ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΔΩΡΕΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΑΔΕ: Ψηφιακά η υποβολή δηλώσεων φόρου δωρεάς και γονικής παροχής κινητών και χρημάτων

Μέσω της πλατφόρμας «myPROPERTY» οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν αρχικές δηλώσεις φόρου δωρεάς και γονικής παροχής κινητών και χρημάτων που έχουν συντελεστεί από την 01.01.2022 και μετά, για τις οποίες δεν απαιτείται η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Α.1162/2022) από σήμερα προαιρετικά και από την 01.01.2023 υποχρεωτικά, για δωρεές και γονικές παροχές που έχουν συντελεστεί από 01.01.2022 και μετά και για τις οποίες δεν καταρτίζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο, υποβάλλονται ψηφιακά, μέσω της εφαρμογής myPROPERTY, οι παρακάτω δηλώσεις:

•Αρχικές (εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες) δηλώσεις φόρου δωρεάς και γονικής παροχής χρημάτων.

•Αρχικές (εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες) δηλώσεις φόρου δωρεάς και γονικής παροχής κινητών (όπως αυτοκινήτων, εταιρικών μεριδίων, εισηγμένων ή μη μετοχών, έργων τέχνης κλπ).

Επίσης, καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή των σχετικών δηλώσεων, καθώς και οι δηλώσεις, για τις οποίες δεν απαιτείται η επισύναψη δικαιολογητικών, καθότι επαληθεύονται μέσω διαλειτουργικότητας.

ΑρθροΣυχνές Ερωτήσεις και ΑπαντήσειςΟδηγός Χρησης Συστήματος

Νέες οδηγίες και διευκρινήσεις, για τις γονικές παροχές μέχρι 800.000 ευρώ, έδωσε η διοίκηση με την εγκύκλιο Ε.2077/2022, μετά την ψήφιση τροποποίησης και αντικατάστασης της διάταξης με τον νόμο 4839/2021 (Α’ 181).

Σύμφωνα με το άρθρο 44:

Με το άρθρο αυτό λοιπόν, όσο αφορά τους συγγενείς Α βαθμού, ο συντελεστής της παραγράφου 2 του άρθρου 44, 10% για την αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής κτήση χρηματικών ποσών, ισχύει για πάνω από 800.000 ευρώ.

Η εγκύκλιος

Περιεχόμενο της εγκυκλίου είναι η παροχή οδηγιών μετά την τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 44 Ν.2961/2001 για τη φορολόγηση των γονικών παροχών και δωρεών με την καθιέρωση αφορολόγητου ποσού 800.000 ευρώ προς τα πρόσωπα της Α’ κατηγορίας του Κώδικα φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών

Ποιους αφορά

Η εγκύκλιος αφορά φυσικά πρόσωπα που υπάγονται στην Α’ κατηγορία του Κώδικα φορολογίας κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών και συμβάλλονται με την ιδιότητα του γονέα ή δωρητή και του τέκνου ή δωρεοδόχου, και τις ΔΟΥ.

Προσοχή:

Στην Α’ κατηγορία εντάσσονται:

Ο/η σύζυγος ή το πρόσωπο με το οποίο ο κληρομούμενος ή ο δωρητής έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, κατά τις διατάξεις του ν. 3719/2008 (εφόσον η συμβίωση είχε διάρκεια τουλάχιστον δύο ετών) ή του ν. 4356/2015, β) τα τέκνα, γ) οι εγγονοί και δ) οι γονείς του κληρονομουμένου ή του δωρητή.

Οι οδηγίες

Όπως είπαμε με την εγκύκλιο παρέχουμε διευκρινίσεις και οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τη φορολογία των γονικών παροχών και δωρεών, που αφορά την αύξηση αφορολόγητου ποσού γονικών παροχών και δωρεών περιουσιακών στοιχείων και χρηματικών ποσών (τροποποίηση του άρθρου 44 του Ν.2961/2001).

Τι λέει ο νόμος

  1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του πεντηκοστού έκτου άρθρου του Ν.4839/2021 τροποποιήθηκε το άρθρο 44 του Κώδικα διατάξεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Ν.2961/2001 (Α’ 266), εφεξής Κώδικας, και καθιερώθηκε αφορολόγητο όριο 800.000 ευρώ για γονικές παροχές και δωρεές με δικαιούχους πρόσωπα της Α’ κατηγορίας της φορολογικής κλίμακας του άρθρου 29 που πραγματοποιούνται από 1.10.2021. Δηλαδή το ποσό των 800.000 ευρώ υπόκειται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με μηδενικό συντελεστή και δεν αποτελεί απαλλασσόμενο ποσό. Εφόσον η φορολογητέα αξία του περιουσιακού στοιχείου το οποίο αφορά η γονική παροχή ή που δωρίζεται υπερβαίνει τις 800.000 ευρώ, επιβάλλεται φόρος με ενιαίο συντελεστή 10% για την υπερβάλλουσα αξία, μετά την αφαίρεση του αφορολόγητου ποσού.
  2. Η διάταξη εφαρμόζεται στις γονικές παροχές και δωρεές οποιασδήποτε φύσεως περιουσίας (κινητής, ακίνητης, απαίτησης) με δωρεοδόχους μόνο τα πρόσωπα της Α’ κατηγορίας (σύζυγο, μέρος συμφώνου συμβίωσης, τέκνα, εγγόνια και γονείς) και στις χρηματικές γονικές παροχές ή χρηματικές δωρεές προς τα ανωτέρω πρόσωπα, εφόσον αυτές αποδεικνύονται με μεταφορά χρημάτων μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Οι γονικές παροχές και δωρεές, για τις οποίες θεσπίζεται το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ, δεν συνυπολογίζονται στην αιτία θανάτου κτήση περιουσίας μεταξύ αυτών των προσώπων. Συνεπώς, κατά την απόκτηση από 1.10.2021 και μετά οποιασδήποτε περιουσίας με κληρονομιά, συνυπολογίζονται μόνο οι γονικές παροχές και οι δωρεές του κληρονομούμενου προς τον κληρονόμο που έχουν γίνει μέχρι και τις 30.9.2021 (πλην των χρηματικών γονικών παροχών και δωρεών που φορολογούνταν αυτοτελώς). Επίσης, στις γονικές παροχές και δωρεές αυτές (που συνιστώνται από την 1.10.2021 και φορολογούνται με τον πιο πάνω τρόπο) δεν συνυπολογίζονται οι γονικές παροχές και δωρεές μεταξύ των ιδίων προσώπων που είχαν πραγματοποιηθεί μέχρι και την 30.9.2021, αλλά συνυπολογίζονται οι γονικές παροχές και δωρεές μεταξύ των ιδίων προσώπων που έχουν γίνει από την 1.10.2021 και ο φόρος υπολογίζεται μετά την αφαίρεση συνολικά (εφάπαξ) 800.000 ευρώ γι’ αυτές. Δηλαδή, το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ παρέχεται μία φορά, ανεξάρτητα αν αυτό συμπληρωθεί με μία ή περισσότερες γονικές παροχές ή δωρεές από 1.10.2021.

Παράδειγμα

Ο Α μεταβιβάζει με γονική παροχή στο τέκνο του Β το 2016 εταιρικά μερίδια μιας Ο.Ε. αξίας 50.000 ευρώ, την 30.8.2021 ένα ακίνητο αντικειμενικής αξίας 230.000 ευρώ και την 2.10.2021 μεταφέρει από ατομικό του λογαριασμό σε τραπεζικό λογαριασμό του τέκνου του χρηματικό ποσό ύψους 600.000 ευρώ. Για τη δωρεά του χρηματικού ποσού δεν θα επιβληθεί φόρος, αφού δεν συνυπολογίζονται οι γονικές παροχές και δωρεές του Α προς τον Β που έχουν γίνει πριν την 1.10.2021.

Αν στο ίδιο παράδειγμα ο Α μεταβιβάσει στο Β με δωρεά την 3.1.2022 και ένα οικόπεδο αξίας 250.000 ευρώ, τότε για τον υπολογισμό του φόρου δωρεάς θα συνυπολογιστεί μόνο η δωρεά του χρηματικού ποσού ύψους 600.000 ευρώ (250.000 + 600.000 = 850.000) και θα προκύψει φόρος επί του ποσού που υπερβαίνει το αφορολόγητο ποσό των 800.000 ευρώ (850.000 – 800.000 = 50.000) ήτοι 50.000 x 10% = 5.000 ευρώ.

  1. Οι χρηματικές γονικές παροχές και οι χρηματικές δωρεές με δωρεοδόχους πρόσωπα της Α’ κατηγορίας της φορολογικής κλίμακας, οι οποίες δεν διενεργούνται με μεταφορά χρημάτων μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, φορολογούνται με αυτοτελή συντελεστή 10%, χωρίς αφορολόγητο όριο.

Προσοχή: Τονίζεται ότι και για τις γονικές παροχές και δωρεές προς τους φορολογούμενους της Α’ κατηγορίας της φορολογικής κλίμακας, για τις οποίες θεσπίζεται το αφορολόγητο ποσό των 800.000 ευρώ, φόρος προκύπτει εφόσον η φορολογητέα αξία του περιουσιακού στοιχείου το οποίο αποτελεί αντικείμενο της γονικής παροχής ή που δωρίζεται υπερβαίνει τις 800.000 ευρώ μετά την αφαίρεση των εκπτώσεων και απαλλαγών των άρθρων 41 και 43 του Κώδικα (π.χ. απαλλαγή πρώτης κατοικίας).

Η μείωση του φόρου κατά ποσοστό 10% λόγω αναπηρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 του Κώδικα, εφαρμόζεται στις γονικές παροχές και δωρεές προς τα πρόσωπα της Α’ κατηγορίας, που εμπίπτουν στις διατάξεις του πεντηκοστού έκτου άρθρου του Ν.4839/2021 (δεν εφαρμόζεται δηλαδή στις γονικές παροχές και δωρεές που φορολογούνται με αυτοτελή συντελεστή 10% (χωρίς αφορολόγητο ποσό), κατά το άρθρο 44 παρ. 2 του Κώδικα). Υπενθυμίζεται ότι, αν στο ίδιο πρόσωπο συντρέχουν οι προϋποθέσεις μείωσης του φόρου λόγω αναπηρίας και απαλλαγής πρώτης κατοικίας, οφείλεται ο μικρότερος φόρος μεταξύ των δύο (άρθρο 29 παρ. 4 του Κώδικα).

Παράδειγμα

Στις 5.10.2021 γίνεται γονική παροχή κατά πλήρη κυριότητα ακινήτου αντικειμενικής αξίας 1.100.000 ευρώ, για το οποίο το ενήλικο άγαμο τέκνο, που έχει αναπηρία 80%, δικαιούται απαλλαγής πρώτης κατοικίας ποσού 200.000 ευρώ (άρθρο 43 του Κώδικα).

Για τον υπολογισμό του φόρου γονικής παροχής:

α) δεν λαμβάνεται υπόψη το απαλλασσόμενο ποσό (200.000 ευρώ) και από το υπόλοιπο (900.000 ευρώ) υπόκειται σε φόρο με συντελεστή 10% το ποσό των 100.000 ευρώ, αφού οι 800.000 ευρώ δεν φορολογούνται. Οπότε οφείλεται φόρος γονικής παροχής 10.000 ευρώ.

β) υπολογίζεται ο φόρος γονικής παροχής χωρίς την απαλλαγή της πρώτης κατοικίας ({1.100.000 – 800.000 =} 300.000 Χ 10% =) 30.000 και μειώνεται κατά 10% λόγω της αναπηρίας. Δηλαδή βάσει του υπολογισμού αυτού οφείλεται φόρος γονικής παροχής 27.000 ευρώ.

Συνεπώς, το τέκνο τελικά οφείλει φόρο γονικής παροχής (τον μικρότερο μεταξύ των πιο πάνω) 10.000 ευρώ.

Εάν συσταθεί μεταγενέστερα προς το ίδιο τέκνο γονική παροχή μετοχών αξίας 500.000 ευρώ, συνυπολογίζεται σε αυτήν η προγενέστερα υπαχθείσα σε φόρο αξία των 900.000 ευρώ (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του Κώδικα). Συνεπώς ο φόρος θα υπολογισθεί με συντελεστή 10% επί των 500.000 ευρώ, δεδομένου ότι το αφορολόγητο ποσό των 800.000 ευρώ έχει εξαντληθεί με την αρχική γονική παροχή. Η μείωση του φόρου λόγω αναπηρίας ισχύει και στην περίπτωση αυτή, δηλ. ο φόρος θα ανέλθει σε (500.000 ευρώ Χ 10% =) 50.000 ευρώ και περαιτέρω μειώνεται κατά 10%, δηλαδή κατά 5.000 ευρώ και διαμορφώνεται σε 45.000 ευρώ.

Ως προς τον προσδιορισμό του φόρου γονικής παροχής/δωρεάς, λοιπόν, επισημαίνονται ειδικότερα τα εξής:

Για αρχικές δηλώσεις φόρου γονικής παροχής/δωρεάς που έχουν υποβληθεί μετά τη δημοσίευση του νόμου, ήτοι από 1.10.2021 και μετά, για την απόδειξη της μεταφοράς του ποσού της χρηματικής γονικής παροχής/δωρεάς σε τραπεζικό λογαριασμό αναγράφονται στο σώμα της δήλωσης φόρου γονικής παροχής/δωρεάς οι αριθμοί IBAN των τραπεζικών λογαριασμών, μεταξύ των οποίων έγινε η μεταφορά των χρημάτων καθώς και το πιστωτικό ίδρυμα και επισυνάπτεται το αποδεικτικό μεταφοράς από το πιστωτικό ίδρυμα.

Σε περίπτωση μη επισύναψης του ανωτέρω δικαιολογητικού (ακόμη και αν αναγράφονται τα στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών στο σώμα της δήλωσης) ο φορολογούμενος καλείται από το Τμήμα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους φορολογουμένους για την υποβολή αυτού εντός 5 εργάσιμων ημερών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του Ν.4174/2013 (ΚΦΔ). Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, ο φόρος υπολογίζεται με αυτοτελή συντελεστή 10% (χωρίς το αφορολόγητο ποσό των 800.000 ευρώ). Εφόσον το σχετικό δικαιολογητικό προσκομισθεί μεταγενέστερα και διαπιστωθεί ότι το δικαιολογητικό με το οποίο αποδεικνύεται η μεταφορά του χρηματικού ποσού πράγματι έχει ημερομηνία προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της δήλωσης, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 63Β του ΚΦΔ για την ακύρωση ή τροποποίηση της πράξης προσδιορισμού φόρου και ο φόρος υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 44 του Κώδικα.[*] Εφόσον το δικαιολογητικό έχει ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της δήλωσης, θεωρείται νέα γονική παροχή / δωρεά. Υπενθυμίζεται ότι, όταν για τη γονική παροχή/δωρεά δεν συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο, η προθεσμία υποβολής της δήλωσης είναι εξάμηνη και αρχίζει από τη σύσταση της γονικής παροχής/δωρεάς (παράδοση των χρημάτων), δηλαδή από τη μεταφορά των χρηματικών ποσών μέσω των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

[*] Διευκρίνηση: Σύμφωνα με το άρθρο 63Β του Ν.4174/2013,

1. Άμεσος προσδιορισμός φόρου ή πράξη διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή πράξη επιβολής προστίμου δύναται να ακυρωθεί ή να τροποποιηθεί, κατά περίπτωση, με τη διαδικασία του παρόντος, για έναν από τους εξής λόγους:

α) για πρόδηλη έλλειψη φορολογικής υποχρέωσης, β) για αριθμητικό ή υπολογιστικό λάθος.

2. Για την ακύρωση ή τροποποίηση υποβάλλεται αίτηση του φορολογούμενου εντός προθεσμίας τριών (3) ετών από την κοινοποίηση της πράξης ή, σε περίπτωση άμεσου προσδιορισμού του φόρου, από την υποβολή της δήλωσης. Αν η έλλειψη φορολογικής υποχρέωσης οφείλεται σε επιγενόμενο λόγο, που γεννήθηκε εντός του τελευταίου τριμήνου της προθεσμίας του προηγουμένου εδαφίου, η αίτηση δύναται να υποβληθεί εντός τριών (3) μηνών από τη γένεση του λόγου αυτού. Η σχετική πράξη ακύρωσης ή τροποποίησης εκδίδεται εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την υποβολή της αίτησης.

3. Άμεσος προσδιορισμός ή πράξη διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή πράξη επιβολής προστίμου δύναται να ακυρωθεί ή να τροποποιηθεί για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 και χωρίς την αίτηση της παρ. 2. Επιπλέον, ποσά που οφείλονται από τον φορολογούμενο με βάση την πράξη τροποποίησης της παρούσας, καταβάλλονται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης αυτής στον φορολογούμενο.

Τι λογίζεται ως μεταφορά χρημάτων

i. Για την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου πεντηκοστού έκτου του Ν.4839/2021, ως μεταφορά μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων λογίζεται και η μεταφορά χρηματικού ποσού από ατομικό λογαριασμό του γονέα/δωρητή ή κοινό λογαριασμό αυτού με το τέκνο/δωρεοδόχο ή τρίτο πρόσωπο σε ατομικό λογαριασμό του τέκνου/δωρεοδόχου ή σε άλλο κοινό λογαριασμό του τέκνου/δωρεοδόχου με τον ίδιο τον παρέχοντα/δωρητή ή τρίτο πρόσωπο.

ii. Ομοίως, ως μεταφορά μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων λογίζεται και η έκδοση τραπεζικής επιταγής από τον γονέα/δωρητή με χρέωση ατομικού τραπεζικού λογαριασμού αυτού ή κοινού με το τέκνο/δωρεοδόχο ή τρίτο πρόσωπο (και όχι η έκδοση επιταγής με κατάθεση μετρητών) και η κατάθεση της επιταγής αυτής σε ατομικό λογαριασμό του τέκνου/δωρεοδόχου ή σε άλλο κοινό λογαριασμό του τέκνου/δωρεοδόχου με τον ίδιο το γονέα/δωρητή ή τρίτο πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, για την απόδειξη της μεταφοράς της χρηματικής γονικής παροχής/δωρεάς σε τραπεζικό λογαριασμό, αναγράφονται στο σώμα της δήλωσης φόρου γονικής παροχής/δωρεάς οι αριθμοί IBAN των τραπεζικών λογαριασμών, μεταξύ των οποίων έγινε η μεταφορά των χρημάτων, το πιστωτικό ίδρυμα και ο αριθμός της επιταγής. Ως ημερομηνία γονικής παροχής/δωρεάς θεωρείται η ημερομηνία κατάθεσης της επιταγής στον τραπεζικό αυτό λογαριασμό.

iii. Μεταφορά χρημάτων μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων συνιστά και η ανάληψη χρηματικού ποσού από ατομικό ή κοινό τραπεζικό λογαριασμό του γονέα/δωρητή και η κατάθεση του ίδιου ποσού εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών σε λογαριασμό του τέκνου/δωρεοδόχου ή σε κοινό λογαριασμό του τέκνου/δωρεοδόχου με τον ίδιο τον γονέα/δωρητή ή τρίτο πρόσωπο, εφόσον η γονική παροχή ή δωρεά του χρηματικού ποσού (δηλαδή η ανάληψη και η κατάθεση του ίδιου χρηματικού ποσού) πραγματοποιήθηκε από την 1η.10.2021 μέχρι και την 9η.9.2022 (άρθρο 175 Ν.4972/2022). Η ανωτέρω προθεσμία των τριών (3) εργάσιμων ημερών αρχίζει από την επόμενη

εργάσιμη ημέρα από την ημέρα κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η ανάληψη του χρηματικού ποσού από ατομικό ή κοινό τραπεζικό λογαριασμό του γονέα/δωρητή. Στις περιπτώσεις γονικών παροχών/δωρεών, για τις οποίες υπολογίστηκε ο φόρος αυτοτελώς με συντελεστή 10% (χωρίς αφορολόγητο ποσό), πραγματοποιείται νέα εκκαθάριση του φόρου μετά από αίτηση του φορολογουμένου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63Β του ΚΦΔ με τη συνυποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων.

Προσοχή: Η ανάληψη χρηματικού ποσού από κοινό λογαριασμό από συνδικαιούχο αυτού, ο οποίος δεν έχει συνεισφέρει στον λογαριασμό και χρησιμοποιεί το χρηματικό ποσό για λογαριασμό του, θεωρείται δωρεά (σχετ. ΠΟΛ.124/1987 και γνωμ. 17/1987). Στην περίπτωση που για την ανάληψη χρηματικού ποσού από κοινό λογαριασμό που τηρείται μεταξύ προσώπων που υπάγονται στην Α’ κατηγορία υποβληθεί δήλωση φόρου γονικής παροχής/δωρεάς εφαρμόζεται η παρ. 1 του άρθρου πεντηκοστού έκτου του Ν.4839/2021.

iv. Η μεταφορά χρηματικού ποσού μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αφορά και λογαριασμούς που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, καθώς και γονική παροχή/δωρεά από ή/και προς κάτοικο ημεδαπής ή αλλοδαπής, εφόσον η γονική παροχή/δωρεά του χρηματικού ποσού αποτελεί αντικείμενο φορολογίας σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κώδικα. Στην περίπτωση που προσκομίζεται δικαιολογητικό από πιστωτικό ίδρυμα αλλοδαπής δεν απαιτείται επίσημη μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα, εκτός κι αν δεν προκύπτει σαφώς από το περιεχόμενό του η ταυτότητα των συναλλασσόμενων προσώπων και η μεταφορά του χρηματικού ποσού.

Ο Απόστολος Αλωνιάτης είναι Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός, Α. Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Σύμβουλος Διοίκηση της PROSVASIS AEBE, Συγγραφέας


ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
(Πρώτη ανάρτηση: 17/11/2022)

Ηλεκτρονική Δήλωση Φόρου δωρεάς/Γον. Παροχής κινητών και χρημάτων χωρίς συμβόλαιο

1. Ε Ποιο είδος δήλωσης φόρου δωρεάς/γονικής παροχής και Γον. Παροχής/Δωρεάς χρημάτων υποβάλλεται ηλεκτρονικά;

Α Ηλεκτρονικά υποβάλλονται οι αρχικές δηλώσεις δωρεάς/γονικής παροχής για κινητά περιουσιακά στοιχεία και οι δηλώσεις Δωρεάς/Γον.Παροχής χρημάτων εφόσον δεν συντάσσεται συμβόλαιο, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης myAADE, των συμβαλλομένων.

2. Ε Ποια είναι η αρμόδια ΔΟΥ για την υποβολή της δήλωσης φόρου Δωρεάς/Γον.Παροχής και Δωρεάς/Γον.Παροχής χρημάτων;

Α Αρμόδια είναι η ΔΟΥ φορολογίας εισοδήματος του φυσικού προσώπου δωρεοδόχου/τέκνου ή της έδρας του νομικού προσώπου, που έχει αντικείμενο φορολογίας δωρεών. Στην περίπτωση που ο δωρεοδόχος/τέκνο είναι κάτοικος εξωτερικού, αρμόδια είναι η ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Κατοίκων Ημεδαπής. Στην περίπτωση που πρόκειται για νομικό πρόσωπο αρμοδιότητας ΦΑΕ με έδρα στο εξωτερικό, αρμόδια ΔΟΥ είναι η ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Κατοίκων Ημεδαπής. Θα επιλέγεται από τον χρήστη, από λίστα της εφαρμογής, η ΔΟΥ της έδρας του Νομικού προσώπου.

3. Ε Ποιο είδος δήλωσης φόρου Δωρεάς/Γον.Παροχής και Δωρεάς/Γον.Παροχής χρημάτων δεν υποβάλλεται ηλεκτρονικά;

Α Εξακολουθούν να υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, είτε μέσω της εφαρμογής «Τα αιτήματά μου» σύμφωνα με την Α.1054/2022 (ΦΕΚ 2154/τΒ’/2020) απόφαση Διοικητή της ΑΑΔΕ, είτε σύμφωνα με την Α.1137/2020 (B’ 2423) απόφαση Διοικητή ενδεικτικά: οι τροποποιητικές δηλώσεις, οι δηλώσεις με αίτημα αναβολής φορολογίας, οι δηλώσεις με αντικείμενο κινητά κάθε είδους ή μετρητά, για τα οποία ο φορολογούμενος παρέχει ασφάλεια ή εγγυητική επιστολή τράπεζας, προκειμένου να βεβαιωθεί ο φόρος σε δόσεις, οι δηλώσεις φόρου δωρεάς ή γονικής παροχής χρημάτων οι οποίες απαλλάσσονται από τον αντίστοιχο φόρο και οι δηλώσεις δωρεάς χρημάτων στα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 25 του Κώδικα.

4. Ε Ποιοι και πόσοι είναι οι συμβαλλόμενοι σε κάθε δήλωση;

Α Συντάσσεται κατά κανόνα μία δήλωση ανά ζεύγος δωρητή/γονέα-δωρεοδόχου/τέκνου, ανεξαρτήτως του αριθμού και του είδους των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων (κινητών, μετρητών). Δωρητές και δωρεοδόχοι μπορεί να είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες μετά των νομ. εκπροσώπων τους.

5. Ε Ποια είναι η διαφορά της δήλωσης φόρου Δωρεάς/Γον.Παροχής κινητών από την δήλωση Δωρεάς/Γον.Παροχής χρημάτων;

Α Όταν επιλέγεται δήλωση φόρου Δωρεάς/Γον.Παροχής το αντικείμενο φορολογίας είναι κινητά περιουσιακά στοιχεία, χρηματικά ποσά μέσω ΙΒΑΝ στους δικαιούχους της Α’ κατηγορίας, ενώ όταν επιλέγεται δήλωση φόρου Δωρεάς/Γον. Παροχής χρημάτων το αντικείμενο φορολογίας είναι μόνο χρηματικά ποσά με αυτοτελή φορολόγηση 10%, 20%, 40%, ανάλογα με τον βαθμό συγγένειας.

6. Ε Πώς μπορεί να εισέλθει στην εφαρμογή ο κάθε δωρητής/γονέας ή δωρεοδόχος/τέκνο για να συμπληρώσει την δήλωση φόρου Δωρεάς/Γον.Παροχής και Δωρεάς/Γον.Παροχής χρημάτων;

Α Στην εφαρμογή myPROPERTY μπορεί να εισέλθει ο συμβαλλόμενος, εφόσον είναι πιστοποιημένος χρήστης χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης myAADE (user name & password), επιλέγοντας από το μενού «Αρχική Σελίδα – Εφαρμογές – Πολίτες – Δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων» του πληροφοριακού συστήματος της ΑΑΔΕ. Αφού εισέλθει στην εφαρμογή, επιλέγει την καρτέλα «Νέα Δήλωση» και στη συνέχεια επιλέγει το είδος δήλωσης που επιθυμεί να υποβάλει (Δήλωση Φόρου Γον. Παροχής, Δήλωση Φόρου Δωρεάς, Δήλωση Φόρου Γονικής Παροχής χρημάτων, Δήλωση Φόρου Δωρεάς χρημάτων). Στο είδος συναλλαγής εμφανίζεται αυτόματα «κινητών» ή «χρήματα» αντίστοιχα και δήλωση με συμβόλαιο «Όχι». Επιλέγεται η ιδιότητα αυτού που συμπληρώνει την δήλωση ανάλογα με το είδος της δήλωσης που έχει επιλεγεί. Σε δήλωση γον. παροχής ως παρέχων γονέας ή τέκνο ενώ σε δήλωση δωρεάς ως δωρητής ή δωρεοδόχος.

7. Ε Πώς μπορεί να εισέλθει στην εφαρμογή το νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο του δωρητή/δωρεοδόχου ΝΠ για να συμπληρώσει την δήλωση Φόρου Δωρεάς και Δωρεάς χρημάτων;

Α Στην εφαρμογή myPROPERTY μπορεί να εισέλθει το νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, του δωρητή/δωρεοδόχου ΝΠ, εφόσον είναι πιστοποιημένος χρήστης, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης myAADE (user name & password), επιλέγοντας από το μενού «Αρχική Σελίδα – Εφαρμογές – Πολίτες – Δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, Δωρεάς, Γονικής Παροχής και Κληρονομιάς» του πληροφοριακού συστήματος της ΑΑΔΕ. Αφού εισέλθει στην εφαρμογή, επιλέγει την καρτέλα «Νέα Δήλωση» και στη συνέχεια επιλέγει το είδος δήλωσης που θέλει να υποβάλει (Δήλωση Φόρου Δωρεάς, Δήλωση Φόρου Δωρεάς χρημάτων). Στο είδος συναλλαγής εμφανίζεται αυτόματα «κινητών» ή «χρήματα» αντίστοιχα και δήλωση με συμβόλαιο «Όχι». Επιλέγεται η ιδιότητα αυτού που συμπληρώνει την δήλωση, δηλαδή Νόμιμος εκπρόσωπος Δωρητή-Νομικού Προσώπου ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Δωρεοδόχου-Νομικού Προσώπου, που είναι εξουσιοδοτημένος.

8. Ε Τα στοιχεία των συμβαλλόμενων (Δωρητή/Γονέα, Δωρεοδόχου/Τέκνου ή του Νομ. εκπροσώπου ΝΠ) διαπιστώνεται ότι δεν ταυτίζονται με τα ορθά στοιχεία. Ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν;

Α Θα πρέπει να διορθωθούν τα στοιχεία στην αρμόδια ΔΟΥ.

9. Ε Πώς αποθηκεύεται προσωρινά μια δήλωση;

Α Ο χρήστης μπορεί, από την αρχή που θα δημιουργήσει μία δήλωση, να την αποθηκεύει προσωρινά σε οποιοδήποτε στάδιο πριν την υποβολή αυτής, για αποδοχή από τον άλλο συμβαλλόμενο ή τον Νόμιμο Εκπρόσωπο, επιλέγοντας από το μενού την «Προσωρινή Αποθήκευση» ή «Προσωρινή Αποθήκευση και Έλεγχος Δήλωσης».

10. Ε Τι σημαίνει «Προσωρινή Αποθήκευση και Έλεγχος Δήλωσης»;

Α Ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύει προσωρινά ό,τι έχει καταχωρήσει μέχρι εκείνη τη στιγμή, με έλεγχο ορθότητας στις ενότητες της δήλωσης. Σε περίπτωση που έχει παραλείψει να συμπληρώσει κάποια υποχρεωτικά πεδία, μετά την επιλογή «Προσωρινή Αποθήκευση και Έλεγχος Δήλωσης», θα εμφανιστούν στην οθόνη τα ανάλογα προειδοποιητικά μηνύματα (π.χ. περιγραφή κινητού κ.λπ.).

11. Ε Πώς υποβάλει δήλωση Δωρεάς ένα Νομικό Πρόσωπο;

Α Όταν σε δηλώσεις Δωρεών ή Χρηματικών Δωρεών, ο δωρητής ή/και ο δωρεοδόχος είναι Νομικό Πρόσωπο, τότε απαραίτητη προϋπόθεση για να υποβληθεί η δήλωση είναι το Νομικό Πρόσωπο να εξουσιοδοτήσει κάποιο φυσικό πρόσωπο, το οποίο είτε θα συμπληρώσει την δήλωση (αν είναι ο 1ος συμβαλλόμενος) είτε θα την αποδεχτεί/υποβάλλει (αν είναι ο 2ος συμβαλλόμενος).

12. Ε Πώς αναζητείται μία ηλεκτρονική δήλωση από τον χρήστη συμβαλλόμενο που έχει συμπληρώσει/υποβάλει τη δήλωση;

Α Εμφανίζονται μόνο οι δηλώσεις που έχουν καταχωρηθεί ή υποβληθεί οριστικά μέσω αυτής της εφαρμογής. Όταν η δήλωση είναι:
• Προσωρινά αποθηκευμένη δήλωση, αναζητείται επιλέγοντας το εικονίδιο «Αναζήτηση Δήλωσης», επιλέγοντας από τον πίνακα τη σχετική δήλωση ή καταχωρώντας τον Αριθμό Καταχώρησης της δήλωσης στο πεδίο «Αναζήτηση».
• Οριστικοποιημένη δήλωση (έχει γίνει υποβολή από τον ίδιο), αναζητείται στην καρτέλα «Υποβληθείσες» επιλέγοντας από τον πίνακα την σχετική δήλωση ή καταχωρώντας τον Αριθμό Καταχώρησης στο πεδίο «Αναζήτηση». Επίσης, αναζητείται επιλέγοντας το εικονίδιο «Αναζήτηση Δήλωσης», επιλέγοντας από τον πίνακα τη σχετική δήλωση ή καταχωρώντας τον Αριθμό Καταχώρησης στο πεδίο «Αναζήτηση» ή τον σχετιζόμενο ΑΦΜ στο πεδίο ΑΦΜ.
• Υποβληθείσα δήλωση (έχει γίνει αποδοχή/υποβολή και από τους δύο συμβαλλόμενους) αναζητείται στην καρτέλα «Υποβληθείσες» επιλέγοντας από τον πίνακα την σχετική δήλωση ή καταχωρώντας τον Αριθμό Καταχώρησης στο πεδίο «Αναζήτηση». Επίσης αναζητείται επιλέγοντας το εικονίδιο «Αναζήτηση Δήλωσης», επιλέγοντας από τον πίνακα την σχετική δήλωση, ή καταχωρώντας τον Αριθμό Καταχώρησης στο πεδίο «Αναζήτηση» ή τον σχετιζόμενο ΑΦΜ στο πεδίο ΑΦΜ ή τον Αριθμό Δήλωσης.

13. Ε Πώς αναζητείται μία ηλεκτρονική δήλωση από τον δεύτερο συμβαλλόμενο που πρέπει να υποβάλει/αποδεχθεί ή έχει αποδεχθεί/υποβάλει (οριστικοποιήσει) την δήλωση;

Α Εμφανίζονται μόνο οι δηλώσεις που έχουν καταχωρηθεί ή υποβληθεί οριστικά μέσω αυτής της εφαρμογής. Όταν η δήλωση είναι:
• Οριστικοποιημένη δήλωση (έχει γίνει υποβολή από τον πρώτο συμβαλλόμενο), στην καρτέλα «Προς υποβολή» επιλέγοντας από τον πίνακα την σχετική δήλωση ή καταχωρώντας τον Αριθμό Καταχώρησης στο πεδίο «Αναζήτηση». Επίσης, αναζητείται επιλέγοντας το εικονίδιο «Αναζήτηση Δήλωσης», και επιλέγοντας στη συνέχεια από τον πίνακα την σχετική δήλωση ή καταχωρώντας τον Αριθμό Καταχώρησης στο πεδίο
«Αναζήτηση» ή τον σχετιζόμενο ΑΦΜ στο πεδίο ΑΦΜ.
• Υποβληθείσα δήλωση (έχει γίνει αποδοχή/υποβολή και από τους δύο συμβαλλόμενους), στην καρτέλα «Υποβληθείσες» επιλέγοντας από τον πίνακα την σχετική δήλωση ή καταχωρώντας τον Αριθμό Καταχώρησης στο πεδίο «Αναζήτηση». Επίσης, αναζητείται επιλέγοντας το εικονίδιο «Αναζήτηση Δήλωσης» επιλέγοντας από τον πίνακα την σχετική δήλωση ή καταχωρώντας τον Αριθμό Καταχώρησης στο πεδίο «Αναζήτηση» ή τον σχετιζόμενο ΑΦΜ στο πεδίο ΑΦΜ ή τον Αριθμό Δήλωσης. Εναλλακτικά, η δήλωση αναζητείται επιλέγοντάς την από τον φάκελο μηνυμάτων, στην πάνω δεξιά γωνία της αρχικής οθόνης.

14. Ε Πώς αναζητείται μία ηλεκτρονική δήλωση από τον χρήστη συμβαλλόμενο που έχει συμπληρώσει/υποβάλει την δήλωση για λογαριασμό ΝΠ που είναι εξουσιοδοτημένος;

Α Εμφανίζονται μόνο οι δηλώσεις που έχουν καταχωρηθεί ή υποβληθεί οριστικά μέσω αυτής της εφαρμογής. Όταν η δήλωση είναι:
• Προσωρινά αποθηκευμένη δήλωση, αναζητείται επιλέγοντας το εικονίδιο «Αναζήτηση Δήλωσης», επιλέγοντας από τον πίνακα την σχετική δήλωση ή καταχωρώντας τον Αριθμό Καταχώρησης στο πεδίο «Αναζήτηση» .
• Οριστικοποιημένη δήλωση (έχει γίνει υποβολή από τον ίδιο), στην καρτέλα «Υποβληθείσες» επιλέγοντας από τον πίνακα την σχετική δήλωση ή καταχωρώντας τον Αριθμό Καταχώρησης στο πεδίο «Αναζήτηση». Επίσης, αναζητείται επιλέγοντας το εικονίδιο «Αναζήτηση Δήλωσης» επιλέγοντας από τον πίνακα τη σχετική δήλωση ή καταχωρώντας τον Αριθμό Καταχώρησης στο πεδίο «Αναζήτηση» ή τον σχετιζόμενο ΑΦΜ στο πεδίο ΑΦΜ.
• Υποβληθείσα δήλωση (έχει γίνει αποδοχή/υποβολή και από τους δυο συμβαλλόμενους), στην καρτέλα «Υποβληθείσες» επιλέγοντας από τον πίνακα την σχετική δήλωση ή καταχωρώντας τον Αριθμό Καταχώρησης στο πεδίο «Αναζήτηση». Επίσης, αναζητείται επιλέγοντας το εικονίδιο «Αναζήτηση Δήλωσης» επιλέγοντας από τον πίνακα την σχετική δήλωση ή καταχωρώντας τον Αριθμό Καταχώρησης στο πεδίο «Αναζήτηση» ή τον σχετιζόμενο ΑΦΜ στο πεδίο ΑΦΜ ή τον Αριθμό Δήλωσης.

15. Ε Πώς αναζητείται μία ηλεκτρονική δήλωση από τον δεύτερο συμβαλλόμενο που πρέπει να υποβάλει/αποδεχθεί ή έχει αποδεχθεί/υποβάλει (οριστικοποιήσει) την δήλωση για λογαριασμό ΝΠ που είναι εξουσιοδοτημένος;

Α Εμφανίζονται μόνο οι δηλώσεις που έχουν καταχωρηθεί ή υποβληθεί οριστικά μέσω αυτής της εφαρμογής. Όταν η δήλωση είναι:
• Οριστικοποιημένη δήλωση (έχει γίνει υποβολή από τον πρώτο συμβαλλόμενο), στην καρτέλα «Προς υποβολή», επιλέγοντας από τον πίνακα την σχετική δήλωση ή καταχωρώντας τον Αριθμό Καταχώρησης στο πεδίο «Αναζήτηση». Επίσης, αναζητείται επιλέγοντας το εικονίδιο «Αναζήτηση Δήλωσης», επιλέγοντας από τον πίνακα την σχετική δήλωση ή καταχωρώντας τον Αριθμό Καταχώρησης στο πεδίο «Αναζήτηση» ή τον σχετιζόμενο ΑΦΜ στο πεδίο ΑΦΜ που είναι εξουσιοδοτημένος.
• Υποβληθείσα δήλωση (έχει γίνει αποδοχή/υποβολή και από τους δυο συμβαλλόμενους), στην καρτέλα «Υποβληθείσες» επιλέγοντας από τον πίνακα την σχετική δήλωση ή καταχωρώντας τον Αριθμό Καταχώρησης στο πεδίο «Αναζήτηση». Επίσης, αναζητείται επιλέγοντας το εικονίδιο «Αναζήτηση Δήλωσης» επιλέγοντας από τον πίνακα την σχετική δήλωση ή καταχωρώντας τον Αριθμό Καταχώρησης στο πεδίο «Αναζήτηση» ή τον σχετιζόμενο ΑΦΜ στο πεδίο ΑΦΜ ή τον Αριθμό Δήλωσης που είναι εξουσιοδοτημένος. Εναλλακτικά, η δήλωση αναζητείται επιλέγοντάς την από τον φάκελο μηνυμάτων, στην πάνω δεξιά γωνία της αρχικής οθόνης.

16. Ε Πώς εμφανίζεται στην εφαρμογή δήλωση που έχει απορριφθεί/δεν έχει γίνει υποβολή;

Α Η δήλωση δεν διαγράφεται και παραμένει στις οριστικοποιημένες δηλώσεις. Αναζητείται από την καρτέλα των υποβληθεισών δηλώσεων.

17. Ε Τι καταχωρείται στην ενότητα «Στοιχεία κινητού/ών»;

Α Στην ενότητα «Στοιχεία κινητού/ών», καταχωρούνται χρηματικά ποσά, έργα τέχνης, αυτοκίνητο, ΠΟΛ 1055/2003 «Προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας ολόκληρης επιχείρησης, μερίδων ή μεριδίων και μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο μετοχών που μεταβιβάζονται αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής» κ.λπ., καθώς και γεωτρήσεις και λοιπές κατασκευές επί ακινήτων (πέργκολες, υπόστεγα κ.λπ.), η αξία των οποίων δεν υπολογίζεται με φύλλα υπολογισμού αντικειμενικής αξίας.

18. Ε Τι συμπληρώνεται στο πεδίο «Περιγραφή κινητού»;

Α Συμπληρώνεται σύντομη περιγραφή του κινητού που προσδιορίζει το είδος του. Η δήλωση δεν θα προχωράει χωρίς τη συμπλήρωση του πεδίου, καθώς τα πιο πάνω θα αποτελούν την περιγραφή που θα εμφανίζεται/εκτυπώνεται σε αυτήν.

19. Ε Ποιες δηλώσεις συμπληρώνονται στον πίνακα «Προγενέστερες Γονικές Παροχές / Δωρεές (μη ηλεκτρονικές)» και ποια ΔΟΥ πρέπει να καταχωρηθεί στο σχετικό πεδίο;

Α Καταχωρούνται όλες οι Δωρεές/Γονικές Παροχές που έχουν υποβληθεί χειρόγραφα στην αρμόδια εκάστοτε ΔΟΥ μέχρι και την έναρξη της τρέχουσας εφαρμογής. Όταν η σχέση Δωρητή/Δωρεοδόχου ανήκει στην κατηγορία Β’ ή Γ’ δηλώνονται όλες οι χειρόγραφες προγενέστερες δωρεές μεταξύ των ιδίων συμβαλλομένων από 1/1/2004. Όταν η σχέση Δωρητή/Δωρεοδόχου ανήκει στην κατηγορία Α’ δηλώνονται όλες οι χειρόγραφες προγενέστερες δωρεές μεταξύ των ιδίων συμβαλλομένων από 1/10/2021. Στο πεδίο «ΔΟΥ» καταχωρείται η ΔΟΥ που αναγράφεται στο σχετικό συμβόλαιο ή στην οποία υποβλήθηκε η σχετική δήλωση, στην περίπτωση που δεν έχει συνταχθεί συμβόλαιο.
Προσοχή! Δεν συμπληρώνονται προγενέστερες δωρεές μεταξύ των ιδίων συμβαλλομένων όταν επιλέγεται δήλωση δωρεάς/γον.παροχής χρημάτων.

20. Ε Ποιες δηλώσεις συμπληρώνονται στον πίνακα «Προγενέστερες Γονικές Παροχές / Δωρεές από myPROPERTY»;

Α Προσυμπληρώνονται αυτόματα όλες οι υποβληθείσες δηλώσεις μέσω myPROPERTY μεταξύ των ιδίων συμβαλλομένων από την έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων.

21. Ε Πού και πώς υποβάλλονται οι τροποποιητικές δηλώσεις Φόρου Δωρεάς – Γονικής Παροχής;

Α Αρχικά θα υποβάλλονται χειρόγραφα στην αρμόδια ΔΟΥ στην οποία υποβλήθηκε η αρχική δήλωση Φόρου Δωρεάς – Γονικής Παροχής. Σε επόμενες εκδόσεις της εφαρμογής προβλέπεται η υλοποίηση αντίστοιχης εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής τροποποιητικής δήλωσης φόρου Δωρεάς – Γονικής Παροχής.

22. Ε Πόσα κινητά μπορούν να περιληφθούν σε μία δήλωση στην εφαρμογή;

Α Στην εφαρμογή μπορούν να καταχωρηθούν πολλά κινητά περιουσιακά στοιχεία, στην ίδια δήλωση, με την προϋπόθεση ότι όλα έχουν την ίδια ημερομηνία παράδοσης. Διαφορετικά θα υποβάλλονται περισσότερες δηλώσεις. Στην περίπτωση των χρηματικών συναλλαγών που πραγματοποιούνται την ίδια ημερομηνία, οι σχετικές κινήσεις/συναλλαγές καταχωρούνται στη δήλωση μεμονωμένα ανά κίνηση και όχι συγκεντρωτικά.

23. Ε Τι καταχωρείται στην ενότητα «Στοιχεία Βαρών»;

Α Καταχωρείται βάρος σύμφωνα με την περ. γ του άρθρου 22 του Ν.2961/2001 και η αναλυτική περιγραφή του. Στο πεδίο «Αξία» συμπληρώνεται η αξία του βάρους. Τα αιτούμενα/απαραίτητα δικαιολογητικά επισυνάπτονται υποχρεωτικά (σε μορφή αρχείου.pdf ή zipped) ηλεκτρονικά στην εφαρμογή.

24. Ε Σε πόσες μέρες από την υποβολή της δήλωσης πρέπει να γίνει αποδοχή/υποβολή της δήλωσης από τον άλλο συμβαλλόμενο;

Α Δεν υπάρχει προθεσμία, αλλά η αποδοχή/υποβολή πρέπει να γίνει εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2961/2001. Αν η αποδοχή γίνει πέραν των προθεσμιών που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, επιβάλλεται πρόστιμο του Άρθρου 544174/2013.

25. Ε Διορθώνεται η δήλωση από τους συμβαλλόμενους ΔΩΡΗΤΗ/ΔΩΡΕΟΔΟΧΟ ή ΝΟΜ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΝΠ;

Α ΟΧΙ. Εάν απορριφθεί/δεν υποβληθεί η δήλωση, αυτή παραμένει στις «Οριστικοποιημένες». Μπορεί να τη διορθώσει με ανάκτηση και επιλογή «Προσωρινή Αποθήκευση» μόνο ο συμβαλλόμενος που έχει συμπληρώσει την δήλωση. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί ξανά για αποδοχή/υποβολή προς τον άλλο συμβαλλόμενο. Αν έχει γίνει αποδοχή/υποβολή, διορθώνεται μόνο με υποβολή τροποποιητικής δήλωσης της αρχικής υποβληθείσας στη ΔΟΥ.

26. Ε Όταν η δήλωση συμπληρώνεται/υποβάλλεται από νόμιμο εκπρόσωπο του δωρητή ή δωρεοδόχου ΝΠ, ποιος λαμβάνει μήνυμα για την αποδοχή της δήλωσης;

Α Μήνυμα θα λάβει ο νόμιμος εκπρόσωπος του ΝΠ.

27. Ε Πώς γνωρίζει ο δωρεοδόχος/τέκνο ότι πρέπει να καταβάλει φόρο δωρεάς/γον.παροχής;

Α Ο δωρεοδόχος/τέκνο θα λάβει μήνυμα στην προσωποποιημένη πληροφόρηση, για την υποβληθείσα δήλωση φόρου Δωρεάς/Γον.παροχής, το ποσό και την ημερομηνία λήξης πληρωμής του φόρου Δωρεάς – Γονικής παροχής.

28. Ε Σε πόσες δόσεις καταβάλλεται ο φόρος δωρεάς – γονικής παροχής κινητών/χρημάτων;

Α Ο φόρος δωρεάς – γονικής παροχής μετά από υποβολή δήλωσης:
• Εάν διασφαλίζεται η είσπραξη, καταβάλλεται σε έως 12 ίσες διμηνιαίες δόσεις (ή έως 24 εφόσον πρόκειται για ανήλικο υπόχρεο), που η κάθε μία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 500 ευρώ (πλην της τελευταίας), από τις οποίες η μεν πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου από τη βεβαίωση/έκδοση της πράξης μήνα και οι επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των διμήνων που ακολουθούν. Εάν ο υπόχρεος καταβάλει το σύνολο του φόρου μέσα στην προθεσμία καταβολής της πρώτης διμηνιαίας δόσης, έχει δικαίωμα έκπτωσης κατά ποσοστό 5%. Εάν ο φόρος που θα προκύψει είναι μικρότερος των 500 ευρώ το ποσό καταβάλλεται εφάπαξ και χωρίς έκπτωση.
• Εάν η καταβολή του φόρου δεν διασφαλίζεται, ο φόρος βεβαιώνεται σε μία δόση και καταβάλλεται εντός τριών (3) ημερών από τη βεβαίωση, η δε καταβολή του βεβαιώνεται με την έκδοση αποδεικτικού καταβολής.

29. Ε Πώς και πού εξοφλείται ο φόρος δωρεάς – γονικής παροχής;

Α Μετά την έγκριση/υποβολή της δήλωσης, εκδίδεται από την εφαρμογή η Πράξη Προσδιορισμού του φόρου, όπου προβλέπεται, και η Ταυτότητα Οφειλής, ενώ εμφανίζονται και οι σχετικές τυχόν δόσεις που έχουν υπολογιστεί. Η πληρωμή του φόρου δωρεάς – γονικής παροχής γίνεται μέσω Τραπέζης με τους αποδεκτούς τρόπους πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση (web banking, χρεωστικές κάρτες ή από την προσωποποιημένη πληροφόρηση στην εφαρμογή myAADE με χρεωστική κάρτα ή prepaid card και όχι με χρήση πιστωτικής κάρτας, καθώς και μέσω IRIS, στη σελίδα «Οφειλές εκτός ρύθμισης και πληρωμή»).

30. Ε Τι επιβαρύνσεις υπάρχουν σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου;

Α Αν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί εντός της προβλεπόμενης νόμιμης προθεσμίας καταβολής, ο φορολογούμενος υποχρεούται να καταβάλει τον ανάλογο τόκο εκπρόθεσμης καταβολής επί του εν λόγω ποσού φόρου για τη χρονική περίοδο από την επόμενη ημέρα της λήξης της νόμιμης προθεσμίας υποβολής της δήλωσης.

31. Ε Όταν η δήλωση υποβάλλεται από νόμιμο εκπρόσωπο του δωρεοδόχου ΝΠ, ποιός λαμβάνει μήνυμα για την καταβολή του φόρου δωρεάς – γονικής παροχής;

Α Θα λάβουν μήνυμα στην προσωποποιημένη πληροφόρηση τόσο ο δωρεοδόχος όσο και ο νόμιμος εκπρόσωπος.

32. Ε Ο νόμιμος εκπρόσωπος του δωρεοδόχου ΝΠ πώς θα εκτυπώσει την Ταυτότητα Οφειλής Ε (Τ.Ο.);

Α Μπορεί να εισέλθει στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης (user name & password) επιλέγοντας από το μενού της ΑΑΔΕ Υπηρεσίες προς Πολίτες → «Δηλώσεις Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, Δωρεάς, Γονικής Παροχής και Κληρονομιάς». Αφού ανακτήσει την συγκεκριμένη δήλωση μπορεί να εκτυπώσει την Ειδοποίηση πληρωμής φόρου (Ταυτότητα Οφειλής) δωρεάς – γονικής παροχής, επιλέγοντας την αντίστοιχη επιλογή από το ΜΕΝΟΥ.

33. Ε Όταν η δήλωση υποβάλλεται από νόμιμο εκπρόσωπο του δωρεοδόχου ΝΠ, σε ποιο όνομα εκδίδεται η Ταυτότητα Οφειλής φόρου δωρεάς;

Α Ο φόρος δωρεάς βαρύνει τον δωρεοδόχο και ως εκ τούτου στο όνομα αυτού εκδίδεται η Ταυτότητα Οφειλής.

34. Ε Ποιο Νομικό Πρόσωπο υποβάλλει δήλωση μέσω της εφαρμογής myPROPERTY;

Α Δήλωση υποβάλλουν όλα τα Νομικά Πρόσωπα κερδοσκοπικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

35. Ε Πώς/πού υπογράφει ο δωρητής/γονέας-δωρεοδόχος/τέκνο ή νομ. εκπρόσωπος ΝΠ την ηλεκτρονική δήλωση δωρεάς/γον. παροχής;

Α Όταν ο συμβαλλόμενος εισέλθει στην εφαρμογή myPROPERTY με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης myAADE (user name & password) και επιλέξει υποβολή και καταχώριση της δήλωσης, αυτό σημαίνει ότι έχει γίνει έγκριση/υποβολή της δήλωσης από τον ίδιο.

36. Ε Γιατί δεν εμφανίζεται η δήλωση στον άλλο συμβαλλόμενο ή νομ. εκπρόσωπο ΝΠ για να «υποβάλει» / «μην υποβάλει»;

Α Όταν η δήλωση δεν εμφανίζεται σημαίνει ότι είναι «Προσωρινά Αποθηκευμένη» από τον χρήστη που συμπλήρωσε τη δήλωση και δεν έχει γίνει οριστική υποβολή της δήλωσης από αυτόν.

37. Ε Γιατί δεν βλέπει τη δήλωση το ΝΠ ως δωρητής/δωρεοδόχος για να «υποβάλει» / «μην υποβάλει»;

Α Το ΝΠ ΔΕΝ μπορεί να «υποβάλει» / «μην υποβάλει».
Η δήλωση διαχειρίζεται από τον εκπρόσωπο του ΝΠ που έχει καταχωρηθεί στην εφαρμογή ως εξουσιοδοτημένος.

38. Ε Όταν οι συμβαλλόμενοι επιλέγουν από το φάκελο των μηνυμάτων (Δείτε όλα τα μηνύματα) για αποδοχή/υποβολή ή απόρριψη/μη υποβολή της δήλωσης, εμφανίζεται πίνακας με πολλές γραμμές. Ποια γραμμή του πίνακα για την ίδια δήλωση μπορούν να αποδεχτούν ή να απορρίψουν;

Α Στον πίνακα εμφανίζονται οι δηλώσεις που τους αφορούν και μπορούν να επιλέξουν την δήλωση που τους ενδιαφέρει. Όταν η ίδια δήλωση εμφανίζεται σε περισσότερες γραμμές, οι γραμμές παραπέμπουν σε μεταβολές της δήλωσης. Σε οποιαδήποτε γραμμή του πίνακα γίνει αποδοχή ή απόρριψη, η εικόνα της δήλωσης που θα δουν τελικά οι συμβαλλόμενοι, είναι η τελευταία διαμορφωθείσα.

39. Ε Ποιος «ανεβάζει» στην εφαρμογή τα δικαιολογητικά έγραφα;

Α Στην εφαρμογή «ανεβάζει» έγγραφα αυτός που συμπληρώνει τη δήλωση (δωρητής/δωρεοδόχος-παρέχων γονέας/τέκνο ή νόμιμος εκπρόσωπος Νομικού Προσώπου).

40. Ε Πώς αυτός που συμπληρώνει την δήλωση θα ανεβάσει στην εφαρμογή τα έγγραφα- δικαιολογητικά στην εφαρμογή;

Α Επιλέγοντας από το μενού «Διαχείριση Αρχείων (Έγγραφα)», μπορεί να επισυνάψει στην εφαρμογή τα έγγραφα που επιθυμεί αφού προηγουμένως αναγράψει μία περιγραφή-τίτλο στο αντίστοιχο πεδίο. Μενού Δήλωσης → Έγγραφα → upload.
Εναλλακτικά, επισύναψη εγγράφων μπορεί να γίνει και στην ενότητα «Έγγραφα» που βρίσκεται μετά τον Πίνακα Υπολογισμού Φόρου.

41. Ε Ποια δικαιολογητικά-έγγραφα επισυνάπτονται στην εφαρμογή;

Α Όλα τα κατά περίπτωση απαιτούμενα-προβλεπόμενα, δικαιολογητικά.

42. Ε Ποιες δυνατότητες παρέχονται στο χρήστη Φυσικό πρόσωπο (ΦΠ)-Δωρητή / Γονέα μέσω της εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος;

Α Μετά την συμπλήρωση της δήλωσης από τον ίδιο, ο Δωρητής / Γονέας έχει τη δυνατότητα:
1) Να ελέγξει την ορθότητα της δήλωσης φόρου δωρεάς – γονικής παροχής.
2) Να υποβάλει τη δήλωση φόρου δωρεάς – γονικής παροχής προς τον άλλο συμβαλλόμενο (δωρεοδόχο/τέκνο) για αποδοχή/υποβολή.
3) Να εκτυπώσει τη δήλωση φόρου δωρεάς – γονικής παροχής, αφού γίνει και η αποδοχή/υποβολή από τον άλλο συμβαλλόμενο.

43. Ε Ποιες δυνατότητες παρέχονται στο χρήστη Φυσικό πρόσωπο (ΦΠ)-Δωρεοδόχο / Τέκνο μέσω της εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος;

Α Μετά την συμπλήρωση της δήλωσης από τον ίδιο, ο Δωρεοδόχος / Τέκνο έχει τη δυνατότητα:
1) Να ελέγξει την ορθότητα της δήλωσης φόρου δωρεάς – γονικής παροχής.
2) Να υποβάλει την δήλωση φόρου δωρεάς – γονικής παροχής προς τον άλλο συμβαλλόμενο (δωρητή/γονέα) για αποδοχή/υποβολή.
3) Να εκτυπώσει τη δήλωση φόρου δωρεάς – γονικής παροχής μετά την υποβολή της από τους δυο συμβαλλόμενους.
4) Να εκτυπώσει την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου δωρεάς – γονικής παροχής.
5) Να εκτυπώσει την Ειδοποίηση πληρωμής φόρου (Ταυτότητα Οφειλής) δωρεάς – γονικής παροχής.
6) Να εκτυπώσει το αποδεικτικό καταβολής φόρου δωρεάς – γονικής παροχής (εφόσον εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις).

44. Ε Ποιες δυνατότητες παρέχονται στον χρήστη Νόμιμο Εκπρόσωπο ΝΠ του δωρητή μέσω της εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος;

Α Μετά την συμπλήρωση της δήλωσης από τον ίδιο, ο Νόμιμος Εκπρόσωπος ΝΠ του δωρητή έχει τη δυνατότητα:
1) Να ελέγξει την ορθότητα της δήλωσης φόρου δωρεάς.
2) Να υποβάλει την δήλωση φόρου δωρεάς προς τον άλλο συμβαλλόμενο (δωρεοδόχο) για αποδοχή/υποβολή.
3) Να εκτυπώσει τη δήλωση φόρου δωρεάς, μετά την υποβολή της από τους δυο συμβαλλόμενους.

45. Ε Ποιες δυνατότητες παρέχονται στον χρήστη Νόμιμο εκπρόσωπο ΝΠ του δωρεοδόχου μέσω της εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος;

Α Μετά την συμπλήρωση της δήλωσης από τον ίδιο, ο Νόμιμος Εκπρόσωπος ΝΠ του δωρεοδόχου έχει τη δυνατότητα:
1) Να ελέγξει την ορθότητα της δήλωσης φόρου δωρεάς.
2) Να υποβάλει τη δήλωση φόρου δωρεάς προς τον άλλο συμβαλλόμενο (δωρητή) για αποδοχή/υποβολή.
3) Να εκτυπώσει τη δήλωση φόρου δωρεάς μετά την υποβολή της από τους δυο συμβαλλόμενους.
4) Να εκτυπώσει την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου δωρεάς.
5) Να εκτυπώσει την Ειδοποίηση πληρωμής φόρου (ταυτότητα οφειλής) φόρου δωρεάς.
6) Να εκτυπώσει το αποδεικτικό καταβολής φόρου δωρεάς (εφόσον εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις).

46. Ε Υποβάλλεται δήλωση φόρου Δωρεάς / Γον. Παροχής & Δωρεάς / Γον. Παροχής χρημάτων όταν συμβαλλόμενος είναι ο ίδιος ο συμβολαιογράφος;

Α Στην εφαρμογή μπορεί o χρήστης-συμβολαιογράφος να υποβάλλει δήλωση ως συμβαλλόμενος. Κατά τη δημιουργία νέα δήλωσης στο πεδίο «Δήλωση με συμβόλαιο» πρέπει να επιλέξει «Όχι».

47. Ε Σε ποιο στάδιο εκτυπώνεται η δήλωση φόρου Δωρεάς / Γον. Παροχής και Δωρεάς Γον. Παροχής χρημάτων;

Α Η δήλωση φόρου Δωρεάς / Γον. Παροχής και Δωρεάς / Γον. Παροχής χρημάτων εκτυπώνεται σε κάθε στάδιο.

48. Ε Τι επιλογές υπάρχουν για διόρθωση μίας δήλωσης;

Α – Όταν η δήλωση είναι σε κατάσταση προσωρινής Αποθήκευσης:
Μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε διόρθωση, π.χ. για αλλαγή της περιγραφής του κινητού.
– Όταν η δήλωση είναι οριστικοποιημένη (από τον 1ο συμβαλλόμενο):
Θα πρέπει, πριν ο δεύτερος συμβαλλόμενος υποβάλλει τη δήλωση, ο αρχικός χρήστης να επιλέξει «Προσωρινή Αποθήκευση» προκειμένου να μπορεί να τη διαχειριστεί εκ νέου. Υποβάλλεται εκ νέου η δήλωση προς τον άλλο συμβαλλόμενο για υποβολή ή μη υποβολή. -Όταν η δήλωση είναι υποβληθείσα (και από τους δύο συμβαλλόμενους): Θα πρέπει να υποβληθεί νέα χειρόγραφη τροποποιητική δήλωση στη ΔΟΥ.

49. Ε Πώς υποβάλλεται δήλωση φόρου Δωρεάς / Γον. Παροχής & Δωρεάς / Γον.Παροχής χρημάτων όταν δεν διασφαλίζεται η πληρωμή του φόρου και ο δωρεοδόχος επιθυμεί να πληρώσει σε δόσεις;

Α Για τις δηλώσεις που υποβάλλονται με αντικείμενο κινητά κάθε είδους ή μετρητά, για τα οποία δεν διασφαλίζεται η πληρωμή του φόρου από την περιουσία του υπόχρεου δωρεοδόχου/τέκνου (με την προϋπόθεση ότι ο δωρεοδόχος δεν επιθυμεί την υποβολή της δήλωσης ηλεκτρονικά και τη βεβαίωση του φόρου με εφάπαξ καταβολή), ο δωρεοδόχος μπορεί να παράσχει στη ΔΟΥ, ασφάλεια ή εγγυητική επιστολή τράπεζας, προκειμένου να βεβαιωθεί ο φόρος σε δόσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η δήλωση υποβάλλεται σε έντυπη μορφή σύμφωνα με την Α.1137/2020 (Β’2423) απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ, καθώς και μέσω της εφαρμογής «Τα αιτήματά μου», σύμφωνα με την Α.1054/2022 (Β’2154) απόφαση Διοικητή.

50. Ε Μετά από υποβολή δήλωσης από το myPROPERTY, υποβάλλεται δήλωση φόρου Δωρεάς / Γον. Παροχής χειρόγραφα στη ΔΟΥ. Πού θα υποβληθεί η επόμενη ή οι επόμενες δηλώσεις φόρου Δωρεάς / Γονικής Παροχής;

Α Εφόσον, για το ίδιο ζευγάρι Δωρητή/Γονέα-Δωρεοδόχου/Τέκνου, έχει υποβληθεί δήλωση ηλεκτρονικά στην εφαρμογή myPROPERTY και έχει υποβληθεί μεταγενέστερα χειρόγραφη (τροποποιητική) δήλωση Δωρεάς/Γον. Παροχής στη ΔΟΥ, δεν μπορεί υποβληθεί επόμενη δήλωση Δωρεάς/Γον. Παροχής μέσω της εφαρμογής. Μετά τη δήλωση που υποβλήθηκε χειρόγραφα στην αρμόδια ΔΟΥ, όλες οι επόμενες δηλώσεις Δωρεάς/Γον. Παροχής πρέπει να υποβληθούν επίσης χειρόγραφα, στη ΔΟΥ.
Στις περιπτώσεις δήλωσης φόρου Δωρεάς/Γον. Παροχής χρημάτων με αυτοτελή φορολόγηση 10%, 20%, 40%, αν έχει υποβληθεί δήλωση ηλεκτρονικά στην εφαρμογή myPROPERTY και έχει υποβληθεί μεταγενέστερα χειρόγραφη (τροποποιητική) δήλωση Δωρεάς/Γον. Παροχής στη ΔΟΥ, μπορεί υποβληθεί επόμενη δήλωση Δωρεάς/Γον. Παροχής μέσω της εφαρμογής επειδή δεν υπάρχει συνυπολογισμός με προγενέστερες Δωρεές/Γονικές.

Taxheaven.gr