ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ – ΜΟΤΟ


ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ
ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Ι.Χ. ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣΓενικάmyCAR

1 . ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η αγορά ενός επιβατικού Ι.Χ. αυτοκινήτου ή δίκυκλου οχήματος συνιστά, σε κάθε περίπτωση, για τον κάτοχό του την ανάληψη ορισμένων υποχρεώσεων, όπως την τήρηση ειδικότερων προθεσμιών και διαδικασιών, που τίθενται από τη νομοθεσία για την εκπλήρωσή τους, ώστε να αποφεύγονται οι οικονομικές επιβαρύνσεις από την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων και λοιπών κυρώσεων.

Υποχρεώσεις που απορρέουν από την κατοχή οχήματος είναι:

• Η υποχρέωση πληρωμής, εμπρόθεσμα, των τελών κυκλοφορίας για τη νόμιμη, από φορολογικής απόψεως, κυκλοφορία του οχήματος για το σύνολο του έτους.

• Η υποχρέωση ασφάλισης του οχήματος για την περίπτωση ατυχήματος.

• Η υποχρέωση περιοδικού τεχνικού ελέγχου του οχήματος για την αποφυγή κυκλοφορίας ακατάλληλων οχημάτων, που θέτουν σε κίνδυνο το κοινωνικό σύνολο.

• Σε περίπτωση μεταβίβασης οχήματος, ο πωλητής πρέπει να επιβεβαιώνει σε κάθε περίπτωση ότι ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του οχήματός του και εκδόθηκε η νέα άδεια στο όνομα του αγοραστή.

• Σε περίπτωση κλοπής – υπεξαίρεσης, ο ιδιοκτήτης έχει υποχρέωση να δηλώσει το γεγονός στην αστυνομία.

• Σε περίπτωση ολικής καταστροφής, ο ιδιοκτήτης πρέπει να διαγράψει οριστικά το όχημά του με υποβολή αίτησής του στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

2 . ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Τα τέλη κυκλοφορίας συνιστούν μια από τις πιο σταθερές στον χρόνο φορολογίες, καθώς η σχετική νομοθεσία χρονολογείται από το έτος 1953.

Η φορολογική επιβάρυνση, που συνιστά η επιβολή τελών κυκλοφορίας, συνδέεται με χαρακτηριστικά του οχήματος, όπως ο κυβισμός, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και η χρονολογία ταξινόμησης – πρώτης κυκλοφορίας στην Ελλάδα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) ή σε τρίτη χώρα.

Για τα Επιβατικά ΙΧ οχήματα και τις μοτοσυκλέτες, τα τέλη κυκλοφορίας είναι «ετήσια» και «αδιαίρετα», δηλαδή οφείλονται για ολόκληρο το έτος, ακόμα και αν το όχημα κυκλοφορήσει έστω μια ημέρα μέσα στο έτος.

Τα τέλη κυκλοφορίας προκαταβάλλονται κατά το προηγούμενο έτος, του έτους στο οποίο αφορούν. Η μη εμπρόθεσμη πληρωμή τους επισύρει πρόστιμο ισόποσο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, μετά από τη λήξη της προθεσμίας (τέλος έτους ή παράταση) και εφόσον το όχημα δεν τέθηκε σε ακινησία πριν από την έναρξη του νέου έτους.

Για να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας πρέπει να τίθεται ένα όχημα σε ακινησία από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο, πριν από την έναρξη του έτους και να παραμείνει σε αυτή την κατάσταση ολόκληρο το έτος.

Η ειδοποίηση για την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.): www.aade.gr, κατά την περίοδο 1/11-31/12 κάθε έτους, για τα τέλη του επόμενου έτους.

Η παραγραφή των τελών κυκλοφορίας είναι εικοσαετής, που σημαίνει ότι η φορολογική διοίκηση έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση, όταν αναζητά με ελέγχους και διασταυρώσεις τα οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας, να ανατρέχει πίσω στο παρελθόν έως το χρονικό αυτό διάστημα.

Η φορολογία των τελών κυκλοφορίας δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013 – Α΄ 170), αλλά έχουν εφαρμογή οι ειδικότερες διατάξεις αυτής.

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Α. Κατά την αγορά

α) καινούργιου οχήματος

• Απαιτείται η εκπλήρωση όλων των τελωνειακών διατυπώσεων και η καταβολή των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, που συνδέονται με το «εισαγόμενο» όχημα.

• Κατά την ταξινόμηση νέου οχήματος και πριν την παραλαβή της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων κυκλοφορίας πρέπει να καταβληθούν τα τέλη κυκλοφορίας του έτους της ταξινόμησης σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ., είτε αυθημερόν, την ημέρα της ταξινόμησης, είτε την επόμενη ημέρα. Σε περίπτωση καθυστέρησης, καταβάλλονται τα τέλη κυκλοφορίας και αυτοτελές πρόστιμο ισόποσο των τελών κυκλοφορίας.

• Καταβάλλονται τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας ανεξαρτήτως του χρόνου, κατά τον οποίο λαμβάνει χώρα η κυκλοφορία του νέου οχήματος.

• Απαιτείται ασφάλιση του οχήματος

β) μεταχειρισμένου οχήματος

• Έλεγχος τεχνικής αρτιότητας του οχήματος κατά τη μεταβίβαση και έκδοση βεβαίωσης καταλληλότητας από Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας στο όνομα του νέου κατόχου – αγοραστή.

Η προσκόμιση βεβαίωσης τεχνικής επάρκειας συνιστά προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης και την έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. Ο υποψήφιος αγοραστής μεταχειρισμένου οχήματος πρέπει να ενημερώνεται επαρκώς για την τεχνική κατάσταση του οχήματος, που προτίθεται να αγοράσει, αφενός μεν για να αποτιμήσει την πραγματική του αξία – κάτι πού αφορά στον ίδιο και στο τίμημα που πρόκειται να καταβάλλει – και αφετέρου για τη διασφάλιση της ασφαλούς κυκλοφορίας του οχήματος και την προστασία του κοινωνικού συνόλου από την κυκλοφορία ακατάλληλων οχημάτων στους δρόμους της επικράτειας.

Εφιστάται η προσοχή στους υποψήφιους αγοραστές μεταχειρισμένων οχημάτων ότι, εάν παρόλα αυτά προχωρήσουν σε αγορά ακατάλληλου τεχνικά οχήματος, η «άδεια» που θα εκδοθεί από τις περιφερειακές υπηρεσίες του αρμόδιου Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών θα φέρει τον τίτλο «ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ», που δεν επιτρέπει την κυκλοφορία του οχήματος. Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία κυκλοφορίας του μεταχειρισμένου οχήματος παρακρατούνται από την ως άνω υπηρεσία, μέχρι την ολοκλήρωση του τεχνικού ελέγχου από Κ.Τ.Ε.Ο. και τη συνακόλουθη συμμόρφωση του ιδιοκτήτη προς τις τεχνικές υποδείξεις αυτού, καθώς και την επισκευή όλων των απαραίτητων βλαβών που θα εντοπιστούν.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η παρακράτηση των στοιχείων κυκλοφορίας και η έκδοση άδειας «ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ», λόγω τεχνικής ακαταλληλότητας του μεταβιβασθέντος οχήματος, δεν συνιστά λόγο ακινησίας του οχήματος, καθώς η μεταβίβαση λαμβάνει χώρα σε γνώση του αγοραστή περί της ακαταλληλότητας, ενώ η ιδιότυπη άδεια «ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ» εκδίδεται μέχρι την τεχνική αποκατάσταση αυτού. Κατά συνέπεια, ο αγοραστής πρέπει να γνωρίζει ότι για όσο χρονικό διάστημα διατηρεί το όχημα σε αυτή την κατάσταση, το εν λόγω όχημα δεν απαλλάσσεται από καταβολή τελών κυκλοφορίας, ασφάλιση και έλεγχο Κ.Τ.Ε.Ο..

• Ο αγοραστής μεταχειρισμένου οχήματος καθίσταται ιδιοκτήτης μόνο μετά την έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας στο όνομά του.

Ο αγοραστής έχει την υποχρέωση να εκδώσει νέα άδεια στο δικό του όνομα, προκειμένου να καταστεί ιδιοκτήτης αυτού και να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση του οχήματος.

Σε περίπτωση που ο αγοραστής δεν προβεί στη συγκεκριμένη ενέργεια, ο πωλητής θα εξακολουθεί να εμφανίζεται στο μητρώο οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αλλά και του Πληροφοριακού Συστήματος Οχημάτων της Α.Α.Δ.Ε., ως ιδιοκτήτης. Η παράλειψη αυτή θα έχει ως συνέπεια ότι θα συνεχίσει να επωμίζεται στο δικό του όνομα όλες τις υποχρεώσεις που ακολουθούν το όχημα, όπως, την εξόφληση τελών κυκλοφορίας, κ.λ.π..

Β. Κατά την πώληση (μεταχειρισμένου οχήματος)

• Προσκόμιση από τον πωλητή βεβαίωσης περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας.

Κατά τη μεταβίβαση οχημάτων στις Υπηρεσίες Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών γίνεται έλεγχος για τυχόν οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας τρέχοντος και παρελθόντων ετών.

Για να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση του οχήματος από τον πωλητή προς τον νέο κάτοχο – αγοραστή απαιτείται προσκόμιση από τον πωλητή βεβαίωσης περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας. Εφόσον, υπάρχουν οφειλές και εντοπιστούν, η διαδικασία μεταβίβασης δεν ολοκληρώνεται μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή τους μετά των προστίμων τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υποχρέωση του πωλητή ανατρέχει μόνο στα έτη για τα οποία αυτός ήταν ο κάτοχος του οχήματος και δεν καταλαμβάνει τυχόν παλαιότερες οφειλές, κατά τις οποίες το όχημα ανήκε σε άλλο πρόσωπο.

• Ο πωλητής μεταχειρισμένου οχήματος πρέπει να ελέγχει πάντοτε εάν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης με την έκδοση της νέας άδειας στο όνομα του αγοραστή.

Πολύ συχνά παρατηρείται το φαινόμενο, ειδικά σε περίπτωση αδυναμίας του πωλητή να μεταβεί στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης, να χορηγείται από τον πωλητή εξουσιοδότηση στον αγοραστή, ώστε ο τελευταίος να διενεργήσει και για λογαριασμό του, τη μεταβίβαση.

Εφιστάται η προσοχή ότι πρέπει, σε κάθε περίπτωση, ο πωλητής να ελέγχει εάν πράγματι εκδόθηκε νέα άδεια στο όνομα του νέου κατόχου – αγοραστή, γιατί σε διαφορετική περίπτωση ο πωλητής παραμένει κύριος και ιδιοκτήτης του οχήματος και εξακολουθεί να υπέχει το σύνολο των υποχρεώσεων που συνεπάγεται η ιδιότητα του ιδιοκτήτη (τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, K.T.E.O., κλήσεις τροχαίας, κλπ).

• Ανολοκλήρωτη μεταβίβαση – ενέργειες από την πλευρά του πωλητή:

Σε περίπτωση, πάντως, που δεν ολοκληρωθεί η μεταβίβαση, σύμφωνα με τα παραπάνω και ο πρώην κάτοχος – πωλητής διαπιστώσει σε χρόνο μεταγενέστερο της αγοραπωλησίας ότι ο αγοραστής δεν εξέδωσε νέα άδεια στο όνομά του, δύναται και οφείλει, εάν έχει επιβαρυνθεί με τέλη κυκλοφορίας για το ενδιάμεσο διάστημα, να προβεί στις κάτωθι ενέργειες:

α) Δήλωση της ανολοκλήρωτης μεταβίβασης στις κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές, που ασκούν καθήκοντα Τροχαίας, όπου – μεταξύ άλλων – υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά και καταρτίζεται δικογραφία για παράβαση του άρθρου 89 του Κ.Ο.Κ..

β) Προσκόμιση στη Δ.Ο.Υ. βεβαίωσης της ως άνω αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής, ώστε το όχημα να τεθεί σε αναγκαστική ακινησία, λόγω ανολοκλήρωτης μεταβίβασης, από την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης αυτής.

γ) Προσκόμιση στη Δ.Ο.Υ. της δικαστικής απόφασης, που τυχόν θα εκδοθεί, προκειμένου, εφόσον από το διατακτικό αυτής προκύπτει το γεγονός που επικαλείται ο πωλητής, να διαγραφούν από την μερίδα του τα τέλη κυκλοφορίας για το διάστημα που έχει μεσολαβήσει από την αγοραπωλησία έως την ημερομηνία θέσης του οχήματος σε ακινησία από τον πωλητή και στη συνέχεια βεβαίωση των ποσών αυτών στον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του αγοραστή.

Γ . Κατά τη διάρκεια που το όχημα είναι στην κατοχή του ιδιοκτήτη

α) Καταβολή τελών κυκλοφορίας

Η υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας υφίσταται διαρκώς, εκτός και αν ένα όχημα τεθεί σε ακινησία, εκούσια ή αναγκαστική, στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος του ιδιοκτήτη.

Δεν είναι νόμιμη η κυκλοφορία οχήματος, για το οποίο δεν έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας ή έχουν καταβληθεί μειωμένα. Στην περίπτωση αυτή, αν καταληφθεί από την Τροχαία να κυκλοφορεί, αφαιρούνται η άδεια και οι πινακίδες. Τα στοιχεία κυκλοφορίας επιστρέφονται, μόνο, εάν ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει αποδεικτικό καταβολής των τελών κυκλοφορίας, καθώς και οφειλόμενου, κατά περίπτωση, προστίμου ή αποδεικτικό στοιχείο περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας.

Σε περίπτωση που έληξε η προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας του τρέχοντος έτους και το σχετικό ποσό μετά του ισόποσου προστίμου βεβαιώθηκε στο όνομα του υπόχρεου προσώπου και υπήχθη σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής και πάλι δεν καθίσταται νόμιμη η κυκλοφορία του συγκεκριμένου οχήματος, δεδομένου ότι αυτή απαιτεί την ολοσχερή εξόφληση των οφειλόμενων τελών κυκλοφορίας του τρέχοντος έτους (στην περίπτωση αυτή η οφειλή περιλαμβάνει και το πρόστιμο).

β) Ασφάλιση του οχήματος

Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση του οχήματος για την περίπτωση ατυχήματος.

γ) Τεχνικός έλεγχος του οχήματος

Η υποχρέωση περιοδικού τεχνικού ελέγχου του οχήματος για την αποφυγή κυκλοφορίας ακατάλληλων οχημάτων που θέτουν σε κίνδυνο το κοινωνικό σύνολο.

4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

• Εμπρόθεσμη πληρωμή των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Η καταβολή των τελών κυκλοφορίας είναι εμπρόθεσμη, εφόσον πραγματοποιείται έως την 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, εκείνου στο οποίο αφορούν.

• Εμπρόθεσμη πληρωμή κατά την άρση εκούσιας ακινησίας οχήματος.

Στην περίπτωση που έχετε θέσει το όχημά σας σε εκούσια ακινησία, με κατάθεση των στοιχείων κυκλοφορίας στη Δ.Ο.Υ. και επιθυμείτε να άρετε την ακινησία αυτή, τα τέλη κυκλοφορίας καταβάλλονται στη Δ.Ο.Υ. πριν από την άρση της ακινησίας.

• Εμπρόθεσμη πληρωμή κατά την άρση αναγκαστικής ακινησίας οχήματος

Στην περίπτωση που κάνετε άρση της αναγκαστικής ακινησίας τα τέλη κυκλοφορίας καταβάλλονται εμπρόθεσμα, εντός δέκα (10) ημερών από το γεγονός που ήρε την ακινησία.

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Α. Θέση οχήματος σε ακινησία

Η έννοια της «ακινησίας» οχήματος έχει προβλεφθεί από τη νομοθεσία των τελών κυκλοφορίας και εξυπηρετεί τους σκοπούς της φορολογίας αυτής, παρέχοντας τη δυνατότητα στους φορολογουμένους, στην περίπτωση κατά την οποία δεν δύνανται, για λόγους που δεν ανάγονται στη θέλησή τους ή δεν επιθυμούν να κυκλοφορήσουν το όχημά τους, να μην επιβαρυνθούν με τέλη κυκλοφορίας.

Η ακινησία, σύμφωνα με τα παραπάνω, διακρίνεται σε εκούσια και σε αναγκαστική, η κάθε μία από τις οποίες ανταποκρίνεται σε διαφορετικές συνθήκες, διέπεται από διαφορετικές προϋποθέσεις και προθεσμίες, κ.λ.π..

α) Εκούσια ακινησία

Είναι οικειοθελής, καθώς με αυτή ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος επιθυμεί να μην κυκλοφορήσει το όχημά του και ζητά για το λόγο αυτό και τη μη επιβάρυνσή του με τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας.

Εάν, λοιπόν, ο ιδιοκτήτης επιθυμεί τη θέση του οχήματός του σε εκούσια ακινησία στη Δ.Ο.Υ., προκειμένου το επόμενο έτος να μην επιβαρυνθεί με τέλη κυκλοφορίας, πρέπει να παραδώσει στη Δ.Ο.Υ. την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, μαζί με τις κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας έως την 31 Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται αυτού για το οποίο θέλει την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας.

Στη Δ.Ο.Υ., ταυτόχρονα με την παράδοση των στοιχείων κυκλοφορίας (άδειας και πινακίδων), πρέπει να καταθέσει και τη δήλωση ακινησίας, στην οποία οφείλει να αναγράφει τον χώρο που πρόκειται να φυλάσσεται το όχημα, ο οποίος πρέπει να είναι κλειστός και περιφραγμένος (πχ ένα γκαράζ, κλπ, όχι σταθμευμένο στον δρόμο γιατί υπάρχει κίνδυνος, είτε να κλαπεί, είτε να το περισυλλέξει ο δήμος ως εγκαταλελειμμένο).

Εκούσια ακινησία σε περίπτωση θανάτου του ιδιοκτήτη

Εφόσον έχει δηλωθεί ο θάνατος του κατόχου/ιδιοκτήτη του οχήματος, που έχει αποβιώσει, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, μπορεί να τεθεί σε εκούσια ακινησία από οποιοδήποτε πρόσωπο έχει την κατοχή του οχήματος, δηλαδή έχει τη φυσική εξουσία επί αυτού, ανεξάρτητα αν το ίδιο πρόσωπο έχει και την κυριότητά του.

Η ακινησία πραγματοποιείται στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος του ιδιοκτήτη (θανόντος), με την κατάθεση: α) υπεύθυνης δήλωσης περί της κατοχής του οχήματος, β) των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος (άδεια και πινακίδες) και γ) της δήλωσης ακινησίας, στην οποία θα αναφέρεται και το μέρος στο οποίο θα φυλάσσεται το όχημα.

β) Αναγκαστική ακινησία

Η αναγκαστική ακινησία διαφέρει από την εκούσια, για τον λόγο ότι δεν είναι οικειοθελής, αφού ανάγεται σε απρόβλεπτα γεγονότα που συνιστούν για τον ιδιοκτήτη ανωτέρα βία. Τέτοια γεγονότα είναι, ιδίως,

η κλοπή οχήματος, η υπεξαίρεση αυτού, η ανολοκλήρωτη μεταβίβαση, η κατάσχεση, η παράδοση οχήματος σε εγκαταστάσεις τέλους κύκλου ζωής οχημάτων, η ολοσχερής καταστροφή, η έξοδος οχήματος στο εξωτερικό. Ειδικότερα:

αα) Κλοπή και ανολοκλήρωτη μεταβίβαση

Για τις περιπτώσεις της κλοπής και της ανολοκλήρωτης μεταβίβασης, προκειμένου το όχημα να τεθεί σε αναγκαστική ακινησία, ο ιδιοκτήτης πρέπει να δηλώσει το συμβάν στην αρμόδια υπηρεσία της Τροχαίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Από την ημερομηνία της δήλωσης του γεγονότος στην Τροχαία το όχημα τίθεται σε αναγκαστική ακινησία.

ββ) Υπεξαίρεση

Στην περίπτωση της υπεξαίρεσης, το όχημα τίθεται σε αναγκαστική ακινησία αναδρομικά, μετά από την έκδοση της σχετικής καταδικαστικής απόφασης και αφού αυτή προσκομιστεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., ενώ για το διάστημα που μεσολαβεί, οι συνήθεις υποχρεώσεις εξακολουθούν να βαρύνουν τον αρχικό κάτοχο (μετά από την αναδρομική θέση σε αναγκαστική ακινησία, πάντως, τα τέλη κυκλοφορίας της μεσολαβούσης περιόδου διαγράφονται από τον αρχικό κάτοχο).

Στην περίπτωση κατάσχεσης του οχήματος από δημόσια αρχή, το όχημα τίθεται σε αναγκαστική ακινησία με την υποβολή στη Δ.Ο.Υ. της έκθεση κατάσχεσης.

Στην περίπτωση κατάσχεσης αυτοκινήτου λόγω μη αποπληρωμής του τιμήματος, όταν τούτο έχει μεταβιβαστεί κατά χρήση και εκμετάλλευση παρακρατούμενης της κυριότητας από τον πωλητή, δύναται ο κάτοχος, στα χέρια του οποίου κατασχέθηκε το αυτοκίνητο, να υποβάλλει αίτηση με την οποία να ζητά να διακοπεί η σε βάρος του βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας για τα επόμενα της κατάσχεσης έτη, λόγω κατάσχεσης του αυτοκινήτου, με την προϋπόθεση ότι η αίτηση θα συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο της κατασχετήριας έκθεσης, στην οποία ρητά θα αναφέρεται ότι παραδόθηκαν, στον υπέρ ού η κατάσχεση-πωλητή, η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες.

Επισημαίνεται, ότι για τα προηγούμενα της κατάσχεσης έτη, τόσο ο κάτοχος, όσο και ο πωλητής που παρακράτησε την κυριότητα, είναι συνυπόχρεοι (αλληλεγγύως ευθυνόμενοι) για τα οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας.

Στην περίπτωση κατάσχεσης αυτοκινήτου από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, λόγω χρεών του ιδιοκτήτη (οφειλέτης) προς το πρόσωπο αυτό, ο οφειλέτης, εφόσον προσκομίσει στη Δ.Ο.Υ. την έκθεση κατάσχεσης, στην οποία πρέπει ρητά να αναγράφεται ότι κατασχέθηκαν και τα στοιχεία κυκλοφορίας (άδεια και πινακίδες) του οχήματος, δικαιούται να ζητήσει τη διαγραφή των τελών κυκλοφορίας, που τυχόν επιβλήθηκαν στο όνομά του για τα επόμενα έτη από την κατάσχεση. Διευκρινίζεται ότι ο κατάσχων το όχημα βαρύνεται με τα τέλη κυκλοφορίας από την ημερομηνία της κατάσχεσης, εκτός και αν θέσει το εν λόγω όχημα σε ακινησία.

Τα παραπάνω ισχύουν έως την έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας στο όνομα του νέου κατόχου.

Σε περίπτωση κατά την οποία τα στοιχεία κυκλοφορίας δεν αποτέλεσαν αντικείμενο της κατάσχεσης, ο οφειλέτης (ιδιοκτήτης εκ της άδειας) εξακολουθεί να βαρύνεται με τα τέλη κυκλοφορίας και μετά από το έτος της κατάσχεσης, έως την τυχόν κατάθεση των στοιχείων αυτών στη Δ.Ο.Υ.

γγ) Έξοδος του οχήματος στο εξωτερικό

Στην περίπτωση εξόδου οχήματος στο εξωτερικό, χωρίς να έχει προηγηθεί η διαγραφή του από τα μητρώα οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, πρέπει ο φορολογούμενος να προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματός του και να το δηλώσει, προσκομίζοντας τα, κατά περίπτωση, απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά θα ζητηθούν από την αρμόδια φορολογική αρχή, προκειμένου να τεθεί το όχημα σε αναγκαστική ακινησία, μέχρι και την επιστροφή του στην Ελλάδα.

Με την είσοδο του οχήματος στην Ελλάδα, οι ιδιοκτήτες οφείλουν να καταβάλλουν στη Δ.Ο.Υ., στην οποία έχει δηλωθεί η ακινησία, τα τέλη κυκλοφορίας εμπρόθεσμα εντός 10 ημερών, προκειμένου να μην επιβληθεί το αναλογούν πρόστιμο για εκπρόθεσμη καταβολή.

Όχημα το οποίο επαναταξινομείται σε άλλο Κράτος – Μέλος (Κ-Μ) της Ε.Ε., δύναται να τεθεί σε αναγκαστική ακινησία από την ημερομηνία εξόδου από την Ελλάδα και μέχρι την ημερομηνία επαναταξινόμησης (έκδοσης στοιχείων κυκλοφορίας από το άλλο Κ-Μ).

δδ) Ολοσχερής καταστροφή του οχήματος

Στην περίπτωση ολοσχερούς καταστροφής οχήματος απαιτείται και πάλι προσέλευση στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος του ιδιοκτήτη και προσκόμιση των αποδεικτικών της ολοσχερούς καταστροφής (όπως, π.χ. βεβαίωση πυροσβεστικής στην οποία να αναγράφεται ότι το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς) για τη θέση του σε αναγκαστική ακινησία από την ημερομηνία της καταστροφής έως την οριστική του διαγραφή από τα μητρώα οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Στην περίπτωση παράδοσης οχήματος στα σημεία τέλους κύκλου ζωής οχημάτων για διάλυση και καταστροφή και έως την ημερομηνία οριστικής διαγραφής του, το όχημα δύναται να τεθεί σε αναγκαστική ακινησία, με την προσκόμιση του αποδεικτικού παράδοσης στα σημεία αυτά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για όσο διάστημα το όχημα βρίσκεται σε αναγκαστική ακινησία, δεν οφείλονται τέλη κυκλοφορίας.

• Δεν συνιστούν λόγο θέσης οχήματος σε αναγκαστική ακινησία οι περιπτώσεις:

αα) Αφαίρεσης άδειας και πινακίδων από Τροχαία.

Σε περίπτωση που η Τροχαία αφαιρέσει άδεια και πινακίδες για παράβαση, η οποία προβλέπει ως κύρωση την πληρωμή διοικητικού προστίμου ή τον υποχρεωτικό έλεγχο από Κ.Τ.Ε.Ο. και η αφαίρεση διαρκεί μόνο έως την ολοκλήρωση των ενεργειών αυτών, ενώ επιστρέφονται τα στοιχεία κυκλοφορίας με την πληρωμή του προστίμου ή την προσκόμιση δελτίου καταλληλότητας Κ.Τ.Ε.Ο., τα

οχήματα αυτά δεν δύναται να τεθούν σε αναγκαστική ακινησία στη Δ.Ο.Υ.. Κατά συνέπεια δεν αίρεται η υποχρέωση καταβολής των τελών κυκλοφορίας (επιβαρύνσεων, κ.λ.π.) για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη διακράτηση των στοιχείων έως την πληρωμή του προστίμου ή της πραγματοποίησης του τεχνικού ελέγχου, κατά περίπτωση.

ββ) Χορήγησης άδειας κυκλοφορίας στον αγοραστή με την ένδειξη «ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ».

Στην περίπτωση μεταβίβασης οχήματος από τις περιφερειακές υπηρεσίες του αρμόδιου Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών το οποίο δεν πέρασε τεχνικό έλεγχο ή πέρασε τεχνικό έλεγχο και κρίθηκε ακατάλληλο, αλλά παρόλα αυτά η μεταβίβαση διενεργήθηκε και χορηγήθηκε άδεια κυκλοφορίας στον αγοραστή με την ένδειξη «ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ», δεν αποτελεί λόγο για θέση οχήματος σε αναγκαστική ακινησία. Στην περίπτωση αυτή, τα τέλη κυκλοφορίας οφείλονται κανονικά – για όσο διάστημα μεσολαβεί έως την τεχνική αποκατάσταση του οχήματος – από τον νέο ιδιοκτήτη.

γγ) Δέσμευσης οχήματος λόγω οφειλών στο Δημόσιο

Η περίπτωση δέσμευσης οχήματος, λόγω οφειλών στο Δημόσιο, χωρίς την κατάθεση των στοιχείων κυκλοφορίας (άδειας και πινακίδων) στη φορολογική αρχή από τον ιδιοκτήτη, δεν συνιστά λόγο θέσης του οχήματος σε αναγκαστική ακινησία, γιατί θεωρείται ότι το όχημα κυκλοφορεί κανονικά και κατά συνέπεια υπέχει όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις, που συνεπάγεται η κυκλοφορία αυτή.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

– Για να τεθεί ένα όχημα σε ακινησία δεν απαιτείται ο ιδιοκτήτης να εξοφλήσει τα τέλη κυκλοφορίας του έτους της ακινησίας ή προηγούμενων ετών.

– Όχημα το οποίο βρίσκεται σε εκούσια ακινησία απαγορεύεται να κυκλοφορεί, εκτός και αν χορηγηθεί προσωρινή άδεια Μ, αυστηρά για τους λόγους που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

– Εφιστάται η προσοχή στους ιδιοκτήτες οχημάτων, που έχουν θέσει τα οχήματά τους σε ακινησία, να μην προβαίνουν σε έκδοση νέων αδειών κυκλοφορίας στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (πχ έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας, λόγω άρσης παρακράτησης κυριότητας ή χορήγηση αντιγράφου αδείας), δεδομένου ότι η κατατεθειμένη στη Δ.Ο.Υ. άδεια ακυρώνεται (δεν έχει νομική ισχύ) και άρα δεν ισχύει η ακινησία, με συνέπεια την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας

B. Χορήγηση προσωρινής άδειας κυκλοφορίας «Μ»

Η προσωρινή άδεια κυκλοφορίας Μ χορηγείται αποκλειστικά από τη Δ.Ο.Υ., στην οποία έχει δηλωθεί η εκούσια ακινησία του οχήματος (διευκρινίζεται ότι πρόκειται για τη Δ.Ο.Υ., στην οποία είναι κατατεθειμένα τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος).

Εάν πρόκειται για νέο όχημα, τότε η άδεια Μ χορηγείται από τη Δ.Ο.Υ. χωρικής αρμοδιότητας του τόπου αγοράς ή τελωνισμού του οχήματος.

Εάν ένα όχημα βρίσκεται σε κατάσταση εκούσιας ακινησίας και πρέπει ο ιδιοκτήτης να το κυκλοφορήσει, είτε για να το περάσει τεχνικό έλεγχο (Κ.Τ.Ε.Ο.), είτε για να το πάει σε συνεργείο για επισκευή, είτε για να σταλεί για καταστροφή με ανακύκλωση, τότε, εφόσον ασφαλιστεί τουλάχιστον για το διάστημα κυκλοφορίας του, χορηγείται προσωρινή άδεια κυκλοφορίας Μ, μέχρι δυο φορές, ετησίως, και μέχρι 3 ημέρες συνολικά, με την καταβολή ποσού δέκα (10) ευρώ ανά ημέρα για τα Ε.Ι.Χ. οχήματα και τριών (3) ευρώ ανά ημέρα για τις μοτοσυκλέτες.

Επίσης, άδεια κυκλοφορίας Μ, άπαξ ετησίως (μέχρι τρεις ημέρες), χορηγείται και σε ανάριθμα ασφαλισμένα αυτοκίνητα ή μοτοσυκλέτες, αποκλειστικά για τη μετάβασή τους από τον τόπο αγοράς ή τελωνισμού στον τόπο ταξινόμησης και για την επισκευή ή τον έλεγχο από Κ.Τ.Ε.Ο..

Η προσωρινή άδεια Μ χορηγείται και για μη εργάσιμες ημέρες (Σαββατοκύριακα).

Γ. Οριστική διαγραφή οχήματος

Η οριστική διαγραφή οχήματος διενεργείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και λαμβάνει χώρα για συγκεκριμένους λόγους, κατά τα προαναφερθέντα, ήτοι έξοδος στο εξωτερικό (επαναταξινόμηση σε άλλη χώρα), ολοσχερής καταστροφή, καταστροφή με ανακύκλωση σε σημεία τέλους κύκλου ζωής οχημάτων.

• Για την οριστική διαγραφή λόγω εξαγωγής του οχήματος, απαιτείται η προηγούμενη εξόφληση οφειλόμενων τελών κυκλοφορίας.

Προκειμένου να διαγραφεί οριστικά το όχημα από το μητρώο οχημάτων στο Υπουργείο Υποδομών κα Μεταφορών, λόγω εξαγωγής του στο εξωτερικό, πρέπει πρώτα να έχουν εξοφληθεί τυχόν οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας και πρόστιμα, προκειμένου, στη συνέχεια, να χορηγήσει η Δ.Ο.Υ. τη βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας.

• Για την οριστική διαγραφή, λόγω της παράδοσης του οχήματος σε σημεία συλλογής οχημάτων τέλους κύκλου ζωής, δεν απαιτείται η εξόφληση τυχόν οφειλόμενων τελών κυκλοφορίας και δεν χορηγείται βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας από τη Δ.Ο.Υ. Τα τυχόν οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας βεβαιώνονται από τη Δ.Ο.Υ.

• Στην περίπτωση αιτημάτων από ιδιοκτήτες οχημάτων για οριστική διαγραφή αυτών, ενώ βρίσκονται σε εκούσια ακινησία (είτε με παράδοσή τους για καταστροφή με ανακύκλωση, είτε λόγω εξαγωγής τους στο εξωτερικό) δεν απαιτείται να γίνει άρση αυτής, ενώ παράλληλα τα στοιχεία κυκλοφορίας διαβιβάζονται υπηρεσιακά, μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη, από τη Δ.Ο.Υ στην αρμόδια Διεύθυνση Υποδομών και Μεταφορών της οικείας Περιφέρειας.

• Στην περίπτωση κατά την οποία προηγείται της οριστικής διαγραφής η μεταβίβαση του οχήματος (που είναι σε φορολογική ακινησία), τα στοιχεία δεν διαβιβάζονται υπηρεσιακά. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσέρχεται στη Δ.Ο.Υ. που έχει δηλωθεί η ακινησία και να προβαίνει σε άρση αυτής, καταβάλλοντας τα προβλεπόμενα τέλη κυκλοφορίας, προκειμένου να γίνει η μεταβίβαση στο όνομά του.

Δ. Απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας λόγω αναπηρίας

Οι Έλληνες πολίτες και οι πολίτες της Ε.Ε., δικαιούνται απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας, αναλόγως της πάθησής τους και του βαθμού αναπηρίας τους ως εξής:

α) Απαλλαγή για οχήματα με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 1650 κ.εκ. δικαιούνται όσοι πάσχουν από:

αα) Πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών.

ββ) Σοβαρή κινητική αναπηρία του ενός ή και των δυο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά 67%.

γγ) Σοβαρή κινητική αναπηρία του ενός ή και των δυο κάτω άκρων με συμμετοχή του ενός ή και των δυο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο το 67%, από το οποίο το 40% τουλάχιστο από το ένα κάτω άκρο.

δδ) Ολική και από τους δυο οφθαλμούς τύφλωση με ποσοστό αναπηρίας 100%.

εε) Νοητική καθυστέρηση με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40%.

στστ) Αυτισμό, εφόσον συνοδεύεται από επιληπτικές κρίσεις ή πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο, οι οποίοι, εξαιτίας των παθήσεων αυτών, έχουν καταστεί ανάπηροι, με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν ανάγκη βοήθειας.

ζζ) Μεσογειακή αναιμία ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία).

ηη) Δρεπανοκυτταρική αναιμία ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία.

θθ) Νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού.

β) Απαλλαγή για οχήματα με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι και 2650 κ.εκ. και 3650 κ.εκ. δικαιούνται όσοι έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών, με ποσοστό

αναπηρίας 80% και άνω. Κατ΄ εξαίρεση απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας για αυτοκίνητο μέχρι 2650 κ.εκ. και για ποσοστό αναπηρίας 100% μέχρι 3650 κ.εκ..

Για τη χορήγηση της σχετικής απαλλαγής, απαιτείται η πλήρωση όλων των προϋποθέσεων και η υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, που εκδίδονται από τα αρμόδια όργανα, όπως καθορίζονται στην αριθ. Δ18Α 5038263ΕΞ2013/23-10-2013 (Β΄ 2710) Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας και στην αριθ. Δ18Α 5038645ΕΞ2013/29-10-2013 (Β΄ 2774) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

– Όχημα, το οποίο ταξινομείται ως αναπηρικό, δεν απαλλάσσεται αυτομάτως και από τα τέλη κυκλοφορίας. Οι δικαιούχοι οφείλουν να προσέρχονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., προκειμένου να αιτηθούν τη χορήγηση απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας.

Σε κάθε περίπτωση, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος του αναπήρου, εφόσον ελέγξει τις προϋποθέσεις, εκδίδει τη σχετική Απόφαση χορήγησης της απαλλαγής, η οποία έχει ισχύ από το επόμενο έτος. Εξαίρεση αποτελούν τα νέα οχήματα, για τα οποία χορηγείται απαλλαγή και για το έτος της ταξινόμησης.

– Στην περίπτωση ανήλικου αναπήρου, όπου το όχημα έχει ταξινομηθεί στο όνομα των γονέων ή του επιτρόπου, το δικαίωμα της απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας, δύναται να παραχωρείται στο πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα ή ασκεί την επιτροπεία. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος του ασκούντα τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία.

– Στην περίπτωση θανάτου αναπήρου, στον οποίο είχε χορηγηθεί απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας ή είχε παραχωρηθεί το δικαίωμα σε πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία, τα τέλη κυκλοφορίας οφείλονται από το επόμενο έτος του θανάτου του αναπήρου.

– Η απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας, λόγω αναπηρίας, αφορά ένα μοναδικό όχημα.

– Στην περίπτωση μεταβίβασης οχήματος απαλλασσόμενου από τέλη κυκλοφορίας σε πρόσωπο μη απαλλασσόμενο, η απαλλαγή διακόπτεται για το έτος της μεταβίβασης, με παράλληλη υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας.

6. ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής, μη καταβολής ή μειωμένης καταβολής τελών κυκλοφορίας:

Το πρόστιμο, στις περιπτώσεις αυτές, ισούται με το ποσό των ετήσιων τελών κυκλοφορίας. Εάν το ποσό των τελών κυκλοφορίας είναι κάτω από τριάντα (30) ευρώ, τότε το πρόστιμο ισούται με τριάντα (30) ευρώ.

7. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

• Το δικαίωμα του Ελληνικού Δημοσίου για βεβαίωση τελών κυκλοφορίας παραγράφεται μετά την πάροδο είκοσι (20) ετών.

• Οι απαιτήσεις κατά του Ελληνικού Δημοσίου για καταβληθέντα ποσά «αχρεωστήτως ή παρά το νόμο» παραγράφονται μετά την παρέλευση τριετίας από την καταβολή. Στις περιπτώσεις αχρεώστητης καταβολής είναι και οι περιπτώσεις πολλαπλής πληρωμής για το ίδιο όχημα.

Τελευταία ενημέρωση: 21/04/2022

1. Ε Θέλω να θέσω το όχημα μου σε ψηφιακή ακινησία. Ποιές είναι οι ενέργειές μου;

Α Συνδέεστε στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (www.gov.gr) και ειδικότερα στην πλατφόρμα myCAR με τους κωδικούς Taxisnet. Επιλέγετε «Ψηφιακή Ακινησία/Κυκλοφορία» όπου καταχωρείτε ή επιλέγετε τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος που επιθυμείτε να θέσετε σε ψηφιακή ακινησία. Καταχωρείτε τα στοιχεία της διεύθυνσης ακινητοποίησης του οχήματος, δηλαδή τον ταχ.κωδ. της περιοχής, την οδό και τον αριθμό. Επίσης δηλώνετε υπεύθυνα ότι ο χώρος στάθμευσης είναι, είτε ιδιόκτητος, είτε ενοικιασμένος ή παραχωρημένος. Υποβάλετε την αίτησή σας και εφόσον είστε μοναδικός ιδιοκτήτης, το σύστημα σας δίνει αριθμό αίτησης και σας ενημερώνει ότι το όχημα έχει τεθεί σε ψηφιακή ακινησία.
Στην περίπτωση που υπάρχουν συνιδιοκτήτες, ενημερώνονται στην προσωποποιημένη πληροφόρηση για το αίτημα σας, το οποίο, με αντίστοιχη της προαναφερθείσας διαδικασίας, θα πρέπει να εγκρίνουν για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

2. Ε Είναι δυνατή η θέση σε ψηφιακή ακινησία οποιουδήποτε οχήματος, ανεξάρτητα κατηγορίας και χρήσης;

Α Η ψηφιακή ακινησία επιτρέπεται μόνο για Επιβατικά Ι.Χ. και Δίκυκλα Ι.Χ., τα οποία βρίσκονται «σε κίνηση» και ο ιδιοκτήτης έχει την άδεια και τις πινακίδες κυκλοφορίας τους.

3. Ε Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες θα πρέπει να απευθυνθώ στη Δ.Ο.Υ για να δηλώσω την ακινησία του οχήματος μου;

Α Στις παρακάτω περιπτώσεις η ακινησία δηλώνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.:
(α) Κλοπής ή υπεξαίρεσης του οχήματος
(β) Κυκλοφορίας του οχήματος στο εξωτερικό
(γ) Μεταβίβασης του οχήματος η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί
(δ) Κατάσχεσης του οχήματος από δημόσια αρχή με τα στοιχεία κυκλοφορίας αυτού
(ε) Αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος από δημόσια αρχή
(στ) Παράδοσης στις εγκαταστάσεις της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ) με σκοπό την οριστική διαγραφή του με ανακύκλωση
(ζ) Ολοσχερούς καταστροφής του οχήματος λόγω πυρκαγιάς ή άλλης αιτίας
(η) Πλειστηριασμού του οχήματος
(θ) Αποξένωσης του ιδιοκτήτη ή κατόχου από το όχημα, όπως στην περίπτωση περισυλλογής του από το Δήμο ως εγκαταλελειμμένου
(ι) Κάθε άλλη περίπτωση όπου ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος δεν έχει στην κατοχή του είτε το όχημα είτε τα στοιχεία κυκλοφορίας του (άδεια και πινακίδες).
(ζ) Θανάτου του ιδιοκτήτη του οχήματος, όπου η ακινησία δηλώνετε από τους κληρονόμους του (εφόσον δεν έχει εκδοθεί ακόμα άδεια κυκλοφορίας στο όνομά τους), στη ΔΟΥ του θανόντος.

4. Ε Εάν θέλω να κάνω άρση της ψηφιακής ακινησίας, ποιές είναι οι ενέργειές μου;

Α Με την ίδια διαδικασία που περιγράφεται στην ερώτηση με α/α 1 εισέρχεστε στην πλατφόρμα και επιλέγετε το όχημα που βρίσκεται σε ψηφιακή ακινησία. Για την άρση αυτής απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του τρέχοντος έτους, η ασφαλιστική κάλυψη της κυκλοφορίας του οχήματος κατά την ημερομηνία και η υποβολή του αιτήματος .Οι ανωτέρω προϋποθέσεις ελέγχονται από το σύστημα κατά τη διαδικασία υποβολής του αιτήματος και εφόσον έχουν υλοποιηθεί μπορείτε να υποβάλετε το αίτημά σας με το πάτημα του κουμπιού «Υποβολή αιτήματος» που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης.
Η πληρωμή ετήσιων τελών κυκλοφορίας απαιτείται για:
• τη μεταβίβαση του οχήματος,
• την εξαγωγή του από την Ελλάδα, καθώς και για την επαναταξινόμηση του οχήματος στην Ελλάδα.

5. Ε Εάν θέλω να κάνω άρση ψηφιακής ακινησίας για ορισμένους μήνες εντός του έτους, ποιές είναι οι ενέργειές μου;

Α Εφόσον υπάρχει νομοθετική ρύθμιση για πληρωμή αναλογικών τελών κυκλοφορίας, επιλέγετε πληρωμή μηνιαίων τελών κυκλοφορίας, ανάλογα με τους μήνες που επιθυμείτε να θέσετε το όχημά σας σε κίνηση, ψηφιακά.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
• το δικαίωμα προσωρινής άρσης ακινησίας με πληρωμή αναλογικών τ.κ (ψηφιακής ή εκούσιας στη Δ.Ο.Υ.) χορηγείται μόνο μία φορά εντός του έτους. Εάν επιθυμείτε να κινήσετε το όχημα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το ήδη επιλεγμένο, εφόσον έχετε ήδη υποβάλλει την αίτηση άρσης ακινησίας, θα πρέπει να καταβάλλετε το υπολειπόμενο ποσό των ετησίων τελών κυκλοφορίας.
• Όταν λήξει το διάστημα κίνησης για το οποίο έχουν καταβληθεί αναλογικά τ.κ. το όχημα πρέπει να τεθεί άμεσα σε ψηφιακή ακινησία και συγκεκριμένα την τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα ή την πρώτη εργάσιμη του επόμενου μήνα, εφόσον η τελευταία μέρα είναι αργία.

6. Ε Eάν πληρώσω αναλογικά τέλη κυκλοφορίας για δύο (2) μήνες στις 25/6/2022, για ποιους μήνες μπορεί να τεθεί το όχημά μου σε κίνηση;

Α Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα θέλετε, για να κάνετε άρση ακινησίας. Περαιτέρω επισημαίνεται ότι τμήμα μηνός (ακόμα και μία μέρα) λογίζεται ως ολόκληρος μήνας.
Δηλαδή, αν θέσετε το όχημά σας σε κίνηση στις 25/6/2022, έχετε δικαίωμα να το κυκλοφορήσετε το υπόλοιπο του Ιουνίου και ολόκληρο τον Ιούλιο.
Εννοείται ότι δεν μπορεί να τεθεί όχημα σε κίνηση την 1/12/2022 για δύο μήνες, αφού υπολείπεται ένας και μόνο μήνας μέχρι το τέλος του έτους.
Για το λόγο αυτό, αν σήμερα ζητηθεί η πληρωμή τ.κ. για δύο (2) μήνες, στο ειδοποιητήριο πληρωμής εμφανίζεται προθεσμία πληρωμής μέχρι 30/11/2022 για τον απλούστατο λόγο, ότι εάν πληρώσει την 1/12/2021 πρέπει να καταβάλει μόνο το 1/12 των ετήσιων τ.κ. και όχι τα 2/12.

7. Ε Τι είναι η προσωρινή άδεια κυκλοφορίας με πινακίδα «Μ»;

Α Με την πινακίδα «Μ», μπορείτε να κυκλοφορήσετε το όχημά σας (ΕΙΧ ή Δίκυκλο ΙΧ) μέχρι 3 μέρες το χρόνο, εφόσον είναι ασφαλισμένο, με πληρωμή παραβόλου 10 ευρώ/ημέρα για επιβατικό Ι.Χ. ή 3,00 ευρώ/ημέρα για δίκυκλο Ι.Χ. Το δικαίωμα χορηγείται μόνο μέχρι δύο φορές εντός του έτους. Δηλαδή το δικαίωμα μπορεί να δοθεί, είτε μία φορά για τρείς συνεχόμενες μέρες, είτε δύο φορές για συνδυασμό 2+1 ημερών ή 1+2 ημερών.
Το Μ, χορηγείται ψηφιακά, ανεξάρτητα αν το όχημα έχει τεθεί σε εκούσια ακινησία στη Δ.Ο.Υ. ή σε ψηφιακή ακινησία, αποκλειστικά και μόνο:
• για την παράδοσή του, σε σημείο συλλογής οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), ή
• για την επισκευή και έλεγχο αυτού από ΚΤΕΟ ή
• για την αλλαγή του χώρου στον οποίο φυλάσσεται.

8. Ε Σε περίπτωση που ιδιοκτήτης αποβιώσει και έχει θέσει το όχημα σε ψηφιακή ακινησία, οι κληρονόμοι μπορούν να κάνουν την άρση της ψηφιακής ακινησίας;

Α Όχι , οι κληρονόμοι θα πρέπει να απευθυνθούν στη Δ.Ο.Υ. του θανόντος.

9. Ε Είμαι συνιδιοκτήτης οχήματος. Μπορώ να το θέσω σε ψηφιακή ακινησία ή να κάνω άρση της ψηφιακής ακινησίας χωρίς να ενημερωθούν οι υπόλοιποι συνιδιοκτήτες;

Α Όχι. Θα πρέπει να είναι σύμφωνοι όλοι οι συνιδιοκτήτες είτε πρόκειται να τεθεί το όχημα σε ψηφιακή ακινησία είτε πρόκειται να γίνει άρση αυτής. Οι συνιδιοκτήτες ενημερώνονται μέσω της προσωποποιημένης πληροφόρησης ή με e-mail εφόσον έχει
δηλωθεί, και εφόσον συμφωνούν πρέπει να εγκρίνουν το αίτημα.

10. Ε Έχω καταθέσει τις πινακίδες του οχήματος μου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Μπορώ να κάνω ψηφιακή άρση της ακινησίας;

Α Όχι, θα πρέπει να απευθυνθείτε στη Δ.Ο.Υ. σας προκειμένου να υποβάλλετε το σχετικό αίτημα άρσης και να παραλάβετε τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος σας.
Ψηφιακή άρση της ακινησίας γίνεται μόνο όταν το όχημα έχει τεθεί σε ψηφιακή ακινησία.

11. Ε Εάν κατά τη διάρκεια ελέγχου, διαπιστωθεί από τα αρμόδια όργανα ότι το όχημα κυκλοφορεί ή είναι σταθμευμένο σε δημόσιο χώρο και φέρει πινακίδες, ενώ βρίσκεται σε ψηφιακή ακινησία, τι επιπτώσεις έχω;

Α Στην περίπτωση αυτή αίρεται η ακινησία, επιβάλλεται πληρωμή των Τελών Κυκλοφορίας και το πρόστιμο εκπρόθεσμης πληρωμής τους, καθώς και διοικητικό πρόστιμο 10.000€. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 30.000€ και αφαιρείται το δίπλωμα οδήγησης του ιδιοκτήτη/κατόχου.

12 Ε Πρέπει να θέσω το όχημα μου σε ψηφιακή ακινησία στη λήξη της περιόδου κίνησης; Τι ενέργειες απαιτούνται;

Α Το  αργότερο, την τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα λήξης του διαστήματος προσωρινής κίνησης ή την πρώτη εργάσιμη του επόμενου μήνα, εφόσον η τελευταία μέρα του μήνα λήξης της προθεσμίας είναι αργία, θα πρέπει να συνδεθείτε στην πλατφόρμα MyCar με τους κωδικούς taxisnet και να υποβάλετε εκ νέου το αίτημα της ψηφιακής ακινησίας. Σε περίπτωση συνιδιοκτητών, προκειμένου να τεθεί το όχημα σε ψηφιακή ακινησία, θα πρέπει το αίτημα να γίνει αποδεκτό από όλους.
Προσοχή!
Δεν τίθεται το όχημα αυτόματα από την Υπηρεσία μας σε ψηφιακή ακινησία. Το αίτημα το υποβάλει υποχρεωτικά ο ιδιοκτήτης του οχήματος.