Ίδρυση Εταιρειών

Αρχική Σελίδα // Portfolio // Ίδρυση Εταιρειών


Επιλογή νομικής μορφής επιχείρησηςe-ΥΜΣΝΕΠΑΕξωκεφαλαιακές ΕισφορέςTab name

Επιλογή νομικής μορφής επιχείρησης - 12 συγκριτικοί πίνακες, 58 σημεία σύγκρισης

Λίνα Μοντεσάντου  Λογίστρια-Φοροτεχνικός.  Tax Director της «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ».

Α) Μορφές Επιχειρήσεων – Νομοθετικό πλαίσιο

Το «Επιχειρείν» στην Ελλάδα μπορεί να διεξαχθεί κυρίως με τις εξής κατηγορίες επιχειρήσεων:

α) Ατομική Επιχείρηση,

β) Προσωπικές εταιρείες ( Ο.Ε ή Ε.Ε ) και

γ) Κεφαλαιουχικές εταιρείες ( Α.Ε. , Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε. ) .

Στις «κεφαλαιουχικές εταιρείες», κυρίαρχο ρόλο παίζει το «κεφάλαιο»,
[οι εταίροι/μέτοχοι δεν κινδυνεύουν με την προσωπική τους περιουσία, στις περιπτώσεις που η εταιρεία δεν μπορεί να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις της – εκτός της περίπτωσης των χρεών σε Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία και εφόσον συμμετέχουν στην Διοίκηση ].
Αντιθέτως, στις «προσωπικές εταιρείες», οι ομόρρυθμοι εταίροι, έχουν προσωπική, απεριόριστη και αλληλέγγυα ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας.

Σημειώνουμε ότι :
α) Ανεξαρτήτως μεγέθους της επιχείρησης, μπορεί να επιλεγεί οποιαδήποτε μορφή επιχείρησης και
β) Οποιαδήποτε μορφή επιχείρησης, φυσικά υπό προϋποθέσεις, μπορεί να «μετατραπεί», σε οποιαδήποτε στιγμή σε άλλης μορφής επιχείρηση.
Οι κυριότερες μορφές με τις οποίες μπορεί να διεξαχθεί, επιχειρηματική δραστηριότητά είναι :

1) Ατομική Επιχείρηση
[Σχετικές Νομοθετικές διατάξεις : Ο ν. 4172/2013 ]. 
Η ατομική επιχείρηση είναι η πιο παλιά και πιο απλή μορφή επιχείρησης. Ιδρύεται και διοικείται από ένα άτομο, τον ιδρυτή της.

2) Ομόρρυθμη εταιρεία (Ο.Ε ) και Ετερόρρυθμη εταιρεία (Ε.Ε.) 
[Σχετικές Νομοθετικές διατάξεις : Ο ν. 4072/2012 [ Μέρος Έβδομο Προσωπικές Εμπορικές Εταιρίες ] και ο ν. 4172/2013 ].
Ομόρρυθμη είναι η εταιρεία με νομική προσωπικότητα που επιδιώκει εμπορικό σκοπό και για τα χρέη της οποίας ευθύνονται παράλληλα όλοι οι εταίροι απεριόριστα και εις ολόκληρον. Εφόσον δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση στο ν. 4072/2012, εφαρμόζονται στην ομόρρυθμη εταιρεία οι διατάξεις του αστικού κώδικα για την εταιρεία, με εξαίρεση τις διατάξεις των άρθρων 758 και 761 του Αστικού Κώδικα.
Ετερόρρυθμη εταιρεία είναι η εταιρεία με νομική προσωπικότητα, που επιδιώκει εμπορικό σκοπό και για τα χρέη της οποίας ένας τουλάχιστον από τους εταίρους ευθύνεται περιορισμένα (ετερόρρυθμος εταίρος), ενώ ένας άλλος τουλάχιστον από τους εταίρους ευθύνεται απεριόριστα (ομόρρυθμος εταίρος). Εφόσον δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση στο ν. 4072/2012, για την ετερόρρυθμη εταιρεία εφαρμόζονται οι διατάξεις για την ομόρρυθμη εταιρεία

3) Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)
[Σχετικές Νομοθετικές διατάξεις : Ο ν. 4072/2012 [Μέρος Δεύτερο
Νέα Εταιρική Μορφή: Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία ] και ο ν. 4172/2013 ] .

Η εταιρεία αυτή έχει νομική προσωπικότητα και είναι εμπορική, ακόμη και αν ο σκοπός της δεν είναι εμπορική επιχείρηση. Μπορεί να συνιστάται από ένα πρόσωπο ή να καθίσταται μονοπρόσωπη. Το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας και οι τροποποιήσεις του, είναι ιδιωτικά έγγραφα

4) Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
[Σχετικές Νομοθετικές διατάξεις : Ο ν. 3190/1955 Περί Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης (Πιο πρόσφατη κωδικοποίηση με το νόμο 4541/2018 ) και ο ν. 4172/2013 ]. Για τις εταιρικές υποχρεώσεις της Ε.Π.Ε, ευθύνεται μόνον η εταιρεία με την περιουσίας της.
[Δείτε : Οι αλλαγές στις ΕΠΕ (ν. 4541/2018) – 33 θέματα που πρέπει να γνωρίζουμε – Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος 

5) Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)
[ Σχετικές Νομοθετικές διατάξεις : Ο ν. 4548/2018 Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών (Νέος νόμος περί Ανωνύμων Εταιριών) [ έως 31/12/2018, ισχύει ο κ.ν. 2190/1920 ] και ο ν. 4172/2013 ] .
Η Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) είναι κεφαλαιουχική εταιρεία, της οποίας το κεφάλαιο της είναι διαιρεμένο σε μετοχές.
[ Δείτε : Η νέα νομοθεσία (ν. 4548/2018) για τις Ανώνυμες Εταιρείες – 37 θέματα που πρέπει να γνωρίζουμε – Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος]
6) Ειδικές περιπτώσεις εταιρικών σχημάτων.
6.1 «Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» – Φορείς Κ.Αλ.Ο
[Σχετική Νομοθεσία : Νόμος 4430/2016 Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις ]. 

Περιλαμβάνουν:
α. Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ. Επ.) είναι οι αστικοί συνεταιρισμοί του ν. 1667/1986, που έχουν ως καταστατικό σκοπό τη συλλογική και την κοινωνική ωφέλεια και διαθέτουν εκ του νόμου εμπορική ιδιότητα. ]. Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό τους, οι Κοιν.Σ. Επ. διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
αα) Κοιν.Σ. Επ. Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων. Ποσοστό 30% κατ’ ελάχιστον των μελών και των εργαζομένων στις επιχειρήσεις αυτές ανήκουν υποχρεωτικά σε αυτές τις κατηγορίες.
αβ) Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ειδικών Ομάδων Πληθυσμού. Ποσοστό 50% κατ’ ελάχιστον των μελών και των εργαζομένων στις επιχειρήσεις αυτές ανήκουν υποχρεωτικά σε αυτές τις κατηγορίες.
β. οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) που διέπονται από το άρθρο 12 του ν. 2716/1999 (Α’ 96), συμπληρωματικά από τις διατάξεις του ν. 1667/1986 (Α’ 196), του άρθρου 12 του ν. 3842/2010 (Α’ 58) και του παρόντος νόμου,
γ. οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων, [ Είναι Αστικοί Συνεταιρισμοί του ν. 1667/1986 που έχουν ως καταστατικό σκοπό τη «συλλογική ωφέλεια», όπως ορίζεται στον παρόντα νόμο και διαθέτουν εκ του νόμου εμπορική ιδιότητα. Μέλη τους είναι αποκλειστικά και μόνο φυσικά πρόσωπα, τα οποία επιθυμούν να βιοποριστούν, παράγοντας από κοινού αγαθά και υπηρεσίες για τρίτους., δ. οποιοδήποτε άλλο μη μονοπρόσωπο νομικό πρόσωπο, εφόσον έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα, όπως ιδίως αγροτικοί συνεταιρισμοί του ν. 4384/2016 (Α’ 78), αστικοί συνεταιρισμοί του ν. 1667/1986, Αστικές Εταιρίες των άρθρων 741 επ. του Α. Κ., εφόσον σωρευτικά συντρέχουν κάποιες προϋποθέσεις .

Η σύσταση Κοιν.Σ.Επ. και η υπαγωγή της στις διατάξεις του νόμου αυτού συντελείται με την εγγραφή της στο Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οπότε αποκτά νομική προσωπικότητα και εμπορική ιδιότητα.
Κ.ΑΛ.Ο. Εγκύκλιος 1/2018. Χρήσιμες οδηγίες σχετικά με την χρήση της πλατφόρμας kalo.yeka.gr ] Φορολογικά κίνητρα :
Στον προσδιορισμό του κέρδους μιας Κοιν.Σ.Επ. δεν περιλαμβάνεται ποσοστό έως 35% των κερδών προ φόρων εφ όσον αυτό καταβάλλεται στους εργαζομένους της ( αποτελεί για τους εργαζόμενους εισόδημα από μισθωτή εργασία). Το υπόλοιπο κέρδος φορολογείται με 29%. Με το έγγραφο της Α.Α.Δ.Ε. ΔΕΑΦ 1136426 ΕΞ 2018 απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος οι Φορείς Κ.Αλ.Ο.(Κοιν.Σ.Επ, Συνεταιρισμούς Εργαζομένων και ΚΟΙ.Σ.Π.Ε)

[ Δείτε : ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. – Τι είναι και πώς λειτουργούν με τον νέο Ν. 4430/2016– Μπατάκης Διομήδης  ]
6.2 Αστικοί συνεταιρισμοί του ν. 1667/1986
Είναι εκούσια ένωση προσώπων με οικονομικό σκοπό, η οποία, χωρίς να αναπτύσσει δραστηριότητες αγροτικής οικονομίας, αποβλέπει ιδίως με τη συνεργασία των μελών του στην οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική ανάπτυξη των μελών του και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους γενικά μέσα σε μια κοινή επιχείρηση. Οι συνεταιρισμοί είναι ιδίως παραγωγικοί, καταναλωτικοί, προμηθευτικοί, πιστωτικοί, μεταφορικοί και τουριστικοί. Για τη σύσταση συνεταιρισμού απαιτείται η σύνταξη καταστατικού που υπογράφεται από δεκαπέντε τουλάχιστον πρόσωπα .

[ Σχετική Νομοθεσία : Νόμος 1667/1986 Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις.]
6.3 Ομάδες παραγωγών αγροτικών προϊόντων
Ο N. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, ..» στο άρθρο 37, ορίζει τα εξής : « 1. Οι ομάδες παραγωγών του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 αποτελούν αυτοτελείς νομικές οντότητες του συνεταιριστικού [ Δηλαδή Α.Σ ] ή εμπορικού δικαίου [ Δηλαδή ΟΕ-ΕΕ-ΙΚΕ-ΕΠΕ-ΑΕ ] ή σαφώς οριζόμενα μέρη αυτών ή νομικά πρόσωπα του αστικού δικαίου με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, που συγκροτούνται, αναγνωρίζονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου και τα συμπληρωματικά εθνικά μέτρα εφαρμογής του.

Οι ομάδες παραγωγών φορολογούνται με συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%).
6.4 Αγροτικοί Συνεταιρισμοί ( ΑΣ ).
ΑΣ θεωρούνται και οι αλιευτικοί, κτηνοτροφικοί, πτηνοτροφικοί, μελισσοκομικοί, σηροτροφικοί, αγροτουριστικοί, αγροβιοτεχνικοί, οικοτεχνικοί και άλλοι συνεταιρισμοί οποιουδήποτε κλάδου ή δραστηριότητας της αγροτικής οικονομίας.

Ο βασικός Νόμος για τους «Αγροτικούς Συνεταιρισμούς» ( ΑΣ) , είναι ο N. 4384/2016 « Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ Α’ 78/26-04-2016)». ( Η πιο πρόσφατη Κωδικοποίηση, έγινε με τον νόμο 4492/2017 στις 18-10-2017 ).
6.5 Ι.Μ.Ε Ε.Π.Ε
Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 383/1976 επιτρεπόταν η σύσταση Ιδιότυπης Μεταφορικής Εταιρείας (Ι.Μ.Ε.), η οποία διεπόταν από τη νομοθεσία που ισχύει για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, με ορισμένες παρεκκλίσεις. Οι ως άνω διατάξεις καταργήθηκαν με το άρθρο 15 του ν. 3887/2010. Ωστόσο, με τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 14 του ν. 3887/2010 δόθηκε η δυνατότητα στις μεταφορικές επιχειρήσεις που λειτουργούσαν ως Ι.Μ.Ε. μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 3887/2010, να εξακολουθούν να λειτουργούν με την ίδια νομική μορφή μέχρι 27.1.2022. [ ΔΕΑΦ Β 1137818 ΕΞ 2015/21.10.2015 Φορολογική μεταχείριση των Ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιρειών του ν.383/1976, μετά την έναρξη ισχύος του ν.4172/2013 και ΠΟΛ.1103/12.7.2016 ]

6.6 Αστική Εταιρεία
Κατά το άρθρο 741 του Α.Κ., οι Αστικές Εταιρείες είναι εταιρείες όπου δύο ή περισσότεροι έχουν αμοιβαίως υποχρέωση να επιδιώκουν με κοινές εισφορές κοινό σκοπό και ιδίως οικονομικό. Η αστική είναι προσωπική εταιρεία και συνήθως δεν έχει νομική προσωπικότητα. Μπορεί όμως και να αποκτήσει, όταν επιδιώκει οικονομικό σκοπό.
Οι εισφορές των εταίρων μπορούν να συνίστανται σε εργασία τους, σε χρήματα ή σε άλλα αντικείμενα, καθώς και σε κάθε άλλη παροχή.
Βασικό χαρακτηριστικό της είναι η μη διανομή κερδών στους εταίρους κατά το τέλος της χρήσης. Τα κέρδη πρέπει να χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των σκοπών της.
Η μορφή αυτή εταιρείας χρησιμοποιείται για διάφορες δραστηριότητες, π.χ. επιστημονικές, φιλανθρωπικές οικονομικές, εμπορικές.
[ Σχετική Νομοθεσία : Άρθρα 741 επ. του Α.Κ και Άρθρο 270, Ν. 4072/2012 ]
6.7 Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου
Περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα, φορολογούνται με εξαίρεση μόνο τα κάθε είδους έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου.

[ Δείτε : Φορολογικό πλαίσιο νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μετά την ισχύ του Ν. 4172/2013 – Βιβή Τσίρκα]
6.8 Ετερόρρυθμη εταιρεία κατά μετοχές
Είναι η ετερόρρυθμη εταιρεία, στην οποία οι εταιρικές μερίδες παρίστανται με μετοχές. Στην ετερόρρυθμη εταιρεία κατά μετοχές εφαρμόζονται το άρθρο 50α του ν. 3190/1955 (Α΄91) για την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, και κατά τα λοιπά οι κανόνες που ισχύουν στην ανώνυμη εταιρεία, στο μέτρο που συμβιβάζονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και τη φύση της εταιρείας. Οι σχέσεις των ομόρρυθμων εταίρων μεταξύ τους και έναντι των ετερόρρυθμων εταίρων ή τρίτων, καθώς και η διαχείριση της εταιρείας καθορίζονται σύμφωνα με τους κανόνες της ομόρρυθμης εταιρείας. Τα καθήκοντα όμως και η ευθύνη των ομόρρυθμων εταίρων ως διαχειριστών ρυθμίζονται από τις διατάξεις για την ανώνυμη εταιρεία. 
[ Σχετική Νομοθεσία : Άρθρο 284, Ν. 4072/2012 ]

6.9 Κοινοπραξία
Η κοινοπραξία είναι εταιρεία χωρίς νομική προσωπικότητα. Εφόσον καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. ή εμφανίζεται προς τα έξω, αποκτά, ως ένωση προσώπων, ικανότητα δικαίου και πτωχευτική ικανότητα. Στην κοινοπραξία που συστήθηκε με σκοπό το συντονισμό της δραστηριότητας των μελών της εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για την αστική εταιρεία. Η σύμβαση κοινοπραξίας μπορεί να προβλέπει ότι για τις υποχρεώσεις της κοινοπραξίας έναντι τρίτων τα κοινοπρακτούντα μέλη θα ευθύνονται εις ολόκληρον. Εφόσον η κοινοπραξία ασκεί εμπορική δραστηριότητα, καταχωρίζεται υποχρεωτικά στο Γ.Ε.ΜΗ. και εφαρμόζονται ως προς αυτήν αναλόγως οι διατάξεις για την ομόρρυθμη εταιρεία. 
[ Σχετική Νομοθεσία : Άρθρα 293-294, Ν. 4072/2012 ]

6.10 Αφανής Εταιρεία
Με τη σύμβαση της αφανούς εταιρείας ο ένας από τους εταίρους (εμφανής εταίρος) παραχωρεί σε άλλον ή άλλους εταίρους (αφανείς εταίρους) δικαίωμα συμμετοχής στα αποτελέσματα μιας ή περισσότερων εμπορικών πράξεων ή εμπορικής επιχείρησης, που διενεργεί στο όνομά του, αλλά προς το κοινό συμφέρον των εταίρων. Η αφανής εταιρεία δεν έχει νομική προσωπικότητα και δεν καταχωρίζεται στο ΓΕ.Μ.Η.. Οι όροι της εταιρικής συμφωνίας αποδεικνύονται μόνο με έγγραφη συμ φωνία των συμβαλλόμενων μερών. Για τη συμφωνία αυτή εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 393 Κ.Πολ.Δ. Στην αφανή εταιρεία εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα για την εταιρεία, εκτός από εκείνες που δεν συμβιβάζονται με τη φύση της αφανούς εταιρείας.
[ Σχετική Νομοθεσία : Άρθρα 285-292, Ν. 4072/2012 ]

Β) Πίνακες με σημεία σύγκρισης των διαφόρων μορφών επιχειρήσεων.

1. Κατηγορία τήρησης Λογιστικών βιβλίων – Υποχρέωση διενέργειας απογραφής ( Ν. 4308/2014 ).

1.1. Κατηγορία τήρησης Λογιστικών βιβλίων 

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ 1 2 3 4 5
Ατομική Ο.Ε   και Ε.Ε. Ι.Κ.Ε Ε.Π.Ε Α.Ε
Απλογραφικά Ναι. Εφόσον δεν ξεπερνούν σε τζίρο το 1.500.000 ευρώ. Ναι. Εφόσον δεν ξεπερνούν σε τζίρο το 1.500.000 ευρώ.
Διπλογραφικά Ναι. Εφόσον ξεπερνούν σε τζίρο το 1.500.000 ευρώ, για δύο συνεχόμενες ετήσιες περιόδους (ή προαιρετικά ) Ναι. Εφόσον ξεπερνούν σε τζίρο το 1.500.000 ευρώ. (ή προαιρετικά ) Ναι – Υποχρεωτικά Ναι – Υποχρεωτικά Ναι – Υποχρεωτικά

1.2.Υποχρέωση διενέργειας απογραφής

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ 1 2 3 4 5
Ατομική Ο.Ε   και Ε.Ε. Ι.Κ.Ε Ε.Π.Ε Α.Ε
Υποχρέωση απογραφής Ναι, αν τηρεί Διπλογραφικά βιβλία Ναι, αν τηρεί Διπλογραφικά βιβλία Ναι Ναι Ναι
Όχι, αν τηρεί Απλογραφικά βιβλία και δεν έχει τζίρο > 150,000 ευρώ. Όχι, αν τηρεί Απλογραφικά βιβλία και δεν έχει τζίρο > 150,000 ευρώ.
Όχι, αν τηρεί Απλογραφικά βιβλία και ανήκει στις απαλλασσόμενες δραστηριότητες. Όχι, αν τηρεί Απλογραφικά βιβλία και ανήκει στις απαλλασσόμενες δραστηριότητες.

Δείτε σχετικά :
«Όλα όσα μας χρειάζονται για την απογραφή των αποθεμάτων 31-12-2017» – Ένας πρακτικός οδηγός (ΠΟΦΕΕ – Γ. Χριστόπουλος) – Έκδοση 2018

2. Φορολόγηση Κερδών και Φόρος Μερισμάτων ( Ν. 4172/2013 )

2.1. Φορολόγηση Κερδών

ΠΙΝΑΚΑΣ 2Α  Φορολόγηση Κερδών.
ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ 1 2 3 4 5
Ατομική Ο.Ε   και Ε.Ε. Ι.Κ.Ε Ε.Π.Ε Α.Ε
Συντελεστής Φόρου Φορολογούνται με την κλίμακα  του άρθρου 15 του Ν. 4172/2013 ( Δείτε κατωτέρω ) 29% 29% 29% 29%
Κλίμακα  του άρθρου 15
Εισόδημα (Μισθοί, Συντάξεις, Επιχ. Δραστηριότητα) Φορ. Συντελεστής
0 – 20.000 22%
20.001 – 30.000 29%
30.001 – 40.000 37%
40.001 – 45%

2.2.Φόρος Μερισμάτων και Συνολική Φορολογική Επιβάρυνση

ΠΙΝΑΚΑΣ 2Β Φόρος Μερισμάτων
ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ 1 2 3 4 5
Ατομική Ο.Ε   και Ε.Ε. Ι.Κ.Ε Ε.Π.Ε Α.Ε
Συντελεστής Φόρου Μερισμάτων Δεν υπάρχει Φόρος μερισμάτων. Δεν υπάρχει, εφόσον τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα  – 15% αν τηρεί διπλογραφικό 15% 15% 15%
Σύνολο Φορ. επιβάρυνσης Ποικίλει ανάλογα με το ύψος των κερδών ( 22%-45%) Διπλογραφικά 39,65% 39.65% 39.65% 39.65%
Απλογραφικά βιβλία : 29%

2.3.Υπολογισμός φορολογικής επιβάρυνσης

Υπολογισμός φορολογικής επιβάρυνσης
Φόρος Κερδών 100 29% 29
Φόρος Μερισμάτων 71=(100-29 ) 15% 10,65
Συνολική επιβάρυνση 39,65

Σημειώσεις : 

α) Για τα φυσικά πρόσωπα για τα 3 πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας της παραγράφου 1 μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημά τους από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.

β
) Τα κέρδη των φυσικών προσώπων και των ατομικών επιχειρήσεων που εμπίπτουν στην έννοια των πολύ μικρών επιχειρήσεων, από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προς την εταιρεία «Δ.Ε.Η. Α.Ε». ή άλλο προμηθευτή, μετά από την ένταξή τους στο «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι δέκα (10) Kw», απαλλάσσονται του φόρου.

 

3. Κανόνες διανομής Κερδών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Κανόνες διανομής Κερδών
ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ 1 2 3 4 5
Ατομική Ο.Ε   και Ε.Ε. Ι.Κ.Ε Ε.Π.Ε Α.Ε
Γενικά Όλα τα Κέρδη ανήκουν στον ιδιοκτήτη Όλα τα Κέρδη ανήκουν στους Εταίρους Οι εταίροι αποφασίζουν για τα κέρδη που θα διανεμηθούν. Οι εταίροι αποφασίζουν για τα κέρδη που θα διανεμηθούν. Οι μέτοχοι αποφασίζουν για τα κέρδη που θα διανεμηθούν.
Δυνατότητα διανομής Κερδών όχι με βάση τα ποσοστά συμμετοχής. Όλα τα Κέρδη ανήκουν στον ιδιοκτήτη Ναι, εφόσον υπάρχει σχετική συμφωνία. Ναι. Για ορισμένο όμως χρόνο, που δεν θα υπερβαίνει τη δεκαετία Ναι. Αν  προβλέπεται στο καταστατικό. Όχι.
Τακτικό Αποθεματικό Όχι Όχι Ναι. 5% επί των  Κερδών. Ναι. 5% επί των  Κερδών. Ναι. 5% επί των  Κερδών.
Πρόσθετα αποθεματικά Όχι Όχι Πρόβλεψη στο καταστατικό ή απόφαση μετόχων. Πρόβλεψη στο καταστατικό ή απόφαση μετόχων. Πρόβλεψη στο καταστατικό ή απόφαση μετόχων.
Υποχρέωση ελάχιστης διανομής Όλα τα Κέρδη ανήκουν στον ιδιοκτήτη Όλα τα κέρδη θεωρούνται πως διανέμονται στους εταίρους στο τέλος της διαχιεριστικής χρήσης εφόσον τηρείται απλογραφικό λογιστικό σύστημα. Το καταστατικό μπορεί να ορίζει ελάχιστη υποχρεωτική διανομή κερδών. Ελλείψει αντίθετου πρόβλεψης στο καταστατικό, όλα τα  Κέρδη είναι διανεμητέα (35%) των καθαρών κερδών . Δυνατότητα μη διανομής με πλειοψηφία 80%.
Με βάση τις προβλέψεις του καταστατικού ( Διπλογραφικά )
Δυνατότητα προμερίσματος Ναι. Προσωρινές απολήψεις. Ναι. Προσωρινές απολήψεις. Δεν δίδεται δυνατότητα από τον ν. 4072/2012. Δεν δίδεται δυνατότητα από τον ν. 3190/1955. Ναι. Υπό προϋποθέσεις.

Δείτε σχετικά :
α) Η διανομή κερδών σε προσωπικές εταιρείες με απλογραφικά βιβλία – Παραδείγματα – Το λάθος στο έντυπο «Ν»

β) Επισημάνσεις: Χρόνος κτήσης εισοδήματος και παρακράτησης φόρου στις Ο.Ε. – Ε.Ε.

γ) Για την παρακράτηση φόρου στην διανομή προμερισμάτων και απολήψεων κερδών δείτε την   ΠΟΛ.1068/1.6.2016 καθώς και το σχετικό άρθρο του κόμβου εδώ . Υπενθυμίζεται ότι για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1.01.2017 και μετά ισχύει ο αυξημένος συντελεστής παρακράτησης φόρου μερισμάτων 15%.

4. Τέλος Επιτηδεύματος (Νόμος 3986/2011, άρθρο 31) .

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ 1 2 3 4 5
Ατομική Ο.Ε   και Ε.Ε. Ι.Κ.Ε Ε.Π.Ε Α.Ε
Έδρα σε πόλεις <200.000 650 ευρώ 800 ευρώ 800 ευρώ 800 ευρώ 800 ευρώ
Έδρα σε πόλεις >200.000 650 ευρώ 1.000 ευρώ 1.000 ευρώ 1.000 ευρώ 1.000 ευρώ

Σημείωση : Εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις καταβολής του τέλους, εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, οι εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά κάτω από 3.100 κατοίκους. Επίσης εξαιρούνται ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, εφόσον δεν έχουν παρέλθει 5 έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών.
Για τους αμειβόμενους με “μπλοκάκι” το τέλος επιτηδεύματος ανέρχεται στα 500,00 ευρώ. 
5. Προκαταβολή Φόρου

ΠΙΝΑΚΑΣ 5
ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ 1 2 3 4 5
Ατομική Ο.Ε   και Ε.Ε. Ι.Κ.Ε Ε.Π.Ε Α.Ε
Ποσοστό σε σχέση με τον φόρο του προηγούμενου έτους 100% 100% 100% 100% 100%
Διαφοροποίηση κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας. 50% για το πρώτο έτος. 50% για τα 3 πρώτα έτη. 50% για τα 3 πρώτα έτη. 50% για τα 3 πρώτα έτη. 50% για τα 3 πρώτα έτη.

Σημειώσεις : 

α) 
Όταν αποκτάται για πρώτη φορά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα ( ατομική επιχείρηση ) , το προς βεβαίωση ποσό της παραγράφου αυτής περιορίζεται στο μισό. ( τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 17 του άρθρου 115 του ν. 4549/2018 (ΦΕΚ Α’ 105/14-06-2018) και εφαρμόζεται από το φορολογικό έτος 2018 και επόμενα, σύμφωνα με την παράγραφο 18α του ιδίου άρθρου 115) .

[ Άρθρο 69 του Ν. 4172/2013 ]

β) 
Για τα νέα νομικά πρόσωπα κατά τα τρία (3) πρώτα οικονομικά έτη από τη δήλωση έναρξης εργασιών τους. Η μείωση αυτή δεν εφαρμόζεται για τα νομικά πρόσωπα που προέρχονται από μετατροπή ή συγχώνευση άλλων επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου.

[ Άρθρο 71 του Ν. 4172/2013 ]

6. Ελάχιστο Εταιρικό ή Μετοχικό Κεφάλαιο- Ελάχιστη αξία κάθε τίτλου – Ελάχιστος αριθμός εταίρων/μετόχων—Έκδοσης μεριδίων/μετοχών « Υπέρ το άρτιον » – Διάρκεια Λειτουργίας – «Τεκμήριο » Ίδρυσης Επιχείρησης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6   Ελάχιστο  Εταιρικό ή Μετοχικό  Κεφάλαιο
ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ 1 2 3 4 5
Ατομική Ο.Ε   και Ε.Ε. Ι.Κ.Ε Ε.Π.Ε Α.Ε
Ελάχιστο υποχρεωτικό Κεφάλαιο Δεν υπάρχει ρύθμιση-Δεν απαιτεί συγκεκριμένο ύψος  κεφαλαίου Δεν υπάρχει ρύθμιση-Δεν απαιτεί συγκεκριμένο ύψος εταιρικού κεφαλαίου Ένα (1) ευρώ Ένα (1) ευρώ 25.000  ευρώ
 Η καταβολή του Κεφαλαίου θεωρείται τεκμήριο Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Έκδοση μεριδίων/μετοχών ”Υπερ το Άρτιον” Όχι Ναι Ναι Ναι
Διάρκεια Λειτουργίας Έως το θάνατο του επιχειρηματία. Αόριστη Ορισμένου χρόνου. Αν δεν ορίζεται η διάρκεια , 12 έτη από τη σύστασή της. Ορισμένη. [καταργήθηκε η δυνατότητα σύστασης Ε.Π.Ε. αορίστου χρόνου ]. Αόριστη [ Αλλαγή που έγινε με το Ν. 4548/2018]
Ελάχιστος αριθμός εταίρων/μετόχων 1 2 [ Ο 1 τουλάχιστον Ομόρρυθμος ] 1 [ Δηλαδή μπορεί και ”Μονοπρόσωπη” ] 1 [ Δηλαδή μπορεί και ”Μονοπρόσωπη” ] 1 [ Δηλαδή μπορεί και ”Μονοπρόσωπη” ]
Ελάχιστη αξία κάθε τίτλου Δεν υπάρχουν τίτλοι. Δεν υπάρχουν τίτλοι. Ένα (1) ευρώ Ένα (1) ευρώ 0,04 ευρώ
Δυνατότητα εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Όχι Όχι Όχι Όχι Ναι

Σημειώσεις : 

α)
 « Τεκμήριο» θεωρείται και η : Αγορά επιχειρήσεων ή σύσταση ή αύξηση του κεφαλαίου επιχειρήσεων που λειτουργούν ατομικώς ή με τη μορφή ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης ή ανώνυμης εταιρείας ή περιορισμένης ευθύνης εταιρίας ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας ή κοινωνίας ή κοινοπραξίας ή αστικής εταιρίας ή αγορά εταιρικών μερίδων και χρεογράφων γενικώς, καθώς και οι καταβολές που πραγματοποιούνται για τα ασφαλιστικά επενδυτικά συμβόλαια, κατά το μέρος που αποτελούν επενδυτικό προϊόν.

β) …… όπως αναφέρει η εν λόγω Υπηρεσία, ούτε και στην περίπτωση των εταιρικών μεριδίων της ε.π.ε. υπάρχει ρητή νομοθετική πρόβλεψη στον σχετικό ν. 3190/1955, παρ’ όλα αυτά, όμως, με την υπ’ αριθμ. 113/2009 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, η έκδοση εταιρικών μεριδίων υπέρ το άρτιο «δεν αντιβαίνει ούτε στις ρητές διατάξεις του ούτε στο πνεύμα αυτών και στον χαρακτήρα της Ε.Π.Ε. Είναι επομένως απολύτως νόμιμη». ……Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Τμήμα Α’), γνωμοδοτεί ομόφωνα ότι είναι επιτρεπτή η έκδοση εταιρικών μεριδίων υπέρ το άρτιο από Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (IKE) αποκλειστικά και μόνο κεφαλαιακών εισφορών, εφαρμοζομένων αναλόγως των ρυθμίσεων που ισχύουν στις κεφαλαιουχικές εταιρείες, και ιδίως στην ε.π.ε., Στην περίπτωση της μονοπρόσωπης IKE, εφόσον η αύξηση του κεφαλαίου της πραγματοποιηθεί με ανάληψη των νέων κεφαλαιακών εισφορών από τρίτο ή τρίτους, θα πρέπει να προηγηθεί η τροποποίηση της ιδρυτικής πράξης και του καταστατικού της εν λόγω εταιρείας από μονοπρόσωπη σε πολυπρόσωπη IKE, και τούτο, ανεξάρτητα από την τιμή διάθεσης των νέων εταιρικών μεριδίων κεφαλαιακών εισφορών στο άρτιο ή υπέρ το άρτιο.
(https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/34442)

7. Είδος εισφορών – Εκδιδόμενοι τίτλοι .

ΠΙΝΑΚΑΣ 7
ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ 1 2 3 4 5
Ατομική Ο.Ε   και Ε.Ε. Ι.Κ.Ε Ε.Π.Ε Α.Ε
Εισφορές σε είδος Ναι – Εκτίμηση Εταίρων Ναι – Εκτίμηση Επιτροπής [ Δεν απαιτείται < 5.000 ] Ναι – Εκτίμηση Επιτροπής Ναι – Εκτίμηση Επιτροπής
«Εξωκεφαλαιακές εισφορές» Όχι Όχι Ναι Όχι Όχι
«Εγγυητικές εισφορές» Όχι Όχι Ναι Όχι Όχι
Προνομιούχες μετοχές  Όχι Όχι Όχι Όχι Ναι
Εξαγοράσιμες μετοχές  Όχι Όχι Όχι Όχι Ναι
Δικαίωμα έκδοσης “τίτλων κτήσης μετοχών”. Όχι Όχι Όχι Όχι Ναι
Δικαίωμα έκδοσης Ομολογιακού Δανείου. Όχι Όχι Όχι Όχι Ναι
Δικαίωμα έκδοσης “Ιδρυτικών Τίτλων”. Όχι Όχι Όχι Όχι Ναι

Σημειώσεις : 

α)
 Οι «εξωκεφαλαιακές εισφορές»: συνίστανται σε παροχές που δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο κεφαλαιακής εισφοράς, όπως απαιτήσεις που προκύπτουν από ανάληψη υποχρέωσης εκτέλεσης εργασιών ή παροχής υπηρεσιών. Οι παροχές αυτές πρέπει να εξειδικεύονται στο καταστατικό και εκτελούνται για ορισμένο ή αόριστο χρόνο. Η αξία των εισφορών αυτών που αναλαμβάνονται, είτε κατά τη σύσταση της εταιρείας είτε και μεταγενέστερα καθορίζεται στο καταστατικό.


β)
 Οι εγγυητικές εισφορές: Είναι οι εισφορές που συνίστανται στην ανάληψη ευθύνης έναντι τρίτων για τα χρέη της εταιρείας μέχρι το ποσό που ορίζεται στο καταστατικό. Η αξία κάθε εγγυητικής εισφοράς καθορίζεται στο καταστατικό και δεν μπορεί να υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ποσού της ευθύνης.


γ) 
Α.Ε – Δυνατότητα μη αποτίμησης των εταιρικών εισφορών

« 1. Η εταιρεία μπορεί να μην εφαρμόσει το άρθρο 17 όταν, … αντικείμενο της εισφοράς σε είδος είναι μέσα χρηματαγοράς ή κινητές αξίες …… 2. … όταν, …, αντικείμενο της εισφοράς σε είδος είναι περιουσιακά στοιχεία διαφορετικά από τις κινητές αξίες ή τα μέσα χρηματαγοράς της παραγράφου 1, τα οποία έχουν ήδη αποτελέσει αντικείμενο αποτίμησης για την εύλογη αξία τους από αναγνωρισμένο ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα και πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:… 3. … όταν, …, αντικείμενο της εισφοράς σε είδος είναι περιουσιακά στοιχεία διαφορετικά από τις κινητές αξίες ή τα μέσα χρηματαγοράς της παραγράφου 1, η εύλογη αξία των οποίων προκύπτει, για καθένα από αυτά, από τους υποχρεωτικούς λογαριασμούς του προηγούμενου οικονομικού έτους, εφόσον οι λογαριασμοί αυτοί αποτέλεσαν αντικείμενο ελέγχου, σύμφωνα με τους ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και 4449/2017 (Α΄ 7). … ( Ν. 4548/2018, άρθρο 18. Δυνατότητα μη αποτίμησης των εταιρικών εισφορών )

8. Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (Νόμος 1676/1986 ) και Τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

ΠΙΝΑΚΑΣ 8 Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου και Τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ 1 2 3 4 5
Ατομική Ο.Ε   και Ε.Ε. Ι.Κ.Ε Ε.Π.Ε Α.Ε
Φ.Σ.Κ – Κατά την σύσταση Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι
Φ.Σ.Κ – Μετά την σύσταση Όχι Ναι. 1% Ναι. 1% Ναι. 1% Ναι. 1%
Τέλος Επιτροπής Ανταγωνισμού Όχι Όχι Όχι Όχι Ναι. Ένα τοις χιλίοις

Σημειώσεις : 
α) Ο Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (Φ.Σ.Κ) επιβάλλεται :
α) εμπορικές εταιρείες και κοινοπραξίες επιτηδευματιών,
β) συνεταιριστικές οργανώσεις κάθε βαθμού [ εκτός τις αγροτικές ], οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, νομικό πρόσωπο, ένωση προσώπων ή κοινωνία, εφ’ όσον ο σκοπός που επιδιώκουν τα πρόσωπα αυτά είναι κερδοσκοπικός, γ) υποκατάστημα ξένης εταιρείας.

β) Προσοχή : Σύμφωνα με τον νόμο 4254/2014 της 7.4.2014 καταργείται η επιβολή Φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου κατά την σύσταση εταιριών.

Επίσης : 
«6. Κατόπιν των ανωτέρω διευκρινίζεται ότι κατά τη «μετατροπή» ατομικής επιχείρησης σε κεφαλαιουχική εταιρία δεν επιβάλλεται φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στις προαναφερθείσες διατάξεις του ν. 4254/2014 από τον χρόνο έναρξης ισχύος του νόμου αυτού, διότι η μετατροπή εν προκειμένω διενεργείται με σύσταση εταιρείας και όχι με μεταβολή του νομικού τύπου υφιστάμενης εταιρείας.» ( ΠΟΛ.1042/2017)

γ) Με την παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 2837/2000, με την οποία θεσπίστηκε η επιβολή ανταποδοτικού τέλους, ύψους ένα τοις χιλίοις (0,001), επί του ιδρυτικού ή του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρίας υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

9. Όργανα λήψης αποφάσεων – Διαδικασία λήψης αποφάσεων των Εταίρων ή Μετόχων – . Ευθύνη Εταίρων ή Μετόχων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 9  Όργανα λήψης αποφάσεων – Διαδικασία λήψης αποφάσεων των  Εταίρων ή Μετόχων.
ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ 1 2 3 4 5
Ατομική Ο.Ε   και Ε.Ε. Ι.Κ.Ε Ε.Π.Ε Α.Ε
Ανώτατο όργανο Επιχειρηματίας Εταίροι Συνέλευση των εταίρων Συνέλευση των εταίρων Γενική συνέλευση των μετόχων
Ευθύνη Εταίρων/μετόχων Και με την προσωπική του περιουσία. Ο Ομόρρυθμος και με την προσωπική του περιουσία ( Ο Ετερόρρυθμος μέχρι το ύψος των εισφορών του ). Μέχρι το ύψος των εισφορών του Μέχρι το ύψος των εισφορών του Μέχρι το ύψος των εισφορών του
Χρόνος Σύγκλισης Έως 10 Σεπτεμβρίου. Έως 10 Σεπτεμβρίου. Έως 10 Σεπτεμβρίου.
Λήψη αποφάσεων Με συμφωνία όλων των εταίρων ή εφόσον έχει συμφωνηθεί πλειοψηφική λήψη αποφάσεων. Η συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Με πλειονοψηφία  ( 50%+ αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων πλέον του 50% του κεφαλαίου ) – Εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.
Όργανο Διοίκησης και Εκπροσώπησης Επιχειρηματίας Όλοι οι εταίροι ( εκτός των ετερορρύθμων ), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην εταιρική σύμβαση. Ένας ή περισσότεροι διαχειριστές. Μπορεί να είναι μόνο φυσικό πρόσωπο, εταίρος ή μη. Εάν δεν συνεφωνήθη άλλως, εις όλους του εταίρους δρώντας συλλογικώς . Το Δ.Σ. αποτελείται από 3 έως 15 μέλη. Δυνατότητα και ”μονοπρόσωπου”
Λήψη αποφάσεων Ο ίδιος ο επιχειρηματίας Κάθε διαχειριστής εταίρος μπορεί να ενεργεί μόνος Κάθε διαχειριστής Συλλογικώς, δεν ωρίσθη άλλως. Με πλειοψηφία
 Ελάχιστος αριθμός Διαχειριστών/ μελών Δ. Σ. 1 1 1 1 3  ( ή 1, υπο προϋποθέσεις )
Υποχρέωση διαχειριστικών Οργάνων Υποχρέωση πληροφόρησης , καθώς και υποχρέωση λογοδοσίας. Έκθεση διαχείρισης του διαχειριστή Έκθεση διαχείρισης του ή των διαχειριστών Έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ.
Τηρούμενα ”Βιβλία Διαχείρισης” Δεν προβλέπονται Δεν προβλέπονται «Ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης» “Βιβλίο πρακτικών διαχείρισης” Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Δ.Σ καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο.
Δυνατότητα  λήψης αμοιβής από τον Διαχειριστή/Εταίρους Ο.Ε -Ε.Ε / Δ.Σ της Α.Ε Ναι Ναι Ναι Ναι

Σημείωση :
Διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των αμοιβών των μελών προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.) και αστικών εταιρειών μετά την έκδοση της ΠΟΛ.1113/2.6.2015 εγκυκλίου μας : « 4. Με το αριθ. ΔΕΑΦΑ 1064780 ΕΞ 2015/11.5.2015 έγγραφό μας έγινε δεκτό ότι οι αμοιβές μελών και διαχειριστών ΕΠΕ, καθώς και οι αμοιβές εκπροσώπων και εταίρων ΟΕ και ΕΕ για τις υπηρεσίες που παρέχουν με βάση την ιδιότητά τους αυτή προς τις υπόψη εταιρείες, εξομοιώνονται με τις αμοιβές διευθυντών ή μελών Δ.Σ. εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας. Κατά συνέπεια, αυτές χαρακτηρίζονται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία και φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013……» ( ΠΟΛ.1139/30.6.2015)

10. Σύνταξη και Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων

ΠΙΝΑΚΑΣ 10
ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ 1 2 3 4 5
Ατομική Ο.Ε   και Ε.Ε. Ι.Κ.Ε Ε.Π.Ε Α.Ε
Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων Ναι. Σύμφωνα με το  ν.4308/2014. Ναι. Σύμφωνα με το  ν.4308/2014. Ναι. Σύμφωνα με το  ν.4308/2014. Ναι. Σύμφωνα με το  ν.4308/2014. Ναι. Σύμφωνα με το  ν.4308/2014.
Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων Όχι Όχι Ναι Ναι Ναι
Υποχρέωση ελέγχου από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές Όχι Όχι [ δείτε εξαίρεση κατωτέρω]* Ναι. Εφόσον είναι “μεσαίου” ή ”μεγάλου μεγέθους” Ναι. Εφόσον είναι “μεσαίου” ή ”μεγάλου μεγέθους” Ναι. Εφόσον είναι “μεσαίου” ή ”μεγάλου μεγέθους”
Δυνατότητα μετατροπής σε άλλες Εταιρικές μορφές. Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι

Δείτε σχετικά :

α)
 Η υποβολή των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ για το 2017


β)
 Οι διατάξεις που ρυθμίζουν τον τακτικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι αυτές της Υποπαραγράφου Α1 του ν. 4336/2015

Υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο από έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του ν. 3693/2008 (Α’174), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 της παρούσας υποπαραγράφου:
α) Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των οντοτήτων που έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας και της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, όταν βάσει των κριτηρίων μεγέθους του άρθρου 2 του του ν. 4308/2014, χαρακτηρίζονται ως μεσαίες και μεγάλες οντότητες.
*Επίσης υπάγονται με την προϋπόθεση του μεγέθους οι ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι των προσώπων αυτών έχουν περιορισμένη ευθύνη ( Α.Ε., Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε )

11. Κόστος ίδρυσης ( ΓΕΜΗ – Επιμελητήριο – Συμβολαιογράφος

ΠΙΝΑΚΑΣ 11 Κόστος σύστασης
ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ 1 2 3 4 5
Ατομική [που ασκεί εμπορική δραστηριότητα (*)] Ο.Ε   και Ε.Ε. Ι.Κ.Ε Ε.Π.Ε Α.Ε
Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας Δεν υπάρχει 50 Ευρώ. [ Συν  3 ευρώ για κάθε επιπλέον ιδρυτή εφόσον είναι >10]. 60 Ευρώ. [ Συν  3 ευρώ για κάθε επιπλέον ιδρυτή εφόσον είναι >10]. 60 Ευρώ. [ Συν  3 ευρώ για κάθε επιπλέον ιδρυτή εφόσον είναι >10]. 60 Ευρώ. [ Συν  3 ευρώ για κάθε επιπλέον ιδρυτή εφόσον είναι >10].
Τέλος καταχώρησης Γ.Ε.Μ.Η Δεν υπάρχει 10 Ευρώ. 10 Ευρώ. 10 Ευρώ. 10 Ευρώ.
Έλεγχος Επωνυμίας/Δικριτικού τίτλου -Προαιρετικά 30 Ευρώ. 30 Ευρώ. 30 Ευρώ. 30 Ευρώ. 30 Ευρώ.
Κόστος εγγραφής στο επιμελητήριο Καθορίζεται από το κάθε Επιμελητήριο Καθορίζεται από το κάθε Επιμελητήριο Καθορίζεται από το κάθε Επιμελητήριο Καθορίζεται από το κάθε Επιμελητήριο Καθορίζεται από το κάθε Επιμελητήριο
Αμοιβή Συμβολαιογράφου Δεν χρησιμοποιείται Δεν απαιτείται εκτός ειδικών περιπτώσεων Δεν απαιτείται εκτός ειδικών περιπτώσεων 44,02 ευρώ, πλέον 6 ευρώ ανά φύλλο,  500 ευρώ, πλέον 6 ευρώ ανά φύλλο,
Ετήσιο Κόστος ΓΕΜΗ 30 Ευρώ. 80 Ευρώ. 100 Ευρώ. 150 Ευρώ. 320 Ευρώ.

Σχετικά με το Ε.Β.Ε.Α δείτε :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ (ΕΥΡΩ)
Τέλος Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ 10
Έλεγχος επωνυμίας και τίτλων 10
Βεβαίωση έναρξης Ατομικής (με διακριτικό τίτλο) 10
Θεώρηση καταστατικού 10
Πιστοποιητικό εγγραφής (Ξενόγλωσσο) 10

http://www.acci.gr/acci/articles/article.jsp?categoryid=343&context=103&globalid=18478&articleid=73

Προσοχή : ( * ) Ατομικές επιχειρήσεις : «1. Στο ΓΕΜΗ εγγράφονται τα φυσικά πρόσωπα που είναι έμποροι στην ημεδαπή, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του v. 3419/2005. Για την ορθή εφαρμογή της διάταξης αυτής θα πρέπει πάντα να έχετε υπόψη σας τον ορισμό του εμπόρου όπως έχει προκύψει από τη νομοθεσία, τη νομολογία και τις γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ, σύμφωνα με τον οποίο: 1.1. «Έμποροι είναι όσοι μετέρχονται πράξεις εμπορικός και κύριον επάγγελμα έχουν την εμπορία» (Εμπορικός Νόμος, άρθρο 1ο) 1.2. Ο νόμος ορίζει κατ’ αρχήν μια σειρά από πράξεις οι οποίες είναι «εξ ορισμού» εμπορικές (Βασ. Διάταγμα περί της αρμοδιότητος των Εμποροδικείων) 1.3. Ακόμα και αν δεν περιλαμβάνεται στο κατάλογο των απαριθμούμενων στο νόμο εμπορικών πράξεων, εμπορική πράξη είναι γενικά κάθε πράξη (συμπεριλαμβανομένης και της παροχής υπηρεσιών) που περιέχει διαμεσολάβηση στην κυκλοφορία των οικονομικών αγαθών, φέρει να στοιχεία της αβεβαιότητας και του κινδύνου, αλλά και την ελπίδα του κέρδους, στην οποία ο ενεργών την πράξη αμέσως ή εμμέσως προσβλέπει, και ασκείται στα πλαίσια οργανωμένης επιχείρησης3. 1.4. Πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις ειδικών νόμων οι οποίοι εξαιρούν ρητά συγκεκριμένες δραστηριότητες φυσικών προσώπων οπό την ιδιότητα του εμπόρου (π.χ. δικηγόροι). …..3. Με την ΚΥΑ 79752/30.12.2014 (ΦΕΚ 3623 Β’) εισήχθη η υποχρέωση των ατομικών επιχειρήσεων να καταχωρίζουν στο ΓΕΜΗ ηλεκτρονικά το αποδεικτικό υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος αυτών εντός δύο μηνών από την υποβολή της εν λόγω δήλωσης. Εννοείται ότι η υποχρέωση αυτή αφορά τους υπόχρεους εγγραφής στο ΓΕΜΗ και μόνο (εμπόρους όπως αναλυτικό εξηγείται στο υπό 1. ανωτέρω). ….4. Σημειώνουμε ότι βάσει της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου του άρθρου 486 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α’) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η εγγραφή των υπόχρεων ατομικών επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ επιφέρει την εγγραφή τους και στα Μητρώα των Επιμελητηρίων, εκτός αν ειδική διάταξη νόμου τους εξαιρεί από την εγγραφή στα εμποροβιομηχανικά επιμελητήρια.» ( Οδηγίες για την εφαρμογή της ΚΥΑ 79752/2014 για τις Ατομικές Επιχειρήσεις)

Σημειώσεις : 
α) Το κόστος ίδρυσης δεν αποτελεί πιά σημαντικό κριτήριο επιλογής της εταιρικής μορφής, όπως παλαιότερα.
β) Σταδιακά και μέχρι το τέλος του 2019 θα μπορούν να συστήνονται και όλες οι νομικές μορφές μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας e-ΥΜΣ, όπου το κόστος σύστασης θα είναι μειωμένο κατά 70%. Σήμερα μέσω της πλατφόρμας μπορούν να συσταθούν μόνο ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΙΚΕ)
γ) Ισχύον καθεστώς για τα μέλη των Επιμελητηρίων από 1/1/2015 [ Για την Αθήνα δείτε : http://www.acci.gr/acci/articles/article.jsp?categoryid=302&context=103&globalid=18448&articleid=45#telos και για τα άλλα μέρη της Ελλάδος στα αντίστοιχα Επιμελητήρια]

Δείτε σχετικά :

α) Κ.Υ.Α. αριθμ. 63577/2018. Καθορισμός διαδικασιών, Προϋποθέσεων, Τεχνικών Λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση εταιριών.

β) Νόμος 4441/2016 Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις

γ) Υπηρεσία Μιας Στάσης
• Η νέα απόφαση για τη λειτουργία των ΥΜΣ για τη σύσταση εταιρειών (ΚΥΑ 63577/13.06.2018, ΦΕΚ 2380/Β/21.06.2018, ΦΕΚ 2681/Β/06.07.2018)
• Πρότυπα Καταστατικά
• Επωνυμίες βάσει του άρθρου 10 του Ν.4541/2018, ΦΕΚ 93/Α/31-05-2018
• Έγγραφα και Δικαιολογητικά Υπηρεσίας Μιας Στάσης [Υ.Μ.Σ. (Ο.Ε. – Ε.Ε.)]
• Έγγραφα και Δικαιολογητικά Υπηρεσίας Μιας Στάσης (Ι.Κ.Ε.) [Υ.Μ.Σ. (Ι.Κ.Ε.)]

 

12. Ασφάλιση Εταίρων/Μετόχων και διαχειριστών στον ΕΦΚΑ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 12
ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ 1 2 3 4 5
Ατομική Ο.Ε   και Ε.Ε. Ι.Κ.Ε Ε.Π.Ε Α.Ε
Ασφάλιση λόγω συμμετοχής Ναι. Ναι. Όχι. [ Εκτός του μονοπρόσωπου εταίρου ] Ναι. Όχι. [ Εκτός αν έχει ποσοστό από 3% και άνω και συμμετέχει στο Δ.Σ ]
Ποσοστό ασφαλιστικής επιβάρυνσης 26.95% 26.95% 26.95% 26.95% 26.95%
Ασφάλιση λόγω  διαχείρισης Ναι, εφόσον λαμβάνει αμοιβές (Ασφαλίζεται σαν μισθωτός) Ναι ( Ανεξαρτήτως αν λαμβάνει αμοιβές ). Ναι, εφόσον λαμβάνει αμοιβές (Ασφαλίζεται σαν μισθωτός) Ναι, εφόσον λαμβάνει αμοιβές μελών Δ.Σ.( Ως μισθωτός)
Ποσοστό ασφαλιστικής επιβάρυνσης επί των αμοιβών Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί (ενδεχομένως θα είναι 34,10% όπως και για τις αμοιβές των μελών Δ.Σ. στις Α.Ε.) 26,95% βαρύνει τον διαχειριστή Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί (ενδεχομένως θα είναι 34,10% όπως και για τις αμοιβές των μελών Δ.Σ. στις Α.Ε.) 34,10%
21,38% βαρύνει τον εργοδότη
12,72% βαρύνει το μέλος της διοίκησης


Σημείωση:

Η θέσπιση του μονομελούς διοικητικού συμβουλίου για τις μικρές και πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες, μπορεί να επιφέρει σημαντική μείωση των ασφαλιστικών επιβαρύνσεων για τις «οικογενειακές» Α.Ε., καθώς υπόχρεοι σε ασφάλιση είναι τα μέλη του Δ.Σ. οι οποίοι είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον και δίνεται πλέον η δυνατότητα εκπροσώπησης της εταιρείας από ένα μόνο μέλος.

Τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών

Υπολογίζονται επί του μηνιαίου εισοδήματος, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση της δραστηριότητάς τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές [ Με συντελεστή 26,95% ]. Ειδικά, για το έτος 2018, η ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται επί του 85% του ως άνω φορολογητέου αποτελέσματος. Ως ετήσιο εισόδημα των προσώπων που είναι μέλη προσωπικών εταιριών νοείται, για τη δραστηριότητά τους αυτή και για την εφαρμογή του παρόντος, το γινόμενο του πολλαπλασιασμού των συνολικών κερδών της εταιρίας επί του ποσοστού συμμετοχής εκάστοτε μέλους σε αυτή. Σε περίπτωση ζημιών ή μηδενικών κερδών τα μέλη των προσωπικών εταιριών καταβάλλουν τις ελάχιστες εισφορές.

« Β. Ανώτατο και κατώτατο όριο αποδοχών / εισοδήματος
Από τις διατάξεις των άρθρων 38, 39 και 40 του ν.4387/2016 προβλέπεται κατώτατο και ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών / εισοδήματος επί του οποίου υπολογίζονται οι μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές.Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους (ασφαλισμένους προερχόμενους από τον πρώην ΟΑΕΕ και το πρώην ΕΤΑΑ αντίστοιχα), προβλέπεται κατώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος ίσο με τον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών (σήμερα το κατώτατο όριο διαμορφώνεται σε €586,08). Για συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων (ασφαλισμένοι κάτω 5ετίας προερχόμενοι από το ΕΤΑΑ και αποφοίτους σχολών ανώτατης εκπαίδευσης που είναι εγγεγραμμένοι σε επιστημονικούς συλλόγους ή επιμελητήρια που έχουν τη μορφή ΝΠΔΔ προερχόμενους από τον ΟΑΕΕ), το κατώτατο όριο διαμορφώνεται στο 70% του ανωτέρω ποσού (δηλαδή στα €410,26) για τα πρώτα 5 έτη ασφάλισης. Ως ανώτατο όριο καθορίζεται αυτό των εμμίσθων ασφαλισμένων του άρθρου 38 του ν.4387/2016 (δηλαδή το ποσό των €5.860,80).
Σημειώνουμε ότι σε περιπτώσεις ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων που απασχολούνται παράλληλα ως μισθωτοί με καθεστώς μερικής απασχόλησης, το ως άνω κατώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος διαμορφώνεται αφού αφαιρεθούν οι αποδοχές της μερικής απασχόλησης (άρθρο 28 παρ. 1 ν.4445/2016).
Ε.Φ.Κ.Α. αριθ. πρωτ. : Φ. 10043/οικ. 14226/ 431/ 2017 Παράλληλη ασφάλιση – Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 36 παρ. 1 και 2 του ν. 4387/2016)

Υπαγόμενα πρόσωπα
« 3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ.258/2005, όπως ισχύει, στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ υπάγονται υποχρεωτικά τα μέλη ή μέτοχοι Οργανισμών, Κοινοπραξιών ή κάθε μορφής Εταιρειών (εκτός των ΑΕ και των ΙΚΕ) των οποίων ο σκοπός συνιστά δραστηριότητα για την οποία τα ασκούντα αυτήν πρόσωπα υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ.

Επιπλέον, από τις διατάξεις του άρθρου 116 παρ. 9 του ν.4072/2012 στην υποχρεωτική ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ υπάγονται υποχρεωτικά οι διαχειριστές των ΙΚΕ που ορίστηκαν με το καταστατικό ή με απόφαση των εταίρων, καθώς και ο εταίρος μονοπρόσωπης ΙΚΕ.

4. Με βάση το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο, οι εταίροι σε εταιρείες μορφής ΟΕ, ΕΕ και ΕΠΕ υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ και καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 39 του ν.4387/2016, όπως ισχύει.

Εάν οι εταίροι ασκούν συγχρόνως καθήκοντα διαχείρισης, χωρίς να προβλέπεται αμοιβή για την άσκηση αυτών των καθηκόντων, αλλά πρόκειται να λάβουν την αναλογία επί των κερδών της επιχείρησης, εξακολουθούν να καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές επί των σχετικών μερισμάτων σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν.4387/2016

Σε περίπτωση όμως που για την άσκηση καθηκόντων διαχείρισης προβλέπεται αμοιβή, προκύπτει σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 του ν.1759/1988 υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση του πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και καταβολή ασφαλιστικών εισφορών βάσει του άρθρου 38 του ν.4387/2016, όπως ισχύει, εφαρμοζομένων των προβλέψεων του άρθρου 36 παρ. 1 του ν.4387/2016 περί παράλληλης ασφάλισης.

Σε περίπτωση που διαχειριστής σε εταιρείες της ανωτέρω μορφής έχει οριστεί τρίτο πρόσωπο, και λαμβάνει αμοιβή για την άσκηση των καθηκόντων του ως διαχειριστή, προκύπτει σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 του ν.1759/1988 υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση του πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και καταβολή ασφαλιστικών εισφορών βάσει του άρθρου 38 του ν.4387/2016, όπως ισχύει.

Σημειώνουμε ότι οι ρυθμίσεις του άρθρου 38 του ν.4387/2016, όπως ισχύει, για το κατώτατο όριο μηνιαίων αποδοχών (€586,08 για τους απασχολούμενους άνω των 25 ετών και €510,95 για τους απασχολούμενους κάτω των 25 ετών) έχουν εφαρμογή και στις αμοιβές διαχείρισης, δεδομένου ότι οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται κατά συστηματικό τρόπο και σε τακτικό χρόνο εντός του μήνα.

Τα ανωτέρω ειδικώς οριζόμενα για τις ΟΕ, ΕΠΕ, ΕΕ εφαρμόζονται από 1/6/2018.

5. Όσον αφορά στις εταιρείες μορφής ΙΚΕ, οι εταίροι, σύμφωνα με το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο, δεν έχουν υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ και ως εκ τούτου δεν υποχρεούνται στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.
Σε περίπτωση όμως που εταίρος ΙΚΕ έχει οριστεί και διαχειριστής στην ΙΚΕ, ως διαχειριστής έχει υποχρέωση ασφάλισης και καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν.4387/2016, όπως ισχύει, επί του εισοδήματος που προκύπτει από την άσκηση της διαχείρισης και όχι επί εισοδήματος που προκύπτει από την σχέση του εταίρου.
Ανάλογα, εάν ως διαχειριστής της ΙΚΕ έχει οριστεί τρίτο πρόσωπο έχουν εφαρμογή τα προβλεπόμενα στο άρθρο 39 του ν.4387/2016, όπως ισχύει.
Όσον αφορά τους μοναδικούς εταίρους μονοπρόσωπης ΙΚΕ που είναι παράλληλα και διαχειριστές ΙΚΕ, υποχρέωση ασφάλισης προκύπτει και για τις δύο ιδιότητες, και, ως εκ τούτου, οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται βάσει του άρθρου 39 του ν.4387/2016, όπως ισχύει, επί του αθροίσματος τους εισοδήματος που προέρχεται από την άσκηση των δύο δραστηριοτήτων (μέρισμα και αμοιβή διαχείρισης)».
(Αριθμ. πρωτ.: Δ.15/Δ’/619/15/2018 Ασφαλιστικές εισφορές μελών εταιρειών ή/και διαχειριστών)

« Εισφορές μελών Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε.
Από τις ρυθμίσεις του άρθρου 38 παρ. 3δ του ν.4387/2016 προβλέπεται ότι τα πρόσωπα που διορίζονται ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. και λαμβάνουν αμοιβή, καταβάλλουν εισφορά ως μισθωτοί, η οποία υπολογίζεται επί της αμοιβής κατ’ αποκοπή.
Από τις ρυθμίσεις του άρθρου 39 παρ. 7β του ν.4387/2016 προβλέπεται ότι τα μέλη του Δ.Σ. των Α.Ε. με αντικείμενο επιχειρήσεως επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα σε όλη την Επικράτεια, εφόσον αυτά είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον, καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές ελεύθερου επαγγελματία, ως ασφαλισμένοι του πρώην ΟΑΕΕ.

Συνεπώς, στις περιπτώσεις που ο ασφαλισμένος είναι μέτοχος κατά ποσοστό άνω του 3% σε Α.Ε. με επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα, και μετέχει στην ανωτέρω ή σε άλλη Α.Ε, ως μέλος του Δ.Σ. και λαμβάνει και αμοιβή, καταβάλλει εισφορά επί της αμοιβής που λαμβάνει βάσει του άρθρου 38 του ν.4387/2016, ενώ καταβάλλει εισφορά επί των μερισμάτων που εισπράττει ως εταίρος βάσει του άρθρου 39 του ν.4387/2016, εφαρμοζομένων σε κάθε περίπτωση των προβλεπόμενων στο άρθρο 36 παρ. 1 του ν.4387/2016 ».

Ε.Φ.Κ.Α. αριθ. πρωτ. : Φ. 10043/οικ. 14226/ 431/ 2017 Παράλληλη ασφάλιση – Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 36 παρ. 1 και 2 του ν. 4387/2016  )

Γ) Διαδικασία επιλογής της κατάλληλης μορφής επιχείρησης

1) Κριτήρια επιλογής

Τα κύρια κριτήρια είναι :
α) Απαίτηση για ύπαρξη συνεταίρου ή κεφαλαίων,
β) Ευθύνη με την προσωπική περιουσία,
γ) Προσδοκώμενος Κύκλος εργασιών,
δ) Φορολογική επιβάρυνση,
ε) Ασφαλιστική επιβάρυνση,
στ) Κόστος λογιστικής παρακολούθησης.

2) Σύνοψη σημείων σύγκρισης
Γενικά σε σχέση με τα παλαιότερα έτη, πρέπει να τονίσουμε τα εξής :

α)
 Η ψαλίδα των εξόδων σύστασης μεταξύ των διαφόρων μορφών έχει περιοριστεί σημαντικά, ώστε δεν αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιλογής.


β)
 Ένας νέος σημαντικός παράγοντας έκανε την εμφάνισή του τα τελευταία έτη, η επιβάρυνση με ασφαλιστικές εισφορές των κερδών.


γ)
 Η εμφάνιση της νομικής μορφής των Ι.Κ.Ε και τα πλεονεκτήματα που αυτή έχει, θα την αναδείξει σε βασική επιλογή και ταυτόχρονα θα μειώσει τον αριθμό των Ε.Π.Ε


δ) 
Η κατάργηση τα τελευταία χρόνια, των Ισολογισμών της Α.Ε στις εφημερίδες, η μείωση του ύψους του Κεφαλαίου από 60.000 σε 25.000 ευρώ (με την ρύθμιση του νέου νόμου 4548/2018) και η δυνατότητα πιά να ορίζουν «μονοπρόσωπο Δ.Σ», θα οδηγήσει ικανοποιητικό αριθμό επιχειρηματιών στην επιλογή της Α.Ε.

1 2 3 4 5 6
ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ Ατομική Ο.Ε   και Ε.Ε. ( Απλογραφικά ) Ο.Ε   και Ε.Ε. ( Διπλογραφικά ) Ι.Κ.Ε Ε.Π.Ε Α.Ε
Ευελιξία στις επιχειρηματικές αποφάσεις Μεγάλη Μέτρια ( εξαρτάται από τον αριθμό των εταίρων) Μέτρια ( εξαρτάται από τον αριθμό των εταίρων) Μέτρια ( εξαρτάται από τον ποσοστό κάθε εταίρου) Μέτρια ( εξαρτάται από τον αριθμό και το ποσοστό των εταίρων) Μέτρια ( εξαρτάται από τον ποσοστό κάθε μετόχου)
Φορολογική επιβάρυνση Ποικίλει ανάλογα με το ύψος των κερδών ( 22%-45%) 29% 39.65% 39.65% 39.65% 39.65%
Ευθύνη εταίρου/μετόχου με την προσωπική περιουσία Ναι για όλα τα χρέη Ναι για όλα τα χρέη ( εκτός αν είναι ετερόρρυθμος εταίρος)** Ναι για όλα τα χρέη ( εκτός αν είναι ετερόρρυθμος εταίρος)** Όχι. Όχι. Όχι.
Ευθύνη διαχειριστή με την προσωπική περιουσία Ναι για χρέη σε Δημόσιο και Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Ναι για χρέη σε Δημόσιο και Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Ναι για χρέη σε Δημόσιο και Ασφαλιστικούς Οργανισμούς
Κόστος λογιστικής παρακολούθησης Χαμηλότερο των περιπτώσεων ( 3-6) Χαμηλότερο των περιπτώσεων ( 3-6) Υψηλότερο των περιπτώσεων ( 1-2) Υψηλότερο των περιπτώσεων ( 1-2) Υψηλότερο των περιπτώσεων ( 1-2) Υψηλότερο των περιπτώσεων ( 1-2)
Διαδικασία ίδρυσης Ευκολότερη των περιπτώσεων ( 2-6) Ευκολότερη των περιπτώσεων ( 4-6) Ευκολότερη των περιπτώσεων ( 4-6) Ευκολότερη των περιπτώσεων ( 5-6) Δυσκολότερη των περιπτώσεων ( 1-4) Δυσκολότερη των περιπτώσεων ( 1-4)
Ελάχιστο  Εταιρικό ή Μετοχικό  Κεφάλαιο Δεν απαιτείται συγκεκριμένο ύψος  κεφαλαίου Δεν απαιτείται συγκεκριμένο ύψος  κεφαλαίου Δεν απαιτείται συγκεκριμένο ύψος  κεφαλαίου Ένα (1) ευρώ Ένα (1) ευρώ 25.000  ευρώ
Φ.Σ.Κ – Μετά την σύσταση Όχι Ναι. 1% Ναι. 1% Ναι. 1% Ναι. 1% Ναι. 1%
Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων Όχι Όχι Όχι* Ναι Ναι Ναι
Υποχρέωση ελέγχου από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές Όχι Όχι [ εκτός μιας μικρής εξαίρεσης] Όχι [ εκτός μιας μικρής εξαίρεσης] Ναι. Εφόσον είναι “μεσαίου” ή ”μεγάλου μεγέθους” Ναι. Εφόσον είναι “μεσαίου” ή ”μεγάλου μεγέθους” Ναι. Εφόσον είναι “μεσαίου” ή ”μεγάλου μεγέθους”
Υποχρέωση ασφάλισης και Κόστος ασφαλιστικών εισφορών επιχειρηματία Μεγάλο  [δείτε σχετικό πίνακα 12] Μεγάλο [δείτε σχετικό πίνακα 12] Μεγάλο [δείτε σχετικό πίνακα 12] Μικρό [ δείτε σχετικό πίνακα 12] Μεγάλο [ δείτε σχετικό πίνακα 12] Μεσαίο [δείτε σχετικό πίνακα 12]

*Με εξαίρεση τις ΟΕ στις οποίες συμμετέχουν αποκλειστικά νομικά πρόσωπα (ΕΠΕ,ΑΕ,ΙΚΕ).
** Εκτός ειδικών περιπτώσεων που ορίζονται στο καταστατικό.

3) Κατάλληλες κατά περίπτωση μορφές επιχειρήσεων

Η επιλογή της κατάλληλης μορφής επιχείρησης είναι θέμα μιας «μικρής μελέτης» και κάθε περίπτωση είναι ιδιαίτερη. Σε γενικές όμως γραμμές μπορούμε να πούμε τα εξής :

α) Για μικρές επιχειρήσεις με έντονο το προσωπικό στοιχείο στην δραστηριότητα:

Καταρχήν Ατομική επιχείρηση. Δευτερευόντως Ο.Ε ή Ε.Ε, εφόσον υφίσταται η ανάγκη ύπαρξης συνεταίρου/-ων και ο τζίρος δεν ξεπερνά το 1.500.000 ( όριο τήρησης Απλογραφικών βιβλίων).

β) Για μεσαίες επιχειρήσεις που αναγκαστικά ( λόγω τζίρου ) θα τηρήσουν Διπλογραφικά βιβλία :

Επικρατέστερη μορφή φαίνεται η Ι.Κ.Ε, κυρίως λόγω της μη υποχρέωσής των Εταίρων να ασφαλιστούν στον Ε.Φ.Κ.Α . Σε σύγκριση με τις Ο.Ε ή Ε.Ε , υπερτερεί και στο σημείο της «Προσωπικής Ευθύνης» , των Εταίρων.

Η Ε.Π.Ε μειονεκτεί εκτός από το «ασφαλιστικό» και σε άλλα σημεία από την Ι.Κ.Ε και φαίνεται ότι οδηγείται σε σταδιακή εξάλειψη.

γ) Για μεγάλες επιχειρήσεις :

Μάλλον η καταλληλότερη μορφή είναι η Α.Ε, παρόλο έχει το μεγαλύτερο κόστος λειτουργίας ( έχει όμως περιοριστεί σημαντικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και επίσης έχει περιοριστεί σημαντικά η ψαλίδα σε σχέση με τις άλλες νομικές μορφές επιχειρήσεων). Οι λόγοι έχουν να κάνουν κυρίως με την πρόσβαση στην χρηματοδότηση και τους κανόνες εταιρικής λειτουργίας.

δ) Περιπτώσεις επιχειρηματικής δραστηριότητας που υπάρχει δυνατότητα ύπαρξης «ειδικού εταιρικού τύπου», με φορολογικά πλεονεκτήματα :

Τέτοιοι εταιρικοί τύποι αναφέρονται στο κεφ. Α, του άρθρου και είναι κυρίως :
«Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» – Φορείς Κ.Αλ.Ο, Ομάδες παραγωγών αγροτικών προϊόντων και Αγροτικοί Συνεταιρισμοί.

ε) Και μην ξεχνάτε όλα διορθώνονται. 

Σχεδόν οποιαδήποτε μορφή επιχείρησης, φυσικά υπό προϋποθέσεις, μπορεί να «μετατραπεί», οποιαδήποτε στιγμή σε άλλης μορφής επιχείρηση. Άρα οι ανωτέρω συγκριτικοί μπορούν να βοηθήσουν και στην περίπτωση που κάποιος θέλει να διερευνήσει τις πιθανές ωφέλειες που μπορούν μα προκύψουν από την μετατροπή του Εταιρικού τύπου σε άλλον Εταιρικό τύπο.

e-ΥΜΣ: Η ψηφιακή πλατφόρμα για την άμεση ίδρυση των εταιρειών (Όλες οι πληροφορίες)

Με τον νόμο 4441/2016 επήλθαν νέες σημαντικές αλλαγές στην λειτουργία της Υπηρεσίας Μιας Στάσης (και της e-YΜΣ) και πιο συγκεκριμένα καταργήθηκαν οι κατωτέρω διαδικασίες:

1. Χρήση εταιρικής σφραγίδας (καταργήθηκε με τον νόμο 4156/2013 παρ.12 άρθ. 3)
2. Φορολογική ενημερότητα (καταργήθηκε με τον νόμο 4441/16)
3. Επίσκεψη σε ΔΟΥ
4. Επίσκεψη σε ΕΦΚΑ

Για τις διαδικασίες 3 & 4 το Πληροφοριακό Σύστημα της Υπηρεσίας Μιας Στάσης στέλνει – μέσω διεπαφής – αυτόματα τα σχετικά στοιχεία στους φορείς όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα της ΚΥΑ 63577/2018.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ:

1. Τι είναι η Ηλεκτρονική Υπηρεσία μιας Στάσης (e-ΥΜΣ);
Ψηφιακή πλατφόρμα, στην οποία ο ενδιαφερόμενος κάνει ο ίδιος τη σύσταση της εταιρείας του, χωρίς να απαιτείται να επισκεφθεί οποιαδήποτε δημόσια Υπηρεσία. (http://eyms.businessportal.gr)

2. Ποιες εταιρείες μπορούν να συσταθούν μέσω e-ΥΜΣ;
Με την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας μπορούν να στήνονται IKE (μονοπρόσωπες ή πολυπρόσωπες), ΟΕ & ΕΕ.
Σταδιακά και μέχρι το τέλος του 2019 θα μπορούν να συστήνονται και οι λοιπές νομικές μορφές (ΑΕ & ΕΠΕ).

3. Ποια είναι τα προαπαιτούμενα για να συστήσει κάποιος εταιρεία μέσω eΥΜΣ:
ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ:
Ικανότητα δικαιοπραξίας
Ενεργό ελληνικό ΑΦΜ
Κατάλληλη άδεια διαμονής αν προέρχονται από Τρίτη χώρα και επιθυμούν να διαμείνουν στη χώρα μας ή πρόκειται να συμμετάσχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε προσωπική εταιρεία. Σχετική νομοθεσία: ν. 4251/2014 (A’ 80).

4. Τι είναι το πρότυπο καταστατικό;
Το καταστατικό, το περιεχόμενο του οποίου ορίζεται ρητά στη ΥΑ31637/2017 (Β’ 928), ανά νομική μορφή. Συμπληρώνεται από τους ιδρυτές μόνο ως προς τα στοιχεία που διαφοροποιούν την εταιρεία από άλλες του ίδιου τύπου.
Η χρήση του είναι υποχρεωτική για σύσταση μέσω e-ΥΜΣ,
ανεξαρτήτως εταιρικού τύπου.
Αν οι ιδρυτές δεν επιθυμούν τη χρήση πρότυπου καταστατικού ή υπάρχουν εισφορές σε είδος που απαιτούν συμβολαιογραφικό τύπο, τότε οι ιδρυτές θα πρέπει να απευθυνθούν για τη σύσταση είτε στην ΥΓΕΜΗ οποιουδήποτε Επιμελητηρίου είτε στον Συμβολαιογράφο ΥΜΣ.

5. Πως μπορώ να υπογράψω το καταστατικό σύστασης της εταιρείας;
To καταστατικό υπογράφεται ηλεκτρονικά με δύο τρόπους:
Με τη χρήση κωδικών πρόσβασης των ιδρυτών στο TAXISNET (ηλεκτρονική υπογραφή)
Με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού ηλεκτρονικής υπογραφής (εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή)
Οι δύο τύποι υπογραφών επιφέρουν τις ίδιες έννομες συνέπειες.

6. Ποιο είναι το κόστος σύστασης εταιρείας μέσω e-ΥΜΣ;
Το κόστος σύστασης είναι μειωμένο κατά 70% του κόστους σύστασης μέσω ΥΜΣ.
Η πλατφόρμα διαθέτει εφαρμογή υπολογισμού κόστους πριν την έναρξη της σύστασης.

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΜΕΣΩ e-ΥΜΣ Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Ποια είναι η διαδικασία σύστασης;  Διαβάστε αναλυτικά τα 5 βήματα

Νόμος 4072/2012 για ΙΚΕ Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή (Κωδικοποιημένος)
Νόμος 4072/2012 για ΟΕ/ΕΕ (Κωδικοποιημένος)
Πρότυπο Καταστατικό ΙΚΕ
Πρότυπο Καταστατικό ΟΕ
Πρότυπο Καταστατικό ΕΕ
Κύρια Χαρακτηριστικά Μονοπρόσωπης ΙΚΕ
Κύρια Χαρακτηριστικά ΙΚΕ
Τηλέφωνα υποστήριξης e-ΥΜΣ

Πηγή : foroline.gr

ΕΝΟΤΗΤΑ Α.ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΠΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ Ν.Ε.Π.Α.
Ν.Ε.Π.Α. θεωρούνται οι επιχειρήσεις που τα πλοία τους έχουν μεταφορική ικανότητα έως και 49 επιβάτες, τα οποία διαθέτουν χώρους ενδιαίτησης πέραν αυτών του πληρώματος και έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την εκμετάλλευση ή διαχείριση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής με Ελληνική σημαία. Η Ν.Ε.Π.Α. είναι εμπορική.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ν.Ε.Π.Α
Η επωνυμία της Ν.Ε.Π.Α. πρέπει να περιλαμβάνει τις λέξεις «Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής» ή τα αρχικά γράμματα των λέξεων αυτών «Ν.Ε.Π.Α.», καθώς και διακριτικό με το οποίο θα αποκλείεται η πρόκληση σύγχυσης με άλλη εταιρεία.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Ν.Ε.Π.Α.
Η Ν.Ε.Π.Α. έχει διάρκεια ορισμένου χρόνου που καθορίζεται στο καταστατικό. Η διάρκεια δεν μπορεί να οριστεί μεγαλύτερη των τριάντα ετών. Ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο για την ίδρυση της Ν.Ε.Π.Α. ορίζεται το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€).

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Το καταστατικό της Εταιρίας καταρτίζεται εγγράφως από 2 τουλάχιστον ιδρυτές και καταχωρείται στο Μητρώο Ναυτιλιακών Εταιριών πλοίων αναψυχής.
a. Το καταστατικό περιλαμβάνει:
Α) Επωνυμία , Έδρα , Σκοπό και Διάρκεια,
Β) Εταιρικό Κεφάλαιο και Μετοχές,
Γ) Διάλυση και Εκκαθάριση της περιουσίας της εταιρίας.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΕΠΑ
Οι Ν.Ε.Π.Α. έχουν την υποχρέωση του TRANSIT LOG (Δελτίο κίνησης). Για την έκδοσή του είναι απαραίτητη η προσκόμιση αποδεικτικού πληρωμής του Τέλους Παραμονής και Πλοίων.
1. Οι ΝΕΠΑ εφόσον είναι πλοιοκτήτριες επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, έχουν την υποχρέωση:
i. Να τηρούν στην ελληνική γλώσσα Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων.
ii. Να εκδίδουν και να φυλάσσουν τα προβλεπόμενα παραστατικά.
iii. Να υποβάλλουν στον αρμόδιο προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Τις προβλεπόμενες δηλώσεις και φορολογικά στοιχεία.
2. Η διάρκεια της ολικής σύμβασης ναύλωσης δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 8 ώρες.

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΝΕΠΑ
1. Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα μηνών και λήγει στις 30 Ιουνίου ή στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους για τις εταιρείες που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας σύμφωνα με όσα ορίζονται στο καταστατικό. Η πρώτη εταιρική χρήση για τις εταιρείες που τηρούν βιβλία Γ' Κατηγορίας μπορεί να οριστεί για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις μήνες. 
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης συντάσσεται ισολογισμός, όπου φαίνεται η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την τελευταία ημέρα της εταιρικής χρήσης, βάσει των βιβλίων που τηρεί η εταιρεία.

ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
I. Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (Υ.Ε.Ν.) τηρεί ειδικό μητρώο για τις Ν.Ε.Π.Α..
II. Στο μητρώο καταχωρίζονται όλες οι Ν.Ε.Π.Α.
III. Το μητρώο αποτελείται από:
1. το βιβλίο μητρώου ναυτιλιακών εταιρειών πλοίων αναψυχής,
2. το φάκελο κάθε εταιρείας, τη μερίδα κάθε εταιρείας και
3. το ευρετήριο των εταιρειών.

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
Οι Ν.Ε.Π.Α. έχουν το δικαίωμα για αφορολόγητα καύσιμα.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΠΑ
A. Η ολική ναύλωση του πλοίου που διενεργείται από πλοιοκτήτρια εταιρεία προς άλλον υποκείμενο στον φόρο που απασχολείται με την μεταφορά προσώπων ( από Ν.Ε.Π.Α. σε Ν.ΕΠ.Α.) έχει απαλλαγή Φ.Π.Α.
B. Η ολική ναύλωση με βάση το ναυλοσύμφωνο σε ιδιώτες ( μίσθωση σε ιδιώτες) έχει Φ.Π.Α. 24%.
C. Όμως προβλέπεται μείωση της φορολογητέας βάσης με ποσοστό έκπτωσης.

ΝΑΥΛΟΣΥΜΦΩΝΟ
Για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής , χρησιμοποιούνται οι συβάσεις ολικής ναύλωσης. Η σύμβαση ολικής ναύλωσης έχει ως αντικείμενο τη χρήση του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής μόνο για αναψυχή ή και περιήγηση.

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΝΑΥΛΩΣΗΣ
Από την ημερομηνία καταχώρησης στο Μητρώο, τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής πρέπει να συμπληρώνουν ελάχιστο αριθμό ημερών ναύλωσης ανά τριετία.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ
Απαγορεύεται σε υπηκόους ή νομικά πρόσωπα κρατών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή δεν ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο να αποκτούν εμπράγματα δικαιώματα επί μετοχών Ν.Ε.Π.Α. Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.ΠΑ.Η) με ισχύ από 1/12/2017 Το παλιό Τέλος Παραμονής και πλοών, που προέκυψε με τον νόμο 4211/2013 ΦΕΚ 256Α, στο άρθρο 13 για την ενίσχυση του κρατικού προϋπολογισμού που αφορά και τα μέλη των ομίλων της ΕΟΜΦΣ, δηλαδή τους κατόχους φουσκωτών σκαφών ιδιωτικής χρήσης μέχρι 12 μέτρα. Για τη μη καταβολή του ΤΕΠΑΗ τα πρόστιμα που επιβάλλονται επιπλέον της πληρωμής του τέλους είναι περίπου τα ίδια με το άρθρο 13 που καταργείται, δηλαδή το άρθρο 13 έλεγε 100% του ετήσιου αναλογούντος τέλους παραμονής πλοών χωρίς έκπτωση.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β - ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3182/2003 Ν Ε Π Α και άλλες διατάξεις
ΙΔΡΥΣΗ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 1.

1. Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.) είναι η εταιρεία που συνιστάται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και έχει ως αποκλειστικό σκοπό την κτήση κυριότητας, την εκμετάλλευση ή τη διαχείριση πλοίων αναψυχής με ελληνική σημαία που χαρακτηρίζονται ως επαγγελματικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2743/1999 (ΦΕΚ 211 Α'). Η σύσταση εταιρειών άλλης νομικής μορφής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας, δεν αποκλείεται.
2. Η Ν.Ε.Π.Α. μπορεί να συμμετέχει σε άλλες Ν.Ε.Π.Α.
3. Η Ν.Ε.Π.Α. είναι εμπορική.

ΑΡΘΡΟ 2.

1. Η σύμβαση με την οποία συνιστάται η Ν.Ε.Π.Α. (καταστατικό) καταρτίζεται εγγράφως από δύο τουλάχιστον ιδρυτές και καταχωρίζεται στο Μητρώο Ναυτιλιακών Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 31 έως 33.
2. Η Ν.Ε.Π.Α. αποκτά νομική προσωπικότητα από την καταχώριση του καταστατικού της στο Μητρώο Ναυτιλιακών Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής. Για πράξεις που διενεργήθηκαν στο όνομα της υπό ίδρυση εταιρείας πριν αυτή αποκτήσει νομική προσωπικότητα, ευθύνονται εις ολόκληρο αυτοί που τις ενήργησαν. Αν η εταιρεία εγκρίνει τις πράξεις αυτές, ευθύνεται μόνο αυτή.

ΑΡΘΡΟ 3.

1. Το καταστατικό πρέπει να περιέχει διατάξεις για:
α) την επωνυμία, την έδρα, το σκοπό και τη διάρκεια της εταιρείας,
β) το εταιρικό κεφάλαιο και τις μετοχές,
γ) το διοικητικό συμβούλιο, τη γενική συνέλευση των μετόχων και τις αρμοδιότητές τους,
δ) τα δικαιώματα των μετόχων,
ε) τη διάλυση και εκκαθάριση της περιουσίας της εταιρείας.
2. Στο καταστατικό πρέπει να ορίζονται τα μέλη του πρώτου διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4.

1. Η επωνυμία της Ν.Ε.Π.Α. πρέπει να περιλαμβάνει τις λέξεις «Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής» ή τα αρχικά γράμματα των λέξεων αυτών «Ν.Ε.Π.Α.», καθώς και διακριτικό με το οποίο θα αποκλείεται η πρόκληση σύγχυσης με άλλη εταιρεία. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση.
2. Εδρα της εταιρείας ορίζεται δήμος ή κοινότητα της ελληνικής επικράτειας.
3. Σε κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει να αναγράφεται τουλάχιστον η επωνυμία, η έδρα και ο αριθμός μητρώου της κατά το άρθρο 32.
4. Η Ν.Ε.Π.Α. έχει διάρκεια ορισμένου χρόνου που καθορίζεται στο καταστατικό. Η διάρκεια δεν μπορεί να οριστεί μεγαλύτερη των τριάντα ετών.
5. Ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο για την ίδρυση της Ν.Ε.Π.Α. ορίζεται το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας το κεφάλαιο αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται.
6. Το κεφάλαιο της Ν.Ε.Π.Α. αναλαμβάνεται από τους ιδρυτές και καταβάλλεται στο σύνολό του, σε μετρητά, στο ταμείο της εταιρείας, κατά τη σύστασή της.
7. Η ονομαστική αξία κάθε μετοχής δεν μπορεί να ορισθεί κατώτερη του ενός ευρώ.
8. Τα δικαιώματα του μετόχου που πηγάζουν από τη μετοχή είναι ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην αξία των μετοχών του.

ΑΡΘΡΟ 5.

1. Ακυρη είναι η σύσταση Ν.Ε.Π.Α. μόνο αν το καταστατικό δεν πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 1, 2, 3 και των παραγράφων 1, 2, 5, 6 και 7 του άρθρου 4 ή αν κάποιος από τους ιδρυτές κατά το χρόνο υπογραφής της σύμβασης δεν είχε ικανότητα για δικαιοπραξία.
2. Η ακυρότητα κηρύσσεται με δικαστική απόφαση που εκδίδεται ύστερα από αγωγή οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, που απευθύνεται κατά της εταιρείας.
3. Με τη δημοσίευση της απόφασης με την οποία κηρύσσεται η ακυρότητα της εταιρείας, αυτή τίθεται σε εκκαθάριση.
4. Οι υποχρεώσεις της εταιρείας ή τρίτων προς την εταιρεία διατηρούνται και μετά την κήρυξη της ακυρότητας της εταιρείας. Οι ιδρυτές της εταιρείας έχουν υποχρέωση να καταβάλουν το κεφάλαιο που είχαν αναλάβει να καλύψουν στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για τους σκοπούς της εκκαθάρισης. 

ΑΡΘΡΟ 6.

1. Οι μετοχές της Ν.Ε.Π.Α. είναι μόνο ονομαστικές ή μόνο ανώνυμες και ενσωματώνονται σε τίτλο της μιας ή περισσότερων μετοχών.
2. Οι ανώνυμες μετοχές μεταβιβάζονται με συμφωνία και παράδοση του τίτλου.
3. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή στο βιβλίο των μετόχων. Η εγγραφή αυτή χρονολογείται και υπογράφεται από τον κύριο και από αυτόν στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση της μετοχής. Μετά τη μεταβίβαση κάθε ονομαστικής μετοχής εκδίδεται νέος τίτλος ή γίνεται σημείωση από την εταιρεία στον τίτλο που υπάρχει για τη μεταβίβαση που έγινε. Η σημείωση περιλαμβάνει τα ονοματεπώνυμα και τις διευθύνσεις αυτού που μεταβιβάζει τη μετοχή και αυτού προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση της. Για την εταιρεία μέτοχος θεωρείται αυτός που γράφεται στο βιβλίο μετόχων.
4. Επιτρέπεται με το καταστατικό να επιβάλλονται περιορισμοί στη μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών. Στην περίπτωση αυτή η σχετική διάταξη του καταστατικού αναγράφεται πάνω στον τίτλο της μετοχής.
5. Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής τίτλου ανώνυμης μετοχής μπορεί να ζητηθεί η ακύρωσή του από το αρμόδιο δικαστήριο, που δικάζει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Η απόφαση του δικαστηρίου επιδίδεται στην εταιρεία, η οποία έχει υποχρέωση να εκδώσει νέο τίτλο σε αντικατάσταση εκείνου που ακυρώθηκε. Στο νέο τίτλο γίνεται αναφορά ότι αυτός εκδόθηκε σε αντικατάσταση άλλου που ακυρώθηκε και αναγράφεται ο αριθμός της σχετικής, με την ακύρωση του τίτλου, δικαστικής απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 7.

1. Απαγορεύεται σε υπηκόους ή νομικά πρόσωπα κρατών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή δεν ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο να αποκτούν εμπράγματα δικαιώματα επί μετοχών Ν.Ε.Π.Α.
2. Κατ εξαίρεση μπορεί να οριστεί με το καταστατικό ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, μπορούν να αποκτούν εμπράγματα δικαιώματα σε μετοχές που αντιπροσωπεύουν συνολικά ποσοστό μικρότερο από το πενήντα τοις εκατό του εκάστοτε εταιρικού κεφαλαίου.
3. Κατά την έκδοση όλων των μετοχών αναγράφεται στην εμπρόσθια όψη τους αν μπορούν να μεταβιβασθούν ή όχι στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
4. Από την απαγόρευση της παραγράφου 1 εξαιρείται η απόκτηση μετοχών αιτία θανάτου, λόγω γονικής παροχής ή αναγκαστικής εκτέλεσης.
Επίσης εξαιρείται η σύσταση ενεχύρου επί μετοχών Ν.Ε.Π.Α. για την εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της εταιρείας ή άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων.
Οι εξαιρέσεις της παραγράφου αυτής δεν θίγουν τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, ο οποίος κυρώθηκε με το Ν.Δ.187/1973 (ΦΕΚ 261 Α), όπως αυτό ισχύει μετά το Π.Δ. 11/2000 (ΦΕΚ 11 Α), οι οποίες έχουν σε κάθε περίπτωση εφαρμογή επί των πλοίων της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 8.

1. Επιτρέπεται να ορίζεται στο καταστατικό ότι το διοικητικό συμβούλιο ή η γενική συνέλευση μπορούν να αποφασίζουν την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας μέχρι του συνολικού ποσού που αναφέρεται στο καταστατικό, με έκδοση νέων μετοχών. Στο καταστατικό ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις αυτής της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου κατά τις διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. Η καταβολή του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου γίνεται σε μετρητά.
2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ των κατά το χρόνο της αύξησης μετόχων της εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Αν κάποιος μέτοχος δεν ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο καταστατικό ή στην απόφαση αύξησης του κεφαλαίου, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί διατίθενται στους μετόχους που άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης κατ' αναλογία συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφαλαίο. Τυχόν υπόλοιπο που δεν αναλήφθηκε διατίθεται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 9.

1. Η Ν.Ε.Π.Α. διοικείται και εκπροσωπείται από το διοικητικό της συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τρία τουλάχιστον μέλημετόχους ή μη.
2. Νομικό πρόσωπο εκλεγόμενο ή οριζόμενο ως μέλος διοικητικού συμβουλίου οφείλει να υποδείξει αμέσως τον εκπρόσωπό του.

ΑΡΘΡΟ 10.

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 3, εκλέγονται με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων.
2. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι τριετής, εκτός αν το καταστατικό ορίζει διαφορετικά, ποτέ όμως δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι έτη. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι πάντοτε ελευθέρως ανακλητά και επανεκλέξιμα. Αν λήξει η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου και για οποιονδήποτε λόγο δεν εκλεγεί νέο διοικητικό συμβούλιο, η θητεία του παλαιού παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την εκλογή νέου από την αμέσως επόμενη γενική συνέλευση.
3. Αν κενωθεί η θέση ενός μόνο μέλους του διοικητικού συμβουλίου λόγω παραίτησης, θανάτου ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγουν προσωρινό σύμβουλο μέχρι τη λήξη της θητείας του πιο πάνω μέλους. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη γενική συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέγεται με αυτόν τον τρόπο είναι έγκυρες, έστω και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη γενική συνέλευση.
Αν, εξαιτίας των παραπάνω λόγων, κενωθεί η θέση περισσοτέρων του ενός μελών του διοικητικού συμβουλίου, αρμόδια για την πλήρωση των κενών θέσεων είναι η γενική συνέλευση.
4. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου επιτρέπεται να είναι ταυτοχρόνως μέλη διοικητικών συμβουλίων άλλων Ν.Ε.Π.Α., εφόσον αυτό προβλέπεται στο καταστατικό.
5. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για κάθε πταίσμα.

ΑΡΘΡΟ 11.

Η Ν.Ε.Π.Α. επιτρέπεται, εφόσον αυτό προβλέπεται στο καταστατικό, να συμβάλλεται με τους ιδρυτές, τους μετόχους, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τους υπαλλήλους της, όταν ενεργούν ατομικώς ή ως εκπρόσωποι άλλου νομικού ή φυσικού προσώπου. 

ΑΡΘΡΟ 12.

1. Το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας. Επιτρέπεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου να ορίζεται άλλος τόπος συνεδρίασης, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.
2. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο αυτού. Ο πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο, αν ζητηθεί αυτό εγγράφως από μέλος του. Στην αίτηση πρέπει να ορίζονται τα προς συζήτηση θέματα. Αν η αίτηση δεν γίνει δεκτή ή παρέλθει άπρακτη δεκαήμερη προθεσμία από την υποβολή της, το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται ύστερα από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που δικάζει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Στην απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ορίζονται τα προς συζήτηση θέματα.

ΑΡΘΡΟ 13.

1. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως αν παρευρίσκεται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το μισό πλέον ενός του συνολικού αριθμού των μελών του. Ο αριθμός των συμβούλων που παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερος από τρεις. Για την εύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται το τυχόν κλάσμα.
2. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο έναν σύμβουλο. Με την ίδια προϋπόθεση μπορεί η αντιπροσώπευση στο διοικητικό συμβούλιο να ανατεθεί και σε μη μέλη του.
3. Εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει αυξημένη πλειοψηφία, οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
4. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται σε πρακτικό, που υπογράφεται από όσους έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση.
5. Πρακτικό που έχει υπογραφεί από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου και αν ακόμη δεν έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις των προηγούμενων διατάξεων.
6. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του ή από άλλον σύμβουλο που ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο για το σκοπό αυτόν.

ΑΡΘΡΟ 14.

1. Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για θέματα που αφορούν τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της, την παροχή εγγυήσεων και κάθε εμπράγματης ασφάλειας υπέρ άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων και γενικά για κάθε θέμα για την επιδίωξη του εταιρικού σκοπού.
2. Από την αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου εξαιρούνται τα θέματα που, κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού ή του καταστατικού, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης. 

ΑΡΘΡΟ 15.

1. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει συνολικώς ή κατά μέρος την άσκηση των εξουσιών ή των αρμοδιοτήτων του, πλην των θεμάτων εκείνων για τα οποία απαιτείται συλλογική απόφασή του, σε ένα ή σε περισσότερα μέλη του ή σε τρίτους, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που αναθέτει. Η απόφαση αυτή καταχωρίζεται αυτούσια στο μητρώο ναυτιλιακών εταιρειών πλοίων αναψυχής.
2. Πράξεις των οργάνων της εταιρείας μέσα στα όρια της κατά το νόμο εξουσίας τους δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων, ακόμη και εάν οι πράξεις αυτές είναι εκτός του εταιρικού σκοπού.
3. Οι περιορισμοί της εξουσίας οργάνου της εταιρείας από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσονται έναντι τρίτων ακόμη και αν έχουν καταχωρισθεί στο μητρώο των Ν.Ε.Π.Α.
4. Οι καταχωρήσεις στο μητρώο και τα πιστοποιητικά που εκδίδονται βάσει αυτών, που αναφέρονται στους εκπροσώπους της εταιρείας, αποτελούν πλήρη απόδειξη για την ιδιότητα τους αυτή.
5. Η αμοιβή των μελών του διοικητικού συμβουλίου για τις υπηρεσίες τους προς την εταιρεία καθορίζεται από τη γενική συνέλευση.


ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 16.

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση. Κατ εξαίρεση και εφόσον προβλέπεται από το καταστατικό, η γενική συνέλευση μπορεί να συνέρχεται σε άλλον τόπο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.
2. Η γενική συνέλευση καλείται τουλάχιστον τριάντα ημέρες πριν από τη συνεδρίασηΗ πρόσκληση πρέπει να αναφέρει το οίκημα, τη χρονολογία, την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και δημοσιεύεται σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα έξι τουλάχιστον ημέρες της εβδομάδας και κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου έχει ευρεία κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα. Αν στην έδρα της εταιρείας εκδίδεται ημερήσια εφημερίδα, η πρόσκληση δημοσιεύεται και σε αυτή. Αν η εταιρεία έχει εκδώσει ονομαστικές μετοχές, η πρόσκληση αρκεί να ταχυδρομείται με απόδειξη, τριάντα ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, στη διεύθυνση κάθε μετόχου που αναφέρεται στο βιβλίο μετόχων.
3. Η γενική συνέλευση συνεδριάζει εγκύρως, αν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται σε αυτή όλοι οι μέτοχοι ακόμα και αν δεν τηρηθούν οι διατυπώσεις της προηγούμενης παραγράφου.

ΑΡΘΡΟ 17.

1. Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αν έχει καταθέσει τις μετοχές πριν από τη συνέλευση σε τράπεζα και προσκομίσει σχετική απόδειξη ή καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στη συνέλευση κατά την έναρξη της συνεδρίασης.
2. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό μεγαλύτερο από το πενήντα τοις εκατό του εταιρικού κεφαλαίου.
3. Αν δεν υπάρχει απαρτία, η γενική συνέλευση συνέρχεται και πάλι την εικοστή ημέρα από την ημερομηνία που ματαιώθηκε η συνεδρίαση και αν η ημέρα αυτή είναι αργία ή εξαιρετέα, την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, χωρίς πρόσκληση ή δημοσίευση. Κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως με τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, με οποιοδήποτε ποσοστό εταιρικού κεφαλαίου εκπροσωπείται σε αυτή.
4. Επιτρέπεται με το καταστατικό να ορίζονται θέματα για τα οποία απαιτούνται αυξημένα ποσοστά απαρτίας σε σχέση με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 2 και 3

ΑΡΘΡΟ 18.

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.
2. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 27, οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.
3. Επιτρέπεται με το καταστατικό να ορίζονται θέματα για τα οποία απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 19.

1. Η γενική συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ακόμη και αυτούς που είναι απόντες ή διαφωνούν.
2. Η γενική συνέλευση, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 3, της παραγράφου 1 του άρθρου 8 και της παραγράφου 3 του άρθρου 10, είναι αποκλειστικώς αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα θέματα:
α) τις τροποποιήσεις του καταστατικού,
β) την εκλογή και ανάκληση των μελών του διοικητικού συμβουλίου,
γ) την έγκριση του ισολογισμού ή της λογιστικής κατάστασης της εταιρείας και τη διάθεση των κερδών,
δ) την απαλλαγή μελών του διοικητικού συμβουλίου από κάθε ευθύνη,
ε) την παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρείας και
στ) το διορισμό εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 20.

1. Απόφαση της γενικής συνέλευσης που αντίκειται στο νόμο ή στο καταστατικό είναι άκυρη.
2. Η ακυρότητα κηρύσσεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, που δικάζει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, ύστερα από αίτηση του διοικητικού συμβουλίου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό του εταιρικού κεφαλαίου, εάν αυτοί δεν συμφώνησαν στη λήψη της απόφασης ή δεν ήταν παρόντες στη γενική συνέλευση.
3. Η αίτηση για ακύρωση απόφασης της γενικής συνέλευσης ασκείται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία εξήντα ημερών από τη χρονολογία λήψης της απόφασης και απευθύνεται κατά της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 21.

1. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης καταχωρίζονται σε πρακτικό που υπογράφεται από τους παρόντες μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους. Αν κάποιος αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικό γίνεται σχετική αναφορά σε αυτό.
2. Κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να καταχωρισθεί στο πρακτικό η γνώμη του σε περίληψη.
3. Απόφαση γενικής συνέλευσης λαμβάνεται και με την υπογραφή όλων των μετόχων σε πρακτικό, χωρίς να απαιτούνται άλλες διατυπώσεις.
4. Στις συζητήσεις της γενικής συνέλευσης, όταν καλούνται, συμμετέχουν και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Στη λήψη όμως των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης αυτά συμμετέχουν, μόνο αν είναι μέτοχοι ή εκπροσωπούν μετόχους.
5. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης επικυρώνονται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό. Επικυρωμένα αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης εκδίδει, αν αυτό προβλέπεται στο καταστατικό, και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου.


ΒΙΒΛΙΑ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 22.

1. Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα μηνών και λήγει στις 30 Ιουνίου ή στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους για τις εταιρείες που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας σύμφωνα με όσα ορίζονται στο καταστατικό. Η πρώτη εταιρική χρήση για τις εταιρείες που τηρούν βιβλία Γ Κατηγορίας μπορεί να οριστεί για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις μήνες.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το διοικητικό συμβούλιο συντάσσει ισολογισμό ή λογιστική κατάσταση, εάν τηρούνται βιβλία Β Κατηγορίας, όπου φαίνεται η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την τελευταία ημέρα της εταιρικής χρήσης, βάσει των βιβλίων που τηρεί η εταιρεία, εκτός εάν το καταστατικό ορίζει διαφορετικά.
3. Τα βιβλία της εταιρείας τηρούνται στην ελληνική γλώσσα. Οι πλοιοκτήτριες εταιρείες πλοίων, που χαρακτηρίζονται ως επαγγελματικά, επιτρέπεται να τηρούν βιβλία και σε άλλη γλώσσα, εάν αυτό αποφασιστεί από τη γενική συνέλευση ή προβλέπεται στο καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 23.

1. Η διάθεση των καθαρών κερδών γίνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης. Δεν είναι υποχρεωτική η διανομή μερίσματος ή ο σχηματισμός αποθεματικού, εκτός αν το καταστατικό ορίζει διαφορετικά.
2. Στο καταστατικό μπορεί να ορίζεται ότι ο ισολογισμός ή η λογιστική κατάσταση της εταιρείας, που συντάσσεται από το διοικητικό συμβούλιο πριν υποβληθεί για έγκριση στη γενική συνέλευση, πρέπει να έχει προηγουμένως ελεγχθεί από ανεξάρτητους ελεγκτές και να συνοδεύεται από σχετική έκθεση τους.
3. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης εκλέγονται οι ελεγκτές από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ή από ελεγκτικές επιχειρήσεις και ευθύνονται έναντι της εταιρείας και των μετόχων για κάθε πταίσμα. 


ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 24.

1. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό του εταιρικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικώς τη γενική συνέλευση των μετόχων μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών από την ημέρα που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν η αίτηση δεν γίνει δεκτή, η γενική συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που δικάζει, ύστερα από αίτηση των παραπάνω μετόχων, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.
2. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό του εταιρικού κεφαλαίου αναβάλλεται υποχρεωτικώς, για μία μόνο φορά και για δέκα το πολύ ημέρες, η λήψη απόφασης από τη γενική συνέλευση για όλα ή ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 25.

Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό του εταιρικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας. Αν οι πληροφορίες δεν παρασχεθούν, το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, που δικάζει ύστερα από αίτηση των παραπάνω μετόχων, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, διατάσσει την παροχή των πληροφοριών.

ΑΡΘΡΟ 26.

1. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τα τρία εικοστά του εταιρικού κεφαλαίου το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, που δικάζει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, μπορεί να διατάξει τον έλεγχο της εταιρείας, αν πιθανολογείται κακή διαχείριση των υποθέσεων της. Με την απόφασή του το δικαστήριο διατάσσει κάθε πρόσφορο μέτρο για τη διεξαγωγή του ελέγχου, ορίζει τους ελεγκτές, καθώς και το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο αυτοί υποχρεούνται να ολοκληρώσουν τον έλεγχο.
2. Το διοικητικό συμβούλιο σε περίπτωση που διατάσσεται ο έλεγχος της εταιρείας έχει υποχρέωση να συνδράμει στη διεξαγωγή του.


ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 27.

1. Η Ν.Ε.Π.Α. λύεται:
α) όταν λήξει ο χρόνος διάρκειάς της,

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία επί του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρείας,
γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση,
δ) με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, που δικάζει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον ή του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, αν η εταιρεία επιδιώκει διαφορετικό σκοπό από αυτόν που αναφέρεται στο άρθρο 1,
ε) αυτοδικαίως, αν παρέλθει χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία καταχώρισης του καταστατικού στο Μητρώο και η εταιρεία δεν προκαλέσει σημείωση στο Μητρώο, ότι απέκτησε την κυριότητα ή ότι ανέλαβε την εκμετάλλευση ή διαχείριση πλοίου αναψυχής που έχει χαρακτηρισθεί ως επαγγελματικό,
στ) αυτοδικαίως, αν παρέλθει χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία που έπαυσε να έχει την κυριότητα ή την εκμετάλλευση ή τη διαχείριση πλοίου αναψυχής που χαρακτηρίζεται ως επαγγελματικό. Αν με διοικητική πράξη παύσει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, να χαρακτηρίζεται ως επαγγελματικό το μοναδικό πλοίο αναψυχής, που η εταιρεία έχει στην κυριότητα ή την εκμετάλλευση ή τη διαχείρισή της, η λύση επέρχεται ύστερα από είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της διοικητικής πράξης.
Στις περιπτώσεις ε΄ και στ΄ ανωτέρω, το χρονικό διάστημα αυξάνεται σε σαράντα οκτώ (48) μήνες, αν πρόκειται για πλοίο αναψυχής υπό ναυπήγηση.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζεται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που προσκομίζουν οι εταιρείες στο μητρώο για καταχώριση σχετικώς με την απόκτηση ή μεταβίβαση της κυριότητας, την ανάληψη ή την παύση εκμετάλλευσης ή διαχείρισης πλοίων αναψυχής, που χαρακτηρίζονται ως επαγγελματικά, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής των διατάξεων των περιπτώσεων ε και στ της προηγούμενης παραγράφου.
3. Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρέλευσης του χρόνου διάρκειας της και εφόσον δεν άρχισε η διανομή της περιουσίας της, μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται και καταχωρίζεται στο μητρώο ναυτιλιακών εταιρειών πλοίων αναψυχής, μέσα σε προθεσμία ενός έτους από τη λύση της.
4. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Ν.Ε.Π.Α..

ΑΡΘΡΟ 28.

1. Η Ν.Ε.Π.Α. όταν λυθεί, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, περιέρχεται σε κατάσταση εκκαθάρισης και θεωρείται ότι υπάρχει μόνο για το σκοπό της εκκαθάρισης. Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης η γενική συνέλευση των μετόχων εξακολουθεί να λειτουργεί.
2. Η εκκαθάριση γίνεται από εκκαθαριστή ή εκκαθαριστές που ορίζονται από τη γενική συνέλευση, αν αυτοί δεν ορίζονται από το καταστατικό. Η γενική συνέλευση με απόφαση της μπορεί οποτεδήποτε να ανακαλέσει τους εκκαθαριστές και να ορίσει νέους.
3. Στις περιπτώσεις α, ε και στ της παραγράφου 1 του άρθρου 27, αν δεν ορίζονται εκκαθαριστές από το καταστατικό, εκκαθαριστές είναι τα, κατά το χρόνο της λύσης της εταιρείας, μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
4. Με τον ορισμό των εκκαθαριστών παύει η εξουσία του διοικητικού συμβουλίου. Για τις ανάγκες της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές επέχουν θέση διοικητικού συμβουλίου και εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του δεύτερου κεφαλαίου του νόμου αυτού.

ΑΡΘΡΟ 29.

1. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση να προκαλέσουν, χωρίς καθυστέρηση, σημείωση στο μητρώο των ναυτιλιακών εταιρειών πλοίων αναψυχής, για τη λύση της εταιρείας και τη θέση αυτής σε εκκαθάριση.
2. Οι εκκαθαριστές διενεργούν απογραφή της εταιρικής περιουσίας, προβαίνουν σε κάθε αναγκαία πράξη για τη ρευστοποίηση της, ικανοποιούν τους δανειστές και καταβάλλουν το περίσσευμα στους μετόχους της εταιρείας.
3. Αν η εκκαθάριση διαρκέσει πέραν του έτους, οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση να συγκαλούν τη γενική συνέλευση των μετόχων και να υποβάλλουν σε αυτή τους, μέχρι τη σύγκλησή της, λογαριασμούς εκκαθάρισης.
4. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση, χωρίς καθυστέρηση, να προκαλέσουν σημείωση στο μητρώο Ν.Ε.Π.Α. για την περάτωση της διαδικασίας εκκαθάρισης.


ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΑΡΘΡΟ 30.

1. Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (Υ.Ε.Ν.) τηρεί ειδικό μητρώο για τις Ν.Ε.Π.Α..

2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, καθορίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του μητρώου Ν.Ε.Π.Α. 

ΑΡΘΡΟ 31.

1. Η τήρηση του μητρώου εποπτεύεται από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Πειραιά.
2. Στο μητρώο καταχωρίζονται όλες οι Ν.Ε.Π.Α.
3. Το καταστατικό που υποβάλλεται προς καταχώριση στο μητρώο υπογράφεται από τους ιδρυτές. Το γνήσιο της υπογραφής τους θεωρείται από δημόσια αρχή ή συμβολαιογράφο. Η θεώρηση του γνήσιου των υπογραφών από δημόσια αρχή ή συμβολαιογράφο απαιτείται και για τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που εκδίδουν αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων των οργάνων της εταιρείας, που υποβάλλονται για καταχώριση.

ΑΡΘΡΟ 32.

1. Το μητρώο αποτελείται από:
α) το βιβλίο μητρώου ναυτιλιακών εταιρειών πλοίων αναψυχής,
β) το φάκελο κάθε εταιρείας,
γ) τη μερίδα κάθε εταιρείας και

δ) το ευρετήριο των εταιρειών.
2. Στο βιβλίο μητρώου καταχωρίζεται κατά χρονολογική σειρά η επωνυμία της εταιρείας που γίνεται δεκτή προς καταχώριση. Οι εταιρείες που καταχωρίζονται αριθμούνται. Ο αριθμός αυτός είναι μοναδικός, αποτελεί τον αριθμό μητρώου της εταιρείας και αναγράφεται στο φάκελο και στη μερίδα αυτής. Ο αριθμός μητρώου αναφέρεται σε κάθε έγγραφο που υποβάλλεται για να καταχωρισθεί, καθώς και σε κάθε έγγραφο ή πιστοποιητικό που προέρχεται από την υπηρεσία του μητρώου και αφορά καταχωρισμένη εταιρεία. Ο αριθμός μητρώου εταιρείας που λύθηκε δεν δίδεται σε άλλη εταιρεία.

3. Στο φάκελο της εταιρείας τηρούνται το καταστατικό και όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται για καταχώριση στη μερίδα της εταιρείας.
4. Κατά την καταχώριση στη μερίδα της εταιρείας σημειώνονται η χρονολογία της εταιρικής σύμβασης, η επωνυμία, η έδρα, η διάρκεια, η διεύθυνσή της, καθώς και το κεφάλαιο αυτής. Επίσης, αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα, οι διευθύνσεις της κατοικίας, οι αριθμοί των δελτίων αστυνομικής ταυτότητας ή άλλων αποδεικτικών στοιχείων ταυτότητας, που εκδίδονται με βάση την ειδική νομοθεσία κάθε χώρας, οι αριθμοί φορολογικού μητρώου των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των προσώπων τα οποία από κοινού ή χωριστά εκπροσωπούν την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως και δεσμεύουν αυτήν έναντι τρίτων, καθώς και του προσώπου που είναι εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των εγγράφων που κοινοποιούνται προς την εταιρεία. Στη μερίδα της εταιρείας σημειώνονται τα πλοία που έχει στην κυριότητα ή στην εκμετάλλευση ή στη διαχείριση της και ο αριθμός της διοικητικής πράξης με την οποία αυτά χαρακτηρίζονται ή παύουν να χαρακτηρίζονται ως επαγγελματικά πλοία αναψυχής. Μεταβολές των παραπάνω σημειώνονται στη μερίδα της εταιρείας αμέσως μετά την υποβολή των σχετικών εγγράφων. Τροποποιήσεις του καταστατικού σημειώνονται στη μερίδα αμέσως μετά την υποβολή αντιγράφου της απόφασης της γενικής συνέλευσης, στην οποία αναφέρεται ολόκληρο το κείμενο των άρθρων που τροποποιούνται. Σημειώνονται επίσης η διάλυση της εταιρείας, ο διορισμός ή η αντικατάσταση των εκκαθαριστών, η περί αναβίωσης της εταιρείας απόφαση της γενικής συνέλευσης, κάθε δικαστική απόφαση που κηρύσσει την εταιρεία σε πτώχευση ή διορίζει ή αντικαθιστά σύνδικο.
5. Στο ευρετήριο των εταιρειών αναγράφεται κατ αλφαβητική σειρά η ακριβής επωνυμία της εταιρείας. Για την τήρηση του ευρετηρίου δεν λαμβάνονται υπόψη οι λέξεις «Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής» ή τα αρχικά γράμματα των λέξεων αυτών «Ν.Ε.Π.Α.» που υποχρεωτικά περιλαμβάνονται στην επωνυμία της εταιρείας. Δίπλα από την επωνυμία κάθε εταιρείας αναγράφεται ο αριθμός μητρώου της, καθώς και η ημερομηνία καταχώρισης αυτής.
6. Οι φάκελοι και οι μερίδες ταξινομούνται με βάση τον αριθμό μητρώου της εταιρείας.
7. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζεται ο ακριβής τύπος των βιβλίων μητρώου, των φακέλων, των μερίδων και του ευρετηρίου που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την τήρηση του μητρώου των Ν.Ε.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 33.

1. Με την υποβολή του καταστατικού και αν η εταιρεία έχει συσταθεί νομοτύπως, αυτός που τηρεί το μητρώο οφείλει να το καταχωρίσει στο βιβλίο μητρώου, το αλφαβητικό ευρετήριο και να ανοίξει φάκελο και μερίδα της εταιρείας.
2. Αν αυτός που τηρεί το μητρώο διαπιστώσει ότι το καταστατικό δεν έχει καταρτισθεί νομοτύπως, δεν το καταχωρίζει, αλλά το διαβιβάζει στον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Πειραιά, ενημερώνοντας εγγράφως τους ιδρυτές. Η καταχώριση του καταστατικού της εταιρείας στην περίπτωση αυτή γίνεται μόνο μετά από πράξη του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Πειραιά. Κατά απορριπτικής πράξης του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Πειραιά, επιτρέπεται προσφυγή στο Πολυμελές Πρωτοδικείο του Πειραιά, που δικάζει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.
3. Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 εφαρμόζονται αναλόγως και για τις τροποποιήσεις του καταστατικού ή τη μεταβολή της εκπροσώπησης της εταιρείας, καθώς και για κάθε άλλη πράξη ή στοιχείο που πρέπει να καταχωρισθεί στο μητρώο.
4. Για οποιαδήποτε καταχώριση στο μητρώο υποβάλλεται αίτηση. Για την καταχώριση του καταστατικού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 προκαταβάλλεται πάγιο τέλος υπέρ του Δημοσίου διακοσίων πενήντα ευρώ. Για τις καταχωρίσεις αποφάσεων των οργάνων της εταιρείας προκαταβάλλεται τέλος εβδομήντα ευρώ για κάθε καταχώριση.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζεται η διαδικασία καταβολής και είσπραξης των ανωτέρω τελών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

ΑΡΘΡΟ 34.

1. Η Ν.Ε.Π.Α. δεν μπορεί να αντιτάξει σε τρίτους πράξεις ή στοιχεία που δεν αναγράφονται στη μερίδα της, εκτός αν αποδεικνύει ότι ο τρίτος είχε γνώση αυτών.
2. Πράξεις ή στοιχεία που έχουν καταχωρισθεί στο μητρώο δεν αντιτάσσονται σε τρίτους πριν από την παρέλευση δεκαπέντε ημερών από τη καταχώριση τους, αν οι τρίτοι αποδεικνύουν ότι δεν ήταν δυνατόν να τα γνωρίζουν.
3. Οι τρίτοι μπορεί να επικαλούνται πράξεις ή στοιχεία για τα οποία οι διατυπώσεις δημοσιότητας δεν ολοκληρώθηκαν ακόμη, εκτός αν η έλλειψη δημοσιότητας τα καθιστά ανίσχυρα.

ΑΡΘΡΟ 35.

Το μητρώο των Ν.Ε.Π.Α. είναι δημόσιο έγγραφο. Η πρόσβαση σε αυτό και η λήψη αντιγράφων είναι ελεύθερη. Οι πληροφορίες σχετικώς με την επωνυμία της εταιρείας, τον αριθμό μητρώου, την ημερομηνία καταχώρισης, την έδρα και τη διάρκεια της δημοσιεύονται σε σχετική ιστοσελίδα του Υ.Ε.Ν., εφόσον υπάρχει.


ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 36.

1. Ανώνυμες εταιρείες μπορεί να μετατραπούν σε Ν.Ε.Π.Α. με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν.2190/1920. Με την απόφαση περί μετατροπής το καταστατικό της εταιρείας που μετατρέπεται προσαρμόζεται στις διατάξεις του νόμου αυτού. Η απόφαση για τη μετατροπή, στην οποία περιέχεται το καταστατικό, προσαρμοσμένο όπως παραπάνω, εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 και καταχωρίζεται στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και στο μητρώο Ν.Ε.Π.Α. Ανακοίνωση για την απόφαση αυτή δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Από την ολοκλήρωση των παραπάνω διατυπώσεων η εταιρεία που μετατρέπεται διαγράφεται ως ανώνυμη εταιρεία από το μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και συνεχίζει ως Ν.Ε.Π.Α.
2. Εταιρείες Περιoρισμένης Ευθύνης μπορεί να μετατραπούν σε Ν.Ε.Π.Α. με απόφαση της γενικής συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.3190/1955. Με την απόφαση περί μετατροπής το καταστατικό της εταιρείας που μετατρέπεται προσαρμόζεται στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Η απόφαση για τη μετατροπή, στην οποία περιέχεται το καταστατικό προσαρμοσμένο όπως παραπάνω, καταχωρίζεται στο μητρώο ναυτιλιακών εταιρειών πλοίων αναψυχής και ανακοίνωση για την απόφαση αυτή δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Από την ολοκλήρωση των παραπάνω διατυπώσεων η εταιρεία που μετατρέπεται συνεχίζει ως Ν.Ε.Π.Α.
3. Μετά την ολοκλήρωση της μετατροπής κατά τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται χωρίς να επέρχεται η βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτούνται άλλες ειδικότερες διατυπώσεις ή ενέργειες για τη συνέχιση τους.

4. Μετατροπή Ν.Ε.Π.Α. σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής δεν επιτρέπεται.

ΑΡΘΡΟ 37.

1. Οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν.27/1975 (ΦΕΚ 77 Α) εφαρμόζονται και για τη Ν.Ε.Π.Α., εφόσον είναι πλοιοκτήτρια, καθώς και τους μετόχους αυτής.
2. Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος και οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, εκτός τελών χαρτοσήμου:
α) η διανομή κερδών και το καθαρό προϊόν εκκαθάρισης αυτής, με εξαίρεση τις αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου, που υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του έβδομου εδαφίου της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 99 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που κυρώθηκε με το Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α),

β) η ανάληψη κεφαλαίου και οι σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις,
γ) οι εγγραφές στα τηρούμενα από την εταιρεία βιβλία, τα εισερχόμενα στην Ελλάδα δικαιολογητικά και άλλα έγγραφα που αφορούν πράξεις της εταιρείας στην αλλοδαπή,
δ) οι καταθέσεις και τα προς την εταιρεία δάνεια των μετόχων. Η απαλλαγή δεν καταλαμβάνει το φόρο εισοδήματος για τους τόκους καταθέσεων της εταιρείας, καθώς και τους τόκους που προκύπτουν από δάνεια που χορηγούν οι μέτοχοι στην εταιρεία,

ε) η κεφαλαιοποίηση των κερδών και
στ) η μη ανάληψη από τους μετόχους των κερδών.
Ως προς το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
3. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 δεν εφαρμόζονται για Ν.Ε.Π.Α., οι οποίες διαχειρίζονται ή εκμεταλλεύονται επαγγελματικά πλοία αναψυχής κατά τις διατάξεις του Ν.2743/1999 τα οποία ανήκουν σε τρίτους, αναφορικώς με τις υποχρεώσεις τους σχετικά με το φόρο εισοδήματος.
4. Οι Ν.Ε.Π.Α. που διαχειρίζονται ή εκμεταλλεύονται επαγγελματικά πλοία αναψυχής που ανήκουν σε τρίτους, τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας και έχουν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

Οι Ν.Ε.Π.Α. που είναι πλοιοκτήτριες επαγγελματικών πλοίων αναψυχής έχουν υποχρέωση να τηρούν στην ελληνική γλώσσα βιβλίο εσόδων - εξόδων, να εκδίδουν, να λαμβάνουν και να φυλάσσουν τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα αυτόν παραστατικά των συναλλαγών τους, καθώς και να υποβάλλουν στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) τις προβλεπόμενες δηλώσεις και φορολογικά στοιχεία.
5. Οι Ν.Ε.Π.Α. που έχουν στην κυριότητά τους πλοία των οποίων η χορηγούμενη κατά τις διατάξεις του Ν.2743/1999 άδεια επαγγελματικού σκάφους έπαυσε να ισχύει, έχουν τις ίδιες φορολογικές υποχρεώσεις που ισχύουν και για τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής.
6. Οι διατάξεις που αφορούν στην αναστολή του εισαγωγικού δασμού και στην απαλλαγή από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και στις λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις του άρθρου 42 του παρόντος νόμου, ισχύουν και για τα πλοία αναψυχής που χαρακτηρίζονται ως επαγγελματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2743/1999, των οποίων Ν.Ε.Π.Α. έχει την κυριότητα, την εκμετάλλευση ή τη διαχείρισή τους, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο αυτό.

7. Κατά το χρόνο που εκδίδεται η διοικητική πράξη με την οποία παύει η ισχύς της επαγγελματικής άδειας, οι Ν.Ε.Π.Α. υποχρεούνται να καταβάλουν τους φόρους που αναλογούν στα καύσιμα και λιπαντικά, για τους οποίους έτυχαν απαλλαγής για τον προαναφερόμενο λόγο, από το χρόνο που έπαυσε να ισχύει η άδεια επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, όπως αυτός ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2743/1999 και εφεξής.

ΑΡΘΡΟ 38.

Οι διατάξεις των άρθρων 76, 742 έως 784 του Αστικού Κώδικα, των άρθρων 18 έως 64 του Εμπορικού Νόμου, καθώς και του Κ.Ν.2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει, δεν εφαρμόζονται για τις Ν.Ε.Π.Α..

ΑΡΘΡΟ 39.

Τιμωρείται με φυλάκιση και με χρηματική ποινή τουλάχιστον 3.000 ευρώ, αν δεν τιμωρείται αυστηρότερα με άλλες διατάξεις, όποιος,
α) συναλλάσσεται ως εκπρόσωπος Ν.Ε.Π.Α. η οποία δεν υφίσταται,

β) εκδίδει πλαστές αποδείξεις σχετικώς με την κατάθεση μετοχών Ν.Ε.Π.Α. σε τράπεζα ή χρησιμοποιεί πλαστές αποδείξεις ή άλλα πλαστά έγγραφα για την άσκηση του δικαιώματος της ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων Ν.Ε.Π.Α.,
γ) χωρίς εξουσιοδότηση μετέχει σε ψηφοφορία γενικής συνέλευσης των μετόχων Ν.Ε.Π.Α. στην οποία παρίσταται ως κύριος μετοχών που δεν ανήκουν σε αυτόν,
δ) ως ελεγκτής δεν τηρεί εχεμύθεια για όσα περιήλθαν σε γνώση του και αφορούν στη λειτουργία της εταιρείας,
ε) με πρόθεση, αν και έχει σχετική υποχρέωση, παρακωλύει ή δεν συνδράμει στη διεξαγωγή ελέγχου που διατάχθηκε από το δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 26 ή δεν παραδίδει στους διορισμένους από το δικαστήριο ελεγκτές τα έγγραφα που κατέχει και αφορούν στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων.

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ - ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΝΕΠΑ

Γ.1.- Φορολογική δήλωση ΝΕΠΑ Ν. 3182/2003 Δημοσιευμένο στο Περιοδικό Επιχείρηση
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Ναυτική εταιρεία ΝΕΠΑ Ν. 3182/2003 με εκμετάλλευση το 2016 (έσοδα - έξοδα) πως θα συμπληρωθεί το Ε3 ? και το έντυπο Ν – δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Το έντυπο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ν) ΝΕΠΑ που τηρεί απλογραφικά βιβλία, καθώς και το έντυπο Ε3, θα συμπληρωθούν όπως και στην περίπτωση προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ) με απλογραφικά βιβλία, με τη διαφορά ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν συμπληρώνεται ο πίνακας 1, της 3ης σελίδας. Επίσης, συμπληρώνεται ο κωδ. 559 της φορολογικής αναμόρφωσης (2η σελίδα) με τα ακαθάριστα έσοδα της ΝΕΠΑ από την εκμετάλλευση πλοίων που για την φορολόγησή τους εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 27/1975.Επιπλέον, σύμφωνα με τις οδηγίες της Πολ. 1047/2017:ιδ) Στον κωδικό 559 αναγράφονται τα έσοδα των ναυτιλιακών επιχειρήσεων η φορολόγηση των οποίων διέπεται από τις διατάξεις του Ν.27/1975, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των παρ.14 και 15 του άρθρου 72 του Ν.4172/2013 . Ταυτόχρονα, όμως θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθεί και ο κωδικός 2018 της «Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης» με βάση τις αντίστοιχες δαπάνες που αφορούν στα απαλλασσόμενα έσοδα για λόγους εκκαθάρισης της δήλωσης.Για τα ως άνω απαλλασσόμενα ποσά, σε περίπτωση διανομής τους από τους δικαιούχους, δεν οφείλεται φόρος νομικού προσώπου, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 47 του Ν.4172/2013 , καθόσον ο κατά τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.27/1975 επιβαλλόμενος φόρος εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση των μετόχων ή εταίρων όσον αφορά τα κέρδη που προκύπτουν από την εκμετάλλευση πλοίων. Σε περίπτωση που οι ως άνω επιχειρήσεις έχουν εισόδημα και από άλλους κλάδους δραστηριότητας, θα συμπληρώνουν τον κωδικό 559 μόνο με τα έσοδα του ναυτιλιακού κλάδου. Εάν διανείμουν κέρδη, θα γίνεται επιμερισμός του ποσού των κερδών κατά τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1012/2017 εγκύκλιό μας.

Γ.2. - Δημοσίευση σε Επσιλον Νετ (Κόμβος) 

1. Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.) είναι η εταιρεία που συνιστάται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και έχει ως αποκλειστικό σκοπό την κτήση κυριότητας, την εκμετάλλευση ή τη διαχείριση πλοίων αναψυχής με ελληνική σημαία που χαρακτηρίζονται ως επαγγελματικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4256/2014
2. Με τον νόμο 4256/2014, τροποποιήθηκαν οι διατάξεις  Ν.2743/99, και η διοίκηση εξέδωσε την ερμηνευτική ΠΟΛ 1141/2015 . Στο άρθρο 3 της εγκυκλίου ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εκμετάλλευση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, για την οποία απαιτούνται βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης έναρξης ή μεταβολής εργασιών που εκδίδεται από τη ΔΟΥ, κατόπιν της σχετικής δήλωσης του άρθρου 36 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/00), όπως ισχύει, και εγγραφή στο Μητρώο του άρθρου 2 του Ν.4256/2014. 
Η εκμετάλλευση πραγματοποιείται με σύμβαση ολικής ναύλωσης, η ελάχιστη διάρκεια της οποίας είναι οκτώ (8) ώρες, ενώ η μερική ναύλωση απαγορεύεται. Η εκτέλεση μέχρι και δύο συμβάσεων ολικής ναύλωσης μέσα στο ίδιο εικοσιτετράωρο επιτρέπεται, ωστόσο, οι συμβάσεις ναύλωσης που πραγματοποιούνται στο ίδιο εικοσιτετράωρο από το ίδιο πλοίο θεωρούνται ως μία ημέρα ναύλωσης. 
Απαγορεύεται η χρήση πλοίου αναψυχής για τη μεταφορά προσώπων με εισιτήριο ή πραγμάτων με ναύλο. 
Δικαίωμα εκναύλωσης των πλοίων αυτών έχουν πλην των πλοιοκτητών και εφοπλιστών και οι ναυλομεσίτες, οι ναυτικοί πράκτορες και τα τουριστικά γραφεία, κατόπιν έγγραφης συγκατάθεσης του πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή.
Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής πρέπει να συμπληρώνουν ελάχιστο αριθμό ημερών ναύλωσης ανά τριετία. 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της εγκυκλίου, ο ελάχιστος αριθμός των ημερών ναύλωσης ορίζεται ως εξής: 
α. 105 ημέρες για πλοία όταν εκναυλώνονται χωρίς πλήρωμα και πλοίαρχο, 
β. 75 ημέρες για πλοία όταν εκναυλώνονται με πλήρωμα και πλοίαρχο, 
γ. 25 ημέρες όταν πρόκειται για παραδοσιακά πλοία, ανεξάρτητα από το εάν εκναυλώνονται με ή χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα. 
Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής, εφόσον είναι ναυλωμένα, υποχρεούνται να είναι εφοδιασμένα με αντίγραφα των αντίστοιχων ναυλοσυμφώνων και με καταστάσεις επιβαινόντων. Αντίγραφα των ναυλοσυμφώνων υποβάλλονται από τον εκναυλωτή, όπως αυτός προσδιορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 3, στις υπηρεσίες της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013, Α΄ 170).
3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ΦΠΑ, απαλλάσσονται από το φόρο η παράδοση και η εισαγωγή πλοίων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στην εμπορική ναυσιπλοΐα, την αλιεία από υποκείμενο στο φόρο του κανονικού καθεστώτος Φ,Π.Α. ή για άλλη εκμετάλλευση ή για διάλυση ή για χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις και το Δημόσιο γενικά, η παράδοση και η εισαγωγή ναυαγοσωστικών και πλωτών μέσων επιθαλάσσιας αρωγής, καθώς και αντικειμένων και υλικών, εφόσον προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν στα πλοία, ναυαγοσωστικά και πλωτά μέσα της περίπτωσης αυτής. Εξαιρούνται τα σκάφη ιδιωτικής χρήσης, που προορίζονται για αναψυχή ή αθλητισμό. 
Στα πλοία άλλης εκμετάλλευσης εμπίπτουν τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής. Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1087/2008 έγινε δεκτό ότι, οι διατάξεις του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000), περί ειδικών απαλλαγών από το ΦΠΑ ισχύουν και για τα πλοία που χαρακτηρίζονται ως θαλάσσια ταξί, από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Για τη χορήγηση της απαλλαγής εφαρμόζονται οι διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης Π.8271/87, όπως ισχύει. Αντίθετα, δεν ισχύει η απαλλαγή για τα λοιπά θαλάσσια μέσα (πλοιάρια, ταχύπλοα, λέμβους ή καΐκια κ.λπ.), τα οποία πραγματοποιούν πράξεις για σκοπούς αναψυχής ή αθλητισμού (π.χ. θαλάσσια μπάνια, θαλάσσιες εκδρομές ή περιηγήσεις περιορισμένης ναυσιπλοΐας, όπως ο γύρος του νησιού ή θαλάσσιες διαδρομές κοντινών αποστάσεων μεταξύ νησιών, καταδύσεις, σκι κ.λπ. Ομοίως, δεν απαλλάσσονται τα ημερόπλοια που εκτελούν πλόες περιορισμένης έκτασης περιηγητικούς καθώς και τα πλοία που δεν θεωρούνται επαγγελματικά αναψυχής κατά το Ν.2743/99 (ήδη 4256/2014), τα οποία δεν δραστηριοποιούνται στην ανοικτή θάλασσα. 
4. Επίσης, από την περίπτωση γ΄ προκύπτει ότι απαλλάσσεται του φόρου η παράδοση και η εισαγωγή καυσίμων, τροφοεφοδίων, λιπαντικών και λοιπών αγαθών (λοιπά αναλώσιμα, όπως υλικά καθαρισμού, χαρτικά, είδη μιας χρήσης, κ.λπ.) που  προορίζονται για  τον εφοδιασμό των  πλοίων, πλωτών μέσων  και αεροσκαφών,  τα οποία απαλλάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και β΄.  Προκειμένου για πλοία και πλωτά μέσα της εμπορικής ναυσιπλοΐας εσωτερικού ή άλλης εκμετάλλευσης εσωτερικού (επαγγελματικά πλοία αναψυχής Ν.4256/2014), καθώς και για αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα, η απαλλαγή περιορίζεται στα καύσιμα και λιπαντικά. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, η παράδοση τροφοεφοδίων και λοιπών αγαθών που προορίζονται για τον εφοδιασμό των πλοίων που εκτελούν πλόες εσωτερικού, δεν απαλλάσσεται του φόρου προστιθέμενης αξίας, ανεξάρτητα της σημαίας που φέρουν. 
5. Με το άρθρο 27 παρ. 1 περίπτωση δ΄ & ε΄ του ΦΠΑ απαλλάσσονται του ΦΠΑ οι υπηρεσίες που αφορούν την επισκευή, μετατροπή και συντήρησης πλοίων των οποίων η παράδοση ή η εισαγωγή απαλλάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του ίδιου άρθρου ή προορίζονται για τις άμεσες ανάγκες τους.
6. Σύμφωνα με τα παραπάνω, απαλλάσσονται του ΦΠΑ, οι παραδόσεις υλικών και αντικειμένων (όπως ανταλλακτικών, μηχανών) που ενσωματώνονται στα πλοία και είναι απαραίτητα για την λειτουργία τους, εφόσον έχουν επαγγελματική χρήση και δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις που προαναφέρθηκαν. Τα επαγγελματικά σκάφη του Ν.4256/2014 εμπίπτουν στις σχετικές απαλλακτικές διατάξεις. Για τη διαδικασία απαλλαγής εφαρμογή έχει η Π.366/1987. 
Ομοίως απαλλάσσονται και οι υπηρεσίες που σχετίζονται με τα ίδια πλοία και αναφέρονται στις περιπτώσεις δ΄ και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ΦΠΑ.
7. Σύμφωνα με τα παραπάνω, δικαίωμα απαλλαγής του ΦΠΑ των εξόδων καυσίμων και λοιπών υλικών που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις υφίσταται για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής του Ν.4254/2014 που εκμεταλλεύεται η ΝΕΠΑ εφόσον πρόκειται για πλοία τα οποία απαλλάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν.2859/2000 και δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της ΠΟΛ.1087/2008. Αρμόδια να κρίνει για την απαλλαγή είναι η οικεία Φορολογική Αρχή στην οποία υποβάλλεται το σχετικό αίτημα για την προμήθεια του ειδικού δελτίου προμήθειας υλικών του άρθρου 12 της ΠΟΛ.366/1987. Το δελτίο αυτό τηρείται αθεώρητο (ΠΟΛ.1081/2014).


ΕΝΟΤΗΤΑ Ε - ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠ.ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Μ.Κ.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΕΡΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΕΡΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΛΥΣΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΝΕΠΑ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΥΞΗΣΗΣ Γ.Σ_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 3.1.1._ΧΩΡΙΣ ΔΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Δ.Σ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΥΞΗΣΗΣ Γ.Σ_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 3.1.1._ΜΕ ΔΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΥΞΗΣΗΣ Γ.Σ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΔΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΓΚΡ. Δ.Σ. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΥΠΟΔ.ΠΡΑΚΤ.ΛΥΣΗΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΩΝ Δ.Σ. ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΥΠΟΔ.ΠΡΑΚΤ.ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΚΚ
ΥΠΟΔ. ΑΓΟΡΑ- ΠΩΛΗΣΗ ΠΛΟΙΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γ.Σ. ΓΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΑΙΤΗΣΗ_ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΝΕΠΑ
ΑΙΤΗΣΗ_ΚΕΝΗ_ΝΕΠΑ
ΑΙΤΗΣΗ_ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΝΕΠΑ
ΑΙΤΗΣΗ_ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΝΕΠΑ

Οι εξωκεφαλαιακές εισφορές

Ανάμεσα στα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η νεοπαγής εταιρική μορφή της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι και η δυνατότητα οι εισφορές των εταίρων να είναι εξωκεφαλαιακές. Συγκεκριμένα, η Ι.Κ.Ε. είναι ο μοναδικός εταιρικός τύπος όπου είναι δυνατόν οι εισφορές να είναι και εξωκεφαλαιακές, δηλαδή παροχές που δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο κεφαλαιακής εισφοράς, όπως π.χ. απαιτήσεις που προκύπτουν από ανάληψη υποχρέωσης εκτέλεσης εργασιών ή παροχής υπηρεσιών. Αντιθέτως, στις λοιπές κεφαλαιουχικές εταιρείες δεν επιτρέπονται οι εξωκεφαλαιακές εισφορές.

Όπως είναι γνωστό, στις Ι.Κ.Ε. οι εισφορές είναι τριών ειδών: α) κεφαλαιακές, οι οποίες συνίστανται είτε σε εισφορά μετρητών είτε σε εισφορά σε είδος, με την προϋπόθεση το εισφερόμενο να είναι δεκτικό αποτίμησης, β) εξωκεφαλαιακές, οι οποίες συνίστανται σε παροχές που δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο κεφαλαιακής εισφοράς και γ) εγγυητικές με τις οποίες ο εταίρος αναλαμβάνει την ευθύνη καταβολής των χρεών της εταιρείας, μέχρι το ποσό της εισφοράς του.

Το ύψος της αξίας των εξωκεφαλαιακών εισφορών μίας Ι.Κ.Ε. είναι αντικείμενο συμφωνίας των εταίρων και προσδιορίζεται στο καταστατικό, δηλαδή, δεν αποτιμώνται από κάποια εκτιμητική επιτροπή, ανάλογη αυτής της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του ν. 4548/2018 (καταργηθέν άρθρο 9 κ.ν. 2190/1920). Η αξία και το είδος των εισφορών αυτών, ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών, η χρονική διάρκεια παροχής των υπηρεσιών, και όλα τα επιμέρους χαρακτηριστικά των εξωκεφαλαιακών εισφορών αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και εντέλει συμφωνίας των εταίρων που αποτυπώνεται με ακρίβεια στο καταστατικό.

Παραδείγματα εξωκεφαλαιακών εισφορών 

Δεδομένου ότι ο νόμος αναφέρει την περίπτωση της παροχής εργασίας-υπηρεσιών μόνο ενδεικτικά, εξωκεφαλαιακή εισφοράμπορεί να συνιστά ο,τιδήποτε μπορεί να υποβοηθήσει την υλοποίηση του εταιρικού σκοπού, ακόμη και παροχές που εξαρτώνται από κάποια αίρεση (όρο) ή προθεσμία, ή που συνίστανται σε παράλειψη,όπως για παράδειγμα:

* προσωπική εργασία-παροχή υπηρεσιών εταίρου προς την εταιρεία
* σύμβαση εταίρου για παροχή υπηρεσιών σε τρίτους για λογαριασμό της εταιρείας
* ανάληψη υποχρέωσης για μεταφορά τεχνογνωσίας προς την εταιρεία
* υποχρέωση παράλειψης ανταγωνισμού – σύμβαση αποκλειστικής απασχόλησης – ρήτρα απαγόρευσης ανταγωνισμού ακόμη και μετά τη λήξη της σύμβασης
* απροσδιόριστης αξίας νέα εφεύρεση
* δίκτυο γνωριμιών φυσικού προσώπου (π.χ. διεθνούς φήμης ιατρός που συμμετέχει ως εταίρος σε κλινική)
* μελέτη/έρευνα/προπαρασκευαστικές ενέργειες που όμως δεν έχουν καταλήξει σε τελικό προϊόν-πατέντα-συγκεκριμένη μεθοδολογία

Αποτίμηση και λογιστικός χειρισμός εξωκεφαλαιακών εισφορών

Περαιτέρω, η αποτίμηση και ο εντεύθεν λογιστικός χειρισμός των εισφορών αυτών αποτελούν ένα ατελώς χαρτογραφημένο πεδίο. Αν και οι εξωκεφαλαιακές εισφορές εντάχθηκαν στον ν. 4072/2012, ωστόσο ο λογιστικός χειρισμός τους δεν έχει έως και σήμερα αποκρυσταλλωθεί.

Σε σχετικό πρόσφατο ερώτημα που τέθηκε προς το Σ.ΛΟ.Τ. (Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης), εκδόθηκε η υπ’ αριθ. Πρωτ.1759ΕΞ/09-10-2018 γνωμοδότηση, σύμφωνα με την οποία κρίθηκε ότι στην περίπτωση της λογιστικής αντιμετώπισης των εξωκεφαλαιακών εισφορών Ι.Κ.Ε. δεν μπορούν να τύχουν εφαρμογής τα Ε.Λ.Π. (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) ή και τα Δ.Π.Χ.Α. (Διεθνή λογιστικά και πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφορά), καθώς αυτά υιοθετούν αρχές, κανόνες και μεθόδους αποτιμήσεως περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων χωρίς να υποδεικνύουν όμως λογιστικούς χειρισμούς, δεδομένου ότι δεν αποτελούν πλήρη συστήματα λογιστικής τυποποίησης. Στην περίπτωση αυτή, λοιπόν, το Σ.ΛΟ.Τ. ανέτρεξε στο Ε.Γ.Λ.Σ. (Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο).

Όπως αναφέραμε και παραπάνω, η αποτίμηση των εξωκεφαλαιακών εισφορών αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας των εταίρων που καταγράφεται στο καταστατικό της εταιρείας.

Για παράδειγμα, σύμφωνα και με την ως άνω γνωμοδότηση του Σ.ΛΟ.Τ., στην περίπτωση που οι υπηρεσίες συνίστανται σε παροχή μισθωτής εργασίας ή παροχή έργου, λαμβάνονται υπόψη η ηλικία του εταίρου, το προσδόκιμο ζωής, ο συντελεστής θνησιμότητας κ.λπ. Σε κάθε άλλη περίπτωση λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές συνθήκες που διέπουν την παροχή. Εναλλακτικά οι εταίροι θα μπορούσαν να εκτιμήσουν την αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών σε μια περίοδο (μήνα ή έτος) και διαιρώντας την συνολική αξία της παροχής, όπως αυτή έχει συμφωνηθεί και αναγραφεί στο καταστατικό, με την αξία της παροχής της περιόδου θα προκύψει ο τεκμαρτός χρόνος διάρκειας της παροχής σε μήνες ή έτη.

Παράδειγμα:

Κατά την σύσταση ΙΚΕ με 3 εταίρους, οι 2 συμμετέχουν με κεφαλαιακές εισφορές ποσού € 10.000 ο καθένας και ο τρίτος με εξωκεφαλαιακή εισφορά. Η εξωκεφαλαιακή αυτή εισφορά συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών μηχανολόγου – μηχανικού. Οι υπηρεσίες θα παρέχονται σε ημερήσια βάση με κανονικό ωράριο υπαλλήλου με συμφωνημένο μεταξύ των εταίρων και αναγραφόμενο στο καταστατικό μηνιαίο μισθό € 2.000. Ο συγκεκριμένος εταίρος θα εργασθεί 5 μήνες χωρίς να λάβει οποιαδήποτε αποζημίωση, προκειμένου να καταβάλει την εισφορά του € (5 x 2.000 =) 10.000.

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι, ως προς τον λογιστικό χειρισμό τους, στην περίπτωση των εξωκεφαλαιακών εισφορών, με την αξία των εκτελούμενων εργασιών ή των παρεχόμενων τμηματικά υπηρεσιών, στις οποίες θα συνίστανται οι εισφορές αυτές, θεωρείται ότι καταβάλλεται το εταιρικό κεφάλαιο. Επίσης, ο εταίρος έχει δικαίωμα να εξαγοράσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει από εξωκεφαλαιακή εισφορά, μετατρέποντας τα μερίδιά του σε μερίδια κεφαλαιακής εισφοράς και καταβάλλοντας στην εταιρεία υπό μορφή αύξησης κεφαλαίου για την εξωκεφαλαιακή εισφορά ποσό ίσο με την αξία της εισφοράς του, όπως ορίσθηκε στο καταστατικό. Αν οι υποχρεώσεις αυτές έχουν εν μέρει εκπληρωθεί, το καταβλητέο ποσό ορίζεται από την εταιρεία αναλογικά (βλ. άρθρο 81 του ν. 4072/2012).

Οι φορολογικές αρχές ελέγχουν την δηλωθείσα αξία των εξωκεφαλαιακών εισφορών μόνο για να διαπιστώσουν αν έχουν καταβληθεί οι αναλογούντες επιβαλλόμενοι φόροι. Εάν η αποτίμηση της χρηματικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων, που έγινε στο καταστατικό ή τη συστατική πράξη αποδεικνύεται ανακριβής, η φορολογούσα αρχή προσδιορίζει, κατόπιν ελέγχου, την πραγματική αξία επί της οποίας θα επιβάλλει τον φόρο. Τονίζεται εδώ πως κατά τη σύσταση εταιρειών, υπάρχει απαλλαγή από τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου η οποία καλύπτει και τις εξωκεφαλαιακές εισφορές. Στις αυξήσεις κεφαλαίου, όμως, θα επιβληθεί φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου ακόμη και στις εισφερόμενες εξωκεφαλαιακές εισφορές.

Εν κατακλείδι, είναι σαφές ότι οι εξωκεφαλαιακές εισφορές συνάδουν με τον ευέλικτο εταιρικό τύπο των Ι.Κ.Ε., καθώς εξυπηρετούν την ανάγκη να μπορεί να εισφέρει κάποιος εταίρος ο,τιδήποτε πρόκειται να αποτελέσει όχημα για την υλοποίηση των σκοπούμενων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Στα πλαίσια αυτά, η δυνατότητα των εξωκεφαλαιακών εισφορών ευνοεί την καινοτομία – δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι οι περισσότερες “start-up” επιχειρήσεις επιλέγουν την Ι.Κ.Ε. ως εταιρικό τύπο.

* O κ. Γιώργος Δαλιάνης είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Artion Α.Ε. & Ιδρυτής του Ομίλου Artion, Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός.

Φορολογική μεταχείριση της εξωκεφαλαιακής εισφοράς εταίρων ΙΚΕ

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση της εξωκεφαλαιακής εισφοράς εταίρων ΙΚΕ

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα κατωτέρω:

1. Με τον ν. 4072/2012 εισήχθη η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, στο εξής Ι.Κ.Ε. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του άρθρου 43 που αφορά στα βασικά της χαρακτηριστικά, η εταιρική συμμετοχή και τα μερίδια αποσυνδέονται από το κεφάλαιο. Οι εισφορές μπορούν να είναι κεφαλαιακές, να αντιστοιχούν δηλαδή στο γνωστό μας κεφάλαιο, αλλά επίσης εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές, να αντιστοιχούν δηλαδή σε στοιχεία μη υποκείμενα σε αποτίμηση, σύμφωνα με το άρθρο 9 του κ.ν.2190/20, τα οποία απαντώνται συνήθως σε προσωπικές εταιρίες.

2. Επιπλέον, στην αιτιολογική έκθεση του άρθρου 78 του πιο πάνω νόμου, αναφέρεται ότι οι εξωκεφαλαιακές εισφορές συνίστανται σε παροχές, που δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο κεφαλαιακής εισφοράς, γιατί από τη φύση τους δεν μπορούν να παρασταθούν στον ισολογισμό, όπως απαιτήσεις που προκύπτουν από ανάληψη υποχρέωσης εκτέλεσης εργασιών ή παροχής υπηρεσιών. Πρόκειται για εισφορές που συναντώνται σε προσωπικές εταιρίες. Η εκτέλεση των εν λόγω παροχών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, στο οποίο καθορίζεται και η αξία αυτών.

3. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 78 του ν. 4072/2012, η αξία των εισφορών αυτών που αναλαμβάνονται, είτε κατά τη σύσταση της εταιρείας είτε και μεταγενέστερα καθορίζεται στο καταστατικό. Σύμφωνα με την διάταξη αυτή, δεν υπάρχει αντικειμενικός προσδιορισμός της αποτίμησης της αξίας της εξωκεφαλαιακής εισφοράς, αλλά αυτή αποτιμάται ελεύθερα από τους εταίρους. Η φύση, οι όροι και η διάρκεια των παροχών που αποτελούν αντικείμενο εξωκεφαλαιακών εισφορών, συμφωνούνται αμοιβαία μεταξύ των εταίρων και αποτυπώνονται με σαφήνεια στο καταστατικό, καθώς βάσει αυτών θα προσδιοριστεί και η διανομή των κερδών.

4. Περαιτέρω, η παράγραφος 1 του άρθρου 94 του ίδιου νόμου ορίζει ότι αν δεν προβλέπεται κάτι άλλο στον παρόντα νόμο ή το καταστατικό, τα εταιρικά μερίδια παρέχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, ανεξάρτητα από το είδος της εισφοράς στην οποία αντιστοιχούν. Σύμφωνα με την διάταξη αυτή, δύναται ένας εταίρος ΙΚΕ να μην εισφέρει κεφάλαιο, αλλά αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει εργασία προκειμένου να λάβει εταιρικά μερίδια της ΙΚΕ που συμμετέχει και να αποκτήσει και δικαίωμα συμμετοχής στα εταιρικά κέρδη. Αν για την παροχή υπηρεσιών ή εργασίας ή έργου που αποτελεί αντικείμενο εξωκεφαλαιακής εισφοράς ο εταίρος λάμβανε αμοιβή, θα ήταν σαν να επιστρεφόταν σε αυτόν η αξία της εξωκεφαλαιακής εισφοράς του. Συνεπώς, ο εταίρος της Ι.Κ.Ε. που παρέχει εξωκεφαλαιακή εισφορά δεν λαμβάνει αμοιβή, αλλά όπως και στις προσωπικές εταιρίες, το αντάλλαγμα για την εργασία που προσφέρει στην εταιρία είναι το δικαίωμα συμμετοχής του σε αυτή και η προσδοκία του για την δημιουργία και την αποκομιδή κερδών. Δημιουργείται δηλαδή σχέση εταιρική κι όχι σχέση εξαρτημένης εργασίας, η οποία θα μπορούσε να δικαιολογήσει μισθό.

5. Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα που έχει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της ΙΚΕ, όπως παρουσιάστηκε πιο πάνω, τα κοινά σημεία που έχει η νομική αυτή μορφή εταιρίας με τις προσωπικές εταιρίες και δεδομένου ότι οι εταίροι που έχουν εισφέρει την εργασία τους ως συνδρομή στην υλοποίηση του εταιρικού σκοπού, δεν αμείβονται για αυτή αλλά συμμετέχουν μέσω αυτής στα εταιρικά κέρδη, συνάγεται ότι για την παροχή εργασίας η οποία συνιστά εξωκεφαλαιακή εισφορά εταίρων ΙΚΕ, δεν τίθεται ζήτημα δημιουργίας φορολογητέου εισοδήματος και το μόνο εισόδημα που αποκτούν οι εταίροι αυτοί είναι αυτό που προέρχεται από την διανομή κερδών.

6. Τέλος, διευκρινίζεται ότι η εξωκεφαλαιακή εισφορά εταίρου ΙΚΕ δεν συνιστά δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και δεν προσμετράται στις δαπάνες της περίπτωσης β΄ του άρθρου 32 του ΚΦΕ, καθόσον δεν πρόκειται για πραγματικά καταβαλλόμενο χρηματικό ποσό.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

Φορολογική αντιμετώπιση εξωκεφαλαιακών εισφορών εταίρου ΙΚΕ

Διερωτάται κανείς εάν οι εξωκεφαλαιακές εισφορές φυσικού προσώπου ως εταίρου ΙΚΕ θα μπορούσαν να θεωρηθούν από τη φορολογική διοίκηση ‘‘εισόδημα’’ και ως εκ τούτου να φορολογηθούν αναλόγως.

Οι εξωκεφαλαιακές εισφορές στην ΙΚΕ ρυθμίζονται στο άρθρο 78 ν. 4072/2012. Αυτού του είδους οι εισφορές δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο κεφαλαιακής εισφοράς, πρέπει να εξειδικεύονται στο καταστατικό και εκτελούνται για ορισμένο ή αόριστο χρόνο. Η αξία των εισφορών αυτών δεν αποτιμάται με βάση τα άρθρα 9-9α του ν. 2190/1920· αντίθετα καθορίζεται από τους εταίρους στο καταστατικό.

Ενδεικτική είναι η λογιστική αντιμετώπιση των εν λόγω εισφορών σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 1790/2015 και 2861/2016 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ) της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων Ν.Π.Δ.Δ. Σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις αυτές, οι εξωκεφαλαιακές εισφορές δεν μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα και συνεπώς δεν αναγνωρίζονται σε λογαριασμούς ουσίας (χρέωση περιουσιακών στοιχείων και πίστωση κεφαλαίου κ.λπ.)[1]. Ακόμη, οι εξωκεφαλαιακές εισφορές δεν μπορούν να αποτελέσουν κεφάλαιο· σε διαφορετική περίπτωση, εάν δηλαδή οι λογιστικοί κανόνες επέτρεπαν την κεφαλαιοποίηση της εργασίας, θα μπορούσε κάποιος να ισχυρισθεί και να ορίσει την εργασία σε υπέρογκα ποσά κεφαλαίου σχηματίζοντας ένα κεφάλαιο χωρίς κανένα αντίκρισμα.

Εκ των ανωτέρω μπορεί να υποστηριχθεί βάσιμα ότι, ενόψει των δυσκολιών αντικειμενικής αποτίμησης της αξίας της εξωκεφαλαιακής εισφοράς, αυτή δεν μπορεί να αποτελέσει ασφαλή βάση για φορολόγηση ως εισόδημα, ενώ δεν υφίστανται και ειδικές ρυθμίσεις για την έστω τεκμαρτή αποτίμησή της.

Η εκπλήρωση των υποχρεώσεών του εξωκεφαλαιακού εταίρου δεν επιφέρει καμία μεταβολή στην εισφορά του και εξακολουθεί να έχει όλα τα δικαιώματα που πηγάζουν από το μερίδιό του[2]. Η σκέψη αυτή συνηγορεί στο συμπέρασμα (ελλείψει και άλλης ειδικής πρόβλεψης στο νόμο) ότι η πλήρης εκπλήρωση της υποχρέωσης που ανέλαβε ο εταίρος ως εξωκεφαλαιακή εισφορά οδηγεί στην εντελή εξόφληση της υποχρέωσης/εισφοράς και δεν επιφέρει οποιαδήποτε μεταβολή στα εταιρικά μερίδια που παραμένουν ίδια στον αριθμό και στο είδος ως (εξοφληθέντα πλέον) μερίδια εξωκεφαλαιακών εισφορών, με αξία κατ’ αρχήν την ορισμένη κατά την έκδοσή τους ονομαστική αξία.

Επιπρόσθετα, στην περίπτωση πλήρους καταβολής/εξόφλησης (όχι εξαγοράς κατά το άρθρο 82 ν. 4072/2012) της εξωκεφαλαιακής εισφοράς δεν λαμβάνει χώρα αύξηση κεφαλαίου και ως εκ τούτου, η εκπλήρωση της εξωκεφαλαιακής εισφοράς ούτε ως δημιουργία ούτε ως μεταβίβαση κεφαλαίου φαίνεται ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί, ώστε να φορολογηθεί ανάλογα.

Ακόμη, η ρύθμιση της παρ. 3 αρθρ. 78 ν. 4072/2012, σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση μη παροχής της εξωκεφαλαιακής εισφοράς, η εταιρεία μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο είτε την εκπλήρωση είτε την ακύρωση των μεριδίων που αντιστοιχούν στην εισφορά η οποία δεν παρασχέθηκε, υπονοεί ότι τα εταιρικά μερίδια εξωκεφαλαιακών εισφορών εκδίδονται και παράγουν εξ αρχής όλα τα έννομα αποτελέσματά τους, βαρύνονται όμως με περιορισμό για τη μεταβίβασή τους (οιονεί διαλυτική αίρεση), εφόσον η εξωκεφαλαιακή εισφορά δεν έχει καταβληθεί (άρθρ. 83).

Από τη σκοπιά του φορολογικού δικαίου, στα άρθρα 10 επ. ν. 4172/2013 (ΚΦΕ) ορίζεται η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων ως ο φόρος που επιβάλλεται ετησίως στο εισόδημα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα. Το εισόδημα αυτό μπορεί να προέρχεται από διάφορες πηγές: εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα, τεκμαρτό εισόδημα, εισόδημα από κεφάλαιο.

Όσον αφορά τη φορολογία εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις(αρ. 12 επ.), η ΠΟΛ 1139/2015 διευκρινίζει ότι υφίσταται νομική και φορολογική διάκριση μεταξύ της παροχής εργασίας ως εισφοράς από τον εταίρο (στο πλαίσιο της εταιρικής σύμβασης κατ’ άρθρο 742ΑΚ) και της παροχής εργασίας από τον εταίρο στην εταιρεία στο πλαίσιο σύμβασης εξαρτημένης εργασίας. Οι αμοιβές που τυχόν λαμβάνει ο εταίρος στην πρώτη περίπτωση  δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας (ΠΟΛ 1113/2015), διότι «οι αμοιβές αυτές έχουν εν τοις πράγμασι την έννοια των απολήψεων έναντι κερδών».

Περισσότερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ρύθμιση της παρ. 4 αρθρ. 13, σύμφωνα με την οποία, «η αγοραία αξία των παροχών σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών προσδιορίζεται κατά το χρόνο άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης ή μεταβίβασής του και ανεξαρτήτως αν συνεχίζει να ισχύει η εργασιακή σχέση». Ωστόσο, η εν λόγω διάταξη είναι αρκετά περιοριστική, καθώς αναφέρεται αποκλειστικά στην περίπτωση της προαίρεσης απόκτησης μετοχών, ενώ δεν έχουν εκδοθεί πράξεις της διοίκησης οι οποίες να προσδιορίζουν, αν εφαρμόζεται και στην περίπτωση εταίρων που δεν συνδέονται με εργασιακή σχέση με την εταιρεία.

Σύμφωνα περαιτέρω με το άρθρο 35 του ΚΦΕ, «το εισόδημα από κεφάλαιο περιλαμβάνει το εισόδημα που αποκτά ένα φυσικό πρόσωπο και προκύπτει στο φορολογικό έτος σε μετρητά ή σε είδος με τη μορφή μερισμάτων, τόκων, δικαιωμάτων, καθώς και το εισόδημα από ακίνητη περιουσία.»

Οι διατάξεις των αρ. 35 επ. του ΚΦΔ δεν εφαρμόζονται εντούτοις όταν μεταβιβάζεται η κυριότητα ενός άυλου αγαθού, αλλά μόνο όταν παρέχεται η χρήση ή το δικαίωμα χρήσης, στην δε σχετική ΠΟΛ 1042/2015, παρότι το άρθρο 35 περιλαμβάνει τις αμοιβές σε είδος (οι οποίες υπό ευρεία έννοια θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την απόληψη εταιρικών μεριδίων), ρυθμίζονται τα ζητήματα πληρωμών αμοιβών σε χρήμα και δεν υπάρχει πρόβλεψη για την εκτίμηση των αμοιβών σε είδος.

Στο άρθρο 42 του ΚΦΕ ρυθμίζεται η φορολόγηση των εισοδημάτων που προκύπτουν από υπεραξία μεταβίβασης τίτλων. Ερευνάται εν προκειμένω, αν η κτήση εταιρικών μεριδίων εξωκεφαλαιακής εισφοράς και η εξόφλησή τους προσιδιάζει στην περίπτωση της «μεταβίβασης τίτλων» και αν προκύπτει σχετική υπεραξία. Ειδικότερες εγκύκλιοι κ.λπ. για το εν λόγω θέμα δεν έχουν εκδοθεί. Κατ’ αρχήν, η έννοια της μεταβίβασης είναι στενή, απόδειξη δε προς τούτο συνιστά η διευκρινιστική ρύθμιση στο ως άνω άρθρο ότι ως μεταβίβαση νοείται και η εισφορά τίτλων για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου εταιρείας. Συνεπώς, στην έννοια της μεταβίβασης δεν εμπίπτει η πρωτογενής κτήση μεριδίων κατά τη σύσταση της εταιρείας και η εκπλήρωση της υποχρέωσης εξόφλησης στα πλαίσια της υποχρέωσης που ανελήφθη με την εταιρική σύμβαση. Ακόμη, δεδομένου ότι η αξία της εξωκεφαλαιακής εισφοράς προσδιορίζεται συμβατικά (και όχι με αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού) είναι αμφίβολο αν μπορεί να προσδιοριστεί τιμή αρχικής κτήσης των μεριδίων, και σύμφωνα με το νόμο στην περίπτωση αυτή η αρχική τιμή τεκμαίρεται μηδενική.

 

Κατόπιν των ανωτέρω σκέψεων, συμπεραίνεται ότι η εξωκεφαλαιακή εισφορά εταίρου (φυσικού προσώπου) στην ΙΚΕ μετά την εκπλήρωσή της δεν φορολογείται ως εισόδημα κανενός είδους. Στο συμπέρασμα αυτό οδηγούμαστε χωρίς υπερβολική (έως ανεπίτρεπτη) διασταλτική – αναλογική ερμηνεία των σχετικών διατάξεων. Εξάλλου, οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) είναι μεταγενέστερες του νόμου περί ΙΚΕ. Ο νομοθέτης επομένως, όταν ρύθμισε την φορολογία εισοδήματος από διάφορες πηγές, είχε υπόψη του την περίπτωση των εξωκεφαλαιακών εισφορών του εταίρου της ΙΚΕ και αν σκοπούσε την φορολόγησή τους, θα τη ρύθμιζε ρητά, πράγμα όμως που δεν έκανε.

[1] Έτσι και η αιτιολογική έκθεση για το εν λόγω άρθρο «…παροχές, που δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο κεφαλαιακής εισφοράς, γιατί από τη φύση τους δεν μπορούν να παρασταθούν στον ισολογισμό … πρόκειται για εισφορές που συναντώνται σε προσωπικές εταιρείες…»

[2] Αντωνόπουλος Β., ΙΚΕ, Γ’ Έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2014, σελ. 152.

 


Tab content