ΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Βαση του Νέου Αθλητικού Νόμου και ειδικότερα συμφωνα με το άρθρο 53, Ν 4809/2021 όλα τα αθλητικά ερασιτεχνικά σωματεία έως την 30/06/2022 θα πρέπει να έχουν τροποποιήσει τα καταστατικά τους.
Κατασταττικό - ΑλλαγέςΤηρούμενα ΒιβλίαΜητρώο Μελών

Άρθρο 53
Τροποποίηση μεταβατικών διατάξεων του ν. 4726/2020 – Αντικατάσταση των παρ. 1,2 και 10 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020

Στο άρθρο 30 του ν. 4726/2020 (Α’ 181) αντικαθίστανται οι παρ. 1,2 και 10 οι οποίες διαμορφώνονται ως εξής:

«Άρθρο 30 – Μεταβατικές διατάξεις

1.Έως τις 30.6.2022, τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις και οι αθλητικές ομοσπονδίες οφείλουν να τροποποιήσουν το καταστατικό τους, με σκοπό την προσαρμογή του στα άρθρα 3, 5, 14, 22 και 24 του ν.2725/1999 (Α’ 121). Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) περί τροποποίησης του καταστατικού προς εναρμόνιση με τις αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο διατάξεις, λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, κατά παρέκκλιση από κάθε διαφορετική καταστατική πρόβλεψη. Έως ότου γίνει η προσαρμογή του καταστατικού, οι αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο διατάξεις κατισχύουν κάθε διαφορετικής καταστατικής ρύθμισης. Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, αίρεται αυτοδικαίως η ειδική αθλητική αναγνώριση που είτε έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 28 του ν. 2725/1999 είτε λογίζεται ως χορηγηθείσα κατά την παρ. 5 του άρθρου 135 του ιδίου ως άνω νόμου. Η σχετική διαπιστωτική πράξη περί της αυτοδίκαιης άρσης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

2.Τα αθλητικά σωματεία, τα οποία κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος είναι ήδη εγγεγραμμένα σε αθλητική ένωση ή ομοσπονδία, χωρίς να έχουν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση της αναγνώρισης αυτής, το αργότερο εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Αθλητικά σωματεία που δεν θα λάβουν την ειδική αθλητική αναγνώριση εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος διαγράφονται αυτοδικαίως από το οικείο μητρώο μελών και δεν δύνανται να συμμετέχουν στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας.

Τι προβλέπουν τα άρθρα 3,5,14,22,24 του Νόμου 2725/1999

Άρθρο 3 – Κωλύματα εγγραφής Περιορισμοί
1.
Δεν μπορεί να είναι μέλος αθλητικού σωματείου:

 • α) όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του,.
 • β) ¿ποιος έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα β^ς στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομκής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων και όποιος έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για πράξεις που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος,
 • γ} όποιος έχει στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση,
 • δ) όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του παρόντος νόμου και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.

2.Οι εν ενεργεί α και μη εν ενεργεία διαιτητές ομαδικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές του οικείου κλάδου άθλησης δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης. Ως διαιτητές, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, θεωρούνται επίσης οι επόπτες, οι σημειωτές. οι κριτές, οι χρονομέτρες, οι αφέτες, οι παρατηρητές, καθώς και όσοι, με οποιονδήποτε τρόπο, συμμετέχουν σε διαιτητικά έργο ομαδικού αθλήματος.

3.Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων, μπορούν να είναι μέλη αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης, δεν επιτρέπεται όμως να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής του σωματείου αυτού ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες.

4.Αθλητής μπορεί να εγγράφει ως μέλος σε αθλητικό σωματείο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του καταστατικού του, ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα. Επίσημος αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκρισή της.

5.Κατ’ εξαίρεση, οι αθλητές των αθλημάτων της σκοποβολής, του γκολφ, του μπιλιάρδου, του μπάουλιγνκ, της ορειβασίας και αναρρίχησης, του παγκρατίου, του αγωνιστικού μπριτζ και του ζατρικίου μπορούν να εγγράφονται ως μέλη σε υθληιικό σωματείο που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης, εφόσον έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους.

6.Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου το προσωπικό του σωματείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτά και για ένα (1) χρόνο από τη ληξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή μέλη διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα ί 1 > χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα. Έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη διοικητικού συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής αθλητικού σωματείου ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Η απαγόρευση αυτή ισχύει επίσης για όσους διατηρούν πρακτορεία προγνωστικών για αγώνες κάθε είδους, καθώς και για τις συζύγους, τα τέκνα και τους γονείς τους, αλλά μόνο για σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα, οι αγώνες του οποίου περιλαμβάνονται στα δελτία προγνωστικών αγώνων που διακινεί το πρακτορείο.

7.Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα πιο πάνω κωλύματα, χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητα του. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφάτου έλαβε γνώση. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από το Γ ενικό Γραμματέα Αθλητισμού μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία.

Άρθρο 5 – Συνελεύσεις Αρχαιρεσίες Όργανα
Το καταστατικό του οικείου αθλητικού σωματείου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος νόμου, ρυθμίζει όλα τα θέματα που αφορούν τις αρχαιρεσίες, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία σύγκλησης και συμμετοχής των μελών στις συνελευσεις. τη λήψη αποφάσεων σε αυτές, τα όργανα του σωματείου, τη συγκρότηση των οργάνων, τη λειτουργία και την οργάνωση του σωματείου και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 14 – Συνελεύσεις Αρχαιρεοίες Όργανα
1.Οι διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται ανάλογα για τις συνελεύσεις, τις αρχαιρεσίες και τα όργανα της αθλητικής ένωσης.
2.Στις γενικές συνελεύσεις των αθλητικών ενώσεων συμμετέχουν με αντιπροσώπους μόνο τα αθλητικά σωματεία μέλη που τις απαρτίζουν. Κάθε σωματείο μέλος της ένωσης εκπροσωπείται οιη γενική συνέλευση με έναν μόνο αντιπρόσωπο, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Δ.Σ. του σωματείου.
Αντιπρόσωπος ορίζεται μέλος του σωματείου με δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται Κάθε αντιπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σωματείο. Κάθε σωματείο της ένωσης διαθέτει μίσ μονο ψήφο στη γενική συνέλευση
3.Στερείται του δικαιώματος ψήφου στις γενικές συνελεύσεις κάθε αθλητικό σωματείο, εφόσον στο προ της γενικής συνέλευσης ημερολογιακό έτος δεν είχε συμμέτοχη οε αγώνες με δέω (10) τουλάχιστον αθλητές για τα ατομικά α Βλήματα ή με είκοσι (20) τουλάχιστον αθλητές για τα ομαδικά με δελτίο αθλητικής ιδιότητας ϋτον αντίστοιχο κλάδο άθλησης. Η συμμετοχή αποδεικνύεται απο επίσημα φύλλα αγώνων που διοργανώνονται αποκλειστικά από την οικεία ένωση ή ομοσπονδία ή διεθνών αγώνων που διοργανώνονται από αθλητικά σωματείο και διεξάγονται με την έγκριση της οικείας ομοσπονδίας. Διατάξεις καταστατικών που προβλέπουν αυστηρότερες προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος ψήφου ισχύουν.

Άρθρο 22 Διοικητικό Συμβούλιο
1.
Το διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ.) της αθλητικής ομοσπονδίας εκλέγεται για τετραετή θητεία εντός του τελευταίου τετραμήνου του έτους διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων και αποιελείται:
α) από πέντε (5) έως οπτά (7) μέλη. εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της είκοσι (20) μέχρι τριάντα (30) σωματεία,
β) από επτά (7) έως ένδεκα (11) μέλη. εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της τριάντα ένα (31) έως εκατό (100) σωματεία,
γ) από ένδεκα (11) έως δεκαπέντε (15) μέλη, εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμη της εκατόν ένα (101) έως διακόσια πενήντα (250) σωματεία,
δ) από δεκαπέντε (!5) έως είκοσι ένα (21) μέλη, εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της διακόσια πενήντα ένα (251) ή περισσότερα σωματεία.
2.Οποιαδήποτε αύξηση ή μείωαη του αριθμού των μελών της ομοσπονδίας, μετά την εκλογή των μελών του Δ.Σ., δεν επηρεάζει την αριθμητική του συγκρότηση.
3.Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται ανάλογα.
4.Υπάλληλος της Γ.Γ.Α., ο οποίος εκλέγεται πρόεδρος, γενικός γραμματέας, ταμίας αθλητικής ομοσπονδίας, αποσπάται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, για όσο χρόνο διατηρεί την ιδιότητα αυτή, σε υπηρεσία αθλητικού φορέα που εποπτεύεται από τη Γ.Γ.Α. και έχει τη μορφή του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα.
5.Κάθε μέλος Δ.Σ. αθλητικής ομοσπονδίας υποχρεούται να υποβάλει δήλωση της περιουσιακής κατάστασης αυτού, της συζύγου του και των ανηλίκων τέκνων του στον αρμόδιο Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2429/1996 (ΦΕΚ 155 Α ). Οι διατάξεις των άρθρων 24 έως 29 του νόμου αυτού έχουν εφαρμογή και για τα μέλη των Δ.Σ. όλων των αθλητικών ομοσπονδιών.

Άρθρο 24 Συνελεύσεις Αρχαιρεσίες Όργανο
1.Οι αρχαιρεσίες για τα όργανα των αθλητικών ομοσπονδιών διεξάγονται από εφορευτική επιτροπή. Ο αριθμός των μελών της και η διαδικασία εκλογής τους ορίζονται από το καταστατικό της ομοσπονδίας. Της εφορευτικής επιτροπής προεδρεύει δικαστικός αντιπρόσωπος, χωρίς τη συμμετοχή του οποίου δεν επιτρέπεται να διενεργηθούν αρχαιρεσίες.
2.Δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται, με αίτηση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, πρωτόδικης Διοικητικών Δικαστηρίων ή της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, από τον προϊστάμενο του αρμόδιου Πρωτοδικείου του τόπου διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.
3.Δικαστικός αντιπρόσωπος, ως πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής, μπορεί να οριοθεί και για τις αρχαιρεσίες οργάνων αθλητικών ενώσεων η σωματείων, εφόσον ο προϊστάμενος του Πρωτοδικείου της έδρας της ένωσης ή του οωματείου κρίνει αναγκαία την παρουσία του στις αρχαιρεσίες Ο ορισμός του δικαστικού αντιπροσώπου για αρχαιρεσίες σε ένωση γίνεται ύστερα από αίτηση του Δ.Σ. της αθλητικής ένωσης ή ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον των σωματείων μελών της και για αρχαιρεσίες σε σωματείο ύστερα από αίτηση του Δ.Σ. του αθλητικού σωματείου ή είκοσι (20) τουλάχιστον μελών του.
4.Με το καταστατικό της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας και με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν τις αρχαιρεσίες, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία σύγκλησης και συμμετοχής των μελών στις συν ελεύσεις, τον τρόπο ληψης αποφάσεων σε αυτές, τα όργανα της ομοσπονδίας, τη συγκρότηση των οργάνων, τη λειτουργία και την οργάνωση της ομοσπονδίας και κάθε άλλα σχετικό θέμα.
5.Σε αθλητικές ομοσπονδίες στις οποίες δεν λειτουργούν ενώσεις, δικαίωμα ψήφου στις γενικές συνελεύσεις έχουν μόνο αντιπρόσωποι των αθλητικών σωματείων, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το καταστατικό της ομοσπονδίας. Κάθε σωματείο μέλος της ομοσπονδίας εκπροσωπείται στη γενική συνέλευση με έναν (1) μόνο αντιπρόσωπο, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, με απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου. Ως αντιπρόσωπος ορίζεται μέλος του σωματείου που έχει αποκτήσει κατά το χρόνο του ορισμού του το δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται. Κάθε αντιπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σωματείο. Κάθε σωματείο μέλος της ομοσπονδίας διαθέτει μία μόνο ψήφο στη γενική συνέλευση.
6.Σε αθλητικές ομοσπονδίες στις οποίες λειτουργούν ενώσεις, δικαίωμα ψήφου στις γενικές συνελεύσεις των ομοσπονδιών αυτών έχουν είτε αντιπρόσωποι των ειδικό
αναγνωρισμένων αθλητικών ενώσεων ειτε αντιπρόσωποι των ειδικό αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων, σύμφωνα με όσα ορίζοντα» απο το καταστατικό της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Σε περίπτωση που, σύμφωνα με το καταστατικό, ψηφίζουν αντιπρόσωποι ενώσεων, *αθε ένωση διαθέιει μια ψήφο. Με την επιφύλαξη ειδικών ρυθμίσεων του παροντος νόμου, διατάξεις καταστατικών αθλητικών ομοσπονδιών, που ορίζουν προνομιακο καθεστώς ως προς τα δικαιώματα του εκλέγειν και εκλεγεσθαι για ιδρύτριες ενώσεις η για επαγγελματικούς συνδέσμους ανωνύμων εταιρειών ή για φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με οποιονδηποτε τρόπο με ία ανωτέρω νομικά πρόσωπα, είναι άκυρες και ανίσχυρες,
7.Οι διατάξεις της παρ, 3 του άρθρου 14 εφαρμόζονται και για τις συνελεύσεις της αθλητικής ομοσπονδίας,
8. Σε περίπτωση κατά την οιιοία το καταστατικό αθλητικής ομοσπονδίας προβλέπει όπ οι αρχαιρεσίες γίνονται με βάση συνδυασμούς υποψηφίων, η διαδικασία εκλογής των υποψήφιων μελών του Δ.Σ, ορίζεται ως εξής: ο πρώτος αε ψήφους συνδυασμός εκλέγει αριθμό μελών σε ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα τοις εκατό (70%) του συνολικού αριθμού μελών του Δ.Σ., ο δε υπολοιπος αριθμός μελών του Δ.Σ. εκλέγεται αναλογικά απο τους άλλους συνδυασμούς και υπό την προϋπόθεση οτι ο καθένας από αυτούς συγκεντρώνει αριθμό ψήφων, αε ποοοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό <20%) επί του συνολικού αριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση κατά την οποία κανένας συνδυασμός, πλην εκείνου που πλειοψήφησε, δεν συγκεντρώσει το προαναφερομενο ποσοστό ψήφων, ο πλείοψηφήσας συνδυασμός εκλέγει το σύνολο των μελών του Δ.Σ.. Σε οσα καταστατικά αθλητικών ομοσπονδιών προβλέπεταί σύστημα απλής αναλογικής για την ανάδειξη των μελών του Δ I , δεν έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια της παραγράφου αυτής.
9.Στις αθλητικές ομοσπονδίες στις οποίες καλλιεργούνται αθλήματα ή κλάδοι άθλησης, α τους οποίους συμμετέχουν αθλητές και των δυο φύλων, ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%), από τον αριθμό ιον εκλεγόμενων μελών του Δ.Σ. αυτών, καταλαμβάνουν υποψήφιοι του ενός από τα δύο φύλα και με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των υποψηφίων κάθε φύλου είναι τουλάχιστον διπλάσιος του ελάχιστου αριθμού των κατά το ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) εκλεγομένων.

 

Τι βιβλία πρέπει να τηρούν και τι πρέπει να προσέξουν τα αθλητικά σωματεία;

Σύμφωνα με τον αθλητικό νόμο όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, κάθε αθλητικό σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία:

 1. Μητρώου Μελών
 2. Πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων
 3. Πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου
 4. Βιβλίο Ταμείου
 5. Περιουσιακών στοιχείων
 6. Πρωτοκόλλου εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων

Τα παραπάνω βιβλία, πριν από την χρήση τους, θεωρούνται από την αρμόδια διεύθυνση Αθλητισμού και Πολιτισμού της οικείας Περιφέρειας.

Τα έσοδα των αθλητικών σωματείων που αφορούν τις συνδρομές των μελών τους (τακτικές και έκτακτες), δεν εντάσσονται στις διατάξεις του κώδικα φορολογίας εισοδήματος και του κώδικα ΦΠΑ, και δεν αποτελούν φορολογηταίο εισόδημα.

Ένα αθλητικό σωματείο, εκτός από την προπόνηση που πραγματοποιεί στους εν ενεργεία αθλητές του, δύναται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να παρέχει υπηρεσίες εκμάθησης των αθλημάτων που καλλιεργεί, να ορίζει αντίστοιχο αντίτιμο της σχετικής υπηρεσίας με σκοπό την κάλυψη λειτουργικών αναγκών. Στην περίπτωση αυτή το σωματείο έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των ΕΛΠ, του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος καθώς και του Κώδικα ΦΠΑ.

Ουσιαστικά αυτό που αναφέρει ο νόμος είναι ότι οι ενώσεις προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (εκτός Δημοσίου), όταν ενεργούν πράξεις παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, που υπάγονται στο Φ.Π.Α. ή στο φόρο εισοδήματος, θεωρούνται επιτηδευματίες μόνο για τις δραστηριότητες αυτές.

Σε καμία περίπτωση δεν προβλέπεται υποχρέωση να εκδίδουν τα σωματεία στοιχεία του ΚΒΣ – ΚΦΑΣ – ΕΛΠ για την είσπραξη των συνδρομών από τα μέλη τους. Για τις συνδρομές εκδίδονται απλές αθεώρητες αποδείξεις είσπραξης με βασική προϋπόθεση βέβαια να είναι ενημερωμένο παράλληλα το βιβλίο μελών του σωματείου .

Τα αθλητικά σωματεία υποχρεούνται (εκτός από αυτά που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος άρθρου )να τηρούν βιβλία του Κ.Β.Σ – Κ.Φ.Α.Σ – Ε.Λ.Π μόνο για τις πράξεις όπου είτε παραδίδουν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες που υπάγονται στο ΦΠΑ ή (από το 2003) σε φόρο εισοδήματοςΓια το κομμάτι αυτό θεωρούνται επιτηδευματίες και έχουν όλες τις υποχρεώσεις του Κ.Β.Σ – Κ.Φ.Α.Σ – Ε.Λ.Π.

Για παράδειγμα:

Αθλητικό σωματείο πραγματοποιεί υπηρεσίες εκμάθησης αθλημάτων που καλλιεργεί σε μη αναγνωρισμένους αθλητές (μη έχοντες ενεργό δελτίο αθλητού της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας)

Αθλητικό σωματείο εμπορεύεται αθλητικές στολές που πουλάει στα μέλη του. Εκδίδει εφημερίδα ή περιοδικό όπου καταχωρεί διαφημίσεις, ή στην έδρα του συλλόγου υπάρχουν διαφημιστικές πινακίδες και εισπράττει αμοιβή για αυτό, ή υπάρχει κυλικείο που εκμεταλλεύεται ο σύλλογος . Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις το αθλητικό σωματείο υποχρεούται να τηρεί απλογραφικά βιβλία  όπου θα παρακολουθεί μόνο τα έσοδα και τα έξοδα που αναλογούν σε αυτές τις δραστηριότητες.

Επίσης, για τις εκδηλώσεις που γίνονται με σκοπό την ενίσχυση των εσόδων του συλλόγου ισχύει το εξής:

Απαλλάσσεται με τη διάταξη της περ.ιη’ της παρ. 1 του άρθρου 22 ΦΠΑ και κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. η πραγματοποίηση μέχρι δύο (2) εκδηλώσεων κατ’ έτος από:

 • Νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών σχετικών με τον αθλητισμό και τη σωματική αγωγή.
 • Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπα με σκοπούς πολιτικούς, συνδικαλιστικούς, φιλοσοφικούς, φιλανθρωπικούς ή εθνικούς που παρέχουν υπηρεσίες στα μέλη τους έναντι συνδρομής.
 • Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες πολιτιστικής και μορφωτικής φύσης.

Για να ισχύσει η απαλλαγή θα πρέπει οι πράξεις αυτές να πραγματοποιούνται από τα παραπάνω πρόσωπα εφόσον απαλλάσσονται γενικά του ΦΠΑ και εφόσον οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις είναι ευκαιριακές και οργανώνονται για την οικονομική τους ενίσχυση και μόνο. (ΠΟΛ.1071/1995). Η απαλλαγή παρέχεται μετά από αίτηση τους στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας που έχουν την έδρα τους σύμφωνα με την ΑΥΟ Π.6786/1986 με την οποία προβλέπεται ότι για την χορήγηση της απαλλαγής αυτής πρέπει  στην αίτηση να αναγράφεται το είδος και η ποσότητα των αγαθών των οποίων ζητείται απαλλαγή. Στην αίτηση δίδεται έγκριση του Εφόρου στην οποία αναγράφονται τα ποιο πάνω είδη, τα οποία εγκρίνεται να διατεθούν χωρίς φόρο.

Μητρώο  Μελών και Βιβλίου Ταμείου για τα αθλητικά σωματεία

Τα έσοδα των σωματείων που αφορούν συνδρομές (τακτικές ή έκτακτες) των μελών των σωματείων αυτών δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ.

Στην πράξη , για φορολογικούς κυρίως λόγους , όλα αποτελούν αντικείμενο απόδειξης, επομένως σε έναν ενδεχόμενο έλεγχο, θα πρέπει η Διοίκηση του εκάστοτε συλλόγου να είναι σε θέση να αποδείξει ότι τα χρήματα που έλαβε ο σύλλογος κατά την ελεγχόμενη περίοδο προήλθαν από συνδρομές και οικονομικές ενισχύσεις των μελών του, εφόσον έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοια στα στοιχεία που έχει εκδώσει ο σύλλογος .

Τι είναι το Βιβλίο- Μητρώο Μελών;

Το μητρώο μελών ενός συλλόγου , είναι το βιβλίο στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία των μελών αυτού, είτε πρόκειται για ενεργά μέλη, είτε για διαγραμμένα μέλη. Για να μπορέσει ένας σύλλογος να εγγράψει κάποιον ως μέλος του, θα πρέπει να έχει προηγηθεί αίτηση του ενδιαφερόμενου προς το ΔΣ του συλλόγου στην οποία θα δηλώνει τα προσωπικά του στοιχεία και τη συμμόρφωση του προς το καταστατικό και τον τυχόν εσωτερικό κανονισμό του συλλόγου που επιθυμεί να γίνει μέλος.

Εγγραφή Μέλους σε Σωματείο

Σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου, αποφασίζεται η ένταξη ή μη, του εκάστοτε ενδιαφερόμενου. Προσοχή!!!!! Ως ημερομηνία εγγραφής του μέλους θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής της αίτησης από το ΔΣ, και όχι η ημερομηνία υποβολής της αίτησης του υποψήφιου μέλους. Σε κάθε περίπτωση όμως το καταστατικό του κάθε σωματείου μπορεί να προβλέπει και επιπλέον διαδικασίες για την εγγραφή των μελών του.

Διαγραφή μέλους σε Σωματείο

Αντίστοιχα σε περίπτωση διαγραφής μέλους, θα πρέπει (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το καταστατικό του) είτε να έχει προηγηθεί αίτηση του ενδιαφερόμενου που να εκφράζει την επιθυμία του να διαγραφεί από το μητρώο μελών του σωματείου, είτε να πάρει απόφαση η Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου, μετά από εισήγηση του ΔΣ, για τη διαγραφή του μέλους σε περίπτωση που αυτό δεν λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό του συλλόγου.

Τέτοιοι λόγοι μπορεί να είναι π.χ. η μη εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων του μέλους, η μακρά απουσία από τις δράσεις του συλλόγου και ενδεχόμενες συμπεριφορές που δεν συμφωνούν με το καταστατικό του συλλόγου. Προσοχή!!!!!Ως ημερομηνία διαγραφής, θεωρείται η ημερομηνία επικύρωσης της διαγραφής από τη γενική συνέλευση.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, η σημασία της σωστής ενημέρωσης του μητρώου μελών είναι πολύ μεγάλη, τόσο για λόγους τάξης και σωστής οργάνωσης ενός σωματείου, όσο και για ενδεχόμενους ελέγχους από τα αρμόδια ελεγκτικά κέντρα.

Τι είναι το βιβλίο ταμείου- Εσόδων & Εξόδων για αθλητικά σωματεία;

Το βιβλίο ταμείου ενός αθλητικού σωματείου, είναι το βιβλίο στο οποίο αποτυπώνονται τα έσοδα και τα έξοδα ενός συλλόγου, σε επίπεδο εισπράξεων και πληρωμών.

Σε αυτό καταχωρούνται, οι εισπράξεις του συλλόγου που προέρχονται από τα μέλη του ή από τυχόν επιχορηγήσεις που μπορεί να λαμβάνει ο σύλλογος ή από ενδεχόμενες χορηγίες. Προσοχή, η ενημέρωση θα πρέπει να γίνεται με ημερήσια περιοδικότητα και όχι συγκεντρωτικά.

Αντίστοιχα λοιπόν, θα πρέπει να ενημερώνεται και με τα έξοδα που πραγματοποιεί ένας σύλλογος σε επίπεδο πληρωμών.

Θα πρέπει να επισημάνουμε στο σημείο αυτό , τη σπουδαιότητα της ορθής ενημέρωσης του εν λόγω βιβλίου, καθώς αποτελεί την εικόνα ενός συλλόγου σε οικονομικό επίπεδο.

Από το βιβλίο ταμείου εξάγονται τα δεδομένα για τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό ενός συλλόγου , καθώς επίσης και τα υπόλοιπα των χρηματικών διαθεσίμων ενός συλλόγου . Επομένως, αν αυτά δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα , μπορεί να επιφέρουν την απόρριψη τους από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, με αποτέλεσμα να υπάρχουν μεγάλες συνέπειες τόσο για τον ταμία, όσο για και για τον πρόεδρο ενός ΔΣ.