ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ-ΕΛΠ

1120037/ 938/ 0015/20.02.2006
1120037/938/0015/20.2.2006

Έκδοση στοιχείων για τη συλλογή και μεταφορά χρησιμοποιημένων ή ληγμένων μπαταριών σε χώρους δευτερογενούς αποθήκευσης.

Αρ. Πρωτ.:  1120037/938/0015/20.2.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ            

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                    

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                     

Ταχ.Δ/νση   : Καρ. Σερβίας 10    

Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο  : 2103610065

ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων για τη συλλογή και μεταφορά χρησιμοποιημένων ή ληγμένων μπαταριών σε χώρους δευτερογενούς αποθήκευσης.

Με την από 20/12/05 αίτησή σας, μας γνωρίζετε ότι ο πελάτης σας με την επωνυμία ……..και διακριτικό τίτλο………, που έχει συσταθεί με βάση το ν.2939/2001 και σκοπό έχει τη συγκέντρωση χρησιμοποιημένων ή ληγμένων ηλεκτρικών μπαταριών προς ανακύκλωση, έχει αναθέσει σε τρίτη επιχείρηση υπεργολαβικά τη μεταφορά των μπαταριών αυτών από διάφορα σημεία εναπόθεσης, σε χώρους δευτερογενούς αποθήκευσης (εγκαταστάσεις εταιρίας Ρ….A.E.), προκειμένου στη συνέχεια να μεταφερθούν στο εξωτερικό για ανακύκλωση. Στα σημεία εναπόθεσης οι εν λόγω μπαταρίες απορρίπτονται από τους καταναλωτές χωρίς καμία αμοιβή, αλλά μόνο για λόγους ανακύκλωσης. Κατά την παραλαβή τους επίσης από τα διάφορα σημεία, όπως μας διευκρινίσατε, δεν καταβάλλεται καμία αμοιβή (προς επαγγελματίες ή ιδιώτες) δεδομένου ότι, οι χρησιμοποιημένες ή ληγμένες μπαταρίες παραλαμβάνονται ως «απορρίμματα» από τα σημεία αυτά.

Επίσης μας γνωρίζετε ότι, η επιχείρηση που διενεργεί τη μεταφορά εκδίδει δελτία αποστολής για τη διακίνηση των εν λόγω μπαταριών και παράλληλα συμπληρώνει για λογαριασμό της ………Α.Ε. ένα έντυπο αναγνώρισης επικίνδυνων απόβλητων φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών του ΥΠΕΧΩΔΕ. Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάτε εάν η ………Α.Ε. έχει υποχρέωση έκδοσης φορολογικού στοιχείου για την παραλαβή των χρησιμοποιημένων μπαταριών κατά τα ανωτέρω από τα διάφορα σημεία εναπόθεσης ή των ληγμένων μπαταριών από επιχειρήσεις εμπορίας μπαταριών.

Επί του θέματος λοιπόν αυτού σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 11 του π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.) δελτίο αποστολής εκδίδεται από τον επιτηδευματία σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης ή διακίνησης αγαθών προς οποιοδήποτε και για οποιοδήποτε σκοπό, καθώς επίσης και σε κάθε περίπτωση παραλαβής αγαθών για διακίνηση, από μη υπόχρεο σε έκδοση δελτίου ή από αρνούμενο την έκδοσή του.

2.Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.31/30.1.1987, η οποία εξακολουθεί να ισχύει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 11.9.4 της ερμηνευτικής εγκυκλίου ΠΟΛ.3/24.11.1992 του Κ.Β.Σ., έχει γίνει δεκτό ότι στις περιπτώσεις αποστολής αγαθών από τον πωλητή απευθείας σε τρίτο με εντολή του αγοραστή (τριγωνική πώληση), ο προμηθευτής αποστέλλει τα αγαθά στον πελάτη του εντολέα του με δικό του (του προμηθευτή) δελτίο αποστολής με την μνεία ότι η αποστολή διενεργείται κατ΄εντολήν και για λογαριασμό του εντολέα- αγοραστή και με αναγραφή των στοιχείων του, και στη συνέχεια εκδίδεται τιμολόγιο από τον αγοραστή προς τον πελάτη- παραλήπτη των αγαθών, βάσει αντιγράφου του δελτίου αποστολής που του κοινοποιείται από τον προμηθευτή. 

3.Επίσης, από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό με την εγκύκλιο Ε.8457/50 ΠΟΛ.208/29.6.1987  ότι για την πώληση και διακίνηση χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων από πρατήρια υγρών καυσίμων και συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων προς τα σημεία συγκέντρωσης αυτών μπορεί να εκδίδεται κάθε ημέρα ένα δελτίο αποστολής με ειδική γραμμογράφηση που θα περιλαμβάνει διακεκριμένα κατά πωλητή όλα τα δεδομένα του δελτίου αποστολής, δηλαδή θα αναφέρονται κατά στήλες το ονοματεπώνυμο πωλητή, η ώρα παραλαβής, ο τόπος παραλαβής, η ποσότητα αριθμητικώς και ολογράφως. Σημειώνεται ότι τα ως άνω έχουν γίνει δεκτά και εφαρμόζονται και για τη μεταφορά αγορασμένων παλαιών χαρτιών και χαρτοκιβωτίων, χρησιμοποιημένων ελαίων και ελαστικών (έγγραφα Η 860/5/8.10.87, 1034252/278/4.5.04, 1072373/136/14.9.04).

4.Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι η ……….Α.Ε. δεν υποχρεούται στην έκδοση φορολογικού στοιχείου για την παραλαβή των χρησιμοποιημένων και ληγμένων ηλεκτρικών στηλών, δεδομένου ότι η παραλαβή και διακίνηση αυτών γίνεται από τρίτη επιχείρηση «εργολάβο» που έχει αναλάβει το έργο αυτό. Κατ΄ αναλογία των εφαρμοζομένων στην περίπτωση της τριγωνικής πώλησης (ΠΟΛ 31/10.1.1987), η επιχείρηση που διενεργεί τη μεταφορά οφείλει να αναγράφει στα εκδιδόμενα δελτία αποστολής ότι η διακίνηση διενεργείται κατ΄εντολήν και για λογαριασμό της …….. Α.Ε.

Αυτονόητο είναι ότι δελτία αποστολής με το αντίστοιχο περιεχόμενο πρέπει να εκδίδονται και από την επιχείρηση που διενεργεί τη διακίνηση από τους χώρους δευτερογενούς αποθήκευσης (εγκαταστάσεις P….. A.E.) προς το εξωτερικό.

5.Τέλος, η επιχείρηση που διενεργεί τη μεταφορά των ληγμένων ή χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών εργολαβικά, δύναται να εκδίδει ένα δελτίο αποστολής ημερησίως σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εγκύκλιο Ε.8457/50 ΠΟΛ.208/29.6.1987 (κατ΄ αναλογία, αφού δεν πρόκειται για πώληση εν προκειμένω – ζήτημα πραγματικό), αντί ενός από κάθε σημείο παραλαβής μπαταριών, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο ΠΟΛ.31/1987.

1120124/ 937/ 0015/08.03.2006

1120124/937/0015/8.3.2006
Διαδικασία συγκέντρωσης ανακυκλώσιμων υλικών και Τρόπος έκδοσης φορολογικών στοιχείων.
Αρ. Πρωτ.: 1120124/937/0015/8.3.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 2103610065

ΘΕΜΑ: Διαδικασία συγκέντρωσης ανακυκλώσιμων υλικών – Τρόπος έκδοσης φορολογικών στοιχείων.

Με την από 20/12/2005 αίτησή σας, θέτετε υπόψη μας τα εξής:
Η εταιρεία σας ασχολείται με τη περισυλλογή ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, αλουμίνιο, πλαστικό, χρησιμοποιημένα μαγειρικά λάδια κ.τ.λ.), τα οποία τα προμηθεύεστε από ιδιώτες, επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες. Η παραλαβή των ανωτέρω υλικών γίνεται από οχήματα της εταιρείας σας, μέσα από ειδικά δοχεία τα οποία έχουν τοποθετηθεί σε σημεία που σας έχουν υποδείξει οι προμηθευτές σας.
Με βάση τα ανωτέρω ερωτάτε εάν για τη διακίνηση και γενικά για τη διαδικασία συγκέντρωσης των ανακυκλώσιμων υλικών μπορείτε να εκδώσετε ένα συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής ανά δρομολόγιο, αντί για το δελτίο αποστολής που εκδίδετε για κάθε ξεχωριστό σημείο αποκομιδής ανά δρομολόγιο.
Επί του θέματος λοιπόν αυτού σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Για τη διαδικασία συγκέντρωσης των ανακυκλώσιμων υλικών που αναφέρετε στη σχετική αίτησή σας και τον τρόπο έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, μπορείτε να εφαρμόζετε ανάλογα τα όσα έχουν γίνει δεκτά από τη διοίκηση με την εγκύκλιο Ε 8457/50/ΠΟΛ.208/29.6.1987 και με τα έγγραφα Η 860/5/8.10.1987 και 1034252/278/0015/4.5.2004 (αντίγραφα των οποίων σας επισυνάπτουμε), για τη συγκέντρωση χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων, παλιών χαρτιών – χαρτοκιβωτίων και χρησιμοποιημένων ελαίων αντίστοιχα, καθόσον η περίπτωσή σας παρουσιάζει όμοια χαρακτηριστικά με τις ανωτέρω αναφερόμενες, εφαρμόζοντας βέβαια και τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται με την εγκύκλιο και τα έγγραφα που προαναφέρθηκαν.

1010672/ 74/ 0015/03.03.2006

1010672/74/0015/3.3.2006

Σχετικά με συγκέντρωση παλαιών (άχρηστων) ηλεκτρικών συσκευών για ανακύκλωση και Υποχρέωση ή μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου κατά την παραλαβή αυτών από τα καταστήματα πώλησης ηλεκτρικών συσκευών.

Αρ. Πρωτ.:  1010672/74/0015/3.3.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ            

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                    

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                     

Ταχ.Δ/νση   : Καρ. Σερβίας 10    

Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες :            

Τηλέφωνο  : 2103610065

1010672 /74/0015/3.3.2006

ΘΕΜΑ: Σχετικά με συγκέντρωση παλαιών (άχρηστων) ηλεκτρικών   συσκευών για ανακύκλωση – Υποχρέωση ή μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου κατά την παραλαβή αυτών από τα καταστήματα πώλησης ηλεκτρικών συσκευών.

Με τις παραπάνω σχετικές αιτήσεις σας μας γνωρίζετε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2939/2001 και του π.δ. 117/2004, περίανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών, τα καταστήματα πώλησης ηλεκτρικών συσκευών (τα οποία ορίζονται από το ανωτέρω π.δ. ως διακινητές), υποχρεούνται να παραλαμβάνουν τις παλαιές και άχρηστες  συσκευές (π.χ. κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικά αξεσουάρ τηλεφώνων, ραδιόφωνα κ.λ.π., όπως αναφέρετε), τις οποίες τους παραδίδει ο πελάτης, προκειμένου να ανακυκλωθούν.

Οι εν λόγω συσκευές απορρίπτονται από τους καταναλωτές σε εμφανώς σηματοδοτημένο δοχείο στο χώρο του καταστήματος, όπου και παραμένουν ή σε αποθηκευτικό χώρο αυτού, έως ότου παραληφθούν από τον εγκεκριμένο φορέα ανακύκλωσης.

    Η παραλαβή αυτών, όπως μας διευκρινίσατε, δεν έχει κανένα όφελος για τον καταναλωτή (δεν καταβάλλεται αμοιβή), ούτε και συνοδεύεται από κάποια αξία ανταλλαγής. 

    Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάτε εάν κατά την παραλαβή των εν λόγω παλαιών και άχρηστων συσκευών, απαιτείται η έκδοση κάποιου παραστατικού παραλαβής.

Σε σχέση με τα προαναφερόμενα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

 1.   Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), επί ποσοτικής παραλαβής εμπορευσίμων αγαθών, που δε συνοδεύονται, με στοιχείο διακίνησης, που προβλέπεται από τον Κώδικα αυτόν, τηρείται βιβλίο ποσοτικής παραλαβής, το οποίο μπορεί να αντικατασταθεί με θεωρημένο διπλότυπο δελτίο ποσοτικής παραλαβής.
 2.   Με βάση τις προαναφερόμενες διατάξεις, για την παραλαβή των παλαιών – άχρηστων ηλεκτρικών συσκευών (κινητά τηλέφωνα, αξεσουάρ κ.λ.π.), από τα καταστήματα πώλησης ηλεκτρικών συσκευών, με σκοπό την ανακύκλωση αυτών (σύμφωνα με το ν.2939/2001 και το π.δ. 117/2004), τις οποίες πελάτες – ιδιώτες των υπόψη καταστημάτων απορρίπτουν σε εμφανώς σηματοδοτημένα δοχεία εντός του χώρου του καταστήματος, δεν απαιτείται να τηρείται από τον παραλαμβάνοντα επιτηδευματία το βιβλίο ποσοτικής παραλαβής, ούτε να εκδίδεται για το σκοπό αυτό θεωρημένο δελτίο ποσοτικής παραλαβής, εφόσον οι εν λόγω συσκευές δεν έχουν εμπορευματική αξία και δεν καταβάλλεται γι΄ αυτές καμία αμοιβή στον ιδιώτη – πελάτη, που τις απορρίπτει, ούτε προκύπτει έσοδο (πώληση) για την επιχείρηση – κατάστημα ηλεκτρικών συσκευών (ζήτημα σε κάθε περίπτωση πραγματικό) στην οποία παραδίδονται και παραμένουν έως ότου παραληφθούν από τον εγκεκριμένο  φορέα ανακύκλωσης, δεδομένου ότι δε συμπληρώνουν τα εννοιολογικά στοιχεία των αγαθών, στην παρακολούθηση των οποίων αποβλέπουν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ.

1106503/719ΠΕ/0015/08.02.08

1106503/719πε/0015/08.02.08

Έκδοση φορολογικών στοιχείων από επιχείρηση συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσσωρευτών

Αρ. Πρωτ.: 1106503/719π.ε./0015/8.2.2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         

Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10        

Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες:                

Τηλέφωνο: 2103610065

ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων από επιχείρηση συλλογικής  εναλλακτικής διαχείρισης συσσωρευτών. 

Με τις ως άνω σχετικές αιτήσεις σας, θέτετε υπόψη μας ότι η επιχείρη η σας (…… Α.Ε.) ασχολείται με την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων, δηλαδή οργάνωση σε συλλογική  βάση με σκοπό τη συλλογή, μεταφορά, επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση αποβλήτων αγαθών και συγκεκριμένα συσσωρευτών, ώστε να επιστρέφουν στο ρεύμα της αγοράς, όπως ειδικότερα ορίζεται με τις διατάξεις του ν.2939/2001. 

Χρηματοδοτικά μέσα του εν λόγω συστήματος αποτελούν αφενός η χρηματική εισφορά που αναφέρεται επί των τιμολογίων πώλησης των συσσωρευτών και καταβάλλεται από τις επιχειρήσεις παραγωγής ή εισαγωγής συσσωρευτών (ΚΥΑ Υπ. Οικονομικών και ΥΠΕΧΩΔΕ 112145/16.12.2004) και αφετέρου η χρηματική εισφορά των ανακυκλωτών που προβλέπεται στο σημείο ι του εδαφίου β.2. της παρ. Β του άρθρου 7 του π.δ. 115/5.3.2004. Περαιτέρω, για την επίτευξη των ποσοτικών στόχων συλλογής και προς ενίσχυση των κινήτρων συμμετοχής των επισκευαστών οχημάτων, η …… Α.Ε. καταβάλλει σε αυτούς ένα χρηματικό ποσό για τις εργασίες συλλογής του αποβλήτου. Τέλος, μας γνωρίζετε ότι για τις ανάγκες διακίνησης του πλήρους φορτίου κάδων αποβλήτων συσσωρευτών η επιχείρηση σας υποχρεούται βάσει διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας (ΚΥΑ 19396/1546/8.7.1997) να εκδίδει έντυπο δήλωσης και αναγνώρισης επικίνδυνων αποβλήτων με διάφορες πληροφορίες σχετικά με τα διακινούμενα απόβλητα, την προέλευσή τους και τον προορισμό τους. Εν όψει των ανωτέρω ρωτάτε α) με τι παραστατικό η …… Α.Ε. θα εισπράξει την εισφορά από τις επιχειρήσεις ανακύκλωσης στην περίπτωση θετικού ισοζυγίου μεταξύ τουκόστους επεξεργασίας των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών και του τελικού προϊόντος (μολύβδου), β) τι στοιχείο πρέπει να εκδίδεται για την καταβολή του χρηματικού ποσού προς τους επισκευαστές οχημάτων κατά τα προαναφερθέντα και γ) εάν είναι δυνατή η συνένωση του εντύπου δήλωσης και αναγνώρισης επικίνδυνων αποβλήτων με το δελτίο αποστολής που εκδίδεται για τη διακίνηση των αποβλήτων. 

Σχετικά με τα προαναφερθέντα η Διεύθυνση Φ.Π.Α. με το 1106501/9118/1617/Α0014/9.1.2008 έγγραφό της, το οποίο απευθύνεται προς την επιχείρησή σας, καταλήγει στα  ακόλουθα συμπεράσματα: 

α) η καταβολή χρηματικού ποσού, εκ μέρους της …… Α.Ε., στις επιχειρήσεις  πώλησης και αντικατάστασης των εν λόγω συσσωρευτών, για την παραλαβή των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών, συνιστά αντιπαροχή για παράδοση αγαθών από τις  επιχειρήσεις αυτές προς τη …… Α.Ε.. Το ίδιο ισχύει και για το αντίτιμο που καταβάλλεται από τις επιχειρήσεις ανακύκλωσης στη …… Α.Ε., για την παραλαβή των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών και   β) Η χρηματική εισφορά που πρόκειται να καταβάλλουν οι επιχειρήσεις ανακύκλωσης στη …… Α.Ε., σύμφωνα με σχετικό έγγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ (αρ. πρωτ. 174705/13.12.2007/ 31.12.2007), δεν αφορά το αντίτιμο για την αγορά των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών αλλά την παροχή υπηρεσίας διαχείρισης του συστήματος (συμπεριλαμβανομένου του  κόστους διοίκησης και ευαισθητοποίησης) και πρέπει να επιβαρύνεται με τον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α. (19%). 

Κατόπιν των ανωτέρω και όσον αφορά στα θέματα δικής μας αρμοδιότητας σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.) τιμολόγιο εκδίδεται για κάθε πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών από επιτηδευματία προς άλλον  επιτηδευματία. 
 2. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ. σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης ή διακίνησης αγαθών προς οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε σκοπό, εφόσον δεν εκδόθηκε συνενωμένο δελτίο αποστολής με φορολογικό στοιχείο αξίας (τιμολόγιο, απόδειξη λιανικής πώλησης, απόδειξη παροχής υπηρεσιών) εκδίδεται δελτίο αποστολής. 
 3. Περαιτέρω, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 19 του Κ.Β.Σ. ο επιτηδευματίας μπορεί να συγχωνεύει ή συνενώνει οποιοδήποτε βιβλίο ή βιβλία, στοιχείο ή στοιχεία, βιβλίο και στοιχείο ή βιβλία και στοιχεία σε άλλο, με την προϋπόθεση ότι από το βιβλίο ή το στοιχείο που προκύπτει από τη συγχώνευση ή τη συνένωση παρέχονται τουλάχιστον τα δεδομένα των συγχωνευομένων ή συνενωμένων βιβλίων ή στοιχείων. 
 4. Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι εφόσον σύμφωνα με όσα μας έγιναν γνωστά με το με αρ. πρωτ. 1106501/9118/1617/Α0014/9.1.2008 έγγραφο του Φ.Π.Α. η χρηματική εισφορά που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις ανακύκλωσης στο … … ΑΕ αφορά την παροχή υπηρεσίας διαχείρισης του συστήματος (συμπεριλαμβανομένου του κόστους διοίκησης και ευαισθητοποίησης), για την εισφορά αυτή εκδίδεται τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. 
 5. Επίσης, έχοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο της Διεύθυνσης Φ.Π.Α. η καταβολή χρηματικού ποσού εκ μέρους του συστήματος σας στις επιχειρήσεις πώλησης και αντικατατάστασης των συσσωρευτών για την παραλαβή των  χρησιμοποιημένων συσσωρευτών συνιστά αντιπαροχή για παράδοση αγαθών, για την παράδοση αυτή πρέπει να εκδοθεί είτε συνενωμένο στοιχείο δελτίο αποστολής- τιμολόγιο είτε δελτίο αποστολής κατά το χρόνο της διακίνησης και τιμολόγιο στη συνέχεια, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του Κ.Β.Σ. 
 6. Τέλος, όσον αφορά το αίτημά σας περί συνένωσης του εντύπου αναγνώρισης για την συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων συσσωρευτών (ΚΥΑ 13588/725/ΦΕΚ 383 Β/28.3.2006) σας γνωρίζουμε ότι, επειδή το έντυπο αυτό δεν είναι στοιχείο του Κ.Β.Σ., η συνένωσή του δεν εμπίπτει στις επιτρεπόμενες από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 19 του Κ.Β.Σ. περιπτώσεις, ωστόσο με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 (παρ.4) του  εν λόγω κώδικα μπορείτε στο περιεχόμενο το δελτίου αποστολής να προσθέσετε προαιρετικά (πέραν του υποχρεωτικού περιεχομένου) οποιοδήποτε στοιχείο κρίνεται αναγκαίο για την εξυπηρέτηση των συναλλαγών σας. 

1026898/170/0015/29.10.08

1026898/170/0015/29.10.2008

Αξιοποίηση - ανακύκλωση χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων (Χ.Ο.). Έκδοση φορολογικών στοιχείων

Αρ. Πρωτ.: 1026898/170/0015/29.10.2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         

Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10        

Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες:                

Τηλέφωνο: 2103610065

ΘΕΜΑ: Αξιοποίηση - ανακύκλωση χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων (Χ.Ο.).  Έκδοση φορολογικών στοιχείων. 

Με την από 3.3.2008 αίτησή σας καθώς και τις προφορικές διευκρινίσεις που δόθηκαν από εκπρόσωπο της εταιρίας θέτετε υπόψη μας ότι η υπόψη εταιρία έχει  αντικείμενο δραστηριότητας την αξιοποίηση - ανακύκλωση χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων (Χ.Ο.),ώστε να επιστρέφουν ως νέα προϊόντα στην αγορά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα με τις διατάξεις του ν.2939/2001 (ΦΕΚ 179Α'). 

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της παραλαμβάνει προς αξιοποίηση απόβλητα (Χ.Ο.), από εγκεκριμένα συστήματα διαχείρισης χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων επίσης του ν.2939/2001, εκδίδοντας σας δελτίο αποστολής - τιμολόγιο πώλησης και μετά από επεξεργασία που υφίστανται αυτά, τα νέα προϊόντα που προκύπτουν πωλούνται από την εν λόγω εταιρία. Περαιτέρω, η υπόψη εταιρία επιβαρύνεται το συνολικό κόστος της δαπάνης αξιοποίησης των αποβλήτων, που περιλαμβάνει την μεταφορά, αξιοποίηση και αξία του 

απόβλητου. Με βάση τα ανωτέρω, αναφορικά με τα ερωτήματα που θέτετε και άπτονται της αρμοδιότητάς μας ήτοι: α) εάν τα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία κατά την παραλαβή των αποβλήτων είναι τα προβλεπόμενα κατά τον Κ.Β.Σ. (π. δ/γμα 186/1992) και β) με δεδομένο ότι υπόχρεοι για την καταβολή της δαπάνης διαχείρισης των υπόψη αποβλήτων δεν είναι οι εκάστοτε μονάδες αξιοποίησης αυτών, σε περίπτωση που υπόχρεος καταβολής της εν λόγω δαπάνης αξιοποίησης των αποβλήτων είναι τα εγκεκριμένα συστήματα από τα οποία έχουν παραληφθεί (και τα οποία έχουν εισπράξει τις ανάλογες χρηματικές εισφορές από τους υπόχρεους παραγωγούς αποβλήτων), ποιο το είδος του εκδιδόμενου φορολογικού στοιχείου από την εταιρία αξιοποίησης αποβλήτων (εν προκειμένω από την εταιρία σας) προς τα εγκεκριμένα συστήματα αυτών, προκειμένου να καταβάλλουν τα τελευταία τη δαπάνη που αφορά τη μεταφορά, περαιτέρω αξιοποίηση και αξία του απόβλητου, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα: 

 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 12 του π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.) τιμολόγιο εκδίδεται για κάθε πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών από επιτηδευματία προς  άλλον επιτηδευματία. 
 2. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ. σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης ή διακίνησης αγαθών προς οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε σκοπό, εφόσον δεν εκδόθηκε συνενωμένο δελτίο αποστολής με  φορολογικό στοιχείο αξίας (τιμολόγιο, απόδειξη λιανικής πώλησης, απόδειξη παροχής υπηρεσιών) εκδίδεται δελτίο αποστολής. 
 3. Περαιτέρω, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ 4 του άρθρου 19 του Κ.Β.Σ. ο επιτηδευματίας μπορεί να συγχωνεύει ή συνενώνει οποιοδήποτε βιβλίο ή βιβλία, στοιχείο ή στοιχεία, βιβλίο και στοιχείο ή βιβλία και στοιχεία σε άλλο, με την προϋπόθεση ότι από το βιβλίο ή το στοιχείο που προκύπτει από τη συγχώνευση ή τη συνένωση παρέχονται τουλάχιστον τα δεδομένα των συγχωνευομένων ή συνενωμένων βιβλίων ή στοιχείων.
 4. Περαιτέρω, η Δ/νση Φ.Π.Α. στο υπ' αριθμ. 1106501/9118/1617 /Α0014/9.1.2008 έγγραφό της, αναφορικά με το θέμα της εναλλακτικής διαχείρισης συσσωρευτών, αναφέρει ότι: «Το ΥΠΕΧΩΔΕ (Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Γραφείο εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Πατησίων 147, 11251 Αθήνα) με το αριθμ. 174705/13.12.2007 έγγραφό του, μας γνώρισε μεταξύ άλλων, κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Υπηρεσίας μας ότι: α) το αντίτιμο το οποίο καταβάλλεται για τους χρησιμοποιημένους συσσωρευτές από το Σύστημα προς τις επιχειρήσεις πώλησης και αντικατάστασης, όσο και από τις επιχειρήσεις ανακύκλωσης στο Σύστημα, αποτελεί αντίτιμο για την αγορά των εν λόγω υλικών, β) οι χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές μολύβδου - οξέως είναι υλικά, τα οποία σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα στην Ελληνική και Διεθνή αγορά, έχουν οικονομική αξία. Ως εκ τούτου τα εν λόγω υλικά πωλούνται, ενώ παράλληλα έχουν κατηγοριοποιηθεί ως απόβλητα. Σε κάθε περίπτωση η εμπορευσιμότητα αυτών, δεν αναιρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία για τη διαχείρισή τους - συγκεκριμένα το ν.2939/01  (ΦΕΚ 179 Α') και το Π.Δ. υπ' αριθμ.115/2004 (ΦΕΚ 80 Α'), γ) η χρηματική εισφορά των ανακυκλωτών δεν θα πρέπει να συγχέεται με το αντίτιμο για την αγορά των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών, επισημαίνοντας ότι οι χρηματικές εισφορές και τυχόν άλλα έσοδα των συστημάτων από τις εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένου του κόστους διοίκησης και ευαισθητοποίησης. Το ΓΕΔΣΑΠ έχει συγκροτήσει επιτροπή για την εξέταση των παραμέτρων καθορισμού του ύψους της εν λόγω εισφοράς και ήδη επεξεργάζεται την τελική πρόταση. Από τα ανωτέρω συμπεραίνουμε ότι: α) η καταβολή χρηματικού ποσού, εκ μέρους του συστήματος ανακύκλωσης, στις επιχειρήσεις πώλησης και αντικατάστασης των εν λόγω συσσωρευτών, για την παραλαβή των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών, συνιστά αντιπαροχή για παράδοση αγαθών από τις επιχειρήσεις αυτές προς το σύστημα ανακύκλωσης. Το ίδιο ισχύει και για το αντίτιμο που καταβάλλεται από τις επιχειρήσειςανακύκλωσης στο σύστημα ανακύκλωσης, για την παραλαβή των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών, β) οι χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων και στην παράδοσή τους θα πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 35.1.δ.εε και 39α' του Κώδικα  Φ.Π.Α. Στις περιπτώσεις αυτές, ήτοι στην παράδοση των συσσωρευτών από τις επιχειρήσεις αντικατάστασης προς το σύστημα ανακύκλωσης, καθώς και από το σύστημα ανακύκλωσης  προς τις επιχειρήσεις ανακύκλωσης, δεν επιβάλλεται ΦΠΑ και υπόχρεος για την καταβολή του φόρου αυτού είναι ο αγοραστής των αγαθών εφόσον αυτός είναι υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που έχουν δοθεί με την Εγκύκλιο ΠΟΛ.1049/2007. γ) Η χρηματική εισφορά που πρόκειται να καταβάλλουν οι επιχειρήσειςανακύκλωσης στο σύστημα ανακύκλωσης, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ (αρ. πρωτ.174705/13.12.2007/31.12.2007), δεν αφορά το αντίτιμο για την αγορά των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών αλλά την παροχή υπηρεσίας διαχείρισης του  συστήματος (συμπεριλαμβανομένου του κόστους διοίκησης και ευαισθητοποίησης) και πρέπει να επιβαρύνεται με τον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ (19%)». 
 1. Εξάλλου, η Υπηρεσία μας με το αριθμ. 1106503/719/0015/8.2.2008 έγγραφο, έχοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο της Διεύθυνσης Φ.Π.Α., η χρηματική εισφορά που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις ανακύκλωσης στο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων (συσσωρευτών) αφορά την παροχή υπηρεσίας διαχείρισης του συστήματος (συμπεριλαμβανομένου του κόστους διοίκησης και ευαισθητοποίησης),έκανε δεκτό ότι για την εισφορά αυτή εκδίδεται τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12του Κ.Β.Σ.. Επίσης, έχοντας υπόψη ότι η καταβολή χρηματικού ποσού εκ μέρους του υπόψη συστήματος στις επιχειρήσεις πώλησης και αντικατάστασης των συσσωρευτών, για την παραλαβή των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών, συνιστά αντιπαροχή για παράδοση αγαθών, διατύπωσε τη θέση ότι για την παράδοση αυτή πρέπει να εκδοθεί είτε συνενωμένο στοιχείο δελτίο αποστολής- τιμολόγιο (πώλησης αγαθού) είτε δελτίο αποστολής κατά το χρόνο της διακίνησης και τιμολόγιο (πώλησης αγαθού) στη συνέχεια, σύμφωνα με  τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του Κ.Β.Σ.. Ομοίως έχει γίνει δεκτό (έγγραφο 1030589/189/0015/3.6.2008) ότι, στις περιπτώσεις που διενεργείται παράδοση αποβλήτων από σύστημα ανακύκλωσης προς εργοστάσιο επεξεργασίας (αποβλήτων), το οποίο κατόπιν διαλογής, μετά την εκφόρτωση στις  εγκαταστάσεις του, επεξεργάζεται μέρος αυτών και υπολείμματα επεξεργασίας πωλούνται σε τρίτους, θεωρείται ότι συντελείται πώληση αγαθών μεταξύ του συστήματος ανακύκλωσης και του εργοστασίου επεξεργασίας για τα απόβλητα αυτά και αναλόγως εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Κ.Β.Σ. ήτοι η μεν εταιρία (σύστημα ανακύκλωσης) θα εκδίδει τιμολόγιο πώλησης για την πώληση των επανακυκλώσιμων - εμπορεύσιμων υλικών, ενώ ο επεξεργαστής των αποβλήτων θα εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για τις υπηρεσίες της επεξεργασίας των αποβλήτων, που προσφέρει στο σύστημα ανακύκλωσης.
 1. Ακόμα, η Δ/νση Φ.Π.Α. στο αριθμ. 1026895/1435/350/Α0014/24.9.2008  απαντητικό έγγραφό της προς την εταιρία σας αναφέρει ότι: 

       «3. Ειδικότερα, με το άρθρο 39α και τις διευκρινίσεις που παρασχέθηκαν με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1049/15.3.2007, ως παραδόσεις ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, για την  εφαρμογή των                διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α., θεωρούνται μεταξύ άλλων και τα καμένα λάδια εφόσον παραδίδονται ως απορρίμματα και προορίζονται προς ανακύκλωση, δηλαδή την επαναφορά τους                   στην αρχική φάση επεξεργασίας τους και την περαιτέρω αξιοποίηση στην παραγωγή νέων προϊόντων. 

 1. … η πώληση χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων στην εταιρία….., η οποία έχει ως αντικείμενο εργασιών την αξιοποίηση και ανακύκλωση των εν λόγω ορυκτελαίων, προκειμένου να ανακυκλωθούν, δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. και εξομοιώνεται με πράξη  λήπτη για τον αγοραστή ενώ θα αντιμετωπίζεται σαν πράξη απαλλασσόμενη με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους για τον πωλητή (εφαρμογή του άρθρου 39α του Κώδικα Φ.Π.Α.). Η περαιτέρω πώληση από την εν λόγω εταιρία των αγαθών που προκύπτουν κατόπιν επεξεργασίας, εφόσον δεν προορίζονται για ανακύκλωση, δεν υπάγεται στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 39α του Κώδικα Φ.Π.Α. και κατά συνέπεια τα φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται θα επιβαρυνθούν με Φ.Π.Α.. Σε κάθε περίπτωση όμως το γεγονός της παράδοσης απορριμμάτων που προορίζονται προς ανακύκλωση είναι θέμα πραγματικό, αποδεικνύεται από τις συνθήκες της συναλλαγής και κρίνεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.. ». 
 1. Ενόψει των προαναφερομένων, εφόσον η εταιρία ……. παραλαμβάνει έναντι αμοιβής χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια από εγκεκριμένα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων προς επεξεργασία, ανακύκλωση και περαιτέρω αξιοποίηση αυτών, η πράξη αυτή συνιστά αντιπαροχή για παράδοση αγαθών και εκδίδονται αναλόγως τα φορολογικά στοιχεία διακίνησης και αξίας ήτοι πρέπει να εκδοθεί κατά την παράδοσή τους είτε συνενωμένο στοιχείο δελτίο αποστολής - τιμολόγιο (πώλησης αγαθού) είτε δελτίο αποστολής κατά το  χρόνο παράδοσης για διακίνηση των υπόψη αποβλήτων (Χ.Ο.) στην εταιρία σας και στη συνέχεια τιμολόγιο πώλησης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα με τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του Κ.Β.Σ.. 

Τέλος, σε περίπτωση που υπόχρεος καταβολής της δαπάνης αξιοποίησης των εν λόγω αποβλήτων (Χ.Ο.), που αφορά την μεταφορά, αξιοποίηση και αξία αυτών (με την οποία δαπάνη έχει επιβαρυνθεί η εταιρία σας), είναι τα εγκεκριμένα συστήματα ( τα οποία έχουν εισπράξει τις ανάλογες χρηματικές εισφορές από τους υπόχρεους «παραγωγούς» αποβλήτων), θέμα για το οποίο η Υπηρεσία μας δεν είναι αρμόδια να αποφανθεί και εφόσον θεωρηθεί ότι παρέχονται υπηρεσίες από την εταιρία σας προς τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, θα εκδίδετε τιμολόγια παροχής υπηρεσιών για τις αμοιβές από την παροχή των υπηρεσιών αυτών, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα με τις διατάξεις του  άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.. 

1030589/189/0015/3.6.2008

1030589/189/0015/3.6.2008

Επεξεργασία αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. - Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1030589/189/0015/3.6.2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         

Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10        

Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες:                

Τηλέφωνο: 2103610065

ΘΕΜΑ:Επεξεργασία αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. - Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ. 

Απαντώντας στις από 12/3/2008 και 27/3/2008 αιτήσεις σας σχετικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής: 

 1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), ορίζεται ότι επί ποσοτικής παραλαβής εμπορευσίμων αγαθών που δεν συνοδεύονται με στοιχείο διακίνησης που προβλέπεται από τον Κώδικα αυτόν τηρείται βιβλίο ποσοτικής παραλαβής, το οποίο μπορεί να αντικατασταθεί με θεωρημένο διπλότυπο δελτίο ποσοτικής παραλαβής. 
 2. Περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του ιδίου ως άνω νομοθετήματος σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης ή διακίνησης αγαθών προς οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε σκοπό, εφόσον δεν εκδόθηκε συνενωμένο δελτίο αποστολής με φορολογικό στοιχείο αξίας (τιμολόγιο, απόδειξη λιανικής πώλησης, απόδειξη παροχής υπηρεσιών) εκδίδεται δελτίο αποστολής. 
 3. Εξάλλου με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι τιμολόγιο εκδίδεται για κάθε πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών από επιτηδευματία προς άλλον επιτηδευματία, ενώ με τις διατάξεις της παρ. 13 επίσης του άρθρου 12 προβλέπεται ότι για τις επιστροφές και τις εκπτώσεις ή άλλες διαφορές, εκτός του Φ.Π.Α., οι οποίες αναφέρονται σε προηγούμενες συναλλαγές, εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο από τον εκδότη του τιμολογίου. 
 4. Ακόμη η Δ/νση Φ.Π.Α. στο υπ' αριθμ. 1106501/9118/1617/Α0014/9.1.2008 έγγραφό της σε σχετική με το αντικείμενο του θέματος απάντησή της αναφέρει ότι: «Το ΥΠΕΧΩΔΕ (Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Γραφείο εναλλακτικής  διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Πατησίων 147, 11251 Αθήνα) με το αριθμ. 174705/13.12.2007 έγγραφό του, μας γνώρισε μεταξύ άλλων, κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Υπηρεσίας μας ότι: α) το αντίτιμο το οποίο καταβάλλεται για τους χρησιμοποιημένους συσσωρευτές από το Σύστημα προς τις επιχειρήσεις πώλησης και αντικατάστασης, όσο και από τις επιχειρήσεις ανακύκλωσης στο Σύστημα, αποτελεί αντίτιμο για την αγορά των εν λόγω υλικών, β) οι χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές μολύβδου - οξέως είναι υλικά, τα οποία σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα στην Ελληνική και Διεθνή αγορά, έχουν οικονομική αξία. Ως εκ τούτου τα εν λόγω υλικά πωλούνται, ενώ παράλληλα έχουν κατηγοριοποιηθεί ως απόβλητα. Σε κάθε περίπτωση η εμπορευσιμότητα αυτών, δεν αναιρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία για τη διαχείρισή τους - συγκεκριμένα το ν.2939/01 (ΦΕΚ 179Α') και το Π.Δ. υπ' αριθμ.115/2004 (ΦΕΚ 80Α'), γ) η χρηματική εισφορά των ανακυκλωτών δεν θα πρέπει να συγχέεται με το αντίτιμο για την αγορά των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών, επισημαίνοντας ότι οι χρηματικές εισφορές και τυχόν άλλα έσοδα των συστημάτων από τις εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένου του κόστους διοίκησης και ευαισθητοποίησης. Το ΓΕΔΣΑΠ έχει συγκροτήσει επιτροπή για την εξέταση των παραμέτρων καθορισμού του ύψους της εν λόγω εισφοράς και ήδη επεξεργάζεται την τελική πρόταση». 

«Από τα ανωτέρω συμπεραίνουμε ότι: α) η καταβολή χρηματικού ποσού, εκ μέρους του συστήματος ανακύκλωσης, στις επιχειρήσεις πώλησης και αντικατάστασης των εν λόγω συσσωρευτών, για την παραλαβή των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών, συνιστά αντιπαροχή για παράδοση αγαθών από τις επιχειρήσεις αυτές προς το σύστημα ανακύκλωσης. Το ίδιο ισχύει και για το αντίτιμο που καταβάλλεται από τις επιχειρήσεις ανακύκλωσης στο σύστημα ανακύκλωσης, για την παραλαβή των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών, β) οι χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων και στην παράδοσή τους θα πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 35.1.δ.εε και 39 α' του Κώδικα Φ.Π.Α. Στις περιπτώσεις αυτές, ήτοι στην παράδοση των συσσωρευτών από τις επιχειρήσεις αντικατάστασης προς το σύστημα ανακύκλωσης, καθώς και από το σύστημα ανακύκλωσης προς τις επιχειρήσεις ανακύκλωσης, δεν επιβάλλεται ΦΠΑ και υπόχρεος για την καταβολή του φόρου αυτού είναι ο αγοραστής των αγαθών εφόσον αυτός είναι υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που έχουν δοθεί με την Εγκύκλιο ΠΟΛ.1049/2007. γ) Η χρηματική εισφορά που πρόκειται να καταβάλλουν οι επιχειρήσειςανακύκλωσης στο σύστημα ανακύκλωσης, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ (αρ. πρωτ.174705/13.12.2007/31.12.2007), δεν αφορά το αντίτιμο για την αγορά των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών αλλά την παροχή υπηρεσίας διαχείρισης του συστήματος (συμπεριλαμβανομένου του κόστους διοίκησης και ευαισθητοποίησης) και πρέπει να επιβαρύνεται με τον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ (19%)». 

 1. Τέλος η υπηρεσία μας με το υπ' αριθμ. 1106503/719/0015/8.2.2008 έγγραφο, έχοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο της Διεύθυνσης Φ.Π.Α. η καταβολή χρηματικού ποσού εκ μέρους του συστήματος σας στις επιχειρήσεις πώλησης και αντικατάστασης των συσσωρευτών για την παραλαβή των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών συνιστά αντιπαροχή για παράδοση αγαθών, διατύπωσε τη θέση ότι για την παράδοση αυτή πρέπει να εκδοθεί είτε συνενωμένο στοιχείο δελτίο αποστολής- τιμολόγιο είτε δελτίο αποστολής κατά το χρόνο της διακίνησης και τιμολόγιο στη συνέχεια, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του Κ.Β.Σ.
 2. Με βάση τα προαναφερόμενα και σε συνέχεια του 1039651/252/0015/21.6.2007 εγγράφου μας προς την εταιρεία σας, σάς γνωρίζουμε ότι στις περιπτώσεις που διενεργείται παράδοση αποβλήτων από το σύστημα ανακύκλωσης προς το εργοστάσιο επεξεργασίας (αποβλήτων) το οποίο κατόπιν διαλογής, μετά την εκφόρτωση στις εγκαταστάσεις του, επεξεργάζεται μέρος αυτών και υπολείμματα επεξεργασίας πωλούνται σε τρίτους, θεωρείται ότι συντελείται πώληση αγαθών μεταξύ του συστήματος ανακύκλωσης και του εργοστασίου επεξεργασίας για τα απόβλητα αυτά και αναλόγως εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. Ακόμη εκτιμώντας το γεγονός ότι στην πραγματικότητα λαμβάνει χώρα διακίνηση μικτών απορριμμάτων προς διαλογή και ανακύκλωση από τους χώρους περισυλλογής στις μονάδες ανακύκλωσης (με την έκδοση δελτίου αποστολής σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει δεκτά περί «τριγωνικών συναλλαγών» δηλαδή από τρίτους με την ένδειξη «πελάτης» ο εργολάβος, κατ' εντολή και για λογαριασμό της εταιρείας σας) και ότι δεν είναι εφικτός εκ των προτέρων ο προσδιορισμός του είδους και της ποσότητας των ανακυκλώσιμων υλικών κατά την περισυλλογή και μέχρι τη διαλογή τους, ύστερα από την εκφόρτωση των απορριμμάτων στις μονάδες ανακύκλωσης και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαχωρισμού διαλογής τους κατ' είδος, πρέπει να τηρείται βιβλίο ποσοτικής παραλαβής ή να εκδίδεται δελτίο ποσοτικής παραλαβής ανά φορτίο, δεδομένου ότι κατά το στάδιο αυτό τα απορρίμματα ανακύκλωσης είναι πλέον για τη μονάδα ανακύκλωσης, υλικά επεξεργασίας και παραγωγής νέων αγαθών, δηλαδή πρώτες ύλες, οι οποίες ως γνωστόν συμπεριλαμβάνονται στα εμπορεύσιμα αγαθά (έχουν δηλαδή εμπορευματική αξία), σε συσχετισμό με το ζυγολόγιο που θα έχει ήδη εκδοθεί κατά την εκφόρτωση ανά φορτίο, τα οποία θα φυλάσσονται για όσο χρόνο ορίζουν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. (Σχετ. έγγραφό μας 1045074/404/0015/13.10.2004). 
 3. Συνεπώς, η μεν εταιρία σας (σύστημα ανακύκλωσης) θα εκδίδει τιμολόγιο πώλησης εντός ενός μηνός από την έκδοση του ανωτέρω δελτίου ποσοτικής παραλαβής του επεξεργαστή των αποβλήτων για την πώληση των επανακυκλώσιμων - εμπορεύσιμων υλικών, ενώ ο τελευταίος θα εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για τις υπηρεσίες της επεξεργασίας των αποβλήτων που προσφέρει στο σύστημα ανακύκλωσης. 
 4. Περαιτέρω, με την από 27.3.2008 συμπληρωματική της από 12.3.2008 αίτησή σας, μας γνωρίζετε ότι στη σύμβαση προσχώρησης που έχει καταρτίσει η εταιρεία σας (το σύστημα ανακύκλωσης) με τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις (παραγωγούς) προβλέπεται ότι η χρηματική εισφορά υπολογίζεται με βάση τις πωλήσεις εκάστου μηνός και ότι ο παραγωγός (συμμετέχουσα στο σύστημα επιχείρηση) υποχρεούται να δηλώνει στην εταιρεία σας (σύστημα) τα προϊόντα που αυτός πώλησε κάθε μήνα προκειμένου η εταιρεία σας να τιμολογεί την εισφορά το αργότερο μέχρι την 15η ημέρα αυτού με ημερομηνία την τελευταία του προηγούμενου μήνα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις τηςπαρ.17 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. Επειδή, ωστόσο, κάποιοι από τους υπόχρεους αντισυμβαλλομένους της εταιρείας, δηλαδή συμμετέχοντες στο σύστημα παραγωγοί, δυσχεραίνονται λόγω του σχετικά περιορισμένου χρονικού διαστήματος να εκπληρώσουν την υποχρέωση της ανωτέρω δήλωσης συναλλαγών, η εταιρεία σας προτίθεται να τροποποιήσει τη σύμβαση προσχώρησης προβλέποντας ότι εάν έως την 14η ημέρα του επόμενου από το μήνα πραγματοποίησης των πωλήσεων οι αντισυμβαλλόμενοι δεν αποστείλουν- γνωστοποιήσουν σε αυτήν τις πωληθείσες ποσότητες Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Η.Η.Ε.), τότε θα τους τιμολογεί με βάση το μέσο όρο πωλήσεων που είναι γνωστές τους εκάστοτε τρεις τελευταίους μήνες, αναγράφοντας αυτό στο εκδοθέν τιμολόγιο και όταν η εταιρεία λάβει τη δήλωση, θα εκδίδει ανάλογα συμπληρωματικό ή πιστωτικό τιμολόγιο προκειμένου να γίνει τιμολόγηση με το ορθό βάσει δήλωσης ποσό. Επ' αυτού ρωτάτε εάν ο ανωτέρω τρόπος τιμολόγησης μπορεί να εφαρμοστεί. 
 5. Επί των ανωτέρω σας γνωρίζουμε ότι ο προαναφερθείς όρος που προτίθεστε να ενσωματώσετε στη σύμβασή σας δεν αντίκειται στις διατάξεις του Κ.Β.Σ., δεδομένου ότι σχετίζεται με την αξία που αναγράφεται επί του τιμολογίου και ειδικότερα με τον τρόπο 

υπολογισμού της αξίας της παρασχεθείσας παροχής σε περίπτωση μη ύπαρξης της αναγκαίας βάσης υπολογισμού αυτής, δηλαδή της δήλωσης των μηνιαίων πωλήσεων. Ο τρόπος υπολογισμού της αξίας της παροχής των υπηρεσιών είναι θέμα που εμπίπτει στην ελευθερία των συμβάσεων και διατυπώνεται στη γραπτή σύμβαση εκφράζοντας τη βούληση των συμβαλλομένων μερών, ο δε έλεγχος της εφαρμογής του προαναφερθέντος όρου εμπίπτει, ως θέμα πραγματικό, στην αρμοδιότητα των φοροελεγκτικών οργάνων. 

1044135/282/0015/13.7.07

1044135/282/0015/13.7.2007

Υποχρέωση ή μη έκδοσης δελτίων αποστολής, κατά την παράδοση απορριμμάτωνανακύκλωσης στο χώρο συγκέντρωσης τους.

Αρ. Πρωτ.: 1044135/282/0015/13.7.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ            

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                    

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                     

Ταχ.Δ/νση   : Καρ. Σερβίας 10    

Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες :            

Τηλέφωνο  : 2103610065

1044135/282/0015/13.7.2007

ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή μη έκδοσης δελτίων αποστολής, κατά την παράδοση απορριμμάτων ανακύκλωσης στο χώρο συγκέντρωσης τους.

    Με τις από 6/5/2007 και 3/7/2007 αιτήσεις σας και όσα προφορικά διευκρινίσθηκαν σε τηλεφωνική μας επικοινωνία, θέτετε υπόψη μας τα εξής:

Η εταιρία σας διατηρεί ψυκτικούς θαλάμους (κτίριο ψυγείο), στους οποίους οι πελάτες σας αποθηκεύουν κατεψυγμένα προϊόντα. Κατά την είσοδο των εμπορευμάτων στους ψυκτικούς θαλάμους, οι πελάτες σας αποθέτουν εντός του χώρου της επιχείρησης διάφορα υλικά συσκευασίας (χαρτιά, πλαστικά φίλμς και ταινίες, χαρτιά, ξύλινες παλέτες) ως απορρίμματα, τα οποία στη συνέχεια τοποθετούνται από το προσωπικό της εταιρίας σας σε κάδο που είναι τοποθετημένος σε συγκεκριμένο χώρο εντός της επιχείρησης, με σκοπό περαιτέρω την περισυλλογή και διακίνηση αυτών, με φορτηγό Δ.Χ. ιδιοκτησίας τρίτου με δαπάνες της εταιρείας σας, σε μονάδα ανακύκλωσης εξουσιοδοτημένου φορέα, που λειτουργεί με βάση τις διατάξεις του ν.2939/2001 περί ανάπτυξης και λειτουργίας «συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης» απορριμμάτων. Επίσης μας γνωστοποιείται ότι, η εταιρία σας για τη συλλογή και περαιτέρω παράδοση των εν λόγω απορριμμάτων στους εξουσιοδοτημένους φορείς προς ανακύκλωση, δεν εισπράττει αμοιβή. 

    Ενόψει των ανωτέρω ερωτάτε εάν υπάρχει υποχρέωση έκδοσης Δελτίου Αποστολής κατά την παράδοση των ως άνω ανακυκλώσιμων υλικών από τις εγκαταστάσεις της εταιρίας σας δεδομένου ότι πρόκειται για απορρίμματα και κατά συνέπεια δεν υπάρχει στοιχείο κτήσης τους ούτε και εισπράττετε κάποια αμοιβή για την παράδοση τους σε συγκεκριμένο φορέα.

    Σε σχέση με τα προαναφερόμενα σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), δελτίο αποστολής εκδίδεται από τον επιτηδευματία σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης ή διακίνησης αγαθών προς οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε σκοπό.
 2. Ενόψει των προαναφερομένων, δεν απαιτείται η έκδοση δελτίων αποστολής κατά την παράδοση απορριμμάτων, εφόσον αυτά αποδεδειγμένα δεν έχουν εμπορευματική αξία για τον παραδίδοντα δεδομένου ότι, δεν συμπληρώνουν τα εννοιολογικά στοιχεία των αγαθών, στην παρακολούθηση των οποίων αποβλέπουν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. .

Σημειώνουμε ότι, τα θέματα περισυλλογής απορριμμάτων ανακύκλωσης βάσει των διατάξεων του ν.2939/2001, έχουν επιλυθεί από την Υπηρεσία μας με σχετικές διοικητικές απαντήσεις επί υποβληθέντων ερωτημάτων από τους αρμόδιους φορείς που έχουν επιφορτιστεί με το έργο αυτό βάσει των διατάξεων του προαναφερόμενου νόμου. 

(Έγγραφά μας 1045074/404/0015/13-10-2004 και 1120124/937 π.ε./0015/8-3-2006).

Ε.8457/50 ΠΟΛ.208/29.6.1987

Ε.8457/50 ΠΟΛ.208/29.6.1987 

ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΊΝΗΣΗ ΟΡΥΚΤΕΛΑΊΩΝ 

Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για την διακίνηση χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων.(Υπ. Οικ. Ε. 8457/29.5.87, Πολ. 208)

Με αφορμή προφορικά και γραπτά αιτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας, σχετικά με την αγορά και τη διακίνηση χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων, που αγοράζουν διάφοροι επιτηδευματίες από πρατήρια υγρών καυσίμων και από συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων, σας γνωρίζουμε τα εξής:

 1. Για την αγορά των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων εκδίδονται φορολογικά στοιχεία ως ακολούθως: α) Τιμολόγιο πώλησης ή τιμολόγιο πώλησης-δελτίο αποστολής από των πωλητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 (παραγρ. 1) του Κ.Φ.Σ, εφόσον πωλητής είναι ο εκμεταλλευτής του πρατηρίου καυσίμων και λιπαντικών ή ο εκμεταλλευτής του συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων. β)  Θεωρημένες διπλότυπες αποδείξεις αγοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 9 του άρθρου 20 του Κ.Φ.Σ, εφόσον πωλητές είναι οι εργαζόμενοι (μισθωτοί) σε πρατήρια υγρών καυσίμων και λιπαντικών και σε συνεργεία, οι οποίοι συλλέγουν τα ορυκτέλαια κατά την αλλαγή των λιπαντικών των διαφόρων οχημάτων που εξυπηρετούν, εφόσον τα πιο πάνω πρόσωπα δεν είναι υπόχρεα σε έκδοση τιμολογίων. Διευκρινίζεται ότι στις πιο πάνω αποδείξεις αγοράς δεν απαιτείται η αναγραφή του  αριθμού ταυτότητας των πωλητών- μισθωτών των προαναφερόμενων επιχειρήσεων, καθόσον οι αποδείξεις αυτές δεν υποβάλλονται στον Οικονομικό Έφορο και συνεπώς  δεν απορρέει σχετική υποχρέωση από τις διατάξεις της απόφασής μας Σ.1082/8.4.1986.
 1. Για τη διακίνηση (μεταφορά) των κατά τα ανωτέρω αγοραζομένων χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων εκδίδονται φορολογικά στοιχεία συνοδευτικά αγαθών ως εξής:α) Δελτίο αποστολής, εφόσον δεν εκδόθηκε κατά την αγορά τιμολόγιο πώλησης - δελτίο αποστολής, από τον πωλητή πρατηριούχο ή εκμεταλλευτή συνεργείου προς τον αγοραστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 6 του άρθρου 23 του Κ.Φ.Σ, σε υνδυασμό με τις διατάξεις των παραγρ. 1 και 5 του άρθρου 23 του ίδιου Κώδικα, εφόσον βέβαια τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια αγοράζονται από τις προαναφερόμενες επιχειρήσεις και όχι από τους εργαζόμενους σ' αυτές. β) Στις περιπτώσεις που πωλητές των ορυκτελαίων είναι οι εργαζόμενοι στα πρατήρια υγρών καυσίμων και λιπαντικών ή στα συνεργεία, για τη διακίνηση (μεταφορά) αυτών από τους τόπους παραλαβής (πρατήρια, συνεργεία) στις εγκαταστάσεις του αγοραστή με δικά του αυτοκίνητα φορτηγά Ι.Χ , εκδίδονται από τον αγοραστή- επιτηδευματία δελτία αποστολής, κατ’ εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων 23 (παραγρ. 7) και 28 (παραγρ. 1) του Κ.Φ.Σ.
 2. Στις περιπτώσεις που τα αγοραζόμενα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια δεν παραδίδονται  καθημερινά στις εγκαταστάσεις του αγοραστή, αλλά η παράδοση γίνεται μετά την πλήρωση του βυτίου, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο Φ.Ι.Χ, (βυτιοφόρο συνήθως) να ξεκινάει για τη συγκέντρωση φορτωμένο με τις ποσότητες που παραλήφθηκαν την προηγούμενη ή τις προηγούμενες μέρες, οι αγοραστές μπορούν για τη διακίνηση των παραλαμβανόμενων κάθε φορά ποσοτήτων ορυκτελαίων να εκδίδουν κάθε μέρα ένα δελτίο αποστολής που θα περιλαμβάνει διακεκριμένα κατά πωλητή όλα τα δεδομένα του δελτίου αποστολής, ήτοι θα αναφέρονται κατά στήλες, ως συνημμένο υπόδειγμα, τα εξής: ονοματεπώνυμο πωλητή, ώρα παραλαβής, τόπος παραλαβής, ποσότητα αριθμητικώς, ποσότητα ολογράφως. Στο δελτίο αποστολής αυτό, εφόσον στο αυτοκίνητο που κάνει την περισυλλογή υπάρχει ποσότητα ορυκτελαίων από προηγούμενες μέρες, θα αναγράφεται  η ποσότητα αυτή πριν από την εκκίνηση του αυτοκινήτου και θα ακολουθούν οι παραλαβές της ημέρας. Η αναγραφή και του αθροίσματος των ποσοτήτων ολογράφως της συνολικής ποσότητας που παραλήφθηκε από όλους μαζί τους πωλητές δεν απαιτείται, αφού έναντι ενός εκάστου πωλητή συμπληρώνεται αριθμητικώς και ολογράφως, η συγκεκριμένη ποσότητα που παραλήφθηκε.

Περαιτέρω, για τον ευχερέστερο έλεγχο και την παρακολούθηση των διακινουμένων ορυκτελαίων, στα εκδιδόμενα κατά τον πιο πάνω περιγραφόμενο τρόπο δελτία αποστολής, θα αναγράφονται και οι πωλητές επιτηδευματίες, έστω και αν έχουν εκδώσει τα φορολογικά στοιχεία που υποχρεούνται, με σχετική παρατήρηση σε ιδιαίτερη στήλη.

Τέλος, στις εκδιδόμενες αποδείξεις αγοράς προς τους πωλητές μη επιτηδευματίες θα αναγράφεται εκτός των οριζομένων από τις διατάξεις του Κ.Φ.Σ στοιχείων και ο αριθμός του αντίστοιχου δελτίου αποστολής, με το οποίο έγινε η διακίνηση, ώστε να διευκολύνονται οι συναλλασσόμενοι και ο φορολογικός έλεγχος

1008087/55/0015/27.2.2008

1008087/55/0015/27.2.2008

Υποχρέωση ή μη έκδοσης δελτίων αποστολής για τις διακινήσεις κενών κάδων μεταφοράς απορριμμάτων

Αρ. Πρωτ.: 1008087/55/0015/27.2.2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         

Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10        

Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες:                

Τηλέφωνο: 2103610065

ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή μη έκδοσης δελτίων αποστολής για τις διακινήσεις κενών κάδων μεταφοράς απορριμμάτων. 

Απαντώντας στην παραπάνω σχετική αίτησή σας και αναφορικά με το ερώτημά σας εάν απαιτείται ή μη η έκδοση δελτίων αποστολής για τη διακίνηση κενών κάδων μεταφοράς μπαζών, για την παραλαβή (περισυλλογή) απορριμμάτων από Φ.Ι.Χ. της αυτής εταιρίας, αφού θέτετε υπόψη μας ότι η εταιρία σας εκδίδει δελτίο αποστολής μόνο για τους έμφορτους κάδους που παραλαμβάνει από τους πελάτες της και όχι για τους κενούς κάδους, οι οποίοι, όπως αναφέρετε, είναι αφαιρούμενα αμαξώματα του Φ.Ι.Χ. και οι περιπτώσεις που τους μεταφέρει κενούς δεν οδηγούν πάντοτε σε έκδοση τιμολογίου, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα: 

 1. Από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι, για τη διακίνηση των κενών ειδών συσκευασίας, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά αγαθών, είτε αυτά είναι κοντέινερς, είτε απλά μέσα μεταφοράς ή συσκευασίας, εφόσον δεν είναι εμπορεύσιμα αλλά πάγια στοιχεία των επιχειρήσεων που εμπορεύονται τα μεταφερόμενα, μέσω αυτών, αγαθά, μπορεί να μην εκδίδεται δελτίο αποστολής, κατ' ανάλογη εφαρμογή των οριζομένων στη  Σ.682/52/ΠΟΛ.54/23.2.1987 εγκύκλιο, γιατί τα μέσα αυτά μεταφοράς ή συσκευασίας δεν  είναι από εκείνα τα αγαθά στην παρακολούθηση των οποίων αποβλέπουν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. (σχετ. έγγραφο 1018523/133/8.3.1994). 
 2. Η παραπάνω θέση καταλαμβάνει και τις περιπτώσεις διακίνησης κενών κάδων (κοντέινερς) από την έδρα ή το υποκατάστημα επιχείρησης προς διάφορα σημεία για την παραλαβή (περισυλλογή) απορριμμάτων, δηλαδή ομοίως μπορεί να μην εκδίδεται δελτίο αποστολής, εφόσον αυτά (κοντέινερς) δεν είναι εμπορεύσιμα αγαθά, αλλά αποτελούν πάγια στοιχεία της επιχείρησης. κ.λπ., για την οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 0015/12.1.1996). Επισημαίνεται ότι στην απαλλαγή αυτή δεν εμπίπτει η διακίνηση των μεταφερόμενων μέσω των κοντέινερς απορριμμάτων, από τους χώρους περισυλλογής προς ανακύκλωση (διακίνηση) υφίσταται υποχρέωση έκδοσης δελτίου αποστολής, άρθρο 11 του Κ.Β.Σ. (σχετ. έγγραφο 1141553/1432/ 
 3. Ενόψει των προαναφερομένων, για τις διακινήσεις κενών κάδων περισυλλογής απορριμμάτων, είτε από τις εγκαταστάσεις της εταιρίας σας προς τον εκάστοτε πελάτη σας  είτε κατά την επιστροφή αυτών από τους Χ.Υ.Τ.Α. προς τις εγκαταστάσεις της εταιρίας σας κ.λπ., οι οποίες διενεργούνται με Φ.Ι.Χ. της ίδιας εταιρίας, μπορεί να μην εκδίδονται δελτία αποστολής εφόσον οι διακινούμενοι κάδοι δεν είναι εμπορεύσιμα αγαθά αλλά αποτελούν πάγια στοιχεία της εταιρίας σας. 

Η ως άνω απαλλαγή δεν καταλαμβάνει τις περιπτώσεις διακίνησης έμφορτων κάδων από τους χώρους περισυλλογής των απορριμμάτων προς τους Χ.Υ.Τ.Α., για τις οποίες και υφίσταται υποχρέωση έκδοσης δελτίων αποστολής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ.. 

1039651/252/0015/21.06.07

1039651/252/0015/21.6.2007

Επεξεργασία αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1039651/252/0015/21.6.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ            

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                    

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                     

Ταχ.Δ/νση   : Καρ. Σερβίας 10    

Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες :            

Τηλέφωνο  : 2103610065

1039651/252/0015/21.6.2007

ΘΕΜΑ: Επεξεργασία αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού – Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ.

Με την παραπάνω αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι ιδρυθήκατε και λειτουργείτε ως συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού κατά τα οριζόμενα από τις διατάξεις του ν. 2939/2001 και του π.δ. 117/2004, στο οποίο συμμετέχουν παραγωγοί των αποβλήτων αυτών. Ειδικότερα κατ' εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων υποχρεούστε να συλλέγετε, μεταφέρετε, αποθηκεύετε προσωρινά, επεξεργάζεστε, ανακυκλώνετε και διαθέτετε ή αξιοποιείτε τα ως άνω απόβλητα (απόθεση επάνω ή μέσα στο έδαφος, π.χ. υγειονομική ταφή κ.λπ., έγχυση σε βάθος, π.χ. έγχυση αντλήσιμων αποβλήτων σε φρέατα, σε θόλους άλατος ή σε φυσικά γεωλογικά ρήγματα κ.λπ., απόρριψη στερεών αποβλήτων σε υδατικό περιβάλλον, εκτός από τις απορρίψεις στη θάλασσα κ.λπ.), έναντι δε αυτών των εργασιών εισπράττετε χρηματική εισφορά από τους συμμετέχοντες σΆ αυτό το συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Επιπλέον στην περίπτωση που από ορισμένα απόβλητα απομένουν υπολείμματα επεξεργασίας τα οποία μπορούν να πωληθούν, δύναστε να τα πουλάτε. Επειδή δεν διαθέτετε μονάδα επεξεργασίας, συμβληθήκατε με την…………., η οποία διαθέτει την κατάλληλη υποδομή και τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις και της αναθέσατε όλες τις ως άνω εργασίες, συμφωνήσατε δε να της καταβάλλετε ως αμοιβή συγκεκριμένο ποσό ανά κιλό και ανά κατηγορία επεξεργαζόμενων αποβλήτων, συνεκτιμώντας και τα έσοδα που θα αποκτήσει αυτή από την πώληση των προαναφερόμενων υπολειμμάτων επεξεργασίας. Σε εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης οι παραγωγοί των ως άνω αποβλήτων, οι οποίοι υποχρεούνται να σας παραδίδουν τα απόβλητα, παραδίδουν αυτά κατ' εντολή σας με δελτίο αποστολής στην ως άνω εταιρία. Ενόψει των παραπάνω ζητάτε να σας πληροφορήσουμε: α) αν πρέπει να τιμολογείτε την εταιρία αυτή για τα απόβλητα που της παραδίδονται κατ' εντολή σας και β) αν πρέπει να απογράφετε τα εν λόγω απόβλητα που κατά τη λήξη της κάθε διαχειριστικής χρήσης βρίσκονται στις εγκαταστάσεις σας ή στις εγκαταστάσεις τρίτων για λογαριασμό σας.

Αναφορικά με τα παραπάνω σας γνωρίζουμε τα εξής:

 1.     Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) οι επιτηδευματίες διακρίνονται ανάλογα με το αντικείμενο των εργασιών τους: α) σε εκείνους που πωλούν αγαθά, χονδρικώς ή λιανικώς, αυτούσια ή μετά από επεξεργασία, ιδίως κατεργασία ή εξευγενισμό ή συναρμολόγηση ή διασκευή ή συσκευασία, β) σε εκείνους που παρέχουν υπηρεσίες, γ) σε εκείνους που πωλούν αγαθά και παρέχουν υπηρεσίες (μικτή δραστηριότητα).
 2.     Με βάση τις παραπάνω διατάξεις και όσα προαναφέρονται συνάγεται ότι εφόσον βάσει διατάξεων νόμου υποχρεούστε να συλλέγετε, μεταφέρετε, αποθηκεύετε προσωρινά, επεξεργάζεστε, ανακυκλώνετε και διαθέτετε ή αξιοποιείτε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού (απόθεση επάνω ή μέσα στο έδαφος, π.χ. υγειονομική ταφή κ.λ.π.), υπάγεστε στους επιτηδευματίες που παρέχουν υπηρεσίες. Περαιτέρω στην περίπτωση όπου βάση σύμβασης αναθέτετε την εκτέλεση αυτών των εργασιών στην ………… έναντι αμοιβής, τούτο δεν σημαίνει ότι πουλάτε τα συγκεκριμένα απόβλητα σ' αυτήν και συνεπώς δεν συντρέχει λόγος να εκδίδετε τιμολόγιο πώλησης προς αυτήν για τα απόβλητα που της παραδίδονται για λογαριασμό σας (θέμα πραγματικό).
 3.     Περαιτέρω και όσον αφορά το δεύτερο ερώτημά σας, σας πληροφορούμε ότι δεν απαιτείται να απογράφετε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού που κατά τη λήξη κάθε χρήσης βρίσκονται στις εγκαταστάσεις σας ή στις εγκαταστάσεις τρίτων για λογαριασμό σας, καθόσον αυτά δεν συνιστούν εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία.
 4.     Επίσης με τη σχετική  αίτησή σας, μας γνωρίζετε ότι, στη σύμβαση προσχώρησης που έχει καταρτίσει η εταιρία σας σύμφωνα με την περίπτωση α3 της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2939/2001, και ειδικότερα στις παρ. 2.1. και 2.2. αυτής προβλέπεται ότι “η χρηματική εισφορά υπολογίζεται με βάση τις πωλήσεις εκάστου μηνός όπως αναλυτικά αναφέρεται στις κατωτέρω παραγράφους….Ο παραγωγός (συμμετέχουσα επιχείρηση) υποχρεούται να δηλώνει στο σύστημα τα προϊόντα που αυτός πώλησε κάθε μήνα το αργότερο έως το τέλος του επόμενου μήνα και να αποδώσει στο σύστημα της εισφορά για τα πωληθέντα στην ελληνική αγορά εντός τριάντα ημερών από τη λήξη του μήνα τιμολόγησης προς αυτόν υποβάλλοντας στο σύστημα έγγραφη δήλωση”. Περαιτέρω, στην παρ. 4.4. της ίδιας ως άνω σύμβασης προβλέπεται ότι: “Ο παραγωγός ρητά αναλαμβάνει την υποχρέωση κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.2. της παρούσας να κοινοποιεί νομίμως και εμπροθέσμως στο Σύστημα τη Δήλωση για τις πωληθείσες ποσότητες των προϊόντων σε τεμάχια και κιλά προκειμένου να αποδεικνύεται το είδος και το βάρος των Η.Η.Ε. ώστε το Σύστημα να υπολογίζει και τιμολογεί την οφειλόμενη εισφορά της αντίστοιχης περιόδου” και με βάση τα προαναφερόμενα ρωτάτε ποιος είναι ο χρόνος τιμολόγησης της χρηματικής αυτής εισφοράς.
 5.     Με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 12 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) ορίζεται ότι: “Στην περίπτωση παροχής υπηρεσίας το τιμολόγιο εκδίδεται με την ολοκλήρωση της παροχής. Όταν η παροχή υπηρεσίας διαρκεί, εκδίδεται τιμολόγιο κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής, για το μέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε. Πάντως, το τιμολόγιο δεν μπορεί να εκδοθεί πέραν της διαχειριστικής περιόδου που παρασχέθηκε η υπηρεσία.”
 6.     Εξάλλου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 12 του ιδίου ως άνω νομοθετήματος όλα τα φορολογικά στοιχεία του άρθρου 12 που εκδίδονται στο τέλος κάθε μήνα, επιτρέπεται να εκδίδονται μέχρι τη δέκατη πέμπτη ημέρα του επόμενου μήνα με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία του προηγούμενου μήνα.
 7.     Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι, για τις μνημονευόμενες στη σχετική αίτησή σας υπηρεσίες ανακύκλωσης, τα Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών εκδίδονται στο χρόνο που με βάση τη σχετική συμφωνία ολοκληρώνεται η υπηρεσία και επομένως γεννάται απαίτηση αμοιβής για το χρονικό αυτό διάστημα που παρασχέθηκε η υπηρεσία, το οποίο στην περίπτωσή σας είναι ο μήνας εφόσον η αμοιβή υπολογίζεται βάσει των πωλήσεων κάθε μήνα (εάν δεν υπάρξουν πωλήσεις τότε δεν υπάρχει και υπηρεσία ούτε και αμοιβή). Κατά συνέπεια ο χρόνος έκδοσης των υπόψη τιμολογίων είναι το τέλος κάθε μήνα και κατά παρέκκλιση μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία του προηγούμενου (παρ. 6 του παρόντος) και δεν εξαρτάται ο χρόνος έκδοσής τους από το χρόνο γνωστοποίησης των πωλήσεων κάθε μήνα.
 1.     Η Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος, στην οποία κοινοποιείται το παρόν με συνημμένη την αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρίας, παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες στα θέματα της αρμοδιότητάς της.