των φορολογικών στοιχείων ( τιμολόγια κ.λ.π ), είναι ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Φ.Α.Σ.) ‐ NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4093/2012 Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 .

ΒΑΣΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ( Φ.Π.Α)
Το βασικό νομοθέτημα με το οποίο προσδιορίζεται ο τρόπος και οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α, κ.λ.π , είναι ο NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2859/2000 « Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας »

ΒΑΣΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ( Κ.Φ.Ε )
Το βασικό νομοθέτημα με το οποίο προσδιορίζεται ο τρόπος του φορολογητέου κέρδους, κ.λ.π., είναι ο ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», γνωστός και ως Νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος.

ΒΑΣΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ( ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ/ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ) – ( Κ.Φ.Δ )
Το βασικό νομοθέτημα με το οποίο προσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των προστίμων, είναι ο ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις».

ΒΑΣΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΠΟΛ.1281/30.12.2013 Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων των αγροτών του ειδικού καθεστώτος.
Με αυτή εισήχθηκαν τα αριθμητικά όρια τήρησης βιβλίων από τους αγρότες, κατ΄εξουσιοδότηση του άρθρου 3, παρ. 3 του Κ.Φ.Α.Σ.

ΥΠΟΙΚ. 234/14. « Υποχρέωση τήρησης βιβλίων από τους αγρότες, από 1.1.2014.»
Με αυτή προαναγγέλθηκε η παράταση προθεσμιών και ότι δεν είναι απαραίτητη η εκ των προτέρων διενέργεια αυτοψίας στους χώρους επιχειρηματικής δραστηριότητας των εν λόγω αγροτών.

ΠΟΛ.1024/17.1.2014 « Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ 1281/2013(ΦΕΚ 3367Β/31.12.2013) «Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων των αγροτών του ειδικού καθεστώτος.»»
Με αυτή δόθηκαν διευκρινήσεις σε διάφορα θέματα φορολογίας και τήρησης βιβλίων από τους αγρότες .

ΠΟΛ.1023/20.1.2014 « Εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ν. 4093/2012, υποπαράγραφος Ε1) από 1.1.2014, μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με το άρθρο 51 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α’)»
Με αυτή δόθηκαν διευκρινήσεις σε διάφορα θέματα του Κ.Φ.Α.Σ , μερικά από τα οποία αφορούσαν τους αγρότες .

ΠΟΛ.1053/17.2.2014 « Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος των αγροτών κατά τα πρώτα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ »
Με αυτή δόθηκαν απαλλαγές στους αγρότες, σχετικές με το « τέλος επιτηδεύματος» .

ΠΟΛ.1055/17.2.2014 « Συμπλήρωση − Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ 1281/2013 (ΦΕΚ 3367Β΄/31.12.2013) «Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων των αγροτών του ειδικού καθεστώτος»»
Με αυτή τροποποιήθηκαν τα αριθμητικά όρια τήρησης βιβλίων από τους αγρότες . Ειδικότερα το όριο των ακαθαρίστων εσόδων των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, αυξήθηκε σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.

Αρ. πρωτ.: Δ15Α 1043447 ΕΞ 11.3.2014 «Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1281/2013 (ΦΕΚ 3367 Β’/ 31.12.2013) «Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων των αγροτών του ειδικού καθεστώτος.»»
Με την απόφαση αυτή δόθηκε η δυνατότητα, σε περίπτωση ένταξής στο κανονικό καθεστώς , σε « ειδική περίπτωση » τήρησης των λογιστικών δεδομένων.

ΠΟΛ.1078/17.3.2014 « Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014»
Με την απόφαση αυτή, δόθηκαν οδηγίες για την υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων από τους υπόχρεους, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι αγρότες και του ειδικού και του κανονικού καθεστώτος.

ΠΟΛ.1079/19.3.2014 «Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση ‐ Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013 (ΦΕΚ 3367 Β΄/ 31.12.2013) «Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων των αγροτών του ειδικού καθεστώτος»».
Με την απόφαση αυτή, δόθηκαν οδηγίες για διάφορες περιπτώσεις ένταξης των αγροτών στο κανονικό καθεστώς.

Αρ. πρωτ.: Δ15 1052987 ΕΞ 27.3.2014 «Οδηγίες σχετικά με την θεώρηση καταστάσεων απογραφής αποθεμάτων αγροτικών προϊόντων, πρώτων υλών και αγαθών επένδυσης που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000)».
Η απόφαση αυτή καθίσταται ανενεργή, μετά την ψήφιση του Ν. 4254/2014.

Ν. 4254/2014 ( Φ.Ε.Κ Α΄ 85/7‐4‐2014 ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις».
Με το Νόμο αυτό, επήλθαν κυρίως οι κάτωθι μεταβολές :

α) Παράταση βασικών προθεσμιών . β) Υποχρέωση υποβολής μόνο εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ και όχι περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α . γ) Δεν προβλέπεται η καταγραφή της απογραφής μετάταξης, σε θεωρημένες καταστάσεις.

ΠΟΛ.1116/24.4.2014 «Κοινοποίηση των διατάξεων των Υποπαραγράφων Β.1 και Β.2, παράγραφοι 1 και 2, της Παραγράφου Β’ του άρθρου τρίτου του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α’ 85/7.4.2014) σχετικά με τους αγρότες και παροχή σχετικών διευκρινίσεων»
Με την απόφαση αυτή, δόθηκαν οδηγίες για τις αλλαγές που έγιναν με το Ν. 4254/2014 .

Αρ. πρωτ.: Δ12Γ 1079455 ΕΞ 22.5.2014 «Διενέργεια αποσβέσεων πάγιων στοιχείων έως 31/12/13 νέας επιχείρησης παραγωγής πορτοκαλιών».
Αφορά τις αποσβέσεις που διενεργούνται από 1.1.2013 έως και 31.12.2013.

Αρ. πρωτ.: Δ12 Α 1109216 ΕΞ 24.7.2014 « Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθ. 29 παρ. 3 του ν.4172/2013)»
Με την απόφαση αυτή, δόθηκαν διευκρινήσεις σχετικά με τις περιπτώσεις εφαρμογής του συντελεστή Φορολογίας εισοδήματος 13% ή 26%.

ΠΟΛ 1216/2014 «ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων της περίπτωσης β΄ του άρθρου 23
του ν.4172/2013.»

Με την απόφαση αυτή, δόθηκαν διευκρινήσεις σχετικά με την έκπτωση ή μη κάθε είδους δαπάνης που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των 500 ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφλησή τους δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 :«ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ( Κ.Α.Δ ) » .
Συνοπτικά οι Κ.Α.Δ στο τομέα «ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ», έχουν ως έξης :

ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
A ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες
01.00.00.00 Αγρότης ειδικού καθεστώτος [Σημ: Ο ΚΑΔ αυτός δεν ακολουθεί τη μεθοδολογία της Ονοματολογίας και χρησιμοποιείται μεταβατικά] 01.1 Καλλιέργεια μη πολυετών φυτών
01.11 Καλλιέργεια δημητριακών (εκτός ρυζιού), οσπρίων και ελαιούχων σπόρων
01.12 Καλλιέργεια ρυζιού
01.13 Καλλιέργεια λαχανικών και πεπονοειδών, ριζών και κονδύλων
01.14 Καλλιέργεια ζαχαροκάλαμων
01.15 Καλλιέργεια καπνού
01.16 Καλλιέργεια ινωδών φυτών
01.19 Καλλιέργεια άλλων μη πολυετών φυτών
01.02 Πολυετείς καλλιέργειες
01.21 Καλλιέργεια σταφυλιών
01.22 Καλλιέργεια τροπικών και υποτροπικών φρούτων
01.23 Καλλιέργεια εσπεριδοειδών
01.24 Καλλιέργεια μηλοειδών και πυρηνόκαρπων
01.25 Καλλιέργεια άλλων δενδρωδών και θαμνωδών καλλιεργειών φρούτων και καρπών με κέλυφος
01.26 Καλλιέργεια ελαιωδών καρπών
01.27 Καλλιέργεια φυτών για αφεψήματα
01.28 Καλλιέργεια καρυκευτικών, αρωματικών, θεραπευτικών και φαρμακευτικών φυτών
01.29 Άλλες πολυετείς καλλιέργειες
01.3 Πολλαπλασιασμός των φυτών
01.30 Πολλαπλασιασμός των φυτών
01.4 Ζωική παραγωγή
01.41 Εκτροφή βοοειδών γαλακτοπαραγωγής
01.42 Εκτροφή άλλων βοοειδών και βουβαλιών
01.43 Εκτροφή αλόγων και άλλων ιπποειδών
01.44 Εκτροφή καμήλων και καμηλίδων
01.45 Εκτροφή αιγοπροβάτων
01.46 Εκτροφή χοίρων
01.47 Εκτροφή πουλερικών
01.49 Εκτροφή άλλων ζώων
01.5 Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες
01.50 Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες
01.6 Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή
01.61 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τη φυτική παραγωγή
01.62 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τη ζωική παραγωγή
01.63 Δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή
01.64 Επεξεργασία σπόρων πολλαπλασιασμού
01.7 Θήρα, τοποθέτηση παγίδων και συναφείς δραστηριότητες
01.70 Θήρα, τοποθέτηση παγίδων και συναφείς δραστηριότητες
02 Δασοκομία και υλοτομία
02.1 Δασοκομία και άλλες δασοκομικές δραστηριότητες
02.10 Δασοκομία και άλλες δασοκομικές δραστηριότητες
02.2 Υλοτομία
02.20 Υλοτομία
02.3 Συλλογή προϊόντων αυτοφυών φυτών μη ξυλώδους μορφής
02.30 Συλλογή προϊόντων αυτοφυών φυτών μη ξυλώδους μορφής
02.4 Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες
02.40 Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες
03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια
03.1 Αλιεία
03.11 Θαλάσσια αλιεία
03.12 Αλιεία γλυκών υδάτων
03.2 Υδατοκαλλιέργεια
03.21 Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια
03.22 Υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 «ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ »Άρθρο 68 του Φ.Π.Α .

« Α. ΑΓΑΘΑ

Οι δασμολογικές κλάσεις του Παραρτήματος αυτού τέθηκαν όπως αυτές αναφέρονται στη Συνδυασμένη Ονοματολογία του έτους 1996 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2448/ 95 της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 1995, ΕΕ L 259/ 95).

Άλογα, γαϊδούρια και μουλάρια κάθε είδους, βοοειδή, χοιροειδή, προβατοειδή και αιγοειδή, ζωντανά. Εξαιρούνται τα άλογα ιπποδρομιών (Δ.Κ. EX 0101, 0102, 0103 και 0104).
Πετεινοί, κότες, πάπιες, χήνες, γάλοι, γαλοπούλες και φραγκόκοτες, ζωντανά, κατοικίδια (Δ.Κ. 0105).
Κουνέλια κατοικίδια, περιστέρια, ορτύκια, φασιανοί, πέρδικες, λαγοί και λοιπά ζώα και πτηνά, ζωντανά, που προορίζονται κυρίως για την ανθρώπινη διατροφή. Ζώα που εκτρέφονται για τη γουνοποιία. Μέλισσες. Ακάρεα (έντομα που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες αντί εντομοκτόνων) (Δ.Κ. ΕΧ 0106).
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα (Δ.Κ. 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209 και 0210).
Ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, με εξαίρεση τα ζωντανά ψάρια για διακόσμηση (Δ.Κ. ΕΧ 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306 και 0307).
Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας. Αυγά πτηνών σε οποιαδήποτε μορφή. Μέλι φυσικό. Προϊόντα βρώσιμα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού (Δ.Κ. 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409 και 0410).
Έντερα, κύστες και στομάχια ζώων, ολόκληρα ή σε τεμάχια, άλλα από εκείνα των ψαριών. Προϊόντα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Ζώα μη ζωντανά των κεφαλαίων 1 ή 3, ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου (ΔΚ 0504 και 0511).
Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα γενικά, σε φυτική νάρκη, σε βλάστηση ή σε άνθηση. Φυτά φυτωρίου, άλλα φυτά και ρίζες κιχωρίου άλλες από τις ρίζες της κλάσης 1212. Άλλα φυτά ζωντανά (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες τους), μοσχεύματα και μπόλια. Λευκό (φύτρα) μανιταριών (Δ.Κ. 0601 και 0602).
Άνθη και μπουμπούκια ανθέων, κομμένα, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά.Φυλλώματα, φύλλα, κλαδιά και άλλα μέρη φυτών, χωρίς άνθη ούτε μπουμπούκια ανθέων, και πρασινάδες, βρύα και λειχήνες, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά. (Δ.Κ. ΕΧ 0603 και ΕΧ 0604).
Λαχανικά, φυτά, ρίζες και κόνδυλοι, βρώσιμα (Δ.Κ. 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713 και 0714).
Καρποί και φρούτα βρώσιμα, φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών και καρπουζιών(Δ.Κ. 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813 και 0814).
Καφές, τσάι, ματέ και μπαχαρικά (Δ.Κ. 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909 και 0910).
Δημητριακά (Δ.Κ. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007 και 1008).
Προϊόντα αλευροποΐας. Άμυλα κάθε είδους (Δ.Κ. 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106 και ΕΧ1108).
Σπέρματα και καρποί ελαιώδεις. Σπέρματα, σπόροι και διάφοροι καρποί (Δ.Κ. 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208 και 1209).
Αρτεμισία, βασιλικός, χαμομήλι, μαντζουράνα η κοινή, μολόχα, δενδρομολόχα, μέντα (δυόσμος) όλων των ποικιλιών, ρίγανη, δενδρολίβανο, φασκόμηλο, τσάϊ του βουνού, δίκταμο, φλαμούρι, ευκάλυπτος, λεβάντα, αγριάδα η ιαματική και λουΐζα, νωπά ή ξερά, έστω και κομμένα, σπασμένα ή σε σκόνη (Δ.Κ. ΕΧ 1211).
Χαρούπια, ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα ή αποξεραμένα, έστω και σε σκόνη. Κουκούτσια και αμύγδαλα καρπών και άλλα φυτικά προϊόντα (στα οποία περιλαμβάνονται και ρίζες κιχωρίου, μη φρυγμένες, της ποικιλίας CICHO‐RIUM INTYBUS SATIVUM), που χρησιμεύουν κυρίως για διατροφή του ανθρώπου και που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού (Δ.Κ. ΕΧ 1212).
Άχυρα και φλοιοί ακατέργαστων δημητριακών, έστω και τεμαχισμένα, αλεσμένα, συμπιεσμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων. Γογγύλια Σουηδίας (γογγυλοκράμβες), τεύτλα κτηνοτροφικά, ρίζες κτηνοτροφικές, χορτονομές (FOIN, LUZERNE), τριφύλλια, κτηνοτροφικά λάχανα, χορτονομές λούπινου, βίκου και παρόμοια κτηνοτροφικά προϊόντα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων (Δ.Κ. 1213 και 1214).
Μαστίχα (λευκή ή μη), ακατέργαστη ή κατεργασμένη. Πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις (Δ.Κ. ΕΧ 1301 και ΕΧ 1302).
Σογιέλαιο, αραχιδέλαιο, λάδι ηλιοτροπίου (ηλιανθέλαιο), λάδι βαμβακιού (βαμβακέλαιο), καλαμποκέλαιο, σησαμέλαιο και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα (Δ.Κ. 1507, 1508, ΕΧ 1512 και ΕΧ 1515).
Ελαιόλαδο και τα κλάσματα του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα. Άλλα λάδια και τα κλάσματα τους, που παίρνονται αποκλειστικά από ελιές, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα και μείγματα από αυτά τα λάδια ή τα κλάσματα με λάδια ή κλάσματα της κλάσης 1509 (Δ.Κ. 1509 και 1510).
Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματα τους, μερικώς ή ολικώς υδρογονωμένα, έστω και εξευγενισμέ‐να, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα. Μαργαρίνη. Μείγματα ή παρασκευάσματα βρώσιμα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσματα διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου 15 (Δ.Κ. ΕΧ 1516 και 1517).
………………

37. Λιπάσματα (Δ.Κ. 3101, 3102, 3103, 3104 και3105).

………..

39. Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της βλάστησης και ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών, απολυμαντικά και παρόμοια προϊόντα που παρουσιάζονται σε μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση ή ως παρασκευάσματα. Εξαιρούνται τα εντομοαπωθητικά, τα απολυμαντικά για οικιακές χρήσεις, τα εντομοκτόνα και κατσαριδοκτόνα που παρουσιάζονται σε φιάλες με προωθητικό αέριο ή σε σκόνη για οικιακές χρήσεις (Δ. Κ. ΕΧ 3808).

……

50. Η παράδοση νερού.

55. Ηλεκτρική ενέργεια (Δ.Κ. 2716), το φυσικό αέριο (Δ.Κ. 2711), καθώς και θέρμανση μέσω δικτύου (τηλεθέρμανση).

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

…………

4.Η παροχή υπηρεσιών για τη γεωργική παραγωγή.

Γ. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αγαθά και υπηρεσίες που δεν εντάσσονται στο παράρτημα αυτό ή για τα οποία υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία ως προς την ένταξή τους στον πίνακα αυτόν, συνεπεία του είδους, του προορισμού, της σύνθεσης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, υπάγονται στον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α…

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ Κ.Ε.Π ΚΑΙ ΤΟ Υπ.Α.Α.Τ Από τα ΚΕΠ θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λαμβάνουν βεβαιώσεις που χορηγεί ο ΕΛΓΑ σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοικητικής Μεταρρύθμισης («Καθορισμός της διαδικασίας εκτύπωσης βεβαιώσεων και πιστοποιητικών αρμοδιότητας ΕΛΓΑ και κατάργηση των υπ’ αριθ. 9924 (ΦΕΚ 684/Β/2003) και υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Ε/8217 (ΦΕΚ 600/Β/2005) κοινών υπουργικών αποφάσεων» – Φ.Ε.Κ Β΄ Αρ. Φύλλου 2252, 19 Αυγούστου 2014) .

Αναλυτικά οι βεβαιώσεις που θα μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι είναι:

Ι. Βεβαιώσεις για φορολογική χρήση

Βεβαίωση αποδοχών οριοδείκτη
Βεβαίωση αποδοχών ανταποκριτή
Βεβαίωση καταβολής ασφαλιστικής εισφοράς
Βεβαίωση επιχορήγησης μέσων ενεργητικής προστασίας
ΙΙ. Βεβαιώσεις καταβολής αποζημιώσεων ΕΛΓΑ‐Ενισχύσεων Κ.Ο.Ε.

Βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων φυτικού ΕΛΓΑ
Βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων ζωικού ΕΛΓΑ
Βεβαίωση καταβολής ενισχύσεων Κ.Ο.Ε.
ΙΙΙ. Ανάλυση αμοιβών συνεργατών ΕΛΓΑ

Ανάλυση αμοιβών οριοδείκτη
Ανάλυση αμοιβών ανταποκριτή
ΙV. Ενημερωτικά δελτία ασφαλιστικών εισφορών

Ασφαλιστική ενημερότητα
Ανάλυση καταβολών ασφαλιστικών εισφορών ενιαία δήλωση καλλιέργειας/ εκτροφής ΕΛΓΑ.
V. ΕΝΙΑΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΕΛΓΑ.»
Για τη διεκπεραίωση των ανωτέρω εκτυπώσεων μέσω ΚΕΠ απαιτείται η επίδειξη των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) έγγραφο αποδεικτικό της ταυτότητας του ενδιαφερόμενου (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης ή ασφαλιστικό βιβλιάριο). Σε περίπτωση κατά την οποία προσέρχεται εκπρόσωπος του δικαιούχου απαιτείται επίδειξη εξουσιοδότησης με βεβαίωση του γνησίου υπογραφής.

β) έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο ΑΦΜ του δικαιούχου.

Οι εκτυπωμένες βεβαιώσεις παραδίδονται στους ενδιαφερόμενους χωρίς να απαιτείται επικύρωση.

1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών

Ο τηλεφωνικός αριθμός “1540” αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες “1540” υπηρεσίες είναι:

Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.

Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)

Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος

Ενημέρωση για:

τις τελευταίες πληρωμές αποζημιώσεων ΕΛΓΑ

τις κρατικές ενισχύσεις ΠΣΕΑ

το στάδιο που βρίσκονται οι δηλώσεις ζημίας

τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές

(απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ.)

Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του Υπ.Α.Α.Τ.

Πηγή: ARTION Α.Ε. © Copyright 2019 | https://www.artion.gr

Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1205/2018 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4172/2013 για τους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα

ΑΡΘΡΑ [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Φoρολογία εισοδήματος αγροτών

Κ.Υ.Α. ΑΡΙΘΜ. 329/78917/2018 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Τροποποίηση της 134430/04.03.2011 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Προσδιορισμός του αγροτικού εισοδήματος» (Β΄ 392).

ΑΡΘΡΑ [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Η φορολογία των Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΑΣ) και των μελών τους

ΠΟΛ.1042/2018 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Φορολογική μεταχείριση των πλεονασμάτων που προέρχονται από τις συναλλαγές Αγροτικού Συνεταιρισμού (ΑΣ) με τα μέλη του και με μέλη – επενδυτές που συναλλάσσονται με τον ΑΣ δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 15 του ν.4015/2011 και του άρθρου 29 του ν.4384/2016

ΑΡΘΡΑ [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Ποιες αγροτικές ενισχύσεις παίζουν ρόλο στην υποχρέωση των αγροτών σε τήρηση βιβλίων από 1/1/2018

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 24/105965/2017 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Ένταξη αγροτών στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες

ΠΟΛ.1156/2017 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 12, 14, 64, 75 και 77 του ν. 4484/2017

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΕΑΦ 1135549 ΕΞ 2017 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Οδηγίες σχετικά με την εκκαθάριση δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2016 λόγω καθυστερημένης ταυτοποίησης των κωδικών 037/038 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: ΔΕΑΦ A 1090127 ΕΞ 2017 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4172/2013 για τους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα

ΑΡΘΡΑ [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Φορολογία αγροτών – Ορισμένα «φλέγοντα» ζητήματα

ΑΡΘΡΑ [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Αγροτική ανάπτυξη. Ίδρυση τράπεζας ειδικού σκοπού και τράπεζας γης

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΕΑΦ Α 1032121 ΕΞ 2017 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Επιβολή τέλους επιτηδεύματος σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έως 100 kw

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΕΑΦ 1000637 ΕΞ 2017 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Παροχή διευκρινίσεων για την ιδιότητα του κατ επάγγελμα αγρότη σύμφωνα με την περ. 1 του άρθ.65 του ν.4389/2016 (Φ.Ε.Κ. 94 Α’)

ΑΤΚΕ 0012249 ΕΞ 2016/446 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Διευκρινίσεις σχετικά με την φορολόγηση των αγροτών

ΑΡΘΡΑ [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Αγρότες: Φορολογία εισοδήματος, Φ.Π.Α (αλλαγές από 1/1/2017) και ασφαλιστικό – 21 πράγματα που πρέπει να προσέξουμε

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 142869/14.10.2016 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Δικαιολογητικά έγγραφα για την καλλιεργητική περίοδο 2016/2017

ΑΡΘΡΑ [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Πρόγραμμα Νέων Αγροτών: Καθυστερήσεις, όροι ένταξης και κριτήρια επιλεξιμότητας

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΑΤΚΕ 0008020 ΕΞ 2016/ 2140/ 5.10.2016 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Φορολογία εισοδήματος αγροτών

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 2027/0007946/ 2016 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από γυναικείους αγροτικούς συνεταιρισμούς

ΠΟΛ.1107/2016 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 112 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α’85) και του άρθρου 44 του ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α’94)

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΕΑΦ Α 1109853 ΕΞ 2016/ 18.7.2016 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Φορολογική αντιμετώπιση της επίμορτης αγροληψίας με τον ν.4172/2013

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΕΑΦ Β’ 1095061 ΕΞ 2016/ 22.6.2016 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Φορολογική μεταχείριση κοινωνίας κληρονόμων που συστάθηκε μετά τον θάνατο αγρότη, με σκοπό την πώληση της αγροτικής παραγωγής του θανόντος

ΑΡΘΡΑ [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Οδηγός φορολογίας αγροτών

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΕΑΦ Α 1083185 ΕΞ 2016/1.6.2016 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Φορολογική αντιμετώπιση των αγροτικών επιδοτήσεων/ενισχύσεων, για τα φορολογικά έτη 2014 και 2015

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΑΤΚΕ 1077989 ΕΞ 2016 /1433/23.5.2015 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Βαρύ το πλήγμα στην εγχώρια παραγωγή αγελαδινού γάλακτος από την επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του φρέσκου γάλακτος – Απάντηση-ερώτηση

ΑΡΘΡΑ [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Οδηγός φορολογίας αγροτών

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΔΕΑΦΒ 1154669 ΕΞ 2015/1.12.2015 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Διευκρινίσεις σε θέματα που αφορούν στον προσδιορισμό της μισθωτικής αξίας ακινήτου που παραχωρείται σε αγρότη με σκοπό την ανέγερση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, με βάση τις διατάξεις της παρ.2α του άρθρου 4 του ν.4061/2012

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 157/2015 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως επαγγελματίας αγρότης, κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 1 του ν. 3874/2010, ο συνταξιούχος του ΟΓΑ με αναπηρία τουλάχιστον 67%. Οι φοιτητές και οι στρατιώτες που υπηρετούν την στρατιωτική των θητεία, μπορούν, εφόσον έχουν και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του άρθρου 2 του ν. 3874/2010, να χαρακτηρισθούν ως επαγγελματίες αγρότες

ΑΡΘΡΑ [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Η φορολογία εισοδήματος των αγροτών

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΔΕΑΦ Α 1081788 ΕΞ 2015/16.6.2015 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης για πρόωρη παύση της γεωργικής δραστηριότητας

ΠΟΛ.1120/15.6.2015 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν.4328/2015 περί τροποποίησης των διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013)

ΠΟΛ.1116/10.6.2015 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Διευκρινίσεις σχετικά με τον προσδιορισμό του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα

ΑΡΘΡΑ [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

«Οδηγός Φορολογίας Αγροτών» – Η «ομίχλη» συνεχίζεται …..

ΠΟΛ.1041/4.2.2015 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Φορολογική αντιμετώπιση αγροτικού εισοδήματος, από 01.01.2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013

ΑΡΘΡΑ [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Φορολογία αγροτών – «Οδηγός Φορολογίας Αγροτών»

ΑΡΘΡΑ [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Φορολογία αγροτών – Εκκρεμότητες, επιχορηγήσεις και ειδικά φορολογικά θέματα

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3715/110509/5.9.2013 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Προσωρινά έκτακτα μέτρα στήριξης παραγωγών ορισμένων φρούτων και λαχανικών

AΡ. ΠΡΩΤ.: 3672/109689/3.9.2014 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Θέσπιση προσωρινών εκτάκτων μέτρων παραγωγών ροδάκινων και νεκταρινιών

ΑΡΘΡΑ [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Φορολογία αγροτών: Η εφαρμογή του φορολογικού συντελεστή (13% ή 26%) και άλλα εκκρεμή ζητήματα

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Δ12 Α 1109216 ΕΞ 24.7.2014 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθ. 29 παρ. 3 του ν.4172/2013)

ΑΡΘΡΑ [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Αγρότες – Οδηγός φορολογίας – Φ.Π.Α. – Μετά τις τροποποιήσεις του ν. 4254/2014

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Δ12 Α 1058593 ΕΞ 7.4.2014 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Προσδιορισμός ακαθαρίστων εσόδων

ΠΟΛ.1077/14.3.2014 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Έγκριση πινάκων γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013)

ΑΡΘΡΑ [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Τήρηση βιβλίων και φορολογία αγροτών – Υποχρεώσεις Μαρτίου 2014 (Προσπάθεια προσανατολισμού στην ομίχλη)

ΠΟΛ.1053/17.2.2014 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος των αγροτών κατά τα πρώτα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ

ΑΡΘΡΑ [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Αγρότες του ειδικού καθεστώτος (Μη υπόχρεοι στην τήρηση βιβλίων) – Ισχύον καθεστώς από 1-1-2014

ΑΡΘΡΑ [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Φορολογία αγροτών – Θέματα και προβληματισμοί

ΑΡΘΡΑ [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Αγρότες – Συνοπτικός οδηγός φορολογίας και τήρησης λογιστικών βιβλίων

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Δ12 Α 1154855 ΕΞ 10.10.2013 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Φορολογική αντιμετώπιση αγροτικών επιδοτήσεων

ΠΟΛ.1082/28.3.2012 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Έγκριση πινάκων γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης για το οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011)

ΣΤΕ 511/2012 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Φορολογία γονικών παροχών αγρότη. Ο αποκτών γεωργική ή κτηνοτροφική έκταση απαλλάσσεται του φόρου γονικής παροχής, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του νόμου 814/178 προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων, και η προσωπική και κατά κύριο επάγγελμα απασχόληση του αποκτώντος την έκταση με τη γεωργία, έστω και αν αυτός χρησιμοποιεί και μέλη της οικογένειάς του ή και ξένους τρίτους εργάτες. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό της έννοιας της κατά κύριο επάγγελμα απασχόλησης με τη γεωργία, δεν λαμβάνεται αποκλειστικώς υπόψη το ύψος των εισοδημάτων που αποκομίζει από την ενασχόλησή του με αυτήν ο αποκτών γεωργική ή κτηνοτροφική έκταση, αλλά, προεχόντως, η διαρκής και συστηματική ενασχόλησή του με αυτήν, έστω και αν τα προερχόμενα από αυτήν εισοδήματα δεν αποτελούν το κύριο ή το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του

ΠΟΛ.1040/24.3.2009 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Έγκριση πινάκων γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης για το οικονομικό έτος 2009 – χρήση 2008

1081705/1458/Α0012/26.8.2008 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Κοινοτικές ενισχύσεις αγροτών.

1068121/1270/Α0012/18.7.2008 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Κοινοτικές ενισχύσεις αγροτών.

1086580/1664/Α0012/4.10.2007 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Φορολογία ωφέλειας από μεταβίβαση αγροτικού αυτοκινήτου.

1060084/1174/Α0012/276.6.2007 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Προσδιορισμός αγροτικού εισοδήματος.

1019614/368/Α0012/30.3.2007 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Αντικειμενικός προσδιορισμός γεωργικού εισοδήματος των μελισσοκόμων.

1009381/195/Α0012/29.3.2007 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Χαρακτηρισμός εισοδήματος αγρότη που διαθέτει τα προϊόντα του από δικό του εστιατόριο.

ΠΟΛ.1032/23.2.2007 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Κοινοποίηση της 53437/22.9.2006 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με την απόδοση στη Δ.Ο.Υ. της εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α για το βαμβάκι

1047067/967/Α0012/13.2.2007 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

ΠΟΛ.1117/29.9.2006 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Τέλη κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτ/των κατόχων αγροτικών μηχανημάτων.

ΠΟΛ.1208/31.7.2002 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για εισοδήματα από γεωργικές εκμεταλλεύσεις

ΠΟΛ.1233/10.10.2001 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Προσδιορισμός καθαρού γεωργικού εισοδήματος από εκμετάλλευση ελαιόδεντρων διάσπαρτα φυτευμένων

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 1025097/4431/2000 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Φορολογική μεταχείριση ωφέλειας (υπεραξίας) από τη μεταβίβαση αγροτικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης

ΠΟΛ.1179/2.9.1999 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Γνωστοποίηση της τιμής παρέμβασης για το κοινό παρθένο ελαιόλαδο οξύτητας 2-3,3%, ελαιοκομικού έτους 1999-2000, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας στο παραγόμενο λάδι

ΠΟΛ.1152/22.7.1999 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος με βάση το συνενωμένο Δελτίο Αποστολής – Τιμολόγιο Αγοράς αγροτικών προϊόντων – Τρόπος έκδοσης των στοιχείων αυτών

Φ1047/681/30.12.1998 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Τροποποίηση της υπ αριθ. 1039180/1992/545/Α0014/ΠΟΛ.1108/29.3.1996 ΚΥΑ “Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία επιστροφής ποσοστού ΕΦΚ που αναλογεί στο πετρέλαιο κίνησης, που χρησιμοποιείται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων

ΠΟΛ.1292/26.11.1998 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Συμπλήρωση και τροποποίηση πίνακα περιοχών στις οποίες διενεργήθηκε, με μέριμνα του Δημοσίου, ομαδική καταπολέμηση του δάκου της ελιάς, κατά το ελαιοκομικό έτος 1998-1999

ΠΟΛ.1279/13.11.1998 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Πρόσθετες διευκρινίσεις για την εφαρμογή της υπ αριθ.1071908/1159/Α0012/ΠΟΛ.1176/17.6.1998 διαταγής μας, που αφορά τη φορολογική μεταχείριση των χρηματικών ποσών που καταβάλλονται από τους αγρότες για αγορά επενδυτικών αγαθών που προορίζονται για τις ανάγκες αγροτικής εκμετάλλευσης

ΠΟΛ.1231/7.9.1998 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 2, άρθρου 64 του Ν.2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α/27.8.1998) – Φορολογικές ρυθμίσεις για μεταβιβάσεις αγροτικών εκτάσεων

ΠΟΛ.1205/21.7.1998 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Απαλλαγή αγροτών στη φορολογία κεφαλαίου – Κοινοποίηση σχετικών διατάξεων των Ν.2520/1997, Ν.2538/1997 και Ν.2601/1998

ΠΟΛ.1138/12.5.1998 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Επιστροφή ΦΠΑ που αναλογεί στο ποσό της συνυπευθυνότητας που παρακρατείται από τους βαμβακοπαραγωγούς

ΠΟΛ.1038/10.2.1998 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Ποσά φόρου που καταβάλλουν από 1.1.1998 οι παραγωγοί αγροτικών προϊόντων – αποκλειστικά λιανοπωλητές σε κινητές λαϊκές αγορές που η άδειά τους εκδίδεται ή ανανεώνεται για χρονικό διάστημα μέχρι 6 μήνες

ΠΟΛ.1144/24.4.1997 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Αύξηση αποζημίωσης συνεταιριστικών οργανώσεων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιστροφής του Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος

ΠΟΛ.1121/4.4.1997 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Νέο έντυπο για την επιστροφή του ΦΠΑ και του ΕΦΚ στους αγρότες του Ειδικού Καθεστώτος

ΠΟΛ.1247/3.9.1996 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά την είσπραξη επιδοτήσεων ή αποζημιώσεων γεωργικής παραγωγής

ΠΟΛ.1108/29.3.1996 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία επιστροφής ποσοστού Ε.Φ.Κ. Που αναλογεί στο πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιείται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων

ΠΟΛ.1304/30.11.1995 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 89 του v.2238/1994 για την είσπραξη επιδοτήσεων ή αποζημιώσεων γεωργικής παραγωγής

ΠΟΛ.1233/11.9.1995 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Κοινοποίηση της 262/1995 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ., σχετικά με την επιβολή εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. στην κοινοτική επιδότηση που δίδεται στους παραγωγούς σύσπορου βαμβακιού

ΠΟΛ.1178/29.6.1995 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Χορήγηση πιστοποιητικών ακαθάριστων εσόδων στους αγρότες, που παράγουν ευπαθή αγροτικά προϊόντα.

ΠΟΛ.1147/1.6.1995 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 89 του v.2238/1994 , για τη μεταβίβαση γεωργικής γης από αγρότες

ΠΟΛ.1110/7.4.1995 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Φορολογία γεωργικού εισοδήματος

ΠΟΛ.1079/21.3.1995 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Αντικειμενικός προσδιορισμός του γεωργικού εισοδήματος

ΠΟΛ.1093/3.3.1993 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Αύξηση αποζημίωσης συνεταιριστικών οργανώσεων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιστροφής του Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος.

ΠΟΛ.1239/4.11.1992 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Η εισφορά δακοκτονίας έτους 1992 – 93

ΠΟΛ.1143/5.8.1992 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

«Οδηγίες και διευκρινίσεις για τον προσδιορισμό του ακαθαρίστου φορολογητέου εισοδήματος που προκύπτει από αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

ΠΟΛ.1138/24.7.1992 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης για πρόωρη παύση της γεωργικής δραστηριότητας.

ΠΟΛ.1097/12.5.1992 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Κοινοποίηση ορισμένων άρθρων του Ν.1790/1988, όπως ισχύει

ΠΟΛ.1063/24.2.1989 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Καθορισμός μοναδικών συντελεστών καθαρού εισοδήματος των γεωργικών επιχειρήσεων που εφαρμόζονται στο ακαθάριστο εισόδημά τους.

Φ.Π.Α.

ΔΕΔ 1739/2018 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Η μετακίνηση αγροτικών μηχανημάτων (τρακτέρ) από την Βουλγαρία στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 24 μηνών συνιστά ενδοκοινοτική απόκτηση

ΑΡΘΡΑ [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Ειδικό καθεστώς ΦΠΑ αγροτών

ΠΟΛ.1010/2018 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων σχετικά με το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ

ΠΟΛ.1073/2017 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Ρυθμίσεις για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: ΔΕΕΦ Α 1072317 ΕΞ 2017 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Περί μετατάξεων αγροτών του ειδικού καθεστώτος στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΕΕΦ A 1062795 ΕΞ 2017 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Επιβολή προστίμων για μετατάξεις αγροτών του ειδικού καθεστώτος στο κανονικό καθεστώς

ΠΟΛ.1201/2016 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 47 του ν.4410 /2016 σχετικά με το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, και παροχή σχετικών διευκρινίσεων

ΠΟΛ.1199/2016 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Τύπος και περιεχόμενο της «Δήλωσης Αποθεμάτων Μετάταξης» – Έντυπο 012 – Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1191/2016 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Ορισμός του τύπου και του περιεχομένου του ειδικού στοιχείου της παρ. 3 του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α.

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΕΕΦ Α 1167254 ΕΞ 2016 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Από 1.1.2017 μετάταξη από το κανονικό στο ειδικό καθεστώς αγροτών θα πραγματοποιείται με υποβολή δήλωσης από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη αυτής

ΠΟΛ.1058/2016 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Προσδιορισμός συντελεστή Φ.Π.Α. στην πώληση ζωντανών ζώων που προορίζονται για σφαγή και στην πώληση κρέατος

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΕΑΦ Α 1051446 ΕΞ 2016/30.3.2016 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Διευκρινίσεις σχετικά με την αντιμετώπιση του ΦΠΑ στα τιμολόγια δαπανών για τους αγρότες ειδικού καθεστώτος

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΔΕΕΦ Α 1022577 ΕΞ 2016/11.2.2016 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Οδηγίες για την ολοκλήρωση της καταχώρησης αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ αγροτών του ειδικού καθεστώτος, που υποβλήθηκαν το έτος 2015

ΠΟΛ.1021/5.2.2016 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Τροποποίηση της ΠΟΛ 1066/2.4.2013 (ΦΕΚ 753Β’/2.4.2013) απόφασης, όπως ισχύει, για την επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΔΕΕΦ Α 1010632 ΕΞ 2016/25.1.2016 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Διευκρινίσεις ως προς τον χαρακτηρισμό βοτάνων που συσκευάζονται με ιδία μέσα ως βιομηχανικά ή βιοτεχνικά προϊόντα

ΠΟΛ.1149/10.7.2015 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015

ΠΟΛ.1127/3.6.2015 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Τροποποίηση της ΠΟΛ 1066/2.4.2013 (ΦΕΚ 753Β΄/2.4.2013) απόφασης για την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος

ΠΟΛ.1089/20.4.2015 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Τροποποίηση της ΠΟΛ 1066/2.4.2013 (ΦΕΚ 753/Β’/2.4.2013 απόφασης για την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος

ΠΟΛ.1055/27.2.2015 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Δικαίωμα έκπτωσης και επιστροφής ΦΠΑ παγίων Αγροτικών Συνεταιρισμών που προορίζονται για χρήση από τα μέλη τους

ΠΟΛ.1040/4.2.2015 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Τρόπος υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ για πράξεις που διενεργήθηκαν το έτος 2014 από αγρότες φυσικά πρόσωπα

ΑΡΘΡΑ [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Αγρότες – ΠΟΛ 1116/2014 – Μία ταξινόμηση των διευκρινίσεων που δόθηκαν

ΠΟΛ.1116/24.4.2014 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Κοινοποίηση των διατάξεων των Υποπαραγράφων Β.1 και Β.2, παράγραφοι 1 και 2, της Παραγράφου Β’ του άρθρου τρίτου του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α’ 85/7.4.2014) σχετικά με τους αγρότες και παροχή σχετικών διευκρινίσεων

ΠΟΛ.1096/8.4.2014 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Τύπος και περιεχόμενο της «Δήλωσης – Αίτησης και Αναλυτικής Κατάστασης Δικαιολογητικών» (έντυπο 010Α – ΦΠΑ, ΕΚΔΟΣΗ 2014, Φ6 TAXIS) για την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ

ΠΟΛ.1088/1.4.2014 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Επιστροφή ΦΠΑ αγροτών του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Δ15 1052987 ΕΞ 27.3.2014 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Οδηγίες σχετικά με την θεώρηση καταστάσεων απογραφής αποθεμάτων αγροτικών προϊόντων, πρώτων υλών και αγαθών επένδυσης που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000).

ΠΟΛ.1079/19.3.2014 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση – Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013 (ΦΕΚ 3367 Β΄/ 31.12.2013) «Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων των αγροτών του ειδικού καθεστώτος

ΠΟΛ.1071/7.3.2014 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Οδηγίες για την ολοκλήρωση της καταχώρησης αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, που υποβλήθηκαν το 2013 και τις τεχνικές προδιαγραφές ηλεκτρονικού αρχείου που θα υποβάλλεται από τις συνεταιριστικές οργανώσεις με τις αιτήσεις που θα υποβληθούν κατά το τρέχον έτος

ΠΟΛ.1246/13.11.2013 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Οδηγίες για την εφαρμογή της ΠΟΛ.1066/2013 απόφασης σχετικά με την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Δ14Β1125931 ΕΞ 7.8.2013 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ, σύμφωνα με την ΑΥΟ ΠΟΛ. 1066/2013

ΠΟΛ.1075/17.4.2013 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Ε.4. παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/12.11.2012 (ΦΕΚ Α 222) σχετικά με τον κατ’ αποκοπή συντελεστή επιστροφής στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ

ΠΟΛ.1066/2.4.2013 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος

ΠΟΛ.1177/22.8.2012 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την επιστροφή Φ.Π.Α. έτους 2011 στους αγρότες

ΠΟΛ.1097/5.4.2012 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος

ΠΟΛ.1084/30.3.2012 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος

ΠΟΛ.1216/21.10.2011 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την επιστροφή Φ.Π.Α. έτους 2010 στους αγρότες

ΠΟΛ.1175/17.8.2011 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την επιστροφή Φ.Π.Α. έτους 2010 στους αγρότες

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Δ15Β 1113603 ΕΞ 2011/9.8.2011 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Επιστροφή Φ.Π.Α. σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος, οι οποίοι εκδίδουν τιμολόγια για το σύνολο της παραγωγής τους βάσει απόφασης του Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ. 1999/22.7.2011 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Φιλιατρών.

ΠΟΛ.1077/12.4.2011 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Κοινοποίηση διατάξεων της παραγράφου 12 του άρθρου 27 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α/31.3.2011) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ

ΠΟΛ.1051/18.3.2011 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος

ΠΟΛ.1013/26.1.2011 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος με την εφαρμογή του κατ’ αποκοπή συντελεστή 5%

ΑΡΘΡΑ [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Αλλαγές στο ειδικό καθεστώς των αγροτών

ΠΟΛ.1144/20.10.2010 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος για πωλήσεις που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ

ΠΟΛ.1080/31.5.2010 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3610/2007 στην περίπτωση επιστροφής ΦΠΑ σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος χωρίς να υπάρχει δικαίωμα

ΠΟΛ.1045/22.4.2010 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Αύξηση κατ’ αποκοπή συντελεστή επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος

ΠΟΛ.1017/3.3.2010 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Μετάθεση χρόνου υποβολής αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ από τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος

ΠΟΛ.1158/26.11.2008 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Επιβολή κυρώσεων σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος, οι οποίοι έλαβαν επιστροφή Φ.Π.Α. χωρίς να δικαιούνται

ΠΟΛ.1136/14.10.2008 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Ορθή συμπλήρωση του αρχείου των δικαιούχων επιστροφής Φ.Π.Α. καπνοπαραγωγών και βαμβακοπαραγωγών.

ΠΟΛ.1123/28.8.2008 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την επιστροφή Φ.Π.Α. έτους 2007 στους αγρότες

ΠΟΛ.1036/13.2.2008 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 21 του ν.3610/2007 για τη δυνατότητα μετάταξης των αγροτών του ειδικού καθεστώτος στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου

ΠΟΛ.1143/6.12.2007 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Τροποποίηση της ΑΥΟ 024838/1697/292/Β0014/ΠΟΛ.1046/ 8.3.2007, ως προς το χρόνο υποβολής Τροποποιητικών Αιτήσεων και Αναλυτικών Καταστάσεων Δικαιολογητικών για την επιστροφή Φ.Π.Α. έτους 2006, από αγρότες του ειδικού καθεστώτος, λόγω διόρθωσης ποσών που αφορούν τα προϊόντα καπνό και βαμβάκι

ΠΟΛ.1144/6.12.2007 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση του αρχείου των δικαιούχων επιστροφής Φ.Π.Α. καπνοπαραγωγών και βαμβακοπαραγωγών

ΠΟΛ.1058/22.3.2007 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Αύξηση κατ’ αποκοπή συντελεστή επιστροφής Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος για τη φυτική και ζωική παραγωγή.

ΠΟΛ.1053/20.3.2007 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Αύξηση αποζημίωσης συνεταιριστικών οργανώσεων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιστροφής του Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος.

ΠΟΛ.1046/8.3.2007 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Μετάθεση χρόνου υποβολής δικαιολογητικών επιστροφής Φ.Π.Α. από τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος.

ΠΟΛ.1080/18.5.2005 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Παροχή διευκρινίσεων για υπαγωγή στις διατάξεις της κοινής Υπουργικής Απόφασης Π. 2869/1987 των παρελκομένων των γεωργικών ελκυστήρων και λοιπών αγαθών επένδυσης των αγροτικών επιχειρήσεων- του κανονικού καθεστώτος.

ΠΟΛ.1087/10.8.2004 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος με αθεώρητα, εκ παραδρομής, τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων.

ΠΟΛ.1095/31.7.2003 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την επιστροφή Φ.Π.Α έτους 2002 στους αγρότες .

ΠΟΛ.1099/18.7.2003 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος με τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων έτους 2002, που αναγράφουν την αξία της συναλλαγής σε δραχμές.

ΠΟΛ.1123/17.4.2002 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης � δήλωσης και αναλυτικής κατάστασης δικαιολογητικών για την επιστροφή ΦΠΑ και ΕΦΚ πετρελαίου κίνησης στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος για το έτος 2001

ΠΟΛ.1178/11.7.2001 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, με τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων τα οποία φέρουν διάτρηση του έτους 1996

ΠΟΛ.1207/24.7.1997 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος με βάση το συνενωμένο Δελτίο Αποστολής – Τιμολόγιο

ΠΟΛ.1130/16.4.1996 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του Ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ με βάση αθεώρητα εκ παραδρομής τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων

ΠΟΛ.1153/13.8.1992 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Συμπληρωματικές οδηγίες για την επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες.

Π.2070/20.3.1987 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Φ.Π.Α στις πράξεις επί αυτούσιων αγροτικών προϊόντων, που ενεργούνται α­πό τις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις.

Φορολογία Κεφαλαίου

ΠΟΛ.1087/16.4.2015 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Απόδειξη αγροτικής ιδιότητας για τη χορήγηση αγροτικής απαλλαγής

ΠΟΛ.1198/22.10.2012 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Σχετικά με την ευθύνη των διοικούντων την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών για τα χρέη αυτής από παρακρατούμενους φόρους και Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (ΦΜΑΠ)

Κ.Β.Σ.

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Δ15Β/1056740/ΕΞ2011/11.4.2011 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας του ΟΓΑ από αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ που πωλούν τα προϊόντα τους σε λαϊκές αγορές

ΠΟΛ.1038/22.2.2011 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Συμψηφισμός ανταπαιτήσεων για συναλλαγές μεταξύ αγροτικών συνεταιρισμών και παραγωγών – μελών τους. Διευκρινίσεις

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Δ15Β 1014946 ΕΞ 28.1.2011 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Έκδοση φορολογικών στοιχείων, για αγοραπωλησίες αγροτικών προϊόντων

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:Δ15Β 1010860 ΕΞ 21.1.2011 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Έκδοση συνενωμένου στοιχείου δελτίου αποστολής – τιμολογίου, για αγορές ζώντων ζώων προς σφαγή, από κτηνοτρόφους του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Δ15Β 1010686 ΕΞ 20.1.2011 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Παρέχονται πληροφορίες αναφορικά με το ειδικό στοιχείο παράδοσης αγροτικών προϊόντων

ΑΡΙΘΜ. Δ15Α 1167842 ΕΞ 14.12.2010 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Υποχρεώσεις ιδιωτικού υπαλλήλου από πλευράς διατάξεων ΚΒΣ, για έκδοση βιβλίου

ΠΟΛ.1145/20.10.2010 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Αντιμετώπιση πρακτικών θεμάτων ένταξης στη δεύτερη κατηγορία τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ. του πωλητή αγροτικών προϊόντων στις κινητές λαϊκές αγορές ή πλανοδίως καθώς και του αγρότη που πωλεί τα προϊόντα του στις λαϊκές αγορές

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:Δ15Β 1132965 ΕΞ 12.10.2010 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Καταλογισμός παραβάσεων για τη λήψη εικονικών στοιχείων από αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Δ15Β/1095476/ΕΞ2010/16.7.2010 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Έκδοση δελτίων αποστολής – τιμολογίων (πώλησης), από αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1065/18.5.2010 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Ένταξη στη δεύτερη κατηγορία τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ., του πωλητή αγροτικών προϊόντων στις κινητές λαϊκές αγορές ή πλανοδίως

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:Δ15 1119940 ΕΞ 15.12.2009 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Υποχρέωση διαφύλαξης φορολογικών στοιχείων από αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. Μη διαφύλαξη Φ.Τ.Μ. – Πλήθος παραβάσεων

1084215/404/0015/7.10.2009 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Έκδοση φορολογικών στοιχείων για παραλαβή – διακίνηση αγροτικών προϊόντων, από τις εγκαταστάσεις παραγωγού, με σκοπό την αγορά και πώληση αυτών

1101359/569/0015/20.10.2008 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Σχετικά με επιβολή προστίμου σε περίπτωση νόθευσης τιμολογίων αγοράς αγροτικών προϊόντων από αγρότη του ειδικού καθεστώτος

1100365/549/0015/6.10.2008 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Σχετικά με επιβολή προστίμου σε περίπτωση νόθευσης τιμολογίων αγοράς αγροτικών προϊόντων από αγρότη του ειδικού καθεστώτος

ΠΟΛ.1110/28.7.2008 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Αποστολή αγροτικών και λοιπών αγαθών στο εξωτερικό προς πώληση για λογαριασμό επιτηδευματία που εδρεύει στην Ελλάδα

1047376/310/0015/25.5.2007 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Εφαρμογή ή μη των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του ν. 2992/2002, για συναλλαγές με αγρότες.

1108088/925/0015/22.12.2006 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Έκδοση πιστωτικού τιμολογίου για επιστροφή αγροτικών προϊόντων.

1059701/472/0015/13.7.2006 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Έκδοση φορολογικών στοιχείων από αγρότη του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.

1060741/180/0015/29.6.2006 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Επιστροφή ή μη Ε.Φ.Κ. πετρελαίου κίνησης, σε αγρότη του ειδικού καθεστώτος, λόγω έκδοσης εικονικών ως προς το πρόσωπο του εκδότη τιμολογίων από έμπορο αγοραστή, των παραγομένων αγροτικών προϊόντων του.

1098881/697/0015/3.2.2006 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Έκδοση ή μη δελτίου ποσοτικής παραλαβής για αγορά αγροτικών Προϊόντων.

ΠΟΛ.1165/22.5.1997 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Επιστροφή Φ.Π.Α. που αναλογεί στο ποσό της συνυπευθυνότητας που παρακρατείται από τους βαμβακοπαραγωγούς

ΠΟΛ.1148/30.5.1995 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Θεώρηση των τιμολογίων που εκδίδονται, για την αγορά αγροτικών προϊόντων, προς αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.

Είσπραξη δημοσίων Εσόδων

ΑΡΙΘΜ. 4204/136049/12.12.2016 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρατύπως καταβληθέντων ποσών και οφειλών Οικονομικού Έτους 2016, μέσω συμψηφισμού, στο πλαίσιο των καθεστώτων στήριξης που εφαρμόζεται το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου

Κ.Υ.Α. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: ΔΕΦΚΦ Α 1141582 ΕΞ 2016 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιούχων προς επιστροφή προσώπων, των ποσοτήτων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, της διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ., και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ Α΄ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία.

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1000731/ 576/ 4.1.2015 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Σχετικά με τις παρακρατήσεις επιστροφής Φ.Π.Α. σε αγρότες για μελλοντικές δόσεις φόρου εισοδήματος και ΕΝ.Φ.Ι.Α.

ΠΟΛ.1067/4.3.2014 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19α του ν.4015/2011 περί «Ευθύνης εκκαθαριστών – Ευθύνης νομικών προσώπων και Διοικήσεων», όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 8 του ν. 4138/2013 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν.4224/2013 (ΦΕΚ 288Α’ /31.12.2013)

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 969/40170/1.4.2013 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 36 παρ. 8 του ν. 4061/2012

AΡΙΘΜ. 3287/127664/17.12.2012 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Ορισμός τιμήματος χρήσης για βοσκότοπους σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του ν. 4061/2012

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Δ.ΤΕΦ/1160386ΕΞ/1.12.2010 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Καθορισμός της διαδικασίας υπαγωγής στη ρύθμιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3877/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 160)

Τέλη και ειδικές Φορολογίες

ΠΟΛ.1196/2018 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2018-2019, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας

Κ.Υ.Α. ΑΡΙΘΜ. 2038/133890/2.12.2015 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Διαδικασία είσπραξης υπέρ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ της ειδικής εισφοράς 0,75 % κατά μέγιστο επί της ανά κιλό τιμής του εισκομιζόμενου γάλακτος

ΠΟΛ.1241/18.11.2014 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Κοινοποίηση πίνακα περιοχών στις οποίες διενεργήθηκε με μέριμνα του Δημοσίου ομαδική καταπολέμηση δάκου της ελιάς κατά το ελαιοκομικό έτος 2014 – 2015

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Δ5Α 1075658 ΕΞ 15.5.2014 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Ανανέωση της ισχύος της απόφασης της επιστροφής του Ε.Φ.Κ. (Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης) στους δικαιούχους από την χρησιμοποίηση πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία

Κ.Υ.Α. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: ΔΕΦΚ Α 5011386 ΕΞ 13.5.2014 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιούχων προς επιστροφή προσώπων, των ποσοτήτων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, της διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ., και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001(Φ.Ε.Κ. 265/Α΄) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία

ΠΟΛ.1203/28.8.2013 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2013 – 2014, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας

ΠΟΛ.1068/5.4.2011 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Μη απόδοση της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. στις Δ.Ο.Υ.

ΠΟΛ.1116/29.7.2010 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2010 – 2011, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας

ΠΟΛ.1139/3.11.2009 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Κοινοποίηση πίνακα περιοχών στις οποίες διενεργήθηκε με μέριμνα του Δημοσίου ομαδική καταπολέμηση δάκου της ελιάς κατά το ελαιοκομικό έτος 2009 – 2010

ΠΟΛ.1132/1.10.2009 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Κοινοποίηση «Εγκυκλίου 27» του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)

ΠΟΛ.1146/6.11.2008 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Κοινοποίηση πίνακα περιοχών στις οποίες διενεργήθηκε με μέριμνα του Δημοσίου ομαδική καταπολέμηση δάκου της ελιάς κατά το ελαιοκομικό έτος 2008 – 2009

ΠΟΛ.1100/15.7.2008 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2008 – 2009, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας

ΠΟΛ.1129/5.11.2007 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Κοινοποίηση πίνακα περιοχών στις οποίες διενεργήθηκε με μέριμνα του Δημοσίου ομαδική καταπολέμηση δάκου της ελιάς κατά το ελαιοκομικό έτος 2007 – 2008

ΠΟΛ.1138/1.11.2005 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Κοινοποίηση πίνακα περιοχών στις οποίες διενεργήθηκε με μέριμνα του Δημοσίου ομαδική καταπολέμηση δάκου της ελιάς κατά το ελαιοκομικό έτος 2005 – 2006 .(Υπ. Οικ. 1103021).

ΠΟΛ.1106/19.7.2005 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

(Αρ. Πρ.1071576/525) Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2005 – 2006, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας.

ΠΟΛ.1274/12.12.2002 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

«Τέλη κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. Αυτοκινήτων κατόχων Αγροτικών Μηχανημάτων».

ΠΟΛ.1195/12.7.1995 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Μη υπαγωγή στην εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α. των κορμών ξύλων καρυδιάς

ΠΟΛ.1133/31.3.1993 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Υπόχρεος σε καταβολή της εισφοράς υπέρ ΕΛ�ΓΑ, κατά την πώληση αγροτικών προϊόντων από τρίτο για λογαριασμό των παραγωγών.

ΠΟΛ.1089/10.3.1993 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Μη υπαγωγή των σαλιγκαριών στην εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α.

ΠΟΛ.1229/19.10.1992 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Μη υπαγωγή των μανιταριών στην εισφορά υπέρ ΕΛ.ΓΑ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Σ.4309/159/1.12.1983 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 102 του Ν. 1402/1983 «Προσαρμογή της Τελωνειακής και Δασμολογικής Νομοθεσίας στο δίκαιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Ο.Κ.)»

Ελεγχος – Πρόστιμα – ΣΔΟΕ

ΠΟΛ.1092/27.4.2011 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 παρ. 1 του Ν. 2523/97 σε βάρος αγροτών του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Ν. 2859/2000

Ασφαλιστικά – ΙΚΑ – ΤΕΒΕ – Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Φ.10070/ ΟΙΚ.59667/ 2173/ 2016 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν.4387/2016 (Α’ 85), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παρ.4 , 5, 6 και 7 του άρθρου 1 του ν.4425/2016 (Α 183)

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Φ. 80000/ΟΙΚ. 23638/978/ 2016 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν.4387/2016 (Α’ 85)

Ι.Κ.Α. ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Γ36/02/305/ 6.6.2016 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Εφαρμογή επιτοκίου στις ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές οφειλετών Ο.Γ.Α.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο.Γ.Α. 1/15.2.2016 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Ηλεκτρονική συμπλήρωση του «Δελτίου Απογραφής – Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης» για εγγραφή στα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΟΓΑ

Κ.Υ.Α. ΑΡΙΘΜ. Φ15/8/ 4588/ 18.2.2016 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Συμπλήρωση της αριθμ. Α1/387/2.12.1986 (Β΄ 848) κοινής υπουργικής απόφασης «Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση των παροχών του ΟΓΑ» και τροποποίηση της ΔΙΑΔΠ/Ε/10264 (ΦΕΚ 726/Β/2003) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων − ΟΓΑ που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο.Γ.Α. 7/30.10.2015 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Αναγνώριση χρόνου Δημόσιας Υπηρεσίας ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο.Γ.Α. 6/30.9.2015 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Συνταξιοδότηση λόγω γήρατος στο 62ο έτος με σαράντα (40) έτη ασφάλισης – Δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικών χρόνων

Κ.Υ.Α. ΑΡΙΘΜ. 6655/82133/23.7.2015 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Τροποποίηση της αριθμ. 425/42522/20−5−2013 (Β΄ 1239) κοινής υπουργικής απόφασης, «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του Νόμου 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ι.Κ.Α. ΑΡ. 12/18.3.2015 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Φ.10034/48417/1280/6.3.2015 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Σχετικά με την εφαρμογή της παρ.3, άρθρου 18 του ν.4302/2014 (ΦΕΚ.225 Α)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ι.Κ.Α. ΑΡ. 1/12.1.2015 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Σχετικά με τον χαρακτηρισμό προσώπων με χρόνο ασφάλισης πριν την 1/1/1993 στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) ως «παλαιών» ή «νέων» ασφαλισμένων

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Φ 10023/ΟΙΚ.40279/1582/12.11.2014 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 61 ν. 4277/2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο.Γ.Α. ΑΡΙΘΜ. 2/4.9.2014 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Δικαιούχοι, διαδικασίες και δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση της παροχής των εξόδων κηδείας

Ο.Γ.Α. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 449/3.6.2013 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Πληρωμές Ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου Κύριας Ασφάλισης

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Φ10034/ΟΙΚ.13627/351/14.5.2013 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 68 του ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88Α) σχετικά με καταβολή σύνταξης από τον ΟΓΑ σε περίπτωση οφειλής ασφαλιστικών εισφορών

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο.Γ.Α. ΑΡ. 4/30.4.2013 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Ασφάλιση στον ΟΓΑ εργατών γης, οι οποίοι μέσα στο έτος 2012 δεν έχουν πραγματοποιήσει καμία ημέρα εργασίας με εργόσημο

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Φ10034/ΟΙΚ.12579/328/26.4.2013 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 81 του ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88Α), σχετικά με την ασφάλιση εργατών γης για το έτος 2012

ΑΡΙΘ. Φ10034/6263/186/2.4.2013 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Καθορισμός δικαιολογητικών και διαδικασίας ελέγχου για τη συνταξιοδότηση των ανασφαλίστων υπερηλίκων από τον ΟΓΑ και καθορισμός κυρώσεων

ΑΡΙΘΜ. Φ. 10034/ΟΙΚ.4944/155/1.4.2013 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Αναπροσαρμογή Ασφαλιστικών Κατηγοριών Ο.Γ.Α. έτους 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο.Γ.Α. ΑΡ. 2/11.3.2013 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Ένταξη στα Μητρώα Ασφαλισμένων ΟΓΑ των εργατών γης – Έναρξη πλήρους εφαρμογής εργοσήμου για τον ΟΓΑ – Θεώρηση βιβλιαρίων υγείας εργατών γης για το έτος 2013

Ο.Γ.Α. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 58941/4.1.2013 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Θεώρηση βιβλιαρίων υγείας εργατών γης για το έτος 2013

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 52118/7.11.2012 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Διευκρινίσεις και συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την καταγραφή φυσικής παρουσίας των συνταξιούχων του ΟΓΑ και των δικαιούχων οικογενειακών επιδομάτων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο.Γ.Α. ΑΡ. 5/25.9.2012 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Καταγραφή φυσικής παρουσίας των συνταξιούχων του Ο.Γ.Α. και των δικαιούχων οικογενειακών επιδομάτων στις τράπεζες ή στα ΕΛ.ΤΑ. – Έλεγχος Α.Μ.Κ.Α. και Α.Φ.Μ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο.Γ.Α. ΑΡ. 4/2.7.2012 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Διαδικτυακή Εφαρμογή για την άμεση ενημέρωση του ΟΓΑ για τον θάνατο συνταξιούχου

AΡ. ΠΡ.: Φ.10034/9274/134/11.6.2012 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 32 του νόμου 4075/2012 «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο.Γ.Α. ΑΡ. 2/19.4.2012 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Διαδικτυακή εφαρμογή για την έκδοση των Βεβαιώσεων για φορολογική χρήση των ασφαλισμένων του ΟΓΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡ. 20/10.4.2012 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Ασφάλιση: α) μελών Αγροτικών Συνεταιρισμών και β) μελών Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

Κ.Υ.Α. ΑΡΙΘΜ. 235/23719/28.2.2012 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής σε εφαρμογή του νόμου 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα

ΑΡΙΘΜ. Φ. 10034/32110/550/16.2.2012 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Αναπροσαρμογή Ασφαλιστικών Κατηγοριών Ο.Γ.Α έτους 2012

Ο.Γ.Α. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 55269/30.11.2011 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Παράταση της προθεσμίας πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου Κύριας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο.Γ.Α. ΑΡΙΘ. 11/31.10.2011 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Μητρώο Εργοδοτών – Υπόχρεοι εργοδότες για ασφαλιστικές εισφορές Α’ εξαμήνου 2011. Μητρώο Ασφαλισμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3232/2004

AΡ. ΠΡΩΤ.: Φ.10035/ΟΙΚ.21750/804/28.9.2011 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 56 του νόμου 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» – Ασφάλιση Μελών Αγροτικών Συνεταιρισμών

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Φ.10034/OΙΚ.17835/287/28.9.2011 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Γνωστοποίηση διατάξεων (άρ. 83 ν. 3996/2011)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο.Γ.Α. ΑΡΙΘ. 9/12.9.2011 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Εφαρμογή Εργοσήμου – Ασφάλιση στον ΟΓΑ των αυτοτελώς απασχολουμένων εργατών γης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο.Γ.Α. ΑΡΙΘ. 8/5.9.2011 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

α) Αυτεπάγγελτη διαδικασία ρύθμισης οφειλών Κλάδου Κύριας Ασφάλισης β) Πίνακες Υποχρέων καταβολής εισφοράς Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών Α΄ εξαμήνου 2011 – Μητρώα αυτοτελώς απασχολούμενων ασφαλισμένων

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Φ.10034/ΟΙΚ.17835/287/2011 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Γνωστοποίηση διατάξεων (ν. 3996/2011)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡ. 22/7.4.2011 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Φωτοβολταϊκά συστήματα

ΑΡΙΘΜ. Φ10034/135/9/19.1.2011 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Αναπροσαρμογή Ασφαλιστικών Κατηγοριών ΟΓΑ έτους 2011

Κ.Υ.Α. ΑΡΙΘΜ. 309891/14.12.2010 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής του Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ Α 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς των άρθρων 7 και 8 του ίδιου νόμου, υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), και Ασφαλιστική Ενημερότητα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ι.Κ.Α. ΑΡ. 128/29.11.2007 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Ασφάλιση απασχολουμένων στην Αγροτική Οικονομία

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ι.Κ.Α. ΑΡ. 18/9.2.2001 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Παράλληλη ασφάλιση στο ΙΚΑ (ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, ΟΕΕ) αγροτών απασχολουμένων παράλληλα και σε εργασία ασφαλιστέα στο ΙΚΑ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Φ9/29/5.1.2001 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Ασφάλιση αγροτών εποχιακά απασχολούμενων και σε εργασία ασφαλιστέα στο ΙΚΑ

Επενδύσεις – αναπτυξιακά κίνητρα

295/177547/2018 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Ανάθεση στον ΕΛ.Γ.Α. της υλοποίησης του προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων: Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από θεομηνίες (ανεμοστρόβιλοι, κατολίσθηση, πλημμύρες) και δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλες, διακυμάνσεις θερμοκρασίας, ξηρασία, παγετός, υπερβολικές βροχοπτώσεις, υψηλές θερμοκρασίες, χαλάζι, χιονοπτώσεις) κατά τη χρονική περίοδο Ιανουάριος Δεκέμβριος 2017

ΑΡΙΘΜ. 6179/2018 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

1η Τροποποίηση της 13184/29-11-2017 (ΦΕΚ 4328/Β΄/12.12.1017) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ: ΩΟ964653ΠΓ-Φ9Ο) «Λεπτομέρειες εφαρμογής του Μέτρου 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 2020».

Κ.Υ.Α. ΑΡΙΘΜ. 927/2018 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Τροποποίηση της με αριθμ. 24944/20-09-2016 απόφασης των υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναδιάρθρωση των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» (ΦΕΚ Β 3066/26-09-2016)

Κ.Υ.Α. ΑΡΙΘΜ. 131/10607/2018 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

2η Τροποποίηση 4435/144452/22-11-2013 (ΦΕΚ 3078 Β) κοινής υπουργικής απόφασης, σχετικά με τον «Καθορισμό διαδικασίας υπαγωγής αιτήσεων ενίσχυσης μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων σε προγράμματα ενίσχυσης για την περίοδο 2007-2013 καθώς και της διαδικασίας καταβολής των ενισχύσεων στους δικαιούχους» όπως τροποποιημένη ισχύει με την 3467/108942/02.09.2014 (ΦΕΚ 2395 Β)

ΑΡΙΘΜ. 13184/2017 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Λεπτομέρειες εφαρμογής του Μέτρου 9 «Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

ΑΡΙΘΜ. 13214/2017 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Πλαίσιο υλοποίησης υπομέτρου 19.2, του μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των τοπικών προγραμμάτων

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 108204/2017 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Παροχή οδηγιών για τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4399/2016

Κ.Υ.Α. ΑΡΙΘΜ. 108621/17.10.2016 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Καθορισμός ειδικών όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και περιορισμών για την υπαγωγή σε καθεστώτα ενισχύσεων του Ν. 4399/2016 (Α’ 117), επενδυτικών σχεδίων του τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, όπως αυτός ορίζεται στο σημείο 10 του άρθρου 2 του καν. (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της επιτροπής, αποκλειστικά στις περιπτώσεις στις οποίες η ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου

Κ.Υ.Α. ΑΡΙΘΜ. 108612/17.10.2016 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (MME), που μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του Ν. 4399/2016 (Α’ 117) και των προδιαγραφών, πρόσθετων όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε σχετικού θέματος για την παροχή των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια του τομέα αυτού

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 271/15.4.2016 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Τόνωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων του πρωτογενούς τομέα

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 18741/22.9.2014 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Διευκρινίσεις σχετικά με δικαιούχους του Μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων» που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς συνταξιοδότησης από τον ασφαλιστικό τους φορέα

Κ.Υ.Α. ΑΡΙΘΜ. 1545/109527/2014 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4435/144452/22-11-2013 (ΦΕΚ 3078/τ. Β’/04-12-2013) κοινής υπουργικής απόφασης, σχετικά με τον «Καθορισμό διαδικασίας υπαγωγής αιτήσεων ενίσχυσης μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων σε προγράμματα ενίσχυσης για την περίοδο 2007-2013 καθώς και της διαδικασίας καταβολής των ενισχύσεων στους δικαιούχους»

Κ.Υ.Α. ΑΡΙΘ. 6904/14.2.2014 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Καθορισμός των επενδυτικών σχεδίων που αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία των γεωργικών προϊόντων και υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3908/2011

Κ.Υ.Α. ΑΡΙΘΜ. 4435/144452/22.11.2013 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθ. 132480/386/ 10-03-2011 (ΦΕΚ Κ.Υ.Α. 850/τ.Β’/16-05-2011) σχετικά με τον «Καθορισμό διαδικασίας υπαγωγής αιτήσεων ενίσχυσης μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων σε προγράμματα ενίσχυσης για την περίοδο 2007-2013 καθώς και της διαδικασίας καταβολής των ενισχύσεων στους δικαιούχους», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 1187/38812/28-03-2013 (ΦΕΚ 731/τ. Β729-03-2013)

Κ.Υ.Α. ΑΡΙΘ. 10184/13.5.2013 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Ενισχύσεις αγροτών που ασκούν γεωργική δραστηριότητα σε περιοχές Natura 2000 στο πλαίσιο του Μέτρου 213 του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013

ΑΡΙΘΜ. 9175/23.4.2013 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης − φακέλων υποψηφιότητας των από 06.02.2013 προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα μέτρα 311. 312. 313 στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013 (ΠΑΑ 2007−2013)» ΑΞΟΝΑΣ 3 «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

Κ.Υ.Α. ΑΡΙΘ. 1187/38812/28.3.2013 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Τροποποίηση της αριθμ. 132480/386/10−03−2011 (ΦΕΚ 850/Β΄/16−05−2011) σχετικά με τον «Καθορισμό διαδικασίας υπαγωγής αιτήσεων ενίσχυσης μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων σε προγράμματα ενίσχυσης για την περίοδο 2007−2013 καθώς και της διαδικασίας καταβολής των ενισχύσεων στους δικαιούχους»

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 12386/ 6.2.2013 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Διαδικασία μεταβίβασης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης έτους 2013

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10859/ 31.1.2013 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Εγκύκλιος οδηγιών για τη διαδικασία πληρωμής 2ης ή/και 3ης δόσης του Μέτρου 1.1.2. “Εγκατάσταση νέων γεωργών” του Π.Α.Α. 2007-2013

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1616/23.1.2013 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Καθορισμός λεπτομερειών δικαιολογητικών φακέλου πληρωμής για την παραλαβή των επενδύσεων και την καταβολή της αναλογούσας δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης του Μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων»

Κ.Υ.Α. ΑΡΙΘΜ. 1636/115411/9.11.2012 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρειες εφαρμογής του Κοινοτικού προγράμματος «Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης»(Καν. 1217/2009 του Συμβουλίου)

Κ.Υ.Α. ΑΡΙΘΜ. 132480/386/10.3.2011 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθμ. 292313/2622/03-07-09 (ΦΕΚ 1391/13.7.09 τ.Β’) κοινής υπουργικής απόφασης που αφορά στον καθορισμό διαδικασίας υπαγωγής αιτήσεων ενίσχυσης μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων σε προγράμματα ενίσχυσης για την περίοδο 2007-2013 καθώς και της διαδικασίας καταβολής των ενισχύσεων στους δικαιούχους

ΑΡΙΘΜ. 7931/10.6.2009 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Καθορισμός Λεπτομερειών Εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 705/2008 κοινής υπουργικής απόφασης για το Καθεστώς Ενίσχυσης για την Ενθάρρυνση των Επενδύσεων Μικρού Κόστους στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις με στόχο την βελτίωση των συνολικών τους επιδόσεων

Κ.Υ.Α. ΑΡΙΘ. 58606/3.8.1998 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Καθορισμός των Γεωργικών, Κτηνοτροφικών και Αλιευτικών Επιχειρήσεων σύγχρονης τεχνολογίας, που υπάγονται στις ενισχύσεις του Ν. 2601/98

Εργατικά – Απασχόληση

ΑΡΙΘΜ. ΟΙΚ. 39391/838/2018 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Υποχρέωση τήρησης «Βιβλίου Ημερησίων Δελτίων Απασχολούμενου προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία»

Κ.Υ.Α. ΑΡΙΘΜ. Φ10034/25671/764/2017 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Καθορισμός προγραμμάτων Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας έτους 2017

ΑΡΙΘΜ. 1415/80082/ 12.7.2016 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Τροποποίηση της αριθμ. 169653/3.6.2011 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Προσδιορισμός της ετήσιας απασχόλησης στην αγροτική εκμετάλλευση» (Β’ 1181/9.6.2011)

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1324/6.6.2016 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Διαδικασία διαμονής και εργασίας ως εργατών γης πολιτών τρίτων χωρών οι οποίοι διαμένουν μη νόμιμα στην Χώρα

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1208/6.6.2016 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Εφαρμογή διαδικασίας αδειοδότησης για εργασία, ασφάλισης και φορολόγησης αλλοδαπών εργατών γης τρίτων χωρών, που δεν διαθέτουν άδεια παραμονής

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Α2-757/12.8.2014 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εμπορίου

ΑΡΙΘΜ. 30725/587/5.2.2013 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Καθορισμός Προγραμμάτων και αριθμού δικαιούχων Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας έτους 2013

ΟΓΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Ή ΣΤΑ ΕΛ.ΤΑ. – ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΜΚΑ ΚΑΙ ΑΦΜ.

ΑΡΙΘΜ. 169653/3.6.2011 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Προσδιορισμός της ετήσιας απασχόλησης στην αγροτική εκμετάλλευση

AΡ. ΠΡ.: Φ.10035/12393/739/23.6.2010 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 3846/2010 (Φ.Ε.Κ. 66 Α΄) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις», σχετικά με θέματα ασφάλισης επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων σε περιοχές με ειδικά πληθυσμιακά κριτήρια.

Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

«Ρυθμίσεις για την ίδρυση και λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων»

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 277/2017 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Υπαγωγή Αγροτικού Συνεταιρισμού (Α.Σ.) σε καθεστώς εκκαθάρισης – Ζητήματα σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 27 παρ. 15 του Ν 4389/2016 και την τύχη των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης που λήφθηκαν σε βάρος του

Τελωνεία – Ειδικ. φόροι

ΑΡΙΘΜ. Δ.Ο.Δ. Α 4026384 ΕΞ 2016 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Ανανέωση της ισχύος της απόφασης της επιστροφής του Ε.Φ.Κ. (Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης) στους δικαιούχους από την χρησιμοποίηση πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΕΦΚΦ 1148481 ΕΞ 2016 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Κοινοποίηση της ΚΥΑ αναφορικά με το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΑΤΚΕ 1037522 ΕΞ 2016/ 845/ 4.3.2016 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Σχετικά με τη μη χορήγηση της επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου για τα έτη 2013 και 2014 σε αγρότες

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Γ3Α 716/16956/11.2.2015 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Εφαρμογή Υ.Α. σχετικά με την ταξινόμηση μικρών (μικρότερο από 19kW) αγροτικών μηχανημάτων που εισάγονται από τρίτες χώρες

ΑΡΙΘΜ. Γ3Α 1442/152521/2.12.2014 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Ταξινόμηση αγροτικών μηχανημάτων με κινητήρες πετρελαίου κάτω των 19 kW

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Δ17Ε 5019272 ΕΞ 8.8.2014 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Κοινοποίηση της ΠΟΛ.1081/19.03.2014 Α.Υ.Ο περί κατάργησης της υποχρέωσης θεώρησης βιβλίων και στοιχείων για σκοπούς ΦΠΑ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΕΦΚ Α 5043180 ΕΞ 18.12.2013 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Κοινοποίηση της υπ. αριθμ. ΔΕΦΚΑ5042619ΕΞ2013/11-12-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3173/Β)

Κ.Υ.Α. ΑΡΙΘ. ΔΕΦΚ Α 5042619 ΕΞ 11.12.2013 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚ Α 5007302 ΕΞ2013/26−02−2013 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 451 Β΄) «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιούχων προς επιστροφή προσώπων, των ποσοτήτων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, της διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ., και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/01 (Φ.Ε.Κ. 265/Α΄) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία»

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΕΦΚ Α 5035141 ΕΞ 1.10.2013 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Κοινοποίηση της τροποποίησης της υπ. αριθμ. ΔΕΦΚΑ5007302ΕΞ2013/26-02-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 451/Β) αναφορικά με την επιστροφή Ε.Φ.Κ. για το πετρέλαιο κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΦΚ Α 5034466 ΕΞ 25.9.2013 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚ Α 5007302 ΕΞ2013/26−02−2013 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 451/Β΄) «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιούχων προς επιστροφή προσώπων, των ποσοτήτων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, της διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ., και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/01 (Φ.Ε.Κ. 265/Α΄) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία»

ΑΡΙΘ. ΔΕΦΚ Α 5007302 ΕΞ 26.2.2013 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιούχων προς επιστροφή προσώπων, των ποσοτήτων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, της διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ., και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 2960/01 (Φ.Ε.Κ. 265/Α΄) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία

ΑΡΙΘΜ. Δ5 1035976 ΕΞ 26.2.2013 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Ανανέωση της ισχύος της απόφασης της επιστροφής του Ε.Φ.Κ. (Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης) στους δικαιούχους από την χρησιμοποίηση πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΔΕΦΚ Α 5046754 ΕΞ 13.12.2012 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Κοινοποίηση τροποποίησης της ΔΕΦΚ Α 5036259 ΕΞ 2012/21-09-2012 ΚΥΑ αναφορικά με την επιστροφή Ε.Φ.Κ. για το πετρέλαιο κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία

Κ.Υ.Α. ΑΡΙΘΜ. ΔΕΦΚ Α 5045786 ΕΞ 4.12.2012 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚ Α 5036259 ΕΞ2012/21−09−2012 κοινή Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2573/Β΄) «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιούχων προς επιστροφή προσώπων, των ποσοτήτων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, της διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ., και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 2960/2001 (Φ.Ε.Κ. 265/Α΄) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία»

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΔΕΦΚ Α 5036588 ΕΞ 25.9.2012 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Κοινοποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης αναφορικά με την επιστροφή Ε.Φ.Κ. για το πετρέλαιο κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΦΚ Α 5036259 ΕΞ 21.9.2012 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιούχων προς επιστροφή προσώπων, των ποσοτήτων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, της διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ., και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Φ.Ε.Κ. 265/Α’) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία.

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΦΚ Α 5031950 ΕΞ 20.7.2011 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιούχων προς επιστροφή προσώπων, των ποσοτήτων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, της διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ., και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/01 (Φ.Ε.Κ. 265/Α΄) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Δ19Α 5007039 ΕΞ 14.2.2011 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Κοινοποίηση εγγράφου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σχετικά με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει την εισαγωγή αγροτικών μηχανημάτων

Κ.Υ.Α. AΡΙΘΜ. ΔΕΦΚ/5036548/ΕΞ2010/2.9.2010 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιούχων προς επιστροφή προσώπων, των ποσοτήτων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, της διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ., και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/01 (Φ.Ε.Κ. 265/Α΄) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία

5032354/5081/12.8.2009 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιούχων προς επιστροφή προσώπων, των ποσοτήτων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, της διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ., και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Φ.Ε.Κ. 265/Α΄) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 612/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 7ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τα γεωργικά προϊόντα (αναδιατύπωση)

Λοιπά

838/51008/2019 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Μέτρα ελέγχου της αγοράς του γάλακτος

18920/2019 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Διαδικασία υποβολής και εξέτασης αιτήσεων αναθεώρησης για τη χορήγηση δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα έτους 2018

80/26402/8.2.2019 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Λειτουργία Ψηφιακής Υπηρεσίας για τη διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων

123/22078/2019 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή διατάξεων του καν. (ΕΕ) 1379/2013 σχετικά με τη λειτουργία Οργανώσεων Παραγωγών προϊόντων υδατοκαλλιέργειας

32/15688/2019 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Καθορισμός διαδικασιών απασχόλησης στο Πλαίσιο εφαρμογής της δράσης 1.1.1 «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Μέτρου Μ01 («Δράσεις μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης»), του ΠΑΑ 2014-2020, για τους δικαιούχους του Υπομέτρου 6.1 των οποίων οι πράξεις έχουν ενταχθεί και θα ενταχθούν για πρώτη φορά στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020 και για τους δικαιούχους του Υπομέτρου 6.3 των οποίων οι Πράξεις θα ενταχθούν στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020».

144/15067/2019 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Άμεση προμήθεια μικρών ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό στον τελικό καταναλωτή ή στα τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα τον τελικό καταναλωτή, σε εφαρμογή των παρ. 2 περ. γ΄ και παρ. 3 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 139, 30.4.2004, σ.1)

45/7887/2019 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Τροποποίηση της αριθμ. 158/16825/31-1-2018 απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας, του είδους και του περιεχομένου της πράξης παραχώρησης ή της σύναψης έννομης σχέσης με τρίτους ως προς το μίσθιο και τις εγκαταστάσεις πλωτών μονάδων υδατοκαλλιέργειας»

3168/175299/2018 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Τροποποίηση της 2062/132509/2016 (ΦΕΚ Β΄ 3938) απόφασης «Μορφή, περιεχόμενο, διαδικασία καταγραφής και τήρηση Εθνικού Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών, Κλαδικών Αγροτικών Συνεταιρισμών, Κλαδικών Εθνικών Αγροτικών Συνεταιρισμών, Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων και Ταμείου Αγροτικής Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης, διαδικασία εγγραφής και τακτικών ετήσιων δηλώσεων και κριτήρια αξιολόγησής τους».

2707/144666/2018 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Τρόπος άσκησης κρατικής εποπτείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επί των Αγροτικών Συνεταιρισμών

3139/138938/2018 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Τροποποίηση της αριθμ. 425/42522/20-5-2013 κοινής υπουργικής απόφασης, «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του νόμου 3877/2010 (Α΄ 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα» (Β΄1239)

3730/135719/2018 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Ηλεκτρονικό μητρώο εμπόρων ζώντων ζώων σε συμμόρφωση προς το π.δ. 242/2005 σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο ορισμένων ειδών ζώντων ζώων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την απόφαση 97/12/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε.

3729/135714/2018 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Ηλεκτρονικό μητρώο εμπόρων ζώντων ζώων σε συμμόρφωση προς το π.δ. 308/2000 σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο ορισμένων ειδών ζώντων ζώων σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 64/432/ΕΟΚ και 72/764/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την απόφαση 97/12/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε.

ΑΡΙΘΜ. 2063/108562/2018 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Τροποποίηση της αριθμ. 425/42522/20-5-2013 κοινής υπουργικής απόφασης, «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του ν. 3877/2010 (Α’ 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα» (Β’ 1239).

Κ.Υ.Α. ΑΡΙΘΜ. 12528/2018 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης Ειδικού Σήματος Αγροτουρισμού (Ε.Σ.Α.)

Α2/47266/1651/2018 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Άδειες κυκλοφορίας ΦΙΧ έως 2,5 τόνους σε φυσικά πρόσωπα που αποκτούν και δηλώνουν αγροτικό εισόδημα

Κ.Υ.Α. ΑΡΙΘΜ. 310/85788/2018 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Τροποποίηση της αριθμ. 543/34450/24.3.2017 (Β΄ 1145) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με «Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα»

Κ.Υ.Α. ΑΡΙΘΜ. 1117/52284/2018 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Τροποποίηση της αριθμ. 425/42522/20-5-2013 κοινής υπουργικής απόφασης, «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του νόμου 3877/2010 (Α’ 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα» (Β’1239)

ΑΡΙΘΜ. 656/37132/2018 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Αντικατάσταση του άρθρου 6 της με αριθ. 2062/ 132509/2016 (Β’ 3938) απόφασης «Μορφή, περιεχόμενο, διαδικασία καταγραφής και τήρηση Εθνικού Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών, Κλαδικών Αγροτικών Συνεταιρισμών, Κλαδικών Εθνικών Αγροτικών Συνεταιρισμών, Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων και Ταμείου Αγροτικής Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης, διαδικασία εγγραφής και τακτικών ετήσιων δηλώσεων και κριτήρια αξιολόγησής τους

ΟΠΕΚΕΠΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 19441/2018 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2018 και ενεργοποίησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

«Ελληνικός Οργανισμός Αγροτικής Έρευνας, Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης (ΕΛΓΟ)»

ΑΡΙΘΜ. 12679/2018 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Παράβολο για τις άδειες παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου

ΑΡΙΘΜ. 158/16825/2018 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Καθορισμός της διαδικασίας, του είδους και του περιεχομένου της πράξης παραχώρησης ή της σύναψης έννομης σχέσης με τρίτους ως προς το μίσθιο και τις εγκαταστάσεις πλωτών μονάδων υδατοκαλλιέργειας

ΑΡΙΘΜ. 163/13692/2018 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε εφαρμογή του Καν.(Ε.Ε.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜ. 366/138268/2017 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Εγγραφή στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών του ν. 3955/2011 (Α’ 89)

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 109/122248/2017 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Διευκρινιστική εγκύκλιος σε θέματα εφαρμογής της διαδικασίας έκδοσης άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Α1/79048/67/2017 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Παροχή διευκρινίσεων για τη χορήγηση ΦΙΧ σε πωλητές λαϊκών αγορών

ΑΡΙΘΜ. 2430/110502/2017 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 397/18235/2017 (Β’ 601) «Αρμόδια Αρχή, διαδικασία και δικαιολογητικά αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) και των Ενώσεών τους (Ε.Ο.Π.), καθώς και των Ομάδων Παραγωγών (Ομ.Π)»

ΑΡΙΘΜ.: 7852/88393 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Τροποποίηση της αριθμ. 425/42522/20-5-2013 κοινής υπουργικής απόφασης, «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής, σε εφαρμογή του ν. 3877/2010 (Α’ 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) και Ασφαλιστική Ενημερότητα» (Β’ 1239).

Κ.Υ.Α. ΑΡΙΘΜ. 2128/83966/2017 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την έναρξη λειτουργίας των φυτωριακών επιχειρήσεων μητρικών φυτειών αμπέλου

Κ.Υ.Α. ΑΡΙΘΜ. 940/81279/2017 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Καθορισμός της διαδικασίας, των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων καθώς και των προβλεπόμενων κυρώσεων σε εφαρμογή του άρθρου 17α του ν. 4056/2012 (Α’ 52)

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1032/70098/2017 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1332/93570/23-08-2016 (Β΄ 2848) “Διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών, συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής, κατά την μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης” απόφασης του ΥΠΑΑΤ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 558/39122/05-04-2017 (Β’ 1340) απόφαση του ΥΠΑΑΤ και ισχύει

Κ.Υ.Α. ΑΡΙΘΜ. 646/69401/2017 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Καθορισμός των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη χορήγηση, ανανέωση ή τροποποίηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας

ΑΡΙΘΜ. 1682/2017 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Ορισμός δικαιούχου ενεργειών τεχνικής βοήθειας του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020

Κ.Υ.Α. ΑΡΙΘΜ. 4332/48587/2017 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 425/42522/20-5-2013 κοινής υπουργικής απόφασης, «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής, σε εφαρμογή του νόμου 3877/2010 (Α΄ 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα» (Β΄1239)

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 734/49511/ 2017 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της υπ’ αριθ. 1332/93570/23-08-2016 (Β’ 2848) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της υπ’ αριθ. 410/28408/13-03-17 (Β’ 880) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΑΡΙΘΜ. 558/39122/ 2017 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Τροποποίηση της αριθμ. 1332/93570/23-8-2016 (Β’ 2848) απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Κ.Υ.Α. ΑΡΙΘΜ. 3493/37001/ 2017 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Καθορισμός αποζημιώσεων των ανταποκριτών του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ)

Κ.Υ.Α. ΑΡΙΘ. 543/34450/ 2017 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα

Κ.Υ.Α. ΑΡΙΘΜ. Α1/ΟΙΚ. 18764/670/ 2017 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) αγροτικών αυτοκινήτων

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 637/29866/ 2017 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Επιστροφή Ταμειακών Διευκολύνσεων/ προκαταβολών που δόθηκαν από το 1/1/2004 μέχρι 31/12/2015 από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος και την Τράπεζα Πειραιώς σε αγρότες δικαιούχους επιδοτήσεων/αποζημιώσεων οι οποίοι δεν έκαναν χρήση των ταμειακών διευκολύνσεων

Ο.Π.Ε.Κ.ΕΠ.Ε. ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 24805/ 2017 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2017 και ενεργοποίησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης

Κ.Υ.Α. ΑΡΙΘΜ. 11134/17/ 2017 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Τροποποίηση της αριθμ. οικ. 66224/2014/22.12.2014 κοινής υπουργικής απόφασης, «Καθορισμός ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με τη διαδικασία καθορισμού του όγκου εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών και τη διαδικασία μετάκλησης για εξαρτημένη εργασία, εποχική απασχόληση, απασχόληση αλιεργατών και υψηλής ειδίκευσης»

ΑΡΙΘ. 397/18235 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Αρμόδια Αρχή, διαδικασία και δικαιολογητικά αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) και των Ενώσεων τους (Ε.Ο.Π.), καθώς και των Ομάδων Παραγωγών (Ομ.Π.)

ΑΡΙΘΜ. 5312/ 2017 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Παράταση διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και διαδικασία ανανέωσης των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών

Κ.Υ.Α. ΑΡΙΘΜ. 619/146296/2016 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΟΙΚ. 52865/16/ 2016 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13A του ν.4251/2014

ΑΡΙΘΜ. 3247/137259/6.12.2016 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Μητρώο ποικιλιών, σύμφωνα με το άρθρο 4 της αρ. 2955/120333/26-10-2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 3603)

ΑΡΙΘΜ. 2062/132509/ 2016 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Μορφή, περιεχόμενο, διαδικασία καταγραφής και τήρηση Εθνικού Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών, Κλαδικών Αγροτικών Συνεταιρισμών, Κλαδικών Εθνικών Αγροτικών Συνεταιρισμών, Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων και Ταμείου Αγροτικής Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης, διαδικασία εγγραφής και τακτικών ετήσιων δηλώσεων και κριτήρια αξιολόγησής τους

ΑΡΙΘ. 113848/2016 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Παράταση διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και διαδικασία ανανέωσης των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2327/117791/2016 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Διευκρινίσεις για τον χαρακτηρισμό των νεοεισερχόμενων ως επαγγελματίες αγρότες

Κ.Υ.Α. ΑΡΙΘΜ. 1319/117301/ 2016 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Καθορισμός του ύψους του μισθώματος υδάτινων εκτάσεων με σκοπό την υδατοκαλλιέργεια εντατικής ή ημιεντατικής μορφής και του τρόπου αναπροσαρμογής του

ΑΡΙΘΜ. Γ6 4103/112034/2016 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Κυκλοφορία αγροτικών μηχανημάτων

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 144986/ 4161/ 2016 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Διευκρινίσεις για την υπ’ αριθμ. 131203/ 55753πε/ 1101/ 2016 (ΑΔΑ: ΩΘΒΩ4653Π8- ΥΗΑ) εκδοθείσα εγκύκλιο

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 4148/99295/9.9.2016 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Δυνατότητα μεταποίησης των αποσυρόμενων προϊόντων τα οποία διατίθενται με δωρεάν διανομή από τους αποδέκτες τους στο πλαίσιο εφαρμογής του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/921 σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών (ΕΕ L 154,11-6-2016, σελ. 3 και τροποποίηση της αρ..3630/87095/28- 07-2016 (ΦΕΚ 2413 Β) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΑΡΙΘΜ. 1332/93570/23.8.2016 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών, συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής, κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 143798/1913/2016 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Συνεχιζόμενες πράξεις/έργων Μ 125Β και Μ 226 (Δράση 1, 2 και 3) του ΠΑΑ 2007-2013 στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1237/76214/4.7.2016 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Διευκρινιστική εγκύκλιος του ν.4384/2016 (ΦΕΚ Α’ 78) «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις».

ΑΡΙΘΜ. 69341/30.6.2016 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Παράταση της διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών

ΑΡΙΘΜ. 5433/ 72585/24.6.2016 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Έγκριση Τροποποίησης Κανονισμού Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)-Ν.Π.Ι.Δ.

ΑΡΙΘΜ. 5434/72589/24.6.016 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Έγκριση τροποποίησης Κανονισμού Ασφάλισης Ζωικού Κεφαλαίου από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)-Ν.Π.Ι.Δ.

ΑΡΙΘΜ. 5435/72617/24.6.2016 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Τροποποίησητηςυπ’αριθμ.425/42522/20-5-2013 (Β’ 1239) κοινής υπουργικής απόφασης, «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του νόμου 3877/2010 (ΦΕΚ Α 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα».

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΟΙΚ. 27430/16/ 15.6.2016 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13Α του ν.4251/2014 για την απασχόληση παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 909/61979/27.5.2016 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Εγκύκλιος – διευκρινίσεις για τον χαρακτηρισμό των νεοεισερχόμενων ως επαγγελματίες αγρότες

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 523/25.5.2016 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Καταβολή ενισχύσεων σε δικαιούχους του ΟΠΕΚΕΠΕ

ΑΡΙΘΜ. 1478/55462/ 12.5.2016 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Τροποποίηση των Υπουργικών αποφάσεων με αριθμ 104/7056/21−01−2015 (ΦΕΚ Β΄/147) και με αριθμ. 1406/52601/04−5−2016 (ΦΕΚ 1291 Β΄/2016) σχετικά με την παράταση υποβολής αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης και μεταβιβάσεων για το έτος 2016

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 295/15.4.2016 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Προβλήματα αγροτικού κλάδου

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 295/27571/3.3.2016 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Εφαρμογή του άρθρου 25 «Διοικητικές κυρώσεις» του ν.4282/2014 «Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘ. 22509/29.2.2016 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Παράταση της διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών

Κ.Υ.Α. ΑΡΙΘΜ. 263/24823/26.2.2016 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Απλή μετατόπιση της θέσης εγκατάστασης και λειτουργίας πλωτών μονάδων υδατοκαλλιέργειας

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 20637/27.1.2016 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 133724/17.12.2015 εγκυκλίου Διαδικασία υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων αναθεώρησης των ατομικών πράξεων προσδιορισμού προσωρινών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης

Κ.Υ.Α. ΑΡΙΘΜ. 435/ 13104/ 26.1.2016 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Iσχύς και ανανέωση άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος και ιατρική εξέταση υποψηφίου οδηγού και χειριστού αγροτικού μηχανήματος, καθώς και κατόχου άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος που υποχρεούται σε ανανέωση αυτής

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 131203/5573 Π.Ε./11.1.2016 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του νόμου 4280/2014

ΑΡΙΘΜ. 134269/23.12.2015 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Τροποποίηση της περίπτωσης 3, της παραγράφου Α, του άρθρου 2, της υπ’ αριθμ. Α2−704/2014 Υπουργικής απόφασης (Β΄ 2126) «Σύσταση Τριμελών Επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών»

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 136072/22.12.2015 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013, Μέτρο 214: Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις – Έναρξη υποβολής Δηλώσεων εφαρμογής έτους 2015

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 133724/17.12.2015 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Διαδικασία υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων αναθεώρησης των ατομικών πράξεων προσδιορισμού προσωρινών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης

ΑΡΙΘΜ. 5527/136497/8.12.2015 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Τροποποίηση της αρ. 321699/5981/21.08.2008 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1740/29.08.2008) Λεπτομέρειες εφαρμογής, έλεγχοι και δικαιολογητικά πληρωμής του προγράμματος οικονομικών ενισχύσεων (Εξισωτική Αποζημίωση) σε εκτέλεση των Μέτρων 211 και 212 του Άξονα 2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 20072013.

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 121153/19.11.2015 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 62322/09.06.2015 εγκυκλίου – εγχειριδίου διαδικασιών για την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2015

Κ.Υ.Α. ΑΡΙΘΜ. 1123/126631/18.11.2015 [ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ]

Τροποποίηση της αριθμ. 873/55993/2015 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Π