ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ

Ειδικό καθεστώς φορολογίσης του περιθωρίου κέρδους  –  Παράδοση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από μεταπωλητές μεταχειρισμένων

Α.Σύμφωνα με το άρθρο 46 Κώδικα ΦΠΑ:

“Μεταχειρισμένα αγαθά”, είναι τα κινητά ενσώματα αγαθά τα οποία δύνανται να επαναχρησιμοποιηθούν στην κατάσταση που βρίσκονται ή μετά από επισκευή και συντήρηση, εκτός των αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας και εκτός των ευγενών μετάλλων ή πολύτιμων λίθων» .Δεν θεωρούνται μεταχειρισμένα τα καινούργια αγαθά δηλαδή τα αγαθά τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί (π.χ. καινούργιο αυτοκίνητο το οποίο δεν έχει διανύσει 6 χιλιάδες χιλιόμετρα ούτε έχουν παρέλθει 6 μήνες από την πρώτη θέση του σε κυκλοφορία) ή οποιοδήποτε άλλο αγαθό, το οποίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί και δεν έχει επιβαρυνθεί με φορο τελικής κατανάλωσης,

‘Υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής”, είναι ο υποκείμενος στο φόρο ο οποίος στα πλαίσια άσκησης της οικονομικής του δραστηριότητας εισάγει, αγοράζει ή διαθέτει για τις ανάγκες της επιχείρησής του, με σκοπο τη μεταπώλησή τους, μεταχειρισμένα αγαθά ή και αντικείμενα καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας, είτε ενεργεί για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτου.

Στο ειδικό καθεστώς φορολογίας του περιθωρίου κέρδους  υπάγεται και η παράδοση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από μεταπωλητές μεταχειρισμένων που απέκτησαν αυτά από :

 • Πρόσωπα μη υποκείμενα στο φόρο (πχ. ιδιώτες, Δημόσιο κλπ),
 • Πρόσωπα υποκείμενα στο φόρο για τα οποία τα μεταχειρισμένα αποτελούσαν αγαθά επένδυσης (πάγια),
 • Είχαν αποκτήσει αυτά από μεταπωλητή που υπαγόταν στο ειδικό καθεστώς του περιθωρίου κέρδους.

Η εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος  δεν είναι υποχρεωτική για τον υποκείμενο στο φόρο μεταπωλητή.
Εφόσον όμως έχει τις προϋποθέσεις και θέλει να το εφαρμόσει, υποχρεούται να το δηλώσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., υποβάλλοντας ανάλογα δήλωση έναρξης εργασιών ή μεταβολών – μετάταξης, πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε πράξη.

Α1. Απόκτηση μεταχειρισμένων από το εσωτερικό της χώρας μας.

Η απόκτηση μπορεί να γίνει :

1) από ιδιώτες. Τιμολόγιο αγοράς, εκδίδει ο μεταπωλητής  στο οποίο θα αναγράφεται «παράδοση με το καθεστώς του άρθρου 45 –  Φ.Π.Α. μη εκπιπτόμενος»,

2) από επιτηδευματίες για τα οποία τα μεταχειρισμένα ήταν πάγια καθώς και από μεταπωλητές του καθεστώτος περιθωρίου κέρδους. Τιμολόγιο πώλησης από τον μεταπωλητή με αναγραφή
«
παράδοση με το καθεστώς του άρθρου 45  Φ.Π.Α. μη εκπιπτόμενος».

Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις απαιτείται  “Βεβαίωση – Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986” του προμηθευτή του υποκείμενου στο φόρο μεταπωλητή κατά τη στιγμή της παράδοσης του αγαθού με την  οποία ο προμηθευτής βεβαιώνει την ιδιότητά του (ιδιώτης, Ν.Π.Δ.Δ., μικρή επιχείρηση κ.λπ.) και δηλώνει ότι, για το παραδιδόμενο στον υποκείμενο στο φόρο μεταπωλητή αγαθό, δεν έχει τύχει απαλλαγής από Φ.Π.Α. ή δεν έχει εκπέσει ή δεν του έχει επιστραφεί ο Φ.Π.Α. κατά την αγορά του αγαθού, την ενδοκοινοτική του απόκτηση ή την εισαγωγή του. Σε περίπτωση κατά την οποία το παραδιδόμενο αγαθό εξατομικεύεται με αριθμούς ή άλλα στοιχεία, τα εν λόγω στοιχεία πρέπει να αναφέρονται στη βεβαίωση – υπεύθυνη δήλωση (π.χ. αριθμός κυκλοφορίας, κινητήρα και πλαισίου του μεταχειρισμένου αυτοκινήτου, ή άλλου μεταφορικού μέσου).

Α2. Απόκτηση μεταχειρισμένων από χώρα της Ε.Ε.

Ο υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής της Ελλάδας που αγοράζει από μεταπωλητή άλλου κράτους μέλους, πρέπει να ζητεί από το πρόσωπο αυτό να αναγράφει στο σχετικό τιμολόγιο που του εκδίδει ότι κατά την παράδοση του αγαθού σ’ αυτόν, εφάρμοσε το καθεστώς του περιθωρίου κέρδους και να μην αναγράφει το Φ.Π.Α. ξεχωριστά στο τιμολόγιο αυτό. Σε περίπτωση κατά την οποία σε κάποιο κράτος μέλος δεν προβλέπεται η έκδοση συγκεκριμένου δικαιολογητικού στοιχείου, ο υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής της Ελλάδας θα ζητά από τον αλλοδαπό προμηθευτή του ανάλογη βεβαίωση-υπεύθυνη δήλωση με αυτή που προαναφέρθηκε παραπάνω και θα εκδίδει παράλληλα και το τιμολόγιο αγοράς, Οι ενδείξεις που πρέπει να αναγράφονται στο τιμολόγιο του προμηθευτή ΕΕ για την υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 45 Κ.ΦΠΑ ορίζονται με την Εγκύκλιο  ΔΕΦΚΦ Δ 1011665 ΕΞ 2016.

Προσοχή : Τα τιμολόγια μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που εκδίδονται προς υποκείμενη στο φόρο ελληνική επιχείρηση, στα οποία δεν υπάρχει ειδική ένδειξη για το περιθώριο κέρδους, φορολογούνται ως ενδοκοινοτικές συναλλαγές και ο Φ.Π.Α. καταβάλλεται στη χώρα μας.

Β.Eιδικό βιβλίο μεταπωλητή μεταχειρισμένων. Με το άρθρο 45 Κώδικα ΦΠΑ ορίζεται ότι :

Ο υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής, που εφαρμόζει το ειδικό καθεστώς του άρθρου αυτού, υποχρεούται:
Να τηρεί ειδικό βιβλίο, στο οποίο να καταχωρεί την ημερομηνία, το είδος του παραστατικού, το είδος, την ποσότητα και την αξία, κατά την απόκτηση και κατά την πώληση των αγαθών για παραδόσεις αγαθών που φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του περιθωρίου κέρδους. Σε περίπτωση συγκεντρωτικών αγορών ή πωλήσεων, υποχρεούται να επιμερίζει την αξία των αγαθών, στο βαθμό που κρίνεται απαραίτητο, για τον προσδιορισμό του περιθωρίου κέρδους εκάστης παράδοσης.
Το βιβλίο αυτό είναι αθεώρητο.(ΠΟΛ.1217/2017).
Ενημερώνεται άμεσα μετά από κάθε απόκτηση μεταχειρισμένου που υπάγεται στο ειδικό καθεστώς με την ημερομηνία ,τα στοιχεία του αυτοκινήτου (αριθμός πλαισίου, κυκλοφορίας), τα στοιχεία και το κόστος αγοράς. Αντίστοιχα σε κάθε πώληση μεταχειρισμένου ενημερώνεται με την ημερομηνία πώλησης ,τα στοιχεία και αξία πώλησης και σε ιδιαίτερες στήλες με το περιθώριο κέρδους και τον ΦΠΑ του περιθωρίου κέρδους.

Γ. Υπολογισμός φόρου- περιθώριο κέρδους. Στην παρ. 3 του άρθρου  45 κ. ΦΠΑ ορίζεται ότι :

Φορολογητέα αξία της παράδοσης αγαθών είναι το περιθώριο κέρδους που πραγματοποιεί ο υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής.

– Ως περιθώριο κέρδους λαμβάνεται η θετική διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης του αγαθού από τον υποκείμενο στον φόρο μεταπωλητή και της τιμής αγοράς του, μειωμένο με το φόρο προστιθέμενης αξίας που αναλογεί στη θετική αυτή διαφορά και ο οποίος εξευρίσκεται με τους κανόνες της εσωτερικής υφαίρεσης. Σε περίπτωση που η τιμή πώλησης του αγαθού είναι μικρότερη από την τιμή αγοράς του, η αρνητική αυτή διαφορά δεν μπορεί να συμψηφιστεί με τη θετική διαφορά που προκύπτει από άλλες παραδόσεις αγαθών, του υποκείμενου στο φόρο μεταπωλητή.

– Ως τιμή πώλησης λαμβάνεται, το σύνολο του αντιτίμου που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής από τον αγοραστή, όπως αυτό προσδιορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 19 , περιλαμβανομένου και του φόρου προστιθέμενης αξίας.

– Ως τιμή αγοράς λαμβάνεται, το σύνολο του αντιτίμου που κατέβαλε ή θα καταβάλει ο υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής στον προμηθευτή του».

Δ. Παραδείγματα :

Δ1. Παράδειγμα Νο 1

 • Έμπορος – μεταπωλητής του άρθρου 45  αγόρασε από ιδιώτη ΙΧ αυτοκίνητο επιβατικό αντί ευρώ 3.500 και το μεταπούλησε αντί 5.000 ευρώ.
 • Το περιθώριο κέρδους είναι 5.000 – 3.500 = 1.500 ευρώ στο οποίο εμπεριέχεται ΦΠΑ : καθαρή αξία  (1.500/1,24) = 1209,68 και ΦΠΑ  1.209,68 Χ 24% = 209,32
  ο οποίος  θα περιληφθεί για απόδοση την οικεία φορολογική περίοδο αναγραφόμενος στον  κωδικό 303 και η φορολογητέα αξία των 1.209,68 στον κωδικό 333 της περιοδικής ΦΠΑ.
 • Για την φορολογία εισοδήματος κέρδος είναι η αξία πώλησης μείον ο ΦΠΑ του περιθωρίου κέρδους και μείον το κόστος αγοράς του. Δηλαδή : 5.000 – 209,32 – 3.500 = 1.290,58 ευρώ.

Δ2. Παράδειγμα Νο 2

 • Επιχείρηση εμπορίας μεταχειρισμένων αυτοκινήτων του άρθρου 45 ΦΠΑ αγόρασε από μεταπωλητή Ιταλίας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με το καθεστώς περιθωρίου κέρδους αντί ευρώ 9.000 και κατέβαλλε ειδικό φόρο- τέλος ταξινόμησης στο τελωνείο ευρώ 2.000, έξοδα μεταφοράς 500 ευρώ, στην Ελλάδα του έγινε επισκευή για ζημιά 200 ευρώ συν ΦΠΑ 24% ευρώ 48.
 • Το αυτοκίνητο πουλήθηκε με το ειδικό καθεστώς περιθωρίου κέρδους αντί ευρώ 12.000.
 • Περιθώριο κέρδους = αξία πώλησης 12.000 μείον αξία αγοράς 9.000 μείον τέλος ταξινόμησης  2.000 = 1.000.
 • Φορολογητέα αξία  (1.000/1,24) = 806,45  και ΦΠΑ 24%   806,45 Χ 24% = 193,55
 • Η αγορά του μεταχειρισμένου αυτοκινήτου με το ειδικό καθεστώς δεν αποτελεί ενδοκοινοτική απόκτηση.
 • Τα έξοδα μεταφοράς είναι έξοδα ενδοκοινοτικά και θα περιληφθούν στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα.
 • Τα έξοδα επισκευής είναι δαπάνες με δικαίωμα έκπτωσης και θα περιληφθούν στην περιοδική ΦΠΑ της οικείας περιόδου.
 • Στην περιοδική ΦΠΑ αν δεν υπάρχουν άλλες συναλλαγές την εν λόγω περίοδο η επιχείρηση θα αποδώσει ΦΠΑ  193,55 – 48 = 145,55 ευρώ.
 • Στην φορολογία εισοδήματος το κέρδος από την πώληση του αυτοκινήτου αυτού είναι : 12.000 – 9.0000 – 2.000 – 500 – 200 = 300 ευρώ.

Σε περίπτωση κατά την οποία, στα προηγούμενα παραδείγματα παράδοσης αγαθών με το καθεστώς του περιθωρίου κέρδους, προέκυπτε αρνητική διαφορά (αρνητικό περιθώριο) δηλαδή ζημία  (τιμή πώλησης < τιμής αγοράς), η αρνητική αυτή διαφορά δεν συμψηφίζεται με θετική διαφορά που πιθανόν πραγματοποιεί ο ίδιος μεταπωλητής Α από παραδόσεις άλλων αγαθών ούτε μεταφέρεται για συμψηφισμό σε επόμενη φορολογική περίοδο.

Ε. Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία, από επιχείρηση που εμπορεύεται (λιανικώς) μεταχειρισμένα Ι.Χ., από 1.1.2013.

Σύμφωνα με την Αρ. πρωτ.: Δ15Β 1027531 ΕΞ 18.2.2013 απόφαση Υ.Ο. εκδίδονται χειρόγραφες αποδείξεις λιανικών συναλλαγών (αθεώρητες) ή με τη χρήση Η/Υ με σήμανση από ΕΑΦΔΣΣ, ώστε να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της συναλλαγής, κατά τα οριζόμενα στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1104/1995.

Καταχώρηση και ενημέρωση βιβλίων των συναλλαγών περιθωρίου κέρδους.

Στα απλογραφικά και διπλογραφικά  βιβλία για τις απαιτήσεις των δηλώσεων ΦΠΑ  και εισοδήματος τηρούνται ξεχωριστές στήλες  ή λογαριασμοί για αγορές του άρθρου 45 από ιδιώτες και από χώρες της ΕΕ καθώς και για αγορές του κανονικού καθεστώτος. Ομοίως ξεχωριστή παρακολούθηση των πωλήσεων με περιθώριο κέρδους, των εσόδων από περιθώριο κέρδους καθώς και του κανονικού καθεστώτος και του ΦΠΑ.

Στ.Πώς διαβιβάζουν δεδομένα στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA οι Επιχειρήσεις του άρθρου 45 του Ν.2859/2000 Κώδικάς Φ.Π.Α. (περιθωρίου κέρδους);

Οι Επιχειρήσεις του άρθρου 45  διαβιβάζουν στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, τα παραστατικά που εκδίδουν και αφορούν ενδεικτικά την πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και αντικειμένων καλλιτεχνικής συλλεκτικής αξίας, με την παρακάτω σειρά ενεργειών:

 1. Η καθαρή αξία του παραστατικού εσόδου που εκδίδεται κατά την πώληση των παραπάνω αγαθών δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α. και για το λόγο αυτό η Επιχείρηση – Εκδότης:
 • – Διαβιβάζει για συναλλαγές B2B με Τύπο Παραστατικού 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης και για συναλλαγές B2C με Τύπο Παραστατικού 11.1 – ΑΛΠ (Απόδειξη Λιανικής Πώλησης).
 • – Το συνολικό ποσό της καθαρής αξίας πώλησης διαβιβάζεται με μία γραμμή σύνοψης και χαρακτηρισμό εσόδων π.χ. 1.1 Έσοδα από Πώληση Εμπορευμάτων (+) / (-).
 • – Χαρακτηρισμός Φ.Π.Α. κατ. 7 με 0% και απαλλαγή Φ.Π.Α. εμπεριεχόμενος – άρθρο 45 του Κώδικα ΦΠΑ, χωρίς να συσχετίζεται με κωδικό της Περιοδικής Φ.Π.Α.
 • – Χαρακτηρισμός Ε3 για συναλλαγές χονδρικής B2B με Ε3_Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών – κωδ. 561[Σύνολο]_Χονδρικές – Επιτηδευματιών (κωδ._001) και για συναλλαγές λιανικής B2C με Ε3_Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών – κωδ. 561[Σύνολο]_Λιανικές – Ιδιωτική Πελατεία (κωδ._003).
 1. Η Επιχείρηση – Εκδότης για το ποσό περιθωρίου κέρδους μαζί με το ΦΠΑ το οποίο προκύπτει μετά την αφαίρεση της τιμής αγοράς από την τιμή πώλησης του αγαθού και για σκοπούς απόδοσης του αντίστοιχου ποσού Φ.Π.Α. διαβιβάζει:
 • – Τύπο Παραστατικού 11.3 – Απλοποιημένο Τιμολόγιο, είτε για συναλλαγές B2B είτε για συναλλαγές B2C.
 • – Το ποσό της καθαρής αξίας περιθωρίου κέρδους μετά την αποφορολόγηση, διαβιβάζεται με την 1η γραμμή σύνοψης και χαρακτηρισμό εσόδων 1.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων (+) / (-).
 • – Χαρακτηρισμός Φ.Π.Α. της 1ης γραμμής σύνοψης π.χ. κατ. 1 με 24% και συσχετίζεται με τον κωδ. 303 της Περιοδικής Φ.Π.Α.
 • – Το υπόλοιπο ποσό της καθαρής αξίας από την πώληση του αγαθού, διαβιβάζεται με τη 2η γραμμή σύνοψης και χαρακτηρισμό εσόδων 1.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων (+) / (-).
 • – Χαρακτηρισμός Φ.Π.Α. της 2ης γραμμής σύνοψης κατ. 7 με 0% απαλλαγή Φ.Π.Α. εμπεριεχόμενος – άρθρο 45 του Κώδικα ΦΠΑ και συσχετίζεται με τον κωδ. 349 της Περιοδικής Φ.Π.Α.
 • – Και για τις 2 γραμμές σύνοψης δεν διαβιβάζεται Χαρακτηρισμός Ε3

Από τα παραπάνω η Επιχείρηση – Εκδότης στην 1η περίπτωση διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα με την έκδοση φορολογικού στοιχείου ήτοι τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης μόνο για σκοπούς Ε3, και στη 2η περίπτωση με τη διενέργεια λογιστικής εγγραφής, μόνο για σκοπούς Φ.Π.Α..

 1. Ο Λήπτης του παραστατικού της 1ης περίπτωσης χαρακτηρίζει το παραστατικό που λαμβάνει ως εξής:
 • – Χαρακτηρισμός εξόδων π.χ. με 2.1 Αγορές Εμπορευμάτων (-) / (+),
 • – Χαρακτηρισμός Φ.Π.Α. με κατ. 0% και δεν συσχετίζεται με τον κωδικό της Περιοδικής Φ.Π.Α.
 • – Χαρακτηρισμός Ε3_Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό) Δ2, “Εμπορική Δραστηριότητα” – κωδ.102[ΕΔ]_Χονδρικές (κωδ._001)

Για την 2η περίπτωση δεν υφίσταται χαρακτηρισμός Λήπτη καθώς το περιθώριο κέρδους του Εκδότη δεν αφορά τον Λήπτη.

Παράδειγμα :

Σύνολο παραστατικού 15.000 το οποίο αναλύεται :

Χωρίς ΦΠΑ 13.000

Περιθώριο κέρδους 1.612,90

ΦΠΑ 24% περιθ. κέρδoυς 387,10

Σύνολο 15.000

A Εκδότης :

Με παραστατικό 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης ή 11.1 ΑΛΠ (Απόδειξη Λιανικής Πώλησης) με το σύνολο της αξίας πώλησης 15.000€ η οποία διαβιβάζεται με χαρακτηρισμό 1.1 Έσοδα από Πώληση Εμπορευμάτων και Ε3_561_001 ή Ε3_561_003 και χαρακτηρισμό ΦΠΑ κατ.7 με 0% απαλλαγή ΦΠΑ αρθρ.45.

Με παραστατικό 11.3 Απλοποιημένο Τιμολόγιο με:

α) 1η γραμμή «Περιθώριο κέρδους» με αξία 1.612,90€ (αξία πώλησης – αξίας αγοράς), η οποία αποφορολογείται και διαβιβάζεται με χαρακτηρισμό 1.95 Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία χωρίς χαρακτηρισμό Ε3 , χαρακτηρισμός ΦΠΑ κατ. 1 με 24% 387,10

Και

β) 2η γραμμή «Υπόλοιπο αξίας πώλησης» με αξία 13.000€ (αξία πώλησης – περιθώριο κέρδους), χαρακτηρισμός ΦΠΑ κατ.7 με 0% η οποία διαβιβάζεται με χαρακτηρισμό 1.95 Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία και χωρίς χαρακτηρισμό Ε3.

Β. Λήπτης :

Με παραστατικό 2.1 Αγορές εμπορευμάτων 15.000 , Χαρακτηρισμός Φ.Π.Α. με κατ. 0%, Χαρακτηρισμός Ε3_Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό) Δ2, “Εμπορική Δραστηριότητα” – κωδ.102[ΕΔ]_Χονδρικές (κωδ._001) 15.000. 

Πηγή  Oenet

Πώς διαβιβάζουν δεδομένα οι επιχειρήσεις του άρθρου 45 του Κώδικα Φ.Π.Α.

Επιχειρήσεις άρθρου 45 του Ν.2859/2000 (περιθωρίου κέρδους) - Διαβίβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA των παραστατικών που εκδίδουν και αφορούν ενδεικτικά την πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και αντικειμένων καλλιτεχνικής συλλεκτικής αξίας Taxheaven.gr


Με νέα προσθήκη ερώτησης - απάντησης (υπ' αριθμ. 102) στο αρχείο «myDATA - Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ (Επιχειρησιακά θέματα)» η ΑΑΔΕ διευκρινίζει τη διαβίβαση δεδομένων από τις επιχειρήσεις του άρθρου 45 του Ν.2859/2000 (Κώδικας Φ.Π.Α.)-(περιθωρίου κέρδους) στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

102. Ε Πώς διαβιβάζουν δεδομένα στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA οι Επιχειρήσεις του άρθρου 45 του Ν.2859/2000 Κώδικάς Φ.Π.Α. (περιθωρίου κέρδους);

Α Οι Επιχειρήσεις του άρθρου 45 του Ν.2859/2000 (περιθωρίου κέρδους) διαβιβάζουν στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, τα παραστατικά που εκδίδουν και αφορούν ενδεικτικά την πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και αντικειμένων καλλιτεχνικής συλλεκτικής αξίας, με την παρακάτω σειρά ενεργειών:

1. Η καθαρή αξία του παραστατικού εσόδου που εκδίδεται κατά την πώληση των παραπάνω αγαθών δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α. και για το λόγο αυτό η Επιχείρηση - Εκδότης:
- Διαβιβάζει για συναλλαγές B2B με Τύπο Παραστατικού 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης και για συναλλαγές B2C με Τύπο Παραστατικού 11.1 - ΑΛΠ (Απόδειξη Λιανικής Πώλησης).
- Το συνολικό ποσό της καθαρής αξίας πώλησης διαβιβάζεται με μία γραμμή σύνοψης και χαρακτηρισμό εσόδων π.χ. 1.1 Έσοδα από Πώληση Εμπορευμάτων (+) / (-).
- Χαρακτηρισμός Φ.Π.Α. κατ. 7 με 0% και απαλλαγή Φ.Π.Α. εμπεριεχόμενος - άρθρο 45 του Κώδικα ΦΠΑ, χωρίς να συσχετίζεται με κωδικό της Περιοδικής Φ.Π.Α.
- Χαρακτηρισμός Ε3 για συναλλαγές χονδρικής B2B με Ε3_Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών - κωδ. 561[Σύνολο]_Χονδρικές - Επιτηδευματιών (κωδ._001) και για συναλλαγές λιανικής B2C με Ε3_Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών - κωδ. 561[Σύνολο]_Λιανικές - Ιδιωτική Πελατεία (κωδ._003).

2. Η Επιχείρηση - Εκδότης για το ποσό περιθωρίου κέρδους μαζί με το ΦΠΑ το οποίο προκύπτει μετά την αφαίρεση της τιμής αγοράς από την τιμή πώλησης του αγαθού και για σκοπούς απόδοσης του αντίστοιχου ποσού Φ.Π.Α. διαβιβάζει:
- Τύπο Παραστατικού 11.3 - Απλοποιημένο Τιμολόγιο, είτε για συναλλαγές B2B είτε για συναλλαγές B2C.
- Το ποσό της καθαρής αξίας περιθωρίου κέρδους μετά την αποφορολόγηση, διαβιβάζεται με την 1η γραμμή σύνοψης και χαρακτηρισμό εσόδων 1.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων (+) / (-).
- Χαρακτηρισμός Φ.Π.Α. της 1ης γραμμής σύνοψης π.χ. κατ. 1 με 24% και συσχετίζεται με τον κωδ. 303 της Περιοδικής Φ.Π.Α.
- Το υπόλοιπο ποσό της καθαρής αξίας από την πώληση του αγαθού, διαβιβάζεται με τη 2η γραμμή σύνοψης και χαρακτηρισμό εσόδων 1.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων (+) / (-).
- Χαρακτηρισμός Φ.Π.Α. της 2ης γραμμής σύνοψης κατ. 7 με 0% απαλλαγή Φ.Π.Α. εμπεριεχόμενος - άρθρο 45 του Κώδικα ΦΠΑ και συσχετίζεται με τον κωδ. 349 της Περιοδικής Φ.Π.Α.
- Και για τις 2 γραμμές σύνοψης δεν διαβιβάζεται Χαρακτηρισμός Ε3

Από τα παραπάνω η Επιχείρηση - Εκδότης στην 1η περίπτωση διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα με την έκδοση φορολογικού στοιχείου ήτοι τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης μόνο για σκοπούς Ε3, και στη 2η περίπτωση με τη διενέργεια λογιστικής εγγραφής, μόνο για σκοπούς Φ.Π.Α..

Ο Λήπτης του παραστατικού της 1ης περίπτωσης χαρακτηρίζει το παραστατικό που λαμβάνει ως εξής:
- Χαρακτηρισμός εξόδων π.χ. με 2.1 Αγορές Εμπορευμάτων (-) / (+),
- Χαρακτηρισμός Φ.Π.Α. με κατ. 0% και δεν συσχετίζεται με τον κωδικό της Περιοδικής Φ.Π.Α.
- Χαρακτηρισμός Ε3_Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό) Δ2, "Εμπορική Δραστηριότητα" - κωδ.102[ΕΔ]_Χονδρικές (κωδ._001)

Για την 2η περίπτωση δεν υφίσταται χαρακτηρισμός Λήπτη καθώς το περιθώριο κέρδους του Εκδότη δεν αφορά τον Λήπτη.

Αυτοκίνητα Απαλλαγή ΦΠΑ ΑΡΘΡΟΥ 45

Δ/ΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.

Θέμα: Συμπλήρωση του συνημμένου παραρτήματος της ΕΔΥΟ 1071947/3632/4075/0014/ΠΟΛ.1050/11.2.2000 με διατάξεις της εσωτερικής νομοθεσίας των νέων κρατών - μελών της Ε.Ε. και με ενδείξεις στα τιμολόγια πώλησης, στις περιπτώσεις πωλήσεων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων με το κανονικό καθεστώς των ενδοκοινοτικών συναλλαγών και με το ειδικό καθεστώς φορολογίας του περιθωρίου κέρδους, για τη διευκόλυνση του ελέγχου που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Αμοιβαίας Συνδρομής μέσω του συστήματος VIES

Με την υπ' αριθ. 1071947/3632/4075/ΠΟΛ.1050/11.2.2000 εγκύκλιο διαταγή του Υπουργείου Οικονομικών δόθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με τον έλεγχο που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Αμοιβαίας Συνδρομής, μέσω του συστήματος VIES, των ενδοκοινοτικών ή μη αποκτήσεων μεταχειρισμένων και υπαγόμενων σε τέλος ταξινόμησης μεταφορικών μέσων, που προέρχονται από τα άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και αγοράζονται από εμπόρους - μεταπωλητές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, αγρότες, εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ, λοιπά υποκείμενα ή μη στον ΦΠΑ πρόσωπα και ιδιώτες εγκατεστημένους στο εσωτερικό της χώρας. Στο συνημμένο παράρτημα αναφέρονταν οι διατάξεις της εσωτερικής νομοθεσίας όλων των κρατών - μελών της Ε.Ε., καθώς και οι ενδείξεις που πρέπει να αναγράφονται στα τιμολόγια πώλησης, όταν οι πωλήσεις γίνονται με το κανονικό καθεστώς των ενδοκοινοτικών συναλλαγών ή με το ειδικό καθεστώς φορολογίας του περιθωρίου κέρδους.
Επιπλέον, υπενθυμίζουμε ότι και οι Έλληνες υποκείμενοι στον ΦΠΑ που πωλούν αυτοκίνητα (μεταχειρισμένα ή μη) σε Κοινοτικούς πελάτες (υποκείμενους ή μη), αναγράφουν στο τιμολόγιο που εκδίδουν, μεταξύ άλλων, και τις ακόλουθες ενδείξεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των περ. α', β' και γ' της παρ. 3 του άρθρου 18α' του Π.Δ. 186/1992:

α) Όταν η πώληση αυτοκινήτων απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ ως ενδοκοινοτική παράδοση, διότι ο πελάτης στο άλλο κράτος - μέλος είναι υποκείμενος στον ΦΠΑ, γίνεται αναφορά στο άρθρο 28 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000 - ΦΕΚ 248/Α').

β) Επί ενδοκοινοτικής παράδοσης ενός καινούργιου μεταφορικού μέσου, τα στοιχεία που απαριθμούνται στοάρθρο 11, παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ.

γ) Όταν ο Έλληνας υποκείμενος στον φόρο, πωλητής, ενταγμένος στο καθεστώς περιθωρίου κέρδους, πωλεί σε άλλο κράτος - μέλος μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, γίνεται αναφορά στο άρθρο 45 του Κώδικα ΦΠΑ, ανεξάρτητα από την ιδιότητα του αγοραστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα τιμολόγια μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που εκδίδονται προς υποκείμενη στο φόρο ελληνική επιχείρηση, στα οποία δεν υπάρχει ειδική ένδειξη για το περιθώριο κέρδους, φορολογούνται ως ενδοκοινοτικές συναλλαγές και ο ΦΠΑ καταβάλλεται στη χώρα μας.

ΜΕΛΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ (7η Οδηγία 94/5/ΕΟΚ) `Αρθρο 26α-Β-3 της Οδηγίας 77/338/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

   ( Απαλλαγή καταβολής ΦΠΑ στη χώρα μας

      έχει καταβληθεί στην χώρα αγοράς)

ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ `Αρθρο 28γ-Α της 6ης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

      (Καταβολή  ΦΠΑ στη χώρα μας)

Α Β Γ Δ Ε ΣΤ
ΑΥΣΤΡΙΑ Αρθρο 24/1994 Αυστριακού Νόμου Par. 24 UstG 1994. "Verkauf mit Gewinnspannen" Αρθρο 6 παρ. 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 7 του Αυστριακού Νόμου του 1994 "Verpflichtender Hinweis auf die Steuerfreiheit" (Artikel 11 Absatz 1 UstG 1994) RECHNUNG
ΒΕΛΓΙΟ Αρθρο 58 παρ. 4 του Βελγικού Νόμου ΦΠΑ Βασιλικό Διάταγμα αρ. 51/23-12-94 Art 58 par. 4. "Livraison soumis au regime particulier d'imposition de la marge beneficiaire - TVA non deductible" Αρθρο 39 - bis του Βελγικού Νόμου ΦΠΑ "Livraison intracommunataire exoneree article 39-bis du Code de la TVA" FACTURE
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Κεφάλαιο 17, άρθρο 143 του Βουλγαρικού Νόμου   Αρθρο 7 του Βουλγαρικού Νόμου
ΓΑΛΛΙΑ `Αρθρο 297-Α του Γαλλικού Νόμου "TVA incluse" ¨η Prix TTC" ή "Livraison effetuee dans le cadre de la 7eme directive Αρθρο 262-ter-I του Γαλλικού Νόμου "Exeneration TVA, article 262-ter-I du code general des impost" FACTURE
ΓΕΡΜΑΝΙΑ Αρθρο 25α του Γερμανικού Νόμου Par. 25a UstG. "Verkauf mit Gewinn-spannen" ή "Differenzbesteurerung" `Αρθρο 4 παρ. 1b, 6a του Γερμανικού Νόμου RECHNUNG
ΔΑΝΙΑ Ενότητα 69-71 του Δανέζικου Νόμου για το Φ.Π.Α. "Varerne saelges efter de saerlige regler for brugte varer m.v." Momsbelobet, der er in deholdt I prisen, kan ikke fradrages som kobsmoms" Ενόηττα 34, παρ. 1 περιπτ. 1-4 του Δανέζικου Νόμου ΦΠΑ "Section 4, par. 1, no 1-4" FACTUR
ΕΣΘΟΝΙΑ Αρθρο 41 του Νόμου για το ΦΠΑ "Article 41" ή "Art. 26a (B) (3) EC Sixth Directive" Αρθρο 7 του Νόμου για το ΦΠΑ "Article 7" ή "Art. 28c-A EC Sixth Directive" ARVE
ΙΡΛΑΝΔΙΑ Ιρλανδικός Νόμος για το ΦΠΑ του 1995 "Special Scheme - this invoice does not give the right to an input credit of VAT" Παρ. (1) (b) του 2ου παρ/τος του Ιρλανδικού νόμου για το ΦΠΑ του 1972 "Details as set out in Regulation SI No. 275/1992" INVOICE
ΙΣΠΑΝΙΑ `Αρθρο 135 του ΦΠΑ, Ισπανικός Νόμος 42/94 -"Entrega con arreglo a lo dispuesto en la directive 95/5/CE", -"IVA incluido si es una operacion interior, com mencion obligatoria del Regimen Espacial de bienes usados, obras de arte, antiguedades y objetos de coleccion" `Αρθρο 25 του Ισπανικού Νόμου ΦΠΑ "Exento. Articulo 25 LIVA" FATURA
ΙΤΑΛΙΑ Αρθρο 36 του Ιταλικού Νόμου 41/95 της 23/2/95 "Operazione soggetta al regime den margine, ai sensi dell' art. 36 del DL 23 febbraio 1995 no 41" ή "Operazione soggetta al regime del margine, ai sensi dell' art. 36 del DL 41/95" ή "IVA inclusa" `Αρθρο 41-1-α του Ιταλικού Νόμου 331/93 της 30/8/1993 "Operazione non imponibilie, ai sensi dell' art. 41-1-a del DL 30/8/93 no 331" ή "Operazione non imponibilie, ai sensi dell' art. 41-1-a del DL 331/93" FATTURA
ΚΥΠΡΟΣ Αρθρο 40 των περί ΦΠΑ Νόμων του 2000 μέχρι 2005 "Αρθρο 40" Κανονισμός 88Α των περί ΦΠΑ (Γενικών) Κανονισμών του 2001 μέχρι 2004, που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 25 των περί ΦΠΑ Νόμων του 2000 μέχρι 2005 Δεν υπάρχει υποχρέωση αναγραφής σχετικής ένδειξης ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΦΠΑ
ΛΕΤΟΝΙΑ Αρθρο 2 (15) "lietotas mantas" Αρθρο 28 (1) "precu piegade Eiropas Savienibas (ES) teritorija" (μη υποχρεωτική αναγραφή) NODOKLA REKINS
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ Αρθρο 107 του Νόμου ΦΠΑ "PVM jstatymo XII skyrius treciasis skirsnis" ή "PVM jstatymo 106-110 straipsniai" ή "naudotu prekiu meno kuriniu, kolekciniu ir antikvariniu daiktu apmokestinimo schmema" ή άλλη σαφής ένδειξη Αρθρο 49 του Νόμου ΦΠΑ "PVM jstatymo 49 straipsinis" ή "PVM jstatymo 49 straipsnio 4 dalis" ή "prekes tiekiamos j kita Europos Sajungos valstybe" ή SASKAITA ή PVM SASKAITA FAKTURA
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΤΟ `Αρθρο 56-ter του νόμου ΦΠΑ της 12/2/79 και του Κανονισμού της 12/7/95 του Μεγάλου Δουκάτου, του Λουξεμβούργου "Regime particulier d' imposition de la marge beneficiaire, art. 56-ter de la TVA du 12/2/79" Αρθρο 3(α) του Κανονισμού της 12/7/95 του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου L' operation facture n' est pas soumise a la taxe" FACTURE
ΜΑΛΤΑ Αρθρο 57/14ο σχέδιο τμήμα 11 "Margin scheme" Αρθρο 6/2ο σχέδιο "Intracommunity supply" FATTURA TA' TAXXA' ή INVOICE
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ Ενότητα 50-Α του νόμου του 1994 για το ΦΠΑ "Input tax deduction has not been and will not be claimed by me in respect of the goods sold on this invoice" Ενότητα 30 (8) του νόμου του 1994 για το ΦΠΑ. Κανονισμός 134 από τους Κανονισμούς για το ΦΠΑ του 1995 "Intracommunity supply" INVOICE
ΟΛΛΑΝΔΙΑ Αρθρο 28b έως 28 I Wet op de Omzetblasting 1968, του Ολλανδικού Νόμου ΦΠΑ "Marge regeling 28b" Tabel II, post 6. Παράρτημα του Ολλανδικού Νόμου για το ΦΠΑ "Art 35 Wet op de Omzetbelasting 1968" FACTUR
ΟΥΓΓΑΡΙΑ Τμήμα 64/C, Κεφάλαιο XV του Νόμου ΦΠΑ Δεν υπάρχει υποχρέωση αναγραφής σχετικής ένδειξης Τμήμα 29/Α του Νόμου ΦΠΑ Δεν υπάρχει υποχρέωση αναγραφής σχετικής ένδειξης SZAMLA
ΠΟΛΩΝΙΑ Αρθρο 120 του Νόμου ΦΠΑ "faktura VAT marza" Αρθρο 13 του Νόμου ΦΠΑ. "faktura VAT" FAKTURA VAT
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Αρθρο 3 του ειδικού καθεστώτος για μεταχειρισμένα αγαθά. Πορτογαλικός Νόμος 199/96 της 18/10/96 Art 3 L. 199/96 "IVA - Bens em Segunda mao" `Αρθρο 14 του Πορτογαλικού Νόμου 290/92 της 28/12/92 "IVA - Isencao ao abrigo do artigo 14o do RIT" FATURA
ΡΟΥΜΑΝΙΑ Άρθρο 152Λ2 του φορολογικού κώδικα "art. 152Λ2 din Codul
Fiscal al Romaniei"
ή
"art 313, 326, 333 din Directiva
Consiliului nr. 2006/112/EC"
ή
"regimul special al bunurilor second-hand"
ή
"marja profitului"
ή
οποιαδήποτε αναφορά ότι εφαρμόζεται το ειδικό καθεστώς του περιθωρίου κέρδους
Άρθρο 143 (1) του φορολογικού κώδικα "livrare scutita de TVA"
ή
"art. 143 (1) din Codul
Fiscal al Romaniei"
ή
"art 138(1) din Directiva
Consiliului nr.2006/112/EC" ή
οποιαδήποτε αναφορά ότι πρόκειται για παράδοση απαλλασσόμενη από το ΦΠΑ
FACTURA
ΣΛΟΒΑΚΙΑ Παρ. 66, υποπαράγραφος 3 και 4 του Νόμου ΦΠΑ "dodanie tovaru podl' a osobitnej upravy v zmysle par. 66 Παρ. 43 Νόμου ΦΠΑ "oslobodene dodanie tovaru podl' a par. 43 zakona" FAKTURA
ΣΛΟΒΕΝΙΑ Αρθρο 49 του Νόμου ΦΠΑ posedna ureditev (49. clen ZDDV) "Article 49 VAT Law" ή "49 clen ZDDV" ή "posebna ureditev" `Αρθρο 31α του Νόμου ΦΠΑ dobava blaga znotraj Skupnosti (31 a.clen ZDDV) "Article 31 a VAT Law" ή "31 a.clen ZDDV" ή "dobaca blaga znotraj Skupnosti" RACUN
ΣΟΥΗΔΙΑ Κεφάλαιο 9-α Mervardeskattelagen (ML) του Σουηδικού Νόμου "Begagnade varor" ή "Vinstmarginalbeskattning" 3 Kap. 30a par. Mervardeskattelagen (ML) του Σουηδικού Νόμου "5 Kap. 2 par. Mervardeskattelagen (ML)" FAKTUR
ΤΣΕΧΙΑ Άρθρο 90 του νόμου ΦΠΑ 235/2004 όπως τροποποιήθηκε "Vystaveno ve zvlastim rezimu die §90 zakona 235/2004 Sb. ο dani z pridane hodnoty ve zneni pozdejsich predpisu." Άρθρο 64 του νόμου ΦΠΑ 235/2004 όπως τροποποιήθηκε "Plneni osvobozene od dane die §64 zakona 235/2004 Sb. ο dani z pridane hodnoty ve zneni pozdejsich predpisu." DANOVY DOKLAD
ή
FAKTURA
ΦΙΛΑΝΔΙΑ Αρθρο 79 του Φιλανδικού Νόμου ΦΠΑ (Arvonlisaverolaki 79a par.) "Marginaaliverotus, ei sisalla vahennettavaa veroa" Αρθρο 72 του Φιλνανδικού Νόμου ΦΠΑ (Arvonlisaverolaki 72a par.) "Yhteisomyynti, ALV 0%"