ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΝΠ

 

Το αρμόδιο Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ Υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών & Λοιπών υπόχρεων παραλαμβάνει, πρωτοκολλεί και ελέγχει τα συνημμένα στην σχετική αίτηση δικαιολογητικά Ίδρυσης/εγκατάστασης των υποκαταστημάτων.

Νομικό Πλαίσιο

Στο Ν 4919/2022, άρθρο 39 ορίζονται τα στοιχεία (που καταχωρίζουν στο ΓΕΜΗ) τα υποκαταστήματα εταιρειών που έχουν την έδρα τους στην Ε.Ε. και στο άρθρο 43 τα στοιχεία για τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών τρίτων χωρών.

Έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν στο ΓΕΜΗ

 1. Απόφαση της αλλοδαπής εταιρείας για ίδρυση υποκαταστήματος στην Ελλάδα στην οποία να προσδιορίζονται 
    (Πρακτικό της Αλλοδαπής Εταιρείας με περιεχόμενο ως εξης):
  1. Οι δραστηριότητες του υποκαταστήματος (κατα προτίμηση με τους αντίστοιχους ΚΑΔ),
  2. Η έδρα (με την ταχυδρομική ή άλλη διεύθυνσή του),
  3. Η επωνυμία του (ακόμα και αν είναι η ίδια με την επωνυμία της εταιρείας)
  4. Τα ατομικά στοιχεία (όπως ορίζονται στην παραγρ. 2 & 3 2, άρθ.33, ν. 4919/2022) του νόμιμου εκπροσώπου που θα είναι αρμόδιος για τη λειτουργία του υποκαταστήματος, με μνεία της έκτασης των αρμοδιοτήτων του, ο οποίος μπορεί να οριστεί και με συμβολαιογραφική ή Προξενική πράξη
   (την οποία θα υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος της αλλοδαπής εταιρείας).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
Ο Νόμιμος εκπρόσωπος που θα οριστεί, θα πρέπει να είναι κάτοχος ελληνικού ΑΦΜ και πρέπει να υποβάλλει :
α) Αν πρόκειται για υπήκοο κράτους της Ε.Ε. : ακριβές αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και
β) Αν πρόκειται για υπήκοο κράτους εκτός Ε.Ε. : εφόσον διαμένει στην Ελλάδα απαιτείται Άδειας Διαμονής και εργασίας (σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Κ1-884/2012 & Κ2-4900/2014) ή αποδεικτικό για υποβολή δικαιολογητικών έκδοσης Άδειας Διαμονής και εργασίας για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας ή ως Νομίμου Εκπροσώπου εταιρειών, εφόσον διαμένουν στην Ελλάδα

 1. Ιδρυτική πράξη/ καταστατικό της μητρικής αλλοδαπής εταιρείας, αν αυτό αποτελεί αντικείμενο χωριστής πράξης, καθώς και οι τροποποιήσεις των εγγράφων αυτών όπως ισχύει κατά την χρονική περίοδο της αίτησης.
 2. Βεβαίωση από το Μητρώο της αλλοδαπής, στο οποίο έχει καταχωρισθεί η εταιρεία (Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας της αρμόδιας αρχής ή του εμπορικού Μητρώου της χώρας προέλευσης) που να προκύπτουν η νομική μορφή, η έδρα, το κεφάλαιο & η διοίκηση / εκπροσώπηση της μητρικής εταιρείας. Good Standing. 
 3. 4. Κωδικός Προδέσμευσης (5ψήφιος) της επωνυμίας ή και του διακριτικού τίτλου του υποκαταστήματος, αν υπάρχει. Η συγκεκριμένη διαδικασία πραγματοποιείται από τον ενδιαφερόμενο ηλεκτρονικά μέσω του https://services.businessportal.gr με εγγραφή στο σύστημα ως φυσικό πρόσωπο (ως επιχείρηση μη υπόχρεη στο ΓΕΜΗ). Η προδέσμευση αυτή ισχύει για 2 μήνες με κόστος 30€ και  με δυνατότητα ανανέωσης μία ακόμη φορά πριν τη λήξη του διαστήματος των 2 μηνών. Σε διαφορετική περίπτωση η επωνυμία ή/και ο διακριτικός τίτλος ελέγχεται από τις Υπηρεσίες  ΓΕΜΗ με κόστος 10€, στα πλαίσια του ελέγχου νομιμότητας όλων των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, που συνοδεύουν την Αίτηση για εγκατάσταση Υποκαταστήματος.
 4. Συμπλήρωση της σχετικής αίτησης και αποστολή όλων των ανωτέρω στο αρμόδιο τμήμα
 5. Πληρεξούσιο  το οποίο θα αναφέρει τις εξουσίες  τις οποίες  που μπορεί να εκτελεί ο Νόμιμος εκπρόσωπος, αυτό θα ζητηθει απο κάθε αρχή (ΓΕΜΗ,ΔΟΥ κτλ) 

Σημειώσεις:

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά, που εκδίδονται στην αλλοδαπή, πρέπει να έχουν θεώρηση APOSTILLE ή προξενικής αρχής και επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα – Πλην των προερχόμενων από την Κυπριακή Δημοκρατία Δημοσίων Εγγράφων σύμφωνα με το Ν. 1497/27-11-1984 «Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών Δημοσίων Εγγράφων» και τον Ν.1548 της 17/23-05-1985 «Κύρωση νομική, συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής και Κυπριακής Δημοκρατίας σε θέματα αστικού, οικογενειακού, Εμπορικού και Ποινικού Δικαίου»