ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΙΤΛΟΥ ΚΤΗΣΗΣ

Δημοσιεύθηκε η με αριθμό 33/2022 εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ σχετικά με την ασφάλιση στον e – Ε.Φ.Κ.Α. αμειβόμενων με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (Τίτλοι Κτήσης – πρώην Αποδείξεις Επαγγελματικής Δαπάνης) και την απεικόνιση της ασφάλισης στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) e – Ε.Φ.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων.

Με την εγκύκλιο κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 75, του ν. 4826/21 (Α΄160) που αντικαθιστούν αυτές του άρθρου 55, του ν. 4509/2017, με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα ασφάλισης των αμειβόμενων με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλοι κτήσης – πρώην αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης) και ειδικότερα η υπαγωγή στην ασφάλιση, η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και ο τρόπος υπολογισμού του χρόνου ασφάλισης.

 

Συνοπτική ΠαράθεσηΑναλυση

ΟΡΙΣΜΟΣ
ΠΠΥ Είναι ένας τρόπος συναλλαγής μεταξύ προσώπων, που έχουν προβεί σε έναρξη εργασιών στην ΔΟΥ,  και προσώπων που δεν έχουν υποχρέωση έναρξης εργασιών στην ΔΟΥ, (ιδιώτες), αλλά το εισόδημα που αποκτούν από τις υπηρεσίες αυτές, δεν ξεπερνά τα € 10.000 ετησίως.

 

ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ  ΠΠΥ (τίτλο κτήσης) 
Τα φυσικά πρόσωπα (ανεξάρτητα αν κάνουν παράλληλη δραστηριότητα με ασφάλιση στον ΕΦΚΑ, μη συναφή με αυτής του τίτλου κτήσης).
Δεν μπορούν να ασφαλιστούν τα πρόσωπα εκείνα, που αμείβονται και  ασφαλίζονται με εργόσημο .

 

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Κύρια σύνταξη 13,33% και υγειονομική περίθαλψη 6,95%. Οι κρατήσεις αυτές είναι υπέρ ΕΦΚΑ .
Υπάρχουν επίσης και οι φορολογικές κρατήσεις όπως ίσχυαν παλιά, δηλαδή φόρος 20% και χαρτόσημο 3,6%.

 

ΣΕ ΠΟΙΟ ΠΟΣΟ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Yπολογίζονται στην καθαρή αξία μετά την αφαίρεση του φόρου.

 

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ
Ο εκδότης του τίτλου κτήσης, μέχρι την τελευταία εργάσιμη του επόμενου μήνα, από την ημερομηνία έκδοσης του τίτλου κτήσης.

 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΜΕ ΠΠΥ
Ο υπόχρεος που θα πληρωθεί με τίτλο κτήσης θα πρέπει να πάει στον ΕΦΚΑ και να απογραφεί με ιδιότητα «αμειβόμενος με παραστατικό παρερχομένων υπηρεσιών», την οποία προσκομίζει  στον εργοδότη του.

Επειδή εκδίδονται διάφορες βεβαιώσεις από το site του ΕΦΚΑ – πολλοί υποστηρίζουν ότι μπορούν να την εκδόσουν ηλεκτρονικά για να αποφύγουν την ταλαιπωρία της φυσικής παρουσίας στο αρμόδιο υποκατάστημα του ΙΚΑ) και κάποια λογιστήρια κακώς την δέχονται χωρίς να αναφέρεται επάνω η ένδειξη « αμειβόμενος με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών».  Σε περίπτωση ελέγχου από το ΙΚΑ επιβάλλονται μεγάλα πρόστιμα τόσο στον εργοδότη όσο και στον εργαζόμενο. Το συγκεκριμένο το αναφέρω μετά από προσωπική επαφή με προϊστάμενο του ΙΚΑ, αλλά και από σεμινάριο για τον τίτλο κτήσης. Η συγκεκριμένη βεβαίωσης εκδίδεται ΜΟΝΟ με φυσική παρουσία στο αρμόδιο υποκατάστημα του ΙΚΑ του εργαζόμενου. Για να εκδοθεί χρειάζεται να έχει μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα και την υπογεγραμμένη σύμβαση μεταξύ αυτού και του εργοδότη του.

 

Η ΑΠΔ
Αρ.Παραρτήματος -ΚΑΔ : 00/0835 = Αμειβόμενοι με παραστατικά παρερχομένων υπηρεσιών

Πακέτο Κάλυψης : 1110 = Kύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη προσώπων που αμείβονται με παραστατικά παρεχομένων υπηρεσιών (τίτλοι κτήσης)

Κωδικός ειδικότητας : 001065 = Aμειβόμενοι με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (τίτλοι κτήσης) με σύμβαση διάρκειας > 1 μήνα

Τύπος αποδοχών : 87 = Λοιπές αποδοχές για υπολογισμό

Εισφορές : το σύνολο των εισφορών πάει όλο στον εργαζόμενο (20,28%)

Στην ΑΠΔ που θα υποβάλλουμε με βάση το παράδειγμα μας, δεν θα βάλουμε στις αποδοχές το ποσό των € 963,00 αλλά το ποσό € 735,73 (γιατί θα μας πετάει μηνύματα λάθους ότι δεν συμφωνούν οι αποδοχές με το ποσοστό των κρατήσεων). Στις εργοδοτικές εισφορές βάζουμε ΜΗΔΕΝ και στις εισφορές του εργαζόμενου το ποσό € 149,21.

 

Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ
Ο Χ,  που θα πληρωθεί με τίτλο κτήσης στις 30/9/2021   έχει συμφωνηθεί να λάβει καθαρή αμοιβή € 586,52.
Να εκδώσετε τον τίτλο κτήσης και να κάνετε και την λογιστική εγγραφή μαζί με την εξόφληση από την τράπεζα :

Μικτή αμοιβή : € 963,00

Φόρος 20% :  € 192.60

Xαρτόσημο 3,6% : € 34,67

Κρατήσεις ΕΦΚΑ 20.28% : Προσοχή !!!  € 963,00 – € 192,60 – € 34,67 = € 735,73 .
Εδώ πάνω θα υπολογιστούν οι ασφαλιστικές κρατήσεις δηλαδή στα  € 735,73 χ 20,28% = € 149,21.

Λογιστική εγγραφή :

(Χ) 61.00.05.0024 (Αμοιβές και έξοδα λοιπών συνεργατών)  € 963,00

(Π) 54.04.02.0000 (Χαρτόσημο 3,6% αμοιβών τρίτων) € 34,67

(Π) 54.04.01.0000 ( Φόρος αμοιβών τρίτων 20%) € 192,60

(Π) 55.00.00.0003 ( Ασφ.κρατήσεις αμοιβών τρίτων 20,28%) € 149,21

(Π) 53.00.00.0000 (  Χρήστος Γεωργίου) € 586,52

(Π) 38.07.00.0000 : ( Tράπεζα ETE )  € 586,52

(Χ) 53.00.00.0000 ( Xρήστος Γεωργίου) :  € 583,52

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΗΣ :  € 1.549,52

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ : € 1.549,52

Το ΦΜΥ και το χαρτόσημο θα αποδοθούν μέχρι τις 30/11/2021 στο taxis  και οι ασφαλιστικές κρατήσεις με συμπληρωματική ΑΠΔ μαζί με την κύρια ΑΠΔ του Σεπτεμβρίου (μισθωτών), ως 31/10/2021. Το ΕΦΚΑ θα πρέπει να πληρωθεί μέχρι 31/10/2021.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Σύμφωνα με το άρθρο 55 του νόμου 4509/2017,η παρακρατούμενη εισφορά υπέρ κύριας ασφάλισης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των € 155,00/παραστατικό ενώ η παρακρατούμενη εισφορά για υγειονομική περίθαλψη δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των € 55,00 ανά παραστατικό.

Το σύνολο των κρατήσεων ανά παραστατικό δεν μπορεί να ξεπερνάει δηλαδή τα € 210,00 (€155 + €55)

Παράδειγμα:

Ο Χ παρέχει τις υπηρεσίες του με τίτλο κτήσης. Έστω μικτές αποδοχές € 500,00. Οπότε έχουμε :

 1. € 500 Χ 23,6% = € 118,00
 2. € 500 – € 118 = € 382
 3. € 382 Χ 20,28% = € 77,47
 4. € 500 – € 118 – € 77,47 = € 304,53 (καθαρή αμοιβή)

Αν ο Χ  συμφωνήσει μικτή αμοιβή € 2200. Έχουμε :

 1. € 2.200 Χ 23,6% = € 519,20
 2. € 2.200 – €519,20 = € 1.680,80
 3. € 1.680,80 Χ 20,28% = € 340,87

Οι κρατήσεις εδώ υπερβαίνουν τα € 210. Οπότε δεν θα υπερβούμε τα ανώτερα όρια και θα κρατήσουμε ως ποσό ασφαλιστικών κρατήσεων το €210.Οπότε οι καθαρές αποδοχές δεν θα είναι  € 2.200 – € 519,20 – € 340,87 = € 1.339,93 ,αλλά θα είναι € 2.200 – € 519,20 – € 210,00 = € 1.470,80

** Το πρόσωπο στο παράδειγμα είναι φανταστικό και το όνομα επιλέχτηκε εντελώς τυχαία.

της Μαρίας Σ. Μούκα

Πηγή : https://taxvoice.gr 

 

 

Α. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Στο πεδίο εφαρμογής των νέων διατάξεων εμπίπτουν τα φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) για τα οποία, σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία, εκδίδεται Παραστατικό Παρεχόμενων Υπηρεσιών (Π.Π.Υ.) ως παραστατικό αμοιβής τους για πώληση προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών που ασκείται ως ευκαιριακή και παρεπόμενη δραστηριότητα, εφόσον οι συναλλαγές αυτές στο σύνολό τους δεν υπερβαίνουν το ποσό των 10.000 ευρώ ετησίως και δεν έχουν υποχρέωση έναρξης εργασιών στη Δ.Ο.Υ. για την δραστηριότητά τους αυτή, ανεξάρτητα, εάν, για τα πρόσωπα αυτά προκύπτει υποχρεωτική ασφάλιση στον e – Ε.Φ.Κ.Α. λόγω άσκησης άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας ή ιδιότητας, μη συναφούς προς τις αμειβόμενες με Π.Π.Υ. υπηρεσίες.

Συνεπώς, ορίζεται ως τεκμήριο υπαγωγής η περιστασιακή και παρεπόμενη δραστηριότητα, σύμφωνα με τον ορισμό της παραγράφου 1β, του άρθρου 39, του ν.4308/2014 και της εφαρμοστικής ΠΟΛ (εγκυκλίου): 1003/31.12.2014 της Γ.Γ.Δ.Ε. (σελ.74 – 76, υποπαράγραφοι 39.1.1 έως 39.1.9)

Δεν εμπίπτουν σχέσεις με χαρακτηριστικά, αμιγώς, συμβάσεων εργασίας ή έργου ή με χαρακτηριστικά προσομοιάζοντα. Οι σχέσεις αυτές υπάγονται ευθέως στις ρυθμίσεις των άρθρων 38 έως 40, του ν.4387/16.

Ως γνωστόν, τα χαρακτηριστικά των συμβάσεων εργασίας (εξαρτημένη σχέση) προκύπτουν εξ αντιδιαστολής και από τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 69, του ν.4808/21, ως κριτήριο χαρακτηρισμού των σχέσεων ανεξάρτητων υπηρεσιών.

Δηλαδή, η αμοιβή με Π.Π.Υ. δεν αναιρεί την υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση για την αιτία έκδοσης του Π.Π.Υ., με βάση τις γενικές, ειδικές και καταστατικές διατάξεις περί υπαγωγής στην ασφάλιση των εντασσόμενων στον e – Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, κλάδων, τομέων και λογαριασμών και δεν απαλλάσσει τον εκδότη του Π.Π.Υ. και το αμειβόμενο με Π.Π.Υ. πρόσωπο από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 38 έως 40, του ν. 4387/2016.

Κατ΄ ενδεικτική αναφορά, στο πεδίο εφαρμογής δεν εντάσσονται, τα πρόσωπα που :

 • σύμφωνα με καταστατικές ή ειδικές διατάξεις υπάγονται στην ασφάλιση του π. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., ως μισθωτοί, απασχολούμενοι με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου με πλήρη, μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση.
 • υπάγονται στην ασφάλιση του π. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., ως απασχολούμενοι στο χώρο του θεάματος – ακροάματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1210/81, όπως ισχύουν, για τους παρέχοντες εξαρτημένη εργασία και του ν.1296/1982, όπως ισχύουν, για τους αυτοτελώς απασχολούμενους.
 • αμείβονται και ασφαλίζονται με παρακράτηση εισφορών μέσω της διαδικασίας έκδοσης και εξαργύρωσης εργοσήμου του άρθρου 20, του ν. 3863/2010, όπως ισχύει (το κατ’ οίκον απασχολούμενο προσωπικό, απασχολούμενοι στην προώθηση προϊόντων, στη διανομή διαφημιστικών εντύπων, προσωπικό απασχολούμενο σε Π.Α.Ε. – Κ.Α.Ε., διαιτητές αγώνων επαγγελματικής κατηγορίας, εργάτες γης, κ.λπ.)
 • απασχολούνται σε οικοδομοτεχνικές εργασίες, σύμφωνα με τα άρθρα 35 έως 51 του Κανονισμού Ασφάλισης του π. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. (Κεφάλαιο ΣΤ΄ του Κ.Α.)
 • παρέχουν υπηρεσίες προς ψηφιακές πλατφόρμες με συμβάσεις
 • ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου (άρθρο 69, του ν. 4808/2021)

Εξαιρούμενα της ασφάλισης πρόσωπα (ρητή εξαίρεση):

Από την υποχρέωση ασφάλισης και καταβολής εισφορών εξαιρούνται από 01.09.2021 τα πρόσωπα, για τα οποία εκδίδεται Παραστατικό Παρεχόμενων Υπηρεσιών (Π.Π.Υ.) για τα κάτωθι :

 • α) Έσοδα από πνευματικά ή συγγενικά δικαιώματα επί έργων.
 • β) Έσοδα από παραχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
 • γ) Αμοιβές από συμπτωματική πώληση προσωπικών περιουσιακών στοιχείων, που δεν συνιστούν εμπορική δραστηριότητα.

 

Β. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΜΕ Π.Π.Υ.

Κλάδοι ασφάλισης

Από τις κοινοποιούμενες διατάξεις προβλέπεται ότι, τα πρόσωπα που αμείβονται με Παραστατικό Παρεχόμενων Υπηρεσιών (Π.Π.Υ.) καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές στον e – Ε.Φ.Κ.Α. για κύρια σύνταξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39, του ν. 4387/2016, όπως ισχύει, και για υγειονομική περίθαλψη (παροχές σε είδος και σε χρήμα) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 41, παρ. 2, του ν. 4387/2016, ως ισχύει.

Για τον κλάδο υγειονομικής περίθαλψης επισημαίνεται ότι :

Καταβάλλεται εισφορά υγειονομικής περίθαλψης, αυτοτελώς, για κάθε αιτία (αμοιβή με Π.Π.Υ. – μισθωτή απασχόληση – μη μισθωτή δραστηριότητα) για τους κάτωθι λόγους :

 • δεν προβλέπεται επιλογή ή εξαίρεση από τις διατάξεις του άρθρου 75, του ν.4826/21. Αντίθετα στην παράγραφο 5 του άρθρου, γίνεται ρητή αναφορά στην παράγραφο 5, του άρθρου 36, του ν.4387/16 για τις περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης για υγειονομική περίθαλψη σε μη εντασσόμενο στον e – Ε.Φ.Κ.Α. ασφαλιστικό φορέα (Ε.Ο.Δ.Ε.Α.Π., Τ.Υ.Π.Ε.Τ., κ.λ.π.)
 • δεν εφαρμόζεται για τους λόγους που αναφέρονται στο Κεφάλαιο Η΄ της παρούσας, οι διατάξεις των παραγράφων 1α, 1β, και 1γ, του άρθρου 36, του ν.4387/16, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 32, του ν.4670/20 (περί παράλληλης ασφάλισης)

Συνεπώς, μόνο σε περίπτωση παράλληλης ασφάλισης για υγειονομική περίθαλψη σε μη εντασσόμενο στον e – Ε.Φ.Κ.Α. φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις της παρ. 5, του άρθρου 36, του ν. 4387/2016, όπως ισχύει, περί εξαίρεσης από την ασφάλιση του κλάδου υγείας του e – Ε.Φ.Κ.Α. (σχετική η με αριθ. 5/2019 Εγκύκλιος του e – Ε.Φ.Κ.Α.)

Ασφαλιστικές εισφορές

Τα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών, ανά κλάδο, έχουν ως εξής :

 • για κύρια σύνταξη13,33%

Η παρακρατούμενη εισφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας της παρ. 1, του άρθρου 39, του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) ανά Π.Π.Υ.

 • για υγειονομική περίθαλψη6,95%, το οποίο αναλύεται ως εξής :
  – παροχές σε είδος: 6,45%
  – παροχές σε χρήμα: 0,50%

Η παρακρατούμενη εισφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας της παρ. 2, του άρθρου 41, του ν. 4387/2016, ανά Π.Π.Υ.

Οι ανωτέρω εισφορές υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας του παραστατικού, όπως αυτή προκύπτει μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου και άλλων τυχόν επιβαρύνσεων.

Οι εισφορές των προσώπων που αμείβονται με τίτλο κτήσης βαρύνουν τους ίδιους στο σύνολό τους, ενώ, παρακρατούνται και αποδίδονται στον e – Ε.Φ.Κ.Α. από τον εκάστοτε υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών (εκδότη του Π.Π.Υ.)

Παράδειγμα

Πρόσωπο που αμείβεται με Π.Π.Υ. (τίτλο κτήσης) διενεργεί έρευνα για Εταιρεία Στατιστικών Μελετών με ακαθάριστη αμοιβή 10,00€ ανά ερωτηματολόγιο.

Στην διάρκεια ενός μήνα συμπλήρωσε 130 ερωτηματολόγια και το συνολικό ύψος της μηνιαίας αμοιβής ανέρχεται σε 1.300,00€ (130 ερωτ. x 10,00€ = 1.300,00€)

Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας του παραστατικού, δηλαδή επί της καθαρής μηνιαίας αμοιβής, η οποία προκύπτει μετά την αφαίρεση του φόρου (20%) και του χαρτοσήμου (3,60%)

Η καθαρή αξία είναι 1.300,00€ – (1.300,00€ x 23,60%) ήτοι 1.300,00€ – 306,80€ = 993,20€.

Οι ασφαλιστικές εισφορές διαμορφώνονται :

α) Εισφορές γιακύρια σύνταξη : 993,20€ x 13,33% = 132,39€,η οποία δεν υπερβαίνει το ποσό των 155,00€, που αντιστοιχεί στις εισφορές της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας για κλάδο κύριας σύνταξης.

β) Εισφορές για υγειονομική περίθαλψη : 993,20€ x 6,95% = 69,03€,η οποία

υπερβαίνει το ποσό των 55,00€, που αντιστοιχεί στις εισφορές της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας για κλάδο υγειονομικής περίθαλψης, συνεπώς πρέπει να περιοριστούν στο ποσό εισφορών της 1ης ασφαλιστικής του κλάδου.

Άρα, για το εν λόγω πρόσωπο οι εισφορές που πρέπει να παρακρατηθούν είναι 132,39€για κύρια σύνταξη και55,00€για υγειονομική περίθαλψη. Σύνολο: 187,39€.

 

Γ. ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ο χρόνος ασφάλισης των ανωτέρω προσώπων λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης μη μισθωτών (π. Ο.Α.Ε.Ε.) και αξιοποιείται βάσει των διατάξεων του π. Ο.Α.Α.Ε.

Ο χρόνος ασφάλισης αντιμετωπίζεται ως χρόνος μη μισθωτού και για τις ανάγκες εφαρμογής της παράλληλης ασφάλισης του ν. 4387/16.

Γ.1. Για τον προσδιορισμό του χρόνου λαμβάνονται υπόψη τα εξής :

 • Ο χρόνος ασφάλισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) πλήρη μήνα, ανά παραστατικό.
 • Ως πλήρης μήνας λογίζονται 25 ημέρες ασφάλισης, ανά μισθολογική περίοδο, όπως αυτές προκύπτουν μέσω του υπολογισμού, ανεξάρτητα της διάρκειας της ημερήσιας απασχόλησης.
 • Μικρότερα του μήνα διαστήματα ασφάλισης (ημέρες ασφάλισης) εκλαμβάνονται ως υποδιαιρέσεις του πλήρους μήνα.
 • Ο χρόνος ασφάλισης καθορίζεται, για κάθε παραστατικό που εκδίδεται. Δηλαδή, σε περίπτωση που για την ίδια μισθολογική περίοδο (ημερολογιακός μήνας – μήνας αναφοράς Α.Π.Δ.) εκδίδονται για τον ίδιο ασφαλισμένο περισσότερα του ενός Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών, από διαφορετικό υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών, τα ανωτέρω εφαρμόζονται, αυτοτελώς, για κάθε εκδιδόμενο παραστατικό.
 • Σε περίπτωση που για την ίδια μισθολογική περίοδο εκδίδονται από τον ίδιο υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών περισσότερα του ενός παραστατικά, εισφορές υπολογίζονται, ανά παραστατικό και συνολικά, μέχρι του ύψους της μηνιαίας εισφοράς κύριας σύνταξης της 6ης ασφαλιστικής κατηγορίας του άρθρου 39, του ν.4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 35, του ν.4670/2020 (500,00€) και επιπλέον μέχρι της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη (σε χρήμα και σε είδος) της ίδιας ασφαλιστικής κατηγορίας (6ης) του άρθρου 41, του ν.4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37, του ν.4670/2020 (66,00€), συνολικά 566,00€.

Γ.2. Έναρξη της ασφάλισης:

Ως ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης των εν λόγω προσώπων λαμβάνεται η πρώτη ημέρα του μήνα που εκδίδεται το Π.Π.Υ.

Γ.3. Υπολογισμός του χρόνου ασφάλισης

Ο χρόνος ασφάλισης στον e – Ε.Φ.Κ.Α. των ανωτέρω προσώπων προκύπτει από το πηλίκο της συνολικά καταβαλλόμενης εισφοράς για κύρια ασφάλιση, διά της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας της παρ. 1, του άρθρου 39, του ν.4387/16, όπως ισχύει.

Ο χρόνος ασφάλισης, που προκύπτει, δεν μπορεί να ξεπερνά τον ένα (1) πλήρη μήνα (25 μέρες ασφάλισης)

Εάν από τον υπολογισμό των ημερών ασφάλισης προκύπτει αριθμός με δεκαδικό μέρος, στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα (π.χ. 16,01 ή 16,99 στρογγυλοποιούνται σε 17 ημέρες ασφάλισης)

Γ.4. Λήξη της ασφάλισης

Ως ημερομηνία λήξης της ασφάλισης λαμβάνεται η ημερομηνία που αντιστοιχεί στην τελευταία ημέρα ασφάλισης, όπως προκύπτει βάσει του υπολογισμού του χρόνου ασφάλισης.

Παράδειγμα 1ο

Την 13.10.2022 εκδίδεται Π.Π.Υ. με καθαρή αξία παραστατικού, μετά την αφαίρεση του αναλογούντα φόρου και του χαρτοσήμου 1.843,00€.

Η εισφορά για κύρια σύνταξη είναι 1.843,00€ x 13,33% = 245,68€, ποσό που υπερβαίνει την 1η ασφαλιστική κατηγορία για κύρια σύνταξη, συνεπώς θα παρακρατηθούν 155,00€.

Αντίστοιχα, η εισφορά για υγειονομική περίθαλψη είναι 1.843,00€ Χ 6,95% = 128,09€, ποσό που υπερβαίνει την 1η ασφαλιστική κατηγορία για υγειονομική περίθαλψη, συνεπώς θα παρακρατηθούν 55,00€.

Ο χρόνος ασφάλισης είναι 155,00€/155 = 1 μήνας (25 μέρες)

Ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης είναι η 01.10.2022 και ημερομηνία λήξης η 31.10.2022.

Παράδειγμα 2ο

Την 13.10.2022 εκδίδεται Π.Π.Υ. με καθαρή αξία παραστατικού, μετά την αφαίρεση του αναλογούντα φόρου και του χαρτοσήμου 743,00€.

Η εισφορά για κύρια σύνταξη είναι 743,00€ x 13,33% = 99,05€, ποσό που δεν υπερβαίνει την 1η ασφαλιστική κατηγορία για κύρια σύνταξη, οπότε προκύπτει ως το παρακρατηθέν ποσό εισφοράς για το κλάδο.

Αντίστοιχα, η εισφορά για υγειονομική περίθαλψη είναι 743,00€ Χ 6,95% = 51,64€, ποσό που δεν υπερβαίνει την 1η ασφαλιστική κατηγορία για υγειονομική περίθαλψη.

Ο χρόνος ασφάλισης προκύπτει ως το αποτέλεσμα της σχέσης : 99,05 Χ 25 = 2.476,25/δια 155 = 15,98, οπότε στρογγυλοποιούνται σε 16 ημέρες ασφάλισης.

Ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης είναι η 01.10.2022 και ημερομηνία λήξης η 16.10.2022.

 

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΥ ΜΕ Π.Π.Υ. ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Τα πρόσωπα που πρόκειται να αμειφθούν με τίτλο κτήσης υποχρεούνται να απογραφούν στο Ενιαίο Μητρώο e – Ε.Φ.Κ.Α. με την ιδιότητα του «Αμειβόμενου με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών», ανεξάρτητα εάν έχουν ήδη απογραφεί ή όχι για άλλη δραστηριότητα – απασχόληση. Αρμόδια υπηρεσία για την απογραφή είναι η Τοπική Διεύθυνση του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου. Ευνόητο είναι ότι, όσοι έχουν απογραφεί ήδη με την ιδιότητα αυτή, δεν υποχρεούνται σε εκ νέου απογραφή εν όψει των νέων διατάξεων.

Για την απογραφή απαιτείται η υποβολή αντιγράφου σύμβασης, ή, στις περιπτώσεις προφορικής συμφωνίας, Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνεται η πρόθεση παροχής υπηρεσιών αμειβόμενου με Παραστατικό Παρεχόμενων Υπηρεσιών. Η διαδικασία της απογραφής διενεργείται άπαξ και ο ασφαλισμένος παραλαμβάνει τη σχετική βεβαίωση που εκδίδεται μέσω της Web εφαρμογής του Ενιαίου Μητρώου e – Ε.Φ.Κ.Α.

Ο αμειβόμενος παραδίδει αντίγραφο της βεβαίωσης απογραφής στον εκδότη/ες του παραστατικού/ών για να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες, όπως περιγράφονται στη συνέχεια.

 

Ε. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. e – Ε.Φ.Κ.Α. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η απεικόνιση των ασφαλιστικών εισφορών των αμειβόμενων με Π.Π.Υ. περιλαμβάνεται στις αναλυτικές εγγραφές της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) που υποβάλλει ο εργοδότης στον e – Ε.Φ.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων.

Οι ήδη απογεγραμμένοι στον e – Ε.Φ.Κ.Α. εργοδότες συμπεριλαμβάνουν τους αμειβόμενους με Π.Π.Υ. στην Α.Π.Δ. που υποβάλλουν και για το λοιπό απασχολούμενο προσωπικό.

Οι εκδότες παραστατικών παρεχόμενων υπηρεσιών (Π.Π.Υ.) που δεν έχουν απογραφεί ως εργοδότες του φορέα, πρέπει, αρχικά να απογραφούν στο Μητρώο Εργοδοτών – Εισφερόντων του e – Ε.Φ.Κ.Α., με τη συνήθη διαδικασία, για να τους αποδοθεί Αριθμός Μητρώου Εργοδότη – Εισφερόντων και Ταυτότητα Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.)

Βασικό και απολύτως απαραίτητο στοιχείο για την διαδικασία της απογραφής είναι ο Α.Μ.Κ.Α. καθώς και ο Α.Φ.Μ. του αμειβόμενου με Π.Π.Υ. προσώπου.

Για την απεικόνιση των στοιχείων των αμειβόμενων με Π.Π.Υ. στις αναλυτικές εγγραφές της Α.Π.Δ. e – Ε.Φ.Κ.Α. (Κοινών Επιχειρήσεων) προϋπόθεση – εκτός των ανωτέρω (Κεφάλαιο Δ΄της παρούσας) – είναι η καταχώριση του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) και των στοιχείων ταυτότητάς του.

Επιπροσθέτως, καταχωρούνται, υποχρεωτικά, αναλόγως της έκδοσης ενός ή πολλών παραστατικών (Π.Π.Υ.) για την ίδια μισθολογική περίοδο (μήνας αναφοράς) από τον ίδιο υπόχρεο έκδοσης, τα ακόλουθα :

 

Ε.1. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΥΠΟΧΡΕΟ ΕΚΔΟΣΗΣ

Στην περίπτωση αυτή επιλέγεται η ακόλουθη κωδικοποίηση και συμπληρώνονται ως ακολούθως τα πεδία της Α.Π.Δ.:

Κωδικός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) «0835» με λεκτική περιγραφή : «ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

– Στο πεδίο «33» «Μισθολογική περίοδος»: ο μήνας έκδοσης του παραστατικού (Τίτλου Κτήσης) ο οποίος ΔΕΝ μπορεί να διαφέρει του μήνα αναφοράς.

– Στο πεδίο «34» «Από Ημερομηνία Απασχόλησης» : η πρώτη ημέρα του μήνα που εκδίδεται το Π.Π.Υ.

– Στο πεδίο «35» «Έως Ημερομηνία Απασχόλησης»: η τελευταία ημέρα ασφάλισης, όπως προκύπτει βάσει του υπολογισμού του χρόνου ασφάλισης (βλέπε Κεφάλαιο Γ΄)

ΠΡΟΣΟΧΗ στα πεδία «34» «Από Ημερομηνία Απασχόλησης» και «35» «Έως Ημερομηνία Απασχόλησης», υποχρεωτικά συμπληρώνονται τιμές του μήνα αναφοράς (πεδίο «33» «Μισθολογική περίοδος») (όχι κενό ή τιμή διάφορη της τιμής του μήνα αναφοράς)

– Στο πεδίο «36» «Τύπος Αποδοχών» της Α.Π.Δ. e – Ε.Φ.Κ.Α. :

Τύπος Αποδοχών «195»«ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕ ΕΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ Π.Π.Υ. (ΤΙΤΛΟ ΚΤΗΣΗΣ) ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ – ΑΡΘΡΟ 75, Ν.4826/2021»

– Στο πεδίο «37» «Ημέρες Ασφάλισης» γίνεται καταχώρηση σύμφωνα με τα προαναφερόμενα του Κεφαλαίου Γ΄ της παρούσας.

– Στο πεδίο «39» «Αποδοχές» : το ποσό της καθαρής αξίας του παραστατικού.

Κωδικοί Ειδικότητας και Κωδικοί Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.), κατά περίπτωση [1] :

Ε.2. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

> «000704» με λεκτική περιγραφή:«ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ) ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΡΘΡΟ 75 Ν.4826/2021», με υποχρεωτική καταχώριση 2η εγγραφής στην Α.Π.Δ. για τον κλάδο υγείας, για κάθε μισθολογική περίοδο, ως ακολούθως :

– 1η εγγραφή : Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) : 2655, λεκτική περιγραφή «ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ –ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 75, Ν.4826 και ποσοστό ασφάλισης 13,33%, το οποίο επιβαρύνει αποκλειστικά τον ασφαλισμένο και

– 2η εγγραφή : (κλειδωμένη, ως προς τις ίδιες αποδοχές και ημέρες ασφάλισης με την 1η εγγραφή) Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) : 2656, λεκτική περιγραφή «ΑΣΘΕΝΕΙΑ (είδος & χρήμα) – ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 75, Ν.4826 και ποσοστό ασφάλισης 6,95% (Α.Ε.Ι. ασθένεια σε είδος : 6,45% και Α.Χ.Ρ. ασθένεια σε χρήμα :

0,50%) το οποίο επιβαρύνει, ομοίως, αποκλειστικά τον ασφαλισμένο.

Ε.3. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΚΛΑΔΟ ΥΓΕΙΑΣ

«000705» με λεκτική περιγραφή: «ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ) ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ – ΑΡΘΡΟ 75, Ν.4826/2021- ΧΩΡΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ», με χρήση του Κ.Π.Κ. 2655 με ποσοστό ασφαλίστρου 13,33% (κάλυψη κλάδου κύριας σύνταξης) το οποίο επιβαρύνει αποκλειστικά τον ασφαλισμένο.

Σημειώνουμε ότι :

ο Τ.Α. 195 έχει συνδεθεί, αποκλειστικά, με τους ανωτέρω Κωδικούς Ειδικοτήτων και επιδέχεται ημερών ασφάλισης με τήρηση του ακόλουθου ελέγχου :

Για ποσά, στο πεδίο «39» «Αποδοχές», άνω των 1.162,79€ (ή άλλως για εισφορές κλάδου κύριας σύνταξης από 155,00€ και άνω) καταχωρείται υποχρεωτικά η τιμή 25 στο πεδίο «37» «Ημέρες Ασφάλισης».

Για δηλωθέντα μικρότερα των 1.162,79€ ποσά αποδοχών (ή για εισφορές κλάδου κύριας σύνταξης που υπολείπονται των 155,00€) ο κανόνας ελέγχου των ημερών ασφάλισης είναι ο ακόλουθος :

Εισφορές κλάδου κύριας σύνταξης Χ 25 / 155 (όπου 155 αντιστοιχεί στο ποσό εισφορών της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας της παρ. 1, του άρθρου 39, του ν. 4387/2016 για τον κλάδο κύριας σύνταξης)

Εάν από τον υπολογισμό των ημερών ασφάλισης προκύπτει αριθμός με δεκαδικό μέρος, στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα (π.χ. 16,01 ή 16,99 στρογγυλοποιούνται σε 17 ημέρες ασφάλισης)

Παράδειγμα : Έστω, δηλωθέν ποσό αποδοχών (καθαρή αξία παραστατικού) στην Α.Π.Δ. e – Ε.Φ.Κ.Α. (Κοινών Επιχειρήσεων) 750,00€. Συνεπώς εισφορές κλάδου κύριας σύνταξης 750,00€ Χ 13,33% = 99,975€.

Υπολογισμός της αναλογίας των ημερών ασφάλισης που αντιστοιχούν :

99,975 Χ 25 = 2.499,37 / 155 = 16,125 οπότε, σύμφωνα με τα ανωτέρω οι ημέρες ασφάλισης στρογγυλοποιούνται σε 17 (Οποιαδήποτε τιμή διάφορη εμφανίζει μήνυμα λάθους)

Ε.4. ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΥΠΟΧΡΕΟ ΕΚΔΟΣΗΣ

Στην περίπτωση αυτή επιλέγεται η ακόλουθη κωδικοποίηση και συμπληρώνονται ως ακολούθως τα πεδία της Α.Π.Δ.:

Κωδικός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) «0835» με λεκτική περιγραφή : «ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

– Στο πεδίο «33» «Μισθολογική περίοδος»: ο μήνας έκδοσης των παραστατικών (Τίτλοι Κτήσης) ο οποίος ΔΕΝ μπορεί να διαφέρει του μήνα αναφοράς.

– Στο πεδίο «34» «Από Ημερομηνία Απασχόλησης» : η ημέρα έκδοσης του πρώτου από τα Π.Π.Υ. του μήνα.

– Στο πεδίο «35» «Έως Ημερομηνία Απασχόλησης»: η τελευταία ημέρα ασφάλισης, όπως προκύπτει βάσει του υπολογισμού του χρόνου ασφάλισης (βλέπε Κεφάλαιο Γ΄)

ΠΡΟΣΟΧΗ στα πεδία «34» «Από Ημερομηνία Απασχόλησης» και «35» «Έως Ημερομηνία Απασχόλησης», υποχρεωτικά συμπληρώνονται τιμές του μήνα αναφοράς (πεδίο «33» «Μισθολογική περίοδος») (όχι κενό ή τιμή διάφορη της τιμής του μήνα αναφοράς)

– Στο πεδίο «36» «Τύπος Αποδοχών» της Α.Π.Δ. e – Ε.Φ.Κ.Α., :

Τύπος Αποδοχών «196»«ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ Π.Π.Υ. (ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ) ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΥΠΟΧΡΕΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ

– ΑΡΘΡΟ 75, Ν.4826/2021» ο Τ.Α. 196 έχει συνδεθεί, αποκλειστικά, με τους παρακάτω Κωδικούς Ειδικοτήτων και επιδέχεται ημερών ασφάλισης με τήρηση των προαναφερομένων και όσων μνημονεύονται στα παραδείγματα που ακολουθούν:

Συγκεκριμένα:

Κωδικοί Ειδικότητας και Κωδικοί Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.), κατά περίπτωση [2] :

Ε.5. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

> «000751» με λεκτική περιγραφή: «ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ Π.Π.Υ. (ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ) ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΥΠΟΧΡΕΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ – ΑΡΘΡΟ 75, Ν.4826/2021», με υποχρεωτική καταχώριση 2ης εγγραφής στην Α.Π.Δ. για τον κλάδο υγειονομικής περίθαλψης, για κάθε μισθολογική περίοδο, ως ακολούθως :

– 1η εγγραφή : Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) : 2655, λεκτική περιγραφή

«ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ –ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 75, Ν.4826 και ποσοστό ασφάλισης 13,33%, το οποίο επιβαρύνει αποκλειστικά τον ασφαλισμένο και

– 2η εγγραφή : (κλειδωμένη, ως προς τις ίδιες ημέρες ασφάλισης με την 1η εγγραφή) Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) : 2656, λεκτική περιγραφή «ΑΣΘΕΝΕΙΑ (είδος & χρήμα) – ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 75, Ν.4826 και ποσοστό ασφάλισης 6,95% (Α.Ε.Ι. ασθένεια σε είδος : 6,45% και Α.Χ.Ρ. ασθένεια σε χρήμα : 0,50%) το οποίο επιβαρύνει, ομοίως, αποκλειστικά τον ασφαλισμένο.

Ε.6. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΚΛΑΔΟ ΥΓΕΙΑΣ

«000752» με λεκτική περιγραφή: «ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ Π.Π.Υ. (ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ) ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΥΠΟΧΡΕΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ – ΑΡΘΡΟ 75, Ν.4826/2021- ΧΩΡΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ», ώστε, να αποδίδεται για την ασφαλιστική κάλυψη, αποκλειστικά, ο Κ.Π.Κ. 2655 με ποσοστό ασφαλίστρου 13,33% (κάλυψη κλάδου κύριας σύνταξης)

– Στο πεδίο «37» «Ημέρες Ασφάλισης» γίνεται καταχώρηση σύμφωνα με τα προαναφερόμενα του Κεφαλαίου Γ΄

– Στο πεδίο «39» «Αποδοχές» : το συνολικό ασφαλιστέο ποσό των παραστατικών παρεχόμενων υπηρεσιών που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο υπόχρεο έκδοσης, για την υποβληθείσα μισθολογική περίοδο και μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί ως βάση υπολογισμού των απαιτητών εισφορών, οι οποίες δεν δύναται να υπερβούν το ύψος της μηνιαίας εισφοράς κύριας σύνταξης της 6ης ασφαλιστικής κατηγορίας του άρθρου 39, του ν.4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 35, του ν.4670/2020 (500,00€) και επιπλέον της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη (σε χρήμα και σε είδος) της ίδιας ασφαλιστικής κατηγορίας (6ης) του άρθρου 41, του ν.4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37, του ν.4670/2020 (66,00€) συνολικά 566,00€.

Συνεπώς, σε περίπτωση εκδότη Π.Π.Υ., ο οποίος για την αμοιβή προσώπου, που νομίμως υπάγεται στις κοινοποιούμενες διατάξεις, έχει εκδώσει περισσοτέρων του ενός παραστατικού, στην ίδια μισθολογική, αυτά θα αντιμετωπιστούν ως τα ακόλουθα παραδείγματα :

Παράδειγμα 1ο

Έστω, τρία Π.Π.Υ. περιόδων 05.10.2022 έως 10.10.2022, 16.10.2022 έως 23.10.2022 και 26.10.2022 έως 31.10.2022 με καθαρή αξία παραστατικού 170,00€, 190,00€ και 210,00€, αντιστοίχως, τότε, η εγγραφή στην Α.Π.Δ. e – Ε.Φ.Κ.Α. (Κοινών Επιχειρήσεων) αφορά την μισθολογική 10/2022, με Από : 01.10.2022 Έως : 31.10.2022, όπου στα πεδία «Αποδοχές» και «Ημέρες» αντίστοιχα τίθενται τα αθροίσματα των επιμέρους υπολογισμών, όπως αυτά προκύπτουν βάσει των κοινοποιούμενων διατάξεων, ανά παραστατικό.

Συγκεκριμένα :

Για τον υπολογισμό εισφορών κλάδου κύριας σύνταξης με τα δεδομένα του παραδείγματος ισχύουν : 170,00€ Χ 13,33% = 22,66€, 190,00€ Χ 13,33% = 25,33€ και 210,00€ Χ 13,33% = 27,99€. Δηλαδή, σύνολο εισφοράς κλάδου : 75,98€, η οποία δεν υπερβαίνει το ύψος της μηνιαίας εισφοράς κύριας σύνταξης της 6ης ασφαλιστικής κατηγορίας του άρθρου 39, του ν.4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 35, του ν.4670/2020 (500,00€)

Για εισφορές υγειονομικής περίθαλψης, αντίστοιχα, έχουμε τον ακόλουθο υπολογισμό εισφοράς, ανά Π.Π.Υ. : 170,00€ Χ 6,95% = 11,82€, 190,00€ Χ 6,95% = 13,21€ και 210,00€ Χ 6,95% = 14,59€. Δηλαδή, σύνολο εισφοράς κλάδου : 39,62€, η οποία δεν υπερβαίνει το ύψος της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη (σε χρήμα και σε είδος) της 6ης ασφαλιστικής κατηγορίας του άρθρου 41, του

ν.4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37, του ν.4670/2020 (66,00€) Υπολογισμός Ημερών Ασφάλισης : εισφορές κλάδου κύριας σύνταξης 75,98 Χ 25 /155 = 12,255, οι οποίες στρογγυλοποιούνται σε 13 ημέρες ασφάλισης.

Παράδειγμα 2ο

Έστω, τρία Π.Π.Υ. περιόδων 05.10.2022 έως 10.10.2022, 16.10.2022 έως 23.10.2022 και 26.10.2022 έως 31.10.2022 με καθαρή αξία παραστατικού 1.200,00€, 1.200,00€ και 1.200,00€, αντιστοίχως, τότε, η εγγραφή στην Α.Π.Δ. e – Ε.Φ.Κ.Α. (Κοινών Επιχειρήσεων) αφορά την μισθολογική 10/2022, με Από : 01.10.2022 Έως : 31.10.2022, όπου στα πεδία «Αποδοχές» και «Ημέρες» αντίστοιχα τίθενται τα αθροίσματα των επιμέρους υπολογισμών, όπως αυτά προκύπτουν βάσει των κοινοποιούμενων διατάξεων ανά παραστατικό, με την πρόσθετη πληροφορία, ότι, ως προαναφέρθηκε, στο πεδίο «Αποδοχές» πρέπει, υποχρεωτικά, να καταχωρηθεί το συνολικό ασφαλιστέο ποσό των παραστατικών παρεχόμενων υπηρεσιών, που έχουν εκδοθεί από τον υπόχρεο έκδοσης, για την υποβληθείσα μισθολογική περίοδο και μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί ως βάση υπολογισμού των απαιτητών εισφορών, οι οποίες δεν δύναται να υπερβούν το ύψος της μηνιαίας εισφοράς κύριας σύνταξης της 6ης ασφαλιστικής κατηγορίας του άρθρου 39, του ν.4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 35, του ν.4670/2020 (500,00€) και επιπλέον της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη (σε χρήμα και σε είδος) της ίδιας ασφαλιστικής κατηγορίας (6ης) του άρθρου 41, του ν.4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37, του ν.4670/2020 (66,00€), συνολικά 566,00€. Συνεπώς προκύπτει ως ανώτατο ασφαλιστέο ποσό πεδίου 39 : «Αποδοχές», για κλάδο κύριας σύνταξης : 3.750,94€ (3.750,94€ Χ 13,33% = 500,00€) ενώ, για κλάδο υγειονομικής κάλυψης : 949,64€ (949,64€ Χ 6,95% = 66,00€)

Συγκεκριμένα : Με τα δεδομένα του παραδείγματος το κάθε εκδοθέν Π.Π.Υ. φέρει καθαρή αξία που υπερβαίνει το ποσό των 1.162,79€ (το οποίο αντιστοιχεί ως βάση υπολογισμού στο τιθέμενο ανώτατο όριο απαιτητών εισφορών του κλάδου κύριας σύνταξης, ήτοι 155,00€ ή /και 55,00€ για τον κλάδο υγειονομικής περίθαλψης) Συνεπώς :

Για τον υπολογισμό εισφορών κλάδου κύριας σύνταξης με τα δεδομένα του παραδείγματος ισχύουν 1.200,00€ Χ13,33%=159,96€, όπου τίθεται ο περιορισμός της 1ης ασφαλιστικής (155,00€) για το δεύτερο και τρίτο Π.Π.Υ. ομοίως, καθώς φέρουν την ίδια καθαρή αξία με το πρώτο.

ΠΡΟΣΟΧΗ : στο πεδίο 39 της 1ης εγγραφής στην Α.Π.Δ. πρέπει να καταχωρηθεί, υποχρεωτικά, ποσό 1.162,79 Χ 3 = 3.488,37€ (ασφαλιστέο) και όχι 3.600,00€ (άθροισμα καθαρής αξίας) Στα δε πεδία 40 «Εισφορές Ασφαλισμένου», 42 «Συνολικές Εισφορές» και 46 «Καταβλητέες Εισφορές» καταχωρείται το ποσό του αθροίσματος των επιμέρους ποσών έκαστου Π.Π.Υ. (εν προκειμένω 155,00€ Χ 3 = 465,00€) που δεν υπερβαίνει το προαναφερόμενο ανώτατο ύψος της μηνιαίας εισφοράς κύριας σύνταξης της 6ης ασφαλιστικής κατηγορίας του άρθρου 39, του ν.4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 35, του ν.4670/2020 (500,00€)

Για εισφορές υγειονομικής περίθαλψης αντίστοιχα έχουμε τον ακόλουθο υπολογισμό εισφοράς, ανά Π.Π.Υ. : 1200,00€ Χ 6,95% = 83,40€, όπου τίθεται ο περιορισμός της 1ης ασφαλιστικής (55,00€) για τον κλάδο υγειονομικής περίθαλψης. Άρα και για το δεύτερο και τρίτο Π.Π.Υ. ομοίως, ο υπολογισμός αφορά εισφορές 55,00€ ανά Π.Π.Υ., καθώς φέρουν την ίδια καθαρή αξία με το πρώτο. Πλην όμως, με δεδομένο τον περιορισμό των απαιτητών εισφορών στο ποσό που δεν υπερβαίνει το ανώτατο ύψος της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη (σε χρήμα και σε είδος) της 6ης ασφαλιστικής κατηγορίας του άρθρου 41, του ν.4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37, του ν.4670/2020 (66,00€) συνάγεται ότι, εν τέλει, για το δεύτερο Π.Π.Υ. οι απαιτητές εισφορές ανάγονται σε 11,00€ (66,00€ – 55,00€) ενώ, για το τρίτο Π.Π.Υ. δεν καταβάλλονται εισφορές του συγκεκριμένου κλάδου.

ΠΡΟΣΟΧΗ : στο πεδίο 39 της 2ης εγγραφής στην Α.Π.Δ. πρέπει να καταχωρηθεί, υποχρεωτικά, ποσό 949,64 συνολικά για τα τρία Π.Π.Υ. (ασφαλιστέο ποσό) και όχι 3.600,00€ (άθροισμα καθαρής αξίας παραστατικών). Στα δε πεδία 40 «Εισφορές Ασφαλισμένου», 42 «Συνολικές Εισφορές» και 46 «Καταβλητέες Εισφορές» καταχωρείται το ποσό των 66,00€, που αντιστοιχεί στο προαναφερθέν ανώτατο όριο.

Υπολογισμός Ημερών Ασφάλισης εισφορές κλάδου κύριας σύνταξης 465,00€ Χ 25 /155 = 75, πλην όμως, οι ημέρες ασφάλισης περιορίζονται στις 25 για την αυτή μισθολογική περίοδο.

Για δηλωθέντα στο πεδίο «39» «Αποδοχές» ποσά άνω των 1.162,79€ (ή άλλως για εισφορές κλάδου κύριας σύνταξης από 155,00€ και άνω) η δηλωθείσα τιμή στο πεδίο «37» «Ημέρες Ασφάλισης» υποχρεωτικά 25, χωρίς να γίνεται δεκτή τιμή διάφορη.

Για δηλωθέντα μικρότερα των 1.162,79€ ποσά αποδοχών (ή για εισφορές κλάδου κύριας σύνταξης που υπολείπονται των 155,00€) ισχύουν οι ίδιοι κανόνες ελέγχου των δηλωθεισών ημερών ασφάλισης, του Υποκεφαλαίου Ε1΄.

 

ΣΤ. ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. & ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Οι εισφορές δηλώνονται στον e – Ε.Φ.Κ.Α. μέσω Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου της έκδοσης του Π.Π.Υ. του μήνα και καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του επομένου της δήλωσης μήνα /μήνας αναφοράς (π.χ. εισφορές Π.Π.Υ. έκδοσης 10/2022, δηλώνονται με την Α.Π.Δ. του μήνα αναφοράς : 10/2022, μέχρι 30.11.2022 και καταβάλλονται εντός της ίδιας προθεσμίας)

Σε περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής Α.Π.Δ. ή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, επιβάλλονται σε βάρος του εκδότη του Π.Π.Υ. τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία πρόσθετα τέλη και επιβαρύνσεις.

– Ως πρώτη εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων μέσω της διαδικτυακής υποβολής Α.Π.Δ. e – Ε.Φ.Κ.Α. (Κοινών Επιχειρήσεων) ορίζεται η μισθολογική περίοδος του Οκτωβρίου 2022 (10/2022)

 

Ζ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

– Για μισθολογικές περιόδους από 01.01.2020 έως 30.09.2022

Η τροποποίηση των εγγραφών των ήδη υποβληθεισών Α.Π.Δ. πραγματοποιείται μέσω της υποβολής Δελτίων Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης (Δ.Μ.Σ.Α.) στις κατά τόπο αρμόδιες Τοπικές Διευθύνσεις του e – Ε.Φ.Κ.Α. (της έδρας του εκδότη των Π.Π.Υ.) κατά τα γνωστά. Για το σκοπό αυτό πρέπει να προσκομίζονται τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά (βεβαίωση απογραφής του αμειβόμενου με Π.Π.Υ., Υ.Δ. στην περίπτωση προφορικής σύμβασης, σχετικά Π.Π.Υ., κ.λπ.) προκειμένου να προηγηθεί των μεταβολών έλεγχος ορθότητας υπαγωγής και παραστατικών.

– Ειδικά για τις γραπτές συμβάσεις που έχουν καταρτιστεί πριν την 01.02.2019, η τροποποίηση δύναται να πραγματοποιηθεί για τα Π.Π.Υ. που εκδόθηκαν από 01.09.2021 και μετέπειτα. Ομοίως, προσκομίζονται αρμοδίως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για έλεγχο.

Ως προς τη διαδικασία επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών εφαρμόζονται οι οδηγίες της με αρ. 33/2018 Εγκυκλίου του e – Ε.Φ.Κ.Α.

Ενδεικτικές περιπτώσεις για τις οποίες συντρέχει λόγος επιστροφής ως αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε ασφαλισμένους – αμειβόμενους με Π.Π.Υ., είναι οι εξής :

1. Για αμειβόμενο με ένα (1) Π.Π.Υ. ποσού 2.000€, μισθολογικής περιόδου 03/2022, για το οποίο καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές κύριας σύνταξης (13,33%) και υγειονομικής περίθαλψης (6,95%), το συνολικό ποσό των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών πρέπει να διαμορφωθεί στο ποσό των 210€, σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς.

2. Για αμειβόμενο με περισσότερα του ενός (1) Π.Π.Υ. από τον ίδιο υπόχρεο έκδοσης, ίδιας μισθολογικής περιόδου (π.χ. 06/2021), ο περιορισμός της καταβλητέας ασφαλιστικής εισφοράς (ως προς τους κλάδους σύνταξης και υγειονομικής περίθαλψης) πρέπει να εξεταστεί ανά παραστατικό, σύμφωνα με τις οδηγίες της παρούσας (βλέπε Παράδειγμα 2ο Υποκεφάλαιο Ε2 – σελ. 12 & 14 της παρούσας) ώστε να διαμορφωθεί το τελικό ποσό των απαιτητών εισφορών.

3. Για αμειβόμενο με Π.Π.Υ. ίδιας μισθολογικής περιόδου από διαφορετικούς υπόχρεους έκδοσης, η διαδικασία της επιστροφής πραγματοποιείται κατά περίπτωση – ανά υπόχρεο εκδότη – καθώς δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί πολλαπλής απασχόλησης και επιστροφής εισφορών (άρθρο 30 Κ.Α. του π. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.) αλλά τηρείται το ανώτατο όριο εισφορών, οι οποίες δεν δύναται να υπερβούν το ύψος της μηνιαίας εισφοράς κύριας σύνταξης της 6ης ασφαλιστικής κατηγορίας του άρθρου 39, του ν.4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 35, του ν.4670/2020 (500,00€) και επιπλέον της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη (σε χρήμα και σε είδος) της ίδιας ασφαλιστικής κατηγορίας (6ης) του άρθρου 41, του ν.4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37, του ν.4670/2020 (66,00€) συνολικά 566,00€.

Υπενθυμίζεται ότι, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, ως αχρεωστήτως καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές νοούνται τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται και για τα οποία δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής τους.

 

Η. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Παράλληλη ασφάλιση – Εκκαθάριση εισφορών

Δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 36, του ν.4387/16, όπως αντικαταστάθηκαν από αυτές του άρθρου 32, του ν.4670/20 για τους κάτωθι λόγους :

α) Δεν γίνεται σχετική αναφορά στις διατάξεις του άρθρου 75, του ν.4826/21, αλλά ούτε στις αντικατασταθείσες του άρθρου 55, του ν.4509/17 (μόνη αναφορά περιέχεται στην υπ’ αριθμ.Δ.15/Γ΄/67695/1825/31-12-2018 Υπουργική Απόφαση, η οποία, δεδομένης της αντικατάστασης των εξουσιοδοτικών διατάξεων του άρθρου 55, του ν.4509/17, βάσει των οποίων εκδόθηκε, δεν ισχύει)

β) Ο χαρακτηρισμός ως περιστασιακής και παρεπόμενης απασχόλησης αμειβομένης με Π.Π.Υ., διακρίνει την απασχόληση αυτή από τη δραστηριότητα αυτοτελώς απασχολούμενου ή ελεύθερου επαγγελματία αλλά και από τη μισθωτή απασχόληση αφού :

 • οι εισφορές δηλώνονται στον e – Ε.Φ.Κ.Α. μέσω Α.Π.Δ..
 • ο χρόνος ασφάλισης λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης μη μισθωτού (πρώην Ο.Α.Ε.Ε.) και αξιοποιείται βάσει των διατάξεων του πρώην Οργανισμού.

Εφαρμογή του άρθρου 30 του Κανονισμού Ασφάλισης του π. Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 30 του Κανονισμού Ασφάλισης π. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. περί πολλαπλής απασχόλησης και επιστροφής εισφορών για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.

 

Θ. ΙΣΧΥΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Οι κοινοποιούμενες ρυθμίσεις έχουν εφαρμογή για Π.Π.Υ. που εκδίδονται από 01.01.2020 και μετά.

– Ειδικά για παραστατικά που εκδίδονται βάσει γραπτών συμβάσεων που είχαν καταρτιστεί πριν την 01.02.2019, οι κοινοποιούμενες ρυθμίσεις έχουν εφαρμογή για τα παραστατικά που εκδίδονται από 01.09.2021 και μετά.

– Για το διάστημα από 1ης 02.2019 έως 31.12.2019 – κατά ρητή αναφορά της παρ. 8, του άρθρου 75, του κοινοποιούμενου νόμου (ν.4826/21) – διενεργείται εκκαθάριση των εισφορών που έχουν καταβληθεί από Π.Π.Υ., κατόπιν διαίρεσης του συνολικού ετήσιου ποσού των εισφορών που έχει καταβληθεί μέσω Π.Π.Υ. για κύρια σύνταξη δια του ποσού της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας της παρ. 1, του άρθρου 39, του ν.4387/2016.

Ο χρόνος ασφάλισης, που προκύπτει από την εκκαθάριση, δεν μπορεί να ξεπερνά τους έντεκα (11) πλήρεις μήνες ασφάλισης. Οι καταβληθείσες εισφορές για κύρια ασφάλιση επιμερίζονται ισομερώς στους μήνες ασφάλισης που δημιουργούνται. Δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί παράλληλης απασχόλησης, παρά μόνον ως προς το κατώτερο όριο εισφορών, όπως ίσχυε την 31η 12.2019.

[1] αναφορά στην περίπτωση παράλληλης ασφάλισης για υγειονομική περίθαλψη σε μη εντασσόμενο στον e – Ε.Φ.Κ.Α. φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει, περί εξαίρεσης από την ασφάλιση του κλάδου υγείας του e – Ε.Φ.Κ.Α. – σχετ. η αριθ. 5/2019 εγκύκλιος του e – Ε.Φ.Κ.Α.

[2] αναφορά στην περίπτωση παράλληλης ασφάλισης για υγειονομική περίθαλψη σε μη εντασσόμενο στον e – Ε.Φ.Κ.Α. φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει, περί εξαίρεσης από την ασφάλιση του κλάδου υγείας του e – Ε.Φ.Κ.Α. – σχετ. η αριθ. 5/2019 εγκύκλιος του e – Ε.Φ.Κ.Α.