Yπάρχει προβληματισμός τι θα γίνει με όσα νομικά πρόσωπα διαθέτουν Κ.Α.Δ.

Αρχική Σελίδα // Τρέχουσα Ενημέρωση // Yπάρχει προβληματισμός τι θα γίνει με όσα νομικά πρόσωπα διαθέτουν Κ.Α.Δ.

Με την δημοσίευση της ΠΝΠ 20.3.2020, υπάρχει προβληματισμός τι θα γίνει με όσα νομικά πρόσωπα διαθέτουν Κ.Α.Δ. που εντάσσονται στη λίστα με τους πληττόμενους Κ.Α.Δ.

Θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το θέμα με τα μέχρι τώρα δεδομένα και σε αναμονή των σχετικών υπουργικών αποφάσεων.

Το όγδοο άρθρο της  ΠΝΠ 20.3.2020 αναφέρει:

Μέτρα στήριξης ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και ιδιοκτητών ατομικών επιχειρήσεων 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη λήψη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολουμένους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4670/2020 (Α’ 43), και για τους ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προβλέπονται μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολουμένους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4670/2020, και τους ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, που αφορούν αναστολή της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και των δόσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.

Ελεύθεροι επαγγελματίες όπως  ορίζονται οι στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4670/2020 (Α’ 43),είναι:

Αρθρο 2. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

Ελεύθεροι επαγγελματίες: τα πρόσωπα που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα για το οποίο υπάγονται βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ.

Από τις καταστατικές διατάξεις του ΟΑΕΕ στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε υπάγονται, μεταξύ άλλων, και όλα τα παρακάτω πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών αδιακρίτως φύλου και υπηκοότητας, που ασκούν τη δραστηριότητά τους, στην Ελλάδα και επομένως θεωρούνται ελεύθεροι επαγγελματίες ( για την εφαρμογή της  ΠΝΠ 20.3.2020 ) οι παρακάτω κατηγορίες:

 Τα μέλη ή μέτοχοι Οργανισμών, Κοινοπραξιών ή κάθε μορφής Εταιριών (πλην των Ανωνύμων και των ΙΚΕ για τις οποίες ισχύουν άλλες διατάξεις) των οποίων ο σκοπός συνιστά δραστηριότητα, για την οποία τα ασκούντα αυτήν πρόσωπα υπάγονται στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Α.Ε. με αντικείμενο επιχειρήσεως επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα εφόσον αυτά είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον.

 Οι διαχειριστές Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) που ορίστηκαν με το καταστατικό ή με απόφαση των εταίρων. (παρ. 9 άρθρο 116 Ν. 4072/12)

 Ο μονοπρόσωπος εταίρος Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) (παρ. 9 άρθρο 116 Ν. 4072/12).

Επιπρόσθετα με βάσει τον ίδιο του Ελεύθερου επαγγελματία και το άρθρο 39 «Εισφορές αυτοτελώς απασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών» του ν.4387/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και η αιτιολογική έκθεση του ν.4670/2020, αναφέρουν, προκειμένου να καθορίσουν τους υπόχρεους καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.

Αρθρο 39. Εισφορές αυτοτελώς απασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών 

………………………………………………..
7. Υποχρέωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των παραγράφων 1-7 έχουν οι ασφαλισμένοι κατά το άρθρο 55 αυτοτελώς απασχολούμενοι και:
α. οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι, σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές, ειδικές και καταστατικές διατάξεις, ασφαλίζονται ή αναλαμβάνουν ασφαλιστέα εργασία στον πρώην Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ).
8. Οι παράγραφοι 1-7 εφαρμόζονται και: α) στους υγειονομικούς που αμείβονται κατά πράξη και περίπτωση, β) στους δικηγόρους που βρίσκονται σε αναστολή άσκησης δικηγορίας, γ) στους διαχειριστές των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ) που ορίστηκαν με το καταστατικό ή με απόφαση των εταίρων, δ) στον μοναδικό εταίρο Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας.

……………………………………………………

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του ν.4670/2020 που τροποποίησε το άρθρο 39

Στις παραγράφους 7 και 8 προσδιορίζονται οι κατηγορίες που έχουν υποχρέωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των παραγράφων 1-6 του παρόντος άρθρου. Συγκεκριμένα, στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι υγειονομικοί που αμείβονται κατά πράξη και περίπτωση, οι δικηγόροι που βρίσκονται σε αναστολή άσκησης δικηγορίας, οι διαχειριστές των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ), ο μοναδικός εταίρος Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, οι ελεύθεροι επαγγελματίες (ασφαλισμένοι του πρώην ΟΑΕΕ, ΟΑΕΕ – ΤΑΝΤΠ και τα πρόσωπα του άρθρου 1 της ΥΑ Φ11321/59554/2170/27-12-2016, Β’ 4569), (ασφαλισμένοι του πρώην ΕΤΑΑ) που υπάγονται υποχρεωτικά στους ανωτέρω πρώην φορείς, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση (παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι) και οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’155) τα οποία λειτουργούν βάσει Ειδικού Σήματος Λειτουργίας είτε έχουν υπαχθεί στο καθεστώς γνωστοποίησης του ν. 4442/2016 δυναμικότητας από έξι έως και δέκα δωματίων σε όλη την Επικράτεια, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που υπάγονται στις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, σε ολόκληρη την Επικράτεια, καθώς και το σύνολο των εταίρων σε περίπτωση ιδιοκτησίας ή εκμετάλλευσης τουριστικών καταλυμάτων από εταιρεία, οποιασδήποτε νομικής μορφής εκτός των ΙΚΕ, και σε περίπτωση ΑΕ τα μέλη του Δ.Σ. των ΑΕ που είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1β) του άρθρου 36 του παρόντος νόμου.

Επομένως , σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου της 24-3-2020 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (εφόσον δεν αναφέρει κάτι διαφορετικό η αναμενόμενη υπουργική απόφαση) οι παραπάνω κατηγορίες υπάγονται στο κεφάλαιο Β του Δελτίου Τύπου

Β. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ

– Στις περιπτώσεις ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και ατομικών επιχειρήσεων (που απασχολούν μέχρι 5 εργαζόμενους και είναι στους ΚΑΔ) προβλέπονται:
(α) Για τους επαγγελματίες και εργοδότες, επιπρόσθετα, αποζημίωση 800 ευρώ.
(β) Για τους εργαζόμενους αυτών ισχύει ότι και για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων που είναι σε ΚΑΔ.

– Στις ειδικές περιπτώσεις επιστημονικών κλάδων (οικονομολόγοι και λογιστές, μηχανικοί, δικηγόροι, ιατροί, εκπαιδευτικοί και ερευνητές), προβλέπονται:
(α) Για τους επαγγελματίες και εργοδότες ότι και για τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί σημαντικά, με πρόσθετη παροχή ειδικών επιδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης και στήριξης για την προσαρμογή στα νέα ψηφιακά δεδομένα, ώστε να προωθηθεί και να επεκταθεί η εξ αποστάσεως επαγγελματική δραστηριότητα.
(β) Για τους εργαζόμενους αυτών ισχύει ότι και για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων που είναι σε ΚΑΔ.

– Αναστολή καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, περιόδου απασχόλησης μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020. Η εξόφληση των εισφορών των παραπάνω μηνών θα γίνει τμηματικά σε 4 μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από την 1η Σεπτεμβρίου του 2020.

– Αναστολή της καταβολής των δόσεων των ενεργών ρυθμίσεων- ανεξαρτήτως των διατάξεων που τις διέπουν- των οποίων η υποχρέωση καταβολής λήγει εντός της περιόδου Μαρτίου 2020 έως και 31 Μαΐου του 2020. Οι οφειλές αυτές και οι ρυθμίσεις παγώνουν και θα αρχίσουν να εξοφλούνται από την 1η Ιουνίου 2020.

– Η μείωση κατά 25% των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 εφόσον εξοφληθούν στη προβλεπόμενη ημερομηνία.

Συμπέρασμα 

Από τα παραπάνω εκτεθέντα, κατά την άποψή μας τα μέλη ή μέτοχοι Οργανισμών, Κοινοπραξιών ή κάθε μορφής Εταιριών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Α.Ε. εφόσον αυτά είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον,οι διαχειριστές Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και ο μονοπρόσωπος εταίρος Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.), εμπίπτουν στα μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους του Δελτίου Τύπου. 

Αυτό αποτελεί προσωπική μας άποψη και σε αναμονή των διευκρινιστικών αποφάσεων.

Αφήστε μια απάντηση