ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Xρήσιμες ερωτήσεις – απαντήσεις για τους εργαζόμενους συνταξιούχους


27 Φεβρουάριου 2024 – Taxheaven.gr


1. Τι πρέπει να κάνει ο απασχολούμενος συνταξιούχος;

Ο απασχολούμενος συνταξιούχος θα πρέπει να υποβάλει σχετική δήλωση στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ (https://www.efka.gov.gr/dilosi-erg-synt.php).
Η είσοδος στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα πραγματοποιείται με τη χρήση των κωδικών taxisnet ή με τη χρήση των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking).
Στην πλατφόρμα δηλώνεται τόσο η ανάληψη της απασχόλησης, όσο και η συνδρομή προϋποθέσεων για την εξαίρεση από την καταβολή πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ ή και από την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.

2. Ποιοι πρέπει να εισέλθουν στην πλατφόρμα;

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα πρέπει να εισέλθουν:
(α) συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ, οι οποίοι ξεκίνησαν να εργάζονται οποτεδήποτε πριν την έναρξη ισχύος της απόφασης και συνεχίζουν απασχολούνται μέχρι σήμερα.
(β) συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ, οι οποίοι ξεκίνησαν να εργάζονται από 01.01.2024, ακόμη και εάν ήδη έχουν διακόψει την απασχόλησή τους
(γ) όσοι έχουν υποβάλλει ή υποβάλλουν εφεξής αίτηση συνταξιοδότησης και συνεχίζουν χωρίς διακοπή την απασχόλησή τους
(δ) όσοι υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης και αναλαμβάνουν εργασία μετά την υποβολή της αυτής.  
Η υποχρέωση δήλωσης ισχύει για όλους τους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους λόγω γήρατος, λόγω αναπηρίας (από κοινή νόσο, εργατικό ατύχημα, ατύχημα εκτός εργασίας, επαγγελματική νόσο), γήρατος λόγω αναπηρίας του ν. 612/1977 (Α’ 164) και των νόμων που παραπέμπουν σε αυτόν, ή του τρίτου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 (Α’ 210)), ενώ δεν ισχύει για συνταξιούχους λόγω θανάτου.
Όσα πρόσωπα έχουν δηλώσει την έναρξη της απασχόλησής τους στο φορέα με άλλο τρόπο (π.χ. υποβολή χειρόγραφης αίτησης στο τοπικό υποκατάστημα του ΕΦΚΑ) οφείλουν να επαναλάβουν τη σχετική δήλωση ψηφιακά στην πλατφόρμα.

3. Ποια είναι η προθεσμία δήλωσης;

Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέχρι την τελευταία μέρα του μήνα ανάληψης της απασχόλησης ή μέχρι την τελευταία μέρα του μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης (για όσους συνεχίζουν χωρίς διακοπή την απασχόλησή τους).
Ειδικά για όσους ανέλαβαν υποχρεωτικώς υπακτέα απασχόληση πριν τη δημοσίευση της ΚΥΑ και συνεχίζουν να απασχολούνται μέχρι σήμερα ή ανέλαβαν υποχρεωτικώς υπακτέα απασχόληση από 01.01.2024 και διέκοψαν την απασχόλησή τους πριν την έναρξη ισχύος της ΚΥΑ, έχουν κατ’ εξαίρεση προθεσμία 4 μηνών από την έναρξη ισχύος της ΚΥΑ να δηλώσουν την απασχόλησή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Με τη διαδικασία αυτή προβαίνουν στη δήλωση και πρόσωπα που είχαν υποβάλλει χειρόγραφες δηλώσεις ανάληψης απασχόλησης στα τοπικά υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ στο παρελθόν, αλλά συνεχίζουν να απασχολούνται και μετά την 01.01.2024.

4. Τι περιλαμβάνει η δήλωση;ς
Στην ηλεκτρονική υπηρεσία δηλώνονται: η ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης ως συνταξιούχος, ο τύπος της σύνταξης ή η υποβολή αίτησης για συνταξιοδότηση και η κατηγορία απασχόλησης.
Πολύ σημαντική είναι η δήλωση τυχόν συνδρομής των προϋποθέσεων για εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ. Η εξαίρεση αφορά τα άτομα με ψυχική αναπηρία, όσους λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα, τους πολύτεκνους, των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.

5. Τι προβλέπεται σε περίπτωση παράλειψη της δήλωσης για την έναρξη της απασχόλησης;
Παράλειψη της δήλωσης για την έναρξη της απασχόλησης επιφέρει χρηματική κύρωση ίση με 12 μηνιαίες κύριες και επικουρικές συντάξεις. Η παράλειψη της δήλωσης διαπιστώνεται είτε με διασταύρωση των στοιχείων των ΑΠΔ και του Μητρώου μη-μισθωτών με την ηλεκτρονική πλατφόρμα, είτε από επιτόπιους ελέγχους. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράλειψη υποβολής της δήλωσης και μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ή και πόρου για το διάστημα της απασχόλησης, ο e-ΕΦΚΑ καταλογίζει τις ασφαλιστικές εισφορές και το  ποσό του πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ, καθώς και τη χρηματική κύρωση. Το ποσό της οφειλής μπορεί να αποπληρωθεί με παρακράτηση έως 1/4 από την κύρια σύνταξη και με συμψηφισμό από την επικουρική. Άλλως, εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

6. Τι ισχύει για μη μισθωτούς;
Σε περίπτωση μη μισθωτών, ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοτελώς απασχολουμένων, και αγροτών, πριν ή μετά τη δήλωση στην ηλεκτρονική υπηρεσία απαιτείται και η εγγραφή/επανεγγραφή/μεταβολή στο μητρώο μη μισθωτών.

7. Τι αλλάζει ως προς το ύψος της σύνταξης;
Στους συνταξιούχους που εργάζονται θα καταβάλλεται εφεξής το σύνολο της σύνταξής τους (κύριας και επικουρικής), με τις παγίως προβλεπόμενες κρατήσεις για ασφαλιστικές εισφορές (ενώ μέχρι τώρα επιβαλλόταν παρακράτηση 30%). Αν όμως εργάζονται σε Φορέα Γενικής Κυβέρνησης, η σύνταξη αναστέλλεται έως το 62ο έτος τους.

8. Ποιο είναι το ύψος του πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ, που επιβάλλεται στους απασχολούμενους συνταξιούχους;

Στους απασχολούμενους συνταξιούχους , επιβάλλεται πόρος υπέρ e-ΕΦΚΑ, ο οποίος έχει ως εξής:
α) Μισθωτοί: Καταβάλλουν πόρο υπέρ e-ΕΦΚΑ ύψους 7,7% επί των ασφαλιστέων αποδοχών κύριας ασφάλισης για τον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών και ύψους 2,3% επί των ασφαλιστέων αποδοχών επικουρικής ασφάλισης για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης, ο οποίος βαρύνει αποκλειστικά τον ασφαλισμένο,
β) Μη μισθωτοί (ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενοι): Καταβάλλουν πόρο υπέρ e-ΕΦΚΑ ύψους 50% επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας ασφάλισης για τον κλάδο κύριας ασφάλισης και παροχών και σε περίπτωση υπαγωγής και στην επικουρική ασφάλιση, ύψους 40% επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας ασφάλισης για τον Κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών και 40% επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας επικουρικής ασφάλισης για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης,
γ) Οι αγρότες: Καταβάλλουν πόρο υπέρ e-ΕΦΚΑ ύψους 50% επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας ασφάλισης για τον κλάδο κύριας ασφάλισης και παροχών και σε περίπτωση υπαγωγής και στην επικουρική ασφάλιση, ύψους 40% επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας ασφάλισης για τον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών και 40% επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας επικουρικής ασφάλισης για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης,
δ) Οι μισθωτοί μηχανικοί και έμμισθοι δικηγόροι: Καταβάλλουν πόρο υπέρ e-ΕΦΚΑ ύψους 7,7% επί των ασφαλιστέων αποδοχών κύριας ασφάλισης για τον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών και ύψους 40% επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας επικουρικής ασφάλισης για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης, ο οποίος βαρύνει αποκλειστικά τον ασφαλισμένο,
ε) Οι αμειβόμενοι με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (Π.Π.Υ.), Καταβάλλουν πόρο υπέρ e-ΕΦΚΑ ύψους 10% επί της καθαρής αξίας του παραστατικού για τον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών, ο οποίος βαρύνει αποκλειστικά τον ασφαλισμένο,
στ) οι αμειβόμενοι με εργόσημο του π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: Καταβάλλουν πόρο υπέρ e-ΕΦΚΑ ύψους 7,7% επί της αναγραφόμενης τιμής του εργοσήμου για τον Κλάδο κύριας ασφάλισης και παροχών και ύψους 2,3% επί της αναγραφόμενης τιμής του εργοσήμου για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης, ο οποίος βαρύνει αποκλειστικά τον ασφαλισμένο,
ζ) Οι αμειβόμενοι με εργόσημο του π. ΟΓΑ: Καταβάλλουν πόρο υπέρ e-ΕΦΚΑ ύψους 10% επί της αξίας των καταβαλλόμενων αμοιβών, για τον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών, ο οποίος βαρύνει αποκλειστικά τον ασφαλισμένο.
Ειδικά για τους αμειβόμενους με εργόσημο του π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του π. ΟΓΑ, το ποσό του πόρου προσδιορίζεται μετά από εκκαθάριση που διενεργείται σε ετήσια βάση.

9. Ποιοι εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ;

Από την καταβολή του πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ εξαιρούνται κατόπιν δήλωσης της εξαίρεσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού  και ειδικότερα:
α. Τα άτομα με ψυχική αναπηρία του άρθρου 23 του ν. 4488/2017 (Α’ 137). Πρόκειται για άτομα με ψυχική ή νοητική αναπηρία ή ψυχική και νοητική αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, εφόσον η ανάληψη μισθωτής απασχόλησης ή η αυτοαπασχόληση ενδείκνυται για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης και η κρίση αυτή πιστοποιείται με γνωμάτευση μονάδας ψυχικής υγείας.
β. Οι συνταξιούχοι του ν. 612/1977 (Α’ 164) και των διατάξεων που παραπέμπουν σε αυτόν. Πρόκειται για πρόσωπα που συνταξιοδοτούνται από τον ιδιωτικό τομέα με ειδικές διατάξεις λόγω πιστοποιημένης συνδρομής ειδικών παθήσεων, όπως τυφλότητα, τετραπληγία, ακρωτηριασμό, κυστική ίνωση κ.α.
γ. Οι συνταξιούχοι του τρίτου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 (Α’ 210). Ομοίως πρόκειται για συνταξιοδότηση με ειδικές παθήσεις στο δημόσιο τομέα.
δδ. Όσοι λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα ή το αντίστοιχο επίδομα του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007.
ε. Οι πολύτεκνοι, των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως τη συμπλήρωση του εικοστού τετάρτου (24ου) έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.
στ. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α’ 85). Πρόκειται για πρόσωπα των οποίων η σύνταξη εκδίδεται και καταβάλλεται από το Υπ. Οικονομικών (θύματα πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών κ.α.)
ζ. Οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας (από κοινή νόσο, εργατικό ατύχημα, ατύχημα εκτός εργασίας, επαγγελματική νόσο).
Επίσης από τον πόρο εξαιρούνται και οι απασχολούμενοι σε Φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, για τους οποίους όμως προβλέπεται αναστολή σύνταξης έως το 62ο έτος της ηλικίας τους.
Η εξαίρεση από την καταβολή του πόρου εκκινεί την πρώτη ημέρα του μήνα εντός του οποίου συντρέχει και λήγει την τελευταία μέρα του μήνα λήξης της αιτίας χορήγησής της.
Επίσης υπόχρεοι δήλωσης στην πλατφόρμα είναι και τα πρόσωπα τα οποία εξαιρούνται τόσο από την καταβολή πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ, όσο και από την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών για την απασχόλησή τους ως συνταξιούχοι και ειδικότερα:
- Οι συνταξιούχοι του π. ΟΓΑ, εφόσον ασκούν απασχόληση υπακτέα στην ασφάλιση του π. ΟΓΑ.
- Οι συνταξιούχοι των ενταγμένων στον e-ΕΦΚΑ φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, εφόσον το ετήσιο καθαρό φορολογητέο εισόδημά τους από απασχόληση στον αγροτικό τομέα ως αγροτών, μελισσοκόμων, κτηνοτρόφων, πτηνοτρόφων και αλιέων δεν υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ.
- Οι συνταξιούχοι υπέρ των οποίων εκδίδεται Παραστατικό Παρεχόμενων Υπηρεσιών, οι οποίοι εξαιρούνται από την υποχρέωση ασφάλισης και καταβολής εισφορών σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 55 του ν. 4509/2017 (Α’ 201) και την παρ. 6 του άρθρου 243 του ν. 4957/2022 (Α’ 141).



ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝΜΙΣΘΩΤΟΙ

Η απόφαση για την  απασχόληση  μη μισθωτών συνταξιούχων


Taxheaven.gr


Οδηγίες για τις καταβαλλόμενες εισφορές και τη θέσπιση πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ, μη ανταποδοτικού χαρακτήρα, που βαρύνει τους συνταξιούχους οι οποίοι παράλληλα ασκούν δραστηριότητα, ή έχουν ιδιότητα, υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση ως Μη Μισθωτοί (Ελ. Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενοι, Αγρότες)

Με τις διατάξεις του άρθρου 114 «Κίνητρα απασχόλησης συνταξιούχων Αντικατάσταση – άρθρου 20, ν. 4387/2016» του ν. 5078/2023, αντικαταστάθηκε το άρθρο 20 του ν. 4387/2016 και θεσπίστηκε νέο πλαίσιο για την απασχόληση των συνταξιούχων εξ ιδίου δικαιώματος, με έναρξη ισχύος των νέων διατάξεων από την 1/1/2024.

Με τη νέα εγκύκλιο 10/2024, σε συνέχεια της 1/2024 εγκυκλίου οδηγίας της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων του e-ΕΦΚΑ, κοινοποιούνται οι διατάξεις και παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή τους ως προς τις καταβαλλόμενες εισφορές και την θέσπιση πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ, μη ανταποδοτικού χαρακτήρα, που βαρύνει τους συνταξιούχους οι οποίοι παράλληλα ασκούν δραστηριότητα, ή έχουν ιδιότητα, υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση ως Μη Μισθωτοί (Ελ. Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενοι, Αγρότες).

Α. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ (παρ. 1)

Στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης εμπίπτουν από 1/1/2024 οι κάτωθι, εξ ιδίου δικαιώματος, συνταξιούχοι e-ΕΦΚΑ
– λόγω γήρατος,
– λόγω αναπηρίας (από κοινή νόσο, εργατικό ατύχημα, ατύχημα εκτός εργασίας, επαγγελματική νόσο) και
– γήρατος λόγω αναπηρίας του ν.612/1977 (Α’ 164) και των νόμων που παραπέμπουν σε αυτόν, καθώς και
– του τρίτου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 (Α’ 210), και παράλληλα ασκούν δραστηριότητα, ή έχουν ιδιότητα,
υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση ως Μη Μισθωτοί (Ελ. Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενοι, Αγρότες).

Επιπλέον, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των προβλεπομένων, τα πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης στον e-ΕΦΚΑ για τις ανωτέρω αναφερόμενες αιτίες, από την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, εφόσον παράλληλα ασφαλίζονται ως Μη Μισθωτοί (παρ. 9).

Β. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ – ΠΟΡΟΣ υπέρ e-ΕΦΚΑ (παρ. 3 περ. β,γ,ζ)

Οι ανωτέρω απασχολούμενοι συνταξιούχοι ή αιτηθέντες σύνταξη, καταβάλλουν τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία ασφαλιστικές εισφορές, για την αναληφθείσα δραστηριότητα – απασχόληση – ιδιότητα, Μη Μισθωτού (Ελ. Επαγγελματία, Αυτοαπασχολούμενου ή Αγρότη) και επιπλέον πόρο, μη ανταποδοτικού χαρακτήρα, υπέρ e-ΕΦΚΑ, υπολογιζόμενο ανά κατηγορία ασφαλισμένων ως εξής:

α) Οι Μη Μισθωτοί (ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενοι)
Καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές των άρθρων 39, 41, 35 και 97 του ν.4387/2016, όπως ισχύουν, μετά τυχόν συνεισπραττομένων εισφορών, με βάση την υπαγωγή τους στην ασφάλιση και επιπλέον πόρο υπέρ e-ΕΦΚΑ ύψους πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας ασφάλισης στην οποία υπάγονται, για τον κλάδο κύριας ασφάλισης και παροχών. Σε περίπτωση υπαγωγής και στην επικουρική ασφάλιση, καταβάλλουν επιπλέον πόρο υπέρ e-ΕΦΚΑ ύψους σαράντα τοις εκατό (40%) επί της ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας ασφάλισης στην οποία υπάγονται, για τον Κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών και σαράντα τοις εκατό (40%) επί της ασφαλιστικής κατηγορίας επικουρικής ασφάλισης στην οποία υπάγονται, για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης.

β) Οι Αγρότες (πρόσωπα υπαγόμενα στην ασφάλιση σύμφωνα με τις διατάξεις π. ΟΓΑ)
Καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές των άρθρων 40 και 41 του ν.4387/2016, όπως ισχύουν, μετά τυχόν συνεισπραττομένων εισφορών, με βάση την υπαγωγή τους στην ασφάλιση και επιπλέον πόρο υπέρ e-ΕΦΚΑ ύψους πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας ασφάλισης στην οποία υπάγονται, για τον κλάδο κύριας ασφάλισης και παροχών. Σε περίπτωση υπαγωγής και στην επικουρική ασφάλιση, καταβάλλουν επιπλέον πόρο υπέρ e-ΕΦΚΑ
ύψους σαράντα τοις εκατό (40%) επί της ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας ασφάλισης στην οποία υπάγονται, για τον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών και σαράντα τοις εκατό (40%) επί της ασφαλιστικής κατηγορίας επικουρικής ασφάλισης στην οποία υπάγονται, για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης.

γ) Οι αμειβόμενοι με εργόσημο του π. ΟΓΑ
Καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 3863/2010 μετά τυχόν συνεισπραττομένων εισφορών, με βάση την υπαγωγή τους στην ασφάλιση και επιπλέον πόρο υπέρ e-ΕΦΚΑ ύψους δέκα τοις εκατό (10%) επί της αξίας των καταβαλλόμενων αμοιβών, για τον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών, ο οποίος βαρύνει αποκλειστικά τον ασφαλισμένο.

Γ. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΡΟΥ (παρ. 5)

Τα κάτωθι πρόσωπα εξαιρούνται της καταβολής πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ:
α) Άτομα με ψυχική αναπηρία του άρθρου 23, του ν. 4488/2017 (Α’ 176)
β) Συνταξιούχοι του ν. 612/1977 (Α’ 164) και των διατάξεων που παραπέμπουν σε αυτόν.
γ) Συνταξιούχοι του τρίτου εδαφίου της περ. α’, της παρ. 1, των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 (Α’ 210)
δ) Όσοι λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα ή το αντίστοιχο επίδομα του άρθρου 54, του π.δ. 169/2007.
ε) Οι πολύτεκνοι, των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως τη συμπλήρωση του εικοστού τετάρτου (24ου) έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.
στ) Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 3, του άρθρου 4, του ν. 4387/2016.
ζ) Συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας (από κοινή νόσο, εργατικό ατύχημα, ατύχημα εκτός εργασίας, επαγγελματική νόσο).

Επιπλέον, δεν καταβάλλουν τον πόρο υπέρ e-ΕΦΚΑ, τα πρόσωπα που δικαιούνται – εξ ιδίου δικαιώματος – σύνταξη γήρατος (κύριας και επικουρικής) και αναλαμβάνουν απασχόληση σε Φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ, για όσο διάστημα συνεχίζει η απασχόλησή τους, εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό δεύτερο (62ο) έτος της ηλικίας τους καθώς σύμφωνα με παρ. 2, του άρθρου 114 του ν.5078/2023, αναστέλλεται η σύνταξή τους.

Δ. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΟΥ (παρ. 6)

Εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ: – Οι συνταξιούχοι του π. ΟΓΑ, εφόσον ασκούν απασχόληση υπακτέα στην ασφάλιση του π.ΟΓΑ.
– Οι συνταξιούχοι των π. φορέων που έχουν ενταχθεί στον e-ΕΦΚΑ, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους από απασχόληση στον αγροτικό τομέα ως αγροτών, μελισσοκόμων, κτηνοτρόφων, πτηνοτρόφων και αλιέων δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.
– Οι συνταξιούχοι που εξαιρούνται από την υποχρέωση ασφάλισης και καταβολής εισφορών, σύμφωνα με την παρ. 7, του άρθρου 55, του ν. 4509/2017 και την παρ. 6, του άρθρου 243, του ν.4957/2022, υπέρ των οποίων εκδίδεται Παραστατικό Παρεχόμενων Υπηρεσιών.

Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΩΣ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις:

1. Οι ασφαλιστικές εισφορές για τους απασχολούμενους συνταξιούχους που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή αυτοαπασχολούνται ή ασκούν δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση του π. ΟΓΑ καταβάλλονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όπως αυτή ισχύει για κάθε ασφαλιστέα δραστηριότητα.

2. Ο πόρος υπέρ e-ΕΦΚΑ, των περ. β και γ της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν.4387/2016 όπως ισχύει, για τους απασχολούμενους συνταξιούχους του πεδίου εφαρμογής υπολογίζεται επί του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας των άρθρων 39 και 40 του ν.4387/2016 για τον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών και επί του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας του άρθρου 97 του ν.4387/2016 για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης, που υπάγεται ο ασφαλισμένος για κάθε κλάδο.

3. Ο πόρος συνεισπράττεται με τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές και καταβάλλεται εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής, ο πόρος επιβαρύνεται με τον προβλεπόμενο για τις ασφαλιστικές εισφορές τόκο καθυστέρησης, και βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τις ασφαλιστικές εισφορές.

4. Ειδικά για δικηγόρους, τα ποσά που έχουν εισπραχθεί από την ελάχιστη αμοιβή ανά δικηγορική πράξη ή παράσταση σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 39 του ν.4387/2016 συμψηφίζονται και με τον οφειλόμενο πόρο.
Η γνωστοποίηση του πόρου, στους συνταξιούχους ή αιτηθέντες σύνταξη, που ασφαλίζονται ως Μη Μισθωτοί, γίνεται με τα ειδοποιητήρια πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών στα οποία απεικονίζεται διακριτά το ποσό του πόρου, υπέρ e-ΕΦΚΑ, για τους προβλεπόμενους κλάδους.

Ειδικότερα, στις περιπτώσεις Μη Μισθωτών με παράλληλη ασφάλιση λόγω μισθωτής απασχόλησης ή υπαγωγής στις διατάξεις της παρ. 9 του αρθ. 39 του ν. 4387/2016, που οι εισφορές Μη Μισθωτών προσδιορίζονται μετά από διαδικασία εκκαθάρισης, η γνωστοποίηση του πόρου θα γίνεται με τα ειδοποιητήρια εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών.

1. Έλεγχοι για τον υπολογισμό πόρου Μη Μισθωτών

Για τον προσδιορισμό των ασφαλιστικών εισφορών και του πόρου από 01.01.2024, κατά την μηνιαία επεξεργασία των στοιχείων ασφάλισης και εισφορών Μη Μισθωτών, τίθεται νέος έλεγχος διασταύρωσης των στοιχείων συνταξιούχων ή αιτούντων σύνταξης που τηρούνται στα πληροφοριακά συστήματα Συντάξεων και του Μητρώου Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων e-ΕΦΚΑ, ώστε να εντοπίζονται αυτοματοποιημένα, από τα διαθέσιμα στοιχεία, οι ενεργοί Μη Μισθωτοί ασφαλισμένοι που υποχρεούνται στην καταβολή πόρου καθώς:
– λαμβάνουν κύρια σύνταξη γήρατος από τον e-ΕΦΚΑ την ίδια περίοδο (μήνας εισφορών) ή
– έχουν υποβάλλει αίτηση απονομής κύριας σύνταξης γήρατος η οποία εκκρεμεί, ανεξάρτητα από τον χρόνο υποβολής της.

2. Ειδοποιητήριο ασφαλιστικών εισφορών και πόρου Μη Μισθωτών

Για τις ανάγκες απεικόνισης και αναζήτησης πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ από 01/01/2024 πραγματοποιήθηκαν τροποποιήσεις στο έντυπο ειδοποιητηρίου πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών. Ειδικότερα, προστέθηκαν πεδία με τα λεκτικά “Πόρος Σύνταξης ν.5078/2023” και “Πόρος Επικουρικής ν.5078/2023”, στα οποία απεικονίζονται διακριτά τα ποσά πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ του μήνα εισφοράς και αθροίζονται στο σύνολο της μηνιαίας εισφοράς.

3. Είσπραξη πόρου στις περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης (παρ. 3)

Σε περίπτωση παράλληλης απασχόλησης, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του ν. 4387/2016 μόνο ως προς την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Το άρθρο 36 δεν εφαρμόζεται για την είσπραξη του πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ. Ο προσδιορισμός του πόρου γίνεται αυτοτελώς για την ασφάλιση μη μισθωτού και δεν λαμβάνεται υπόψη το ποσό του πόρου που έχει καταβληθεί λόγω της μισθωτής απασχόλησης.
Για την είσπραξη του προβλεπόμενου πόρου στις περιπτώσεις παράλληλης απασχόλησης θα δοθούν σχετικές οδηγίες μετά την έκδοση της προβλεπόμενης, από το άρθρο 154 του ν. 5078/2023, Υπουργικής Απόφασης.

4. Είσπραξη πόρου στις περιπτώσεις εργατών γης (παρ. 3)

Για την είσπραξη του προβλεπόμενου πόρου, της περ. ζ της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4387/2016, από εργάτες γης που αμείβονται με εργόσημο του πρώην ΟΓΑ, θα δοθούν σχετικές οδηγίες μετά την έκδοση της προβλεπόμενης, από το άρθρο 154 του ν. 5078/2023, Υπουργικής Απόφασης.

ΣΤ. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΟΡΟΥ (παρ. 4)

Το συνολικό καταβαλλόμενο ετησίως (ανώτατο όριο), από τον συνταξιούχο, ποσό πόρου, για κάθε απασχόληση υποχρεωτικά υπακτέα στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (μισθωτού και μη μισθωτού), δεν μπορεί να υπερβεί το δωδεκαπλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ποσού της εθνικής σύνταξης (άρθρο 7 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει). Δεδομένου λοιπόν ότι, από 01.01.2024, το ποσό της εθνικής σύνταξης διαμορφώθηκε σε 426,17 € (σχετική η με αριθμ. Φ11321/οικ.104985/4.12.2023 Κ.Υ.Α. και το με αριθμ. πρωτ. 108117/08.12.2023 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης) το ανώτατο όριο του πόρου, σε ετήσια βάση για κάθε υπόχρεο απασχολούμενο συνταξιούχο, καθορίζεται αντιστοίχως σε 5.114,04 ευρώ (426,17 Χ12). Τυχόν επιπλέον καταβληθέντα ή παρακρατηθέντα ποσά επιστρέφονται στους ασφαλισμένους, σύμφωνα με το άρθρο 104 του ν.4387/16 όπως ισχύει, κατόπιν ετήσιας εκκαθάρισης.

Ζ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΠΟΡΟΥ (παρ. 9)

Σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού πόρου, υπέρ e-ΕΦΚΑ, αυτό επιστρέφεται στον δικαιούχο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις και την αριθ. Δ.15/Δ’/90598/11.11.2021 Υπουργική Απόφαση. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις περιπτώσεις που,
– λόγω υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης, καταβάλλονται ποσά για πόρο, υπέρ e-ΕΦΚΑ, από την 1η του επόμενου μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης και ακολούθως εκδίδεται απορριπτική απόφαση ή η έναρξη της σύνταξης είναι μεταγενέστερη της 1ης του επόμενου μήνα της αίτησης. Τα καταβληθέντα ποσά πόρου για όλους τους μήνες ή αντίστοιχα για τους μήνες πριν την έναρξη συνταξιοδότησης θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθέντα και επιστρέφονται σύμφωνα με τα ανωτέρω.
– διαπιστωθεί αναδρομική εξαίρεση από την καταβολή πόρου. Τα καταβληθέντα ποσά πόρου για τους μήνες που προκύπτει εξαίρεση από την καταβολή πόρου θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθέντα και επιστρέφονται σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΟΥ (παρ. 11)

Σε περίπτωση μη καταβολής των προβλεπομένων στις περ. (β) και (γ) της παρ. 3 ασφαλιστικών εισφορών και πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ για διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών, τα ποσά παρακρατούνται από το σύνολο των καταβαλλόμενων συντάξεων, κύριων και επικουρικών.

Θ. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΡΟΥ Ή KAI ΕΙΣΦΟΡΩΝ (παρ. 10)

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις:

1. Τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης υποχρεούνται να δηλώσουν την έναρξη της απασχόλησης στον Φορέα, καθώς και τυχόν συνδρομή ιδιότητας που αποκλείει την επιβολή πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ ή και ασφαλιστικής εισφοράς.

2. Παράλειψη της δήλωσης επιφέρει χρηματική κύρωση ίση με δώδεκα (12) μηνιαίες κύριες και επικουρικές συντάξεις.

3. Το ποσό της ανωτέρω χρηματικής κύρωσης – οφειλής δύναται να αποπληρωθεί με παρακράτηση έως ενός τετάρτου (1/4) από την κύρια σύνταξη και έως του ποσού του άρθρου 46 του ν.4670/2020 (Α’ 43) από την επικουρική. Άλλως, εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α’ 190).

Ειδικότερες οδηγίες για τον τρόπο και την διαδικασία δήλωσης των ανωτέρω θα δοθούν μετά την έκδοση της προβλεπόμενης, από το άρθρο 154 του ν. 5078/2023, Υπουργικής Απόφασης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση για την επιβολή πόρου πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο οι κάτωθι προϋποθέσεις:
– είναι συνταξιούχος γήρατος ή έχει υποβάλει αίτηση σύνταξης λόγω γήρατος
– έχει υπόχρεος ασφάλισης και καταβολής εισφορών ως μη μισθωτός
– δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις εξαίρεσης από την καταβολή πόρου

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (Ενδεικτικές περιπτώσεις υποχρέωσης ή μη, καταβολής του πόρου)

1ο: Συνταξιούχος, λόγω γήρατος, προ της 31ης 12.2023 και δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις από την υποχρέωση καταβολής του πόρου, αναλαμβάνει στις 15.2.2024 απασχόληση ασφαλιστέα στον e-ΕΦΚΑ ως μη μισθωτός.
Από τον 2/2024 και για όσο συνεχίζει την απασχόληση αυτή, υποχρεούται, να καταβάλλει
– πόρο ποσοστού 50% επί της εισφοράς κλάδου σύνταξης της ασφαλιστικής κατηγορίας στην οποία υπάγεται ή
– στην περίπτωση που καταβάλλει και εισφορές κλάδου επικουρικής ασφάλισης, πόρο ποσοστού 40% της εισφοράς κλάδου σύνταξης της ασφαλιστικής κατηγορίας στην οποία υπάγεται και πόρο ποσοστού 40% της εισφοράς κλάδου επικουρικής ασφάλισης της ασφαλιστικής κατηγορίας στην οποία υπάγεται.

2ο: Συνταξιούχος, λόγω γήρατος, προ της 31ης 12.2023, που δεν εισπράττει την σύνταξή του (αναστολή καταβολής της) και αναλαμβάνει στις 15.01.2024 απασχόληση ασφαλιστέα στον e-ΕΦΚΑ ως μη μισθωτός, δεν υποχρεούται να καταβάλλει πόρο από τον 1/2024, λόγω της αναστολής καταβολής της σύνταξής του και για όσο διάστημα υφίσταται αυτή.

3ο: Συνταξιούχος, λόγω γήρατος, προ της 31ης 12.2023 και εμπίπτει στις εξαιρέσεις από την υποχρέωση καταβολής του πόρου και αναλαμβάνει στις 15.01.2024 απασχόληση ασφαλιστέα στον e-ΕΦΚΑ ως μη μισθωτός, δεν υποχρεούται να καταβάλει πόρο υπέρ e- ΕΦΚΑ, από τον 1/2024 και για όσο διάστημα εμπίπτει στις εξαιρέσεις.

4ο: Ασφαλισμένος που υπέβαλε στις 10.01.2024 αίτηση απονομής σύνταξης, λόγω γήρατος, χωρίς να διακόψει την ασφαλιστέα απασχόλησή του στον e-ΕΦΚΑ ως μη μισθωτός και δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις από την υποχρέωση καταβολής του πόρου, υποχρεούται, από τον 2/2024 να καταβάλλει, τον προβλεπόμενο πόρο. Στην περίπτωση που το συνταξιοδοτικό αίτημά του απορριφθεί ή η ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησής του είναι μεταγενέστερη του 2/2024, το συνολικό ποσό του πόρου που είχε καταβληθεί – εξοφληθεί ή αντίστοιχα το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό θα του επιστραφεί σύμφωνα με τα ισχύοντα για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων εισφορών μη μισθωτών.

5ο: Ασφαλισμένος του φορέα, υπέβαλε στις 10.01.2024 αίτηση απονομής σύνταξης, λόγω γήρατος, έχοντας προηγουμένως διακόψει την απασχόλησή του. Την 10.02.2024 αναλαμβάνει νέα απασχόληση ασφαλιστέα στον e-ΕΦΚΑ ως μη μισθωτός. Επιπλέον, δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις από την υποχρέωση καταβολής του πόρου. Υποχρεούται από τον 2/2024 να καταβάλλει τον προβλεπόμενο πόρο. Εάν τελικά το συνταξιοδοτικό αίτημα του απορριφθεί, το συνολικό ποσό του πόρου που καταβλήθηκε – εξοφλήθηκε θα του επιστραφεί σύμφωνα με τα ισχύοντα, ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

6ο: Ασφαλισμένος του φορέα, υπέβαλε στις 30.11.2023 αίτηση απονομής σύνταξης, λόγω γήρατος και ανέλαβε στις 15.01.2024, απασχόληση ασφαλιστέα στον e-ΕΦΚΑ ως μη μισθωτός. Επιπλέον, δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις από την υποχρέωση καταβολής του πόρου. Το συγκεκριμένο πρόσωπο υποχρεούται από τον 1/2024 να καταβάλλει στον e- ΕΦΚΑ, τον προβλεπόμενο πόρο. Στην περίπτωση που με την έκδοση απόφασης συνταξιοδότησης η έναρξη σύνταξης προσδιορισθεί μεταγενέστερα πχ από 1/3/2024, το ποσό του πόρου, που έχει καταβληθεί για τους μήνες 1/2024 και 2/2024 θα του επιστραφεί σύμφωνα με τα ισχύοντα ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

 Η εγγύκλιος του ΕΦΚΑ

Η απόφαση για τη δήλωση της απασχόλησης των συνταξιούχων


Taxheaven.gr


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ σε συνέχεια του σχετικού Δ.Τ. για την λειτουργία της πλατφόρμας στην οποία θα δηλώνονται οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι,  η απόφαση Δ.15/Δ’/14831 Απασχόληση εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Με τα απόφαση εξειδικεύονται τα ακόλουθα :

 Οι υπόχρεοι σε δήλωση στην πλατφόρμα εργαζόμενοι συνταξιούχοι και ο χρόνος δήλωσης
 Τα στοιχεία που δηλώνονται στην πλατφόρμα
 Οι κυρώσεις σε περίπτωση μη δήλωσης της έναρξης απασχόλησης
 Η διαδικασία είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών και πόρου από απασχολούμενους συνταξιούχους μισθωτούς και συναφείς κατηγορίες
 Η διαδικασία είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών και πόρου από απασχολούμενους συνταξιούχους μη μισθωτούς και αγρότες
 Η διαδικασία είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών και πόρου από απασχολούμενους συνταξιούχους με εργόσημο
 Η διαδικασία είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών και πόρου από απασχολούμενους συνταξιούχους σε περίπτωση παράλληλης απασχόλησης
 Η διαδικασία παρακράτησης ασφαλιστικών εισφορών και πόρου μη μισθωτών από τη σύνταξη
 Οι ειδικές προβλέψεις για πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης
 Η διαδικασία επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος πόρου

Αναλυτικά :

Άρθρο 1

Αντικείμενο – Πεδίο Εφαρμογής

Η παρούσα εξειδικεύει τα ζητήματα που αφορούν την ανάληψη υποχρεωτικώς υπακτέας στην ασφάλιση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) απασχόλησης από εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχο του e-ΕΦΚΑ:

α. λόγω γήρατος,

β. λόγω αναπηρίας (από κοινή νόσο, εργατικό ατύχημα, ατύχημα εκτός εργασίας, επαγγελματική νόσο),

γ. γήρατος λόγω αναπηρίας του ν. 612/1977 (Α’ 164) και των διατάξεων που παραπέμπουν σε αυτόν,

δ. του τρίτου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 (Α’ 210) και

ε. από πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης για τις ανωτέρω αιτίες στον e-ΕΦΚΑ.

Άρθρο 2

Καταβολή σύνταξης κατά τη διάρκεια της απασχόλησης – Υποχρέωση καταβολής πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ

1. Σε περίπτωση ανάληψης υποχρεωτικώς υπακτέας στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ απασχόλησης από τα πρόσωπα του άρθρου 1, ο e-ΕΦΚΑ συνεχίζει να καταβάλλει το σύνολο της κύριας και επικουρικής σύνταξης στον απασχολούμενο συνταξιούχο.

2. Για την ασφάλιση του απασχολούμενου συνταξιούχου καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με την ασφαλιστέα απασχόληση και επιπλέον πόρος μη ανταποδοτικού χαρακτήρα υπέρ e-ΕΦΚΑ. Σε περίπτωση προσώπων που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης, η υποχρέωση καταβολής πόρου εκκινεί την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

3. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση συνταξιούχου γήρατος, πλην των περ. γ και δ του άρθρου 1, που απασχολείται σε Φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, η σύνταξη αναστέλλεται. Η αναστολή παύει με τη συμπλήρωση του εξηκοστού δευτέρου (62ου) έτους της ηλικίας του απασχολούμενου συνταξιούχου ή τη διακοπή της απασχόλησης σε Φορέα της Γενικής Κυβέρνησης. Κατά τη διάρκεια της αναστολής δεν καταβάλλεται ο μη ανταποδοτικός πόρος υπέρ e-ΕΦΚΑ.

Άρθρο 3

Ηλεκτρονική υπηρεσία δήλωσης απασχόλησης

1. Τα πρόσωπα του άρθρου 1 που είναι ήδη συνταξιούχοι ή υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης οφείλουν μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα ανάληψης της απασχόλησης ή μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης χωρίς διακοπή της απασχόλησης, να εισέλθουν στην ηλεκτρονική υπηρεσία δήλωσης απασχόλησης συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ και να δηλώσουν υπεύθυνα την έναρξη και τα χαρακτηριστικά της απασχόλησής τους.

2. Η είσοδος πραγματοποιείται κατόπιν αυθεντικοποίησης με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) ή με έναν από τους υπόλοιπους τρόπους που ορίζονται στο άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

3. Στην ηλεκτρονική υπηρεσία δηλώνεται υπεύθυνα:

(α) Η ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης ως συνταξιούχος.

(β) Ο τύπος της σύνταξης ή η υποβολή αίτησης για συνταξιοδότηση.

(γ) Η κατηγορία απασχόλησης:

γα. οι μισθωτοί και οι καταβάλλοντες εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 38 και την παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016.

γβ. οι μη μισθωτοί (ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενοι) – άρθρο 39 του ν. 4387/2016 γγ. οι αγρότες

γδ. οι μισθωτοί μηχανικοί και έμμισθοι δικηγόροι

γε. οι αμειβόμενοι με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (Π.Π.Υ.)

γστ. οι αμειβόμενοι με εργόσημο του π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

γζ. οι αμειβόμενοι με εργόσημο του π. ΟΓΑ

γη. οι απασχολούμενοι σε Φορέα της Γενικής Κυβέρνησης.

γθ. Ειδικές κατηγορίες για τις οποίες δεν υποβάλλεται Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) σε μηνιαία βάση.

γι. Άλλη περίπτωση με βάση τις ανάγκες του Φορέα.

(δ) Η συνδρομή των προϋποθέσεων για εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ για τις κάτωθι κατηγορίες προσώπων:

δα. Τα άτομα με ψυχική αναπηρία του άρθρου 23 του ν. 4488/2017 (Α’ 137).

δβ. Οι συνταξιούχοι του ν. 612/1977 (Α’ 164) και των διατάξεων που παραπέμπουν σε αυτόν.

δγ. Οι συνταξιούχοι του τρίτου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 (Α’ 210).

δδ. Όσοι λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα ή το αντίστοιχο επίδομα του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007.

δε. Οι πολύτεκνοι, των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως τη συμπλήρωση του εικοστού τετάρτου (24ου) έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.

δστ. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α’ 85).

δζ. Οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας (από κοινή νόσο, εργατικό ατύχημα, ατύχημα εκτός εργασίας, επαγγελματική νόσο).

δη. Απασχολούμενοι σε Φορέα της Γενικής Κυβέρνησης με αναστολή σύνταξης, λόγω μη συμπλήρωσης του 62ου έτους της ηλικίας.

Η εξαίρεση από την καταβολή του πόρου εκκινεί την πρώτη ημέρα του μήνα εντός του οποίου συντρέχει και λήγει την τελευταία ημέρα του μήνα λήξης της αιτίας χορήγησής της.

(ε) Η συνδρομή των προϋποθέσεων για εξαίρεση από την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ και ειδικότερα:

εα. Οι συνταξιούχοι του π. ΟΓΑ, εφόσον ασκούν απασχόληση υπακτέα στην ασφάλιση του π. ΟΓΑ.

εβ. Οι συνταξιούχοι των ενταγμένων στον e-ΕΦΚΑ φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, εφόσον το ετήσιο καθαρό φορολογητέο εισόδημά τους από απασχόληση στον αγροτικό τομέα ως αγροτών, μελισσοκόμων, κτηνοτρόφων, πτηνοτρόφων και αλιέων δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

εγ. Οι συνταξιούχοι υπέρ των οποίων εκδίδεται Παραστατικό Παρεχόμενων Υπηρεσιών, οι οποίοι εξαιρούνται από την υποχρέωση ασφάλισης και καταβολής εισφορών σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 55 του ν. 4509/2017 (Α’ 201) και την παρ. 6 του άρθρου 243 του ν. 4957/2022 (Α’ 141).

4. Σε περίπτωση μη μισθωτών, ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοτελώς απασχολουμένων, και αγροτών, πριν ή μετά τη δήλωση στην ηλεκτρονική υπηρεσία απαιτείται και η εγγραφή/επανεγγραφή/μεταβολή στο μητρώο μη μισθωτών.

5. Τα πρόσωπα του άρθρου 1 υποχρεούνται να δηλώσουν στην ηλεκτρονική υπηρεσία τη διακοπή της απασχόλησης ή την παύση ισχύος των προϋποθέσεων εξαίρεσης από την καταβολή εισφορών ή και πόρου. Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι το τέλος του μήνα διακοπής ή παύσης ισχύος των προϋποθέσεων.

6. Τα πρόσωπα του άρθρου 1 που ανέλαβαν υποχρεωτικώς υπακτέα απασχόληση οποτεδήποτε και συνεχίζουν να απασχολούνται μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας ή ανέλαβαν υποχρεωτικώς υπακτέα απασχόληση από 01.01.2024 και διέκοψαν την απασχόλησή τους μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας, υποχρεούνται εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας να δηλώσουν την απασχόλησή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Άρθρο 4

Δήλωση της απασχόλησης – Χρηματική κύρωση

1. Τα πρόσωπα του άρθρου 1 υποχρεούνται να δηλώσουν την έναρξη της απασχόλησης στον Φορέα, καθώς και τυχόν συνδρομή ιδιότητας που αποκλείει την επιβολή ασφαλιστικής εισφοράς ή και πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.

2. Παράλειψη της δήλωσης για την έναρξη της απασχόλησης επιφέρει χρηματική κύρωση ίση με δώδεκα (12) μηνιαίες κύριες και επικουρικές συντάξεις. Για τον προσδιορισμό του ποσού λαμβάνεται υπόψη το πληρωτέο ποσό της σύνταξης του μήνα διαπίστωσης της παράβασης.

3. Η παράλειψη της δήλωσης διαπιστώνεται είτε με διασταύρωση των στοιχείων των ΑΠΔ και του Μητρώου μη-μισθωτών με την ηλεκτρονική πλατφόρμα του άρθρου 3, είτε από επιτόπιους ελέγχους.

4. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράλειψη υποβολής της δήλωσης της παρ. 1 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 και μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ή και πόρου για το διάστημα της απασχόλησης, το αρμόδιο όργανο του e-ΕΦΚΑ για τον καταλογισμό των ασφαλιστικών εισφορών καταλογίζει τις ασφαλιστικές εισφορές και το ποσό του πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ, καθώς και τη χρηματική κύρωση της παρ. 2.

5. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράλειψη υποβολής της δήλωσης της παρ. 1 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3, αλλά προκύπτει ότι έχει υποβληθεί ΑΠΔ στην οποία περιλαμβάνεται ο απασχολούμενος ως συνταξιούχος ή έχει γίνει εγγραφή του απασχολούμενου συνταξιούχου στο μητρώο μη μισθωτών του e-ΕΦΚΑ, ανεξαρτήτως εάν έχει καταβληθεί ο πόρος, ο απασχολούμενος συνταξιούχος ειδοποιείται από τον e- ΕΦΚΑ για την υποχρέωσή του να προβεί στη δήλωση του άρθρου 4 εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλεται η χρηματική κύρωση της παρ. 2 από τα όργανα της παρ. 4.

6. Το ποσό της οφειλής δύναται να αποπληρωθεί με παρακράτηση έως ενός τετάρτου (1/4) από την κύρια σύνταξη και με συμψηφισμό σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν. 4670/2020 (Α’ 43) από την επικουρική. Άλλως, εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α’ 190).

Άρθρο 5

Διαδικασία είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών και πόρου από απασχολούμενους συνταξιούχους μισθωτούς και συναφείς κατηγορίες

1. Οι ασφαλιστικές εισφορές για τους απασχολούμενους συνταξιούχους που παρέχουν εργασία, για την οποία καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του ν. 4387/2016, για τους μισθωτούς μηχανικούς και τους έμμισθους δικηγόρους, καθώς και για όσους αμείβονται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (Δ.Π.Υ.) και εντάσσονται στις ρυθμίσεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 ή με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (Π.Π.Υ.), καταβάλλονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όπως αυτή ισχύει για κάθε ασφαλιστέα δραστηριότητα.

2. Ο πόρος υπέρ e-ΕΦΚΑ των περ. α, δ και ε της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4387/2016, για τους απασχολούμενους συνταξιούχους της παρ. 1 καταχωρίζεται με δια-κριτό τρόπο κατά το σύστημα λειτουργίας του e-ΕΦΚΑ, στην ΑΠΔ που υποβάλλεται από τον εργοδότη, ή τον αντισυμβαλλόμενο για κάθε μισθολογική περίοδο, καθώς και για τα δώρα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων και το επίδομα αδείας. Ο πόρος υπολογίζεται επί των ασφαλιστέων αποδοχών, όπως προσδιορίζονται για κάθε κατηγορία ασφαλιστέας απασχόλησης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνονται στην υποβαλλόμενη ΑΠΔ.

3. Τα πρόσωπα της περ. ε της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 καταβάλλουν πόρο υπέρ e-Ε.Φ.Κ.Α. ύψους δέκα τοις εκατό (10%) επί της καθαρής αξίας του Παραστατικού Παρεχόμενων Υπηρεσιών (Π.Π.Υ.) για τον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών, ο οποίος υπολογίζεται ανά μήνα, μέχρι των ασφαλιστέων αποδοχών της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 για τους αμειβόμενους με ένα Π.Π.Υ. τον μήνα και μέχρι των ασφαλιστέων αποδοχών της έκτης ασφαλιστικής κατηγορίας του άρθρου 39 του ν. 4387/2016, για τους αμειβόμενους με περισσότερα του ενός Π.Π.Υ. τον μήνα.

4. Ο πόρος συνεισπράττεται με τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές, ασφαλισμένου και εργοδότη, βαρύνει στο σύνολό του τον απασχολούμενο συνταξιούχο, παρακρατείται από τις αποδοχές του και αποδίδεται στον e-ΕΦΚΑ από τον εργοδότη ή τον αντισυμβαλλόμενο εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών για τις ασφαλιστικές εισφορές. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής, ο πόρος επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις πρόσθετα τέλη και βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τις ασφαλιστικές εισφορές.

5. Ο πόρος των περ. α, δ και ε της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει, για πρόσωπα που έχουν εξαιρεθεί από την υποβολή ΑΠΔ, υπολογίζεται επί του αθροίσματος των ασφαλιστέων αποδοχών του έτους (Μισθολογικές περίοδοι Ιανουαρίου έως και Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών των Δώρων Εορτών και Επιδόματος Αδείας). Ο e-ΕΦΚΑ κατά το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους υπολογίζει σύμφωνα με τα ανωτέρω τον πόρο. Η εξόφληση της οφειλής γίνεται σε έως δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, και το ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να υπολείπεται των πενήντα (50) ευρώ. Κάθε μηνιαία δόση παρακρατείται από τη σύνταξη ή τις συντάξεις που λαμβάνει ο απασχολούμενος συνταξιούχος από τον e-ΕΦΚΑ.

Άρθρο 6
Διαδικασία είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών και πόρου από απασχολούμενους συνταξιούχους μη μισθωτούς και αγρότες

1. Οι ασφαλιστικές εισφορές για τους απασχολούμενους συνταξιούχους που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή αυτοαπασχολούνται σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 4387/2016 ή ασκούν δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση του πρώην Ο.Γ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 4387/2016 καταβάλλονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όπως αυτή ισχύει για κάθε ασφαλιστέα δραστηριότητα.

2. Ο πόρος υπέρ e-ΕΦΚΑ των περ. β και γ της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 για τους απασχολούμενους συνταξιούχους της παρ. 1 υπολογίζεται επί του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας των άρθρων 39 και 40 του ν. 4387/2016 για τον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών και επί του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας του άρθρου 97 του ν. 4387/2016 για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης, που υπάγεται ο ασφαλισμένος για κάθε κλάδο.

3. Ο πόρος συνεισπράττεται με τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές και καταβάλλεται εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής, ο πόρος επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα για τις ασφαλιστικές εισφορές πρόσθετα τέλη, και βεβαιώνεται και επιδιώκεται η είσπραξή του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τις ασφαλιστικές εισφορές και δύναται να υπάγεται σε ρύθμιση. Σε περίπτωση μη καταβολής εισφορών ή και πόρου που αντιστοιχούν σε δύο (2) μήνες εφαρμόζεται το άρθρο 9.

4. Ειδικά για δικηγόρους, τα ποσά που έχουν εισπραχθεί από την ελάχιστη αμοιβή ανά δικηγορική πράξη ή παράσταση σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 συμψηφίζονται και με τον οφειλόμενο πόρο.

Άρθρο 7

Διαδικασία είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών και πόρου από απασχολούμενους συνταξιούχους με εργόσημο

1. Ειδικά για όσους αμείβονται με εργόσημο του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ο πόρος της περ. στ της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 υπολογίζεται επί του αθροίσματος των ποσών των ονομαστικών τιμών των εργοσήμων που έχουν εξαργυρωθεί εντός του έτους (Μισθολογικές περίοδοι Ιανουαρίου έως και Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους). Ο e-ΕΦΚΑ κατά το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους υπολογίζει σύμφωνα με τα ανωτέρω τον πόρο. Η εξόφληση της οφειλής γίνεται σε έως δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, και το ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να υπολείπεται των πενήντα (50) ευρώ. Κάθε μηνιαία δόση παρακρατείται από τις συντάξεις που λαμβάνει ο απασχολούμενος συνταξιούχος από τον e-ΕΦΚΑ.

2. Ειδικά για τους εργάτες γης που αμείβονται με εργόσημο του πρώην ΟΓΑ, ο πόρος της περ. ζ της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 υπολογίζεται επί του αθροίσματος των ποσών των εργοσήμων (αμοιβή εργαζομένου) που έχουν εξαργυρωθεί εντός του έτους. Ο e-ΕΦΚΑ κατά τη διενέργεια της προβλεπόμενης από το άρθρο 22 του ν. 3863/2010 εκκαθάρισης, προσδιορίζει το ύψος των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών και το ύψος του οφειλόμενου πόρου. Σε περίπτωση που από την εκκαθάριση προκύπτει υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για τον συνταξιούχο, στις προς εξόφληση μηνιαίες δόσεις βάσει της περ. ε της παρ. 9 του άρθρου 22 του ν. 3863/2010 συνυπολογίζεται το οφειλόμενο από τον πόρο ποσό. Σε περίπτωση που προκύπτει ποσό προς επιστροφή, αυτό συμψηφίζεται με τον οφειλόμενο πόρο. Σε περίπτωση μη εξόφλησης κατά την ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 9.

Άρθρο 8

Διαδικασία είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών και πόρου από απασχολούμενους συνταξιούχους σε περίπτωση παράλληλης απασχόλησης

1. Σε περίπτωση παράλληλης απασχόλησης, ο πόρος υπολογίζεται αυτοτελώς για κάθε ασφαλιστέα απασχόληση.

2. Σε περίπτωση πολλαπλής απασχόληση μισθωτού, ο πόρος υπολογίζεται αυτοτελώς για κάθε μισθωτή απασχόληση.

3. Σε περίπτωση παράλληλης άσκησης μισθωτής και μη μισθωτής απασχόλησης, ο καθορισμός του ποσού του οφειλόμενου πόρου για τη μη μισθωτή απασχόληση γίνεται κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης. Ο πόρος για τη μη μισθωτή απασχόληση προσδιορίζεται αυτοτελώς με βάση την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία υπάγεται ο ασφαλισμένος και εξοφλείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Δ15/Ε’/710706/423/17.03.2021 (Β’ 1087) απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

4. Σε περίπτωση παράλληλης άσκησης πολλαπλής μη μισθωτής απασχόλησης ο πόρος υπολογίζεται σε μηνιαία βάση επί της ασφαλιστικής κατηγορίας στην οποία υπάγεται ο απασχολούμενος συνταξιούχος.

Άρθρο 9

Διαδικασία παρακράτησης ασφαλιστικών εισφορών και πόρου μη μισθωτών από τη σύνταξη

1. Σε περίπτωση μη καταβολής των προβλεπομένων στις περ. (β) και (γ) της παρ. 3 ασφαλιστικών εισφορών ή και πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ για διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών, τα ποσά παρακρατούνται από το σύνολο των καταβαλλόμενων συντάξεων, κύριων και επικουρικών. Οι εισφορές και ο πόρος βεβαιώνονται στο ΚΕΑΟ και επιδιώκεται η είσπραξή τους σύμφωνα με τα ισχύοντα για τις ληξιπρόθεσμες εισφορές μη μισθωτών.

2. Όταν καταστούν ληξιπρόθεσμες οι ασφαλιστικές εισφορές ή και ο πόρος, εφόσον δεν έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση οφειλών της οποίας οι όροι τηρούνται, το ΚΕΑΟ αναγγέλλει τις οφειλές σε μηνιαία βάση στην αρμόδια υπηρεσία Πληρωμών Συντάξεων e-ΕΦΚΑ, η οποία μεριμνά για την παρακράτηση του ποσού της οφειλής από το ποσό των καταβαλλόμενων συντάξεων του επόμενου μήνα και μέχρι το ύψος της οφειλής.

3. Το παρακρατηθέν ποσό αποστέλλεται μηνιαίως στο ΚΕΑΟ για την ολική ή μερική εξόφληση της οφειλής κατά προτεραιότητα. Για την εξόφληση της οφειλής, με τα ανωτέρω παρακρατηθέντα από τις συντάξεις ποσά και για τον προσδιορισμό των προσθέτων τελών εκπρόθεσμης εξόφλησης ως ημερομηνία καταβολής λαμβάνεται η πρώτη ημέρα του μήνα της πληρωμής σύνταξης από την οποία παρακρατήθηκαν αυτά.

Άρθρο 10

Ειδικές προβλέψεις για πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης

1. Υπόχρεοι καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ σε περίπτωση απασχόλησης σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 8 της παρούσας είναι και τα πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης στον e-ΕΦΚΑ. Η υποχρέωση καταβολής εκκινεί από την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

2. Σε περίπτωση συνταξιοδότησης, εάν βάσει των ανωτέρω προκύπτει υποχρέωση παρακράτησης επιπλέον εισφορών ή και πόρου από τη σύνταξη, τα ποσά παρακρατούνται από τα αναδρομικά συντάξεων ή από τις καταβαλλόμενες συντάξεις.

3. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης συνταξιοδότησης ή μεταγενέστερης ημερομηνίας έναρξης συνταξιοδότησης από την πρώτη του επόμενου μήνα υποβολής της αίτησης, τα τυχόν ποσά πόρου που έχουν καταβληθεί θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθέντα, και επιστρέφονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4387/2016 και την υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/90598/11.11.2021 (Β’ 5404) απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Άρθρο 11

Διαδικασία επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος πόρου

1. Ο πόρος υπέρ e-ΕΦΚΑ σε ετήσια βάση δεν μπορεί να υπερβαίνει το δωδεκαπλάσιο της εθνικής σύνταξης του άρθρου 7 του ν. 4387/2016, όπως εκάστοτε ισχύει. Το ανώτατο ετήσιο όριο του επιβαλλόμενου πόρου ισχύει για το σύνολο των ασφαλιστέων απασχολήσεων του συνταξιούχου.

2. Με εκκαθαριστική διαδικασία που διενεργείται ετησίως από τον e-ΕΦΚΑ προσδιορίζονται ποσά πλέον του ορίου της παρ. 1 που έχουν επιβληθεί στον ασφαλισμένο, τα οποία διαγράφονται ή επιστρέφονται εφόσον έχουν εξοφληθεί σύμφωνα με το άρθρο 104 του ν. 4387/2016 και την υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/90598/11-11-2021 (Β’5404) απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

3. Για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος πόρου από πρόσωπα των περ. α, δ και ε της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 υποβάλλεται αίτηση στον e- ΕΦΚΑ από τον δικαιούχο.

4. Σε κάθε περίπτωση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 8 ή παρακρατηθέντα ποσά από την σύνταξη επιστρέφονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τις αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου Taxheaven